Hemels Brood 3380 t/m 3410

Hemels Brood 3380

Iemand die zonder veel oefening zich in heel korte tijd ontwikkelt op een bepaald gebied, noemen jullie een natuurtalent. Zo zijn er ook natuurtalenten in liefde, in zachtmoedigheid, in verdraagzaamheid, in geduld. Zij hoeven zich daar niet in te oefenen, zij zijn dat eenvoudig. Zij zijn van nature ook nederig en bescheiden. Staan niet als eersten op de voorgrond en voelen ook precies aan wanneer te spreken en wanneer te zwijgen.

Nu kun je denken dat deze natuurtalenten Mij wel na aan het hart zullen liggen. Zeker ben Ik blij met hem. Maar als Ik zie naar al diegenen, die zo’n natuurtalent niet zijn en die regelmatig worstelen met hun neiging tot ongeduld, onverdraagzaamheid, scherpe tong, e.d. om dat allemaal te overwinnen in ware liefde, dan kan Ik je zeggen, dat Mijn hart nog sterker naar hen uitgaat, hen te steunen en liefde te geven, opdat zij die overwinning ook behalen. Want zij hebben er wat voor over, om dichter en dichter bij Mij te komen en laten zich niet gauw afbrengen van hun grote wens een kind van Mij, hun Schepper en hemelse Vader te zijn. Daar zetten zij zich voor de volle 100 procent voor in en daar moeten zij dan veel voor laten en verdragen. Dat is anders bij natuurtalenten, die hoeven weinig inspanning te geven om in geduld, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid te blijven. Zij zijn daarmee een verademing in het rumoer van de wereld, een genoegen om om je heen te hebben.

Maar zij hoeven er lang niet zoveel werk voor te verzetten als degenen die geen natuurtalent zijn. Wie toch de moeite neemt en alles inzet om Mij te bereiken in liefde en waarheid, oprecht en in alle eenvoud, die zal in het diepst van zijn ziel ervaren, wat natuurtalenten lang niet zo diep in zichzelf ervaren, Mijn enorme onbaatzuchtig alles doordringende liefde, die zo’n gelukstrilling teweegbrengt, dat het zijn weerga niet kent. Wees daarom gezegend ieder die zich met hart en ziel voor Mij inzet.

Hemels Brood 3381

Je bent een vrij mens, je hebt vrijheid van keus hoe je met hetgeen je in je leven gebeurt omgaat, welke mening je hebt, is vrij. Ieder mens heeft die vrijheid, ook als hij in het gevang zit, dan nog kan hij een eigen mening hebben en heeft hij een eigen keus hoe met zijn situatie om te gaan. In alle vrijheid die mensen hebben, beïnvloeden zij allemaal elkaar en het hele wereld gebeuren.

Nu is het de vraag, wie is er bereid om zijn eigen keuzen zodanig te maken, dat het niet alleen voor hemzelf het meest gewenste is, maar juist voor anderen, voor het hele wereldgebeuren. En wie is er bereid om zo ver te gaan, dat hij niet voor zichzelf de keuze maakt, maar voor zijn medemensen, voor het welzijn van de hele wereld. Ik kan je zeggen, nog haast niemand. In vrijheid nog haast niemand. En nu juist het welzijn van ieder persoonlijk bereikt de beste verhoudingen in welzijn, als niet voor zichzelf gekozen wordt, maar uit liefde voor anderen voor het welzijn van het totale wereldgebeuren.

Zo heb Ik namelijk de hele orde op aarde ingesteld. Dat alles en iedereen in verband staat met ware liefde en dat het totale welzijn van iedereen, juist door onbaatzuchtigheid alleen in ware liefde bereikt wordt. Dus hoe hard iemand ook werkt aan zijn eigen welzijn, hij zal het niet bereiken zonder juist zijn welzijn niet na te streven, maar uit ware onbaatzuchtige liefde het welzijn van al zijn medemensen na te streven. Dat is de sleutel voor het welzijn van de hele wereld, die dan ook het eigen welzijn oplevert. Dat is wat Ik tijdens Mijn verblijf op aarde heb laten zien. Dat is wat Ik nu nog in veel harten laat zien. Dat is wat Ik in veel geschriften benadruk. En dat is wat mensen maar niet aannemen, inzien, begrijpen, naar willen leven. Terwijl het toch zo duidelijk is aangegeven, ook in de hele natuur. Want de hele natuur, ook in de mens, toont Mijn onbaatzuchtige liefde. Daaruit kun je veel leren, zien en begrijpen en in vrijheid aannemen en naar handelen, tot welzijn van de hele wereld.

Hemels Brood 3382

Om de vrije wil van de mens niet te belemmeren, gebeurt er heel veel achter de schermen, niet zichtbaar voor de mens. Dat is niet om geheimen verborgen te houden, dat is om de mens toch zo veel mogelijk te helpen, terwijl zijn vrije wil daarbij niet belemmerd wordt. Want een vrije wil is alleen helemaal vrij, als door Mij geen enkele ingreep gebeurt. Toch is een ingrijpen van Mij wel eens nodig om niemand verloren te laten gaan, om iedereen de kans te geven op het ware levenspad te komen.

Om de mens in zijn vrijheid te laten in alle omstandigheden, zijn het wel juist de omstandigheden, die zich vormen naar de vrije keuzen die de mensen maken. Hoe dat gebeuren kan, houd Ik verborgen voor de meeste mensen. Zou Ik dat niet doen, dan zou hun vrije keus direct geen vrije keus meer zijn, omdat de menselijke neiging om voor zichzelf het beste te willen dan, zonder onderscheid, de ordening die Ik heb ingesteld, oppakken om er beter van te worden. Daarmee zou hij nooit in vrijheid het ware leven kunnen bereiken en in de eeuwige dood van het eigen willen blijven hangen en nooit overgaan op ware liefde voor zijn naasten uit een eigen vrije keus.

Nu weet je wel dat er “iets” achter de schermen gebeurt, maar niet wat. Dat blijft voor iedereen verborgen, zolang de vrije wil zich niet in vaste overeenstemming heeft gebracht met Mijn eeuwige vrije wil van volkomen onbaatzuchtige liefde. Zo komt het dat veel mensen wel zeggen, “er is iets, iets hogers dan wij zelf”, maar “dat hogere” nog niet kunnen benoemen als Schepper, God, hemelse Vader. Wie meer en meer de ware liefde nastreeft, krijgt meer en meer zicht, ook op het verborgene, zonder dat het zijn vrije wil schade doet. Het verborgene toont zich aan hen meer en meer en zij zullen Mij in volle glorie zien en beleven!

Hemels Brood 3383

Ja, je kunt Mijn liefde voor jou voelen in je hart. Elke dag weer. En je kunt weten dat Mijn liefde voor jou nooit weg is, ook al voel je die soms niet, ook al ben je zelf niet steeds volkomen liefde. En mochten mensen om je heen je niet begrijpen, je voor iets niet kunnen vergeven, iets voor jou onmogelijks van je verwachten, Ik begrijp je, Ik vergeef je, Ik verwacht het onmogelijke niet van je. Ik weet wat je wel en nog niet kunt. Ik weet welke inzet je geeft, Ik weet hoe je ernaar zoekt volkomen liefde te zijn voor Mij en voor je medemensen.

Maar zoveel Ik weet en dat is alles, zoveel weten je medemensen niet. Ook al denken ze je te kennen, al denken ze te weten, het is maar een schijntje van de werkelijkheid. Vergeef ze allen en leef met Mijn liefde. Dan maakt het niet uit wat anderen van je denken, wat anderen van je verwachten, dat je niet door iedereen begrepen wordt. Zij begrijpen Mij ook nog niet en verwijten Mij zelfs situaties, die met hen en hun medemensen samenhangen en Mij niet aangerekend kunnen worden in alle vrijheid van keus. Als je zegt, maar ik ben ook nog niet volmaakt, dan zeg Ik, ook dat zie Ik wel. Ik zie ook je inzet om volmaakt te worden en dat is de juiste weg om tot volmaaktheid te komen. Je gaat die weg met veel moed en trouw, zal Ik je dan liefde ontzeggen, terwijl je de goede weg gaat?

Zelfs diegenen die die goede weg nog niet gaan, krijgen van Mij alle liefde en toch bemerken zij dat niet. Terwijl jij in je hart al wel Mijn liefde kunt voelen, zijn zij heel arm daarin. Laat toch Mijn liefde in je hart je tot troost zijn voor alle onbegrip en onterechte verwachtingen van mensen om je heen. Ook al voel je je tekort gedaan, voel liever Mijn warme liefde in je hart en houd je daar aan vast. Je gaat de goede weg, ook al ben je nog niet in alles al volkomen liefde, voor Mij ga je goed en Mijn liefde gaat net als Ikzelf overal met je mee. Voel Mij in je hart en wees blij. Blijf steeds zoveel je kunt in de vreugde van Mijn liefde, dan ga je helemaal goed!

Hemels Brood 3384

Er zijn mensen die denken dat zij in geestelijk opzicht groeien, als zij alles wat er in de Bijbel staat ten diepste bestuderen en uitpluizen. Ook met andere geschriften, van de bijbel afgeleid of naast de bijbel opgesteld, doen zij dat. Sommige doen dat op zichzelf, anderen in een groep, tezamen met medegelovigen. Zij lezen en herlezen wat er over het Evangelie geschreven staat, overleggen de betekenis met elkaar en speuren verder, om er maar zoveel mogelijk van te begrijpen en in zich op te nemen, wat dan vooral als kennis wordt opgeslagen, met de naar hun mening juiste betekenis.

Maar vaak is er veel verschil tussen de uitgedachte betekenis van de één en van de ander, van de ene groep en van de andere. Dat leidt nogal eens tot onderlinge discussies, die er heftig aan toe kunnen gaan.

De schrift is niet gegeven om de letters, de woorden in een letterlijke betekenis, de symbolische betekenis of om de kennis te vergroten. De schrift is gegeven om het werkelijke leven te herkennen in ieders hart, om het innerlijke levensgeheugen te ondersteunen. Om het besef van waar leven bewust te maken en bewust te houden. En hoeveel er ook door mensen over de geschriften geredeneerd wordt, hoe diep en intensief de studies op het Bijbels geschrevene ook is, er is maar één ding wat werkelijk tot leven brengt, wat tot werkelijke geestelijke groei leidt en dat is ware geheel onbaatzuchtige liefde, in alle nederigheid, voor Mij en je medemensen.

Hoe vaak je de Bijbel ook leest, uitpluist, in je opneemt en probeert helemaal te begrijpen en al de andere geschriften erbij, je komt er geen stap mee vooruit, je komt Mijn koninkrijk niet binnen zonder eenvoudige, zachtmoedige, geduldige, verdraagzame, vergevende, geheel onbaatzuchtige liefde in alle nederigheid. Wie dat uit de vele te lezen woorden niet begrijpt, heeft aan 1000 x 1000 meer boeken nog niets. Alleen een geheel met liefde gevuld hart is genoeg voor geestelijke groei en voor Mijn koninkrijk!

Hemels Brood 3385

Voor de ene mens ben Ik streng, voor een ander soepel. Eigenlijk net als jullie onderling. Voor de één ben je soepel en meegaand, terwijl iemand anders het niet goed kan doen. Bij jullie speelt daar van alles mee. Hoe je vindt dat je behandeld wordt, of er rekening met je gehouden wordt, je wensen en verlangens spelen mee, of er genoegens verstoord worden en soms zelfs als je ziet dat een medemens tekortgedaan wordt.

Bij Mij is dat anders. Ik ben wel voor de ene mens anders in omgang dan voor de andere. Maar dat heeft met iets heel anders te maken. Ik gun ieder mens het hemelse Paradijs. En naargelang Ik iemand kan helpen om tot het hemelse Paradijs te komen, ga Ik met diegene om. Dat kan voor de één streng zijn, voor de ander juist niet. Maar er is nog een verschil. Want de mens betrekt zichzelf erbij, zijn willen, zijn denken, hij is niet zonder oordeel, zonder eigen wensen en verlangens, niet zonder eigenbelang, terwijl Ik geheel zonder eigenbelang, totaal onbaatzuchtig met alle mensen omga, ten beste voor hun groei naar waar leven, het hemelse Paradijs, de ware liefde. Daarbij komt, dat Ik alles weet, ieder mens persoonlijk ken, in heel zijn voelen, zijn denken, zijn willen, ken. En met dat al kom Ik iedereen in zijn groei tegemoet, op de voor ieder persoonlijk juiste manier, waardoor niemand schade oploopt en juist, in zijn eigenheid gelaten, tot waar leven geholpen wordt.

Wie zo ook met zijn medemensen wil omgaan, die nodig Ik uit bij Mij te komen en in zijn hart van Mij te leren. Dan zal ook hij met de één anders omgaan dan met de ander. Maar niet op eigen invulling, uit eigen willen en verlangens, maar vanuit Mijn zicht en kennis, uit Mijn liefde. Daarmee kunnen mensen elkaar helpen in het hemels Paradijs te komen. Want alleen ware onbaatzuchtige inzet, zonder oordeel, zonder eigen invulling, helpt in Mijn liefde je naaste en daarmee ook jezelf, verder naar Mijn koninkrijk, het hemelse Paradijs.

Hemels Brood 3386

Let op je tong, let op je gebaren, laat al wat je zegt en al je gebaren alleen liefde uitstralen. Let daarom op al wat je zegt en doet, want hoe je van binnen voelt, laat zich in je stem en in je gebaren zien en ervaren. Het is niet genoeg om vriendelijk te zijn, als je van binnen geërgerd bent. Het is niet genoeg, als je glimlacht tegen iemand, terwijl je van binnen boos bent.

Laat je vriendelijkheid ook gebaseerd zijn op innerlijke vriendelijkheid en laat je glimlach en je lach ook werkelijk uit blijheid komen, uit levensplezier. Laat die blijheid uit je besef van Mij en Mijn liefde komen, dan hoef je er voor je medemens niet naar te zoeken. Zo kun je altijd oprecht zijn in je vreugde en oprechte blijdschap uitstralen. Denk niet dat je werkelijk vriendelijk kunt zijn, als je in je hart geen vriendelijkheid voelt. Denk niet dat je blijdschap in je lach uitstraalt, als je hart niet blij is. Al wat je doet of zegt heeft pas waarde, als het overeenkomt met wat in je hart leeft. En een hart leeft pas echt als er liefde is, als er vreugde van leven is, als er waarheid is, als je Mij in je hart laat wonen.

Leef in elke situatie in de vreugde van Mijn hart, in de vreugde van waar leven, in de vreugde van waarheid en dat zul je dan ook tonen in je spreken en in je handelen. Dan is je spreken en je handelen gelijk aan je hart en dan is het waar, dan doe je goed. Dat zal iedereen dan voelen en zien en blij maken. Zo kun je over jezelf tevreden zijn.

Hemels Brood 3387

Kijk om je heen en zie wat er zoal gebeurt. Lees in de kranten. En kijk het nieuws op televisie. Kun je begrijpen wat er allemaal gebeurt, waardoor de situaties ontstaan, die ontstaan? Het lijkt allemaal heel willekeurig en oneerlijk verdeeld maar het heeft allemaal toch te maken met de keuzen die mensen maken. Het heeft allemaal te maken met al wat er gekozen wordt als het tegenovergestelde van wat liefde is en van wat onbaatzuchtig, waar en in alle nederigheid is. Er is over de hele wereld in het groot en in het klein zoveel afdwaling van ware liefde, dat al de gevolgen daarvan als in een zekere chaos over de wereld verspreid worden, alsof het willekeurig dwars door elkaar mensen belaagt.

Juist omdat het zoveel is en om zoveel mensen en situaties gaat, en elk mens toch wel van liefde afdwalende keuzen maakt, is het onderscheid tussen wat hierbij hoort of daarbij hoort, door de meeste mensen niet meer te maken. Zo komt de ene gebeurtenis over de andere en het geheel is niet meer te overzien voor de mens, voor hem blijft het een door elkaar lopende chaos gelijk. Voor Mij niet. Elke gebeurtenis hangt samen met de keuzen van de mens. Ik zie en weet precies welke keuze ware liefde als basis heeft en welke keuze niet. Ik heb dat alles in Mijn ordening van pure ware liefde opgenomen en het werkt allemaal precies volgens die ordening uit. Voor Mij is het daarom duidelijk en geordend en geen chaos.

Maar Ik laat de mens evenzogoed in zijn vrijheid van keuzen en laat Mijn ordening zoals die is, Mijn liefde blijft zoals die is. Voor ieder mens geldt, dat zodra hij zich meer gaat richten op ware liefde, op onbaatzuchtigheid in alle nederigheid en waarheid, zullen zijn ware geestelijke ogen zich meer en meer openen en diegenen gaan zien en onderscheiden waar het in de wereld om draait, waar de gebeurtenissen mee te maken hebben en hoe Mijn ordening in grote liefde voor het grote geheel, voor het welzijn van alle mensen zorgt. Voor hen ziet het er dan niet meer uit als een chaos, maar geordend en voerend tot het hemels Paradijs.

