Hemels Brood 3225 – 3255

Hemels Brood 3225

Jouw gedachten en Mijn gedachten liggen mijlen ver uit elkaar en toch zijn ze ook heel dicht bij elkaar. Jouw gedachten, de dingen die jij kunt overzien, zijn beperkt, terwijl Mijn gedachten zover reiken als de oneindigheid. Mijn gedachten zijn de oneindigheid. Jouw gedachten zijn jouw leven, Mijn gedachten zijn Mijn leven en alle leven in de hele oneindigheid. En hoewel Mijn gedachten daarmee veel, oneindig veel verder reiken, zijn ze toch ook heel dicht bij jouw gedachten.

Dat is, omdat jij jouw gedachten kunt hebben, vrij en zelfstandig, binnen Mijn gedachten, ook omdat jij zelf al eerst Mijn gedachten bent. En niet alleen jij, maar alle mensen, alle dieren, alle planten, de hele natuur, de hele oneindigheid, alle leven. Alles is Mijn gedachten, wat Ik als Woord tot zelfstandig bestaan buiten Mij gebracht heb, in een niet los te maken verbinding met Mij. Net als alles wat je denkt in jouw gedachten als een lijn in je leven is, zo is elke gedachte in Mij voorzien van waarheid, van waar leven, van liefde en wijsheid de lijn in alle leven. Met jouw gedachten kun je naar het andere eind van de wereld, tot in de kosmos met haar vele sterren. Maar verder dan de eindigheid van het aardse leven kun je niet echt komen, terwijl Mijn gedachten tot oneindig ver komen.

Toch zijn jouw gedachten zo dicht bij die van Mij. Want door onze eeuwige en niet los te maken verbinding, heb je ook de mogelijkheid Mijn gedachten tot in het oneindige te volgen. Maar vergis je hierbij niet, want in waarheid zul je eerst je eigen gedachten ten volle, dat is zonder mankeren, moeten voorzien van dezelfde basis als Mijn gedachten, die jij ook bent. Dat is volkomen waarheid, volkomen wijsheid, volkomen liefde zonder ook maar het kleinste beetje eigenbelang, dat is volkomen zuiverheid van hart. Dan ben je dichtbij, dan zijn je gedachten ook Mijn gedachten als van jou, in alle waarheid van leven.

Hemels Brood 3226

Je kunt geen 2 heren dienen. Je kunt voor de één of de ander kiezen, niet voor beiden tegelijk. Die keuze tussen het één en het ander, blijft altijd jouw keus. Je kunt niet voor het tegenovergestelde van liefde kiezen en tegelijkertijd voor liefde. Je kunt niet tegen Mij zijn en tegelijkertijd voor Mij. Je volgt Mij, of je volgt Mij niet. Zo is je keus, ja of nee.

Maar let op, want je kunt wel denken dat je vóór kiest, terwijl het in werkelijkheid tégen is. Je kunt wel denken dat je Mij volgt, terwijl je in werkelijkheid precies de andere kant op gaat. Je kunt wel denken dat je handelen zonder eigenbelang is, zonder oordeel, in werkelijkheid is het dat niet. In werkelijkheid is er veel meer eigenbelang bij wat mensen doen en veel meer oordeel over anderen, dan de mens bij zichzelf toegeeft. In werkelijkheid wéét de mens wel, hoe hij zou moeten handelen en heeft hij er ook de wil wel voor, maar die wil is niet sterk genoeg en dan vertroebelt het denken, het werkelijkheidsbesef. Maar de werkelijkheid blijft wel de werkelijkheid.

Alleen degene die in alle eerlijkheid blijft, die zal het zicht in zich helder houden en door het geweten gewaarschuwd worden. Want in jezelf kun je steeds opnieuw in alle eerlijkheid en oprechtheid weten welke heer je dient of gediend hebt; Mij, liefde, waarheid, onbaatzuchtigheid of een andere, het tegenovergestelde van liefde, onwaarheid, eigen baten. Ook kun je in jezelf weten, wat de beste keus is om tot waar gelukzalig leven te komen. Iedereen doet er goed aan om in oprechtheid en eerlijkheid in zichzelf te kijken en zijn blik steeds gericht te houden op de juiste Heer om te dienen. Want in alle nederigheid zal dat steeds je eigen keus zijn, die niemand van je over kan nemen, zelfs ook Ik niet, in Mijn grote liefde niet, het blijft jouw keus.

Hemels Brood 3227

Hoe moeilijk is het om het kleinste van alles te zijn, het minste van allen. Voor mensen is dat heel moeilijk. Want iedereen wil wel minstens een beetje gezien worden, erkend worden, iets bijzonders kunnen of zijn. Hoe moeilijk is het om als minderwaardig behandeld te worden, gediscrimineerd ten opzicht van anderen, niet belangrijk gevonden te worden en dan toch vast te houden aan een normale eigenwaarde, wat mensen ook zeggen of welke houding ze ook aannemen. Dat is voor de meeste mensen heel moeilijk. Want iedereen wil wel iets zijn en minstens gelijk aan zijn medemens zijn of zelfs iets meer nog. En hoe moeilijk is het dan, als mensen iets over je zeggen, wat niet waar is, kwetsend is, om dan vriendelijk te blijven en niet verbitterd of wraakzuchtig te worden. Dat is wel heel moeilijk.

De meeste mensen verweren zich daarop heftig, want zij willen op die manier niet de minste zijn. Toch is het belangrijk dat je in al die situaties de minste kunt zijn, dat je niet in een verweer komt voor jezelf, uit boosheid, uit wraak, uit verwijt. Voor Mij zijn jullie altijd gelijk in Mijn liefde. Wees dan zelf ook zo in jouw liefde voor iedereen. Wees de minste. Maar de minste zijn is niet degene met een minderwaardigheidsgevoel. De minste zijn is weten, dat je ondanks welke afwijzende houding dan ook, niet minder bent en ook niet meer. Dat je in gelijke mate liefde van Mij krijgt en dat alleen je onbaatzuchtige liefde dat kan vermeerderen.

Als je dan in verdraagzaamheid de minste kunt zijn, dan kun je in liefde de ander helpen inzien, dat zijn gedrag, zijn houding, hemzelf niet ten goede komt, omdat het de stroom van Mijn liefde vertroebelt en zijn leven zich via de stroom van Mijn liefde richting geeft tot gebeurtenissen, die hem tot begrip van waar leven brengen. Die situaties zijn in overeenstemming met zijn gebrek aan liefde. Niet als straf, maar als steun om tot inzicht te komen. Inzicht van waar leven en wat het handelen tegen de liefde eigenlijk doet. Zie dan ook bij jezelf dat je met boosheid, verwijten, wraak, jaloezie, de werking van Mijn liefde keert in een niet altijd gemakkelijk leerproces, om je terug te brengen bij liefde. Wees in alles zo moedig de minste te zijn en je kunt in liefde een ware steun voor de jou afwijzende onaangename medemens zijn, in Mijn Naam.

Hemels Brood 3228

Het alles en iedereen overtuigende bewijs van Mijn bestaan en Mijn oneindige liefde voor alle mensen is niet te vinden in de materiële gedachten en onderzoeken van de mens, zonder Mijn aanwijzingen en zonder Mijn hulp. Het overtuigende bewijs van Mijn bestaan en Mijn liefde is vooral in de mens zelf aanwezig en alleen werkelijk te vinden in de mens zelf. Alles wat nodig is om Mijn bestaan en Mijn liefde te gaan beseffen, ligt in de mens zelf en ter hulp en ondersteuning geeft de natuur daar een spiegelbeeld van.

