Hemels Brood 3287 – 3317

Hemels Brood 3287

Als Ik alles wat in je leven gebeurt, zou veranderen naar wat jij graag zou willen, dan zou Ik je leven overnemen. Dan zou Ik niet alleen jouw leven overnemen, maar ook dat van anderen. Niemand zou dan meer zichzelf leven, want Ik zou alles veranderen. Dat is niet de bedoeling. Jouw leven is jouw leven en blijft jouw leven. Hoe het verloopt is aan jou en velen met jou. Zoals Ik het voor jou niet kan veranderen naar jouw wensen, zo kan Ik het voor niemand veranderen, zonder jullie eigen bewuste bestaan teniet te doen.

Het enige wat Ik wel kan doen, is je advies geven, liefde geven, inzicht geven, kennis laten verzamelen, bij je zijn en je steunen, waar het goede tot uiting komt. Daarbij is het dan jouw vrije keus om Mijn advies aan te nemen, Mijn liefde aan te nemen, open te staan voor inzicht, kennis en alles wat je helpt het goede te doen en het kwade te laten. Zoals dat jouw vrije keus is, zo is dat ieders vrije keus. Hoe de mensen hun keus maken is terug te zien in alle gebeurtenissen, die met iedere keuze van alle mensen te maken hebben. Niet alleen jij, of alleen zij, maar jullie allen tezamen maken de gebeurtenissen. De één hier, de ander daar, maar het heeft allemaal betrekking op het geheel van gebeurtenissen.

Al blijft het jullie keus hoe te handelen, hoe met alles om te gaan en al zal Ik daarin niet ingrijpen, jouw vrijheid van keus blijft jouw vrijheid van keus en dat geldt voor iedereen, toch draag Ik wel alle gebeurtenissen in Mijn liefde, voor jullie allemaal. Daar in Mijn grote liefde zorg Ik er voor, dat hoe de gebeurtenissen ook door jullie keuzes plaatsvinden, zij jullie toch steeds ten gunste geven wat nodig is om tot waar leven te komen, door inzicht, besef, kennis, ervaring. Ook al is dat nog weleens moeilijk te begrijpen, Mijn liefde maakt alles toch goed.

Hemels Brood 3288

Als je twijfelt over jezelf, als je twijfelt hoe ergens mee om te gaan, als je denkt te moeten zwijgen, maar ook de drang voelt om te spreken, als je het ergens niet mee eens bent, maar ook vindt dat het je niet aangaat je er mee te bemoeien, als je het allemaal niet goed meer kunt plaatsen, niet in overeenstemming kunt brengen met je hart, je gevoel en je denken, kom dan bij Mij, vraag het aan Mij in je hart. Geef niet op het aan Mij te vragen. Ga al je denken en gevoelens met Mij bijlangs en Ik zal je het inzicht geven, waar de kern van je twijfel huist, waar je wel en waar je nog niet Mijn liefde en liefdewerking begrepen hebt en hoe je met de situatie het beste kunt omgaan.

Want er is nog veel misvatting, ook in de goede bedoelingen. Er is veel aangeleerd vanuit een tijd waar het zicht nog in vele opzichten vertroebeld was, maar waar Ik nu meer zicht op kan geven. De mens groeit en zijn kennis en inzichten groeien. Ook op werelds gebied. Zo bestond vroeger geen wasmachine. Als je iemand uit die tijd vraagt hoe het best te wassen, dan zal dat zonder wasmachine zijn, dat is diegene gewend en bekend. Zo is het ook met het geestelijke. Wat toen geleerd is, is geleerd met het zicht van toen. Maar het zicht van nu gaat al veel verder. Leg daarom het zicht van toen af, laat het van toen geleerde los en sta open voor nieuw zicht, voor meer van Mijn licht.

Want de tijden veranderen en zo verandert ook het zicht, het vermogen tot waarneming van Mijn liefde in alles en het eeuwige ware leven. Blijf niet hangen in verleden, maar richt je op het heden en weet dat daarin ook je toekomst ligt. Kom in je hart en voel wat Ik je uit Mij laat weten. In liefde en waarheid laat weten. Leef dat zonder twijfel, in vreugde.

Hemels Brood 3289

Ik stel geen eisen, die niet in verhouding staan met je kunnen. Ik stel hoe dan ook geen eisen. Ik geef advies, inzicht en besef, maar Ik stel geen eisen. Hoe zou Ik jullie de vrijheid van keus in leven kunnen geven en daarbij dan ook eisen stellen, hoe te leven. Wel advies hoe te leven, maar geen eisen.

Toch denken veel mensen aan allerlei eisen te moeten voldoen, wat hen vervolgens niet lukt en waar zij zich dan schuldig over gaan voelen. Als je vanuit je hart iets wilt, iets met ware liefde werkelijk wilt en het is geheel onbaatzuchtig, heb je dan gemerkt dat het niet lukte? Laat het Mij weten. Want wat je in onbaatzuchtige liefde werkelijk vanuit je hart in alle oprechtheid wilt, gebeurt. Want dan is jouw wil in vrijheid van keus, Mijn wil en Mijn wil zal altijd gebeuren, want Mijn wil is onbaatzuchtige ware wijze liefde, die altijd werkzaam is. Zo is alles wat jij uit ware onbaatzuchtige liefde in oprechtheid wilt, tegelijk ook Mijn wil. Alleen, Ik laat je in je wil de vrije keus en zo heeft iedereen de vrije keus. Die zal Ik niet met eisen en bedreigingen je weer afnemen.

Veel mensen leggen zichzelf en anderen allerlei eisen op, maar nergens leg Ik de mens eisen op. Veel mensen dwingen zich om goed te handelen, Ik dwing niemand goed te handelen. Alleen advies geef Ik, inzicht in wat er aan gevolgen verbonden zijn aan van liefde afwijkend handelen. Besef geef Ik, zodat je kunt bemerken wanneer je handelen buiten de liefde raakt. En inzicht geef Ik, in het ware leven en wat het ware leven geeft, zodat je in vrijheid je keus kunt maken. Alles in vrijheid van keus.

Maar het zou geen liefde van Mij zijn, als Ik je niet zou tonen wat je wel en wat je niet ten goede komt. En daarvoor heb je een geweten gekregen. Niet om je te dwingen goed te doen of om je steeds schuldig te voelen, maar om je te helpen in vrijheid die keuzes te maken die jou en allen om je een ten goede komen, in ware liefde en vreugde ten goede komen.

Hemels Brood 3290

Hoe leert een mens: door herhaling. Door steeds hetzelfde te herhalen. Sommige mensen hebben maar weinig herhaling nodig om iets zich eigen te maken, anderen heel veel en er zijn er die voortdurend herhaling nodig hebben. Routine krijgt een mens door vaak hetzelfde te doen op korte tijd na elkaar. En zo is het ook met het geestelijke. Al wat Ik jullie aanreik over waar leven, blijft het best beklijven bij herhaling. Al wat goed is om te doen, maak je het best je eigen, als je het vaak en voortdurend in praktijk brengt. Hoe meer tijd ertussen komt, des te meer zakt kennis weg in het geheugen. Hoe minder je het goede in praktijk brengt, des te moeilijker maak je het je eigen.

Als je in je hart tot nieuwe inzichten komt, die je van Mij hebt aangeraden gekregen, neem die dan op in je handelen, elke dag, elk moment van de dag, zodat ze niet in je geheugen vervagen. Dat geldt ook voor je contact met Mij. Blijf steeds in je hart contact met Mij zoeken, houd steeds in je hart contact met Mij. Zodat het niet vervaagt en het je op een gegeven moment niet meer zo belangrijk lijkt en je er niet meer toe komt. Want in jouw leven is het wel degelijk van heel groot belang dat je contact met Mij maakt. Ook al voel je Mij misschien niet zo direct in je hart zoals je wel zou willen, geef het toch niet op, houd vol. Want al voel je Mij is misschien niet zo als je zou willen, Ik ben er toch, Ik hoor je wel en draag je toch ook elke dag, elk moment van de dag in Mijn liefde.

