Hemels Brood 3256 – 3286

Hemels Brood 3256

In der minne schikken. Zo luidt een kort gezegde om te doen bij meningsverschillen. Maar in der minne schikken wil niet alleen zeggen, naar liefde schikken, maar ook, de minste kunnen zijn bij een meningsverschil. Al heb je helemaal gelijk, dan toch genoegen nemen met een ongelijk. Dat is heel moeilijk. Want eerlijkheid boven alles.

Ja, eerlijkheid boven alles. Maar voor Mij is het soms in liefde beter om de minste te zijn. In zoveel situaties ben Ik de minste, omdat Ik zie dat de mens zijn zogenaamde gelijk niet wil opgeven. Zijn eigen denken en zijn eigen interpretaties niet wil opgeven. Dan heeft het voor Mij geen zin om vast te houden aan Mijn gelijk door een gevecht wat kan uitmonden op leven of dood. Dat klinkt wel wat drastisch, maar hoe vaak komt het niet voor, dat onder de mensen hele oorlogen worden uitgevochten op leven en dood, om maar gelijk te krijgen, om maar baas boven baas te blijven, om maar rijk te kunnen zijn en noem alle redenen maar op. Geloof je dat er één oorlog gevochten wordt, uit ware onbaatzuchtige liefde? Geloof je dat er ook maar één ruzie werkelijk zijn basis heeft in ware onbaatzuchtige liefde? Wijs Mij die dan maar eens aan.

Ieder die betrokken raakt bij een ruzie, al heeft diegene ook nog zo de ware liefde voor ogen, die zeg Ik, trek je terug van die ruzie, laat je gelijk een ongelijk zijn, ook al heb je gelijk. Wees de minste in plaats en accepteer een nederlaag, al voor het gevecht losbreekt. Dat is moeilijk, dat weet Ik. Vooral als je helemaal te goeder trouw bent. Kom dan in je hart bij Mij en Ik zal je in je laten weten welke weg te gaan, hoe met de situatie om te gaan en de minste te zijn, in liefde de minste te zijn.

Hemels Brood 3257

De goedgelovige mens is niet in alles al volmaakt en kan met zijn goedgelovigheid anderen in problemen brengen. Want goedgelovigheid is geen zekerheid om niet bedrogen te worden. Het kan als positief gezien worden, altijd het goede van mensen te verwachten, maar in werkelijkheid handelen veel mensen helemaal niet alleen naar het goede. Dan is het juist van belang dat te zien of te bemerken.

Het tegenovergestelde van liefde komt met een verborgen gezicht, laat zijn verdorvenheid niet zien. De misdadiger laat zijn misdaad niet zien, de leugenaar geeft zijn leugen niet prijs. Juist degenen die niet naar liefde handelen, doen zich voor alsof zij dat wel doen. Zijn aardig, zijn beleefd, zijn voorkomend, waar hun gedrag zichtbaar is, maar doen het tegenovergestelde in het verborgene. Zij zijn er heel goed in hun slechte handelen te verbergen en vaak gebruiken zij juist de goedgelovige mensen om hen daar in bij te staan. Want als anderen getuigen dat zij goed doen, kunnen zij al hun slechte gewoonten makkelijker verborgen houden. Mijn advies: houd altijd een gezonde achterdocht, bij het inschatten van mensen. Houd er rekening mee, dat wat je ziet niet de ware aard hoeft te zijn. Laat het niet zover komen, dat je met je goedgelovigheid juist iemand een dekmantel geeft voor zijn slechte daden en daarmee schade kan brengen aan de naasten. Wees op je hoede en luister vooral in jezelf naar de vaak intuïtieve signalen die je in eerlijkheid en waarheid van Mij kunt krijgen.

Handelen tegen de ware liefde blijft altijd de verantwoordelijkheid van degene die zo handelt. Maar een zuivere blik kan leed voorkomen. Een zuiver hart geeft een zuivere blik. Wat je dan ziet is geen oordeel of een veroordeling, maar een feit wat narigheid kan geven, als niet ingegrepen wordt. Een feit constateren is niet een oordeel vormen, wat wel vaak gedacht wordt. Als je bemerkt dat iemand een ander bijvoorbeeld bedriegt, kom dan tot actie, als het kan. Luister in je hart naar Mijn raad en kom je medemens te hulp in waarheid en liefde, waar je kan. Zonder oordeel is dat ook ware liefde uit Mij.

Hemels Brood 3258

Geen haar op je lichaam is er zonder reden. Geen cel in je lichaam is er zonder reden. Zo is het ook met je doen en laten, wat je ook doet of zegt of niet doet of niet zegt, hoe je ook handelt, het is nooit zonder reden en het heeft altijd een werking ten goede van liefde of het tegenovergestelde. Tot in het kleinste detail van je handelen zit een werking, wat in het grote geheel van je keuzes een plaats heeft, in verbinding staat. Alles is gevolg op gevolg. Ten goede of juist het tegenovergestelde daarvan. Vanuit je basis gedachte, vanuit je basis doel, vanuit  je motivaties van handelen komt in je doen en laten een werking, die de ene of de andere kant uitgaat.

Zo is er bij iedereen een mate van werking die de kant van liefde uitgaat en een mate van werking die de tegenovergestelde kant uitgaat. Al je besluiten van handelen of juist niet handelen heeft tot in het kleinste als basis, onbaatzuchtige liefde of het tegenovergestelde daarvan. Al je verlangen, al je afschuw ergens voor, al je inschattingen, wel of niet juist, al wat je aantrekt en al wat je afsloot, al wat je ziet en al wat je niet ziet, al wat je plezier doet, al wat je geen plezier doet, al je ongenoegens, je boosheden, al je bezorgdheden, al je begrip, je mededogen, al je belangstelling voor anderen, al je eerlijkheid en je oprechtheid, maar ook je oneerlijkheid en je onoprechtheid, het vormt in al je handelen of niet handelen, in al je zeggen of niet zeggen, een basis met elkaar, waaruit alles in je leven tot werking komt. Nog tot de kleinste gedachte werkt dat alles door in je leven en in het leven van je medemensen.

Alles in een complexe samenhang, die alleen te doorzien is door liefde, met liefde, met ware, wijze, oprechte, eerlijke, onbaatzuchtige liefde. Via Mij in Jezus Christus, die de wereld waarin dat alles plaatst heeft, overwonnen heeft, kun je tot die liefde komen. Laat al je wegen via Hem met Mij gaan, zodat je tot die Ene ware weg komt en blijft, die naar het Enige ware Leven leidt. De weg die Ik in liefde, wijsheid en waarheid Ben in Jezus Christus, geboren op aarde om jullie te redden in ware liefde. Neem Mijn redding aan in wijze liefde, in Jezus Christus. 

Hemels Brood 3259

Wat is het, jezelf opofferen? Dat hoeft niet altijd zo dramatisch te zijn als het voor velen klinkt. In feite hoeft het helemaal niet dramatisch te zijn. Nog al eens wordt daarbij jezelf opofferen gedacht aan je overgeven aan heel onaangename situaties om het beter te maken voor je medemensen. Maar dat is niet altijd wat er mee bedoeld wordt. Het gaat erom, dat je dit betrekt op de keuzen die je maakt. Bij alles wat er in je leven gebeurt is er een keuze van hoe mee om te gaan.

Aan de basis van die keuze ligt jouw mening, jouw overtuiging, jouw behoeften, jouw verlangens, jouw ervaring, jouw interpretaties, enzovoorts. Als je tot een beste keuze wilt komen, de keuzen van waar leven, van ware liefde, van onbaatzuchtigheid en wijsheid, dan heb je overzicht nodig, overzicht hoe alles wel en niet met elkaar samenhangt. Ik heb dat overzicht. Ik weet precies wat in elke gebeurtenis van invloed is of is geweest, welk gevolg op gevolg de situatie zover gebracht heeft. Ik weet dat alles, tot in de verste uithoeken weet Ik wat er allemaal betrekking heeft op de gebeurtenissen in je leven. En dat kun jij ook te weten komen. Maar dan is het wel nodig dat je daarvoor bij Mij komt. Dan is het wel nodig dat je al je eigen invullingen loslaat, dat je al jouw behoeften, jouw verlangens, je inzichten, je ervaringen, je overtuigingen, enzovoorts afstaat, kort gezegd, dat je jezelf opoffert voor Mijn zicht, Mijn weten, Mijn liefde in jouw.

Dat wordt ook bedoeld met jezelf opofferen. Bij alles je eigen zicht afstaan, je eigen willen, hoe logisch ook, afstaan, opofferen voor een heel ander zicht, opofferen voor het beste zicht, Mijn zicht. Daarbij is het nodig dat je dit doet in de volle overtuiging, met hart en ziel, dat Mijn zicht, in Mijn liefde, altijd het beste zicht is. Als dat je overtuiging kan zijn, is het ook geen moeilijke opoffering meer zoals zo vaak gedacht wordt. De moeilijkheid zit hem dan ook niet in de opoffering, maar wel bij de overtuiging. Want velen vinden hun eigen mening te goed en te prettig om die voor Mijn liefde op te offeren. Kun jij wel tot die opoffering komen en Mijn liefde aannemen?

