Hemels Brood 3318 – 3348

Hemels Brood 3318

Ware wijsheid komt uit ware liefde voort. Al wie wijs wil zijn, zal zich dus eerst moeten keren tot liefde. Ieder die zijn handelen in wijsheid wil zetten, zal eerst ware liefde in zijn handelen moeten brengen. Veel mensen willen wijs handelen. Maar hun doelstellingen zijn nog al eens voor het eigen goed. In dat kader proberen zij wijs te handelen. In werkelijkheid is hun handelen eerder gewiekst, slim ten opzichte van de concurrentie, dan wijs. En de basis is daarbij dan ook geen onbaatzuchtige liefde.

Vooral in de zakenwereld wil men wijze besluiten nemen en winstcijfers zijn daarbij meestal het belangrijkste item. Als er een vooruitgang geboekt wordt in zakelijk opzicht, winst gemaakt is, dan vindt men dat er wijs gehandeld is. In werkelijkheid is het wellicht vindingrijk en goed zakelijk maar werkelijk wijs is het niet. Op ware onbaatzuchtige liefde is het niet gebaseerd. En dat heeft ook nog te maken met de opvatting dat zakelijk niet te combineren is met onbaatzuchtigheid en niet met ware liefde. Jammer, want in de hemel heeft die zakelijkheid en die soort van zogenaamde wijsheid geen plaats. Waardoor eerst die zakelijkheid afgelegd moet worden, om in het werkelijke hemelse te komen. Dat is voor veel zakelijk ingestelde mensen heel moeilijk. Het zou voor diegenen beter zijn, als zij bij leven op aarde tot het inzicht konden komen, dat die zakelijkheid alleen in aardse begrippen iets levert, maar in hemelse begrippen niets. Terwijl het aardse verblijf tijdelijk is, maar het hemelse eeuwig verblijf geeft.

Ware wijsheid heeft niet met winst op welk gebied dan ook te maken, niet met slimheid, niet met gewiekst zijn of met iets van dien aard. Het heeft wel met eerlijkheid, waarheid, delen, vergeven en alles van dien aard te maken, in alle duidelijkheid, het heeft met ware onbaatzuchtige liefde, met hemels geluk te maken. Wijsheid is ware liefde, vergeet dat niet!

Hemels Brood 3319

Je hoeft niet een speciaal iemand te zijn voor Mij. In de gewone dagelijkse dingen ligt genoeg om Mij te ontmoeten en om Mij bij te betrekken. In het eenvoudige vind je Mij ook als goede Vriend en Vader. Voor Mij is ieder mens bijzonder. Bij jullie is het zeldzame bijzonder. Als er weinig van is, wordt het waardevol. Als er veel van is, zoals bijvoorbeeld zand in de woestijn, kijkt niemand er naar om. Als dat bij Mij zo zou zijn, zou geen mens meer waarde hebben, zoveel mensen zijn er en zijn er geweest.

Maar zo is het bij Mij  niet. Ieder mens persoonlijk is uniek en zo is ieder mens bijzonder en voor Mij van grote waarde. Al zouden er nog honderdmaal of meer zoveel mensen zijn en zijn geweest, dan nog vermindert de waarde van ieder mens persoonlijk niet voor Mij. Dan nog blijft iedereen persoonlijk een grote waarde voor Mij. Ook jij bent voor Mij belangrijk en waardevol. Denk niet dat jij nu juist niet belangrijk voor Mij bent, want dat ben je wel. Hoe eenvoudig je leven ook verloopt, niets maakt jouw minder belangrijk dan andere mensen. Al zijn er grote verschillen tussen mensen, waarbij sommigen hoge functies hebben, veel geleerd hebben, macht hebben, geld hebben, veel weten, veel aanzien hebben, onder mensen geëerd worden, bijzondere dingen gedaan hebben, enzovoorts, toch zijn die Mij niet meer waard dan jij voor Mij waard bent. Zou Ik verschil maken, dan zou het eerder eenvoud zijn en geen aanzien, weinig geld, geen bijzondere daden zijn wat Mijn voorkeur zou krijgen.

Voor Mij zijn alle mensen belangrijk, eenvoudig als mens. Omdat Ik jullie allen lief heb en jullie allen het opperste ware geluk gun. Wat je overigens eerder in alle eenvoud en waarheid vindt, dan in weelde en aanzien. Dat wil Ik jullie allen laten weten, blijf eenvoudig waar en goed in al je handelen, alleen al in de eenvoudige dagelijkse dingen, want dat is al genoeg voor Mij, voor de zegen op je leven, voor waar geluk.

Hemels Brood 3320

Laat bij elke keuze die je maakt, je zuivere hart de maatstaf zijn. Laat wat je in eerlijkheid en zonder eigenbelang in je hart voelt, je maatstaf zijn. Gebruik die zoveel je kunt bij alles. Ook als mensen dingen beweren waarbij zij heel overtuigend zijn, iets heel logisch en waar laten klinken. Want ook dan is je eigen gevoel in oprechtheid, in waarheid, zonder eigenbelang, het beste om aan vast te houden. Iedereen kan zich vergissen en denken de waarheid te kennen. Iedereen kan misvattingen hebben. Maar verander je opvattingen niet, als je hart in alle eerlijkheid en onbaatzuchtigheid het er niet mee eens kan zijn.

Want in de zuiverheid, de oprechtheid, de eerlijkheid, de onbaatzuchtigheid van je hart ligt het contact met Mij en uit Mij stroomt via jouw hart waarheid en liefde naar je toe. Van die stroom kun je zeker zijn dat het waarheid is. Al wat in jouw hart dan niet goed voelt, komt niet overeen met die stroom van waarheid en liefde uit Mij. Al wat in je hart dan wel goed voelt, komt met die stroom van waarheid en liefde overeen. Wat goed voelt kun je aannemen, wat niet goed voelt beter niet. En mocht je soms nog niet in alles je hart zuiver hebben, nog niet in volkomen eerlijkheid, onbaatzuchtig, dan kan het zijn dat je toch niet helemaal gelijk voelt aan Mijn stroom van waarheid en liefde. Maar het is dan altijd beter toch aan je eigen gevoel vast te houden, waar Ik zie wat je motieven zijn. Want ook al neem je, wat waar lijkt te zijn van iemand anders aan, terwijl je hart het anders voelt, dan zie Ik dat en wat werkelijk in jouw hart gevoeld wordt, dat telt voor Mij.

Kies daarom altijd wat je oprecht in je hart voelt, om zoveel mogelijk in waarheid en liefde te blijven en van Mij krijg je daar het ware zicht bij, wat als een licht al het onware toont. Volg je hart zoveel je kunt in onbaatzuchtigheid, in waarheid en in liefde.

Hemels Brood 3321

Denk niet dat als er dingen niet goed gaan in je leven, dat Ik Mijn liefde voor jou heb teruggetrokken, je ineens minder liefheb. Want Mijn liefde voor jou is blijvend en steeds dezelfde. Maar op deze aarde wordt niet door iedereen steeds naar liefde geleefd en daarmee gebeuren er veel dingen, die onaangenaam kunnen zijn.

Als er ziekte is of hongersnood, oorlog onder elkaar en natuurrampen zich voordoen, wil dat niet zeggen dat Ik Mijn liefde heb teruggetrokken. Het laat alleen zien, dat de mens in liefde naar Mij en elkaar verzaakt. Vreemd genoeg wordt meestal gelijk naar Mij gewezen, Ik zou dan Mijn liefde hebben teruggetrokken van de mensen, terwijl het juist omgekeerd is, de mens heeft zijn liefde voor Mij en zijn medemensen teruggetrokken. Dat blijft eenvoudig niet zonder gevolgen. Gevolgen, niet alleen voor degenen die afgedwaald zijn, maar ook voor degenen die aan de afdwalingen onschuldig zijn.

Ik ben onschuldig, maar zie hoeveel mensen Mij voor van alles als schuldige houden. Zo zijn er ook mensen onschuldig, mensen die in Mijn voetsporen lopen en naar beste weten en kunnen handelen, zo veel mogelijk naar waarheid en liefde. Toch treffen de gevolgen ook hen. En ook jou. Of je nu wel of niet bent afgedwaald. Zie er op toe, dat je in waarheid en liefde je levenskeuzen maakt. Bedenk daarbij, dat het leven op aarde geen weelde is, zolang niet allen naar waarheid en liefde hun keuzen maken. Zolang niet allen onbaatzuchtig met elkaar omgaan. Wees daarom niet boos, maar vergevingsgezind en behulpzaam aan elkaar.