Geef het niet op contact met Mij te maken, want je hebt contact op elk moment dat je oprecht contact met Mij wilt. Ik hoor je en Ik neem je serieus op in Mijn liefde. Als het nu nog niet de tijd is, dat je het contact met Mij ook zelf bewust ervaart, laat dat je niet ontmoedigen, want het contact is er en in tijd en liefde zul je dat ook gaan ervaren!

Hemels Brood 3291

Iedereen staat in verbinding met Mij. Maar niet iedereen beseft die verbinding. Niet iedereen beseft de betekenis van die verbinding. Ook heb Ik alle mensen intens lief. Maar velen beseffen Mijn liefde niet. In iedereen is ware liefde aanwezig. Maar lang niet iedereen maakt gebruik van de liefde die in hem is. Velen weten niet hoe die liefde in gebruik alles goedmaakt, wonderen doet. Toch is die liefde die in ieder mens aanwezig is de enige ware sleutel tot waar en eeuwig gelukzalig leven. Daarom ook zo heel belangrijk.

Steeds opnieuw zeg Ik daarom, zoek er naar de ware onbaatzuchtige wijze liefde in jezelf te vinden en op te nemen in al je handelen. En Ik zeg je, dan heb je de sleutel te pakken die vele deuren voor je opent naar het allerbeste wat je kan overkomen, met uiteindelijk de toegang tot de hemel, dat is de toestand van intense gelukzaligheid door volkomen liefde in heel je wezen, bij al je handelen. Maar dit is niet iets wat je verstandsmatig of wetenschappelijk jezelf kunt aanleren. Je besef van liefde tegenover je besef van niet-liefde geeft je voortdurend de vrije keus en hoe meer je in je vrije keus de ware liefde betrekt, des te meer groeit die liefde in jou in de verbinding met Mij, uit tot die sleutel die alles voor je opent.

Niet je verstand, niet je leren uit boeken op wetenschappelijke gronden, maar je besef van liefde tegenover niet-liefde en de mate waarop je steeds opnieuw in al je handelen kiest voor ware liefde doet je groeien, doet de liefde in zichzelf zijn groeien, je verdeemoedigen, je tot zachtmoedigheid en lankmoedigheid veranderen. Als je dat oprecht en eerlijk, intensief en zonder eigenbelang wilt. Dan ontvouwt zich die weg als je leven, die je brengt tot eeuwig leven in opperste gelukzaligheid. Maar weet dat het een weg is met vallen en opstaan en niet één van vandaag op morgen. Eeuwig blijft de ware liefde, eeuwig blijft Mijn contact met jou!

Hemels Brood 3292

Geloof, hoop en liefde. Waarvan de belangrijkste verreweg de liefde is. De liefde zorgt voor alles en iedereen, ten goede in alles en voor iedereen. Niet op een aards wereldse manier, maar vooral op een geestelijk hemelse manier. Geloof verankert, zodat je kunt vasthouden aan liefde. Hoop houdt je hart open voor liefde, Mijn liefde. Zo is liefde het belangrijkste in je geloof en in je hoop. Blijf geloven, blijf hopen en blijf in liefde zeker weten. Want ware liefde doet niemand ooit tekort. Ware liefde bouwt een samenheid op, die in alle opzichten vreugde en blijdschap geeft, die al het onaangename doet vervagen tot niets.

Maar het tegenovergestelde van liefde geeft treurnis en breekt af, wat zo mooi en goed kan zijn. Het tegenovergestelde geeft wanen, waardoor gedacht wordt dat hetgeen verlangd wordt, bewerkt wordt tot waarheid. Het tegendeel is het geval. Maar juist omdat het lijkt dat het tegenovergestelde het verlangde gaat geven, is het heel moeilijk om het te laten en pas na verloop van tijd wordt duidelijk dat het verlangen niet bewerkt is, integendeel. Dan is er al wel de pijn, het verdriet, de zorg om de onaangename situatie, die wel is ontstaan. Denk nooit dat het goede voor jou bereikt kan worden door leugen, verdraaiing, door weg te nemen wat niet jou toebehoort, door je anders voor te doen dan je voelt en bent, door misbruik te maken van iemands korte zicht, iemands beperkingen, iemands onwetendheid.

Want in dat alles is geen liefde en zo zal het dan ook niet ten goede uitwerken. Het duurt voor sommige mensen toch lang, voor zij dat ten diepste in zich gaan beseffen en bereid zijn te lijden op de weg terug naar liefde. Om boete te doen en terug te komen in wel waarheid en wel ware liefde. Gezegend zijn allen die de moeite en de pijn accepteren om hun afdwalingen van waarheid en liefde te erkennen en terug te komen tot het streven naar waarheid en liefde in al hun handelen.

Hemels Brood 3293

Hoe vaak kom je niet op een tweesprong. Een tweesprong van keuzen, die je eigenlijk beiden niet helemaal begrijpt. Waarvan je niet begrijpt, welke nu wel en welke nu niet een juiste keuze naar ware liefde is. Zo’n tweesprong van een zekere twijfel wat het betekent voor je leven, voor het geestelijke leven. Momenten waarop je het graag heel duidelijk zou willen weten, maar het niet weet. Je zou het Mij willen vragen, zoals je het aan een medemens kunt vragen, maar zo ben Ik er niet en zo kun je het Mij dus ook niet vragen.

Bij alles wat je begrijpt en ondertussen weet, blijven er situaties die je met dat weten en begrijpen toch niet kunt plaatsen. Want je weet en begrijpt nog zeker niet alles. Er is nog heel veel te leren begrijpen, te gaan beseffen, waar je geen idee van hebt. Maar wat dan te doen met die momenten dat je op een tweesprong staat en niet weet welke kant te kiezen, omdat je het overzicht in geestelijk opzicht niet ziet. Geef Mij dan in je hart aan dat je niet weet welke keus de juiste keus in ware liefde is en maak je keus. Dan leid Ik je weg zo, dat je er geen schade van ondervindt en toch goed uitkomt, ook al had je keus beter anders kunnen zijn. Maar je intentie was het de juiste keuze te maken, je had alleen het zicht niet. Dan laat Ik je niet verdwalen, maar ga af op je hart en de ware zuivere intentie van je hart. Wees daarom niet bang een verkeerde keuze te maken, als je op zo’n tweesprong staat en het niet meer weet.

Wie oprecht Mij laat weten, het verschil even niet te begrijpen, maar de intentie heeft om het ware, het goede te kiezen, voor die is elke keus de goede, want Ik leid die dan ten goede. Maar weet wel, dat Ik in ieders hart de ware grond altijd zie en alleen op de ware intenties van liefde en waarheid Mijn zegen geef. Dan vervaagt de tweesprong in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3294

Verlangen vertekent de waarheid. Door een sterk verlangen naar iets te bezitten, materieel dan wel niet materieel, wordt de waarheid vertekent, lijkt dat wat geen waarheid is, toch waarheid. Of anders gezegd, lijkt het, dat wat niet geëigend is, wel geëigend. De maatstaf van juist handelen wordt dan ineens veel ruimer en de afdwaling van liefde wordt daarbij niet beseft. Ook het eigenbelang wordt daarbij niet meer beseft als niet juist, het lijkt allemaal te goeder trouw. Dat doet een sterk verlangen. Ook verdringt het de wil om goed te doen zonder eigenbelang, het verdringt het besef van ware liefde, het verdringt het zicht op waarheid en dat is niet terug te brengen door het verstand.

Want de eigenlijke wil ligt niet in het verstand, maar in het hart. Het verlangen overheerst het hart en zo wordt de wil door het verlangen verzwakt. Alleen het loslaten van de verlangens herstelt het zicht en het besef van waarheid en van juist en goed handelen. Maar wie blind is van verlangen, beseft dat niet zo snel en niet zo gemakkelijk. Let er daarom op, dat je niet fanatiek iets nastreeft, want het kan een verlangen zijn, wat je nastreeft in een zekere mate van eigenbelang, zonder dat als zodanig te beseffen. Laat dat streven dan los, laat het los in jezelf, zie ervan af, neem genoegen met wat er is en wat je hebt en stop de drang tot wat je verlangt te bereiken, zodat het besef van waarheid weer terugkomt en besef van eigenbelang je weer tot het inzicht brengt en je zicht weer helder wordt.