Het onderzoeken van de natuur en de verbindingen die in de natuur liggen, kunnen de mens helpen om Mij in zichzelf te vinden en Mijn liefde te gaan beseffen. Maar het alleen zoeken naar Mij buiten jezelf in wetenschappelijk bewijs, zal niet het gewenste resultaat geven. Iedereen heeft daar zijn innerlijk gegeven inzichten bij nodig. Deze inzichten groeien met de leeftijd en met de ervaringen die iemand opdoet. Vooral het innerlijk oog en het innerlijk oor zijn nodig om het ware leven uit Mij volkomen te gaan begrijpen. Ik laat Mij regelmatig innerlijk zien en horen, maar niet iedereen herkent in zich al Mijn stem en ziet Mij in zichzelf. Dan kan de natuur, waar zij nog puur en ongeschonden is, helpen te beseffen. Maar ook daar waar de mens de natuur met liefde gecultiveerd heeft.

Alles wat in de natuur Mijn bestaan en Mijn liefde toont, kan alleen werkelijk gezien worden, als het innerlijk het herkent in zichzelf. Maar elk eigenbelang vertroebelt die herkenning, alles wat tegen de liefde werkt, vertroebelt  die herkenning. Dat alles neemt Mijn liefde niet weg en Mijn hulp aan de mens is er op gericht hem tot herkenning te brengen van Mijn bestaan, van Mijn oneindige liefde en van het ware leven uit Mij, wat jullie allen gekregen hebben, om in liefde zelf te leven!

Hemels Brood 3229

Als de ogen iets zien, wordt de boodschap van wat de ogen zien, door de hersenen vertaald in het beeld. Maar soms gaat daarbij weleens iets mis en “zien” de hersenen niet het werkelijke beeld. Als iemand dan nog eens kijkt, dan kunnen de hersenen vaak het werkelijke beeld geven. Dat verbaast degene dan, dat het zicht verandert en hij kijkt nog eens goed om zeker te zijn van wat hij ziet. Hij weet dan, dat hij het juiste beeld ziet.

Zo is het ook met het begrip van een situatie. De hersenen combineren gegevens tot een begrijpen van een situatie. Maar net als bij het kijken, kan bij het begrijpen ook iets mis gaan. Gegevens kunnen verward worden weergegeven of er kunnen gegevens gemist worden. Dan ontstaat er een onjuist begrip. Vooral als het om ingewikkelde gebeurtenissen met veel gegevens gaat, kan het gemakkelijk een onjuist begrip geven. Zo kan het dan ook, dat onder de mensen nog al eens een verschil in begrip ontstaat en dat de één een situatie heel anders ervaart, dan de ander, andere gevolgtrekkingen maakt en anders handelt, in dezelfde situatie. Zo komt er in de wereld veel verschil van mening en ideeën voor, waardoor niet altijd alles in gezamenlijk goedvinden kan gebeuren.

Dat vraagt verdraagzaamheid naar elkaar en uitleg aan elkaar, op een open, elkaar respecterende manier. Dat vraagt een goed luisteren naar elkaar, om te zien naar welke gegevens ieder voor zich zijn standpunten gevormd heeft. En dan kan het zijn, dat er andere gegevens bovenkomen dan men had. Bid daarom steeds voor een waar en juist zicht. Zorg voor een open en eerlijk hart zonder eigenbelang, zodat al je waarnemingen zo eerlijk en waar mogelijk kunnen zijn. Als iedereen dat doet, zullen de verschillen meer en meer wegvallen, tot een ware Eenheid in liefde is bereikt voor allen.

Hemels Brood 3230

Het leven heb je gekregen uit Mij. Ook Mijn liefde heb je gekregen en altijd nog draagt Mijn liefde je. Al lijken gebeurtenissen nog zo moeilijk en onaangenaam, al lijk Ik daarbij nog zo ver weg, Ik draag je met Mijn liefde overal doorheen. Maar wel altijd zo, dat je een eigen persoon blijft, een van zichzelf bewust mens met eigen keuzen. Juist door die eigen keuzen kun je een van jezelf bewust persoon zijn.

Toch is in alles in je leven Mijn ware liefde je basis, ook al heb je die zelf nog niet in al je handelen als basis genomen. In alle vrijheid mag je zijn zoals je bent. Maar ook de mensen om je heen mogen in diezelfde vrijheid zijn zoals zij zijn. Zo zijn er veel mensen die niet naar de liefde als basis van hun leven handelen. Dat heeft gevolgen. Die gevolgen kunnen alleen in Mijn liefde worden opgelost. Dat vraagt erom, dat jij die liefde van Mij aanneemt en wél als basis van je handelen inzet, bij elk gebeuren waarbij je naasten betrokken zijn en waarbij zij de liefde niet als basis hebben. Laat je door je naasten niet verleiden om zelf ook zonder Mijn liefde als basis te handelen.

Mocht dat je niet lukken, trek je dan liever terug en laat zijn, wat is. Kom dan daarmee bij Mij en leg Mij je zwakte in die gebeurtenis voor, geef het gebeurde aan Mij en laat zelf los, wat je niet aankunt. Vertrouw erop, zoveel je kunt, dat Ik je dan in Mijn oneindige liefde help, dat Ik ook de anderen om je heen help, op een manier die voor het ware leven goed is voor allemaal, voor verder nog dan diegenen in je omgeving. Want wat jou als mens nog niet lukt, daar kan Ik je bij helpen, Ik ben er altijd en Mijn ware liefde staat boven alles. Voor jou en alle mensen. Nu en altijd.

 

Hemels Brood 3231

Geniet van het leven. Van het werkelijke onbaatzuchtige leven. Want Ik bedoel hier niet, het leven naar eigen genoegens, die je voor jezelf organiseert. Geniet van het ware leven dat je in jezelf kunt voelen uit Mij, de vreugde van Mij in leven, de blijdschap het leven in je te voelen, zonder dat je daar iets voor jezelf voor doet. Want dat ware leven, wat je in jezelf kunt voelen met de vreugde daarvan, heb je van Mij gekregen, zonder verdienste van jezelf, gekregen.

Hoe meer je je naar dat ware leven in jezelf, uit eigen vrije keus, gedraagt, des te prettiger ga je je voelen, zonder een eigen verdienste, om dat te bewerken. Geniet van de vreugde, die waar leven uit Mij je geeft. Vreugde die je niet kunt evenaren met voor jezelf georganiseerde genoegens en welzijn. Want Mijn liefde voor jou biedt je oneindig meer levensvreugde, dan je met wat dan ook voor jezelf kunt organiseren. Alles wat je voor jezelf bedenkt om tot vreugde voor jezelf te organiseren en te doen, is maar een minuscuul schijntje van wat Mijn onbaatzuchtige liefde je in leven kan geven en geeft. Als je in je bewustheid van zijn, onbaatzuchtige keuzen maakt, zul je die vreugde van waar leven tot grote blijdschap gaan ervaren.

Maar zolang je denkt het zelf te moeten doen, zelf vreugde naar genoegen moet organiseren, zul je die werkelijke levensvreugde niet naar ware omvang gaan ervaren. Wie het eigenbelang in zijn hart kan loslaten en tot onbaatzuchtig handelen kan komen, die trekt daarmee de vreugde aan die ver uitgaat boven werelds georganiseerde vreugde voor eigen genoegen. Wees daarom in al je handelen zo onbaatzuchtig mogelijk, uit je hart en ervaar, hoe de ware levensvreugde voelt.

Hemels Brood 3232

Van het begin af aan heb Ik de mens Mijn leer gegeven, Mijn Evangelie voor het leven. Als de mens zich daar ook van af het begin aan gehouden had, zou er nu een heel andere situatie op aarde geweest zijn. Door de eeuwen heen heb Ik steeds opnieuw Mijn Evangelie onder de mensen gebracht, Mijn liefde gegeven, maar zij wordt door velen niet opgemerkt. Juist de leer van ware liefde wordt maar nauwelijks door de mens aangenomen, terwijl dat de beste ijking, de beste grondslag voor zijn leven is.