In Mijn liefde doe Ik er alles aan de mens tot waarheid, liefde en onbaatzuchtigheid te brengen. Altijd in liefde voor alle mensen. Maar voor de liefhebbende vergevende mens werkt Mijn liefde anders, dan voor de afgedwaalde mens. Blijf altijd bij alles op Mijn liefde vertrouwen en voel Mijn kracht, die je krijgt om in alles bij liefde te blijven.

Hemels Brood 3322

De invloeden op aarde zijn enorm divers. En heel verschillend. Deels recht uit de hel, deels recht uit de hemel. Daartussen een grijs gebied, waarvan het vaak moeilijk te onderscheiden is. De hemelse invloed is als het helderste licht, de helse invloed als de grootste duisternis. Daartussen vermindert of vermeerdert zich het licht al naar gelang de daden van de mens. Want de daden van ware onbaatzuchtige liefde geven het helderste licht en al wat minder uit onbaatzuchtige liefde komt, doet duisternis optrekken.

Voor de mens is er steeds de keuze tussen het licht en de duisternis. Waarbij de duisternis zich voordoet als het ware en zo het licht probeert weg te nemen en waarbij het licht altijd het ware en goede is, zonder zich ooit anders voor te doen. De duisternis liegt en bedriegt in alles alsof het het licht is, het licht is altijd waar en waarachtig, vol liefde en genade. Wie niet kan zien, wiens ogen verduisterd zijn, die heeft toch altijd nog een innerlijk waarschuwingssignaal, een geweten, welke als het ware een altijd zuiver en helder brandend lichtje is en elke duisternis kan doorgronden. Maar wie daarop geen acht slaat, die kan door de duisternis opgeslokt worden en daarin voor langere tijd gevangen blijven. Dat is dan niet een aardse gevangenis, maar een geestelijke. Geen muren houden diegene gevangen, maar zijn misvattingen houden diegene gevangen. Sommigen zonder het te beseffen in hun duisternis.

Maar voor allen die in hun eigen misvattingen gevangen zijn, is een uitweg, een deur om te ontsnappen. Ik ben die deur in Jezus Christus in ieder mens. Wie Mij volgt uit zichzelf, komt uit zichzelf, doorbreekt al zijn ketenen en komt tot het ware bevrijdende licht, in de waarheid en is vrij, uit zijn gevang gebroken. Wie het ware licht in zijn leven toelaat en volgt, hoeft geen duisternis meer te vrezen, want het ware licht verdringt voor altijd de duisternis. Hoe weet iemand of hij door duisternis omgeven is, gevangen in misvattingen? Door naar zijn lichtpunt in zichzelf te gaan, in eerlijkheid en oprechtheid zijn geweten te laten spreken, zijn zuivere gevoelens in waarheid te volgen, zijn geweten, Mijn licht, Mijn liefde.

Hemels Brood 3323

Kijk in de spiegel en wat zie je? Jezelf. Maar je ziet jezelf in spiegelbeeld. In spiegelbeeld zie je niet alles precies zoals het is en toch wel. Wat jij ziet, is niet precies wat anderen zien. Zo is het met alles. Want alles wat je ziet is een spiegeling van wat werkelijk is en zo ziet ieder het zijne anders dan anderen het zien.

Omdat je zonder spiegel nooit jezelf helemaal kunt zien en iemand anders nooit op dezelfde plaats voor de spiegel staat, kan niemand je zien zoals je jezelf in de spiegel ziet en kun jij niet zien wat anderen zien van jou. Dat geldt voor alle mensen. Hetzelfde gaat op voor wat je wel rechtstreeks kunt zien. Want jouw zicht is nooit gelijk aan het zicht van iemand anders. Je kunt wel van plaats verwisselen, maar dan nog is je zicht niet gelijk, omdat van alles wat je ziet, je zelf daar accenten uit kiest, die met je eigen beleving te maken hebben. Wat de ander in een spiegel van zichzelf ziet, kun jij niet zien in de werkelijkheid. Probeer daarom niet alles met elkaar te vergelijken, want geen vergelijk is eerlijk en betrouwbaar. Niet in iemands doen en laten, niet in iemands zicht, niet in iemands opvattingen, enz.

Als je de werkelijkheid onder ogen wilt zien, kan Ik je maar één ding aanraden, kom met al wat je weten wilt bij Mij. Want alleen Ik kan jou en iedereen aan alle kanten zien, van buiten en van binnen. Alleen Ik kan alles wat in de wereld op de aarde is helemaal zien vanuit elke positie, tot in het kleinste detail. Alleen van Mij kun je dan ook de zuiverste informatie over wat dan ook krijgen. Alleen, Ik zal die informatie alleen beschikbaar stellen aan diegenen met een eerlijk en oprecht hart, die er alleen uit goede, onbaatzuchtige redenen om vragen. En ook dat weet en zie Ik. Daarom hoef je nooit bij anderen te vragen of wat zij zeggen aan te nemen, als je dat niet door Mij in je hart bevestigd weet. Wil je in waarheid zeker zijn, vraag Mij in volkomen onbaatzuchtigheid en aan allen ten goede komend, dan Ik zal je gehoor geven in waarheid en ware liefde.

Hemels Brood 3324

Waar gaat het nu allemaal om in het leven? Veel mensen zie Ik die vraag in zichzelf stellen en bij anderen zie Ik een eigen invulling voor zichzelf, het gaat in het leven om hen, om een goed en genoegzaam leven voor henzelf. Elk leven heeft een betekenis voor diegene zelf, voor zijn medemensen en voor Mij. Jij hebt een betekenis voor jezelf, voor je medemensen en voor Mij. De zin van het leven ligt in waarheid, oprechtheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, zachtmoedigheid, geduld, ware onbaatzuchtigheid en totale liefde waaruit dan ook wijsheid voortkomt.

Dat heb Ik al vaker naar voren gebracht. Maar nu vraag Ik erbij, kijk eens bij jezelf hoe eerlijk je in waarheid bent, hoeveel geduld jij hebt, hoeveel vergeving je kunt geven, hoe verdraagzaam je bent, hoe en bij wat kun je zachtmoedig zijn, in hoeverre lukt het je om onbaatzuchtig te blijven in liefde zodat ook wijsheid je begeleidt in al je handelen. Kijk daar eens heel oprecht naar, want gemakkelijk genoeg denk je in alles daar naar te handelen, maar wat gebeurt er als er iets aan je gevraagd wordt, waar je geen zin in hebt, maar wat je vindt dat je toch moet doen, omdat je het anders geen liefde van jezelf vindt? Ben je dan eerlijk, als je het gevraagde ondanks je tegenzin toch doet en is het dan liefde als je het met tegenzin doet of is het dan liefde om het gewoon niet te doen? Moet je dan niet zeggen dat je het met tegenzin doet? Dat is dan wel eerlijk, maar nog geen liefde. Hoe los je dat op?

Zoveel mensen doen wat hen gevraagd wordt, met tegenzin, zonder liefde, om toch het gevraagde met een idee van liefde te doen. Ik zie al die situaties, het zijn er onder de mensen veel. Wat Ik een ieder aanraad, is er toch voor te gaan de ware oprechte liefde in je hart te laten groeien, zodat geen liefde meer geveinsd hoeft te worden, maar je hart werkelijk in liefde leeft en jij ook wat je gevraagd wordt en goed is, werkelijk in liefde en zonder eigenbelang kunt doen. Groei door Mij in ware belangeloze liefde!

Hemels Brood 3325

Je kunt met je verstand nog zoveel onderzoeken op waarheid, op wat iets voorstelt, op hoe iets in elkaar steekt, hoe iets functioneert, maar als je het niet minstens ook in je hart onderzoekt, vind je alleen het aards materiële, maar niet het ware leven en de zin van het ware leven. Veel wordt door mensen vooral met het verstand bekeken en onderzocht. Als wetenschapper is dat alleen als juist gezien. Omdat bewijzen gevraagd worden. Vaak worden alleen tastbaar bewijsbare conclusies op verstandelijke overwegingen geaccepteerd, op gevoel wordt doorgaans geen bewijs geaccepteerd.