Hemels Brood 3260

De verleiding komt, als een dief in de nacht. Juist als je het niet verwacht, niet op je hoede bent, krijg je er mee te maken dat iets ineens je voor de keus stelt toe te geven aan je verlangens, je eigen welzijn, of af te staan, te verliezen wat je moeizaam hebt opgebouwd. Juist dat wat dat je goed doet, waar je genoegen aan hebt en graag zo wilt houden opgeven, om iets anders, voor een ander, goed te doen, dat is een hele moeilijke keus. Dan wordt er vaak een afweging gemaakt zonder werkelijk te beseffen dat elke afweging mank gaat en de verleiding daarmee niet te overwinnen is. Elke verleiding is te overwinnen. Maar dat gaat alleen met liefde, liefde voor Mij, liefde voor je medemensen, liefde voor jezelf.

En daar gaan veel mensen de mist in want vaak wordt liefde voor jezelf, uitgelegd in jezelf het goede gunnen door vast te houden aan dat wat je goed doet en naar welzijn te streven. Maar in zo’n situatie waarbij je de prettige situatie gevraagd wordt af te staan, is het geen liefde voor jezelf om die juist vast te houden. Dat is wel de neiging maar niet de ware liefde voor jezelf. Want op die manier voor jezelf kiezen, is geen onbaatzuchtigheid meer en geeft een open gevolg aan het tegenovergestelde van liefde, wat niet het welzijn bevordert maar juist het tegenovergestelde. Dus ben je daar niet mee geholpen en dat is dan ook geen ware liefde voor jezelf. In ware liefde voor jezelf kies je voor datgene wat onbaatzuchtig is, wat van ware liefde voor Mij en je naaste getuigt, wat wijs is uit de ware liefde, want dat bewerkt ook het beste voor jezelf en zo is dat dan ook de ware liefde voor jezelf.

Ware liefde voor jezelf is dus vooral liefde, onbaatzuchtige liefde voor Mij en je medemensen. Niet om dan ook zelf het beste te krijgen, maar omdat je je medemens al het beste gunt, zonder het zelf te willen hebben, dan heb je het, of je hebt het niet meer nodig. Geluk, waar geluk, zit hem in geven, liefde geven, onbaatzuchtig. Dat is moeilijk. Maar niet onmogelijk. 

Hemels Brood 3261

Al zou je precies weten hoe alles op de aarde gevormd is, hoe de ontwikkeling gegaan is vanaf het kleinste levende wezen tot aan de mens, al zou je daarbij is ook precies weten wat de materie precies is en voorstelt, al zou je ieders plaats op aarde ten diepste kunnen doorgronden, verder nog, al zou je het hele universum kunnen verstaan, begrijpen hoe alle sterren, alle hemellichamen hun plaats hebben gekregen en waarom, al zou je alles wat er te weten is weten en alles wat er te begrijpen is begrijpen, maar je zou geen onbaatzuchtige liefde uit je hart voor je medemensen, voor Mij hebben, dan zou je in het geheel aan al dat weten en begrijpen en ten diepste beseffen niets, maar dan ook helemaal niets hebben. Niets ten waar leven, niets ten ware gelukzaligheid, niets wat ook maar enige levenswaarde geeft.

Zou je daarentegen niets weten of begrijpen, maar Mij in je voelen, Mijn liefde als waar en gelukzaligmakend in je voelen en zou je daarbij die ware liefde kunnen opnemen in je handelen, in je hart en tot je eigen ware liefde kunnen brengen, onbaatzuchtig voor al je medemensen, dan heeft dat een enorme waarde voor je leven, voor je levensgeluk, voor je totale bestaan, voor je eeuwige Zijn. De eenvoudige mens, die niet werkelijk zoekt om te weten, om te begrijpen, maar Mijn liefde in zich opneemt en de warmte daarvan uitstraalt en zoveel mogelijk in zijn leven naar handelt, heeft niet alleen een grote schat in zijn leven gehaald, die wetenschappelijk gezien niet te bewijzen valt, maar er wel is, maar heeft ook de mogelijkheid om zonder al dat wetenschappelijk onderzoek door al die mensen, die geen idee van Mij en Mijn liefde hebben, te weten en te begrijpen hoe en waarom de aarde gevormd is, het universum ontstaan is en bestaat, alle sterren en hemellichamen hun plaatshebben, enzovoorts.

Het gaat dus niet om weten en begrijpen, het gaat om liefhebben. Eenvoudig en onbaatzuchtig liefhebben. Het gaat om Mijn onbaatzuchtige liefde in jou tot leven brengen, uit jezelf, uit eigen inzicht, die ware liefde zelf leven!

Hemels Brood 3262

Moet je zwijgen over wat je gelooft, omdat er maar heel weinig mensen zijn die ongeveer hetzelfde geloven en alle anderen liever niet horen wat je gelooft? Want velen horen liever niets over Mij, Mijn ware liefde, het ware leven en hoe het leven voor allen hier op aarde bedoeld is tot een goddelijke vervulling te komen. Zouden zij er wel naar luisteren, dan zou het in hun hart het besef van waarheid kunnen oproepen. Dat zou hun hele leefwereld door elkaar gooien. Dat zou betekenen, dat zij een heel ander spoor te volgen hebben. Eén die niet naar eigen welzijn en eigen genoegens gericht is, maar één die gericht is op onbaatzuchtige zorg en liefde voor hun medemensen.

Een richting die bepaald wordt door de gezamenlijke zorg voor elkaar, een leven met elkaar, niet ieder voor zich. Want in ieders hart ligt het ware leven opgeslagen, maar door velen wordt dat ware leven niet gevolgd. En dat is te zien, dat is te merken. Moet je dan toch maar zwijgen als je spreken de ander irriteert? In sommige situaties wel, maar uiteindelijk is het voor iedereen van belang niet te zwijgen, maar te getuigen. Te getuigen van je besef van waar leven, van ware liefde als beste levenswandel, van je besef van Mij, jullie Schepper, God en Vader in Jezus Christus en Mijn liefdevolle zorg aan jullie allen. Want zou er niemand meer spreken, dan zou de mens steeds verder afdwalen en zijn innerlijke besef in het hart over waar leven en ware liefde en meer en meer het innerlijke contact met Mij, verliezen achter al zijn eigen willen en eigenbelangen.

Daarom spreek en zwijg niet. Maar luister daarbij heel goed in je hart naar Mij zodat je weet wanneer het beter is niet te spreken en spreek verder altijd over Mij en Mijn liefde waar Ik het je ingeef, laat Mijn liefde je leiden!

Hemels Brood 3263

Als Ik vertel over Mijn liefde die alles omvat, zeg Ik dat niet om de loftrompet over Mijzelf af te steken. Dan zeg Ik dat, om mensen te bemoedigen in moeilijke, in onaangename situaties te blijven vertrouwen op Mij, op Mijn liefde. Want ook zij die in moeilijke, in onaangename situaties zijn, worden door Mijn liefde omvat. Mijn liefde omvat alles en iedereen en is ook in iedereen aanwezig. Door Mijn liefde om en in alles en alle mensen, is er voor ieder en elke situatie een oplossing of heling mogelijk.

Liefde is de Enige kracht in onbaatzuchtigheid, die Ik aan iedereen beschikbaar gesteld heb uit Mij, om te helen wat verwond is, om te genezen wat ziek is, om te steunen in moeilijke, onprettige situaties. Geloof daar in, vertrouw daar op en geef het tijd. Let op je gevoel en de signalen in je hart en handel naar de liefde die je in je hart van Mij krijgt, dan komt het hoe dan ook goed. Dit geldt voor alle mensen. Want Mijn liefde werkt voor alle mensen. Niet altijd op dezelfde manier, maar wel altijd ten goede voor iedereen. Zelfs al geloven mensen hier niet in, al hebben zij geen vertrouwen, dan nog werkt Mijn liefde ook voor hen. Ook zij hebben Mijn ware liefde om zich heen en in zich. Ook voor hen werkt Mijn liefde als helende kracht bij wonden, bij ziekte, in moeilijke, onaangename situaties. Zoals bij iedereen, die zich bijvoorbeeld in de vingers snijdt, de wond in korte tijd geneest, zo heelt ook bij hen met Mijn liefde zo’n wond, ook al gelooft diegene niet in Mij, ook al vertrouwt diegene niet op Mijn liefde.

In ieder mens is Mijn helende kracht aanwezig. Die kracht van helende liefde werkt zich in ieder mens uit, al naargelang voor die mens van belang is, voor zijn groei naar waar leven, naar een eigen besef van liefde, naar groei van liefde in al zijn handelen. Die uitwerking kan een genezing of hulp op korte termijn zijn, op langere termijn of zelfs niet, als dat voor diegene het beste is. In alle gevallen is Mijn liefde er altijd voor iedereen en altijd is die liefde de kracht en de werking in alles tot heling, tot genezing, ter verbetering. Zalig degenen die dit beseffen en aannemen en naar handelen!