Mijn leer is een lijn voor je leven, die je in alles stabiel op je plaats houdt, als je daaraan vasthoudt. Het is een wegwijzer om nooit te verdwalen, als je daaraan vasthoudt. Mijn leer geeft inzicht tot waarheid en geeft het onderscheidingsvermogen in jezelf tussen waar en niet waar, tussen goed en niet goed, tussen liefde en eigenliefde, tussen eigen baten en onbaatzuchtigheid, als je daaraan vasthoudt, als je je aan Mijn leer vasthoudt. Je kunt Mijn leer vinden in geschreven vormen, maar daaraan kan een mens veranderd hebben. Je kunt Mijn leer in jezelf vinden, als je oprecht en eerlijk, naar volle waarheid, dat in je wilt vinden. Want Ik ben altijd in jou aanwezig en Mijn leer kun je altijd in jou vinden. Als je dat oprecht en eerlijk ten diepste ook wilt. Want Ik dring Mij niet aan je op. Niet buiten je, via mensen en niet in je innerlijk besef, je innerlijk bewustzijn van leven.

Want, zoals alle mensen, heb jij ook je eigen vrijheid gekregen en bij die vrijheid in jezelf Mijn leer om in je vrijheid precies te weten hoe met je leven om te gaan en welke keuzen het beste zijn, voor alle mensen, inclusief jouw leven. Als iedereen in zijn vrijheid naar die leer zou leven, zouden allen met elkaar de volle gelukzaligheid van waar leven nu al kunnen ervaren. Altijd kan het nog, in vrijheid Mijn leer gaan opnemen in al je handelen. Al doet niet iedereen dat nog, je zult er toch op gegeven moment het ware levensgeluk door gaan ervaren!

Hemels Brood 3233

Iedereen wil wel volmaakt zijn. Volmaakt gezond, volmaakt gelukkig, alles naar de zin hebben, alleen genoegens en vreugde, genoeg geld en goederen, genoeg luxe, eten en drinken en totaal geen zorgen over wat kan ook. Maar het aardse leven is niet op die manier volmaakt. Voor de één die met weinig tevreden is, is het al wat meer volmaakt dan voor een ander, die niet gemakkelijk tevreden is. Zo is er veel verschil in hoe de ene en de andere mens zich voelt, zijn situatie ervaart.

Sommige mensen kunnen ernstig ziek zijn en toch daarbij tevreden zijn. Anderen hebben nauwelijks ooit iets en zijn met een beetje verkoudheid al hun goede humeur helemaal kwijt. Elk leeft naar zijn eigen gevoel en zijn eigen ervaring en behoeften. En iedereen heeft wel een beeld over hoe hij zijn leven eigenlijk zou willen hebben, over hoe hij zich het prettigst zou voelen. Maar zo is het op de aarde niet ingericht. Het is er niet ingericht om ieder voor zich het beste, de beste situatie voor zichzelf na te streven. Het is er ingericht om ieder de gelegenheid te geven juist niet het ultieme welzijn voor zichzelf na te streven, maar in liefde en onbaatzuchtig verlangen juist voor de ander het beste, het hemelse, na te streven.

Alleen, daar kiest lang niet iedereen voor en dat maakt het op aarde eerder minder prettig dan prettig en al helemaal niet volmaakt. Toch is het een verantwoordelijkheid van jullie allen tezamen, dat ware gelukzalige gevoel voor en met elkaar te bewerken. En ondanks de lang niet volmaakte situatie op aarde, de grote eigenzinnigheid bij velen, kun je er toch tevreden zijn. Ook al is die gezamenlijke aanpak nog lang niet volmaakt. Je kunt zelf zoveel mogelijk er naar streven het welzijn van je medemensen te bevorderen, zonder eigenbelang, omdat je het hun gunt, met je hart iedereen het ware beste gunt.

Al is het dan nog niet volmaakt op aarde, wie zijn deel doet, kan zich al zeker in zich tevreden voelen, op weg naar het volmaakte, op weg naar volmaakte gelukzaligheid. Elk beetje goede wil helpt mee in het grote geheel. En met elk beetje liefde gaat het mensen goed en komt het volmaakte geluk dichterbij. Met elk beetje ware liefde kom je dichter bij Mij en voel je steeds wat meer van Mijn liefde in je hart. Met die ware liefde groeit de volmaakte gelukzaligheid in je hart. Een gelukzaligheid die niet van deze aarde is, maar hemels!

Hemels Brood 3234

Mensen zoeken naar de magie van het leven. Maar zij zoeken het niet in het ware geestelijke leven, zij zoeken het vooral in het materiële leven. En daar is het niet de magie die zij vinden, maar de sensatie. De sensatie van het afwijkende gebeuren. Het afwijkende van waar leven, wat zich in het materiële voordoet. Daar wordt over gepraat, daar wordt ah en oh over gezegd. Ook de roddel heeft daar zijn plaats. Roddel over de sensationele gebeurtenissen, roddel over hoe mensen hun leven invullen. Maar roddel is een onbetrouwbaar verhaal, net zo als elke sensationele gebeurtenis onbetrouwbare verhalen oplevert, die dan door de zucht naar sensatie gretig geloofd worden, zelfs terwijl men weet dat dergelijke verhalen vaak onbetrouwbaar zijn.

Wie eerlijk is, in zichzelf, voor zichzelf en voor anderen, die weet heel goed wat wel of niet betrouwbaar is, wat waar en verzonnen is. Wie eerlijk en oprecht altijd aan de waarheid vasthoudt, geen sensatie of magie nastreeft, die weet in zich wel wat te geloven en waar vraagtekens bij te zetten. En diegene hoeft geen bevestiging voor zijn opvattingen, voor zijn erkenningen, voor zijn doen en laten van mensen om hem heen. Zoek daarom niet de magie van het leven, zoek in jezelf altijd vast te houden aan waarheid. Want met eerlijkheid en waarheid kun je door elke sensatie, door elke magie heen kijken en dan zie je wat wel en wat niet betrouwbaar is, dan voel je wie wel en wie geen betrouwbare informatie geeft.

Dan zie je het licht van Mijn liefde in het ware geestelijke leven, waardoor elk wonder van leven zichtbaar wordt in een geestelijk begrijpen van ware liefde, wat geen magie is, maar waarheid in alles, in alle leven in de hele oneindigheid. Dan zie je Mij in waarheid en ware liefde voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3235

Hoe ontstaat armoede? Is degene die in armoede terecht komt daar dan zelf schuld aan? Dat zou het zelfde zijn, als dat iemand die beroofd wordt van zijn geld, daar zelf schuld aan is. Iedereen begrijpt wel, dat als je bestolen wordt, je daar geen schuld aan hebt. Toch blijven veel mensen denken dat armoede ook aan die mens zelf ligt. Maar Ik zeg je, alle rijken, al hebben ze nog zo hard voor hun geld gewerkt, stelen van de armen. Want hun werken is ijdel en voor zichzelf, hun werken houdt geen ruimte voor de armen, geeft geen tijd om mensen uit hun armoede te helpen, door werk te bieden en zelf met minder genoegen te nemen. De armen moeten vooral zelf aan hun levensbehoeften voldoen. Maar veelal hebben de rijken het ook voor het zeggen en zij organiseren hun werken zo, dat zij steeds meer kunnen verdienen.

Er gaat een X bedrag in geld de wereld over. Dat zou eerlijker verdeeld kunnen worden, als de rijken iets van hun rijkdom zouden willen afstaan. Want dat X bedrag kunnen de armen niet vermeerderen, want het is een min of meer gelijk blijvend bedrag. Zo stelen de rijken, voor hun overdadige rijkdom, het deel wat de armen nodig hebben en zij beseffen dat niet eens. In al hun weldaad en hun van zichzelf overtuigde slimheid, intelligentie, zien zij niet eens hoe zij de armen met hun rijkdom bestelen. Daarbij worden de armen ook nog minachtend door hen bekeken. Want zij vinden dat de armen zelf schuld zijn aan hun armoede. Moesten ze maar harder werken, zoals zij hard voor hun geld werken.