Nu juist met het geestelijk ware leven is er alleen het zuivere gevoel in het hart, wat Ik de mens als bewijs geef, wat niet met het verstand tot een bewijs te brengen is. Toch kan ieder mens het ware geestelijke leven altijd in zijn hart bewezen voelen en met zijn verstand begrijpen. Zo komt al het ware eerst in het zuivere onbaatzuchtige hart en het verstand kan het begrijpen. Tesamen wordt het dan een zeker weten, wat niet in uiterlijke bewijzen zichtbaar gemaakt kan worden, maar wat iedereen zonder uiterlijke bewijzen toch in zichzelf als waar kan weten, op een onomstotelijke manier innerlijk zeker weten. Maar wie alleen verstandelijk alles wat beleefd wordt beredeneerd om tot bewijs te komen, bewijs wat aangetoond kan worden buiten jezelf, die zal dat niet lukken, het gevoel kan wat met het verstand beredeneerd wordt, niet in zich verenigen. Omdat het niet eerst het verstand, maar eerst het gevoel uit het zuivere hart daarbij nodig is.

Maar vaak is het hart niet zuiver en dan kan er ook niet zuiver gevoeld worden. Dan zetten mensen hun verstand voorop om toch maar te snappen wat er gaande is, wat het leven betekent. Hoe lang en hoe intensief iemand ook met zijn verstand het leven probeert te begrijpen, hij heeft eerst zijn zuivere gevoel in het hart daarbij nodig, hij heeft de ware onbaatzuchtige liefde daarbij nodig. Die liefde die Ik ben in ieders zuivere hart. Ook in jouw hart ben Ik dat, voel maar!

Hemels Brood 3326

Er zijn mensen die de liefde niet toelaten. Die van zichzelf niet geloven dat zij waard zijn geliefd te worden, door Mij. Zij geloven niet dat Ik hen lief heb, oneindig lief heb. Daardoor kunnen zij zich ook niet aan Mijn liefde overgeven. Over hen komt een zekere triestheid, een depressiviteit die geen grond lijkt te hebben. Wat mensen, die in hun hart Mij wel voelen en kennen, ook tegen hen zeggen, zij geloven het niet, kunnen de waarheid niet aannemen.

Door afwijzingen op hun gedrag als jong kind is een beeld ontstaan, dat liefde voor hen alleen dan kan zijn, als zij in alles volmaakt zijn. Maar Mijn liefde is er voor alle mensen, ook voor degenen die niet volmaakt zijn. Mijn liefde is volmaakt. Alle mensen kunnen tot die volmaakte liefde komen. Ieder gaat daarvoor een weg op aarde begeleid door Mijn liefde en wijsheid. Niemand is gelijk al die volmaakte liefde, ieder is op weg en krijgt van Mij tijd om te groeien tot waar volmaakt leven in ware oneindige liefde. Wie zijn kinderen wil opvoeden in waarheid en liefde, zal in zichzelf ook de weg daar naartoe moeten gaan. Niet elk gedrag is wenselijk en het is aan de ouders hun kinderen dat duidelijk te maken. Maar wijs daarbij het kind niet af, zoals Ik jullie mensen niet afwijs, maar steeds tot juist inzicht leid, zonder dat Ik ook maar iemand in persoon afwijs. Wie zijn afdwalingen nog niet inziet, nog niet kan inzien, die help Ik, geef Ik tijd en gebeurtenissen die steeds meer inzicht geven, zonder de vrijheid van die mens te belemmeren.

Ik wijs niemand af op grond van zijn afdwalingen, hoe zou iemand nog bij Mij kunnen komen als Ik hem zou afwijzen? Zo hebben juist jonge kinderen steun en liefde nodig, om voor lering open te staan. Als dat vertrouwen in liefde, door afwijzingen, geschaad is, is het moeilijk dat op latere leeftijd terug op te bouwen. Dat vraagt geduld en vasthoudendheid, vergeving voor alle afdwaling. Iedereen is het waard in Mijn liefde geholpen te worden, ook jij! Ik heb je innig lief!

Hemels Brood 3327

Soms wordt de dag een nacht. Dan schuiven er donkere wolken voor de zon. Maar vrees ook dan niet, want Ik ben ook in het duister nog als een licht in jezelf en begeleid je met dat licht door alle duisternis. Ik pak je bij de hand en neem je mee naar betere tijden, betere orden. Ik geef je troost en steun en zoveel liefde als nodig is en als je kunt verdragen, kunt begrijpen.

Tot de duisternis weer door de zon verdreven wordt, kun je je aan Mijn hand van ware liefde vasthouden en kun je Mijn innerlijk licht volgen en vertrouwen dat Ik je door de duisternis terug in het zonlicht breng. Vraag je niet af waarom je in die duisternis terecht bent gekomen, want op aarde is nu eenmaal de duisternis die soms plotseling kan optreden. Een situatie waar ieder mens wel eens mee te maken krijgt. Maar zodra die duisternis opgetrokken is en het licht van de zon, haar stralen weer vrij in de ruimte je zicht teruggeven, weet je hoe belangrijk dat licht, die warmte voor je is, voor alle mensen is. En juist dan voel je je meer nog betrokken bij het licht en de warmte van Mijn liefde, zodat je je inniger door Mij laat omarmen en dichter bij Mij komt met een dankbaar hart. Juist dan weet je des te dieper in waarheid dat Ik besta en er voor je ben, in ware liefde voor je ben.

Misschien heb je gezocht, maar niet kunnen vinden, misschien ben je afgedwaald geweest, het doet er niet toe. Maar je besef van Mijn liefde, van Mijn zorg voor jou in alle omstandigheden, doet er wel toe. Want dan zijn wij dicht bij elkaar en kan Ik in alle vrijheid van jouw bestaan veel voor je doen. Neem daarom elke situatie voor lief en vertrouw op Mijn steun, Mijn troost, Mijn zorg, Mijn liefde voor jou en alle mensen. Al is het duister in de wereld, in je hart is het licht en liefde laat je zien, ook in het duister laat liefde je zien!

Hemels Brood 3328

Vergeet nooit dat in Mijn liefde alles opgelost wordt tot waar geluk. Kom daarom altijd in Mijn liefde als je moe en belast bent. Als moeilijkheden je welzijn belemmeren. Kom dan tot Mijn liefde waar je tot rust komt, tot zicht komt, tot vrede komt. Je hoeft je niet bezwaard te voelen Mij steeds opnieuw te vragen, steeds opnieuw te komen, je mag komen, altijd, elk moment van de dag.

Juist elk moment van de dag wil Ik je ontmoeten, er voor je zijn, je helpen, je bevestigen in al het goede en je zicht geven op al wat je kunt verbeteren, al wat in liefde opgelost kan worden ten goede voor jou en iedereen. Soms lost Mijn liefde moeilijkheden in korte tijd op, soms is er meer tijd voor nodig. Mijn liefde in wijsheid weet precies hoeveel tijd nodig is om het beste resultaat te bereiken, voor alle betrokkenen.  Maar kom, blijf er niet mee rondlopen, want dan duurt het onnodig langer. Ik heb jouw vrije keus voor Mijn liefde nodig om tot actie, tot hulp over te kunnen gaan. Zodat je een vrij mens blijft in al je doen en laten. Maar als je bij Mij komt en hoe vaak maakt niet uit, dan kan Ik je in Mijn liefde helpen en de moeilijkheden laten opgaan in Mijn wijze liefde.

Kom wie moe en belast zijn en vraag naar Mijn liefde. Kom tot Mijn liefde, kom tot vertrouwen op al wat Ik je in ware liefde geven kan. Soms direct, soms met een omweg, soms over langere tijd, maar wie bij Mij komt, tot Mijn liefde komt, die kan verzekerd zijn van Mijn hulp, Mijn troost, Mijn kracht. Maar altijd zal dat op basis van onbaatzuchtigheid zijn. Onthoud dan ook altijd dat Mijn liefde alleen op onbaatzuchtigheid gegrond is. Dus kom in onbaatzuchtigheid tot Mijn liefde en alle moeilijkheden worden in tijd opgelost.