Begrijp daarbij dat velen zijn meegetrokken in verlangens in eigenbelang, wat door hen zelf niet beseft wordt. Oordeel hen niet, want niemand is al geheel vrij van verlangens in een mate van eigenbelang. Heb daarom begrip voor elkaar en help elkaar in Mijn naam, in waarheid en liefde, dat geeft aan ieder het juiste zicht.

Hemels Brood 3295

Om Mij in het hart heel duidelijk te verstaan, is een zuiver naar waarheid strevend hart nodig, is een zeker begrip van waar leven nodig en een oprechte vraag naar Mijn advies en liefde nodig. Dat is bij lang niet iedereen aanwezig. Nog veel harten zijn door misvattingen, ook al zijn die te goeder trouw, verstopt en daar kan Ik in het hart dan ook niet duidelijk verstaan worden.

Juist in het eenvoudige hart, waar weinig of geen misvattingen zijn en waar Mijn bestaan duidelijk gevoeld wordt en een zeker begrip van leven al verder gevormd is, kan Ik duidelijk verstaan worden en soms ook ten diepste begrepen worden. Reinig daarom zoveel je kunt je hart of beter gezegd, laat Mij je hart reinigen. Vraag Mij ten diepste je hart te reinigen en aanvaard dan al wat daar voor nodig is zonder morren, ook al is het niet altijd aangenaam. Want het zicht op misvattingen kan pijnlijk zijn voor het ego, het zicht op afdwalingen kan heel pijnlijk zijn voor het ego, voor het eigenwaarde gevoel. Daardoor sluiten veel mensen zich voor dat zicht af en blijven bij hun misvattingen, blijven bij hun afdwalingen, liever dan in waarheid zichzelf te leren kennen in alles, in pijn.

Ik kan en zal niemand dwingen tot inzicht. Toch is Mijn orde zo ingesteld, dat in alle gebeurtenissen wel de mogelijkheid om tot juist zicht te komen, verweven is. En ook laat Ik steeds de mensen weten, dat Ik er ben en dat Ik in Jezus Christus de weg tot waar leven ben. Dat Hij die weg voorleefde in Zijn tijd op aarde. Er staat dan ook niet voor niets geschreven, “wie Mij kent, kent de Vader”. Laat het licht van Hem die Mij is, toe in je hart, aanvaardt het zicht op jezelf wat dat licht je geeft en wees zelf dat licht, wat Mijn oerlicht is en wat jij in dat oerlicht zelf ook van oorsprong bent. Laat je hart reinigen in dat licht, kom tot waar leven en je zult Mij duidelijk in je hart kunnen verstaan.

Hemels Brood 3296

Over de wereld gaat Mijn Woord. Soms krachtig, soms zachtmoedig, maar altijd is het liefde wat Mijn Woord voorstaat. Daarom gebeurt ook alles door Mijn liefde, wat in zich het ware leven is. Over de wereld gaat Mijn woord van liefde, maar over de wereld gaat ook het tegendeel, de afwijzing van Mijn woord, de leugen en het bedrog. En ieder mens heeft de vrije keus zich aan te sluitend bij Mijn Woord of  bij het tegenovergestelde, de afwijzing van Mijn woord, de leugen en het bedrog.

Sluit je ogen niet voor het tegenovergestelde, sluit je ogen niet voor de leugen en het bedrog en vergoelijk het niet. Want ook Ik sluit Mijn ogen daar niet voor en ook Ik vergoelijk het niet. Daarom staat er ook geschreven, “Ik laat niet met Mij spotten”. Dat is niet een dreiging voor degenen die zich aansluiten bij Mijn woord, die er naar zoeken Mijn woord van liefde na te leven, ook al lukt hen dat nog niet in alles. Het is op zich ook niet als dreiging bedoeld. Wel om duidelijk aan te geven dat leugen en bedrog nergens toe leiden, geen enkel waar geluk brengen. Om duidelijk aan te geven, dat het tegenovergestelde van Mijn Woord de dood is, waar niets is dan pijn en onaangename situaties. Maar waar Ik kan, zonder de vrijheid van de mens te belemmeren, zal Ik steeds in liefde helpen de mens tot inzicht van waar leven te brengen en op te wekken uit die dood.

Op te wekken tot waar leven, wat ware onbaatzuchtige liefde is. Dat is Mijn Woord en iedereen is vrij om Mijn Woord aan te nemen of aan voorbij te gaan. Ook al gaat diegene daarmee voorbij aan Mij en ook al komt diegene daarmee in de dood terecht, voor Mij is geen dood en Mijn liefde zal steeds wie wil, redden uit de dood en tot leven brengen, tot eeuwig leven brengen, wat eens verloren leek te zijn, brengt Mijn liefde terug tot waar eeuwig leven. Vrees daarom niet, want Ik heb de dood overwonnen!

Hemels Brood 3297

Van alle mensen op aarde zijn er maar heel weinig bezig met hun geestelijke bestaan. De meeste mensen zijn voornamelijk bezig met hun aardse bestaan, alsof dat het enige ware bestaan is. Hun bewustheid van bestaan gaat niet verder nog, dan het bestaan op aarde en de omstandigheden op aarde. Er is geen besef nog, dat alle omstandigheden hun oorsprong hebben in de keuzen die zij maken voor hun aards verblijf en hoe dat een geestelijke weerspiegeling geeft van hun situatie en de algemene gezamenlijke situatie. In hun ogen is materie de vastheid van bestaan. Maar het ware bestaan is geestelijk, is wezenlijk. Daardoor is niets wat het lijkt te zijn en zijn veranderingen vaak, alleen in het materiële aardse leven gezien, niet te volgen.

Wie zich verdiept in het ware geestelijke leven, uit een innerlijk besef dat er meer is, dan alleen het aardse materiële verblijf en zich niet meer alleen op het aardse verblijf richt, die gaat zien, werkelijk zien, geestelijk zien. En stap voor stap gaat er een veel wijder bestaan voor diegenen open, wat verwondering geeft, maar ook vreugde in besef hoeveel meer er is dan het aardse bestaan. Maar degenen die vooral met hun aardse bestaan bezig zijn, nauwelijks weet en besef hebben van het geestelijk oneindige bestaan, begrijpen niets van de geestelijke ontdekkingen die geestelijk beseffende mensen zien en begrijpen. Daar ontstaat dan gemakkelijk onbegrip en afwijzing. Maar wie een beetje besef van waar leven begint te krijgen en daarin groeit, die kan die afwijzing, dat onbegrip dragen en laat zich daardoor niet afhouden verder te groeien in waar besef van liefde leven in waarheid en wijsheid.

Ook al is die liefde, die waarheid, die wijsheid niet met veel mensen te delen, wie besef van waar leven heeft, heeft ook besef ervan, hoe belangrijk dit besef en de groei ervan is en die houdt vast daaraan, in ware liefde!

Hemels Brood 3298

Elke dag geeft het juiste licht en elke nacht kun je uit dat licht putten, om het duister te overkomen. Dat wil zeggen, Ik geef je licht, zicht, begrip, wat je kunt gebruiken op momenten waarop je het even niet meer weet. Ga dan in jezelf terug naar Mijn licht en hoewel buiten je het duister van de nacht is, heb je toch in je Mijn licht van de dag. Zo kan het eeuwig licht in jou zijn en is er nooit meer nacht.

Laat de gebeurtenissen in dag of nacht altijd beschijnen met Mijn licht, waardoor het helder en duidelijk wordt hoe te handelen, wat te doen. Ga niet mee met de nacht, ga mee met de dag, het licht en laat het licht eeuwig stralen, in je en buiten je. Kom in de nacht, dat is, als het je duister geworden is, bij Mij in je hart en vraag Mij om licht en Ik zal je licht geven. Het licht van de eeuwige dag, het eeuwige licht van Mijn liefde, welke elke duisternis te niet doet en de vreugde terug brengt in je hart.