Maar Ik zeg je, schande aan de rijken, die voor zichzelf hard werken, maar niets over hebben voor het hemelrijk, waar geen geld van belang is, waar alles voor iedereen goed en genoeg is. Maar waar zij met hun rijkdom arm zijn, heel arm. Waar zij met hun rijkdom niet inkomen, tot zij alle rijkdom hebben afgestaan en in ware armoede hun armoede gaan begrijpen en waar werk gaan verzetten, niet voor zichzelf, maar in liefde voor hun naasten, hun arme broeders en zusters, voor Mij!

Hemels Brood 3236

In alles wat je hoort of leest en de zuiverheid van Mijn liefde verhaald wordt, is voeding aanwezig voor het vuurvonkje van liefde in je hart. Door alles wat aan liefde aanwezig is in een verhaal, in het doen of laten van mensen, wordt het vuurtje van liefde in het hart gevoed. En wees er zeker van, dat Ik er voor zorg, dat er genoeg voeding voor alle vuurtjes gegeven wordt. Maar al die voeding moet wel de weg naar het hart kunnen gaan.

Dat is niet altijd het geval. Veel mensen hebben hun hart gesloten door eigenliefde, eigen zorg of door onprettige ervaringen in hun leven. Maar op zeker moment is het innerlijk vuur zo klein geworden, dat het een enorme behoefte aan voeding krijgt en door alle opgeworpen barricades heen breekt in roep om voeding. Dan begint de zoektocht naar ware voeding voor het innerlijke vonkje wat Ik in ieder mens gelegd heb en wat dan wil groeien, groeien in ware liefde en wijsheid. Niet iedereen vindt dan gelijk al de juiste voeding. Want er wordt veel verteld en als waar naar voren gebracht, wat in zich toch niet die zuiverheid van ware liefde verhaalt. Dan lijkt het vuur gevoed te worden, maar in werkelijkheid is het toch niet het ware vuur en er ontstaat daarbij veel rook.

Toch, op een zeker moment breekt het vonkje van Mijn vuur ook daar door heen en vraagt om de ware voeding. Herkent de verkeerde voeding en zoekt verder naar de ware juiste voeding, om te kunnen uitgroeien in ware wijze onbaatzuchtige liefde en de warme gelukzaligheid die daarbij hoort. Dan vindt diegene ware woorden die tot begrip van waar leven voeren en neemt die op tot voeding van zijn vonk van liefde, die dan sterker en sterker wordt en ook in daden van warm stralende liefde zichtbaar wordt. Het vuur laait op en de rook verdwijnt. Wie dan de ware voeding blijft opnemen, houdt zijn vuur van ware liefde brandend en heeft steeds Mijn warme licht, waarbij hij in zuiverheid, alles naar waarheid kan zien.

Hemels Brood 3237

Als je het koud hebt, doordat je van Mij bent afgedwaald, kom terug in Mijn warme liefde, kom terug in Mijn waarheid, kom terug in geduld, in vergeving, in wijsheid, in barmhartigheid, in al het goede zonder eigenbelang in elk opzicht. De vrijheid die Ik mensen gegeven heb, is fijn. Maar al naar gelang die vrijheid gebruikt wordt voor eigenbelang, uit eigenliefde, verandert dat fijn in minder fijn.

Elke verdraagzaamheid verandert naar onverdraagzaamheid als eigenbelang er bij komt. Elk geduld verandert in ongeduld als eigenbelang vooropgesteld wordt. Zo verandert dan ook zachtmoedigheid in heftigheid en vergevingsgezindheid in niet kunnen vergeven en toegeeflijkheid in hebberigheid, enzovoorts. Dat alles gaat haast ongemerkt, sluipend zoals elke afdwaling sluipend zijn intrede doet. Eerst is het nog maar een kleine afdwaling, die niet van zo’n groot belang gedacht wordt te zijn. Dan stapelt het één zich op het ander en de afdwaling is een feit. Het innerlijk ware signaal raakt overwoekerd en als er niet allerlei gevolgen de mens aan het denken zouden zetten, zou in vrijheid de weg steeds verder van waarheid en liefde verwijderd gaan.

Elke afdwaling zoals ongenoegen, irritatie, onwaarheid, ongeduld, niet kunnen vergeven, verwijten, onverdraagzaamheid, hebberigheid, eigenbelang, enzovoorts, roepen situaties op die de mens gelegenheid geven tot inzicht te komen. Bij zichzelf te zien dat ongeduld het van geduld heeft overgenomen, dat onwaarheid het van waarheid heeft overgenomen, dat onverdraagzaamheid het van verdraagzaamheid heeft overgenomen, enzovoorts. Hoe of waar je ook kijkt, kijk eerst in jezelf. Als je daar ziet dat je in al je keuzen de weg van liefde hebt gevolgd, oefen je dan in verdraagzaamheid en vergeving, als een onprettige situatie je overkomt of door anderen overkomt. Dan zal de pijn daarvan verminderen en je liefde worden vergroot, als zegen van Mij.

Hemels Brood 3238

Wat iedereen over de hele wereld nodig heeft, is liefde. Ware onbaatzuchtige liefde. Hier bedoel Ik niet om te geven, maar juist ook om te krijgen. Want ware liefde krijgen, doet goed aan iedereen, geeft een gevoel van ontspanning, van waarde, van rust en vrede. Liefde krijgen heelt, zowel lichamelijk als geestelijk. Ieder mens heeft behoefte aan liefde. Voeding, eten en drinken is niet het enige voor een mens als levensbehoefte, hij heeft ook ware liefde nodig.

Je kunt alles vergaren om je heen, kopen, ruilen, krijgen, maar ware liefde laat zich op geen enkele manier dwingen, kun je niet kopen of huren of ruilen. Het is er of het is er niet. Zo is het bij mensen. Sommige mensen kun je gemakkelijk liefde geven, zodat zij liefde krijgen, anderen kun je niet zo gemakkelijk liefde geven, ook al wil je dat geven, het lukt je dan niet. Zo is het ook omgekeerd, van sommige mensen krijg je liefde, van anderen weinig of niet. Hoeveel liefde heeft een mens nodig? Simpelweg, genoeg. Maar voor krijgen is er geven nodig. Hoeveel mensen kunnen geven en hoeveel mensen mogen krijgen?

Op aarde is een willekeur, die in de vrijheid verweven is. Zo kan de één veel geven zodat anderen krijgen, terwijl een ander weinig of niets geeft, waardoor sommigen weinig of niets krijgen. Dat lijkt allemaal niet eerlijk, een willekeur die geen balans heeft. Zo is het bij mensen. Alleen diegenen die hun eigenbelang kunnen loslaten, kunnen gemakkelijker liefde geven. Toch kan het zijn dat zij van mensen niet gelijkelijk liefde krijgen. Of iemand kan weinig liefde geven en veel krijgen. Zo is het bij mensen, in hun vrijheid van keuze.

Bij Mij is dat niet zo, ook al kan de mens zich dat niet goed voorstellen, door al het gebrek aan liefde onder elkaar, Ik geef liefde aan alle mensen. Heilige oneindige liefde die heelt en voedt tot vreugde, aan alle mensen, ook aan jou!

Hemels Brood 3239

Liefde werkt niet altijd uit, zoals de mens zich dat voorstelt. Veel mensen denken dat ware liefde hen altijd datgene geeft, wat zij het liefst hebben of wat zij denken nodig te hebben. Dit wordt door velen anders ingevuld. Zo is het voor de één, dat al zijn zaken goed geregeld worden, dat hij zoveel verdient aan geld en goederen als hij wil. Voor een ander is het, dat zijn zorgen weggenomen worden en hij gemakkelijk door het aardse leven komt. Voor nog anderen is het, het wegnemen van ziekte en het verkrijgen van een goed welzijn, voor nog anderen is het aanzien verkrijgen en zo zijn er nog verschillende invullingen van liefde, met elk een ander doel, maar wel altijd naar eigenbelang en het eigen genoegen inwilligend.