Hemels Brood 3329

Als het niet uit liefde is, is het bereik alleen werelds. Tijdelijk. Nooit voor het ware leven. Als het niet uit liefde is, is het bereik nooit hemels. Soms lijkt het misschien hemels, omdat het even een idee van genoegen geeft, een overwinningsgevoel, maar het is een pyrrusoverwinning, een overwinning die in werkelijkheid geen overwinning is. Alleen met liefde kun je werkelijk leven bereiken wat in eeuwigheid door gaat, alles wat niet uit liefde is, heeft geen werkelijk bereik en al helemaal geen eeuwigheid. Wat ook maar goed is. Want als het dat wel zou hebben, zou een oneerlijk verkregen bezit iemand voor eeuwig duperen, tekort doen. Nu doet het dat in eeuwigheid niet, al helemaal niet in het hemelse. Omdat daar alleen liefde iets teweeg kan brengen.

Alles wat met oneerlijkheid, eigenbelang, etc. verkregen is, heeft alleen een tijdelijk werelds bereik, nooit een eeuwig hemels bereik. Hoe aangenaam het iemand in zijn situatie op aarde ook lijkt. Wie werkelijk in zijn hart kijkt, kan dat op aarde levend al goed zien, kan al heel goed beseffen dat oneerlijkheid, eigenbelang, haat en onverdraagzaamheid geen blijvend goed resultaat kan geven en al helemaal geen hemels bereik heeft. Toch wordt ook diegene nog wel eens afgeleid van ware liefde en een waarheid voorgespiegeld die geen waarheid is. Dan is het heel belangrijk om krachtig te blijven in het besef dat er geen waar en goed bereik is zonder ware liefde, zonder onbaatzuchtigheid, zonder verdraagzaamheid, hoe moeilijk dat ook vast te houden is, vooral in tijden van nood en onaangename situaties.

Blijf ook dan juist in goed vertrouwen op Mij, Mijn liefde, Mijn zorg. Blijf dan ook, al drukt de tijd, geduldig wachten op Mij en Mijn ware liefde. Dan zul je zien dat alles goed komt, hemels goed komt, voor altijd goed komt.

Hemels Brood 3330

Al wat liefde is, geeft rust en vrede. Liefde geeft nooit onrust en onvrede. Zodra er onrust is en onvrede, is er een gebrek aan liefde. Zodra er macht, dwang, overheersing is, is liefde losgelaten. Want de liefde overheerst niet, dwingt niet en trekt geen macht naar zich toe. Je kunt verlangen naar vrede, naar rust en toch geen vrede bereiken, geen rust. Je kunt de liefde in je hart dragen en toch geen liefde krijgen.

Ieder mens is vrij in zijn doen en laten, vrij in wel of geen liefde. Ook al wil je liefde krijgen, je kunt het niet afdwingen, omdat liefde niet dwingt en niet gedwongen kan worden. Zo komen veel mensen tegenover elkaar te staan. De één met veel liefde in zijn hart, de ander met weinig liefde in zijn hart. Pas als beiden een hart vol ware liefde hebben voor Mij en elkaar, is er zeker vrede en rust onderling. Zolang niet beide harten gevuld zijn met alleen liefde, zal er geen ware vrede zijn. Verdraagzaamheid van degene met de ware liefde in zijn hart en geduld, maar een ware vrede is nog niet gezamenlijk in ware liefde. Zo zullen er altijd mensen zijn met ware liefde in hun hart tegenover degenen die nog geen ware liefde in hun hart hebben. Dan wordt ware liefde op de proef gesteld, dan wordt ware liefde gevraagd te werken en zo te verdragen en geduld te hebben.

Laat de ware liefde je hart niet ontglippen als je tegenover iemand komt te staan die zijn hart nog niet in alles met ware liefde gevuld heeft. Want het overkomt iedereen nog wel, dat hij in een situatie niet aan ware liefde vasthoudt. In zo’n situatie is ieder ermee gebaat vergeving te krijgen, geduldig verdragen te worden en de liefde weer te gaan voelen tot rust en vrede met elkaar.

Hemels Brood 3331

Om ergens te komen, van de ene plaats naar de andere, moet je lopen, rijden, vliegen, op welke manier ook je voortbewegen. Als je stil blijft staan of zitten, kom je niet naar een andere plaats. Dat gaat ook op voor het geestelijk besef. Als je voortgang wilt maken, zul je in beweging moeten komen. Je standpunten durven verlaten en naar vernieuwing durven gaan. Naar voren gaan, naar de toekomst, naar volmaaktheid.

Als je stil blijft staan, op je standpunten blijft staan, kom je niet tot verbetering waar nog verbetering mogelijk is, kom je niet tot andere gezichtspunten, ander zicht. Terwijl er nog zoveel meer is dan waar je nu staat en nu kunt zien. Verruim je blikveld, kom in beweging en laat eerdere standpunten eens los, houd er niet krampachtig aan vast. Mens, durf te bewegen, kom in beweging! En zie dan wat er nog veel en veel meer is om mee te maken en goeds uit te halen. Want het leven is niet statisch maar beweeglijk en gaat altijd door, steeds nieuwe levensmogelijkheden gevend. Wie blijft staan, beperkt zich onnodig tot een houten Klaas zonder vooruitgang in het goede, ware leven.

Kom tot beweging. Ook al kom je dan op je pad twijfel en onduidelijkheid tegen, durf dat dan aan te gaan en krijg dat duidelijk door in beweging te blijven en alle stukje van de levenspuzzel bij elkaar te vinden. Want je vindt geen ontbrekende stukjes door stil op hetzelfde plekje te blijven staan. Vind al wat je nodig hebt in de beweging, de vooruitgang van het leven, door zelf vooruit te gaan, je staanplaats los te laten en ervoor te gaan, voor de toekomst, voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe inzichten. Dan zul je verbaasd zijn hoeveel meer er is te ontdekken en hoeveel meer Ik je kan geven, als je in beweging komt, als je niet blijft staan. Er is zoveel meer wat Ik je wil geven, wil tonen. In ware liefde wil geven.

Hemels Brood 3332

Alles overdenkende, waar kom je dan uit? Wat vind jij dan het belangrijkste? Want juist wat jij belangrijk vindt in je leven, is ook belangrijk en is belangrijk om te weten. Als je van jezelf niet beseft wat in je leven belangrijk voor je is, kun je ook niet weten welke kant je uitgaat, of je de gevolgen van je keuzen ook kent en je het er voor over hebt.

Soms denken mensen een goede keus te maken, maar ze zijn zich niet werkelijk bewust van hun eigenlijke motivatie. Dan kan het zijn, dat hun motivatie toch niet overal helemaal onbaatzuchtig is, zonder eigenbelang is. En juist als je een zeker eigenbelang hebt in een keuze die je maakt, komt dat terug in de uitwerking van je keus. Wie helemaal zonder eigenbelang kan geven, zonder eigenbelang geeft, krijgt daarvoor terug. Niet in geld en goederen, niet in eigen verlangens, maar in groei en inzichten voor de ziel over het ware eeuwige leven. Diegene krijgt meer zicht op waar leven, op zijn eigen leven, krijgt een helderder bewustzijn, waardoor hij eerder dan voorheen beseft wat hij niet zag in zichzelf, maar hem nu wel bewust is geworden. Die verruiming van besef, geeft een veel betere basis voor nieuw te maken keuzen, voor groei in ware liefde, met een steeds positievere uitwerking van de onbaatzuchtig gemaakte keuze en het besef van het belang om vooral het eigenbelang los te laten en de keuzen zoveel mogelijk zonder eigenbelang te maken.

Het besef van motivatie is daarom zo belangrijk, omdat een motivatie met eigenbelang de keuze een heel andere richting geeft, dan een keuze zonder eigenbelang, waardoor onverwachte situaties kunnen ontstaan. Ieder mens heeft een zekere mate van onderbewustheid, van niet beseffen. Wie tot onbaatzuchtigheid kan komen, gaat meer beseffen, meer zien van wat werkelijk belangrijk is, van het ware leven, ware liefde.