Hemels Brood 3388

Niemand kan zeggen, ik heb mijzelf geschapen. Toch is iedereen die er is, geschapen. Uit Mij geschapen. In het oerbegin uit Mij geschapen. Heb je ooit uit enige ontploffing, uit enige knal iets geschapen zien worden? Toch geloven veel mensen dat de aarde en al haar bewoners door een zogenaamde oerknal er gekomen zijn, zich stapsgewijs ontwikkeld hebben. Als een soort van toeval. Maar welk toeval kan precies dat in zich hebben, wat leven is? Dan moet dat leven er zijn, hoe dan ook, het moet er zijn.

En juist dat ben Ik, het ware totale volmaakte leven. Juist uit Mijn ware volmaakte leven heb Ik alles doen ontstaan, geschapen en mogelijk gemaakt zich te ontwikkelen. Al wat daarvoor nodig was en is, heb Ik beschikbaar gesteld uit Mijzelf. Zodat niet Ik alleen, maar velen met Mij leven, zodat mensen op aarde Mijn evenbeeld kunnen zijn, tezamen met Mij.

Op aarde zijn voorwerpen zichtbaar. Maar gedachten van mensen zijn niet zichtbaar. Zij worden alleen zichtbaar in hun handelen. Zo ben Ik als gedachten niet zichtbaar, maar Mijn handelen heeft Mij zichtbaar gemaakt in alles en iedereen. Zo kan ook ieder mens in zijn handelen niet alleen zichzelf, maar ook Mij zichtbaar maken, want ieder mens is dat deel van Mij wat Ik uit Mij tot leven gebracht heb om met Mij samen te zijn, te leven.

Ieder mag dat voor zichzelf bewust meemaken. En om die bewustheid de mens te geven, moest hij ook de vrijheid van keus hebben en zichzelf en zijn medemensen kunnen ervaren. Hij kreeg dan ook de vrije wil. Dat geeft hem een idee van macht, wat hij in zijn vrijheid moeilijk loslaat. Zo komt het dat hij Mij als zijn Schepper veelal niet herkent en zo komt het dat zijn daden vaak op die macht gericht zijn, waardoor Ik steeds minder zichtbaar lijk te zijn. Maar er blijft altijd toch een hele stevige verbinding met alle mensen bestaan. Dat is Mijn onbaatzuchtige dienstbare liefde, welke de basis van alle leven is.

Ik ben die liefde, Ik ben dat leven en jullie zijn die liefde, jullie zijn dat leven. Jullie zijn daarom niet alleen uit Mij een deel, een levensdeel, maar ook die liefde. Zo zijn jullie niet alleen leven uit Mij, maar zo ben Ik ook altijd leven in jullie, liefde in jullie. Wat iemand ook gelooft, of het nu waar is of niet, het verandert nooit iets aan het werkelijke zijn, aan het werkelijke leven, aan jullie werkelijke herkomst, aan Mijn werkelijke bestaan.

Hemels Brood 3389

Denk alles met Mij. Denk altijd met je hart. Denk en voel. Voel en denk. Laat dat altijd één zijn, één met Mij, dan krijg je niet alleen het meest optimale resultaat in de kortste tijd, maar belangrijker, dan voel je altijd Mijn liefde als basis waar je je aan vast kunt houden. Bij elke aandrang tot eigenliefde en afdwaling van onbaatzuchtige liefde kun je je dan vasthouden aan Mij en Mijn liefde.

Veel mensen gaan ervan uit dat intelligentie in de hersenen zetelt, dat intelligentie het denken is. Maar de hoogst mogelijke intelligentie ben Ik, in ieder mens in het hart. Die intelligentie stel Ik aan iedereen beschikbaar, die is door iedereen te bereiken in contact met Mij, als dat contact gebaseerd is op oprechte, ware, eerlijke vraag naar kracht van liefde, in onbaatzuchtigheid. Want alleen met onbaatzuchtigheid, waarheid en ware liefde stroomt Mijn opperste intelligentie mee. Zonder waarheid, in de leugen, is Mijn intelligentie niet beschikbaar. Wel heeft satan een zekere intelligentie, die hij doet voorkomen als beter dan de Mijne. In werkelijkheid heeft zijn intelligentie geen bereik en al helemaal niet in het hemelse, het ware leven. Zo wordt de mens nog al eens meegezogen in een zogenaamde intelligentie, als hij niet in waarheid blijft en als hij niet in onbaatzuchtigheid blijft.

Want wat het contact met Mij verbreekt, is leugen en bedrog, ook eenvoudige onwaarheid verbreekt het contact. Wat nog het meest ernstige is om een contact met Mij te verbreken, is eigenbelang, hebberigheid. Op zo’n momenten van onwaarheid, van eigenbelang, van hoogmoed, schuift de satan zich tussen het contact van de mens met Mij. Hij doet dat heel sluw en het lijkt dan of het een contact met Mij is. Hoed je voor zijn sluwheid en houd je contact met Mij in orde door altijd in waarheid en onbaatzuchtigheid te blijven en de liefde na te streven.

Hemels Brood 3390

Stilte. Veel mensen lopen weg voor stilte. Maar stilte is juist een gezegende plek om naar toe te gaan. Stilte heelt. Terwijl geluid belast. Mensen bemerken niet meer hoe geluid hen belast. En er is veel geluid gekomen, mensen maken met elkaar heel veel lawaai. Alle machinerie maakt lawaai, al het vervoer maakt lawaai, de radio, televisie, alles maakt lawaai en daarbij maken de mensen ook zelf nog eens met hun stem veel lawaai. Als het dan ergens even wat stiller is, want stil is het zo goed als nergens meer, dan missen ze het lawaai, dan missen ze het geluid en zoeken dat het liefst zo snel mogelijk weer op.

Maar het geluid, het lawaai vertraagt de mens om zichzelf te kennen, vertraagt de mens om wat om hem heen gebeurt goed op te nemen, vertraagt de mens zicht te krijgen op alle mogelijkheden in een situatie, belemmert zijn denken, belemmert zijn voelen, leidt hem af van wat belangrijk kan zijn en daardoor is hij zichzelf en anderen en alles wat er om hem heen gebeurt veel minder bewust dan hij in de stilte zou zijn. Stilte. Niet twee minuten, niet een half uurtje, maar een lange goede stilte. Stilte van al dat lawaai zou de mens heel goed doen. Niet dat hij dan in die stilte alleen op een stoel niks doet, Ik bedoel niet een stilte voor meditatie, wat goed is dat sommige mensen doen, Ik bedoel een wereldse stilte, geen geluid van machines, van vervoermiddelen, van media, van schreeuwen en roepen. En in die stilte in je dagelijkse dingen doen, je ontmoetingen hebben.

Stel je dat eens voor hoe dat zou zijn. Stel je voor hoeveel rust dat zou geven. Hoeveel meer je in en om je heen zou kunnen bemerken, gewoon terwijl je bezig bent. Je zou dan ook in al je bezigheden veel meer ook Mijn aanwezigheid bemerken. In stilte, zonder stil te zitten, maar in werkzaamheid, daar ben Ik nog het best te bemerken in ware zorgzame liefde.

Hemels Brood 3391

Als een ouder heel erg gesteld is op zijn kind en het heel lief heeft, kan hij het verwennen, het alles geven en toestaan, omdat hij het beste voor het kind wil. Hij zegt geen nee en alles kan en mag. Hoe groeit zo’n kind dan uit, wat gewend is in alles zijn zin te krijgen, zelfs zonder het besef dat het zijn zin krijgt. Zal het iemand worden die veel kan geven, omdat hij zelf veel gekregen heeft, veel voor anderen zal doen, omdat veel voor hem is gedaan, zich zelf terughoudend en bescheiden opstellen, zonder eisen te stellen, zonder iets te hoeven voor zichzelf? Ik denk het niet. Eerder zal zo iemand van ieder om hem heen verwachten, dat ze hem in alles tegemoetkomen, zijn wil in alles zullen doen, hem steeds zijn zin zullen geven, eisend en dwingend. En de ware levensstijl van liefde, onbaatzuchtigheid, nederigheid, zal hij moeilijk bereiken.

Zou het dan niet beter zijn, om het kind, waar je van houdt en wat je ten diepste al het goede en het ware leven gunt, niet alles zomaar te geven, zonder er zelf iets voor te hoeven doen, zonder enige moeite, zonder een groei te laten doormaken, wat met allerlei gebeurtenissen inzicht van waar leven geeft, besef van ware liefde geeft, een eigen eerlijk verworven kapitaal geeft, wat naar eigen goeddunken ingezet kan worden. Zo zie Ik om naar al Mijn kinderen die Ik zo innig lief heb, dat Ik ze graag het aller, aller beste geef, het eeuwige ware gelukzalige leven. Maar Ik zie dat zij dat het beste in een bepaalde mate zelf moeten bereiken, uit eigen werken, zodat zij niet in luiheid geen besef opbouwen en geen zicht krijgen op ware liefde en zelf geen ware liefde kunnen worden.

Daarom laat Ik al Mijn kinderen, die Ik allen innig lief heb, juist dat overkomen wat hen vordert zelf tot leven te komen, zelf lief te hebben en niet afhankelijk te worden van wat hen in liefde alleen gegeven wordt, maar zelf zonder afhankelijkheid die liefde te zijn. Want geen mens kan gelukzaliger worden dan dat hij zelf de ware liefde is, uit eigen willen, in alle nederigheid en in de volle waarheid. En is dat niet wat iedere ouder, die zijn kind ten diepste liefheeft, bedoelt voor zijn kind, die volkomen gelukzaligheid? Dat wordt niet bereikt met verwennen. Dat wordt eerder bereikt met de moeite van het zelf ontdekken, er zelf voor werken.

Dat is dan elk moment, elke situatie die je tegenkomt in je leven waar het moeilijk is, waar jezelf moet werken, verdragen, waar je gevorderd wordt tot waarheid en liefde in pijnlijke omstandigheden. Niet gemakkelijk, maar een bewijs van hoe innig Ik jou lief heb en hoe graag Ik je gelukkig zie. Gelukkig in jezelf. Gelukkig in je medemensen. Gelukkig in Mij, je innig liefhebbende hemelse Vader.

Hemels Brood 3392

Veel mensen hebben het zo druk met het regelen van hun bestaan in wereldse betekenis, dat zij niet toekomen aan de ware diepere betekenis van hun geestelijk bestaan. Daardoor hebben zij aan het eind van hun leven wel een uitgebreide kennis en ervaring van het wereldse aardse leven, maar maar weinig kennis van het ware geestelijke leven. Terwijl nu juist het geestelijk leven zich na het aardse verblijf zich vervolgd, zijn ze zich daarvan nauwelijks bewust.

Wie niet tijdens zijn aardse leven ook aandacht heeft voor zijn geestelijk bestaan, die zal zich in het geestelijk bestaan, na zijn bestaan op aarde, niet direct herkennen en ook niet direct van zijn leven en sterven bewust zijn. Het aards gewende leven is zijn geheugen, maar dat past dan niet meer in zijn nieuwe bestaanssituatie en dat gaat verwarring geven. Nu is er ook in het hiernamaals veel hulp om deze verwarde mensen zicht te geven op hun ware geestelijke bestaan na hun vertrek van de aarde. Maar het zijn er velen en het duurt lang voordat een juist eigen bewustzijn in het hiernamaals door hen bereikt wordt. En dan moet er nog de ware geestelijke groei plaatsvinden, die hen tot hemelse gelukzaligheid kan brengen. Al met al een lange weg. Die weg kan veel korter zijn als de mensen op aarde al, hun geestelijke bestaan gaan onderzoeken en gaan aannemen, uit een geloof in Mij, hun Schepper en hemelse Vader.

Want de weg over de aarde is nu juist precies daarvoor bedoeld, dat de mens het verschil gaat ervaren tussen wereld en hemel, tussen goed en kwaad, tussen waar er niet waar, tussen hen en Mij, tussen leven en dood. Op aarde is het de bedoeling dat de mens zelf ontdekt wat zijn ware leven is, wat de ware betekenis van zijn leven is. Aan jullie allen zeg Ik, neem steeds genoeg tijd om je leven te beschouwen, om contact te maken met Mij, in je hart en te leren, te beseffen wat waar leven is, wat ware liefde is en zet je je in dat op aarde al te zijn, dan is er in het hiernamaals voor jou geen verwarring maar besef van waar leven, van liefde, van Mij!

Hemels Brood 3393

Niet omdat Ik je nodig hebt, maar om dat Ik je lief heb, bemoei Ik Mij met je. Want nodig heb Ik niemand, maar lief heb Ik jullie allen. En jullie in Mijn liefde helpen, zodat jullie tot ware gelukzaligheid komen, is Mijn bemoeienis met je leven, zodanig dat het je vrijheid niet belemmert en je toch geholpen wordt.

Liefde is het belangrijkste. Dat gaat in allerlei overtuigingen over de wereld. Alle zogeheten grote meesters hebben liefde wel als belangrijkste grond in hun betoog. En toch is het ware handelen naar onbaatzuchtige liefde nog lang geen gemeengoed. Praten daarover en het erkennen ervan, dat gebeurt ondertussen wel zo ongeveer in alle talen. Maar het daadwerkelijk in praktijk brengen zoals Ik het van oorsprong aan bedoeld heb, zover is het nog niet. Er wordt hoog opgegeven van leermeesters in allerlei door mensen bedachte godsdiensten, van wat zij als leer in liefde brengen, sommige met allerlei oefeningen en aanbevelingen. Toch heeft het de mens niet tot volkomen naar handelen in liefde gebracht. Zo sterk is de hang naar het eigen ik, de eigen genoegdoening, het eigen belang vasthoudend.

Al zou Ik mensen nodig hebben, hoe zouden zij iets voor Mij kunnen betekenen, zonder als zelfstandig wezen, in al het handelen, alleen liefde te zijn? Het zou geen enkele waarde hebben. Maar in Mijn liefde heeft elk mens waarde. Waarde voor Mij. In Mijn liefde is ieder mens geborgen en gedragen, ook al handelt hij nog niet in alles naar volkomen liefde. Wees daarom blij en vol vreugde dat Ik je niet nodig heb om de Schepping te dragen, de Schepping te zijn, maar wel je ten diepste lief heb en je graag altijd bij Mij heb. Jou en jullie allen, dicht bij Mij heb.

Ik heb je niet nodig, maar je bent wel een deel van Mij, van Mijn wezen, van Mijn liefde. En je bent heel bijzonder voor Mij, heel belangrijk, want Ik heb je lief, intens lief.

Hemels Brood 3394

Je weet als kind van Mij alles. Maar in je bewustheid weet je het niet. Het komt pas dan in je bewustheid, als je in ware oprechte liefde bent, onbaatzuchtig en nederig. In het wereldse besef is geen hemels besef. Maar als in nederigheid en onbaatzuchtigheid het wereldse bewust wordt losgelaten, breekt het hemels besef door en bouwt een hemels inzicht op.

Ieder mensen weet als kind van Mij alles. Maar als kind van de wereld weet niemand iets van het ware leven, van het ware hemelse. Wie deels werelds en deels niet werelds leeft, weet deels. Maar wees daarmee heel voorzichtig. Want gemakkelijk kan de mens dan denken, dat hij alles weet. Maar zo is het niet. Er is nog niemand op aarde helemaal onbaatzuchtig, waar en nederig liefde, zonder iets van zijn eigen ego in volle bewustheid van zijn. En zodoende weet nog niemand alles wat er te weten valt van de hele schepping, het ware leven, het hele universum. In feite is wat sommige mensen weten in hun ware liefde voor Mij en hun naasten te vergelijken met een speldenknop in de grootste woestijn. En toch denken diegenen al heel wat te weten en al heel wat te kunnen.

In verhouding tot hun medemensen is dat ook zo en in die verhouding liggen zij mijlen ver voor op alle andere mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen, liggen zij werelden verder, dan hun niet gelovige medemensen en lijken zij ver over hun medemensen uit te gaan, in besef van waarheid en waar leven. Juist dat geeft sommigen een idee van superioriteit, van meesterschap, van leider. Maar zo is het niet Mijn bedoeling. Laat iedereen zich als een ware broeder voor zijn naaste gedragen en zich niet één millimeter meer of hoger wanen, ook niet in alle nederigheid, ook niet als je je in ware liefde bevindt.

Want ook Ik ben alleen als mens als gelijke aan de mens verschenen, ook al toonde Ik meer te weten, meer te kunnen. Want voor jullie mensen blijft gelden, wat in de ene verhouding vergelijkenderwijze groot lijkt, is in een andere verhouding vergelijkenderwijs miniem klein en stelt nauwelijks iets voor. Wees daarom klein als mens en groot in liefde!

Hemels Brood 3395

Wees onbaatzuchtig in liefde. Dan is liefde ook onbaatzuchtig voor jou. Want bij mensen is het meestal: ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij. Altijd moet er wel iets tegenover iets staan. Was er eerst de ruilhandel, nu is er het geld. En juist met de komst van het geld is duidelijker geworden hoe graag de mens iets terug wil voor zijn bemoeienissen, voor zijn werk en producten. In de woekering voor geld uit zich al de hebberigheid van mensen. Alles moet steeds duurder worden, anders kan er geen winst gemaakt worden. Dat is in heel het werken van de mens een belangrijke factor geworden, er moet winst gemaakt worden. Winst is de verdienste en moet dat voor allen zijn. Waar heeft onbaatzuchtigheid dan nog plaats, ruimte? Je verliest in  onbaatzuchtigheid niet alleen geld, maar ook aanzien, ook vertrouwen. Want met onbaatzuchtigheid wordt het werk niet betaald en de producten ook niet. Met onbaatzuchtigheid wordt geen winst gemaakt.