Laat de duisternis van anderen niet over je komen, door het duister te bevechten, maar laat Mijn licht uit jou stralen, zodat misschien voor die ander de duisternis gaat wijken en ook diegene in het licht komt te staan. Maar forceer dat niet. Als ogen niet aan het ware licht gewend zijn, zal het licht hen eerst alleen verblinden en tot weerstand brengen. Straal daarom vooral licht in jezelf, zodat innerlijk alle duisternis in je oplost in het licht en straal dat licht in de juiste mate uit, zodat het geen verblinding geeft, maar een langzaam ontwaken, als het ontwaken in de morgen, met vreugde en blijdschap. De morgen van de eeuwige dag, die ieder in zich heeft, het licht van Mijn liefde.

Hemels Brood 3299

Het je wel eens geprobeerd tot de horizon te gaan? Het is je niet gelukt, want steeds schuift de horizon op, als je voorwaarts gaat. Als je dat geestelijk bekijkt, schuift ook steeds de horizon op als je voorwaarts gaat. Zo is het oneindige, wat je tot een zeker punt ziet en daar voorbij zie je niets. Pas als je voorwaarts gaat, zie je wat voorbij die horizon is en daar voorbij en daar voorbij. Dat gaat oneindig zo door. Hoe ga je dan geestelijk voorwaarts? Elke stap naar meer zuivere liefde in je handelen, vanuit de waarheid, vanuit je hart, is een stap voorwaarts en verruimt je geestelijk zicht, schuift je horizon op.

Maar het oneindige heeft geen horizon en als je in alles volmaakt in liefde geworden bent, kun je in de oneindigheid zien, zonder begrenzende horizon. Die horizon, die je nu nog ziet en alleen opschuift en opschuift, is al je misvatting, al je afdwaling van liefde, al je onbekendheid met het ware eeuwige leven, zoals het werkelijk in zijn volheid is. Die horizon is je beperkte besef van Mij, je Schepper en hemelse Vader. Je kunt gaan tot de horizon en dan eeuwig verder, je kunt gaan tot voorbij de horizon en dan is er geen horizon meer. Dan is er eeuwig licht, eeuwig gelukzalig leven, volmaakt in vreugde en blijdschap.

Elke horizon gaat wijken voor volmaakte liefde, volmaakt leven. Ga dan stap voor stap en kom voorbij die horizon, kom tot volmaakt leven, kom tot Mij, in waarheid en liefde en leef voorbij elke horizon eeuwig waar leven, in geluk, in vreugde en wijsheid, in waarheid, in liefde. Mijn liefde die eeuwig geen horizon heeft en door iedereen beleefd kan worden, in eeuwigheid beleefd kan worden. Kom nu, het is tijd!

Hemels Brood 3300

Er zijn mensen die denken dat Ik geen persoonlijkheid heb, dat Ik alleen een kracht ben, een scheppende kracht, die aan de mens leven geeft. Maar een scheppende kracht kan alleen leven geven, terwijl de mens ook zijn eigen persoonlijkheid heeft, een persoonlijke intelligentie heeft en vrij is. Als die door de mens zo veronderstelde kracht dan alleen een kracht is, waar heeft de mens dan zijn persoonlijkheid, zijn intelligentie en zijn vrijheid van zijn vandaan?

Dat alles komt van Mij, want Ik ben persoonlijk, Ik heb de opperste intelligentie, de vrijheid van zijn en daarbij de kracht tot alle leven. Alle leven is uit Mij en is gelijk aan Mij. Maar de mens gebruikt zijn vermogen niet gelijk aan Mij. In zijn vrijheid verbruikt hij al zijn vermogen naar eigen goeddunken vaak heel anders dan Ik. Daardoor zijn er ook heel andere uitkomsten dan er bij Mij zijn. Daardoor is er ook het idee dat de mens alleen uit een zekere kracht is ontstaan, zonder persoonlijkheid. Die heeft de mens, denkt hij, uit zichzelf ontwikkeld.

In werkelijkheid kan de mens niets ontwikkelen wat niet eerst en vanaf het oerbegin al volmaakt aanwezig was en is, wat niet blijvend ter beschikking staat aan de mens en waar hij niet blijvend uit kan putten voor leven en welzijn. Het ware besef van herkomst is vervaagd en hoogmoedig denkt de mens het zelf te kunnen, zelf te zijn en dat zelf te kunnen vasthouden. Maar voor ieder komt eens het moment, waarop hij het zelf niet meer kan vasthouden, waarop het aardse bestaan beëindigd wordt. En al willen velen dan toch nog liever op aarde blijven, die bepaling is niet aan hen. Zo is ook de geboorte een gebeurtenis die niemand voor zichzelf georganiseerd heeft, maar Ik, persoonlijk Ik. En Ik geef de mens dan leven, liefde, persoonlijke liefde aan een persoonlijk leven, uit Mijn vrije persoonlijke leven.

Dat is Mijn kracht, de ware liefde, dat is Mijn persoonlijkheid in elk van jullie bestaan, de ware intelligentie tot besef van eeuwig leven.

Hemels Brood 3301

Het liefst zou Ik jullie altijd alleen willen bemoedigen, laten weten hoeveel Ik van jullie houd. Jullie belonen voor alle jullie goede daden. Maar het is ook liefde om jullie te waarschuwen. In sommige gevallen zelfs ernstig te waarschuwen. Want er is grote duisternis in de harten van veel mensen. Door misvattingen, door eigengericht handelen, door hang naar macht, naar rijkdom, naar genoegens en welzijn. Die hang is wel zo groot, dat de liefde vaak vergeten wordt voor eigenbelang, alsof dat niets uitmaakt.

Maar het maakt wel uit. En dat wordt te vaak vergeten of weggeduwd van het bewustzijn naar het onderbewuste. Dan lijkt het allemaal te kunnen en het gewenste te bevorderen. Maar het kost. Het kost zicht, het kost licht, het kost waar leven, het kost pijn en verdriet. Daar wil Ik jullie voor waarschuwen. Neem alleen wat je werkelijk nodig hebt, dat mag zo zijn, maar laat het dan ook genoeg zijn en zorg dat ook je naaste genoeg heeft. Zorg ook dat je je medemensen niet tekort doet, wees eerlijk in de verdeling wat voor iedereen is, zodat iedereen zijn deel krijgt en zorg er daarbij voor, dat je met elkaar in vrede blijft, in harmonie. Laat niet jouw belang voor dat van anderen gaan, maar houd het in gelijkheid met je medemensen en zoek ernaar datgene aan te nemen wat aan allen ten goede komt in een elkaar respecterende waarde, in gelijkheid van waarde. Wie meer weet, meer kan, meer heeft, laat die dat niet voor zichzelf alleen inzetten, laat die het juist niet voor zichzelf, maar voor zijn medemensen inzetten.

Want het maakt verschil, een levensgroot verschil. Houd daarom je zicht helder, door altijd vast te houden aan waarheid, laat het licht in je groeien, door zachtmoedigheid en liefde zonder eigenbelang. Want het maakt verschil voor je kracht van leven nu en later, op de aarde en daarna. Dit zeg Ik jullie uit ware liefde voor jullie allen.

Hemels Brood 3302

Het is belangrijk dat je een hoge mate van eerlijkheid bereikt hebt, als je in je Mij wilt verstaan. Een hoge mate van eerlijkheid is daarbij nodig, omdat je anders het verschil niet bemerkt tussen je eigen gewenste invullingen of invullingen van andere geesten en wat van Mij komt. En juist dat verschil voelen, beseffen, is nodig, om zeker te weten wat van Mij komt.

Veel mensen hebben die eerlijkheid nog niet bereikt. Beseffen ook nog niet hoe belangrijk waarheid in alles is en hoe belangrijk totale eerlijkheid in jezelf is. Zelfs naar zichzelf zijn velen niet eerlijk en waar. Dat staat dan als een blokkade tussen het horen van Mijn stem en hun eigen invullingen. Daarom raad Ik iedereen aan om zich vooral ook te oefenen in eerlijkheid. Want in die eerlijkheid kan de mens ook zijn eigen mate van liefde gaan zien en daar waar hij geneigd is van liefde af te dwalen, te herkennen en toe te geven. Dat lijkt misschien gemakkelijk, maar velen zien maar niet waar zij steeds afdwalen van liefde, omdat zij niet in alles eerlijk zijn en niet kunnen toegeven waar zij daarin tekort schieten.