Hemels Brood 3333

Soms zijn je eigen beweegredenen goed en duidelijk. Maar de beweegredenen van de ander niet. Soms zijn je beweegredenen voor de ander niet duidelijk en ook kan het zijn dat wederzijds verkeerde invulling gegeven worden aan wat er bedoeld wordt. Dan kan een groot misverstand en verwarring ontstaan. Je weet van jezelf wat je bedoelde, de ander weet van zichzelf wat hij bedoelde, maar elkaar begrijp je niet. Luister dan nog eens goed en oprecht naar elkaar en leg elkaar rustig nog eens uit wat je bedoelde, wat voor jou en wat voor hem de beweegredenen zijn om zo te reageren als ieder gedaan heeft. Dan zul je zien dat er heel wat verkeerd geïnterpreteerd is naar elkaar toe. Dan zul je zien dat er een andere grondslag aan de onenigheid ligt, dan je gedacht hebt.

De moeilijkheid is, dat mensen die zich over een ander ergeren, zich over diens uitspraken ergeren, vaak weglopen en niet bereid zijn nog eens zonder oordeel te luisteren. Wie wegloopt, blokkeert een mogelijk goed contact. Wie weigert op een gesprek terug te komen, belemmert herstel van relatie met elkaar. Wees dan verdraagzaam en geef de gelegenheid nog eens met elkaar te spreken en naar elkaar te luisteren, zonder enige eigen invulling en zonder ergernis of boosheid, zonder verwijten. Dat is voor velen niet gemakkelijk. Eén zekerheid heeft ieder mens, Ik ben er altijd voor iedereen om, in welke situatie ook, bij de eerlijke en geheel oprechte mens in verdraagzaamheid en onbaatzuchtigheid te helpen, met ware liefde te helpen. Wie dat niet aanneemt verstoot Mij en Mijn hulp.

Want Ik zie niet graag, dat Mijn kinderen strijd voeren met elkaar en Mijn liefdevolle hulp niet gevraagd wordt, niet aangenomen wordt. Wat is je geloof in Mij dan waard? Misverstanden kunnen voorkomen. Zeker in een wereld vol verleiding, eigen gewin, onverdraagzaamheid en zo meer, maar het kan ook allemaal opgelost worden in Mijn liefde. Als je de nederigheid hebt om terug te komen waar je wegliep, opnieuw te luisteren zonder ergernis, waar je geërgerd was, geen invullingen te geven, maar te begrijpen dat ieders beweegredenen anders zijn en anders mogen zijn. Laat de ander niet wachten, laat Mij niet wachten, kom bij Mij en laat Mijn liefde het allemaal goedmaken, zodat Mijn kinderen in Mijn liefde goed en aan Mij getrouw met elkaar kunnen omgaan en meewerken de hemel voor allen die Mijn liefde nog niet kennen, open te houden.

Werk niet voor jezelf, voor je eigen willen, je eigen welbevinden in alles, werk in alle nederigheid voor Mij, je hemelse Vader, die jou en al zijn kinderen oneindig en intens liefheeft, nu en altijd.

Hemels Brood 3334

Al wat je deelt met anderen, vermeerdert zich. Maar deel het niet met anderen, om het te vermeerderen, want dan zal het niet vermeerderen, eerder verminderen. Deel met je naasten omdat je het hen gunt, uit vriendschap, uit liefde, geheel onbaatzuchtig. Kijk er dan niet naar of het zich vermeerdert, want zelfs dan is het niet meer geheel onbaatzuchtig.

Juist wat je geeft zonder er bij stil te staan wat je dat kost, vermeerdert het meest, hoe zuiverder je geven is, des te meer geeft het je terug. Maar denk nu niet dat wanneer je spontaan iemand, geheel onbaatzuchtig, je auto geeft, je er 2 voor terug krijgt, want zo is het niet. Als je iets weggeeft uit ware onbaatzuchtige liefde, krijg je er ware onbaatzuchtige liefde in jezelf voor terug. Niet per se van iemand anders, maar bijvoorbeeld in jezelf, bijvoorbeeld bij iets waar je moeilijk of niet onbaatzuchtig kunt zijn, komt er in jezelf iets los, waardoor je toch ook daarin onbaatzuchtig kunt zijn. Of op een ander gebied krijg je er innerlijk meer van, bijvoorbeeld als je geneigd bent ongeduldig te worden, zwakt dat af zodat je geduldiger wordt, zachtmoediger dan je was. Dat zijn de dingen die je gegeven krijgt. Zodat je meer en meer tot volmaakt leven komt, dat wordt je dan gegeven, het geestelijke wordt verruimd, je inzichten in waar leven worden vermeerderd.

Want wat heb je na je leven op aarde aan die 2 auto’s, je hebt er veel meer aan om na je leven op aarde het ware leven te verstaan, de ware liefde te kennen, te beseffen wat onvoorwaardelijk is en onbaatzuchtigheid, te weten hoe verdraagzaam te zijn en mild voor je medemensen. Zodat je na dit leven op aarde niet in een situatie komt, waar je de weg niet kent. Want al weet je niets over het hiernamaals, wat je hier op geestelijk gebied leert en vertrouwd mee bent, wijst je daar na dit leven de weg naar ware gelukzaligheid. Dus wat je onbaatzuchtig geeft, krijg je dubbel terug, geestelijk hemels, in ware liefde.

Hemels Brood 3335

Veel mensen zien hun leven op aarde als een bezit, waar zij zo goed mogelijk mee om willen gaan. Zij willen er het beste van maken. Zij vullen hun leven in naar wat voor hen goed is. Over het algemeen zijn zij vriendelijk, want zij zijn niet gebaat bij enige ruzie. Vredig leven en genieten van hun verblijf op de aarde, wat maar zo kort is, is voor hen het belangrijkste. Maar al hun streven is een aards streven, een streven naar materiaal vermogen, naar vrijheid van zijn op aarde, is een streven naar het genieten van het leven op aarde zo lang het duurt.

Die keuze kun je maken. Maar of dat nu werkelijk het beste voor je leven is, mag je je afvragen. Want Ik zeg je, er is leven op aarde en er is Leven op aarde. Dat klinkt heel dubbel, maar het eerste leven is het verblijf op aarde, wat een afgemeten tijd duurt en dan stopt, voor iedereen op een gegeven moment stopt. Het tweede Leven is het eeuwige ware Leven, wat een mens zich op aarde eigen kan maken. Dit Leven is niet tijdelijk maar voor altijd, waarbij het verblijf op aarde een periode daarvan is, om de mens tot het bewustheid van het ware Leven te brengen. Wat hem na zijn verblijf op aarde ten goede komt.

Dus voor jullie allemaal is het veel beter om je streven te richten op het eeuwig durende ware hemelse Leven, dan op het relatief korte verblijf op aarde. Hoe je dat kunt doen, kun je in je hart vinden, als je daar luistert naar Mijn ingevingen, die altijd vriendelijk en waar zijn en te vernemen zijn, als je eerlijk en oprecht wilt luisteren, zonder eigen invullingen, in nederigheid en vooral ook onvoorwaardelijk en onbaatzuchtig. Kies wat goed is voor je ware Leven!

Hemels Brood 3336

Omdat de mens zichzelf ervaart als een autonoom wezen, individueel met een eigen autoriteit, heeft hij liever niemand boven zich, niemand schrijft hem de wet voor, hij kan zelf wel bepalen wat wel en wat niet te doen of te laten. Hij weet zelf wel wat goed voor hem is en daar heeft hij recht op. Dit autonome gevoel van eigenwaarde, waar de mens zich onaantastbaar waant, belemmert een nederige opstelling naar zijn naaste en naar Mij. Van deemoed is de mens niet gecharmeerd, het brengt hem niets en laat hem uitzien als een zwakke dwaas. Geen nederigheid maar stoer zijn is zijn devies, anders leidt hij gezichtsverlies.

Ieder mens is superieur en stelt zich in meer of mindere mate superieur op, naar zijn medemens en naar Mij. Maar daarmee prikkelen mensen elkaar ook tot strijd om de persoonlijke autonomie. Ieder wil het voor het zeggen hebben, zodat alleen een streng gehouden wet een samenleving mogelijk maakt zonder al te veel onderlinge strijd. Zou de mens zijn eigen autoritaire houding uit vrije keus los kunnen laten, dan zou hij er niet op achteruitgaan, maar in vrijheid en ruimte op vooruitgaan. Als mensen dat onderling elkaar zouden gunnen en zich in nederigheid opstellen, ten dienste aan elkaar en aan Mij, dan zouden zij hun eigen welzijn daarmee verbeteren. Want er is geen macht of kracht die gebaseerd op eigen autoriteit en eigenbelang, een blijvend welzijn en onderlinge vrede kan bewerken of afdwingen.