Hemels Brood 3264

Als je vandaag niet oplet met welke keuzes je maakt, krijg je daar in de toekomst mee te maken. En het kan lang duren, voor je de lijn van de gebeurtenissen dan herkent, vanuit de keuzen die je vandaag maakt. Zo is het met al je keuzen die je ooit eerder gemaakt hebt. Alle gebeurtenissen vandaag kun je herkennen door de keuzen ooit gemaakt. De wendingen die je leven maakt, het heeft allemaal te maken met de keuzen die je maakt. Die keuzen hebben niet alleen betrekking op jouw leven, maar ook op het leven van je medemensen en omgekeerd hebben de keuzen van je medemensen betrekking op jou. Er is een hele nauwe band tussen jullie allen onderling. Maar niet alleen tussen jullie allen onderling, ook tussen jullie allen met Mij, jullie Schepper. Zo hangen alle gebeurtenissen met elkaar samen in dit onderlinge verband, wat er altijd is.

Je kunt je keuzen zo gaan proberen te maken, dat je het verloop van je leven in de hand kunt houden en je in geen onverwachte situaties terecht hoeft te komen. Maar, dat zal je niet lukken, want de samenhang tussen al jouw keuzen, die van al je medemensen en jullie verbinding met Mij, is zomaar niet te overzien, is te complex om in zijn geheel, dat is over alle tijden die waren, zijn en komen, te zien en te begrijpen. Toch is er een wijze waarop je het verloop van de gebeurtenissen in een juiste richting vorm kunt geven. Dat heeft te maken met de basis van je keuzen. Als de basis van je keuzen onbaatzuchtigheid is, met liefde voor de medemens en voor Mij, je Schepper, als je in jezelf, bij de keuzen die je maakt, Mij vraagt welke keuze de beste is en daar dan helemaal vrijwillig voor kiest, weet je zeker dat je de goede keuzen maakt en de gebeurtenissen je niet zullen overvallen en hoe dan ook helemaal ten goede zullen komen, wat er ook gebeurt, hoe je weg ook gaat.

Dat is de sleutel voor een goed verloop, voor een voor allen goede uitwerking: de basis van elke keuze kan alleen onbaatzuchtige liefde zijn, als je in de toekomst niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan, die je niet herkent vanwaar ze komen, omdat je de wegen niet kent die keuzen gaan, als onbaatzuchtige liefde hun basis niet is. Zo belangrijk is het voor ieder persoonlijk om goed op te letten wat de basis is van de keuzen die je vandaag maakt, van alle keuzen die je maakt in heel je leven!

Hemels Brood 3265

Mensen hebben Mij gekruisigd door hun vertroebelde zicht. Vertroebeld door eigenliefde, door eigen gewin, door zwakte voor de verleiding tot materiële rijkdom en het verkrijgen van macht en roem. Ook omdat zij vreesden voor Mijn macht, die zij volkomen verkeerd inschatten. In hun vertroebeling waren zij van mening, dat Ik dezelfde overheersende macht naar Mij toe wilde trekken, die zij zich verworven hadden en daarbij waren zij ook bang hun macht en privileges te verliezen. In dat opzicht vormde Ik dan ook een groot gevaar voor de machthebbers, omdat zij zagen dat veel mensen zich tot Mij aangetrokken voelden en velen zich regelmatig om Mij verzamelden.

Maar het is en was niet die macht, die zij toen en anderen nu na streven, voor Mij. Ik hoef in geen enkel opzicht macht in welke zijn dan ook na te streven. Want de macht die Ik heb, is er altijd al geweest en heeft niets te maken met overheersing en eigen gewin. Mijn macht is een verdienste in ware onbaatzuchtige liefde aan alle mensen. Die macht is kracht van ware liefde, niets anders dan dat. Niet overheersend, maar gevend. Want liefde legt niemand iets op, liefde neemt niet voor zichzelf, liefde zoekt geen overheersing maar dient, steunt, helpt, geeft, vergeeft, is geduldig, doet alleen goed. Dát trok de eenvoudige door machthebbers overheerste mensen in Mij aan. Daarom kwamen zij met hun moeilijkheden, met hun zieken, bij Mij. Omdat zij Mijn liefde voelden in hun hart, omdat zij Mijn genadige liefde voelden voor hun misstappen, de vergeving van Mijn liefde voelden.

Ook al ben Ik niet meer zichtbaar als mens op aarde aanwezig, Ik ben toch altijd nog in ieders hart aanwezig, in ieders leven aanwezig. Je kunt ook nu in je hart Mijn liefde voelen, net als al die mensen toen en je kunt bij Mij komen, in je hart en weten dat Mijn macht geen overheersende macht is, maar een dienende kracht voor alle mensen, vergevend, geduldig wachtend tot iedereen dat beseft en Mij niet nog eens probeert te kruisigen, maar Mijn liefde aanneemt en in volle vrijheid zelf gekozen ook naar leeft! Want de macht van overheersing kan alleen doorbroken worden met de kracht van ware liefde.

Dat was dan ook de eigenlijke reden, waarom zij Mij ombrachten, want ook zij voelden Mijn liefde, vreesden Mijn liefde. In hun verdorvenheid konden zij Mijn liefde niet aannemen. Dit stootte hen af van Mijn liefde. Maar wie Mijn liefde in de ware betekenis herkent en in zijn hart voelt, die wordt juist aangetrokken en hem wordt elke misstap in Mijn ware liefde vergeven.

Hemels Brood 3266

Nog zijn er mensen, die niet weten hoeveel liefde Ik voor hen heb. Nog zijn er mensen die denken dat zij zoveel fout doen, dat het niet kan zijn, dat Ik hen lief heb. Nog zijn er mensen die denken, dat zij straf verdienen, pijn moeten lijden, omdat zij nog niet alles goed doen, of omdat zij het eenvoudig niet kunnen geloven dat Ik, Schepper, God, hen zou liefhebben.

Ik zeg jullie allen nogmaals, Ik heb jullie allen lief, oneindig lief. Hoeveel afdwaling er bij jullie ook is, bij de ene mens wat meer dan bij de andere, het doet aan Mijn liefde voor alle mensen in de hele oneindigheid niets toe of af. Waarlijk Mijn liefde is enorm voor alle mensen. Verheug je daarop en betwijfel het niet. Betwijfel het niet omdat je iets niet goed hebt gedaan, betwijfel het niet omdat je in een onaangename situatie terecht bent gekomen, betwijfel het niet omdat je pijn leidt, betwijfel het niet omdat je gebrek leidt, ziek bent, een dierbare mist, betwijfel het nooit. Want ondanks dat alles houdt Mijn liefde voor jullie allen in een overgrote mate stand. Niets kan dat verstoren. Al datgene wat jullie als onaangenaam treft, heeft niets te maken met de omvang van Mijn liefde voor jullie, die blijft even groot en even sterk, oneindig krachtig aanwezig.

Hoe het de mens in zijn leven vergaat, heeft met zijn eigen keuzen te maken. Want elke keuze heeft een vervolg. Dat geldt voor alle mensen. En elke keuze die een mens maakt, telt mee voor hem en voor al zijn medemensen, heeft niet alleen vervolg voor hem zelf en zijn leven, maar ook voor zijn medemensen, zijn naasten. In Mijn grote liefde help Ik iedereen tot inzicht van waar leven, tot inzicht van ware liefde. Want alle keuzen die niet voortkomen of gebaseerd zijn op ware liefde zonder eigenbelang, hebben een vervolg wat tot onaangename situaties kan leiden. Alle keuzen die voortkomen of gebaseerd zijn op ware onbaatzuchtige liefde, lossen al het onaangename ten goede op. De keus is aan de mens, in vrijheid van zijn. Mijn liefde helpt alle onaangename situaties juist op te lossen, maar wel altijd zo, dat de vrijheid van de mens en zijn vrijheid van keus niet belemmerd wordt. Daarom helpt Mijn liefde ook altijd zo, dat de mens meer en meer inzicht krijgt in wat zijn keuzen hem wel en niet brengen.

Alle onaangename situaties komen nooit voor als straf. Mijn liefde voor jullie wordt nooit minder, door welke situatie dan ook. Mijn liefde is altijd oneindig sterk en voortdurend voor jullie allen aanwezig. Mijn liefde voor jou is altijd bij je, jazeker ook voor jou, Ik zal je nooit verlaten, Mijn liefde blijft eeuwig ook jouw liefde! Het beste voel je die in je hart, als je al je zorgen, je behoeften, je angsten, je twijfels opzij zet, dan kom je in je hart tot Mijn liefde, die daar altijd al was, is en blijft!