Mijn ware liefde heeft echter voor iedereen hetzelfde doel in zich. Dat doel is voor iedereen gelijk: de mens tot het ware volmaakte leven in totale liefde zonder eigenbelang te brengen, zonder verschil in liefde of verschil in doel. Wel met verschil van uitwerking in iemands leven. Zo bewerkt Mijn liefde voor iedereen hetzelfde levensdoel, maar niet bij iedereen op dezelfde manier. Of de mens het zus denkt of wil, of anders, Mijn liefde werkt ten beste voor iedereen, dat is door de mens niet in te vullen. Ook niet door een sterk verlangen. Mijn liefde werkt de mens tot inzichten brengend en dat is voor de ene mens op deze en voor de andere op een andere manier.

Altijd om de mens te dienen om tot ware leven te komen, om de mens tot de juiste inzichten van waar leven te brengen, voor ware liefde, die werkelijk gelukzaligheid in zich heeft en geeft aan al diegenen die haar begrijpen en in hun handelen aannemen zonder eigenbelang en zonder eigen invulling van wensen en verlangens. Ieder zijn weg, allen naar hetzelfde doel: eeuwig waar en gelukzalig leven!

Hemels Brood 3240

Voel en denk in de juiste balans. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral in een wereld waar het denken veelal voor het voelen staat in allerlei opzichten. Waar het denken, de wetenschap, resultaten van onderzoek als veel belangrijker gezien wordt, dan het voelen. Hoeveel beweringen naar resultaten van onderzoek zijn later, na meer onderzoek, teruggenomen, bijgesteld. En hoeveel onderzoeken hebben niet alle benodigde gegevens meegenomen in het onderzoek of ze waren op dat moment niet bekend. Ik zeg je, veel.

Hoe vaak geeft het gevoel de ware situatie weer, wat na afloop blijkt juist te zijn, maar waar veelal geen aandacht aan gegeven wordt. Vaak ook doordat mensen nogal eens wensen en verlangens voor het ware eerlijk zuivere ongedwongen innerlijke gevoel uit Mij zetten. Toch zou het voor iedereen beter zijn, als meer naar dat zuivere gevoel geluisterd zou worden en niet eerst met het verstand gekozen zou worden, zonder eerst het gevoel te raadplegen. In het ware zuivere gevoel zit het voortdurende contact met Mij en al Mijn goddelijkheid, in alles. Wie in zuiverheid zijn innerlijk gevoel te rade gaat, die gaat in werkelijkheid bij Mij te rade en krijgt dan ook het meest zuivere zicht op wat voor hem nodig is. Aan de hand daarvan kan hij zijn keuzen maken, in eigen beheer.

Want ieder mens heeft vrijheid van keus. Juist daardoor kiest de mens in zijn leven altijd zelf en niet Ik, ook niet als Ik hem help. Dan nog laat Ik de mens zijn eigen keus. Jammer is het, dat dan vaak eerder het denken, het verstand gevolgd wordt, dan het ware zuivere gevoel. Probeer dan meer het zuivere gevoel te raadplegen, laat verlangens en wensen helemaal los en breng voelen en denken in de juiste balans om het beste zicht op alles te krijgen.

Hemels Brood 3241

Sommige situaties zijn gemakkelijk en snel op te lossen. Maar andere situaties nemen veel tijd en zijn veel minder gemakkelijk op te lossen. Daar is geduld bij nodig. Geduld om juist de goede momenten af te wachten en niet eerder of later tot actie te komen dan het juiste moment. Sommige situaties groeien als vanzelf naar de beste oplossing en dan is er geduld nodig om dat groeien zijn gang te laten gaan en niet met een actie te verstoren. Daarbij is ook inzicht nodig en loslaten van eigen bedachte invullingen.

In alles heb Ik Mijn hand van liefde en al lijkt een situatie nog zo hopeloos, er is een uitweg, er is een oplossing. Maar elke juiste en beste oplossing komt via Mij. Ook voor de mensen die niet of nauwelijks in Mij geloven of wel in Mijn bestaan geloven, maar niet in Mijn hulp. Toch is het zo, dat in alles en dan bedoel Ik ook alles, Mijn Hand van liefde werkt. Daarbij wordt iedereen vrij gelaten in zijn keus. Wie in zijn vrije keus er voor kiest tot actie te komen als het nog te vroeg daarvoor is, of juist te laat, die gaat voorbij aan Mijn helpende hand en zo ontstaat er een andere situatie dan wanneer op het juiste moment tot de juiste actie gekomen was. Ook bij situaties waar groei nodig is en laten gaan, kan dit verstoord worden door vrij ingrijpen en het geduld niet hebben of het zicht niet hebben.

Voor alles is er een beste oplossing. Maar die komt de mens vaak niet uit. Omdat het van hem vraagt afstand te doen van eigen verlangen, eigen wensen, eigenbelang. Ook vraagt het geduld, tijd, accepteren en vaker verdraagzaamheid, vergeving, ware liefde. Wie in zijn hart het in Mijn Hand kan leggen, oprecht en zonder enig voorbehoud, die krijgt helder zicht en het juiste besef hoe het best te handelen. Die zal dan ook zo handelen, ook al doet het pijn, al is het niet de prettigste oplossing, het is wel de beste oplossing, die vervolgens ook rust en levensvreugde terug brengt, in liefde.

Hemels Brood 3242

Wees nu eens stil. Zet je gedachten over dat alles eens stil. Laat al je eigen invullingen eens helemaal los, zet je mening eens helemaal op neutraal, zet je verlangen op wat dan ook eens op nul, laat al je wensen eens gaan en wees eens stil, op dit moment of op enig moment. Kom dan in jezelf, in je innerlijk bij Mij en  laat uit Mij verse nieuwe gedachten in je opkomen, die geen wensen of verlangens in zich hebben, ook geen oordeel vanuit een zeker ongenoegen. Laat zonder enig eigenbelang nu eens Mijn gedachten in je opkomen en kijk dan eens wat dat je brengt. Overzie eens wat je daarmee kunt.

Want die gedachten zijn van Mij als een advies aan jou. Een andere zicht op een situatie of een andere oplossing voor een probleem, of een bemoediging voor de keuzes die je gemaakt hebt, of een zicht op wat er meer bereikt kan worden in een bepaalde omstandigheid. Wat je ook bezighoudt, als je wilt, kun je een beter zicht krijgen, een betere wijze van handelen, een groter begrip van de eigen reacties, enzovoorts. Niets is onmogelijk, voor alles is een oplossing, een mogelijkheid. Je hoeft die alleen maar te vinden.

In rust, in stilte, zonder eigenbelang, kun je die weg vinden en stap voor stap gaan. Het kan niet één grote stap zijn en de weg is gelopen. Het zijn meerdere stappen, soms veel en het kost tijd, soms veel tijd. Dat hangt er vanaf hoever je al een eigen weg bent gegaan, waar je eerst van terug moet komen om de juiste te gaan. Maar als je de juiste weg in rust en stilte, zonder eigenbelang, gevonden hebt, geef dan niet op, struikel niet over hobbels en kuilen die ook op die juiste weg kunnen voorkomen. Weet dat Ik op die juiste weg ook altijd naast je ga en je kan ondersteunen bij elke hobbel en elke kuil. Ga die weg, die liefde is, in alle rust en stilte, in het volle vertrouwen op Mij en alles komt helemaal goed.