Er is alleen kracht en macht in ware liefde, gebaseerd op nederigheid, dienstbaarheid aan elkaar en onbaatzuchtigheid, waardoor een blijvend welzijn en onderlinge vrede bereikt kan worden. Hoe moeilijk het misschien is, met autoritair handelen, met bazigheid en eigendunk wordt geen vrede gevoed, dus is het beter om tot deemoed te komen, vergevend en verdraagzaam te zijn, dienstbaar aan je naasten, zodat de vrede bewaard wordt en het geweten niet aan je gaat knagen, maar de rust in welzijn deel van je leven wordt en in liefde blijft.

Hemels Brood 3337

Leef toch het liefste voor Mij! Leef toch liever niet voor je idealen, om dat wat je voor jouw leven op aarde belangrijk vindt, maar voor Mij. Want als je met je hele hart, met alle liefde die je hebt, met heel je ziel en zaligheid voor Mij leeft, dan hoef je je om niks verder nog zorg te maken, het zal allemaal ten beste voor je geregeld zijn.

Maar let nu op. Leef niet voor Mij om wat Ik je hier gezegd heb. Om je leven door Mij verzorgd te krijgen, om zelf geen zorg meer te hebben. Want dan ben je niet voor Mij, maar voor jezelf. Dan speelt de zorg om jezelf nog steeds een rol en leef je niet ten diepste alleen uit liefde voor Mij. Wees in alles alert, waakzaam op de motieven waaruit je handelt. Want al te gemakkelijk heb je motieven die voor jezelf zijn en niet uit liefde voor Mij. Al te gemakkelijk duw je voor het gemak Mijn liefde, Mijn waarheid, opzij voor eigen waarheid en eigen liefde. Al te gemakkelijk wissel je wat werkelijk van belang is om, met wat voor jou van belang lijkt te zijn en ziet niet dat je daarmee jezelf in werkelijkheid te kort doet. Vergis je niet, door te denken dat je doen en laten op de juiste grond gevestigd is, terwijl je je hart niet raadpleegt, maar je verstand volgt.

Het is vaak zo verborgen, de waarheid, de liefde, dat je het nauwelijks beseft dat je een andere weg gaat dan de ware weg, die je veel meer werkelijk goeds zou brengen. Luister daarom meer en meer naar je hart. Ook al denk je nu, ik luister naar mijn hart. Luister dan toch nog meer naar je hart, want er is meer, veel meer nog om naar te luisteren, in Mijn liefde naar te luisteren. Leef het liefst voor Mij tot ware gelukzaligheid!

Hemels Brood 3338

Lief mens, als je Mij in je hart hebt aangenomen, ben je Mijn kind. Als je Mijn liefde in je hart hebt gevonden, ben je Mijn kind. Als het je streven is om naar Mijn liefde in jouw hart te leven, ben je Mijn kind. Daar Mijn liefde voor alle mensen werkt, alle mensen dient, hoezeer zal het dan ook voor jou werken, jou dienen? In het bijzonder voor alle mensen en zeker intens voor Mijn kinderen.

Maar nog niet allen die Mij in hun hart hebben aangenomen en Mijn liefde in hun hart hebben ervaren, handelen daar in alles naar. Want hart en verstand is zelfs bij Mijn kinderen nog niet steeds op één lijn met elkaar. Dan zijn jullie, Mijn kinderen, Mij niet minder lief, maar dan werkt Mijn liefde wel anders uit. Even dienstbaar en even innig, maar wel zo, dat jullie ook gaan begrijpen hoe belangrijk het is, om in al je handelen alleen naar Mijn ware liefde, die je in je hart kunt ervaren, te handelen. Je bent Mijn kind en Mijn kind zal het aan niets ontbreken. Zo krijgt ieder kind Mijn volle aandacht en Mijn volle steun om uit te groeien tot het volmaakte mens wat hij in oorsprong gelijk aan Mij is. Je bent Mijn kind en Ik houd je in Mijn armen, Ik geef je waar leven, waar levensinzicht. Maar zoals ieder mens, zijn ook al Mijn kinderen vrij! Hebben al Mijn kinderen ook altijd de vrije keus hoe te handelen, hoe te leven. Dus Mijn liefde gaat ook voor Mijn kinderen heel behoedzaam te werk, ieder in zijn eigen vrijheid latend.

Maar o, Ik heb jullie allen zo innig lief, Ik heb jou, Mijn kind, ook zo innig lief. Je kent Mij in je hart, verzet je niet tegen Mijn liefde, maar laat je meedrijven op Mijn liefde, kies daarvoor in vrijheid en laat je leiden door Mijn liefde in je hart in alles wat in je leven gebeurt, bij elke beslissing die je neemt. Gun jezelf Mijn liefde, vertrouw op Mijn liefde, zoals een kind op de liefde van zijn ouders vertrouwt. Je bent Mijn kind!

Hemels Brood 3339

Hoe belangrijk de wereld zich ook voor doet, zij is niet van belang. Hoe belangrijk de wereldse mens zich ook voor doet, hij is niet van belang. Hoe belangrijk de wereldse wetten en gezichtspunten ook gezegd worden te zijn, het is niet van belang. Voor het wereldse is het van belang, maar voor het hemelse is het niet van belang, integendeel, voor het hemelse is het een belemmering van het zicht op het hemelse, op het ware geestelijke levensbelang.

Juist het wereldse belang doet alsof het aan het geestelijk belang gelijk is en alsof het de ware weg is en doet alsof het gebaseerd is op het geestelijk ware Woord van Mij, wat enorm misleidend is voor heel veel mensen. Zo volgen heel veel mensen wat zij werelds gezien als geestelijk juist aannemen en houden zich getrouw daar aan. In hun goede bedoelingen hebben zij toch hun zicht op het ware geestelijke vertroebeld. Als het zicht eenmaal vertroebeld is en er tevens een sterke overtuiging geworteld is, die meer de wereld aanhangt dan het ware geestelijke, dan blijft de hemel ver weg.

Op zeker moment slaat dan de twijfel toe. Het vreemde is dan, dat de twijfel niet over de waarheid van het wereldse als belangrijk gestelde gaat, maar over het geestelijk ware. Niet de eigen overtuiging wordt kritisch onderzocht, maar het ware geestelijke wordt nog meer ontkend en afgewezen. Mensen denken in het wereldse, het geestelijke gevonden te hebben en verwachten hemelse gevolgen. Als die uitblijven gaan ze niet twijfelen aan hun eigen overtuiging, maar gaan ervan uit, dat Mijn geestelijk ware Woord geen inhoud heeft, niet waar is.

Terwijl Mijn Woord, Mijn evangelie van waarheid en liefde wel degelijk het Enige Ware is en eeuwig blijft. Laat je niets anders wijsmaken!

Hemels Brood 3340

Zinvolle bezigheden. Mensen zoeken in hun leven zinvolle bezigheden. Meestal komt dat neer op bezigheden die zij prettig vinden om te doen. Een hobby. Ook wel hulp aan hun naasten, aan mensen die hulp nodig hebben. Maar de meeste mensen zijn toch vooral bezig met dat wat zijzelf prettig vinden als invulling van hun vrije tijd. Dat is voor hen zinvol. In werkelijkheid is juist dat wat de geestelijke groei bevorderd eigenlijk alleen zinvol.

Niet dat de mens geen plezier mag hebben aan bezigheden en dat alles wat een mens doet ernstig en overwogen goed moet zijn. Maar het is niet het meest zinvolle, geestelijk gezien. Want het leven blijft doorgaan, ook na ieders verblijf op aarde. Vooral het geestelijk besef is daarbij van groot belang, na het verblijf op aarde. Want welke hobby of plezierige bezigheid ook, het geeft doorgaans niet een groei aan geestelijk inzicht. In alle gebeurtenissen die je als mens op aarde meemaakt zit een oefening voor het geestelijke leven, wat zicht geeft in het verder leven na je verblijf op aarde. Hoe meer je je met dit geestelijke zicht bezighoudt, des te meer groei je in de geest, wat je ten goede komt na je verblijf op aarde.