Hemels Brood 3267

De rotsen kunnen nog zo hard zijn, door water en zand, door weer en wind worden ze toch geslepen en kleiner gemaakt. Zo kan een mens nog zo hard zijn, onbuigzaam en ruw, toch zal ook diegene door het aardse leven gebogen worden. Maar net als dat bij harde rotsen niet in korte tijd gebeurt, zo zal dat bij geharde hoogmoedige mensen ook niet op korte termijn gebeuren. De mens wil daarin nog weleens forceren, zoals hij ook de natuur forceert, met springstoffen zelfs ernstig forceert om de situatie naar zijn hand te zetten.

Maar bij Mij is geen forceren. Liever laat Ik alles zijn weg in vrijheid gaan. Zodat de natuur in alle tijden haar weg kan gaan en haar eigenheid kan behouden. Zo laat Ik ook de mens zijn eigen weg gaan, terwijl hij toch dan ook lerend gaat, zonder zijn eigenheid te verliezen. Zonder zijn persoonlijk eigen levensbesef te verliezen en toch tot ware onbaatzuchtige liefde te komen in grote zachtmoedigheid en daarmee ook in grote gelukzaligheid. Van de grootste en hoogste rotsen zou je denken dat zij nooit hun hardheid verliezen. Omdat je een fractie van de tijd die daarvoor nodig is, meebeleeft tijdens je korte verblijf op aarde, lijkt zo’n rotsgebergte niet klein te krijgen. Maar je besef is nog geen microseconde ten aanzien van tijd in dat opzicht. In die microseconde die de mens in tijdsverhouding op aarde gegeven is, denkt hij heel wat teweeg te kunnen brengen. Maar Ik zeg je, in verhouding stelt het werkelijk niets voor.

En toch is het heel belangrijk hoe de mens zich gedraagt, toch heeft in die microseconde de mens juist een enorme betekenis. Juist daarom is het ook zo belangrijk, dat elk mens in die microseconde beseft hoe kort hij tijd heeft en hoeveel zijn doen en laten betekent in de hele oneindigheid van waar leven. Ook jouw leven. Laat ook jouw leven liefde zijn. Zodat die microseconde eeuwigheid wordt, in ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 3268

Om wat draait het hier voor jou op aarde? Wat is voor jou het belangrijkste? Wees eens heel eerlijk en zeg eens bij jezelf wat voor jou het allerbelangrijkste is. Vraag jezelf eens ten diepste af, wat je belangrijkste levenswensen zijn en kijk dan eens heel eerlijk of die passen in een leven van onbaatzuchtige liefde voor je naasten, voor Mij.

Want veel mensen die in Mij en Mijn liefde geloven hebben in zichzelf verlangens die heel belangrijk voor hen zijn. Maar ze weten ook wat Ik altijd aanraad, om naar te leven: onbaatzuchtige liefde. En nu net het belangrijkste wat in hen leeft, is eigenlijk niet zo onbaatzuchtig, heeft vaak te maken met eigen welzijn, geen moeilijkheden willen hebben. Omdat dat niet overeenkomt met Mijn advies te leven naar onbaatzuchtige liefde, ontstaat er een spanningsveld in die mens. Is er bij jou misschien ook zo’n spanningsveld? Tegenstrijdigheden in je willen, denken en voelen geeft spanningen die vermoeien, stressen, zelfs ziek kunnen maken. Ook al weet je dat wel, dat veranderen is niet zo gemakkelijk gedaan als gezegd. En je ontspannen dan ook niet.

Een van de dingen die je zou kunnen doen, om jezelf te ontspannen, is te accepteren dat je niet volmaakt nog bent. Je kunt nog niet alles wat je in jezelf graag wilt en belangrijk vindt, loslaten voor de onbaatzuchtige liefde, zoals Ik die predik. Accepteer dat maar. Laat je gevoel maar toe. Ook al is het een gevoel voor eigenbelang en nog niet onbaatzuchtig voor je medemens. Duw die verlangens niet weg, waarvan je vindt dat ze er eigenlijk niet zouden moeten zijn. Erken ze, net als alle goede wel onbaatzuchtige liefde, die je toch ook hebt en kent. Wees eerlijk en erken jezelf zoals je bent. Probeer niet krampachtig het goede te doen en wat jij als verkeerd ziet, te laten. Neem jezelf met het goede en met je eigenwil en verlangens. Want weet je, Ik accepteer je in Mijn liefde ook met al het goede én met al je verlangens en eigen willen. Met al je afdwalingen blindheden.

Accepteer jij jezelf dan ook zoals je bent en vertrouw er heel eenvoudig op dat Ik je, in Mijn grote liefde voor jou, altijd help groeien naar ware liefde, zoveel mogelijk zonder pijn en verdriet. Laat jij dan die spanningen in jezelf los en vertrouw dat alles goed is en helemaal goed komt, in alle werkelijkheid en in Mijn ware liefde helemaal goed komt!

Hemels Brood 3269

Laat Mij je gezicht zien. Je gezicht toont je wezenlijkheid. Mijn gezicht toont Mijn wezenlijkheid. Mijn gezicht is waarheid, oprechtheid, eerlijkheid, is liefde, zachtmoedigheid, barmhartigheid. Mijn gezicht is volmaaktheid, waar leven. Mijn gezicht is vooral verborgen voor de mens in zijn vertroebelde geest. De mens ziet nog zijn eigen gezicht niet, zodoende kan hij Mijn gezicht ook niet zien, niet bevatten. Elk gezicht is anders, voor jullie onderling al helemaal. Want het toont hoe je bent, wat je bezielt. Zolang jullie innerlijk vertroebeld is met allerlei wat niet pure liefde is, kunnen jullie ook elkaars gezicht niet naar waarheid “lezen”, “zien”. Gedeeltelijk wel, maar nog niet in zijn geheel.

Laat Mij je gezicht zien en Ik kan je precies vertellen hoe het met je staat. Wat je gezicht laat zien is precies zoals het er in je hart uitziet. Ik kan beiden zien en Ik kan het jou laten zien, als je daar om vraagt. Ik kan je ook helpen het gezicht van je medemensen te zien, als je Mij daarom vraagt. Maar dan alleen, als je vraag een eerlijke, een oprechte vraag is, in liefde gesteld en bedoeld, zonder enig eigenbelang of om de ander verwijten te maken. Want Ik zal niets tonen aan degenen die daar niet in ware onbaatzuchtige liefde mee om zal gaan, die niet belangeloze liefdevolle bedoelingen met diegene heeft. Het gezicht weerspiegelt het hart. Alleen de zuivere, eerlijke oprechte liefhebbende mens zonder eigenbelang heeft ook een juist zicht en kan aan het gezicht zien, wat in het hart is, hoe het er met het hart voorstaat.

Dat kan nog bijna niemand. Ga daarom niet af op wat anderen over iemand zeggen, maar ga in alle eerlijkheid, oprechtheid, waarheid en onbaatzuchtige liefde af op je eigen hart, op de aanwijzingen die Ik je in je oprechtheid geef in je hart.

Hemels Brood 3270

Goud is voor de mensen op aarde veel waard. Vooral ook omdat het zeldzaam is. Als het net zo voorradig was op aarde als de zandkorrels in de woestijn, zou het geen waarde haast meer hebben. Zo wordt op aarde nog al eens waarde bepaald, niet alleen naar wat je ermee kunt, maar ook en vooral hoe zeldzaam het is. Al zijn er door de eeuwen heen zoveel mensen als zandkorrels, voor Mij blijft de mens altijd zijn waarde, zijn belang in de Schepping behouden. Al zouden er nog maar een paar op aarde overblijven, dan nog zijn alle anderen er in de geest ook nog. En ook dan blijft ieder mens even uniek en voor Mij even belangrijk.

Bij mensen kan wat vandaag veel waard is, morgen geen waarde meer hebben. Of wat vandaag geen waarde heeft en weggegooid wordt, kan morgen ineens wel grote waarde hebben. Niemand die dat van tevoren precies weet. Bij Mij hebben alle mensen voor Mij dezelfde belangrijke waarde en in allen heb Ik Mijn interesse. Ook al denkt iemand misschien van niet, toch ook in hem heb Ik interesse. Of die mens wel of geen interesse in Mij heeft, verandert daar niets aan, voor Mij. Maar voor die mens wel. Want er zit toch voor die mens wel een verschil in, of hij Mij wil kennen of niet, of hij belangstelling voor Mij heeft of niet. Want al naargelang zijn belangstelling, opent zich zijn zicht op Mij of houdt hij dat juist gesloten.

Zien wat er is, kan alleen met de open ogen van de geest, zonder belangstelling zijn die ogen gesloten. Maar wie belangstelling heeft, oprecht van hart, diens geestelijke ogen zullen steeds wat meer gaan zien, helder en vrij.