Maar met onbaatzuchtigheid in liefde wel, daarmee wordt wel winst gemaakt. Want wie onbaatzuchtig lief heeft, krijgt onbaatzuchtig terug. Zonder daarom te vragen. Want onbaatzuchtige liefde vraagt niet, maar geeft en krijgt. In een heel natuurlijke orde geeft en krijgt onbaatzuchtige liefde. Maar de meeste mensen kijken maar steeds naar wat ze ergens voor terugkrijgen. En zelfs diegenen die onbaatzuchtig liefde geven, kijken toch wat ervoor teruggegeven wordt, wat zij krijgen. Alleen wie werkelijk onbaatzuchtig geeft, die let er niet op of er iets voor terug komt, die denkt er zelfs niet aan dat er bij geven ook een krijgen is. Zij zijn al blij en tevreden dat zij geven kunnen. En juist dan is het werkelijk onbaatzuchtig.

Wie zo kan geven, die is al ver gegroeid naar Mijn hemels koninkrijk. Alleen, het zijn er nog maar heel weinigen waarbij dat heel af en toe voorkomt. Zo diepgeworteld is het, om te willen krijgen voor wat je geeft. Alleen ware liefde is in zichzelf geheel onbaatzuchtig. Zo heb Ik jullie allen lief, geheel onbaatzuchtig. En zo is de hemel op aarde, als jullie elkaar geheel onbaatzuchtig liefhebben, werkelijk liefhebben.

Hemels Brood 3396

Licht kan verblindend zijn. Geluid kan verdovend zijn. Wie in teveel licht komt of in teveel geluid wordt verblind, wordt doof. Licht is er, geluid is er, het overkomt de mens. Boosheid is er, maar dat ontstaat in de mens, in zijn gemoed en het sluit dan ogen en oren, gevoel en besef. Daarom is boosheid erg belemmerend op de weg naar hemelse waarden, op de weg naar waar leven.

Wie door boosheid wordt overvallen, is gelijk iemand die door rovers wordt overvallen, alles wordt hem afgenomen en hij blijft met lege handen achter. Zo ook met boosheid, je blijft met lege handen achter. Want in boosheid is geen liefde en zo wordt je afgesneden van elk besef van liefde op dat moment. Ook is er in boosheid geen contact met Mij. En hoewel Ik er ben, bemerk je Mijn aanwezigheid niet. Ook Mijn goede raad bemerk je niet, want de weg naar je hart wordt door boosheid geblokkeerd. Bedenk je daarom voor je boos wordt, want het is een kracht die, eenmaal losgelaten, heel moeilijk te bedwingen is. Alleen een mildheid voor alle afdwalingen van mensen  in een voortdurend contact met Mij en Mijn liefde, kan een aanval van boosheid voorkomen. Dat vraagt oefening en steeds opnieuw terugkomen bij Mij.

Vaak komt na de boosheid wel berouw, wat goed is, maar het kwaad is dan al wel gebeurt. Beter wordt boosheid voorkomen en steeds in elke situatie naar Mijn raad geluisterd. Laat rovers je niet onverwachts overvallen, wees waakzaam zodat je vrij blijft van boosheid. Want licht komt van buiten, ook als het vals licht is en geluid komt van buiten, hoe luid het ook is, maar boosheid komt van binnen, daar loop je niet zomaar voor weg. Houd je hart daarom schoon en blijf in je hart steeds bij Mij, dan kun je leren om boosheid te mijden en in mildheid te blijven.

Hemels Brood 3397

Niets op aarde staat stil. Al lijkt iets helemaal stil te staan, in werkelijkheid staat het niet stil. Want het is niet zo, dat alle beweging die er is, door het natuurlijke oog gezien kan worden. Dat is wel bekend. Je haar groeit ook zonder dat je het daadwerkelijk ziet groeien, maar je merkt wel op zeker moment, dat je haar langer geworden is, het is gegroeid.

Veel voor het oog stilstaande objecten, hebben toch beweging, die over zo’n lange tijd gaan, dat er in één mensenleven nog niets van te zien is. Zo bewegen sommige objecten zich snel en daardoor goed zichtbaar voor het natuurlijke oog. Sommige objecten bewegen minder snel, maar dan is het na verloop van tijd wel te zien dat er beweging is, b.v. bij haargroei. Sommige objecten hebben een zo trage beweging, dat het na 100 jaar, of na 1000 jaar of nog langer, nog nauwelijks te zien is.

Zo gaat het ook geestelijk, in geestelijke groei. Sommige mensen merken in hun hart de veranderingen op. Voor sommigen lijkt het geestelijke stil te staan. Voor een groot aantal mensen is er helemaal geen groei in het geestelijke te bemerken, waarbij zij ook het geestelijke als zodanig niet bemerken en zich er ook niet mee bezighouden. Er zijn b.v. wetenschappers, die kunnen vertellen hoeveel millimeter een rotspartij in een miljoen jaren bewogen heeft. En er zijn mensen die dat absoluut niet interesseert. Ze kunnen dat niet zelf zien en waarnemen, dus hoeven ze er niks mee.

Hetzelfde is het met diegenen, die geen geestelijke groei ervaren, met het geestelijke. Zij interesseren zich er niet voor. Ik zeg je, ook zij zijn in beweging. Maar als een rotsformatie, zo langzaam komen zij van hun plaats. En net zoals je een rotsformatie niet tot sneller verplaatsen, tot snellere beweging kunt aanzetten, zo kun je dat ook bij die verstokte mensen niet. Laat ze daarom helemaal hun eigen tempo gaan, laat ze helemaal aan Mij over en blijf zelf in beweging, in waarheid en liefde, dan gaat jouw groei merkbaar en gestaag door!

Hemels Brood 3398

Er is een lange donkere nacht gaande. Dat is de wereld. Maar er is in die nacht, hoe donker ook, de dag. Ja, ook de dag is er tijdens die nacht. Want de wereld is gelijk de nacht, zij gaat haar weg zonder liefde, eigenzinnig. Maar los van de wereld en haar verderfelijkheid, is er Mijn licht, de dag, die precies het tegenovergestelde is en laat zien. Zo zijn er velen in de nacht, maar ook zijn er, die in de nacht wandelen in Mijn licht, die in de dag zijn en Mijn liefde ervaren. Voor hen is er geen nacht, alleen dag. Want zij zien Mijn licht, voelen Mijn liefde en weten dat Ik de wereld overwonnen heb. Niets is zo verraderlijk als de nacht en het valse licht wat de nacht produceert. Dat is al de leugen die de mensen gebruiken om zichzelf te verrijken, hun macht te vergroten en roem te vergaren. Zij leven in de nacht van hun hebzucht, hun hoogmoed, volkomen gericht op wereldse waarden.

Maar aan allen die de wereld willen mijden, die naar hemelse waarden streven, onbaatzuchtig en nederig hun leven willen leiden, geef Ik Mijn zuivere licht, zodat het voor hen in de nacht dag is, de eeuwige dag. Want wie in liefde en onbaatzuchtig, nederig op Mij vertrouwt, krijgt licht, zuiver krachtig licht van Mij, waardoor zijn geest kan zien en begrijpen wat waar leven is en wie Ik Ben. Om hem heen kan het nacht zijn, maar hij zal in die nacht kunnen zien en begrijpen welke enorme afdwalingen in de wereld gaande zijn.

Als je dat ziet, als je in Mijn licht al de afdwalingen van de wereld ziet, treur dan niet daarom, probeer die nacht niet tot dag te brengen. Want alleen Mijn licht, Mijn liefde, kan die nacht tot dag brengen. Blijf jij in Mijn liefde, blijf in de dag, houd vast aan onbaatzuchtigheid, waarheid, goedheid, ook als de nacht je op de dag lijkt te raken. Verlies de moed niet, weet dat alles zo gebeurt als het best mogelijke uit Mijn Hand, als Mijn liefde, die er is in de dag, maar ook in de nacht!

Hemels Brood 3399

Je kunt maar een klein stukje zien van het hele universum. Dat kleine stukje is nog niet meer dan je directe omgeving en de lucht boven je. Meer kun je niet zien terwijl er veel en veel meer is. Ook geestelijk is er veel en veel meer dan je nu kunt beseffen. Je leven is een klein onderdeel van een veel en veel groter geheel. Maar dat kleine deel van het geheel wat je kunt zien en kunt beseffen is je gegeven om in te groeien. Niemand heeft het totale zicht, het totale begrip. Bij alle mensen is het net hetzelfde, meer dan de directe aardse omgeving en de lucht daarboven kunnen zij niet zien en ook in het geestelijke is dat zo. Er is een overeenkomst tussen wat mensen zien en niet kunnen zien, je bent dus niet de enige.

Voor ieder is het een opgaaf om te leven met alleen dat deel wat je ziet en beseft en al datgene wat je niet ziet en niet beseft. Probeer niet meer te zien, meer te beseffen dan voor jou mogelijk is, maar neem je leven op in wat je ziet en wel kunt beseffen. Dat is je gegeven en tot je niet meer gegeven is, is dat genoeg. Daar, in dat stukje van het geheel, ben jij geplaatst en mag jij zijn, mag je leven. Wat er meer is, is voor jou nog niet van belang in je leven van nu. Groei in je deel van leven in het nu, stap voor stap en in die groei breidt je deel zich vanzelf uit en ga je meer zien en meer beseffen van alles wat er meer is. Maar grijp er niet naar, probeer niet te zien en te beseffen wat je deel nog niet is. Je horizon groeit met je mee, daar stap je niet zomaar overheen.

Zet je energie in op nu en het werkt voor de toekomst, als je nu bij je eigen deel, je eigen vermogen, je eigen inzicht en besef blijft en groeit. Leer eerst het kleine deel wat je gegeven is goed kennen en besef eerst wat nu je leven is en wat je ermee kunt. Kom dan verder en groei, dan wordt je zicht met die groei verruimd en je besef verdiept. Wat je nu niet kunt zien en beseffen, ook al wil je dat nog zo graag, komt dan naar je toe, als je het nu eerst loslaat.

Hemels Brood 3400

Alles past precies in elkaar. Wat er in de wereld, wat er op de aarde ook gebeurt, welke keuzen mensen in hun vrijheid ook maken, alles past precies in elkaar. Steeds ontstaan er nieuwe situaties, willekeurig door de mens zijn keuzen en hoe grillig die keuzen ook zijn, hoe verschillend ook, het past altijd weer precies met elkaar in het grote geheel. Zo is de ordening door Mij ingesteld, dat alles altijd zijn plaats heeft en altijd in een zekere samenwerking precies in het geheel past. Niets gebeurt zomaar, zonder reden. En op elke keus is een antwoord aanwezig. Alle mogelijkheden die aan keuzen door de mens gemaakt kunnen worden, zijn in de schepping, in het universum voorzien.

Er is geen keus, en het zijn er oneindig veel, die niet past in het grote geheel, waar geen antwoord op is. En zo kan de mens in zijn vrijheid elke keus maken die hij wil en toch ligt de werking daarvan vast in de palm van Mijn Hand. Zoals de hele Schepping, het hele universum geborgen ligt in de palm van Mijn Hand. Wat je ook kiest, niets kan die orde verstoren, teniet doen, er buiten om gaan. Toch is elke keus vrij gegeven. Denk je eens in welk een omvang dat heeft. Ik zeg je, dat is voor het menselijk vermogen, op aarde, niet te bevatten. Toch is het zo en niet anders. Elke keuze past in het grote geheel en toch staat ook elke keuze op zich en veroorzaakt een zeker gevolg, een zekere werking op en in het geheel.

Die werking kan uit liefde zijn of uit het tegenovergestelde van liefde, maar hoe dan ook, elke werking ligt in de palm van Mijn Hand geborgen. Door Mijn liefde wordt alles in licht gezet, door Mijn liefde worden mensen gewekt, in vrijheid gewekt, de ogen geopend, de oren geopend, in liefde gesterkt. En in alle vrijheid groeit de Schepping met de mens in het licht van Mijn liefde tot de eeuwige ware onbaatzuchtige liefde uit, precies passend met elkaar.

Hemels Brood 3401

Lief mens, je wilt alles zo goed doen en je mag een werktuig van Mijn Hand zijn, maar laat de leiding aan Mij over. Hoe goed je het ook bedoelt, blijf een werktuig van Mij en jaag geen eigen acties na. Hoe zou het zijn als bijj een commandant van soldaten, zijn soldaten ineens op eigen initiatief acties gingen ondernemen. Het zou ongeordende gevolgen hebben en van een juist handelen in samenspel met elkaar zou geen sprake meer zijn.

Natuurlijk ben je vrij om je keuzen te maken. Maar als je besluit om Mij te dienen en je medemensen goed te doen, wacht dan met actie tot Ik je in je hart laat weten waar, wanneer en hoe je het beste tot actie kunt komen. Je bedoelt het goed, maar het gaat pas helemaal goed in verhouding met alle mensen en hun vrije keuzen, als je Mij de leiding geeft en Mij in je hart volgt. Want als het met een commandant van een groep soldaten al zo is, dat zij het best naar hun commandant luisteren, terwijl die wel juist het overzicht, de kennis en strategie het beste kent, maar nog lang niet alles kent en overziet, is dat bij Mij wel zo. Ik ken iedereen, Ik weet alles, Ik ben overal, Ik heb de aarde en al wat daar op is, geschapen. Het hele universum ingericht en ik onderhoud het grote geheel tot in het kleinste detail.

Daarbij is er Mijn oneindig grote liefde die de basis is van al Mijn handelen, van Mijn totale Zijn, die Ik aan jullie allen geef. Zou je er dan niet het beste aan doen, om elke actie eerst met Mij te bespreken of de impuls daartoe alleen van Mij te krijgen? Hoe goed bedoeld je initiatief ook is, laat Mij je leiden in alles, in al je doen en laten, altijd. Dan kun je er heel zeker van zijn, dat je goed doet en goede resultaten zult bereiken. En wel, door Mijn liefde.

Hemels Brood 3402

De aarde is de mooiste plaats om te zijn. Ook al zou je dat niet zeggen, als je kijkt naar al de pijn, verdriet, honger en oorlogen waar de mens onder te lijden heeft. Dan lijkt de aarde meer op een oord van misère en ongeluk. Toch is de aarde de mooiste plaats om te zijn. Omdat juist alleen daar het menselijk bewustzijn van waar zijn ontwaakt. Omdat juist alleen daar het menselijke van de mens tot Goddelijk Zijn verheven wordt. Omdat juist alleen daar God en mens in een bewuste ervaring samenkomen en tot Eenheid komen, terwijl ieders eigen unieke persoonlijk zijn, dat unieke persoonlijk zijn in een eigen bewustheid van bestaan blijft.

Hier op aarde is de enige brug van Leven, de aarde is de enige brug die tot waar leven voert en de enige plaats waar God zelf in alle bewustheid van bestaan bij de mens op aarde gekomen is en nog komt. De aarde is de plaats waar de mens in zichzelf, in een eigen bewustheid van bestaan, altijd en elk moment God kan ontmoeten, bewust kan ontmoeten en met Hem kan spreken, met Mij kan spreken. Want al kunnen jullie Mij alleen op deze aarde beseffen in een bewustheid van bestaan en in dat contact met Mij ook beseffen dat Ik het ben, toch hebben velen niet het besef ervan hoe groots en belangrijk dat is en ook hebben weinigen het besef dat juist alleen op deze aarde, de kleine aarde in het enorm grote universum, die mogelijkheid is, Mij te zien, Mij te ervaren, contact met Mij te hebben en zelf, als eigen persoonlijk individu, Mij te zijn in alle Goddelijkheid en toch ook heel bewust jezelf te zijn.

O, lieve mensen, besef toch welk een enorm belang daarom deze aarde voor ieder van jullie heeft en welk een zegen het voor ieder van jullie is, om op deze aarde te zijn, de enige plek van besef van leven voor iedereen persoonlijk, van ware liefde voor, door en in jullie allemaal, waarbij ook ieder zijn persoonlijk eigen bewustheid heeft en kan zien, horen, voelen, beseffen, al wat is, werkelijk is, het ware leven, de ware liefde, je Schepper, Mij, God en Vader.

Dat alles is jullie gegeven, op deze aarde, de enige plaats in het hele universum, in al wat er is, er is geen andere plaats waar de mens in bewustheid van zijn overgaat, in de volle vrijheid over kan gaan in het ware Goddelijke bestaan, het eigenlijk ware Leven van volkomen eeuwige gelukzalige liefde. Daarom is de aarde, ondanks alle leed, de mooiste plaats om te zijn!

Hemels Brood 3403

Mensen zouden er goed aan doen, meer en beter op hun gevoel te letten. Bij heftige gevoelens is de mens zich wel van zijn gevoelens bewust, maar in de regel let hij niet zo precies op zijn gevoel. En zo missen heel wat mensen belangrijke signalen in allerlei situaties, die ze van dienst konden zijn als ze hun gevoel meer beluisterd hadden.