Het zal iedereen ondertussen wel duidelijk zijn, dat je van het materiële niets meeneemt bij het verlaten van deze aarde. Maar is het je ondertussen ook duidelijk, dat als je geestelijk geen zicht verworven hebt, je van het geestelijke besef dan niets hebt om mee te nemen? Terwijl je van het geestelijk besef nu juist wel alles kunt meenemen! Sterker nog, het zal je een enorme steun zijn, als je de aarde en het materiële verlaten hebt. Wie zijn leven zinvol wil maken, doet dat door vooral geestelijk te groeien, geestelijk te leven, te oefenen in het geleerde en liefde te zijn.

Hemels Brood 3341

Als je misschien een keer de verleiding niet kunt weerstaan en hetgeen je zou moeten doen of laten, niet doet of laat en je beseft dat je bent afgedwaald, dan nog blijf Ik in liefde voor jou het beste voor je bewerkstelligen. Dan handel Ik niet naar je afdwaling, wat zoveel mensen naar elkaar wel doen, maar dan nog staat Mijn liefde in dienstbaarheid voor je klaar. In Mijn liefde, die door niets ongedaan wordt, zorg Ik dan voor je en als je Mij je besef van afdwaling laat weten, berouw toont, dan kan Ik je helpen die afdwaling weer op het goede spoor te zetten en er geen nadelige gevolgen van te ondervinden.

Want Mijn liefde blijft wel altijd dezelfde, maar al je handelen heeft vervolg en wel zo, dat de groei tot waar geestelijk leven wordt bevorderd in alle opzichten. Dat doet Mijn liefde, steeds opnieuw bevordert het je groei in waarheid en liefde, in besef van waar leven en het bereik van de levensechte gelukzaligheid. Maar altijd blijf je in vrijheid, altijd maak jij zelf de keuzen van doen en laten en altijd is het aan jou te beseffen wat je daden je brengen en of jij dat wilt is aan jou.

Alleen als jij Mij vraagt, kan Ik je adviseren, nooit zal Ik je opleggen, verplichten, altijd houd je de vrije keus. Maak dan zoveel jij kunt al die keuzen met gebruikmaking van Mijn adviezen in je hart, als je een zo groot en best mogelijk resultaat voor het ware leven wilt. Zoek er dan naar, de weg te gaan die Ik in Jezus Christus op aarde ging en volg die weg tot ware hemelse gelukzaligheid door ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 3342

Wat je voor je zelf doet, is eigen verdienste. Wat je voor je naaste doet is verdienste voor Mij, niet alleen voor je naaste, maar ook voor Mij. Wat je voor jezelf doet, hoef Ik niks aan toe te voegen, dat heb je immers voor jezelf al geregeld. Aan wat je voor je naaste doet, kan Ik aan toevoegen, hemels aan toevoegen. Zolang dat wat je voor je naaste doet, voor je medemensen zonder eigenbelang is.

Je innerlijke motivatie is daarbij de maatstaf. Al je innerlijke overtuigingen hebben daar ook mee te maken. Hoe je denkt, wat je vindt dat goed of niet goed is. Hoe jij vindt dat mensen met jou moeten of behoren om te gaan, wat je prettig vindt en wat je niet prettig vindt. Dat alles heeft een effect op je motivatie bij alles wat je doet en laat. Je innerlijke gevoel van veiligheid, je besef van woorden en daden, je besef van waar en niet waar, dat alles heeft daarmee te maken, uit welke motivatie je wel of juist niet handelt. En in dat al, kan hier en daar eigenbelang een aandeel hebben, zonder dat je dat zo precies bewust bent. Er is zoveel gaande in de mens wat verbanden heeft met de uiteindelijke keuzen die iemand maakt, wat op elkaar inwerkt en de keuze uiteindelijk bepaalt, maar niet steeds voor diegene zo helder en bewust is. Hoe kun je dan zeker zijn van een ware keus zonder eigenbelang?

Voor een deel kan de mens dat pas na verruiming van inzichten, door lering en beproeving. Voor een deel door ijverig steeds innerlijk bij Mij te komen en Mij om advies te vragen en steun en kracht om de verleiding te weerstaan. Voor een deel door intens vast te houden aan waarheid en liefde, wat altijd de goede weg wijst. Steeds oprecht en vol vertrouwen en goede moed helpt een ieder om vast te houden aan het goede en liefdevolle. En het belangrijkste, steeds te blijven weten en aan te nemen, dat Ik alle mensen en ook jou, altijd in Mijn grote liefde draag.

Hemels Brood 3343

Dat Ik van tijd tot tijd hier en daar mensen inspireer om vanuit hun hart op te schrijven over Mij, Mijn ware liefde, het hemelse en het ware eeuwige leven, is om het contact met Mij zo veel mogelijk levend te houden, om de mens te helpen Mij en Mijn liefde niet te vergeten, zodat hij niet vast komt te zitten in het wereldse, in alle verleiding die in de wereld is.

Jammer is het, dat maar weinig mensen dit geschrevene herkennen als woorden van Mij voor de mens en zijn welzijn, als aanwijzing en verduidelijking van Mijn evangelie en levensadviezen, zoals die al eerder door discipelen in de bijbel zijn opgeschreven. Dat heeft er vooral mee te maken, dat velen meer met hun verstand deze teksten lezen, dan met hun hart. Terwijl in ieders hart een herkenningsgevoel geborgen ligt en juist daar al Mijn woorden op waarheid herkend kunnen worden, wat met het verstand niet te bereiken is. Dus elke redenering over het uit Mij geïnspireerde geschrevene heeft geen enkel nut, want daarmee wordt geen herkenning van waar of niet waar bereikt. En dan lijkt elke tekst waarvan beweerd wordt dat het uit Mij geïnspireerd is, waar te kunnen zijn. Dat is in werkelijkheid niet zo. Ik kies de Mijnen uit en inspireer hen Mijn woorden te schrijven. Daarnaast zijn er die denken Mij te kennen en Mijn woorden te schrijven.

Met het verstand lukt het je niet enig onderscheid te maken. Maar met je hart in contact met Mij zeg Ik je, kun je feilloos aanvoelen wat werkelijk waar en waarachtig met Mijn woorden overeenkomt. Laat daarom bij het bepalen of geschreven teksten wel of niet uit Mij zijn, je verstandelijk denken los, beredeneer het niet, maar ga naar je hart en voel daar Mijn liefde, die je zekerheid geeft, juist bij al die teksten die uit Mijn liefde en uit Mijn inspiratie geschreven zijn.

Hemels Brood 3344

Alles wat je ziet dat gevaarlijk is, daar ga je wel aan voorbij. Maar er is ook nog gevaar wat je niet ziet en waar je beter ook aan voorbij gaat. Niemand heeft nog het totaal zicht en Ik zou graag allen helpen, aan gevaar wat je nog niet kunt zien, voorbij te komen. Alleen heb Ik daar jouw vrije keus voor nodig.

Zie het zo: als je in een bepaalde situatie ervaring hebt opgedaan, dan weet je wat daarbij belangrijk is en wat niet. Maak je zo’n zelfde situatie nog eens mee, dan houd je rekening met al dat wat je bij de eerste keer aan ervaring hebt opgedaan. Nu is er in je omgeving een bekende die zo’n situatie voor de eerste keer gaat meemaken. Je wilt diegene helpen de situatie al wat makkelijker te maken en vertelt diegene, wat je uit ervaring geleerd hebt. Maar wat schetst je verbazing, diegene luistert niet en gelooft je niet. Met het gevolg dat de zelfde situatie hem net zo moeilijk valt, als bij jou de eerste keer. Hoe jammer is dat. Als je iets aan iemand wilt overdragen, moet hij wel een luisterend oor hebben, hij moet dan wel belangstelling hebben, in vrijheid van jou willen weten hoe en wat. Anders komt je goedbedoelde en juiste raad niet aan.

Zo is het ook bij Mij. Met dat verschil, dat Ik geen ervaring hoef op te doen, omdat Ik alles weet en ken, zie en doorgrond. Uit Mij kan dus alles geput worden om situaties te vergemakkelijken, er is geen betere Bron dan Ik voor jullie allen ben. Maar jammer genoeg zijn er nog zoveel mensen die geen belangstelling voor Mij hebben en geen waarde hechten aan Mijn oprechte, ware informatie en advies. Kom in vrijheid en put uit Mij als ware Levensbron, al wat je nodig hebt in je leven en in alle situaties, bij Mij is alles aanwezig!