Hemels Brood 3271

Een krachtig ja! is wat Ik nodig heb. Een standvastig en krachtig besluit en een stevig daaraan vasthouden, is wat Ik nodig heb om je door alle gebeurtenissen van het leven zo heen te helpen, dat het je niet van je stuk brengt, dat je zonder angst alles wat gebeurt, kunt doorstaan. Want wegnemen kan Ik de gebeurtenissen niet, omdat alle gebeurtenissen in verband staan met de vrije wil van alle mensen. Die vrije wil  is voor alle mensen belangrijk voor hun besef van bestaan. Maar wie een krachtig ja! tegen Mij zegt, een krachtig vertrouwen in Mij heeft en stevig daaraan vasthoudt, geheel overtuigd van Mijn zuivere liefde, die kan alle gebeurtenissen doorkomen en op de been blijven, hoe moeilijk ook.

Maar het hoeft niet altijd moeilijk te gaan. Je mag ook elke moeilijkheid bij Mij brengen en Mijn liefde in je hart ter verzachting toelaten. Als je de kracht van het ja! even wat verliest, dan kun je altijd in je hart bij Mij komen en Mijn liefde vragen je tot troost te zijn en je weer op kracht te brengen. Je bent mens en met het mens zijn doet zich ook zwakte voor. Kom in die zwakte bij Mij, want al is een krachtig ja! nodig, als je in je zwakte bij Mij komt, ben Ik zelf je krachtige ja! en geloof Me, zo krachtig kan nog geen mens zijn.

Schaam je daarom niet als je krachtig wilt zijn, maar het lukt je nog niet. Kom dan in deemoed bij Mij en Ik geef je Mijn kracht! Mijn kracht is dan ware liefde die verwarmd, sterkt, heelt, zodat je toch alle gebeurtenissen met Mij in liefde verdragen kunt. Kom, Ik heb je eeuwig lief!

Hemels Brood 3272

Overmatige arbeid. Sommige mensen doen overmatige arbeid. Dat breekt hen op een zeker moment op, omdat zij hun energievermogen tot op de bodem hebben uitgeput. In alles is een zekere verhouding, je energie verbruik staat in verhouding met je energie vermogen. Zo is het met alles. Wat je doet of laat, staat in verhouding met wat je kunt en niet kunt. Daar gaat de mens nogal eens over zijn grenzen. Wat zijn daarvoor zoal de beweegredenen? Meestal omdat die mens het buitensporig goed wil doen, om goed gevonden te worden. Of ook wel, omdat hij van zichzelf moet, hij mag niet lui zijn. Maar, tegenover wie mag hij niet lui zijn? En dan zijn er mensen die zich boven hun verhoudingen inspannen om veel te bereiken voor hun eigen welzijn, of om hun beurs goed gevuld te krijgen. Dan zijn er ook nog die zich met anderen vergelijken, wat hij kan, kan ik ook.

Het komt je nooit ten goede, buiten je verhoudingen te treden, buiten je vermogen te gaan. Je zult altijd rekening moeten houden met jouw verhoudingen en daarbij kun je je niet vergelijken met iemand anders. Want ieder mens is uniek en verschillend aan elkaar, in talenten, in vermogen, in verhoudingen. Ieder mens moet dan ook zijn eigen talenten, zijn eigen vermogen als maatstaf nemen en die niet overschrijden maar ook niet onderschatten. Bij overschrijden raakt je voorraad op, bij onderschatten bereik je wat je zou kunnen bereiken niet. Leer jezelf goed kennen in alle opzichten en vergelijk jezelf niet met anderen. Durf dan te zijn wie je ontdekt te zijn, maar gebruik daarbij Mijn zicht, Mijn licht en Mijn liefde. Zodat je blik helder is, je begrip zuiver en je moed en kracht houdt, om altijd binnen je verhoudingen te blijven en die ook optimaal te benutten, zonder overdrijven, zonder gebrek aan zelfvertrouwen, in waarheid en liefde.

Dan raak je niet uitgeput, dan kom je niets te kort van wat altijd al aan jou gegeven is. Ook al kan een ander meer, ook al heeft een ander meer, ook al gaat het een ander gemakkelijker af, jij bent jij, wees daar blij mee, accepteer jezelf in vreugde en liefde, dan is en komt alles altijd helemaal goed, in Mijn Naam.

Hemels Brood 3273

Alles op deze aarde heeft zijn vaste orde, zijn vaste plaats, vaste tijd en vaste verloop. Allemaal in de juiste verhouding met de Goddelijke orde die Ik Zelf heb ingesteld en vastgelegd. Toch gebeuren er voor de mens in zijn leven onverwachte dingen, kunnen situaties plotseling veranderen en wat steeds hetzelfde was, kan ineens niet meer hetzelfde zijn. Dat lijkt in tegenstelling met wat Ik zojuist naar voren gebracht, dat alles een vaste plaats, tijd en verloop heeft. Toch is daarin geen tegenstelling. Hoe kan het dan, dat voor de mens toch wel al die veranderingen plots kunnen gebeuren?

Als de mens zich meer naar Mijn ware liefde zou gedragen, zich meer naar Mij zou keren, zijn hart meer in contact met Mij zou brengen en meer naar Mijn liefdevolle adviezen zou luisteren en naar handelen, dan zou hij ook veel meer begrijpen van de vaste samenhang tussen alle leven op aarde en alle gebeurtenissen en situaties in zijn leven. Hoe je er ook naar kijkt, wat je ook meemaakt, hoe plotseling iets ook kan veranderen, het blijft allemaal in dat vaste verband, dat Ik in Mijn orde op aarde heb vastgelegd. Alles staat in verband met alles. Wie afwijkt van de aangeraden weg, die is daarmee niet buiten die orde. Wel vertroebelt diegene daarmee zijn zicht op de orde. Daardoor kan hij het verloop van de dingen die gebeuren niet meer in orde plaatsen. Dan lijkt het voor de mens steeds meer een chaos, wat over de aarde gebeurt.

Maar Ik zeg je, er is geen chaos op aarde. Voor de mensen, in hun zicht op alle gebeurtenissen, die zij door hun vertroebeling niet meer kunnen begrijpen, lijkt het chaos, hun chaos. Maar Mijn orde is er nog steeds vast en duidelijk verankerd aanwezig. Vrees daarom niet, want de chaos die het voor de mens lijkt te zijn, is Mijn ordening, die in Mijn grote liefde voor jullie allen, elke afdwaling oppakt en neerzet waar en hoe het altijd al de bedoeling is en zijn plaats en tijd en verloop heeft. Zo gaat er niets buiten Mijn liefde om, ook al gaat het buiten de liefde onder de mensen om, omdat zij hun eigen weg verkiezen.

Juist door Mijn vaste ordening, die gegrondvest is in Mijn wijze vaste eeuwig onbaatzuchtige liefde, hoef je niets te vrezen, want alles komt goed.

Hemels Brood 3274

Door alle tijden heen heb Ik steeds mensen het heldere zicht gegeven, het ware besef van Mijn liefde, het juiste besef van waar leven. Ik heb hen geïnspireerd over hetgeen zij beseffen te praten, te schrijven, met zoveel mogelijk mensen te delen. Maar er zijn ook mensen, die dat proberen te voorkomen of de geloofwaardigheid daar openlijk van in twijfel trekken. Wie nu te geloven, wat is dan waarheid?

Kom in zulke gevallen open en eerlijk in je hart. Neem in je hart contact op met Mij en voel in je hart wat Ik je daar aanreik aan waar besef. Je hart herkent de woorden die Ik mensen uit Mij laat spreken of schrijven. Wat anderen ook zeggen. Maar wees voorzichtig, want ook het verstand heeft de neiging om zich als je hart voor te doen. En juist daar probeert de tegenkant je te overtuigen van zijn gelijk en je uit je hart te halen, zodat Mijn woord niet in je hart ervaren wordt, maar alleen in het verstand en met het verstand beredeneerd wordt. Dan kies je wegen die lange tijd juist lijken, maar het niet zijn. Bekritiseer daarom de woorden die naar men zegt uit Mij zijn niet, maar laat eenvoudig je hart spreken en blijf bij datgene wat jezelf in je hart ervaart en begrijpt. Weet daarbij dat Mijn ware liefde geen dreiging inhoudt en zeker geen dwang. Dat Mijn woord van liefde de mens gegeven is om te groeien, om te begrijpen, om te weten en naar eigen vrije keus naar te handelen. Niet vanwege dreiging, niet vanwege dwang, maar vanwege juist inzicht en eigen vrije keus.

Wat er ook gezegd wordt, voel in je hart of het overeenkomt met hetgeen Ik je daar laat weten in alle onbaatzuchtige eerlijkheid en laat alle het andere bij die ander. Want Ik Ben en geef het ware leven, niemand anders.

Hemels Brood 3275

Het allermeest belangrijke in je leven is, dat je Mijn enorme liefde voor jou in je hart heel duidelijk gaat voelen. Op elk moment dat je naar Mij komt, in je hart eerst en steeds Mijn liefde voor jou daar voelt. Er gaat niets boven Mijn liefde voor jou, helemaal niets! Geen geld of goederen, geen wonderen, geen welzijn of genoegens, Mijn liefde gaat ver boven dat alles. Dat geldt voor alle mensen.