 

Hemels Brood 3243

Hoe gaat je dag vandaag zijn? Wat is er vandaag voor jou belangrijk? Misschien is het goed om daar even over na te denken. Want vandaag is niet zomaar een dag, vandaag is een bijzondere dag. Een dag waarop je de kans krijgt je leven naar ware liefde in te vullen, naar onbaatzuchtige liefde in te vullen.

Elke dag is vandaag. Morgen, overmorgen, de dag na overmorgen, elke dag is iedere dag, vandaag. Elke dag is een belangrijke dag, want elke dag krijg je de kans, om naar waarheid te leven, naar ware liefde te handelen, zonder eigenbelang. Maar neem je die kans, dringt het wel tot je door hoe mooi die dag kan zijn, als je alleen en steeds naar die ware liefde handelt? Daarbij zeg Ik, voel en denk elke dag eens: “vandaag is het mijn kans, alweer de kans en vandaag pak ik mijn kans, vandaag ga ik alles in ware liefde doen. Vandaag doe ik mijn uiterste best om de liefde in alles vol te houden.” Misschien lukt het je dan niet, om dat de hele dag werkelijk vol te houden en kun je aan het eind van de dag beter maar bekennen, dat je niet alles in ware liefde gedaan hebt, maar je hebt oprecht en eerlijk bedoeld goed en met liefde te handelen. Juist dat is nodig, elke dag, vandaag.

Want zo kom je elke vandaag een stapje dichter bij het altijd naar ware liefde handelen, onbaatzuchtig in alles. Vandaag is nu. Vandaag is elke dag. Vandaag is het altijd. Daarom is vandaag zo belangrijk. Daarom is het juist ook vandaag zo belangrijk, dat je je oprecht en eerlijk voorneemt naar liefde te handelen in alles. Want, doe je het vandaag, dan doe je het altijd. Zo wordt jou leven vandaag, naar waar leven door jou gevormd, stap voor stap, elke dag, altijd, vandaag. Belangrijk vandaag, want vandaag leef je in Mijn liefde, zoals allen vandaag in Mijn liefde leven, vandaag, morgen, overmorgen, altijd!

Hemels Brood 3244

Lieve mensen, luister nog eens heel goed. Op aarde gebeurt heel veel wat niet altijd zo prettig en aangenaam is. Wat pijn doet en kwetst. Dat heeft te maken met al die mensen, die in hun keuzes afdwalen van ware liefde. En als je eerlijk bent, dan weet je dat je eigen handelen ook niet altijd geheel naar ware liefde uitpakt. Je weet dus maar al te goed dat wat je wilt, niet altijd lukt. Daardoor kun je misschien begrip opbrengen, voor je medemensen en accepteren dat het leven op aarde niet alleen over rozen gaat en met roze wolkjes is.

Wat Ik hier over wil zeggen is, hoeveel er ook mis gaat, onprettig is of kwetsend, Mijn ware liefde heb je altijd. Ik heb jullie allen altijd hoe dan ook, oneindig lief en Ik zorg voor jullie allen. Dat betekent niet, dat Ik alle onprettige situaties direct voor je wegneem. Want dan zou Ik de vrije wil van mensen wegnemen en dat zou hun voortbestaan kunnen schaden. Het betekent wel, dat Ik jullie altijd terzijde zal staan, om tot oplossingen te komen en om te kunnen omgaan met al dat onaangename, pijnlijke, kwetsende. Ik laat jullie nooit in de steek. En als je de gebeurtenissen toch oneerlijk vindt, omdat je vindt, dat je zoveel pijn, kwetsing e.d. niet verdient, dan wil Ik je er wel aan herinneren, dat al hetgeen de mensheid met Mij doet en gedaan heeft, toch ook niet door Mij verdiend is. Ook wil Ik je laten weten dat elke situatie, hoe pijnlijk en onaangenaam ook, je voor het ware hemelse leven net datgene ter ontwikkeling geeft, wat je juist dichter bij Mij en volmaakt leven brengt.

Al wat je niet verdient, wordt je vergoed, niet in geld en goederen, maar in toekomstig volmaakt leven met alleen nog ware wijze liefde. Onthoud dit goed. Ik heb jullie oneindig lief, Ik heb jou oneindig lief en in Mijn oneindige liefde geef Ik jullie allen, geef Ik jou, het allerbeste voor een eeuwig durende gelukzaligheid, werkelijk waar!

 

Hemels Brood 3245

Waar en hoe kun je nu zeker zijn van wat waar is en wat niet. Want steeds weer vertellen mensen dingen alsof het zeker en werkelijk waar is, maar na verloop van tijd blijkt het toch niet waar. Zoveel wordt beweerd als waar, maar is niet waar. En hoeveel mensen worden met die zogenaamde waarheid steeds weer bedrogen. Dan wil je weleens zeker weten, wat wel en wat niet waar is.

Er is wel een weg, die je kunt gaan, waarbij je gaat weten, in jezelf met zekerheid gaat weten, of iets waar is of niet. Die weg is: zelf eerst altijd en bij alles eerlijk en waar te spreken en nooit ook maar de kleinste onwaarheid of verdraaiing te gebruiken. Helemaal oprecht en eerlijk in alles vasthouden aan waarheid. Als je dan altijd oprecht en eerlijk bent en in alles in waarheid blijft, dan kun je in jezelf, in je hart, in je gevoel en je denken, steeds meer en meer waarheid van onwaarheid gaan onderscheiden. Wie dit ook werkelijk zuiver volhoudt, gaat waar en niet waar heel zuiver bemerken. In zichzelf heel zuiver weten. Maar wie daarbij toch ergens nog afwijkt van eerlijk en waar, al is het nog zo klein, die verliest dat innerlijk besef weer. Die zal weer van voren af aan zijn zekere besef van waar en niet waar moeten opbouwen in zuivere eerlijkheid en waarheid in alles.

Ik help de mens in veel situaties en gebeurtenissen, ben naast je, heel je leven. Mijn liefde omringt je en draagt je, maar Mijn liefde laat jou daarbij wel je eigen leven leiden, je eigen keuzes maken. Ieder mens leeft zelf, maakt zijn eigen keuzes. Ik kan advies geven, zonder dwang en de mens houdt altijd zelf de keus. Je mag altijd je leven in Mijn hand leggen, maar dat is niet in een stoel gaan zitten wachten. Dat is in jezelf Mijn liefdevolle advies ervaren en daarnaar handelen in vertrouwen op Mij, oprecht en eerlijk.

Hemels Brood 3246

Nergens in de hele oneindigheid is er een plek waar Ik niet ben. Ik ben overal. Waar je gaat of staat, Ik ben er. Nergens in de hele oneindigheid is er een plek waar Ik niet zie, waar Ik niet weet. Ik zie en weet alles in de hele oneindigheid. Elke gebeurtenis en elke situatie, Ik ken ze.

Er is geen plek waar iemand zich voor Mij kan verbergen. Toch verbergen mensen zich voor Mij. Niet dat Ik ze dan ook werkelijk niet kan zien, want er is geen plek waar iemand zich in werkelijkheid voor Mij kan verbergen. Daarom is het eigenlijk, dat zij Mij verbergen voor zichzelf. Zij doen of Ik er niet ben, zij sluiten hun ogen voor Mij. Zoals een kind denkt, dat wat hij met gesloten ogen niet ziet, er ook niet is, zo denken zij ook met gesloten ogen, dat Ik er niet ben. Maar als zij ook maar even hun ogen open doen, dan zien zij Mij, want Ik ben er wel en er is geen plek waar Ik niet zichtbaar ben. Wie Mij wil zien, die moet zijn ogen open doen. Dat is niet zo precies zijn natuurlijk materiële ogen, maar veel eerder zijn geestelijke ogen. Ja, dat heb Ik al vaker uitgelegd. Toch blijven de meeste mensen Mij niet zien en Mij niet werkelijk kennen. Dat ligt niet aan Mij, want Ik ben overal aanwezig.