Hemels Brood 3345

Er zijn miljoenen lessen te leren op deze aarde. Zoveel mensen er zijn en komen. Maar niet iedereen ziet zijn lessen en velen worden er boos om, als het hen niet naar wens vergaat. Ook zijn er veel proeven te doorstaan om de groei te bestendigen. Want vaak leert iemand iets vandaag, maar is het morgen alweer vergeten. Daarom is er ook herhaling nodig en veel oefening. Juist ook als het iemand al een tijdje goed gaat, komt er een oefening om het geleerde in het geheugen terug te brengen en op te frissen.

Voor iedereen is het anders. Sommige mensen onthouden heel goed en lang wat zij geleerd hebben, anderen vergeten maar al te snel, vaak door de wereldse verleidingen en eigen verlangens gedreven. Toch in alles en aan iedereen leg Ik Mijn liefde. Zonder dwang, zonder te frustreren, zet Ik Mijn liefde in om mensen te helpen hun lessen te leren en hun oefeningen goed uit te voeren. Zodat het hemelse Koninkrijk dichterbij komt en de aarde een steeds beter oord wordt, om het ware leven te beseffen en aan te nemen. Want hoewel de aarde als plaats van verblijf veel onaangename situaties geeft, veel tranen en zorgen, veel ongenoegen en onmin, is het toch dé plaats om tot het ware leven te komen, het ware leven in een werkelijk besef te kunnen ervaren en de volle gelukzaligheid van het hemelse te bereiken, wat aan allen die op de aarde leven verblijven een genadevolle zegen is en ieder met blijdschap zou moeten vervullen.

En zo zijn er ook die deze blijdschap in zich kunnen voelen, ondanks tegenslagen, ondanks alle moeilijkheden die een verblijf op aarde geven kan. Want zij hebben een eerlijk besef van Mijn bestaan en hun bestaan uit Mij, uit ware liefde. Zij voelen door alles heen de gelukzaligheid van waar leven, wat door alles heen innerlijk een enorme blijdschap geeft, de ware liefde, Mijn ware liefde voor jullie allen.

Hemels Brood 3346

Vaak willen mensen in de hemel kijken. Maar de hemel zijn, weigeren ze. Want de hemel is niet een bepaalde plaats, maar een toestand van zijn. En de grond van hemels zijn, is ware onbaatzuchtige liefde. Liefde komt bij mensen voor elkaar wel voor, maar onbaatzuchtigheid is daarbij vaak een heel moeilijk haalbare.

Het eigen belang loslaten, tot in het allerkleinste detail, dat blijft nog steeds een hele, hele moeilijke voor welhaast iedereen. Weet dan daarbij, dat aan je eigenbelang vasthouden niet alleen ten aanzien van je medemens zonder liefde is, maar ook ten aanzien van Mij. En hoewel Ik voor jullie allen altijd in liefde ben en blijf, geheel zonder enig eigen belang, heeft elke afdwaling van liefde voor eigenbelang, toch een effect op je leven, in welke situatie je ook bent. Geef elkaar de hand, strek jezelf uit om Mijn liefde zonder enig eigen belang door te geven, want elk eigenbelang remt de werking van Mijn liefde, remt de ware opname van Mijn liefde, zoals de wolken de warmte van de zonnestralen belemmeren door te geven, terwijl de zon haar stralen evengoed wel uitzendt.

Zo zend Ik Mijn warme liefde ook altijd uit naar jullie allen. Zondig dan niet door belemmeringen op te werpen en zo als een wolk voor Mijn zon, wat Mijn warme licht is, te gaan staan. Want zo belemmert een mens meer dan hij beseft. Want wie zou Mijn liefde als stralen van de zon tegenhouden, met eigen belang, als hij wist wat hij daarmee verstoorde? Daarom heb Ik genade voor ieder die dit niet beseft, maar tegelijk werkt Mijn liefde eraan die mens tot besef te brengen, zodat de eeuwige dag met Mijn eeuwige liefde voor altijd zijn deel wordt.

Hemels Brood 3347

De glorie is Mijn. Het leven is Mijn. Al wat is, is Mijn. Toch sta Ik Mij er niet op voor. Sterker nog, Ik geef het jullie. Mijn leven, al wat er is, Mijn glorie en Mijn gelukzaligheid. Alles wat Ik heb, is jullie gegeven. Beheer het goed, naar beste kunnen en het geeft je meer nog.

Want al wat goed beheerd wordt, vermeerdert zich. Aan jullie om in alle vrijheid te ontdekken wat het beste beheer is van al wat Ik jullie geef, elke dag geef, zonder voorwaarden, zonder dwang. Ik kan jullie daarin adviseren, in vrijheid adviseren. Het is dan aan een ieder zelf om naar Mijn advies te luisteren of niet te luisteren. Met Mijn advies is het de mens gegeven het beste beheer van al wat Ik de mens geef, te vinden. Ik dwing niemand en leg niemand Mijn advies op, maar het blijft wel eeuwig hetzelfde, er is maar één weg die het beste beheer geeft en dat is de weg van waarheid en onbaatzuchtige liefde voor Mij en voor alle medemensen. Wie die weg nauwgezet volgt, heeft het beste beheer over zijn leven en alles wat Ik hem gegeven heb. Al wat de mens dan bereikt is Mijn en krijgt hij van Mij, zonder dat Ik er iets van claim, zonder rente, zonder loon.

Want Ik hoef geen rente, Ik hoef geen loon. In grote liefde wacht Ik op jullie liefde voor Mij, jouw liefde voor Mij. In vrijheid, niet om al wat Ik jullie geef. Want Ik ben geen koopman, die met al wat Ik vrij aan jullie geef, liefde wil kopen. Al wat Ik heb, is aan jullie gegeven om niet. Als iemand Mij liefheeft, laat dat dan ook zijn om niet. In vrijheid om niet. Laat al je liefde in waarheid aan Mij en aan je medemensen om niet zijn, zoals Mijn liefde om niet is en je toch ook alles, je leven en Mijn liefde elke dag krijgt.

Hemels Brood 3348

Mensen praten wel over Mij, maar nauwelijks met Mij. Mensen praten tegen Mij, maar zelden met Mij. Het lijkt of zij niet weten, dat zij met Mij kunnen spreken. Maar iedereen kan dat weten, want Ik ben altijd in ieders hart bereikbaar en Ik heb dat ook in het besef van ieder mens gelegd. Alleen staan er veel gedachtegangen voor dit besef, zodat dat niet meer innerlijk zo duidelijk gevoeld wordt. Daarom heb Ik de mens ook boodschappers aangesteld, om wat iedereen innerlijk kan weten, maar veelal niet meer opmerkt, in zicht te brengen en te kunnen herkennen.

Zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, doe Ik er van alles aan, om de mens tot herkenning te brengen. Maar het moet een onbelemmerde eigen herkenning zijn, om de eigenheid van ieder mens afzonderlijk te waarborgen. Juist die eigenheid maakt ieder mens uniek. En ieder mens is uniek. Jij bent uniek, een uniek mens met alle Goddelijke mogelijkheden en wie in zijn unieke mens zijn het Goddelijke in vrijheid verstaat en in zijn levenswandel aanneemt, wordt tot een Goddelijk uniek mens gevormd en in een eeuwige gelukzaligheid gevoerd, die niet van deze aarde is, maar van een hemelse grootheid, waar de meeste mensen zich nog niet een klein deel van kunnen voorstellen. Daarom staat er ook geschreven: “wat geen oor ooit gehoord heeft en geen oog ooit gezien heeft”.

Ja, je zult heel verbaasd zijn, als je die heerlijkheid in je hart gaat begrijpen en gaat zien hoe wonderbaarlijk schoon het ware hemelse is en wat het Goddelijke allemaal voorstelt, doet en kan. Want nu zie je nog met de ogen van een kind, maar dan zie je met de ogen van een volwassene, die weet en ziet in werkelijkheid, in de juiste verhoudingen. Dan komt de schoonheid van waar leven overeen met alles wat Ik je van begin af aan in je hart gelegd heb terug in je besef van ware eeuwige liefde.