Het is jammer dat er maar zo weinig mensen in hun hart Mijn onbaatzuchtige liefde voor hen voelen, terwijl het zo belangrijk voor hun ware leven is. Ook zo belangrijk voor hun rust en vrede, want wie in zijn hart Mijn liefde voor hem voelt, die behoudt gemakkelijker in zich vrede en rust, ook in moeilijke tijden. Diegene heeft ook gemakkelijker een waar besef van gebeurtenissen en hun betekenis. Die heeft ook een ruimer zicht op waar leven en alles wat daarmee te maken heeft. Ik heb jullie lang geleden, van het begin af aan, altijd al gekozen. Nu is het aan jullie, aan ieder voor zich, om uit vrije wil, Mij te kiezen en Mijn liefde te ervaren. Iedereen kan Mijn liefde in zijn hart voelen, mits hij er geen vertroebelde gedachten voor zet, waardoor hij in zijn hart niets voelt, er ook niet echt naartoe komt.

Voel toch Mijn liefde in je hart, voel de warmte, het geluk, de blijdschap van Mijn liefde. Het is in je hart, werkelijk. Het is in ieders hart, werkelijk. Het is in alles, Mijn liefde is in alles en iedereen, overal. Laat het tot je doordringen, diep en intens tot je doordringen, dat Ik je oneindig lief heb en dat Ik je dat voelbaar toon in je hart. Zoek ernaar in je hart, als je Mijn liefde nog niet gevoeld hebt. Maar zoek het in oprechte, eerlijke waarheid, zonder eigen invulling, zonder voorwaarden, onbaatzuchtig. Laat al je gedachten los en voel eenvoudig in je hart Mijn enorme liefde voor jou. Werkelijk voor jou! Altijd.

Hemels Brood 3276

Wat je ziet, is wat je krijgt. Ik zou willen zeggen, wat je niet ziet, is wat je krijgt. Veel mensen willen zien wat ze krijgen, maar zij zien het evengoed niet en worden daarom nog al eens verrast met wat zij krijgen. Dat heeft ermee te maken, dat de mens niet werkelijk kijkt. En als je niet goed kijkt, zie je ook niet goed.

Hiermee doel Ik op de manier waarop veel mensen leven, van waaruit zij handelen en de gevolgen van hun handelen. Veel van wat de mens gebeurt, heeft te maken met zijn handelen, met de grond van zijn handelen. Alles wat de mens verrast aan gebeurtenissen, had hij bij een goed zicht kunnen zien aankomen. Maar meestal heeft hij zijn ogen dicht of maar half open. Vaak heeft de mens gehandeld op allerlei gronden behalve volkomen waarheid en volkomen onbaatzuchtige liefde. Moet hij dan onder ogen zien, dat hij niet naar waarheid en ware liefde gehandeld heeft, dan sluit hij daarvoor liever zijn ogen en verdraait of vergoelijkt zijn handelen. Daarmee sluit hij het zuivere zicht op mogelijke gebeurtenissen. Onverwachte situaties zijn dan veelal zijn deel.

Niet alles wat gebeurt, is op je eigen handelen terug te voeren. Maar wie niet in alles eerlijk en oprecht naar zijn eigen handelen kan of wil kijken, diens zicht op het handelen van anderen zal dan ook niet helder zijn, waardoor gebeurtenissen die voortkomen uit van waarheid en liefde afwijkend handelen van medemensen, zal hij dan ook niet in de ware betekenis kunnen zien. Dat maakt iemand speelbal van gebeurtenissen, die hij had kunnen zien aankomen, als hij om te beginnen eerlijk zijn eigen handelen zou bezien en erkennen. Dan zou hij vervolgens ook het zicht op het handelen van zijn medemensen verkrijgen.

Waar het ook hierbij nog eens op aankomt is: waarheid, eerlijkheid en onbaatzuchtige liefde. En daarbij is het belangrijk te beseffen, dat Ik, jullie Schepper de Enige ware Bron daarvoor ben!

Hemels Brood 3277

Wat wil je in het leven bereiken? Veel mensen hebben een verlangen om hun leven zinvol te laten verlopen. Voor de meesten is dat dan, hun leven op aarde. En zinvol heeft daarbij vaak betrekking op henzelf en wat zij voor zichzelf graag willen bereiken. Over leven na hun verblijf op aarde denken zij niet of nauwelijks na, of voor hen bestaat alleen hun leven op aarde. Hoe is dat voor jou? Bestaat voor jou ook alleen je leven op aarde?

Ik begrijp wel dat het voor veel mensen moeilijk is, om zich een leven voor te stellen wat verder gaat dan het verblijf op aarde. Temeer omdat daar weinig concreet zicht op is. Toch is je leven nu al meer dan alleen op aarde. Je leven is niet vast verbonden met je verblijf op aarde, maar staat los van je verblijf op aarde. Je verblijf op aarde is te zien als een episode van een eeuwig bestaan, een eeuwig leven. Wat al aan je gegeven is, voor je op aarde kwam en doorgaat nadat je op aarde was. Als je bijvoorbeeld een weekje naar het buitenland bent geweest en weer terug thuis bent, dan is je leven gewoon doorgegaan. Het eindigde niet bij het weggaan van huis en ook niet bij het terugkomen naar huis. Zo is het ook met je leven, je komt levend op aarde en je vertrekt weer levend van de aarde. Je weet alleen niet waar en hoe je voor je verblijf op aarde was en ook weet je niet hoe en waar je na je verblijf op aarde bent.

Je kunt het wel weten, als je volmaakt in waarheid en liefde zou zijn, maar dat is voor velen van jullie nog niet de situatie. Daardoor lijkt je leven alleen op de aarde te zijn, terwijl het eeuwig is, altijd geweest is en altijd zal zijn. Als je dat in jezelf van Mij kunt aannemen, dan kun je misschien ook begrijpen, dat het voor je hele eeuwige leven weinig betekenis heeft om iets op aarde te willen bereiken, wat alleen met het aardse verblijf te maken heeft en niet met je eeuwig daarna nog verdergaande leven. Want wat je op aarde niet hebt opgebouwd voor je eeuwige leven, zal dan toch nog nodig zijn, terwijl het aardse bereik er niet meer is. Want al wat aards is, blijft aards en houdt op als je verblijf op aarde ophoudt. Maar alles wat je daar hebt opgebouwd ten aanzien van je eeuwige leven, blijft eeuwig en verlies je niet.

Goud, geld, goederen, macht, roem, aanzien, enz. is allemaal aards en blijft achter. Terwijl waarheid, eerlijkheid, oprechtheid, vergevingsgezindheid, zachtmoedigheid, onbaatzuchtigheid, ware liefde, allemaal het ware leven aangaat en bij je blijft en voor je eeuwige leven, ook na je bestaan op aarde, zijn waarde voor jou behoudt. Wat je op aarde wilt bereiken, is dat voor de duur van je verblijf op aarde, of juist voor je ware eeuwige leven ook na je verblijf op aarde?

Aan jou de keus!

Hemels Brood 3278

De vrijheid van zijn kan een gevoel geven los te zijn van het Goddelijke. De verleiding tot allerlei keuzen die aan het verlangen voldoen, maar eigenlijk verleiding zijn, valt bij sommigen zwaar. Vooral bij diegenen die beseffen, dat het beter is de verleiding te weerstaan, maar de aantrekkingskracht als te zwaar ervaren en toegeven aan de verleiding. Ik heb daar begrip voor.

Maar Mijn begrip neemt de noodzaak niet weg, tot het weerstaan van alle verleiding te komen, om het ware leven en volkomen volmaakte liefde te kunnen ervaren. Daarom zal Ik altijd uit grote liefde en het volle begrip voor de in verleiding vervallen mens, een weg geven, die tot krachtig weerstand bieden aan verleidingen leidt. Zo’n weg is niet altijd gemakkelijk en kan veel pijn en ongenoegen geven. Maar net als het beste medicijn in het geheel niet smaakt, maar wel het beste helpt, zo zal die weg dan ook het beste resultaat geven aan kracht en standvastigheid, om de verleiding meer en meer te weerstaan en uiteindelijk alle verleiding te doorzien en volkomen te kunnen weerstaan. Dan kan de onbaatzuchtige liefde vrijelijk uitgroeien in haar eeuwigheidswaarde en door niets meer beperkt worden.

In alle begrip en liefde geef Ik zo’n weg aan diegenen die bidden om geholpen te worden, die bidden om de verleiding te mogen herkennen en weerstaan. Maar vraag Me niet die weg makkelijk te maken, want zo’n weg is nu eenmaal niet gemakkelijk. Makkelijker wordt zo’n weg pas, als je in eenvoud je beperkingen erkend, je weg door Mij gekozen aanvaardt, zonder weerstand en die weg uit vrije wil verkiest met Mij samen te gaan en je je ten volle inzet om het goede te doen en al het andere te laten. Ik neem je zoals je bent mee op die weg en draag je in Mijn liefde voor jou door alle moeilijkheden heen!