Wie Mij wil zien, heeft daar een open oog voor nodig, een open geest, een open gedachte, een open hart. Voor wie zijn ogen sluit en gesloten houdt, ben Ik er niet. Toch ben Ik er, overal. Toch kun je Mij zien, zelfs met gesloten ogen. Want voelen kun je Mij ook. En voor al diegenen die Mij misschien niet zo snel kunnen zien, terwijl ze dat toch wel zouden willen, ben Ik te voelen, in het hart, in het waarheidsbesef te voelen. Want Ik ben overal. Zo niet tastbaar, zichtbaar, dan toch wel voelbaar. Open je ogen en zie of open je hart en voel!

Hemels Brood 3247

Elkaar in alle opzichten begrijpen is nog lang niet zo gemakkelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen voorstellingen van leven en welzijn. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen en verwachtingen. Vaak zo verschillend. Ook heeft iedereen zo zijn eigen belangen die hij voorop stelt en alles met elkaar kan dat tot veel misverstanden leiden. Er zijn veel misverstanden waardoor mensen vijandig tegenover elkaar komen te staan, ook misverstanden waardoor mensen vijandig tegenover Mij komen te staan.

Bij Mij is geen eigenbelang, bij Mij gaat het belang van de mens voor. Maar dat is niet altijd het belang wat die mens zelf heeft. Mijn belang voor ieder mens is zijn ware levensgeluk. En daar ontstaat dan ook al vaak een groot misverstand. Want het belang van die mens is meestal ook de verwachting die hij van Mij heeft in zijn geloof en vertrouwen op Mij. Maar als dat belang naar eigen welzijn en genoegen is, in wereldse zin, niet passend in de weg naar het ware levensgeluk, dan wordt dat door Mij niet nagestreefd en dan komen de verwachtingen vanuit zijn geloof en vertrouwen, niet op die manier uit. Dat geeft die mens teleurstelling en het idee dat Ik er toch niet voor hem ben en help.

Juist ben Ik er wel en juist help Ik hem, om zijn eigenbelang los te laten en de ware weg ten leven en het ware levensgeluk te vinden. Dat geeft meestal eerst een vijandige houding van die mens, die zijn verwachtingen in geloof en vertrouwen niet waargemaakt ziet. Maar na een tijdje zal hij, vroeg of laat, tot begrip komen en zijn vijandigheid laten varen. Wees dan onderling ook vol begrip voor elkaar, zo veel je kunt, want je leeft niet alleen, maar met Mij en velen om je heen.

Hemels Brood 3248

Er wordt een ongelooflijke hoeveelheid gelogen op aarde. Als Ik dat niet in Mijn liefde zou dragen, hoe denk je dan dat het er op aarde zou uitzien? Nu is er toch nog evengoed veel narigheid door alle leugen en bedrog. Omdat Ik niet alle leugen en bedrog weg kan nemen zonder de vrijheid van de mens te belemmeren. Wat Ik wel kan doen, is de gevolgen zo tot uiting laten komen, dat zij tot lering en tot groei kunnen dienen. Dat zij tot een levenservaring en besef leiden die de getroffen mens helpt bij zijn groei naar waar leven. Dat zijn ingewikkelde processen die voor de mens niet of nauwelijks nog te volgen zijn.

Het komt er vooral op aan, om naar ware liefde te leven in al je handelen en te beseffen dat elke afwijking van liefde, alle eigenbelang belemmerend werkt in vrijheid en in waar gevoel van leven, van waar levensgeluk. Elke afdwaling is een verwijdering van het ware gevoel van levensgeluk. De mens doet het zichzelf aan. Maar neemt het Mij kwalijk. Toch ben Ik voor alle mensen alleen ware liefde in een grote wijsheid en heeft het Mij kwalijk nemen geen grond. Zouden meer mensen dat maar in zichzelf gaan zien en beseffen. Zouden meer mensen maar gaan zien en beseffen dat het ware leven, het ware levensgeluk, nooit met leugen en bedrog bereikt kan worden. De weg van leugen en bedrog heeft nooit de richting naar waar leven, het is het volkomen tegendeel van liefde en ook heeft het geen enkele wijsheid in zich. Als je voor een taart bloem en eieren nodig hebt, maar je stopt er zand en steen voor in de plaats, krijg je nooit die taart.

Zonder liefde in wijsheid en waarheid bereik je het ware levensgeluk niet. Maar in Mijn liefde heb Ik het leven op aarde zo geordend, dat uit elk handelen wat geen ware liefde in zich draagt en geen ware wijsheid en geen echte waarheid is, toch een zicht kan ontstaan wat een waar besef van leven toont en een bekering tot liefde teweeg kan brengen. Dat is uit liefde voor jullie allen zo geordend, tot redding van allen die van liefde zijn afgedwaald.

Hemels Brood 3249

Als iemand een apparaat maakt wat op een bepaalde manier moet werken, dan zijn daar allerlei onderdelen voor nodig. Daar is dan ook een belangrijk onderdeel bij, waarzonder de werking niet goed verloopt of zelfs helemaal niet. Bij een horloge bijvoorbeeld zijn radertjes nodig. Daarbij is één rader de hoofd rader, waarzonder het horloge niet werkt. De andere radertjes hebben de hoofd rader nodig om hun werk te kunnen doen. Nu wil Ik de mens niet met een apparaat of een machine vergelijken, maar ook in het leven van de mens is één aspect van doorslaggevend belang voor een goed verloop ervan, dat kun je misschien al raden, dat is wijze onbaatzuchtige liefde in alle opzichten.

Zoals de radertjes in een horloge toch een grotere hoofd rader nodig hebben, zo heeft de mens om zijn leven tot gelukzaligheid te brengen ware liefde nodig in zijn handelen, niet alleen één mens maar allen. Hoe meer mensen naar het meest belangrijke, de liefde, handelen, des te gelukzaliger kunnen allen zich met elkaar voelen. Met elkaar. Want ieder voor zich vormt met elkaar tezamen één eenheid. Eén eenheid bestaande uit veel eenlingen zoals één bloem veel blaadjes heeft en ieder blaadje op zich ook één is. Alle mensen op aarde kunnen zo met elkaar, ieder voor zich en tezamen één zijn. In liefde één, Eén. Liefde bewerkt dat. Daarom is liefde de belangrijkste factor in het geheel, want het brengt die eenheid en geeft de ware gelukzaligheid aan een ieder persoonlijk, als deel van het geheel, het gezamenlijke geheel, waar ieder op zich als een eigen zijn bij betrokken is.

Houd daarom op met de vijandigheid naar elkaar en kom tot elkaar in liefde. Liefde die allen gelukkig maakt, ieder voor zich en allen tezamen, één in Eén. Want alles wat de mens alleen doet, werkt ook uit in het grote gezamenlijke geheel. Wat alleen allen ten goede komt, als liefde de drijfveer is. Laat daarom liefde niet ontbreken in al je handelen!

Hemels Brood 3250

Wil je graag ware liefde in al je handelen terugbrengen, wil je graag volmaakt worden in je mens zijn op aarde en tot wedergeboorte in het ware leven komen, vecht dan niet tegen het kwaad, tegen je afdwalingen van liefde, maar richt je op het vermeerderen van liefde. Let op de werkelijkheid in je hart. Let op de zuiverheid in je hart. Let op de waarheid in je hart.