Alle mensen zijn op weg naar ware liefde en wie zich inspant om tot ware liefde te komen, vindt Mijn helpende hand van liefde op zijn pad, ook al is hij nog niet in alles zelf al liefde. Wie de eerlijkheid heeft om zijn afdwalingen in te zien en Mij dat laat weten, die zal in liefde makkelijker groeien en veel van het ware leven gaan beseffen. Maar wie nog niet zo eerlijk kan zijn en niet gemakkelijk zijn afdwalingen kan toegeven, die zal er langer over doen en hem zal het daarmee ook moeilijker gaan.

Mijn liefde zal er voor niemand minder om zijn. Maar begrijp nu wel, hoe belangrijk waarheid en eerlijkheid is in alles. In vrijheid is de keus aan de mens. In die vrijheid leidt eerlijkheid steeds tot groei van ware liefde, wat het ware leven is.

Hemels Brood 3303

Bouwen op twijfel, is bouwen op zand. Zorg er daarom voor dat je altijd helemaal achter je keuzen staat. En mocht het dan anders uitpakken dan je verwachtte of bedoelde, accepteer dan die situatie en maak er het beste van. Want veel in het leven is onderhevig aan veranderingen die zich plots voordoen en waar je dan een oplossing voor nodig hebt. Kies dan die oplossing die je het beste voelt. Maar zorg ervoor dat je daarbij niet door eigen verlangens geleid wordt en geen twijfel je keuzen binnensluipt. Laat je keuze steeds een duidelijke overtuigende keuze zijn, waarop je dan kunt bouwen, ook al pakken de omstandigheden opeens anders uit.

Want bij een duidelijke keus hoef je geen spijt te krijgen, als omstandigheden veranderen en die keus niet meer de beste lijkt te zijn. Want op het moment dat je die keuze maakte, was het wel de beste in jouw gezichtsveld. Het onvoorziene kan zich voordoen, maar je kunt er geen rekening mee houden. Er zullen altijd onvoorziene omstandigheden zijn. Met de overtuiging dat je keuze toch goed was, sta je stevig om die veranderde situatie aan te kunnen. Maar met twijfel gekozen, maakt je onzeker en dan weet je in een veranderde situatie ook niet meer wat te kiezen. Twijfel groeit dan nog meer en zo heb je op een gegeven moment geen grip meer en wordt je schip als het ware stuurloos.

Maak je keuzen uit de volle overtuiging dat die goed zijn en wees bij veranderingen niet teleurgesteld, maar sta stevig in elke nieuwe keuze die nodig is. Kom in je hart zoveel je kunt bij Mij en voel in je hart Mijn steun, Mijn liefde. Dan voel je ook de weg die je het beste kunt gaan, zonder twijfel. Dan kun je alle veranderingen aan en kun je zonder twijfel nieuwe keuzen maken.

Hemels Brood 3304

Hoe kan Ik Mijn liefde zichtbaar maken aan iemand die daar niet in gelooft? Niet in kan geloven, omdat hij zoveel onrecht ziet, zoveel pijn en verdriet ziet bij mensen op aarde. Liefde is voor hem, alle onrecht, alle pijn en verdriet, al wat onaangenaam is, wegnemen. En zolang dat niet gebeurt, kan hij niet in Mijn liefde geloven, laat staan erop vertrouwen.

Maar hij haalt daarbij een aantal dingen door elkaar. Want op die manier maakt hij het zo, alsof Ik degene ben die de mens onrecht aandoet, pijn en verdriet over hem breng, terwijl dat niet zo is. Hij vergeet de vrijheid van keus die de mens heeft en daarmee ook de verantwoordelijkheid die bij de mens ligt, maar vaak niet genomen wordt. Hij vergeet de mogelijkheden die de mens heeft, maar niet gebruikt, en de manier waarop mensen zich vaak afhankelijk opstellen, alsof zij van Mij aan allerlei zelf opgelegde regels en rituelen moeten voldoen, terwijl Ik daarvan niemand ooit iets heb opgelegd. Juist niet, om de mens in zijn vrijheid te laten.

Ik heb wel veel goede adviezen gegeven en Ik doe dat nog, maar die worden vaak niet aangenomen. En meer dan advies is niet mogelijk, om de vrijheid van keus voor de mens niet te belemmeren. Pas als iemand in zichzelf begrijpt dat niet Ik, maar de mens zelf met elkaar samen verantwoordelijk is voor de onaangename situaties, kan hij zijn hart openen voor Mijn liefde en die met volle teugen binnen laten stromen. Dan bemerkt hij hoe verzachtend Mijn liefde juist is voor al het onaangename, wat ook onschuldige mensen treft. Want op aarde treft hetgeen de ene mens doet, ook de andere mens, al is diegene onschuldig in oorsprong.

Dat is de prijs van vrijheid, van het eigen bewuste bestaan. Maar die prijs is niet zo hoog of hij wordt door Mijn liefde betaald. Of je het gelooft of niet, Mijn liefde draagt alles, ook de pijn en het verdriet tot ver voorbij de aarde, voor jullie allen.

Hemels Brood 3305

Ik vraag je niet om als monnik te leven. Ik vraag je om als mens te leven. Niet afgezonderd, maar te midden van je medemensen. Hoe verschillend die ook zijn in hun opvattingen en hun doen en laten. Wees gewoon mens te midden van alle mensen en blijf als mens jezelf, in geloof, in doen en laten, in gevoel, in alles wat je hart je in alle eerlijkheid en onbaatzuchtigheid ingeeft.

Misschien is dat niet altijd zo vroom als monniken zijn, maar Ik vraag ook geen vroomheid, Ik vraag oprechtheid van hart, onbaatzuchtigheid van hart en inzet voor ware liefde. Laat ieder om je zijn zoals hij is en blijf jezelf in waarheid en zachtmoedigheid. Wijs niemand af, omdat hij anders is dan jij en zonder je van diegene niet af, maar ga ook niet met hen mee, die op dievenpad gaan of afwijken van liefde en zachtmoedigheid, van waarheid en oprechtheid. Hoe mensen om je heen hun keuzen ook maken, blijf zelf altijd in waarheid, eerlijk en oprecht, zonder leugen of bedrog, ieder in zijn waarde latend, onbaatzuchtig in je handelen, zachtmoedig en vergevend, verdraagzaam. Laat zoveel mogelijk zien, wat het ware leven eigenlijk is, maar forceer niets en niemand. Laat weten waarom dat alles belangrijk is aan degenen die daar belangstelling voor hebben en laat degenen die geen belangstelling hebben, aan Mij.

Wees mens met de mensen, maar ga niet mee met hun afdwalingen, blijf ook bij Mij, bij Mijn liefde en straal Mijn liefde uit naar de mensen om je heen, goed of niet goed. Want Mijn zon schijnt voor hen allen, goed of niet, allen krijgen Mijn licht, allen krijgen Mijn liefde. Wees mens onder de mensen zoals Ik mens onder de mensen was en zoals Ik terug zal komen als Goddelijk mens onder de Goddelijke mensen!

Hemels Brood 3306

Misschien vraag je je af waar Ik blijf. Want Ik heb eens gezegd, dat Ik weer kom, op de wolken weer kom onder de mensen. Neem die wolken eerst geestelijk. Neem daarvoor het geloof in Mij van de mensen, want daarop is het dat Ik kom. En Ik zal zeker komen, op het juiste moment, op de daarvoor juiste tijd.

Velen zullen het weten, velen zullen het beseffen en Mijn komst zal vreugde en blijdschap brengen. Geef je vertrouwen daarop niet op, houd moed en wees ervan verzekerd, dat Ik kom en dat je Mij zult zien en herkennen. Blijf geduldig, want de tijd is nog niet gekomen. Geen mens kan dat forceren, de tijd van komen is niet door de mens of door zijn ongeduld te veranderen. Wat door God bepaald wordt, blijft door Hem bepaald en Mijn tijd van komen is Goddelijk bepaald. Wees er zeker van dat Ik kom, in alle liefde kom, op de wolken van ware liefde kom, onder jullie allen, in genade voor jullie allen.