De mens krijgt in zijn hart doorlopend signalen over alles wat er in zijn omgeving gebeurd. Die signalen vertalen zich in allerlei gevoelens die iets laten zien over het gebeuren, tenminste, als die mens deze gevoelens serieus neemt en de oorsprong onderzoekt. Zo kan een gevoel de mens vertellen of iemand de waarheid spreekt, een gevoel kan een aankomend gevaar tonen, een gevoel laat weten of je het ergens wel of niet mee eens kunt zijn en zo zijn er vele aspecten die een gevoel kan blootleggen. Als daaraan geen aandacht gegeven wordt, kunnen er besluiten genomen worden die de situatie geen goed doen. Kortom, het gevoel is een heel belangrijke verzamelaar van gegevens om een situatie juist in te schatten en tot een juiste reactie te komen. Onderdruk daarom je gevoelens niet. Onderzoek ze, kijk waar ze precies mee te maken hebben en je zult zien dat er andere dimensies zichtbaar worden en je een situatie daardoor veel beter kunt gaan begrijpen.

Want veel mensen laten hun gevoelens buiten beschouwing en reageren vanuit hun verstand, vanuit hun plichtgedachte, vanuit hetgeen hun als fatsoen geleerd is. En zo zeggen zij dingen anders dan ze werkelijk zijn. Niet dat zij liegen, maar zij zijn zich van hun ware gevoelens niet bewust, hebben die uitgeschakeld. Maar ondergronds zijn ze er wel en belangrijke is, ze spelen evengoed toch mee. Wees daarom oprecht en blijf altijd ook kijken naar je gevoelens. En weet, dat Ik je in hart de juiste signalen geef, die jij als je ze juist onderzoekt, kunt gebruiken, die jou precies laten weten wat het beste is om te doen.

Let op je hart in oprechtheid, let op je gevoelens in oprechtheid, want daar ben Ik en Ik geef je daar zuivere signalen ten dienste van alle mensen. Wees alert en neem Mijn liefde in je hart aan, dat doet altijd goed aan jou en allen om je heen!

Hemels Brood 3404

Als een boom scheef groeit, omdat het steeds in de wind staat die uit eenzelfde richting komt, dan verbaas je je daarover niet en je verwijt de boom ook niet dat hij scheef staat. Maar als een mens in zijn leven een scheve richting uit gaat, omdat hij veel tegenslag heeft gehad, dan verbazen mensen zich en verwijten hem zijn scheve handelswijze. Veel van de afwijkingen in groei in de natuur wordt door de mens als een logisch gevolg van gezien. Soms is de oorsprong van een verstoorde groei niet direct te vinden, maar dan nog wordt het de boom of plant niet verweten. Bij de mens wel, juist ook als de oorsprong van een ontsporing niet gevonden wordt. Vaak wordt er niet eens naar een oorsprong gekeken. Fout is fout en moet bestraft worden.

Zo ga Ik niet met jullie om. Ik weet waar elke afdwaling van liefde mee te maken heeft en Ik zie waar de mens dat zelf niet ziet, niet beseft. Ik zie waar de mens zich toe-eigent wat niet van hem is of wat hij zich beter niet zou toe-eigenen. Daarop geef Ik geen straf, maar inzicht. Inzicht zodat die mens zich kan verbeteren, zodat hij bij zichzelf kan beseffen, dat de weg die hij gaat hem geen heil kan brengen, dat hij beter andere keuzes maakt, die hem wel heil zullen brengen. Maar dan is het ook nodig, dat hij de oorsprong van zijn afdwaling gaat zien en begrijpen en dat hij gaat zien en begrijpen waarom de gekozen weg hem geen heil kan gaan brengen. Dan zal hij zijn keuzen op zijn weg gaan wijzigen, uit eigen vrije wil, waardor hij steeds meer op de goede weg komt en blijft. Zonder straf, maar door inzichten.

Sommige mensen krijgen sneller een beter inzicht dan anderen, maar Ik heb geduld en Ik heb liefde, grote liefde voor jullie allen. In die liefde blijf Ik rustig en vredig, maak Ik niemand verwijten, geef Ik iedereen de juiste zorg en ondersteuning, zonder de vrije wil te belemmeren. Doen jullie het naar elkaar dan ook zo, dan help je elkaar naar de beste levensweg en dan kom je met elkaar tot het grootste heil, het ware eeuwige gelukzalige leven. Help elkaar en verwijt elkaar niet, maar houdt er rekening mee dat alles een oorzaak heeft, ook al is het een kwade oorzaak. Laat liefde de leidraad zijn en stel je hart open voor Mijn aanwijzingen, die een ieder van jullie de juiste weg wijzen om te gaan. De vrije keuze is aan jullie, van Mij kun je inzicht en begrip krijgen, zonder verwijten, maar wel vasthoudend aan waar leven, aan ware liefde. Doen jullie met elkaar dan ook zo.

Hemels Brood 3405

Denk tegen de wereld in. Versla de wereld in jezelf door in het nieuwe te geloven, een nieuwe wereld die hemels is. Durf daar in te geloven, durf het anders te doen dan de wereld nu doet. Durf het anders te zien dan de wereld er nu uitziet. Durf anders te leven. Ga niet in op werelds genoegen, ga niet in op het bedrog dat welzijn heet, want het is geen werkelijk welzijn, het is geen hemels welzijn, het is een vergankelijk wereldse gedachte. Zet er andere gedachten tegenover.

Gedachten die uit het hart komen, rechtstreeks uit het hart, Mijn hart vol liefde. Laat niet de wereld je inspiratie zijn, maar laat je hart je inspiratie zijn, wat in alle oprechtheid  en eerlijkheid in je hart opkomt. Neem dat in je gedachten tegenover alles wat uit het wereldse komt en houd vast aan je hart, aan gedachten uit je hart. Want in je hart ontvang je elke dag, elk moment van de dag Mijn gedachten die uit Mijn hart komen. In Mijn hart is de volle ware onbaatzuchtige liefde en niets, helemaal niets anders. Dus als jij je gedachten uit je hart laat komen, in oprechte onbaatzuchtige eerlijkheid, dan laat je Mijn gedachten in jouw gedachten komen en betere en liefdevollere gedachten, in volle waarheid, zijn er niet.

Leef uit die gedachten, uit Mijn liefde in jouw hart en overwin de wereld tot werkelijk zijn, werkelijk leven, werkelijk welzijn. Hoe meer je die andere ware gedachten leeft, tegen de wereld in, des te meer verandert die wereld naar een nieuwe hemelse wereld waar heel anders met elkaar om gegaan wordt, waar hemels met elkaar omgegaan wordt. Kom tot je hart, leef Mijn hart tegen alles in, wees pure liefde!

Hemels Brood 3406

Gelukzoekers reizen vele Mijlen om hun geluk te vinden, terwijl zij zonder te reizen het grootste geluk in zichzelf kunnen vinden. Ja, ieder mens kan het geluk in zichzelf vinden. Want het grootste geluk is ware liefde in je hart. Het grootste geluk is waar leven, wat Ik dagelijks geef, het grootste geluk ben Ik voor ieder mens, als hij Mij in zijn hart bemerkt en Mijn levengevende liefde voelt. Het grootste geluk is ieder zelf, als hij Mijn ware liefde in zich opneemt en uit vrije keus ook zelf leeft!

Daarvoor hoeft niemand te reizen. Want Ik ben overal en Ik ben in ieders hart aanwezig en van Mij komt het eeuwige grootste geluk, ware liefde aan jou en aan iedereen. Alleen, niet iedereen beseft wat nu werkelijk het ware eeuwigdurende geluk is en zo wordt er op een geluk gejaagd, dat niet kan tippen aan het geluk wat ieder mens in zijn hart kan vinden. In de vrijheid van zijn, willen veel mensen een gemakkelijk leven, wat het vaak toch niet is. Dan zijn ze meer bezig met het leven makkelijker te maken, dan de liefde in hun hart te volgen, wat tot het enige eeuwige ware geluk leidt. Vaak denken mensen met veel geld, roem, macht hun leven heel gemakkelijk te maken. Toch gebeuren er dan steeds weer dingen, die hun geluk van het gemakkelijke leven verstoren. Soms is het ziekte of dood wat hun geluk verstoord, soms is het leugen en bedrog wat hun geluk verstoord. Vaak zijn het emotionele situaties waar zij niet direct een aandeel in hebben en toch het gewenste geluk verstoren.

En nog dringt het dan tot die mens niet door, dat hij voor zichzelf alleen en alleen door hemzelf niet tot het eeuwige ware geluk, welke hemels is, kan komen. Want Ik ben in Jezus Christus de brug tot het ware leven, tot ware liefde, tot het enige ware gelukzalige leven en alleen met en uit Mij kun jij en alle mensen tot het ware geluk komen. Maar Ik ben niet ver weg, Ik ben hier bij je, in je, naast je, overal en vooral in je hart!

Hemels Brood 3407

In het rumoer van de wereld lijkt het niet veel uit te maken, wat je wel of niet doet. Dan kun je het idee krijgen: “ach, wat maakt het uit of ik mijn best doe of niet, of ik er ben of niet”. Maar Ik zeg je, het maakt zeker uit! Ook al zijn het maar weinig mensen die Mij in Mijn liefde volgen, het maakt heel veel uit en het heeft een levenseffect op de hele Schepping. Want juist het kleine, het niet geëerde, het niet geziene, het voor de wereld niet belangrijke, heeft de meeste invloed ten goede op al het van liefde afwijkende. Geef het daarom niet op in je kleinheid te blijven, in het niets waard zijn voor de wereld te blijven en verstoten te worden. Blijf bij je eigen ware zijn, ook al wordt je dan niet gezien, ook al wordt er dan geen rekening met je gehouden, ook al heb je dan weinig of geen echte vrienden, geen enkel aanzien, geen enkele macht, ook al lijkt het alsof je er niet mag zijn.

Want je bent er en Ik heb je geplaatst. Ik ben Degene die je een plaats op aarde gegeven heeft en die plaats is in Mijn liefde en in die liefde mag jij er zijn! en wil Ik graag dat je blijft. Hoe het rumoer van de wereld Mijn liefde, jouw leven, ook probeert te overstemmen, het is fictie, het is niet echt en het is tijdelijk, heel tijdelijk. Maar jouw leven is echt, is waar, is werkelijk en jouw leven is niet tijdelijk maar eeuwig. Wat de wereld ook zegt en doet, wat haar afwijkingen ook teweeg brengen, houd jij, met die paar andere mensen die Mij in Mijn liefde volgen, vast aan waar leven, waar zijn, aan Mij. Aan eerlijkheid, oprechtheid, geduld, verdraagzaamheid, onbaatzuchtigheid en vergeef allen die de wereld aanhangen en jou niet zien staan.

Ik zie je en Ik heb Mijn armen om je heen, onzichtbaar voor de wereld. Maar wel voelbaar. En daarin wijst de wereld niet jou af, maar Mij, die zij voelen dat jou omringt. Begrijp dat en houd moed, want van Mij komt alle Heil, blijf daar altijd op vertrouwen en geef het niet op! Zoals Ik ook nooit één van jullie zal opgeven!

Hemels Brood 3408

Alle kleine beetjes helpen. Alle beetjes liefde maken tezamen een grote liefde. Al die beetjes liefde verspreid over de mensen zijn als lichtjes die bij elkaar genomen één groot licht vormen. Ieder weet een beetje, ieder doet een beetje en dat bij elkaar groeit uit tot veel.

Maar het hoeft niet voor iedereen zichtbaar te zijn. Laat het juist niet zichtbaar zijn. Zodat het ongemerkt kan groeien. Ongemerkt voor wie er vijandig tegenover staat. Laat het de vijand niet prikkelen tot actie, laat de vijand maar slapen en probeer die niet wakker te maken. Want denk niet dat je de vijand door hem wakker te maken kunt bekeren. Door een slapende leeuw wakker te maken, wordt hij niet ineens een lam. Eerder wordt hij verscheurender doordat hij uit zijn rustgevende slaap is gehaald. Daarom, wees in liefde, straal je licht uit, maar niet naar de vijandig gezinden, niet naar de van Mij afkerigen, die Mij verfoeien. Niet iedereen kun je met dat beetje licht bekeren, niet iedereen is tot een lam te bekeren, als hij een leeuw gelijk is. Het is geen heldendaad om zo iemand te benaderen en te proberen tot liefde te bekeren, want een woest afwijzend karakter wordt van het licht dat je uitstraalt alleen afkeriger en daarmee ook aanvallend en vernietigend. Laat ze slapen, laat ze onwetend, verberg je liefde en je licht voor hen, opdat zij de groei van liefde en licht onder de mensen niet gaan verstoren, niet gaan belemmeren, tegenwerken. Daar is niemand bij gebaat.

Ik breng diegenen bij elkaar die licht en liefde uitstralen en Ik verspreid hen zo, dat de vijand niet ontwaakt, maar dat de hongerende mens wel door het licht en de liefde gevoed wordt. Maar pas daarbij op voor de enkeling die toch ontwaakt is en jacht maakt, verkleed als lam maar in werkelijkheid leeuw, afkerig van Mij en de Mijnen. Hou dan je licht verborgen zodat slaap weer over diegene komt en het gevaar geweken is. In je hart zie Ik altijd nog je licht en je liefde, verspil het niet aan Mijn vijanden, opdat je zelf niet door hen aangevallen wordt. Want ook zij hebben een vrijheid van keus en zij maken daar gebruik van tot eigen voorkeur. Laat je daarom alleen zien aan diegenen die Ik je in je hart aanwijs, straal dan licht en wees dan liefde, houd je voor het overige verborgen, zodat je niet in vijandigheid terechtkomt.

Wees blij met al diegenen die ook licht stralen en liefde geven, maar zorg ervoor dat jullie licht tezamen toch ook geen vijand uit de slaap wekt. Groei in het verborgene, niet omdat je niet gezien mag worden, maar om geen onnodige, zinloze narigheid op te roepen, om ellende te voorkomen en vele goedaardige mensen te kunnen blijven helpen en ondersteunen in licht en liefde, zonder tegenwerking. Dan wordt liefde ook wijs ingezet.

Hemels Brood 3409

Er zijn mensen die nemen initiatief en er zijn mensen die volgen. Wat is er moeilijker, initiatief nemen of volgen? Je zou zeggen, initiatief nemen, dat vraagt meer van iemand dan volgen. En je kunt daarin gelijk hebben. Maar dan zeg Ik daarbij, mensen die initiatief nemen hebben van Mij heel andere talenten gekregen dan volgers. En zo is het voor beide een gelijke verdeling. Want kun jij als initiatiefnemer gemakkelijk iemand volgen, zonder het ergens toch een beetje over te nemen? En heb je iemand die meestal volgt weleens bijzonder veel initiatief zien nemen, zonder te struikelen of hulp nodig te hebben?

Nu vraag Ik de mens Mij te volgen. Hoe gaat dat dan met die initiatiefnemers, volgen die Mij net zo gemakkelijk als diegenen die volgers van nature zijn? Je zou kunnen denken van niet en dan zeg Ik, heb je alweer gelijk. Want een initiatiefnemer onderzoekt, wil weten, wil begrijpen, zet zich dan in voor de volle 100 procent iets tot stand te brengen. Wat is dan meer waard, de volger die Mij precies volgt of de initiatiefnemer die een eigen invulling zoekt te geven. Ik zeg je, beiden zijn Mij veel waard en beiden heb Ik zo bedoeld als zij zijn. Maar juist ook het verschil heeft een belangrijke rol in de Schepping. Want stel je eens voor dat iedereen een initiatiefnemer is en er geen volgers zijn. De mensen zouden vooral bezig zijn elkaar op te jutten en nergens anders toe komen. Het is nu juist precies goed.

Laat de initiatiefnemers zijn wat ze zijn en de volgers ook. Leef met elkaar en geef elkaar ruimte voor ieders talenten. Want ieder is bedoeld zo te zijn en heeft van Mij die specifieke talenten gekregen. Zodat Ik van jou initiatief verwacht en van hem verwacht Ik te volgen. Accepteer elkaar en heb respect voor de verschillen die Ik aan jullie gegeven heb om goede redenen. Wie zo met zijn talenten omgaat, dat zij in liefde voor elkaar tot recht komen, die leven Mijn liefde zoals Ik bedoeld heb en zo volgen zij allen Mij zoals Ik bedoeld heb, in gelijke waarden, met verschillende talenten!

Hemels Brood 3410

Stel je voor, je wilt lopen, maar je bent aan je voeten gebonden. Stel je voor, je wilt geven, maar je bent aan je handen gebonden. Stel je voor je wilt kijken, maar je bent geblinddoekt of je wilt horen, maar je oren zijn dichtgestopt. Dat is het wat de wereld met mensen doet, het bindt handen en voeten, blindeert en maakt doof, zodat alles anders gaat dan een mens zou willen. Maar toch is het de mens die de wereld in vrijheid kiest, zich laat binden, verblinden en doof maken. Het is diezelfde mens die vrij wil zijn en het toch niet is. Wie vrij kiest voor de wereld en het wereldse, het materiële leven, wordt door die wereld gegrepen en vastgehouden en ziet geen uitweg meer, hoort Mijn stem niet meer, kent zichzelf en zijn oorsprong niet meer. Trekt ten strijde, zoals Don Quichot ten strijde trok tegen de windmolens, zinloos en zonder resultaat. Wie zal dan hun handen en voeten losmaken, hun ogen ziende maken en hun oren horend, als zij vastgehouden worden in het wereldse?