Hemels Brood 3279

Hoe meer je in waarheid bent en handelt, hoe meer je zonder eigenbelang leeft, hoe eerlijker je in alles ten diepste bent, des te meer groeit je inzicht in waar leven en des te meer ervaar je in jezelf hoe het met de wereld en alles wat er gaande is gesteld is, wat waar en goed is en wat niet waar en niet goed is.

Zoveel mensen denken dat verdraaien van waarheid, niet helemaal eerlijk zijn, de waarheid niet zeggen, het gebruik maken van leugens in verschillende opzichten, wel moet kunnen. Maar al wat afwijkt van waarheid, al wat afwijkt van onbaatzuchtigheid, al wat afwijkt van liefde, vertroebelt het besef van waar leven, vertroebelt het zicht op wat er over de wereld gebeurt en welke betekenis dat in het grote geheel heeft. Het vertroebelt het zicht wel zo, dat er ook nauwelijks een waar besef overblijft over het ware leven en de gebeurtenissen op aarde. Terwijl er een heel helder zicht op alles en iedereen mogelijk is, als ten diepste in alles, met alles, in alle handelen, vastgehouden wordt aan volkomen waarheid, volkomen eerlijkheid, in de diepste oprechtheid.

Waarheid toont waarheid. Waarheid toont onwaarheid. En in liefde en waarheid opent zich het universum om gekend te worden op een verrassend diepe manier, die een rijkdom in zich verbergt die dan zichtbaar en begrijpelijk wordt. Zodat je met verbazing zult zeggen, wat een weelde, dat heb ik nooit kunnen denken, zo mooi, zo goed, zo rijk, zo gelukzaligmakend. Wat geen mensenoog ooit gezien heeft, wordt dan zichtbaar, in de zuivere waarheid, in de grootste onbaatzuchtige liefde.

Zo belangrijk is het om in waarheid, eerlijk en oprecht te zijn, tot in het diepst van je ziel. Want jullie zijn allen één, één met Mij, tot in het diepst van je ziel, in liefde en waarheid. Daar ligt de sleutel voor jullie allemaal, de sleutel tot grote gelukzaligheid voor jullie allen.

Hemels Brood 3280

Het is niet alleen de verleiding die het de mens moeilijk maakt, op het ware pad van liefde te blijven in al zijn doen en laten. Er zijn ook de vele misvattingen, die de mens aangereikt krijgt en die hij niet van de waarheid onderscheidt. Zo gaat niet alleen Mijn stem van liefde en waarheid over de wereld, maar ook de stem van het tegenovergestelde van liefde en waarheid, genaamd satan. Zoals hij met juist het tegenovergestelde van Mijn ware liefde en waarheid bij de mens komt, is het alsof dat ook allemaal waar is. Maar het is leugen en bedrog, zodanig verpakt dat het waar lijkt.

Wie niet heel ernstig in al zijn doen en laten bij Mij komt in zijn hart en daarbij al zijn eigenbelang weet los te laten, voor die zal het heel moeilijk zijn het verschil te zien, tussen wat mooi verpakte leugen en bedrog is en wat waar en vol ware liefde is. Juist omdat het verschil voor diegene zo moeilijk te zien is, te beseffen is, gaat hij mee in die mooi verpakte leugen, alsof het de ware liefde is en zo brengt hij het dan ook over aan zijn naasten. Vaak dat wat juist en goed is afwijzend en dat wat het tegenovergestelde van goed is, aanbevelend, wel zo aanbevelend, dat het waar lijkt te zijn. Voor hem is het dan ook waar, maar zijn zicht is niet waar en dat beseft hij niet. Daardoor lijkt wat niet waar en niet goed is, voor velen waar en goed en in een zekere blindheid wordt diegenen door velen geloofd.

Hoed je toch ernstig niet daarin terecht te komen, dat je recht neemt, wat krom is en de juiste en ware weg mist. Laat je hart de plaats zijn waar je bij Mij komt en vraag Mij daar naar waarheid en liefde. Laat al wat iemand ook beweert helemaal los en luister in je hart wat Ik je daar laat weten. Dat kan op verschillende manieren, door Mijn stem, door Mijn gedachten, door Mij te voelen in jezelf. Het beste luister of voel je in jezelf zonder eigen invulling, zonder eigen mening, open en eerlijk, in de oprechte wens Mijn advies te vernemen. Zodat je de valse stem, het valse advies van mensen doorziet en Mijn liefde je tot het ware besef en onderscheid kan brengen!

Hemels Brood 3281

Wat verwacht je van elkaar? Mensen verwachten van alles van elkaar, maar ze vergeten dit aan elkaar te laten weten. Als hun verwachtingen dan niet uitkomen, hebben zij het daar moeilijk mee, zijn teleurgesteld, boos en maken elkaar verwijten. De één vindt iets heel anders te verwachten, dan de ander aan kan voldoen. Maar als je van elkaar niet weet wat je van elkaar verwacht, dan komt het vaker voor dat de verwachtingen niet uitkomen en er daardoor problemen ontstaan. Verwachtingen komen meestal voort uit eigen invullingen en hebben meestal te maken met wat iemand gewend is in zijn opvoeding. Heel eenvoudig: als iemand gewend is dat mensen bij binnenkomst elkaar een hand geven, dan verwacht hij dat ook elders. Meer ingewikkeld: als iemand gewend is zijn zin te krijgen, dan verwacht hij dat van alle mensen. Krijgt hij zijn zin dan eens niet, dan is dat een teleurstelling.

Zo zijn er mensen die verwachtingen van Mij hebben, die Ik niet waar maak. Zonder dat zij met Mij in hun hart contact hebben gehad, komen hun verwachtingen niet uit. Dan nemen zij Mij dat kwalijk en vinden Mij niet meer de ware God en Vader. Zij kunnen dan niet begrijpen, dat Mijn liefde niet aan hun verwachtingen voldeed. Vaak hebben zij ergens om gebeden en verwachten, dat Ik daarvoor zal zorgen. Hun vertrouwen raakt beschaamd. Wat zij daarbij vergeten is, dat zij in hun hart niet geluisterd hebben naar Mijn antwoord op hun vraag, in zich niet gevoeld hebben wat Ik hen laat weten. Ik ben een ware God en Vader, die ieder mens ten diepste liefheeft. Ik ben geen tovenaar die je alles vraagt en Ik tover het wel voor iedereen.

Zoek in je hart naar Mij, naar ware liefde, onbaatzuchtig. Zodat je begrijpt dat je Mij wel altijd alles mag vragen, maar daarbij ook weet, dat het gaat om waar leven, om ieders eeuwige gelukzaligheid, om het bereiken van je eigen zelfstandige Goddelijkheid, een van jezelf bewust Goddelijk bestaan, wat je door eigen werken kunt bereiken, met Mijn liefdevolle hulp, niet met allerlei tovenarij. Van Mij dan ook geen toverij, maar oprechte liefde, jou onbaatzuchtig gegeven in alle opzichten. Laat al je verwachtingen gaan en vertrouw op Mijn liefde in alles.

Hemels Brood 3282

Hoewel Ik eeuwig en altijd dezelfde ben, zien mensen Mij niet altijd hetzelfde. Zo ziet de één Mij als streng en straffend, terwijl een ander Mij liefdevol en zachtmoedig ervaart. Toch ben Ik altijd dezelfde en niet de ene keer straffend en de andere keer zachtmoedig. Ik ben vol van liefde en genade, vol vergeving en zorg voor de mens.

Dat is ook wat Ik voortdurend de mens aanraad te zijn. Jammer genoeg is de mens dat niet steeds, vaker wijkt hij juist af van liefde, van waarheid, van vergeving en zorg voor elkaar. Dat is wat over de wereld in alles doorwerkt en wat helemaal goed en mooi kan zijn, verstoort. Dat is wat het leven in verschillende opzichten onaangenaam maakt. In al Mijn raad, die Ik op allerlei  manieren de mens geef is ook Mijn waarschuwing daarvoor. Vaak door de mens zo onder woorden gebracht, dat het dreigend en bestraffend overkomt. Dan staat er bijvoorbeeld geschreven: Als je niet dit en dat, zo en zo doet, dan zal het je slecht vergaan. Als het de mens dan slecht vergaat, dan heet het, de straf op de zonde, die Ik hem toedeel uit boosheid.

Zo is het niet. Het is geen straf aan de mens gegeven uit boosheid, omdat de mens is afgedwaald van het goede, liefdevolle. Het is Mijn liefde die de mens tot inzicht wil brengen de waarheid van leven te zien en de waarheid van liefde te voelen. Zonder enige boosheid, zonder enige dreiging, niet bepalend en straffend, maar zicht gevend en helpend. Alleen de blindheid van de mens ziet dat niet. De afdwalende mens ervaart het als straf, wat niet als straf gegeven is. Zo is ook niet elke situatie die mens gegeven om te leren, maar vaker wel om te dragen, om mee te dragen voor zijn naasten, die nog niet kunnen dragen. En te vergeven waar de naasten nog niet kunnen vergeven.