In veel mensenharten ben Ik al langer aanwezig en zij verlangen ernaar Mij te zien onder hen. Ook in jouw hart ben Ik al langer aanwezig en het verlangen naar het moment van Mijn komst doet je vragen, wanneer toch, wanneer? Zodra Ik er ben, weet je wanneer. Tot dan vraag Ik je geduld, want het wanneer blijft in het Goddelijk geheim ten gunste van alle mensen. Vraag daarom niet wanneer, maar houd vast aan waarheid en ware liefde zo veel je kunt en blijf er op vertrouwen dat Ik zal komen, onder jullie mensen op aarde nogmaals zal komen. Dan zal Ik tot heil van jullie allen het ware leven nogmaals tonen en de geest van liefde onder jullie vergroten. Zegen aan allen die Mijn komst geduldig afwachten en op Mijn liefde blijven vertrouwen.

Hemels Brood 3307

Wat Ik jullie te vertellen heb is niet moeilijk, het is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Wat het moeilijk maakt, is dat veel mensen eigen verlangens en wensen hebben en daar aan vast willen houden. Ook ten koste van hun medemensen. Iedereen kan in zich wel voelen wat waar en goed is, maar niet iedereen houdt daar aan vast. En dan gaan de dingen heel anders dan eenvoudig had gekund.

Wie in alle eenvoud er aan vast houdt te leven naar wat Ik hem aanraad, kan veel hebben en zal niet gauw verrast worden. Maar al hetgeen mensen zelf willen en alleen voor zichzelf doen verwart en maakt de weg op aarde heel anders dan zou kunnen. Op zich is Mijn advies eenvoudig: heb elkander lief en laat elkaar in waarde. Doe goed aan elkaar, zodat niemand iets tekort komt en wees geen vijand van elkaar maar vrienden. Want aan een vriend doe je gemakkelijk goed en hij doet ook goed aan jou. Toch, al doe je zelf wel goed aan mensen, zij zijn niet altijd goed voor jou. Wees daarom niet boos maar weet dan, dat diegene Mijn eenvoudige boodschap van liefde nog niet begrepen heeft of nog niet begrijpen kan, omdat zijn eigenbelang en zijn verlangens naar wat hij voor zichzelf wil, nog te groot zijn om los te laten voor het eenvoudig leven in vriendschap met alle mensen om hem heen.

Mijn boodschap aan jou is, blijf dan toch ook in vriendschap met diegene en laat je niet verleiden boos te worden. Maar vergeef diegene en laat zien dat vriendschap meer goed doet en geeft dan alle eigenbelang. Misschien kan diegene dan zijn eigenbelang loslaten. Kan hij dat niet, trek je dan daarvan terug en weet dat diegene je wel in werelds opzicht tekort doet, maar niet in hemels opzicht. Want daarvoor ben Ik gekruisigd, gestorven en weer opgestaan uit de dood, zodat liefde eeuwig zegeviert voor jullie allen!

Hemels Brood 3308

Mijn boodschap kan nog zo mooi zijn en ontroerend, maar het opnemen in je handelen, blijkt toch vaak niet in alles te lukken. Daar zit een spanningsveld tussen wat je wel zou willen kunnen, maar in de praktijk nog niet kunt. Heeft Mijn boodschap dan wel zin? Want veel mensen zijn er wel door geroerd maar evenveel zijn er evengoed nog niet volmaakt in liefde door geworden.

Toch blijf Ik Mijn boodschap herhalen en herhalen. Want al kun je iets heel, heel goed, maar je laat het jaren liggen en als je het dan weer wilt oppakken, weet je toch niet goed meer hoe het ging. En zo is het met Mijn boodschap van waarheid en liefde. Als je het niet steeds opnieuw aangereikt krijgt, ga je er van verliezen. Dan weet je niet precies meer wat Mijn boodschap is en als anderen dan Mijn boodschap aan je vertellen met kleine veranderingen, dan bemerk je dat niet en zo kan Mijn boodschap dan steeds een beetje anders worden en op het laatst is het Mijn boodschap helemaal niet meer. Zo gaat dat.

Daarom blijf Ik Mijn boodschap aan iedereen dagelijks herhalen en daarom heb Ik een plek in je hart gereserveerd waar je kunt voelen en weten dat het Mijn boodschap is. Houd dat plekje vrij voor Mijn boodschap en laat het niet door de tijd overwoekeren, door niet regelmatig naar Mij te luisteren. Denk niet, nu weet ik het wel, want het gaat niet alleen om weten, maar vooral ook om te doorvoelen en ernaar te leven, wat al moeilijk genoeg is met elke dag Mijn boodschap te horen of te lezen, laat staan zonder, in een wereld die niet naar Mijn boodschap hoort en waar veel mensen hun eigen weg gaan, los van het ware leven. Wees blij met elke herhaling en neem het op in al je doen en laten, zoveel je kunt.

Hemels Brood 3309

Soms hangt een situatie aan een zijden draadje. Dan is het maar een kleine kans dat iets goed gaat, toch gaat het goed. Dat zijden draadje was dan toch sterk genoeg. Bij zoveel mensen hangt hun goede gedrag aan een zijden draadje. Er is dan zoveel verleiding, dat die bijna niet te weerstaan is, toch houdt die mens vast aan goede daden, aan goed gedrag. Het zijden draadje bleek dan toch sterk genoeg.

Zo heb Ik zoveel zijden draadjes met mensen, die steeds sterk genoeg blijken te zijn. Sterk genoeg omdat Ik ze sterk maak. Bij het kleinste beetje goede wil kan Ik zo’n zijden draadje heel sterk maken, zodat die mens die sterke verleiding kan weerstaan. Maar altijd is er de wil van de mens bij nodig, de vrije wil. Hoe dun dat zijden draadje ook is, als de wil ook maar het kleinste beetje aanwezig is, kan dat dunne zijden draadje heel sterk worden. Als je in een situatie komt waarvan je denkt, dit is hopeloos, dit heeft geen zin meer, waarom zou ik me nog inzetten het goede te doen, als er zo mee omgesprongen wordt, denk dan aan dat zijden draadje, wat Ik heel sterk kan maken voor jou, als jij dat maar het kleinste beetje zelf wilt, echt wilt. Dan maak Ik dat zijden draadje sterk, zodat je wel vasthoudt aan het goede te doen en daarvoor je inzet te geven, hoe hopeloos het ook lijkt. En na een tijdje zul je dan bemerken dat je inzet toch succes brengt en het goede wel degelijk zin heeft om te blijven doen.

Geef niet op, laat Mij alle zijden draadjes sterk maken, zodat je inzet kunt blijven geven aan het goede voor je medemensen en zodat je ziet dat, hoe dun een zijden draadje ook is, het zo krachtig kan worden, wat niet voor te stellen is. Dan zie je daadwerkelijk, wat Mijn liefde met jou vrije wil tezamen kan doen aan goeds, voor alle situaties die hopeloos lijken, maar het uiteindelijk niet zijn, in ware liefde zijn alle zijden draadjes heel sterk.

Hemels Brood 3310

Je zult nooit in een situatie terecht komen die niet geëigend is aan de groei van de ziel tot ware liefde zonder eigenbelang. Maar dat wil niet zeggen, dat je geen onaangename situaties op je pad krijgt. Want alle afdwaling van liefde en alle toevlucht tot eigenbelang heeft gevolgen voor de hele wereld en over alle mensen. Precies in de juiste samenhang. Zo heeft ook het vasthouden aan ware liefde en het loslaten van eigenbelang ten gunste van de medemens een effect op de hele samenleving over de hele wereld. Maar wel zo, dat ware onbaatzuchtige liefde altijd het tegenovergestelde daarvan opheft en de ziel, het hart, reinigt.

Daarbij gaat Mijn ware sterke liefde over de aarde en werkt voor alle mensen over de hele wereld. Alleen zodanig, dat het de wil van de mens vrij laat en vooral werkt waar de mens vrij kiest voor onbaatzuchtig handelen en onbaatzuchtige liefde in alle waarheid. Ja, ook waarheid is daarbij van groot belang. Alleen aan waarheid kun je je mening ijken, alleen op waarheid kun je vertrouwen.