Ik, hun Schepper, hun hemelse Vader in Jezus Christus. Ik heb hen allen vrijgekocht met Mijn bloed, met Mijn sterven en Mijn opstanding. Daarmee heb Ik de wereld overwonnen en daarmee de weg tot vrijheid voor alle mensen zichtbaar gemaakt. Allen die gebonden zijn in de wereld, kunnen daarvan loskomen, helemaal vrijkomen door Mijn weg te gaan, door de brug te nemen die Ik geslagen heb tussen de wereld en de hemel. Wie de wil heeft om los te komen van de wereld en naar het ware leven te komen, die toon Ik de weg, die help Ik over de brug naar Mij te komen, naar vrijheid in waar leven te komen, die open Ik de boeien, maak zijn ogen ziende en zijn oren horende. Die roep Ik van verre en hij zal Mij horen, te midden van de wereld zal hij Mij horen en op Mijn stem reageren. Want in Mijn stem klinkt al Mijn liefde door, die Ik in overgrote mate voor allen heb. Die liefde is de brug en wie die liefde van Mij aanneemt, gaat over de brug en komt uit de wereld los naar het hemelse, het ware leven, de ware vrijheid, de ware liefde! Hemels Brood 3381

Je bent een vrij mens, je hebt vrijheid van keus hoe je met hetgeen je in je leven gebeurt omgaat, welke mening je hebt, is vrij. Ieder mens heeft die vrijheid, ook als hij in het gevang zit, dan nog kan hij een eigen mening hebben en heeft hij een eigen keus hoe met zijn situatie om te gaan. In alle vrijheid die mensen hebben, beïnvloeden zij allemaal elkaar en het hele wereld gebeuren.

Nu is het de vraag, wie is er bereid om zijn eigen keuzen zodanig te maken, dat het niet alleen voor hemzelf het meest gewenste is, maar juist voor anderen, voor het hele wereldgebeuren. En wie is er bereid om zo ver te gaan, dat hij niet voor zichzelf de keuze maakt, maar voor zijn medemensen, voor het welzijn van de hele wereld. Ik kan je zeggen, nog haast niemand. In vrijheid nog haast niemand. En nu juist het welzijn van ieder persoonlijk bereikt de beste verhoudingen in welzijn, als niet voor zichzelf gekozen wordt, maar uit liefde voor anderen voor het welzijn van het totale wereldgebeuren.

Zo heb Ik namelijk de hele orde op aarde ingesteld. Dat alles en iedereen in verband staat met ware liefde en dat het totale welzijn van iedereen, juist door onbaatzuchtigheid alleen in ware liefde bereikt wordt. Dus hoe hard iemand ook werkt aan zijn eigen welzijn, hij zal het niet bereiken zonder juist zijn welzijn niet na te streven, maar uit ware onbaatzuchtige liefde het welzijn van al zijn medemensen na te streven. Dat is de sleutel voor het welzijn van de hele wereld, die dan ook het eigen welzijn oplevert. Dat is wat Ik tijdens Mijn verblijf op aarde heb laten zien. Dat is wat Ik nu nog in veel harten laat zien. Dat is wat Ik in veel geschriften benadruk. En dat is wat mensen maar niet aannemen, inzien, begrijpen, naar willen leven. Terwijl het toch zo duidelijk is aangegeven, ook in de hele natuur. Want de hele natuur, ook in de mens, toont Mijn onbaatzuchtige liefde. Daaruit kun je veel leren, zien en begrijpen en in vrijheid aannemen en naar handelen, tot welzijn van de hele wereld.

Hemels Brood 3382

Om de vrije wil van de mens niet te belemmeren, gebeurt er heel veel achter de schermen, niet zichtbaar voor de mens. Dat is niet om geheimen verborgen te houden, dat is om de mens toch zo veel mogelijk te helpen, terwijl zijn vrije wil daarbij niet belemmerd wordt. Want een vrije wil is alleen helemaal vrij, als door Mij geen enkele ingreep gebeurt. Toch is een ingrijpen van Mij wel eens nodig om niemand verloren te laten gaan, om iedereen de kans te geven op het ware levenspad te komen.

Om de mens in zijn vrijheid te laten in alle omstandigheden, zijn het wel juist de omstandigheden, die zich vormen naar de vrije keuzen die de mensen maken. Hoe dat gebeuren kan, houd Ik verborgen voor de meeste mensen. Zou Ik dat niet doen, dan zou hun vrije keus direct geen vrije keus meer zijn, omdat de menselijke neiging om voor zichzelf het beste te willen dan, zonder onderscheid, de ordening die Ik heb ingesteld, oppakken om er beter van te worden. Daarmee zou hij nooit in vrijheid het ware leven kunnen bereiken en in de eeuwige dood van het eigen willen blijven hangen en nooit overgaan op ware liefde voor zijn naasten uit een eigen vrije keus.

Nu weet je wel dat er “iets” achter de schermen gebeurt, maar niet wat. Dat blijft voor iedereen verborgen, zolang de vrije wil zich niet in vaste overeenstemming heeft gebracht met Mijn eeuwige vrije wil van volkomen onbaatzuchtige liefde. Zo komt het dat veel mensen wel zeggen, “er is iets, iets hogers dan wij zelf”, maar “dat hogere” nog niet kunnen benoemen als Schepper, God, hemelse Vader. Wie meer en meer de ware liefde nastreeft, krijgt meer en meer zicht, ook op het verborgene, zonder dat het zijn vrije wil schade doet. Het verborgene toont zich aan hen meer en meer en zij zullen Mij in volle glorie zien en beleven!

Hemels Brood 3383

Ja, je kunt Mijn liefde voor jou voelen in je hart. Elke dag weer. En je kunt weten dat Mijn liefde voor jou nooit weg is, ook al voel je die soms niet, ook al ben je zelf niet steeds volkomen liefde. En mochten mensen om je heen je niet begrijpen, je voor iets niet kunnen vergeven, iets voor jou onmogelijks van je verwachten, Ik begrijp je, Ik vergeef je, Ik verwacht het onmogelijke niet van je. Ik weet wat je wel en nog niet kunt. Ik weet welke inzet je geeft, Ik weet hoe je ernaar zoekt volkomen liefde te zijn voor Mij en voor je medemensen.

Maar zoveel Ik weet en dat is alles, zoveel weten je medemensen niet. Ook al denken ze je te kennen, al denken ze te weten, het is maar een schijntje van de werkelijkheid. Vergeef ze allen en leef met Mijn liefde. Dan maakt het niet uit wat anderen van je denken, wat anderen van je verwachten, dat je niet door iedereen begrepen wordt. Zij begrijpen Mij ook nog niet en verwijten Mij zelfs situaties, die met hen en hun medemensen samenhangen en Mij niet aangerekend kunnen worden in alle vrijheid van keus. Als je zegt, maar ik ben ook nog niet volmaakt, dan zeg Ik, ook dat zie Ik wel. Ik zie ook je inzet om volmaakt te worden en dat is de juiste weg om tot volmaaktheid te komen. Je gaat die weg met veel moed en trouw, zal Ik je dan liefde ontzeggen, terwijl je de goede weg gaat?

Zelfs diegenen die die goede weg nog niet gaan, krijgen van Mij alle liefde en toch bemerken zij dat niet. Terwijl jij in je hart al wel Mijn liefde kunt voelen, zijn zij heel arm daarin. Laat toch Mijn liefde in je hart je tot troost zijn voor alle onbegrip en onterechte verwachtingen van mensen om je heen. Ook al voel je je tekort gedaan, voel liever Mijn warme liefde in je hart en houd je daar aan vast. Je gaat de goede weg, ook al ben je nog niet in alles al volkomen liefde, voor Mij ga je goed en Mijn liefde gaat net als Ikzelf overal met je mee. Voel Mij in je hart en wees blij. Blijf steeds zoveel je kunt in de vreugde van Mijn liefde, dan ga je helemaal goed!

Hemels Brood 3384

Er zijn mensen die denken dat zij in geestelijk opzicht groeien, als zij alles wat er in de Bijbel staat ten diepste bestuderen en uitpluizen. Ook met andere geschriften, van de bijbel afgeleid of naast de bijbel opgesteld, doen zij dat. Sommige doen dat op zichzelf, anderen in een groep, tezamen met medegelovigen. Zij lezen en herlezen wat er over het Evangelie geschreven staat, overleggen de betekenis met elkaar en speuren verder, om er maar zoveel mogelijk van te begrijpen en in zich op te nemen, wat dan vooral als kennis wordt opgeslagen, met de naar hun mening juiste betekenis.

Maar vaak is er veel verschil tussen de uitgedachte betekenis van de één en van de ander, van de ene groep en van de andere. Dat leidt nogal eens tot onderlinge discussies, die er heftig aan toe kunnen gaan.

De schrift is niet gegeven om de letters, de woorden in een letterlijke betekenis, de symbolische betekenis of om de kennis te vergroten. De schrift is gegeven om het werkelijke leven te herkennen in ieders hart, om het innerlijke levensgeheugen te ondersteunen. Om het besef van waar leven bewust te maken en bewust te houden. En hoeveel er ook door mensen over de geschriften geredeneerd wordt, hoe diep en intensief de studies op het Bijbels geschrevene ook is, er is maar één ding wat werkelijk tot leven brengt, wat tot werkelijke geestelijke groei leidt en dat is ware geheel onbaatzuchtige liefde, in alle nederigheid, voor Mij en je medemensen.

Hoe vaak je de Bijbel ook leest, uitpluist, in je opneemt en probeert helemaal te begrijpen en al de andere geschriften erbij, je komt er geen stap mee vooruit, je komt Mijn koninkrijk niet binnen zonder eenvoudige, zachtmoedige, geduldige, verdraagzame, vergevende, geheel onbaatzuchtige liefde in alle nederigheid. Wie dat uit de vele te lezen woorden niet begrijpt, heeft aan 1000 x 1000 meer boeken nog niets. Alleen een geheel met liefde gevuld hart is genoeg voor geestelijke groei en voor Mijn koninkrijk!

Hemels Brood 3385

Voor de ene mens ben Ik streng, voor een ander soepel. Eigenlijk net als jullie onderling. Voor de één ben je soepel en meegaand, terwijl iemand anders het niet goed kan doen. Bij jullie speelt daar van alles mee. Hoe je vindt dat je behandeld wordt, of er rekening met je gehouden wordt, je wensen en verlangens spelen mee, of er genoegens verstoord worden en soms zelfs als je ziet dat een medemens tekortgedaan wordt.

Bij Mij is dat anders. Ik ben wel voor de ene mens anders in omgang dan voor de andere. Maar dat heeft met iets heel anders te maken. Ik gun ieder mens het hemelse Paradijs. En naargelang Ik iemand kan helpen om tot het hemelse Paradijs te komen, ga Ik met diegene om. Dat kan voor de één streng zijn, voor de ander juist niet. Maar er is nog een verschil. Want de mens betrekt zichzelf erbij, zijn willen, zijn denken, hij is niet zonder oordeel, zonder eigen wensen en verlangens, niet zonder eigenbelang, terwijl Ik geheel zonder eigenbelang, totaal onbaatzuchtig met alle mensen omga, ten beste voor hun groei naar waar leven, het hemelse Paradijs, de ware liefde. Daarbij komt, dat Ik alles weet, ieder mens persoonlijk ken, in heel zijn voelen, zijn denken, zijn willen, ken. En met dat al kom Ik iedereen in zijn groei tegemoet, op de voor ieder persoonlijk juiste manier, waardoor niemand schade oploopt en juist, in zijn eigenheid gelaten, tot waar leven geholpen wordt.

Wie zo ook met zijn medemensen wil omgaan, die nodig Ik uit bij Mij te komen en in zijn hart van Mij te leren. Dan zal ook hij met de één anders omgaan dan met de ander. Maar niet op eigen invulling, uit eigen willen en verlangens, maar vanuit Mijn zicht en kennis, uit Mijn liefde. Daarmee kunnen mensen elkaar helpen in het hemels Paradijs te komen. Want alleen ware onbaatzuchtige inzet, zonder oordeel, zonder eigen invulling, helpt in Mijn liefde je naaste en daarmee ook jezelf, verder naar Mijn koninkrijk, het hemelse Paradijs.

Hemels Brood 3386

Let op je tong, let op je gebaren, laat al wat je zegt en al je gebaren alleen liefde uitstralen. Let daarom op al wat je zegt en doet, want hoe je van binnen voelt, laat zich in je stem en in je gebaren zien en ervaren. Het is niet genoeg om vriendelijk te zijn, als je van binnen geërgerd bent. Het is niet genoeg, als je glimlacht tegen iemand, terwijl je van binnen boos bent.

Laat je vriendelijkheid ook gebaseerd zijn op innerlijke vriendelijkheid en laat je glimlach en je lach ook werkelijk uit blijheid komen, uit levensplezier. Laat die blijheid uit je besef van Mij en Mijn liefde komen, dan hoef je er voor je medemens niet naar te zoeken. Zo kun je altijd oprecht zijn in je vreugde en oprechte blijdschap uitstralen. Denk niet dat je werkelijk vriendelijk kunt zijn, als je in je hart geen vriendelijkheid voelt. Denk niet dat je blijdschap in je lach uitstraalt, als je hart niet blij is. Al wat je doet of zegt heeft pas waarde, als het overeenkomt met wat in je hart leeft. En een hart leeft pas echt als er liefde is, als er vreugde van leven is, als er waarheid is, als je Mij in je hart laat wonen.

Leef in elke situatie in de vreugde van Mijn hart, in de vreugde van waar leven, in de vreugde van waarheid en dat zul je dan ook tonen in je spreken en in je handelen. Dan is je spreken en je handelen gelijk aan je hart en dan is het waar, dan doe je goed. Dat zal iedereen dan voelen en zien en blij maken. Zo kun je over jezelf tevreden zijn.

Hemels Brood 3387

Kijk om je heen en zie wat er zoal gebeurt. Lees in de kranten. En kijk het nieuws op televisie. Kun je begrijpen wat er allemaal gebeurt, waardoor de situaties ontstaan, die ontstaan? Het lijkt allemaal heel willekeurig en oneerlijk verdeeld maar het heeft allemaal toch te maken met de keuzen die mensen maken. Het heeft allemaal te maken met al wat er gekozen wordt als het tegenovergestelde van wat liefde is en van wat onbaatzuchtig, waar en in alle nederigheid is. Er is over de hele wereld in het groot en in het klein zoveel afdwaling van ware liefde, dat al de gevolgen daarvan als in een zekere chaos over de wereld verspreid worden, alsof het willekeurig dwars door elkaar mensen belaagt.

Juist omdat het zoveel is en om zoveel mensen en situaties gaat, en elk mens toch wel van liefde afdwalende keuzen maakt, is het onderscheid tussen wat hierbij hoort of daarbij hoort, door de meeste mensen niet meer te maken. Zo komt de ene gebeurtenis over de andere en het geheel is niet meer te overzien voor de mens, voor hem blijft het een door elkaar lopende chaos gelijk. Voor Mij niet. Elke gebeurtenis hangt samen met de keuzen van de mens. Ik zie en weet precies welke keuze ware liefde als basis heeft en welke keuze niet. Ik heb dat alles in Mijn ordening van pure ware liefde opgenomen en het werkt allemaal precies volgens die ordening uit. Voor Mij is het daarom duidelijk en geordend en geen chaos.

Maar Ik laat de mens evenzogoed in zijn vrijheid van keuzen en laat Mijn ordening zoals die is, Mijn liefde blijft zoals die is. Voor ieder mens geldt, dat zodra hij zich meer gaat richten op ware liefde, op onbaatzuchtigheid in alle nederigheid en waarheid, zullen zijn ware geestelijke ogen zich meer en meer openen en diegenen gaan zien en onderscheiden waar het in de wereld om draait, waar de gebeurtenissen mee te maken hebben en hoe Mijn ordening in grote liefde voor het grote geheel, voor het welzijn van alle mensen zorgt. Voor hen ziet het er dan niet meer uit als een chaos, maar geordend en voerend tot het hemels Paradijs.

Hemels Brood 3388

Niemand kan zeggen, ik heb mijzelf geschapen. Toch is iedereen die er is, geschapen. Uit Mij geschapen. In het oerbegin uit Mij geschapen. Heb je ooit uit enige ontploffing, uit enige knal iets geschapen zien worden? Toch geloven veel mensen dat de aarde en al haar bewoners door een zogenaamde oerknal er gekomen zijn, zich stapsgewijs ontwikkeld hebben. Als een soort van toeval. Maar welk toeval kan precies dat in zich hebben, wat leven is? Dan moet dat leven er zijn, hoe dan ook, het moet er zijn.

En juist dat ben Ik, het ware totale volmaakte leven. Juist uit Mijn ware volmaakte leven heb Ik alles doen ontstaan, geschapen en mogelijk gemaakt zich te ontwikkelen. Al wat daarvoor nodig was en is, heb Ik beschikbaar gesteld uit Mijzelf. Zodat niet Ik alleen, maar velen met Mij leven, zodat mensen op aarde Mijn evenbeeld kunnen zijn, tezamen met Mij.

Op aarde zijn voorwerpen zichtbaar. Maar gedachten van mensen zijn niet zichtbaar. Zij worden alleen zichtbaar in hun handelen. Zo ben Ik als gedachten niet zichtbaar, maar Mijn handelen heeft Mij zichtbaar gemaakt in alles en iedereen. Zo kan ook ieder mens in zijn handelen niet alleen zichzelf, maar ook Mij zichtbaar maken, want ieder mens is dat deel van Mij wat Ik uit Mij tot leven gebracht heb om met Mij samen te zijn, te leven.