Zie daarom geen straf en geen lotsbestemming meer in wat gebeurt, maar alleen Mijn liefde, Mijn enorme onbaatzuchtige liefde voor jou en alle mensen. Geen dreiging, geen straf, maar liefde en genade geef Ik jou en alle mensen.

Hemels Brood 3283

Je mag gebruik maken van al wat Ik jullie allen op aarde gegeven heb. Je mag de vruchten plukken van wat Ik voor jullie geplant heb. Maar doe dat met deemoed, wetende dat Ik het jullie allemaal gegeven heb.  Doe het in vrede met elkaar, in de juiste verdeling onder elkaar. Zodat niet de één heel veel heeft en de ander weinig of niets. Ik heb jullie de vrijheid gegeven om van alles te nemen en te gebruiken wat op aarde is, maar gebruik dat in goed overleg met elkaar, zonder hebberigheid, zonder de hoogmoedige gedachte, dat je er recht op hebt en dat het je toekomt, omdat je ervoor gewerkt hebt of omdat je een hogere rang hebt of omdat je van hogere afkomst bent of om welke reden dan ook.

Want Ik heb ervoor gewerkt, Ik ben de bron waaruit alles is, Ik ben het die jullie het leven geeft, Ik ben het die alles in stand houdt. Laat je niet verleiden tot enige andere gedachte. Maak van alles gebruik in je vrije bestaan, maar geeft de eer niet aan jezelf voor al wat je hebt of bereikt. Want Ik ben dan wel niet zichtbaar aanwezig en Ik laat jullie dan wel in de vrijheid van eigen keus, maar dat wil niet zeggen, dat elke keus je ten goede komt. Want Ik heb jullie ook de orde van waarheid en onbaatzuchtige liefde gegeven, om naar te leven. Gedenk in al je handelen, in al wat je gebruikt op deze aarde, dat het van Mij komt, al heb je er nog zoveel inspanning aan gegeven.

Ik ben er niet als een rechter die zegt: daar heb je teveel genomen, of, daar heb je niet aan je naasten gedacht. Ik heb jullie allen de vrijheid gegeven dat allemaal zelf te beseffen en met elkaar in liefde goed te regelen. Ik zie wel alles, maar Ik laat jullie. Tot de tijd daar is om te oogsten tot eeuwige liefde, tot eeuwig leven. In die tussentijd ben Ik in liefde jullie hulp en steun, om in het juiste levensbesef te komen.

Hemels Brood 3284

Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag goed kunt doen. Denk niet, dat kan ik morgen of later ook nog wel eens doen, vandaag heb ik het te druk. Stel het niet uit eerlijk te zijn, stel het niet uit goed te zijn, oprecht, zachtmoedig, zorgend voor elkaar. Als je nu voelt iets te kunnen doen wat goed is voor iemand, maar het komt je voor jezelf eigenlijk niet uit, schuif het dan toch niet voor je uit, maar doe het, doe het uit je hart, volg de impuls van je hart.

Want alle impulsen in je hart zijn impulsen van waar leven, net als elke hartslag de steeds weerkerende impulsen voor je lichamelijk leven is. Je kunt niet zonder een kloppend hart. Alle impulsen tot goedheid voor je naasten zijn als het kloppen van je hart wat nodig is om in leven te blijven. Zo is elke impuls tot liefde voor je naasten, tot goedheid voor je naasten, een impuls tot waar leven. Stel dat niet uit. Het kloppen van je hart stel je ook niet uit, omdat je weet dat het nodig is om te leven. Zo is liefde in waarheid voor je naasten ook nodig, voor het ware geestelijke leven. Het lijkt misschien niet zo belangrijk, je hart klopt toch wel en in leven blijf je dan ook wel, maar het maakt wel uit. Het maakt heel veel uit. Het maakt waar leven uit. Ware gelukzaligheid van leven maakt het uit. Al is dat nog zo verborgen voor het gewone oog, laat je hart spreken, volg je hart in oprechte ware liefde en je geestelijk oog gaat zich openen en je gaat zien en begrijpen, meer en meer voelen en ervaren van het ware blijvende leven, wat niet afhankelijk van je harteklop is, maar van je ware liefde voor je naasten, voor Mij, je Schepper en hemelse Vader.

Dat maakt het uit. Want als je uitstelt wat je vandaag in ware liefde voelt, kan morgen niet meer te voelen zijn en je hebt dan een deel gelukzaligheid voor je naasten en jezelf verspeeld. Maar volg niet je hart met je verstand, om je deel niet te verliezen. Volg je hart met oprechte liefde voor Mij en je naasten. Als je dat kunt, stel het dan niet uit, want wie weet wat komt en teniet doet, wat je in goedheid wilde doen, maar niet deed. Blijf zoveel je kunt bij de ware liefde in je hart, dan blijf je het dichtst bij Mij en Mijn liefde voor jou.

Hemels Brood 3285

Al wie Mij voelt in zijn hart, zij gezegend. Al wie Mij kent in zijn hart, zij gezegend. Al wie Mijn liefde aanneemt in zijn hart, zij gezegend. Al wie Mijn liefde voelt en beseft in alles en iedereen, zij gezegend. Want diegene er is er dichtbij het ware leven in zich tot waarheid te maken. Diegene is er dichtbij de hemel binnen te gaan. Diegene is er dichtbij de volmaakte gelukzaligheid van waar leven te ervaren. Houd daarom vol aan alles wat goed en waar is. Houd daarom vol in je streven naar ware liefde in oprechte waarheid.

Ook al lukt het je nog niet in elke situatie vast te houden aan ware liefde, blijf er toch in geloven als de enige juiste basis van leven. Houd daaraan vast, ook al houden anderen zich daar niet aan, al is er om je heen afwijzing, verwijten, oneerlijkheid, wees dan zelf toch zoveel je kunt eerlijk en oprecht, onbaatzuchtig in je handelen, zonder verwijten. Kom bij Mij met al wat je kwetst en pijn doen, omdat het geen liefde voor jou is, of voor je naaste en ervaar in je hart Mijn liefde die oneindig is en die alle niet-liefde oplost in de warme stralen van Mijn liefdevolle licht van warmte en verheldering. Zodat het je pijn en kwetsing wegneemt. Niet hetgeen diegene aan jou gedaan heeft, maar wel in je wegneemt de pijn en de kwetsing. Want al wat gebeurt, gebeurt.  Maar in Mijn liefde kan ik alle pijn en ellende opnemen zodat het je niet meer belast. Maar kom daarvoor in vast geloof en vast vertrouwen in Mijn liefde voor jou bij Mij en voel dan in je hart Mijn liefde die ik je daar laat voelen, als jij wilt.

Wees gezegend in wijsheid en liefde, wees gezegend in besef van goed en kwaad, wees gezegend in waar leven, in waar geloof, in vast vertrouwen op Mij, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader. Weet dat ik er altijd voor je ben, als een heel dierbare vriend, die jou in heel je leven in ware liefde nabij is, heel nabij is.

Hemels Brood 3286

Het is moeilijk om degenen die anders denken, andere overtuigingen hebben dan jezelf hebt, niet te oordelen, niet te veroordelen, als het gevolgen heeft, die je ziet als niet in de lijn van Mijn liefde, als eigenzinnig, als onaangenaam voor de naasten. Toch is het oordelen, op een afwijzende manier, niet aan de mens, maar in alle liefde aan Mij, zonder afwijzing. En geloof Me, het komt heel veel voor, dat mensen oordelen op een afwijzende manier, ook in jouw denken komt het voor. Het sluipt er in, heel gemakkelijk, als je bemerkt dat gebeurtenissen met een andere overtuiging, niet gebeurd zouden zijn.

Je hoeft het zeker niet overal mee eens te zijn. Want het ene is zeker niet hetzelfde als het andere. Er is zeker verschil tussen wat goed doet aan mensen en wat niet goed doet. Dat opmerken, is nog geen oordeel; het er niet mee eens zijn, is ook nog geen oordeel. Maar dan sluipt er de afwijzing naar de persoon in, het niet weten hoe daarmee om te gaan, het onprettige gevoel dat je ziet wat er gebeurt bij een afwijkende opvatting over waarheid, over liefde, over omgang met Mij en de naasten. Dan kan er een weerstand in je opkomen tegen de opvattingen die iemand heeft.

Laat je daar niet in meetrekken. Wees lankmoedig en beluister die andere mening. Geef daar tegenover rustig en in vrede je eigen mening en laat de ander vrij in zijn keuze. Het kan zijn dat er een wijziging van inzicht bij de ander komt, door wat jij hem uit je hart vertelt. Maar gebeurt dat niet, dan is de tijd nog niet gekomen voor diegene. Wat je in je hart weet dat van Mij komt en waar is voor jouw hart, dat mag je vasthouden, laat dat niet los. Maar stel je mening niet boven die van de ander. Laat het zijn, laat het verschil aan Mij en blijf in liefde voor die ander, zoals Ik in liefde blijf voor jullie allen.