Alle leugen en bedrog is geen grond om op te staan, het is als een moeras, waar je helemaal in kunt wegzakken. En als Mijn liefde daarin geen bodem zou zijn, zou ieder door zijn leugens en bedrog ten dode wegzakken in dat moeras. Maar overal is Mijn liefde die werkt en grond biedt aan alle mensen, uitweg biedt aan alle mensen over de hele wereld, in elke situatie.

Ieders verblijf op aarde is niet zomaar, voor een paar jaar leven in zoveel mogelijk genoegens, maar ter groei van de ziel in waarheid en ware liefde zonder enig eigenbelang. Dat kan met veel genoegen gepaard gaan. Hemels genoegen, geen werelds genoegen. Helaas gaat het vaak niet met genoegen gepaard, omdat de mens allerlei andere wegen kiest dan de ware liefde. Om dat op te vangen en de mens te redden is en blijft altijd Mijn liefde voor jullie allen de grond voor jullie bestaan.

Hemels Brood 3311

Voor een rijke is het niet voor te stellen hoe een arme leeft. Als een rijke een probleem heeft, lost hij het met zijn rijkdom op. Maar een arme kan dat niet doen. Dus moet een arme andere wegen zoeken. Daardoor ontwikkelt de arme zich heel anders dan een rijke en dat maakt de arme inventief. Maar als op een gegeven moment de rijke in een situatie komt, die niet met zijn rijkdom op te lossen is, dan is die rijke ineens heel arm. En hoewel die rijke eigenlijk altijd op die arme neer keek, is het dan toch die arme, die de rijke kan helpen door zijn inventiviteit, door zijn geestelijke groei, die de rijke niet heeft gemaakt.

Zo is dan opeens die arme veel waard voor die rijke. Maar denk nu niet, dat die arme van betekenis blijft voor die rijke, als het probleem is opgelost. Want met een geldelijke beloning wordt de arme de laan weer uitgestuurd. Zo is het bij veel mensen ook met Mij. Als alles naar hun rijke wensen verloopt, dan kom Ik niet in hun leven voor. Zij lossen alles op vanuit hun rijkdom. Maar als er situaties komen met problemen die zij met hun rijkdom niet kunnen oplossen, dan gedenken zij Mij en vragen Mij om hulp. Daaraan geef Ik gehoor. Maar als alles weer loopt als vanouds, dan wordt Ik bedankt en daarna wordt er niet meer aan Mij gedacht.

Zo is het niet met de arme. Die bidt Mij dagelijks en weet maar al te goed, dat Mijn liefde zijn leven draagt. Ook al gaat in zijn leven niet alles zoals hij graag zou willen en ook al zijn er regelmatig onaangename situaties, hij blijft in vertrouwen op Mij en geniet van de goede en fijne momenten in dankbaarheid aan Mij. En waar hij kan, geeft hij zorg en liefde uit zijn hart aan zijn medemensen, rijk of arm. Zoals Ik uit Mijn hart liefde geef aan jullie allen, rijk of arm. Vaak is een rijke arm aan liefde en een arme juist rijk aan liefde. Maar liefde blijft eeuwig, dus die arme is in liefde eeuwig rijk!

Hemels Brood 3312

Lieve hemelse Vader, U weet alles, niets blijft voor U verborgen. Tot in het diepst van onze ziel kunt u zien.

Ja, en toch zijn er veel mensen die denken dat zij zich voor Mij kunnen verbergen, die denken dat Ik hun afdwalingen niet zie en geen zorg om hen heb. Maar Ik zie en weet alles tot in het kleinste detail. Evengoed ben Ik geen God die straft en verwijten maakt, maar een liefhebbende Vader die helpt en bemoedigt en zoveel mogelijk inzicht geeft aan al diegenen die afdwalen en waarvan hun zicht vertroebeld is.

Zoveel mogelijk. Want de vrije keus van de mens zal Ik niet belemmeren. En soms zijn de misvattingen zo vastgeroest, dat Ik zonder de vrije keus te belemmeren er niet veel aan kan doen. Want aan die mens zou het geven van zicht, werken als plotseling een fel licht geven aan iemand die daaraan niet gewend is en door dat felle licht juist verblind raakt. Zo kan juist het geven van zicht iemand eerder meer verblinden, dan dat verhelderd wordt. Bij die mens kan het dan heel lang duren voordat het zicht verhelderd kan worden en meer begrepen gaat worden van het ware leven, de ware liefde en het belang daarvan in al zijn handelen. Ik zie alles, Ik weet alles en zo weet Ik ook de mate waarin iemand al wel naar liefde leeft en de mate van zijn begrip daarin, alsook de mate van zijn kunnen, zijn talenten en zijn beperkingen door afdwaling en vertroebeling van zicht.

Voor alles en iedereen heb Ik zorg, heb Ik liefde en altijd in de juiste verhouding met wat iemand kan en doet, heeft en geeft, werkt Mijn liefde voor diegene tot verbetering van zijn ziel en van zijn groei naar het eeuwige leven in volkomen waarheid. Alle mensen zijn verschillend en alle wegen die mensen gaan zijn verschillend, maar het doel is altijd gelijk, het ware leven, een plaats in ware liefde voor iedereen. Hoe verschillend ook, maar wegen kunnen wel parallel lopen en herkenbaar aan elkaar. Omdat hoe verschillend de mensen ook zijn en de wegen die zij gaan, Mijn ware onbaatzuchtige liefde blijft altijd hetzelfde.

Hemels Brood 3313

Niets is zo belemmerend om de weg naar Mij te vinden, dan het occulte. Want het occulte geeft de mens de indruk dat hij al in contact met Mij is, terwijl dat niet zo is. Juist door die indruk zal die mens het werkelijke contact niet meer zoeken. Ook geeft het de mens het gevoel dat alles daarmee in orde is, maar ook dat is niet zo. Want in het occulte worden zaken anders voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn, vermengd met datgene wat wel in werkelijkheid zo is. Dan is het heel moeilijk om een onderscheid te maken tussen dat wat waar is en tot het ware leven voert, in contact met Mij en wat niet.

Voor iedereen geldt de onbaatzuchtige liefde als maatstaf, ook al heeft die mens interesse voor het occulte, dan nog blijft onbaatzuchtige liefde de maatstaf. Daarom is het voor het ware leven niet een ernstige belemmering als iemand in onbaatzuchtige liefde handelt en daarbij geïnteresseerd is in het occulte, het belemmert wel zijn innerlijk contact met Mij, waardoor hij in een aantal opzichten geen voeding tot zich krijgt en gemakkelijker aan misverstanden blijft vasthouden. Het is een omweg die voor een aantal mensen uiteindelijk toch tot het ware inzicht leidt. Met dat inzicht wordt ook het werkelijke contact met Mij in het hart hersteld en die mens maakt dan in korte tijd een snelle groei door, waar anderen lange tijd over doen. Juist het uit eigen vrije wil verkozen innerlijke contact met Mij geeft een ruim zicht op het eigen hart, het ware leven en allen daarom heen. Dat zicht lijkt het occulte ook te geven, maar Ik zeg eenieder hier en nu, het is een beperkt en belemmerend zicht.

Dat zeg Ik niet als oordeel, maar uit liefde, zuivere onbaatzuchtige liefde. Als je kunt, laat het dan los en kom in waarheid en oprechtheid in je hart alleen bij Mij en blijf in al je handelen zoveel mogelijk in ware liefde, dat verruimt je zicht in jezelf en om je heen.

Hemels Brood 3314

Alles is gewin. Werelds gewin of geestelijk gewin. Bij veel mensen gaat het om werelds en materieel gewin.  Bij een kleine groep mensen gaat het om geestelijk gewin. Maar het is een gewin, terwijl voor het geestelijke juist onbaatzuchtigheid gevraagd is. Elk gewin staat in tegenstelling tot onbaatzuchtigheid, ook al is het een geestelijk gewin. Ook al begrijpen mensen dat ware liefde de beste weg is tot een goede samenleving, dan is hun ijver om tot die liefde te komen, nogal eens gewin om het goed te doen. Voor die mens is het vaak moeilijk om dat te herkennen.