Ieder mag dat voor zichzelf bewust meemaken. En om die bewustheid de mens te geven, moest hij ook de vrijheid van keus hebben en zichzelf en zijn medemensen kunnen ervaren. Hij kreeg dan ook de vrije wil. Dat geeft hem een idee van macht, wat hij in zijn vrijheid moeilijk loslaat. Zo komt het dat hij Mij als zijn Schepper veelal niet herkent en zo komt het dat zijn daden vaak op die macht gericht zijn, waardoor Ik steeds minder zichtbaar lijk te zijn. Maar er blijft altijd toch een hele stevige verbinding met alle mensen bestaan. Dat is Mijn onbaatzuchtige dienstbare liefde, welke de basis van alle leven is.

Ik ben die liefde, Ik ben dat leven en jullie zijn die liefde, jullie zijn dat leven. Jullie zijn daarom niet alleen uit Mij een deel, een levensdeel, maar ook die liefde. Zo zijn jullie niet alleen leven uit Mij, maar zo ben Ik ook altijd leven in jullie, liefde in jullie. Wat iemand ook gelooft, of het nu waar is of niet, het verandert nooit iets aan het werkelijke zijn, aan het werkelijke leven, aan jullie werkelijke herkomst, aan Mijn werkelijke bestaan.

Hemels Brood 3389

Denk alles met Mij. Denk altijd met je hart. Denk en voel. Voel en denk. Laat dat altijd één zijn, één met Mij, dan krijg je niet alleen het meest optimale resultaat in de kortste tijd, maar belangrijker, dan voel je altijd Mijn liefde als basis waar je je aan vast kunt houden. Bij elke aandrang tot eigenliefde en afdwaling van onbaatzuchtige liefde kun je je dan vasthouden aan Mij en Mijn liefde.

Veel mensen gaan ervan uit dat intelligentie in de hersenen zetelt, dat intelligentie het denken is. Maar de hoogst mogelijke intelligentie ben Ik, in ieder mens in het hart. Die intelligentie stel Ik aan iedereen beschikbaar, die is door iedereen te bereiken in contact met Mij, als dat contact gebaseerd is op oprechte, ware, eerlijke vraag naar kracht van liefde, in onbaatzuchtigheid. Want alleen met onbaatzuchtigheid, waarheid en ware liefde stroomt Mijn opperste intelligentie mee. Zonder waarheid, in de leugen, is Mijn intelligentie niet beschikbaar. Wel heeft satan een zekere intelligentie, die hij doet voorkomen als beter dan de Mijne. In werkelijkheid heeft zijn intelligentie geen bereik en al helemaal niet in het hemelse, het ware leven. Zo wordt de mens nog al eens meegezogen in een zogenaamde intelligentie, als hij niet in waarheid blijft en als hij niet in onbaatzuchtigheid blijft.

Want wat het contact met Mij verbreekt, is leugen en bedrog, ook eenvoudige onwaarheid verbreekt het contact. Wat nog het meest ernstige is om een contact met Mij te verbreken, is eigenbelang, hebberigheid. Op zo’n momenten van onwaarheid, van eigenbelang, van hoogmoed, schuift de satan zich tussen het contact van de mens met Mij. Hij doet dat heel sluw en het lijkt dan of het een contact met Mij is. Hoed je voor zijn sluwheid en houd je contact met Mij in orde door altijd in waarheid en onbaatzuchtigheid te blijven en de liefde na te streven.

Hemels Brood 3390

Stilte. Veel mensen lopen weg voor stilte. Maar stilte is juist een gezegende plek om naar toe te gaan. Stilte heelt. Terwijl geluid belast. Mensen bemerken niet meer hoe geluid hen belast. En er is veel geluid gekomen, mensen maken met elkaar heel veel lawaai. Alle machinerie maakt lawaai, al het vervoer maakt lawaai, de radio, televisie, alles maakt lawaai en daarbij maken de mensen ook zelf nog eens met hun stem veel lawaai. Als het dan ergens even wat stiller is, want stil is het zo goed als nergens meer, dan missen ze het lawaai, dan missen ze het geluid en zoeken dat het liefst zo snel mogelijk weer op.

Maar het geluid, het lawaai vertraagt de mens om zichzelf te kennen, vertraagt de mens om wat om hem heen gebeurt goed op te nemen, vertraagt de mens zicht te krijgen op alle mogelijkheden in een situatie, belemmert zijn denken, belemmert zijn voelen, leidt hem af van wat belangrijk kan zijn en daardoor is hij zichzelf en anderen en alles wat er om hem heen gebeurt veel minder bewust dan hij in de stilte zou zijn. Stilte. Niet twee minuten, niet een half uurtje, maar een lange goede stilte. Stilte van al dat lawaai zou de mens heel goed doen. Niet dat hij dan in die stilte alleen op een stoel niks doet, Ik bedoel niet een stilte voor meditatie, wat goed is dat sommige mensen doen, Ik bedoel een wereldse stilte, geen geluid van machines, van vervoermiddelen, van media, van schreeuwen en roepen. En in die stilte in je dagelijkse dingen doen, je ontmoetingen hebben.

Stel je dat eens voor hoe dat zou zijn. Stel je voor hoeveel rust dat zou geven. Hoeveel meer je in en om je heen zou kunnen bemerken, gewoon terwijl je bezig bent. Je zou dan ook in al je bezigheden veel meer ook Mijn aanwezigheid bemerken. In stilte, zonder stil te zitten, maar in werkzaamheid, daar ben Ik nog het best te bemerken in ware zorgzame liefde.

Hemels Brood 3391

Als een ouder heel erg gesteld is op zijn kind en het heel lief heeft, kan hij het verwennen, het alles geven en toestaan, omdat hij het beste voor het kind wil. Hij zegt geen nee en alles kan en mag. Hoe groeit zo’n kind dan uit, wat gewend is in alles zijn zin te krijgen, zelfs zonder het besef dat het zijn zin krijgt. Zal het iemand worden die veel kan geven, omdat hij zelf veel gekregen heeft, veel voor anderen zal doen, omdat veel voor hem is gedaan, zich zelf terughoudend en bescheiden opstellen, zonder eisen te stellen, zonder iets te hoeven voor zichzelf? Ik denk het niet. Eerder zal zo iemand van ieder om hem heen verwachten, dat ze hem in alles tegemoetkomen, zijn wil in alles zullen doen, hem steeds zijn zin zullen geven, eisend en dwingend. En de ware levensstijl van liefde, onbaatzuchtigheid, nederigheid, zal hij moeilijk bereiken.

Zou het dan niet beter zijn, om het kind, waar je van houdt en wat je ten diepste al het goede en het ware leven gunt, niet alles zomaar te geven, zonder er zelf iets voor te hoeven doen, zonder enige moeite, zonder een groei te laten doormaken, wat met allerlei gebeurtenissen inzicht van waar leven geeft, besef van ware liefde geeft, een eigen eerlijk verworven kapitaal geeft, wat naar eigen goeddunken ingezet kan worden. Zo zie Ik om naar al Mijn kinderen die Ik zo innig lief heb, dat Ik ze graag het aller, aller beste geef, het eeuwige ware gelukzalige leven. Maar Ik zie dat zij dat het beste in een bepaalde mate zelf moeten bereiken, uit eigen werken, zodat zij niet in luiheid geen besef opbouwen en geen zicht krijgen op ware liefde en zelf geen ware liefde kunnen worden.

Daarom laat Ik al Mijn kinderen, die Ik allen innig lief heb, juist dat overkomen wat hen vordert zelf tot leven te komen, zelf lief te hebben en niet afhankelijk te worden van wat hen in liefde alleen gegeven wordt, maar zelf zonder afhankelijkheid die liefde te zijn. Want geen mens kan gelukzaliger worden dan dat hij zelf de ware liefde is, uit eigen willen, in alle nederigheid en in de volle waarheid. En is dat niet wat iedere ouder, die zijn kind ten diepste liefheeft, bedoelt voor zijn kind, die volkomen gelukzaligheid? Dat wordt niet bereikt met verwennen. Dat wordt eerder bereikt met de moeite van het zelf ontdekken, er zelf voor werken.

Dat is dan elk moment, elke situatie die je tegenkomt in je leven waar het moeilijk is, waar jezelf moet werken, verdragen, waar je gevorderd wordt tot waarheid en liefde in pijnlijke omstandigheden. Niet gemakkelijk, maar een bewijs van hoe innig Ik jou lief heb en hoe graag Ik je gelukkig zie. Gelukkig in jezelf. Gelukkig in je medemensen. Gelukkig in Mij, je innig liefhebbende hemelse Vader.

Hemels Brood 3392

Veel mensen hebben het zo druk met het regelen van hun bestaan in wereldse betekenis, dat zij niet toekomen aan de ware diepere betekenis van hun geestelijk bestaan. Daardoor hebben zij aan het eind van hun leven wel een uitgebreide kennis en ervaring van het wereldse aardse leven, maar maar weinig kennis van het ware geestelijke leven. Terwijl nu juist het geestelijk leven zich na het aardse verblijf zich vervolgd, zijn ze zich daarvan nauwelijks bewust.

Wie niet tijdens zijn aardse leven ook aandacht heeft voor zijn geestelijk bestaan, die zal zich in het geestelijk bestaan, na zijn bestaan op aarde, niet direct herkennen en ook niet direct van zijn leven en sterven bewust zijn. Het aards gewende leven is zijn geheugen, maar dat past dan niet meer in zijn nieuwe bestaanssituatie en dat gaat verwarring geven. Nu is er ook in het hiernamaals veel hulp om deze verwarde mensen zicht te geven op hun ware geestelijke bestaan na hun vertrek van de aarde. Maar het zijn er velen en het duurt lang voordat een juist eigen bewustzijn in het hiernamaals door hen bereikt wordt. En dan moet er nog de ware geestelijke groei plaatsvinden, die hen tot hemelse gelukzaligheid kan brengen. Al met al een lange weg. Die weg kan veel korter zijn als de mensen op aarde al, hun geestelijke bestaan gaan onderzoeken en gaan aannemen, uit een geloof in Mij, hun Schepper en hemelse Vader.

Want de weg over de aarde is nu juist precies daarvoor bedoeld, dat de mens het verschil gaat ervaren tussen wereld en hemel, tussen goed en kwaad, tussen waar er niet waar, tussen hen en Mij, tussen leven en dood. Op aarde is het de bedoeling dat de mens zelf ontdekt wat zijn ware leven is, wat de ware betekenis van zijn leven is. Aan jullie allen zeg Ik, neem steeds genoeg tijd om je leven te beschouwen, om contact te maken met Mij, in je hart en te leren, te beseffen wat waar leven is, wat ware liefde is en zet je je in dat op aarde al te zijn, dan is er in het hiernamaals voor jou geen verwarring maar besef van waar leven, van liefde, van Mij!

Hemels Brood 3393

Niet omdat Ik je nodig hebt, maar om dat Ik je lief heb, bemoei Ik Mij met je. Want nodig heb Ik niemand, maar lief heb Ik jullie allen. En jullie in Mijn liefde helpen, zodat jullie tot ware gelukzaligheid komen, is Mijn bemoeienis met je leven, zodanig dat het je vrijheid niet belemmert en je toch geholpen wordt.

Liefde is het belangrijkste. Dat gaat in allerlei overtuigingen over de wereld. Alle zogeheten grote meesters hebben liefde wel als belangrijkste grond in hun betoog. En toch is het ware handelen naar onbaatzuchtige liefde nog lang geen gemeengoed. Praten daarover en het erkennen ervan, dat gebeurt ondertussen wel zo ongeveer in alle talen. Maar het daadwerkelijk in praktijk brengen zoals Ik het van oorsprong aan bedoeld heb, zover is het nog niet. Er wordt hoog opgegeven van leermeesters in allerlei door mensen bedachte godsdiensten, van wat zij als leer in liefde brengen, sommige met allerlei oefeningen en aanbevelingen. Toch heeft het de mens niet tot volkomen naar handelen in liefde gebracht. Zo sterk is de hang naar het eigen ik, de eigen genoegdoening, het eigen belang vasthoudend.

Al zou Ik mensen nodig hebben, hoe zouden zij iets voor Mij kunnen betekenen, zonder als zelfstandig wezen, in al het handelen, alleen liefde te zijn? Het zou geen enkele waarde hebben. Maar in Mijn liefde heeft elk mens waarde. Waarde voor Mij. In Mijn liefde is ieder mens geborgen en gedragen, ook al handelt hij nog niet in alles naar volkomen liefde. Wees daarom blij en vol vreugde dat Ik je niet nodig heb om de Schepping te dragen, de Schepping te zijn, maar wel je ten diepste lief heb en je graag altijd bij Mij heb. Jou en jullie allen, dicht bij Mij heb.

Ik heb je niet nodig, maar je bent wel een deel van Mij, van Mijn wezen, van Mijn liefde. En je bent heel bijzonder voor Mij, heel belangrijk, want Ik heb je lief, intens lief.

Hemels Brood 3394

Je weet als kind van Mij alles. Maar in je bewustheid weet je het niet. Het komt pas dan in je bewustheid, als je in ware oprechte liefde bent, onbaatzuchtig en nederig. In het wereldse besef is geen hemels besef. Maar als in nederigheid en onbaatzuchtigheid het wereldse bewust wordt losgelaten, breekt het hemels besef door en bouwt een hemels inzicht op.

Ieder mensen weet als kind van Mij alles. Maar als kind van de wereld weet niemand iets van het ware leven, van het ware hemelse. Wie deels werelds en deels niet werelds leeft, weet deels. Maar wees daarmee heel voorzichtig. Want gemakkelijk kan de mens dan denken, dat hij alles weet. Maar zo is het niet. Er is nog niemand op aarde helemaal onbaatzuchtig, waar en nederig liefde, zonder iets van zijn eigen ego in volle bewustheid van zijn. En zodoende weet nog niemand alles wat er te weten valt van de hele schepping, het ware leven, het hele universum. In feite is wat sommige mensen weten in hun ware liefde voor Mij en hun naasten te vergelijken met een speldenknop in de grootste woestijn. En toch denken diegenen al heel wat te weten en al heel wat te kunnen.

In verhouding tot hun medemensen is dat ook zo en in die verhouding liggen zij mijlen ver voor op alle andere mensen. Je zou zelfs kunnen zeggen, liggen zij werelden verder, dan hun niet gelovige medemensen en lijken zij ver over hun medemensen uit te gaan, in besef van waarheid en waar leven. Juist dat geeft sommigen een idee van superioriteit, van meesterschap, van leider. Maar zo is het niet Mijn bedoeling. Laat iedereen zich als een ware broeder voor zijn naaste gedragen en zich niet één millimeter meer of hoger wanen, ook niet in alle nederigheid, ook niet als je je in ware liefde bevindt.

Want ook Ik ben alleen als mens als gelijke aan de mens verschenen, ook al toonde Ik meer te weten, meer te kunnen. Want voor jullie mensen blijft gelden, wat in de ene verhouding vergelijkenderwijze groot lijkt, is in een andere verhouding vergelijkenderwijs miniem klein en stelt nauwelijks iets voor. Wees daarom klein als mens en groot in liefde!

Hemels Brood 3395

Wees onbaatzuchtig in liefde. Dan is liefde ook onbaatzuchtig voor jou. Want bij mensen is het meestal: ik doe iets voor jou, dan doe jij iets voor mij. Altijd moet er wel iets tegenover iets staan. Was er eerst de ruilhandel, nu is er het geld. En juist met de komst van het geld is duidelijker geworden hoe graag de mens iets terug wil voor zijn bemoeienissen, voor zijn werk en producten. In de woekering voor geld uit zich al de hebberigheid van mensen. Alles moet steeds duurder worden, anders kan er geen winst gemaakt worden. Dat is in heel het werken van de mens een belangrijke factor geworden, er moet winst gemaakt worden. Winst is de verdienste en moet dat voor allen zijn. Waar heeft onbaatzuchtigheid dan nog plaats, ruimte? Je verliest in  onbaatzuchtigheid niet alleen geld, maar ook aanzien, ook vertrouwen. Want met onbaatzuchtigheid wordt het werk niet betaald en de producten ook niet. Met onbaatzuchtigheid wordt geen winst gemaakt.

Maar met onbaatzuchtigheid in liefde wel, daarmee wordt wel winst gemaakt. Want wie onbaatzuchtig lief heeft, krijgt onbaatzuchtig terug. Zonder daarom te vragen. Want onbaatzuchtige liefde vraagt niet, maar geeft en krijgt. In een heel natuurlijke orde geeft en krijgt onbaatzuchtige liefde. Maar de meeste mensen kijken maar steeds naar wat ze ergens voor terugkrijgen. En zelfs diegenen die onbaatzuchtig liefde geven, kijken toch wat ervoor teruggegeven wordt, wat zij krijgen. Alleen wie werkelijk onbaatzuchtig geeft, die let er niet op of er iets voor terug komt, die denkt er zelfs niet aan dat er bij geven ook een krijgen is. Zij zijn al blij en tevreden dat zij geven kunnen. En juist dan is het werkelijk onbaatzuchtig.