Ik heb daarover geen oordeel en ook geen verwijten, Ik draag dat allemaal in Mijn liefde en neem die mens dat helemaal niet kwalijk. Ik zie en accepteer dat in liefde. Maar voor die mens geeft dat situaties die anders lopen dan hij verwacht en dan begrijpt hij niet hoe dat komt. Pas als de liefde in diegene los komt van zijn ijver om het goed te doen, maar vooral een spontaan gevoel uit zijn hart is, los van enig eigen belang, dan gaat zijn liefde werken zoals ook Mijn liefde werkt en dan komen de situaties heel anders uit. Bovenverwachting goed uit. Wat Ik aan al die ijverige mensen dan ook wil zeggen, is: mens, durf te leven!

Durf eens niet zo ijverig te zijn, maar je hart spontaan te laten spreken. Als dan iemand in je omgeving in zijn ijver je daar op aanspreekt, durf dan toch vanuit je hart, los van je ijver om het goed te willen doen, bij je eigen gevoel te blijven, bij je eigen innerlijke besef en drijfveren. Dan sta je dichter bij Mij dan met de grootste ijver om het goed te doen. Want los van die ijver kan Ik je in je hart aanspreken, kan Ik Mijn liefde je hart laten binnenstromen. Zodat niet jij maar Ik met Mijn liefde in je hart ben en je daaruit tot het beste handelen komt. Zet zonder ijver je hart open en Mijn liefde is jouw liefde!

Hemels Brood 3315

Als je Mij voelt, voel je blijdschap, vreugde, liefde. Als je Mij voelt in je hart, voel je leven, werkelijk leven. Voel je waarheid, goedheid, geborgenheid. Want Ik ben dat alles. En Ik geef dat alles. Wat is blijdschap om een auto of blijdschap om een huis of wat voor materieel object dan ook. Het is allemaal geen ware geestelijke hemelse blijdschap. Maar Mij voelen in je hart, Mij kennen in je hart, geeft een ware levensblijheid en vreugde, die door niets materieels geëvenaard kan worden.

Voel Mij in je hart en al wat teneerdrukt is verdwenen als sneeuw voor de zon, al wat je vreugde gaf, werelds, materieel, vervaagt voor de vreugde die je voelt met Mij in je hart. Zo kun jij vreugde zijn voor je naaste, als je Mij voelt in je hart en de blijdschap daarvan uitstraalt in al je handelen. Wat jou dan blij maakt, maakt ook anderen blij en dat stralen zij dan ook weer uit naar hun naasten. Als Ik dan ook door hen in hun hart gevoeld wordt, versterkt dat de blijde uitstraling en dan gaat er een licht op onder de mensen, Mijn licht, wat dan in ieders hart gezien wordt. Voel Mij in je hart en verblijd je daarover, straal die blijdschap uit en leef naar wat je van Mij voelt in je hart. Dan leef je naar liefde, onbaatzuchtige liefde, die Ik ben en je in je hart van Mij laat voelen. Ja, want het is Mijn liefde die je dan in je hart voelt wat jou verblijdt en een ieder verblijdt.

Die blijdschap, die vreugde komt door Mijn liefde die iedereen in zijn hart kan voelen en gelukkig maakt. Geluk zit in liefde en ieder die liefde geeft, heeft de Bron in zijn hart gevonden, de Bron die Ik ben, in jou, in jouw hart en in ieder mens, in ieders hart. Besef dat en wees een kind van Mijn liefde, nu en altijd, voor Mij en alle mensen, in het ware licht uit Mij. Zo leef je en ben jij Mijn liefde in vreugde en blijdschap, voor jezelf, voor je naasten en voor Mij!

Hemels Brood 3316

Ben jij streng? Streng voor jezelf? Streng voor de mensen om je heen? Zodat ze liever wat afstand van je bewaren? Ik ben niet streng. Want Ik heb niet graag dat mensen afstand van Mij bewaren. Ik heb mensen graag dicht bij Mij, in liefde dicht bij Mij. Hoe dichter iemand bij Mij is, des te dichter is hij bij liefde. Des te meer is hij liefde.

Zo is het ook bij jou. Hoe dichter mensen bij je staan, des te meer liefde heb je voor elkaar en hoe verder je op een gegeven moment van elkaar afstaat, des te meer vervaagt jullie onderlinge liefde. Laat daarom je contact met Mij niet verminderen, blijf dicht bij Mij, zodat onze liefde niet vervaagt en minder belangrijk wordt in je leven op aarde. Want hoe meer afstand er tussen jou en Mij op aarde ontstaat, des te moeilijker is het om het contact te herstellen als je niet meer op aarde verblijft. Dat kan nog lang duren, maar eens komt dat moment. Dan sta Ik klaar, zoals Ik altijd voor je klaarsta om het contact met jou te hernieuwen. Maar juist op aarde, juist in de drukte van je bestaan, juist dan kun je er heel veel aan hebben dicht bij Mij te blijven en te genieten van Mijn liefde voor jou. Ook al dwaal je misschien weleens af, Ik ben niet streng, jij bent direct alweer welkom. Er is altijd plaats voor je, hier dicht bij Mij, in ware liefde.

Het is aan jou om je plaats dicht bij Mij in te nemen, nu direct, of wat later, straks. Laat er liever geen tijd overheen gaan, zodat onze liefde niet vervaagt in de tijd. Houd onze liefde sterk door dicht bij Mij te blijven. Maar weet je, al ben je mijlen ver van Mij, Mijn liefde voor jou blijft altijd heel sterk. Maar het vraagt jouw nabijheid, om het ook zo sterk als het is te voelen! Aan jou de keus.

Hemels Brood 3317

De tien geboden heb Ik de mens gegeven, als bepalende richtlijn voor het ware leven. Ik ben geen handhaver van de wet. Dat is de mens zelf. Ieder mens is zijn eigen handhaver in vrijheid van zijn. Maar de mens heeft daarnaast wetten geschreven, per volk verschillend en daar handhavers voor aangesteld. Daarmee is een deel van de eigen verantwoordelijkheid van mensen weggenomen. En wie bereid is de boete te betalen, kan van die wetten afwijken.

Maar zo is het met Mijn tien geboden niet. Ook al lijkt dat soms wel zo te zijn. Want in sommige kerkelijke instanties zijn mensen aangesteld waaraan iemand zijn afwijkingen van Mijn geboden kan vertellen en daarmee een zekere boete kan doen, dan zijn de afwijkende daden als niet gebeurd verklaard geaccepteerd. Maar zo werkt het bij Mijn tien geboden ook niet. De mens heeft de vrijheid van keus, de vrijheid van zijn, maar dat neemt zijn verantwoordelijkheid niet weg voor zijn leven en het effect op dat van anderen. Ieder blijft de handhaver van zijn eigen leven aangaande Mijn tien geboden. Zodat wie tot het ware leven wil komen, diegene toch zeker zich in alles te houden heeft, aan de door Mij gegeven tien geboden. Wie die verantwoording in zijn vrijheid ook daadwerkelijk opneemt in al zijn handelen en zich inzet om zich aan de gegeven geboden te houden, die heeft daarbij Mijn steun, ook daar waar hij eens afdwaalt of het niet lukt om zich vast aan de geboden te houden. Die kan Ik vergeven en zijn dwalingen als niet gebeurd beschouwen.

Maar niemand anders dan Ik, jullie Schepper gaat daarover. En niemand anders dan jijzelf kan handhaver zijn voor eigen leven ten aanzien van de door Mij gegeven tien geboden. Aan ieder de vrije keus. Aan Mij de vrije keus om te gaan met allen die Mijn tien geboden niet serieus nemen. Met hen ga Ik om uit eigen vrije keus op een manier, die hen nog altijd de kans geeft tot eigen handhaving over te gaan en zich te houden aan die ware levensgeboden om zo in waarheid tot waar leven te komen, tot het ware levensgeluk. Wie oren heeft, die hore.