Wie zo kan geven, die is al ver gegroeid naar Mijn hemels koninkrijk. Alleen, het zijn er nog maar heel weinigen waarbij dat heel af en toe voorkomt. Zo diepgeworteld is het, om te willen krijgen voor wat je geeft. Alleen ware liefde is in zichzelf geheel onbaatzuchtig. Zo heb Ik jullie allen lief, geheel onbaatzuchtig. En zo is de hemel op aarde, als jullie elkaar geheel onbaatzuchtig liefhebben, werkelijk liefhebben.

Hemels Brood 3396

Licht kan verblindend zijn. Geluid kan verdovend zijn. Wie in teveel licht komt of in teveel geluid wordt verblind, wordt doof. Licht is er, geluid is er, het overkomt de mens. Boosheid is er, maar dat ontstaat in de mens, in zijn gemoed en het sluit dan ogen en oren, gevoel en besef. Daarom is boosheid erg belemmerend op de weg naar hemelse waarden, op de weg naar waar leven.

Wie door boosheid wordt overvallen, is gelijk iemand die door rovers wordt overvallen, alles wordt hem afgenomen en hij blijft met lege handen achter. Zo ook met boosheid, je blijft met lege handen achter. Want in boosheid is geen liefde en zo wordt je afgesneden van elk besef van liefde op dat moment. Ook is er in boosheid geen contact met Mij. En hoewel Ik er ben, bemerk je Mijn aanwezigheid niet. Ook Mijn goede raad bemerk je niet, want de weg naar je hart wordt door boosheid geblokkeerd. Bedenk je daarom voor je boos wordt, want het is een kracht die, eenmaal losgelaten, heel moeilijk te bedwingen is. Alleen een mildheid voor alle afdwalingen van mensen  in een voortdurend contact met Mij en Mijn liefde, kan een aanval van boosheid voorkomen. Dat vraagt oefening en steeds opnieuw terugkomen bij Mij.

Vaak komt na de boosheid wel berouw, wat goed is, maar het kwaad is dan al wel gebeurt. Beter wordt boosheid voorkomen en steeds in elke situatie naar Mijn raad geluisterd. Laat rovers je niet onverwachts overvallen, wees waakzaam zodat je vrij blijft van boosheid. Want licht komt van buiten, ook als het vals licht is en geluid komt van buiten, hoe luid het ook is, maar boosheid komt van binnen, daar loop je niet zomaar voor weg. Houd je hart daarom schoon en blijf in je hart steeds bij Mij, dan kun je leren om boosheid te mijden en in mildheid te blijven.

Hemels Brood 3397

Niets op aarde staat stil. Al lijkt iets helemaal stil te staan, in werkelijkheid staat het niet stil. Want het is niet zo, dat alle beweging die er is, door het natuurlijke oog gezien kan worden. Dat is wel bekend. Je haar groeit ook zonder dat je het daadwerkelijk ziet groeien, maar je merkt wel op zeker moment, dat je haar langer geworden is, het is gegroeid.

Veel voor het oog stilstaande objecten, hebben toch beweging, die over zo’n lange tijd gaan, dat er in één mensenleven nog niets van te zien is. Zo bewegen sommige objecten zich snel en daardoor goed zichtbaar voor het natuurlijke oog. Sommige objecten bewegen minder snel, maar dan is het na verloop van tijd wel te zien dat er beweging is, b.v. bij haargroei. Sommige objecten hebben een zo trage beweging, dat het na 100 jaar, of na 1000 jaar of nog langer, nog nauwelijks te zien is.

Zo gaat het ook geestelijk, in geestelijke groei. Sommige mensen merken in hun hart de veranderingen op. Voor sommigen lijkt het geestelijke stil te staan. Voor een groot aantal mensen is er helemaal geen groei in het geestelijke te bemerken, waarbij zij ook het geestelijke als zodanig niet bemerken en zich er ook niet mee bezighouden. Er zijn b.v. wetenschappers, die kunnen vertellen hoeveel millimeter een rotspartij in een miljoen jaren bewogen heeft. En er zijn mensen die dat absoluut niet interesseert. Ze kunnen dat niet zelf zien en waarnemen, dus hoeven ze er niks mee.

Hetzelfde is het met diegenen, die geen geestelijke groei ervaren, met het geestelijke. Zij interesseren zich er niet voor. Ik zeg je, ook zij zijn in beweging. Maar als een rotsformatie, zo langzaam komen zij van hun plaats. En net zoals je een rotsformatie niet tot sneller verplaatsen, tot snellere beweging kunt aanzetten, zo kun je dat ook bij die verstokte mensen niet. Laat ze daarom helemaal hun eigen tempo gaan, laat ze helemaal aan Mij over en blijf zelf in beweging, in waarheid en liefde, dan gaat jouw groei merkbaar en gestaag door!

Hemels Brood 3398

Er is een lange donkere nacht gaande. Dat is de wereld. Maar er is in die nacht, hoe donker ook, de dag. Ja, ook de dag is er tijdens die nacht. Want de wereld is gelijk de nacht, zij gaat haar weg zonder liefde, eigenzinnig. Maar los van de wereld en haar verderfelijkheid, is er Mijn licht, de dag, die precies het tegenovergestelde is en laat zien. Zo zijn er velen in de nacht, maar ook zijn er, die in de nacht wandelen in Mijn licht, die in de dag zijn en Mijn liefde ervaren. Voor hen is er geen nacht, alleen dag. Want zij zien Mijn licht, voelen Mijn liefde en weten dat Ik de wereld overwonnen heb. Niets is zo verraderlijk als de nacht en het valse licht wat de nacht produceert. Dat is al de leugen die de mensen gebruiken om zichzelf te verrijken, hun macht te vergroten en roem te vergaren. Zij leven in de nacht van hun hebzucht, hun hoogmoed, volkomen gericht op wereldse waarden.

Maar aan allen die de wereld willen mijden, die naar hemelse waarden streven, onbaatzuchtig en nederig hun leven willen leiden, geef Ik Mijn zuivere licht, zodat het voor hen in de nacht dag is, de eeuwige dag. Want wie in liefde en onbaatzuchtig, nederig op Mij vertrouwt, krijgt licht, zuiver krachtig licht van Mij, waardoor zijn geest kan zien en begrijpen wat waar leven is en wie Ik Ben. Om hem heen kan het nacht zijn, maar hij zal in die nacht kunnen zien en begrijpen welke enorme afdwalingen in de wereld gaande zijn.

Als je dat ziet, als je in Mijn licht al de afdwalingen van de wereld ziet, treur dan niet daarom, probeer die nacht niet tot dag te brengen. Want alleen Mijn licht, Mijn liefde, kan die nacht tot dag brengen. Blijf jij in Mijn liefde, blijf in de dag, houd vast aan onbaatzuchtigheid, waarheid, goedheid, ook als de nacht je op de dag lijkt te raken. Verlies de moed niet, weet dat alles zo gebeurt als het best mogelijke uit Mijn Hand, als Mijn liefde, die er is in de dag, maar ook in de nacht!

Hemels Brood 3399

Je kunt maar een klein stukje zien van het hele universum. Dat kleine stukje is nog niet meer dan je directe omgeving en de lucht boven je. Meer kun je niet zien terwijl er veel en veel meer is. Ook geestelijk is er veel en veel meer dan je nu kunt beseffen. Je leven is een klein onderdeel van een veel en veel groter geheel. Maar dat kleine deel van het geheel wat je kunt zien en kunt beseffen is je gegeven om in te groeien. Niemand heeft het totale zicht, het totale begrip. Bij alle mensen is het net hetzelfde, meer dan de directe aardse omgeving en de lucht daarboven kunnen zij niet zien en ook in het geestelijke is dat zo. Er is een overeenkomst tussen wat mensen zien en niet kunnen zien, je bent dus niet de enige.

Voor ieder is het een opgaaf om te leven met alleen dat deel wat je ziet en beseft en al datgene wat je niet ziet en niet beseft. Probeer niet meer te zien, meer te beseffen dan voor jou mogelijk is, maar neem je leven op in wat je ziet en wel kunt beseffen. Dat is je gegeven en tot je niet meer gegeven is, is dat genoeg. Daar, in dat stukje van het geheel, ben jij geplaatst en mag jij zijn, mag je leven. Wat er meer is, is voor jou nog niet van belang in je leven van nu. Groei in je deel van leven in het nu, stap voor stap en in die groei breidt je deel zich vanzelf uit en ga je meer zien en meer beseffen van alles wat er meer is. Maar grijp er niet naar, probeer niet te zien en te beseffen wat je deel nog niet is. Je horizon groeit met je mee, daar stap je niet zomaar overheen.

Zet je energie in op nu en het werkt voor de toekomst, als je nu bij je eigen deel, je eigen vermogen, je eigen inzicht en besef blijft en groeit. Leer eerst het kleine deel wat je gegeven is goed kennen en besef eerst wat nu je leven is en wat je ermee kunt. Kom dan verder en groei, dan wordt je zicht met die groei verruimd en je besef verdiept. Wat je nu niet kunt zien en beseffen, ook al wil je dat nog zo graag, komt dan naar je toe, als je het nu eerst loslaat.

Hemels Brood 3400

Alles past precies in elkaar. Wat er in de wereld, wat er op de aarde ook gebeurt, welke keuzen mensen in hun vrijheid ook maken, alles past precies in elkaar. Steeds ontstaan er nieuwe situaties, willekeurig door de mens zijn keuzen en hoe grillig die keuzen ook zijn, hoe verschillend ook, het past altijd weer precies met elkaar in het grote geheel. Zo is de ordening door Mij ingesteld, dat alles altijd zijn plaats heeft en altijd in een zekere samenwerking precies in het geheel past. Niets gebeurt zomaar, zonder reden. En op elke keus is een antwoord aanwezig. Alle mogelijkheden die aan keuzen door de mens gemaakt kunnen worden, zijn in de schepping, in het universum voorzien.

Er is geen keus, en het zijn er oneindig veel, die niet past in het grote geheel, waar geen antwoord op is. En zo kan de mens in zijn vrijheid elke keus maken die hij wil en toch ligt de werking daarvan vast in de palm van Mijn Hand. Zoals de hele Schepping, het hele universum geborgen ligt in de palm van Mijn Hand. Wat je ook kiest, niets kan die orde verstoren, teniet doen, er buiten om gaan. Toch is elke keus vrij gegeven. Denk je eens in welk een omvang dat heeft. Ik zeg je, dat is voor het menselijk vermogen, op aarde, niet te bevatten. Toch is het zo en niet anders. Elke keuze past in het grote geheel en toch staat ook elke keuze op zich en veroorzaakt een zeker gevolg, een zekere werking op en in het geheel.

Die werking kan uit liefde zijn of uit het tegenovergestelde van liefde, maar hoe dan ook, elke werking ligt in de palm van Mijn Hand geborgen. Door Mijn liefde wordt alles in licht gezet, door Mijn liefde worden mensen gewekt, in vrijheid gewekt, de ogen geopend, de oren geopend, in liefde gesterkt. En in alle vrijheid groeit de Schepping met de mens in het licht van Mijn liefde tot de eeuwige ware onbaatzuchtige liefde uit, precies passend met elkaar.

Hemels Brood 3401

Lief mens, je wilt alles zo goed doen en je mag een werktuig van Mijn Hand zijn, maar laat de leiding aan Mij over. Hoe goed je het ook bedoelt, blijf een werktuig van Mij en jaag geen eigen acties na. Hoe zou het zijn als bijj een commandant van soldaten, zijn soldaten ineens op eigen initiatief acties gingen ondernemen. Het zou ongeordende gevolgen hebben en van een juist handelen in samenspel met elkaar zou geen sprake meer zijn.

Natuurlijk ben je vrij om je keuzen te maken. Maar als je besluit om Mij te dienen en je medemensen goed te doen, wacht dan met actie tot Ik je in je hart laat weten waar, wanneer en hoe je het beste tot actie kunt komen. Je bedoelt het goed, maar het gaat pas helemaal goed in verhouding met alle mensen en hun vrije keuzen, als je Mij de leiding geeft en Mij in je hart volgt. Want als het met een commandant van een groep soldaten al zo is, dat zij het best naar hun commandant luisteren, terwijl die wel juist het overzicht, de kennis en strategie het beste kent, maar nog lang niet alles kent en overziet, is dat bij Mij wel zo. Ik ken iedereen, Ik weet alles, Ik ben overal, Ik heb de aarde en al wat daar op is, geschapen. Het hele universum ingericht en ik onderhoud het grote geheel tot in het kleinste detail.

Daarbij is er Mijn oneindig grote liefde die de basis is van al Mijn handelen, van Mijn totale Zijn, die Ik aan jullie allen geef. Zou je er dan niet het beste aan doen, om elke actie eerst met Mij te bespreken of de impuls daartoe alleen van Mij te krijgen? Hoe goed bedoeld je initiatief ook is, laat Mij je leiden in alles, in al je doen en laten, altijd. Dan kun je er heel zeker van zijn, dat je goed doet en goede resultaten zult bereiken. En wel, door Mijn liefde.

Hemels Brood 3402

De aarde is de mooiste plaats om te zijn. Ook al zou je dat niet zeggen, als je kijkt naar al de pijn, verdriet, honger en oorlogen waar de mens onder te lijden heeft. Dan lijkt de aarde meer op een oord van misère en ongeluk. Toch is de aarde de mooiste plaats om te zijn. Omdat juist alleen daar het menselijk bewustzijn van waar zijn ontwaakt. Omdat juist alleen daar het menselijke van de mens tot Goddelijk Zijn verheven wordt. Omdat juist alleen daar God en mens in een bewuste ervaring samenkomen en tot Eenheid komen, terwijl ieders eigen unieke persoonlijk zijn, dat unieke persoonlijk zijn in een eigen bewustheid van bestaan blijft.

Hier op aarde is de enige brug van Leven, de aarde is de enige brug die tot waar leven voert en de enige plaats waar God zelf in alle bewustheid van bestaan bij de mens op aarde gekomen is en nog komt. De aarde is de plaats waar de mens in zichzelf, in een eigen bewustheid van bestaan, altijd en elk moment God kan ontmoeten, bewust kan ontmoeten en met Hem kan spreken, met Mij kan spreken. Want al kunnen jullie Mij alleen op deze aarde beseffen in een bewustheid van bestaan en in dat contact met Mij ook beseffen dat Ik het ben, toch hebben velen niet het besef ervan hoe groots en belangrijk dat is en ook hebben weinigen het besef dat juist alleen op deze aarde, de kleine aarde in het enorm grote universum, die mogelijkheid is, Mij te zien, Mij te ervaren, contact met Mij te hebben en zelf, als eigen persoonlijk individu, Mij te zijn in alle Goddelijkheid en toch ook heel bewust jezelf te zijn.

O, lieve mensen, besef toch welk een enorm belang daarom deze aarde voor ieder van jullie heeft en welk een zegen het voor ieder van jullie is, om op deze aarde te zijn, de enige plek van besef van leven voor iedereen persoonlijk, van ware liefde voor, door en in jullie allemaal, waarbij ook ieder zijn persoonlijk eigen bewustheid heeft en kan zien, horen, voelen, beseffen, al wat is, werkelijk is, het ware leven, de ware liefde, je Schepper, Mij, God en Vader.

Dat alles is jullie gegeven, op deze aarde, de enige plaats in het hele universum, in al wat er is, er is geen andere plaats waar de mens in bewustheid van zijn overgaat, in de volle vrijheid over kan gaan in het ware Goddelijke bestaan, het eigenlijk ware Leven van volkomen eeuwige gelukzalige liefde. Daarom is de aarde, ondanks alle leed, de mooiste plaats om te zijn!

Hemels Brood 3403

Mensen zouden er goed aan doen, meer en beter op hun gevoel te letten. Bij heftige gevoelens is de mens zich wel van zijn gevoelens bewust, maar in de regel let hij niet zo precies op zijn gevoel. En zo missen heel wat mensen belangrijke signalen in allerlei situaties, die ze van dienst konden zijn als ze hun gevoel meer beluisterd hadden.

De mens krijgt in zijn hart doorlopend signalen over alles wat er in zijn omgeving gebeurd. Die signalen vertalen zich in allerlei gevoelens die iets laten zien over het gebeuren, tenminste, als die mens deze gevoelens serieus neemt en de oorsprong onderzoekt. Zo kan een gevoel de mens vertellen of iemand de waarheid spreekt, een gevoel kan een aankomend gevaar tonen, een gevoel laat weten of je het ergens wel of niet mee eens kunt zijn en zo zijn er vele aspecten die een gevoel kan blootleggen. Als daaraan geen aandacht gegeven wordt, kunnen er besluiten genomen worden die de situatie geen goed doen. Kortom, het gevoel is een heel belangrijke verzamelaar van gegevens om een situatie juist in te schatten en tot een juiste reactie te komen. Onderdruk daarom je gevoelens niet. Onderzoek ze, kijk waar ze precies mee te maken hebben en je zult zien dat er andere dimensies zichtbaar worden en je een situatie daardoor veel beter kunt gaan begrijpen.

Want veel mensen laten hun gevoelens buiten beschouwing en reageren vanuit hun verstand, vanuit hun plichtgedachte, vanuit hetgeen hun als fatsoen geleerd is. En zo zeggen zij dingen anders dan ze werkelijk zijn. Niet dat zij liegen, maar zij zijn zich van hun ware gevoelens niet bewust, hebben die uitgeschakeld. Maar ondergronds zijn ze er wel en belangrijke is, ze spelen evengoed toch mee. Wees daarom oprecht en blijf altijd ook kijken naar je gevoelens. En weet, dat Ik je in hart de juiste signalen geef, die jij als je ze juist onderzoekt, kunt gebruiken, die jou precies laten weten wat het beste is om te doen.

Let op je hart in oprechtheid, let op je gevoelens in oprechtheid, want daar ben Ik en Ik geef je daar zuivere signalen ten dienste van alle mensen. Wees alert en neem Mijn liefde in je hart aan, dat doet altijd goed aan jou en allen om je heen!

Hemels Brood 3404

Als een boom scheef groeit, omdat het steeds in de wind staat die uit eenzelfde richting komt, dan verbaas je je daarover niet en je verwijt de boom ook niet dat hij scheef staat. Maar als een mens in zijn leven een scheve richting uit gaat, omdat hij veel tegenslag heeft gehad, dan verbazen mensen zich en verwijten hem zijn scheve handelswijze. Veel van de afwijkingen in groei in de natuur wordt door de mens als een logisch gevolg van gezien. Soms is de oorsprong van een verstoorde groei niet direct te vinden, maar dan nog wordt het de boom of plant niet verweten. Bij de mens wel, juist ook als de oorsprong van een ontsporing niet gevonden wordt. Vaak wordt er niet eens naar een oorsprong gekeken. Fout is fout en moet bestraft worden.

Zo ga Ik niet met jullie om. Ik weet waar elke afdwaling van liefde mee te maken heeft en Ik zie waar de mens dat zelf niet ziet, niet beseft. Ik zie waar de mens zich toe-eigent wat niet van hem is of wat hij zich beter niet zou toe-eigenen. Daarop geef Ik geen straf, maar inzicht. Inzicht zodat die mens zich kan verbeteren, zodat hij bij zichzelf kan beseffen, dat de weg die hij gaat hem geen heil kan brengen, dat hij beter andere keuzes maakt, die hem wel heil zullen brengen. Maar dan is het ook nodig, dat hij de oorsprong van zijn afdwaling gaat zien en begrijpen en dat hij gaat zien en begrijpen waarom de gekozen weg hem geen heil kan gaan brengen. Dan zal hij zijn keuzen op zijn weg gaan wijzigen, uit eigen vrije wil, waardor hij steeds meer op de goede weg komt en blijft. Zonder straf, maar door inzichten.

Sommige mensen krijgen sneller een beter inzicht dan anderen, maar Ik heb geduld en Ik heb liefde, grote liefde voor jullie allen. In die liefde blijf Ik rustig en vredig, maak Ik niemand verwijten, geef Ik iedereen de juiste zorg en ondersteuning, zonder de vrije wil te belemmeren. Doen jullie het naar elkaar dan ook zo, dan help je elkaar naar de beste levensweg en dan kom je met elkaar tot het grootste heil, het ware eeuwige gelukzalige leven. Help elkaar en verwijt elkaar niet, maar houdt er rekening mee dat alles een oorzaak heeft, ook al is het een kwade oorzaak. Laat liefde de leidraad zijn en stel je hart open voor Mijn aanwijzingen, die een ieder van jullie de juiste weg wijzen om te gaan. De vrije keuze is aan jullie, van Mij kun je inzicht en begrip krijgen, zonder verwijten, maar wel vasthoudend aan waar leven, aan ware liefde. Doen jullie met elkaar dan ook zo.

Hemels Brood 3405

Denk tegen de wereld in. Versla de wereld in jezelf door in het nieuwe te geloven, een nieuwe wereld die hemels is. Durf daar in te geloven, durf het anders te doen dan de wereld nu doet. Durf het anders te zien dan de wereld er nu uitziet. Durf anders te leven. Ga niet in op werelds genoegen, ga niet in op het bedrog dat welzijn heet, want het is geen werkelijk welzijn, het is geen hemels welzijn, het is een vergankelijk wereldse gedachte. Zet er andere gedachten tegenover.

Gedachten die uit het hart komen, rechtstreeks uit het hart, Mijn hart vol liefde. Laat niet de wereld je inspiratie zijn, maar laat je hart je inspiratie zijn, wat in alle oprechtheid  en eerlijkheid in je hart opkomt. Neem dat in je gedachten tegenover alles wat uit het wereldse komt en houd vast aan je hart, aan gedachten uit je hart. Want in je hart ontvang je elke dag, elk moment van de dag Mijn gedachten die uit Mijn hart komen. In Mijn hart is de volle ware onbaatzuchtige liefde en niets, helemaal niets anders. Dus als jij je gedachten uit je hart laat komen, in oprechte onbaatzuchtige eerlijkheid, dan laat je Mijn gedachten in jouw gedachten komen en betere en liefdevollere gedachten, in volle waarheid, zijn er niet.

Leef uit die gedachten, uit Mijn liefde in jouw hart en overwin de wereld tot werkelijk zijn, werkelijk leven, werkelijk welzijn. Hoe meer je die andere ware gedachten leeft, tegen de wereld in, des te meer verandert die wereld naar een nieuwe hemelse wereld waar heel anders met elkaar om gegaan wordt, waar hemels met elkaar omgegaan wordt. Kom tot je hart, leef Mijn hart tegen alles in, wees pure liefde!

Hemels Brood 3406

Gelukzoekers reizen vele Mijlen om hun geluk te vinden, terwijl zij zonder te reizen het grootste geluk in zichzelf kunnen vinden. Ja, ieder mens kan het geluk in zichzelf vinden. Want het grootste geluk is ware liefde in je hart. Het grootste geluk is waar leven, wat Ik dagelijks geef, het grootste geluk ben Ik voor ieder mens, als hij Mij in zijn hart bemerkt en Mijn levengevende liefde voelt. Het grootste geluk is ieder zelf, als hij Mijn ware liefde in zich opneemt en uit vrije keus ook zelf leeft!

Daarvoor hoeft niemand te reizen. Want Ik ben overal en Ik ben in ieders hart aanwezig en van Mij komt het eeuwige grootste geluk, ware liefde aan jou en aan iedereen. Alleen, niet iedereen beseft wat nu werkelijk het ware eeuwigdurende geluk is en zo wordt er op een geluk gejaagd, dat niet kan tippen aan het geluk wat ieder mens in zijn hart kan vinden. In de vrijheid van zijn, willen veel mensen een gemakkelijk leven, wat het vaak toch niet is. Dan zijn ze meer bezig met het leven makkelijker te maken, dan de liefde in hun hart te volgen, wat tot het enige eeuwige ware geluk leidt. Vaak denken mensen met veel geld, roem, macht hun leven heel gemakkelijk te maken. Toch gebeuren er dan steeds weer dingen, die hun geluk van het gemakkelijke leven verstoren. Soms is het ziekte of dood wat hun geluk verstoord, soms is het leugen en bedrog wat hun geluk verstoord. Vaak zijn het emotionele situaties waar zij niet direct een aandeel in hebben en toch het gewenste geluk verstoren.

En nog dringt het dan tot die mens niet door, dat hij voor zichzelf alleen en alleen door hemzelf niet tot het eeuwige ware geluk, welke hemels is, kan komen. Want Ik ben in Jezus Christus de brug tot het ware leven, tot ware liefde, tot het enige ware gelukzalige leven en alleen met en uit Mij kun jij en alle mensen tot het ware geluk komen. Maar Ik ben niet ver weg, Ik ben hier bij je, in je, naast je, overal en vooral in je hart!

Hemels Brood 3407

In het rumoer van de wereld lijkt het niet veel uit te maken, wat je wel of niet doet. Dan kun je het idee krijgen: “ach, wat maakt het uit of ik mijn best doe of niet, of ik er ben of niet”. Maar Ik zeg je, het maakt zeker uit! Ook al zijn het maar weinig mensen die Mij in Mijn liefde volgen, het maakt heel veel uit en het heeft een levenseffect op de hele Schepping. Want juist het kleine, het niet geëerde, het niet geziene, het voor de wereld niet belangrijke, heeft de meeste invloed ten goede op al het van liefde afwijkende. Geef het daarom niet op in je kleinheid te blijven, in het niets waard zijn voor de wereld te blijven en verstoten te worden. Blijf bij je eigen ware zijn, ook al wordt je dan niet gezien, ook al wordt er dan geen rekening met je gehouden, ook al heb je dan weinig of geen echte vrienden, geen enkel aanzien, geen enkele macht, ook al lijkt het alsof je er niet mag zijn.

Want je bent er en Ik heb je geplaatst. Ik ben Degene die je een plaats op aarde gegeven heeft en die plaats is in Mijn liefde en in die liefde mag jij er zijn! en wil Ik graag dat je blijft. Hoe het rumoer van de wereld Mijn liefde, jouw leven, ook probeert te overstemmen, het is fictie, het is niet echt en het is tijdelijk, heel tijdelijk. Maar jouw leven is echt, is waar, is werkelijk en jouw leven is niet tijdelijk maar eeuwig. Wat de wereld ook zegt en doet, wat haar afwijkingen ook teweeg brengen, houd jij, met die paar andere mensen die Mij in Mijn liefde volgen, vast aan waar leven, waar zijn, aan Mij. Aan eerlijkheid, oprechtheid, geduld, verdraagzaamheid, onbaatzuchtigheid en vergeef allen die de wereld aanhangen en jou niet zien staan.

Ik zie je en Ik heb Mijn armen om je heen, onzichtbaar voor de wereld. Maar wel voelbaar. En daarin wijst de wereld niet jou af, maar Mij, die zij voelen dat jou omringt. Begrijp dat en houd moed, want van Mij komt alle Heil, blijf daar altijd op vertrouwen en geef het niet op! Zoals Ik ook nooit één van jullie zal opgeven!

Hemels Brood 3408

Alle kleine beetjes helpen. Alle beetjes liefde maken tezamen een grote liefde. Al die beetjes liefde verspreid over de mensen zijn als lichtjes die bij elkaar genomen één groot licht vormen. Ieder weet een beetje, ieder doet een beetje en dat bij elkaar groeit uit tot veel.

Maar het hoeft niet voor iedereen zichtbaar te zijn. Laat het juist niet zichtbaar zijn. Zodat het ongemerkt kan groeien. Ongemerkt voor wie er vijandig tegenover staat. Laat het de vijand niet prikkelen tot actie, laat de vijand maar slapen en probeer die niet wakker te maken. Want denk niet dat je de vijand door hem wakker te maken kunt bekeren. Door een slapende leeuw wakker te maken, wordt hij niet ineens een lam. Eerder wordt hij verscheurender doordat hij uit zijn rustgevende slaap is gehaald. Daarom, wees in liefde, straal je licht uit, maar niet naar de vijandig gezinden, niet naar de van Mij afkerigen, die Mij verfoeien. Niet iedereen kun je met dat beetje licht bekeren, niet iedereen is tot een lam te bekeren, als hij een leeuw gelijk is. Het is geen heldendaad om zo iemand te benaderen en te proberen tot liefde te bekeren, want een woest afwijzend karakter wordt van het licht dat je uitstraalt alleen afkeriger en daarmee ook aanvallend en vernietigend. Laat ze slapen, laat ze onwetend, verberg je liefde en je licht voor hen, opdat zij de groei van liefde en licht onder de mensen niet gaan verstoren, niet gaan belemmeren, tegenwerken. Daar is niemand bij gebaat.

Ik breng diegenen bij elkaar die licht en liefde uitstralen en Ik verspreid hen zo, dat de vijand niet ontwaakt, maar dat de hongerende mens wel door het licht en de liefde gevoed wordt. Maar pas daarbij op voor de enkeling die toch ontwaakt is en jacht maakt, verkleed als lam maar in werkelijkheid leeuw, afkerig van Mij en de Mijnen. Hou dan je licht verborgen zodat slaap weer over diegene komt en het gevaar geweken is. In je hart zie Ik altijd nog je licht en je liefde, verspil het niet aan Mijn vijanden, opdat je zelf niet door hen aangevallen wordt. Want ook zij hebben een vrijheid van keus en zij maken daar gebruik van tot eigen voorkeur. Laat je daarom alleen zien aan diegenen die Ik je in je hart aanwijs, straal dan licht en wees dan liefde, houd je voor het overige verborgen, zodat je niet in vijandigheid terechtkomt.

Wees blij met al diegenen die ook licht stralen en liefde geven, maar zorg ervoor dat jullie licht tezamen toch ook geen vijand uit de slaap wekt. Groei in het verborgene, niet omdat je niet gezien mag worden, maar om geen onnodige, zinloze narigheid op te roepen, om ellende te voorkomen en vele goedaardige mensen te kunnen blijven helpen en ondersteunen in licht en liefde, zonder tegenwerking. Dan wordt liefde ook wijs ingezet.

Hemels Brood 3409

Er zijn mensen die nemen initiatief en er zijn mensen die volgen. Wat is er moeilijker, initiatief nemen of volgen? Je zou zeggen, initiatief nemen, dat vraagt meer van iemand dan volgen. En je kunt daarin gelijk hebben. Maar dan zeg Ik daarbij, mensen die initiatief nemen hebben van Mij heel andere talenten gekregen dan volgers. En zo is het voor beide een gelijke verdeling. Want kun jij als initiatiefnemer gemakkelijk iemand volgen, zonder het ergens toch een beetje over te nemen? En heb je iemand die meestal volgt weleens bijzonder veel initiatief zien nemen, zonder te struikelen of hulp nodig te hebben?

Nu vraag Ik de mens Mij te volgen. Hoe gaat dat dan met die initiatiefnemers, volgen die Mij net zo gemakkelijk als diegenen die volgers van nature zijn? Je zou kunnen denken van niet en dan zeg Ik, heb je alweer gelijk. Want een initiatiefnemer onderzoekt, wil weten, wil begrijpen, zet zich dan in voor de volle 100 procent iets tot stand te brengen. Wat is dan meer waard, de volger die Mij precies volgt of de initiatiefnemer die een eigen invulling zoekt te geven. Ik zeg je, beiden zijn Mij veel waard en beiden heb Ik zo bedoeld als zij zijn. Maar juist ook het verschil heeft een belangrijke rol in de Schepping. Want stel je eens voor dat iedereen een initiatiefnemer is en er geen volgers zijn. De mensen zouden vooral bezig zijn elkaar op te jutten en nergens anders toe komen. Het is nu juist precies goed.

Laat de initiatiefnemers zijn wat ze zijn en de volgers ook. Leef met elkaar en geef elkaar ruimte voor ieders talenten. Want ieder is bedoeld zo te zijn en heeft van Mij die specifieke talenten gekregen. Zodat Ik van jou initiatief verwacht en van hem verwacht Ik te volgen. Accepteer elkaar en heb respect voor de verschillen die Ik aan jullie gegeven heb om goede redenen. Wie zo met zijn talenten omgaat, dat zij in liefde voor elkaar tot recht komen, die leven Mijn liefde zoals Ik bedoeld heb en zo volgen zij allen Mij zoals Ik bedoeld heb, in gelijke waarden, met verschillende talenten!

Hemels Brood 3410

Stel je voor, je wilt lopen, maar je bent aan je voeten gebonden. Stel je voor, je wilt geven, maar je bent aan je handen gebonden. Stel je voor je wilt kijken, maar je bent geblinddoekt of je wilt horen, maar je oren zijn dichtgestopt. Dat is het wat de wereld met mensen doet, het bindt handen en voeten, blindeert en maakt doof, zodat alles anders gaat dan een mens zou willen. Maar toch is het de mens die de wereld in vrijheid kiest, zich laat binden, verblinden en doof maken. Het is diezelfde mens die vrij wil zijn en het toch niet is. Wie vrij kiest voor de wereld en het wereldse, het materiële leven, wordt door die wereld gegrepen en vastgehouden en ziet geen uitweg meer, hoort Mijn stem niet meer, kent zichzelf en zijn oorsprong niet meer. Trekt ten strijde, zoals Don Quichot ten strijde trok tegen de windmolens, zinloos en zonder resultaat. Wie zal dan hun handen en voeten losmaken, hun ogen ziende maken en hun oren horend, als zij vastgehouden worden in het wereldse?

Ik, hun Schepper, hun hemelse Vader in Jezus Christus. Ik heb hen allen vrijgekocht met Mijn bloed, met Mijn sterven en Mijn opstanding. Daarmee heb Ik de wereld overwonnen en daarmee de weg tot vrijheid voor alle mensen zichtbaar gemaakt. Allen die gebonden zijn in de wereld, kunnen daarvan loskomen, helemaal vrijkomen door Mijn weg te gaan, door de brug te nemen die Ik geslagen heb tussen de wereld en de hemel. Wie de wil heeft om los te komen van de wereld en naar het ware leven te komen, die toon Ik de weg, die help Ik over de brug naar Mij te komen, naar vrijheid in waar leven te komen, die open Ik de boeien, maak zijn ogen ziende en zijn oren horende. Die roep Ik van verre en hij zal Mij horen, te midden van de wereld zal hij Mij horen en op Mijn stem reageren. Want in Mijn stem klinkt al Mijn liefde door, die Ik in overgrote mate voor allen heb. Die liefde is de brug en wie die liefde van Mij aanneemt, gaat over de brug en komt uit de wereld los naar het hemelse, het ware leven, de ware vrijheid, de ware liefde!