Met je hart bedoel Ik, je gevoel, met het begrip van je verstand. Voel en begrijp wat je voelt. Is dit gevoel geen liefde, kom dan bij Mij in oprechtheid en in stilte, dat is zonder verstandelijke overwegingen, laat Mij puur en alleen je gevoel zien en vraag Mij je te laten zien, te laten begrijpen waar het vandaan komt. Mocht het zijn, dat het niet als basis liefde in zich draagt, vecht daar dan niet tegen, maar vraag Mij in je hart, om een ommekeer naar liefde. Voel en begrijp dan de weg naar liefde, de weg van ware liefde. Ga die zonder te vechten tegen je afdwalingen. Want door je afdwalingen te bevechten, maak je ze groter en belangrijker, waardoor ze moeilijker te overwinnen zijn. En alle tijd die je daaraan geeft, alle kracht die je daaraan geeft, is tijd en kracht die je beter aan groei van liefde als basis van al je handelen, van heel je leven kunt geven. Knok je een vijand de deur uit, door het raam komt een ander weer binnen. Is je huis vol van liefde, geen vijand komt er binnen. Is je hart vol van liefde, dan is er geen sprake meer van iets anders.

Vul je hart met liefde en de liefde verdrijft al het tegenovergestelde van liefde. IJver daarom voor liefde in je hart, liefde in je doen en laten, liefde voor alle mensen om je heen, liefde voor allen, ook die jou oneerlijk of zonder liefde behandelen. Laat jouw liefde groeien door Mijn liefde. IJver er voor Mijn liefde aan te nemen, Mijn vergeving aan te nemen en zelf te vergeven en lief te hebben, bij alles en iedereen.

Hemels Brood 3251

Als Ik deze bladzijde verder blanco laat, wit, zonder verdere woorden, dan is dat niet omdat Ik niets meer te zeggen heb. Dan zou dat zijn, om nu eens niet via geschreven woorden contact met je te maken, maar dan zou Ik daarmee eens rechtstreeks in je hart, zonder woorden, contact met je willen maken. In stilte. Jouw Mij in je zelf laten voelen.

Zoals je in jezelf Mijn geschreven woord ervaart als waar en goed, zo kun je zonder woorden Mij ook in jezelf voelen en ervaren dat Ik het ben, dat Ik in jou waar en goed ben, voor jou en voor alle mensen.

Je kunt ook dit stukje uitlezen en dan daarna een moment van stilte nemen, om Mij in jezelf te voelen en te ervaren dat Ik in je ben in waarheid en liefde. Je hoeft Mij dan alleen maar te voelen, in je hart te voelen in waarheid en liefde, in het goede. Zonder woorden. Zonder vragen. Alleen voelen. Want wie in zich nog geen contact met Mij gehad heeft en Mij in zichzelf vaker daarom gevraagd heeft, maar geen antwoord gekregen heeft naar zijn idee, voor diegene is het het beste om Mij in zich eerst alleen maar te leren voelen, in het hart, zonder woorden, zonder vragen. Want wie Mij niet eerst in zich voelt, die zal moeilijk in zich Mijn antwoorden ontdekken. En toch zijn die in jou, alle antwoorden op al je vragen. Ik geef je deze, maar als jij Mij niet voelt in jezelf, kun je ook de antwoorden van Mij nog niet herkennen.

Begin er daarom eerst mee, Mij in jezelf te voelen. In stilte te voelen. Oefen dat dag na dag en op zeker moment ben je er mee vertrouwd Mij in je te voelen. Als dat zo is, kom dan voorzichtig met je vraag en voel Mij, voel Mijn antwoord uit Mij in jezelf naar voren komen. Oefen dat luisteren naar wat Ik je naar boven breng. Oefen dat elke dag en het zal je steeds vertrouwder worden Mij in je te voelen, Mijn antwoorden in je te ervaren. Maar begin bij het begin. Wees stil, wees nu een poosje stil en voel Mij, leer Mij eens in jezelf te voelen, in waarheid en liefde, nu.

 

Hemels Brood 3252

Als je het bij jezelf zoekt, is het moeilijk te vinden. Als je het bij Mij zoekt, is het aanwezig, alles is bij Mij aanwezig, elk antwoord op elke vraag. Maar als je bij jezelf zoekt, zet je dat als het ware voor het contact met Mij, je aandacht is dan niet bij Mij, maar bij hetgeen je zoekt in je verstand, met je verstand. Dat is hetzelfde als wanneer je in een situatie specifiek op één ding let. Dan zie je al het andere wat er gebeurt niet, je merkt dan veel van hetgeen er allemaal ook gebeurt niet op. Als één ding al je aandacht krijgt, krijgt de rest niets en valt het buiten je opmerking. Zo zet je Mij en Mijn antwoorden buiten je opmerking, het gaat aan je voorbij, doordat je aandacht bij het verstandelijk vinden van wat je zoekt is.

Kom eens naar je hart, vraag het eens aan Mij en zoek eens niet verder. Houd je aandacht open, laat je zoeken met je verstand los en bemerk in je Mijn antwoord, Mijn oplossing voor wat je zoekt. Het zal je verrassen, wellicht zeg je dan, dat ik daar niet aan gedacht heb! Het is niet je verstand alleen waar oplossingen te vinden zijn. Het hart is de plaats. Ga daarom vaker met je verstand naar je hart. Ik zeg dus niet, schakel je verstand uit, Ik zeg, ga met je verstand naar je hart. Laat je hart het centrum zijn, de Bron waar Ik ben en waar je uit Mij kunt putten. Dan kun je al wat Ik je daar aanreik begrijpen en als beste oplossing zien en voelen. Voor wie in waarheid, eerlijk en oprecht voelt, geldt dat wat hij voelt, dan ook waar is.

Onthoud dat. Zodat je door je gevoel niet bedrogen wordt. Want wie zichzelf bedriegt of zich iets anders voorhoudt dan wat volkomen waar is, diens gevoel bedriegt hem terug. Dat is, als je een verlangen hebt en er naar zoekt dit verlangen in een vorm van eigenbelang waar te maken, zal je gevoel hierover niet zuiver zijn. Maar een oprecht en waar loslaten van eigen verlangens,zet je gevoel vrij om waar en waarachtig Mij te voelen en te ervaren wat je weg mag zijn.

 

Hemels Brood 3253

Iedereen wil veilig zijn. Overal veilig zijn. Maar op de wereld is het op veel plaatsen niet veilig, voel je je niet altijd veilig en soms weet je niet of het er veilig is. Alleen in volkomen ware onbaatzuchtige liefde kan de mens veilig zijn. Maar zo’n volkomen zuivere liefde is er bij mensen nauwelijks, zelfs niet bij de meest goed willende mens.

Al is er op aarde nog zo veel onveilig, bij Mij ben je altijd veilig, in Mijn liefde ben je altijd veilig. Waar je ook gaat of staat, bij Mij ben je veilig. Dat wil niet zeggen dat dan ook de mensen om je heen altijd veilig zijn. Maar bij Mij, in Mijn handen, ben je veilig, geef je daarom over aan Mij en vertrouw op Mij zoveel je kunt. Dan kan de veiligheid die bij Mij is je omringen op aarde en je zoveel als je op Mij vertrouwt in veiligheid helpen om te gaan met elke situatie waar je mee te maken hebt. Hoe beangstigend iets ook kan zijn, Ik heb alles in Mijn hand en zal je altijd zeker helpen. Mijn hulp kan niet alles voor je wegnemen, omdat op aarde ook de vrije wil van alle mensen van belang is voor hun groei naar zelfstandig volkomen liefde leven.

Maar Ik kan je wel de juiste weg helpen gaan, in je als een soort intuïtie laten voelen hoe met de situatie om te gaan en je bemoedigen niet op te geven, waar actie nodig is en actie te laten waar die niet nodig is. Ook kan Ik je helpen moed te houden, hoe een situatie ook verloopt. Weet dat Ik er altijd voor je ben, in elke situatie. Geef al je angst aan Mij en trotseer alles wat op aarde op je pad komt met Mij en weet dat het toch uiteindelijk helemaal goed komt!

 

Hemels Brood 3254

Wanneer het de mens goed gaat, denkt hij meestal niet zoveel aan Mij. Hij leeft, geniet en vindt dat heel normaal. Maar wanneer het hem op een gegeven moment niet meer zo goed gaat, denkt hij opeens wel weer aan Mij. In zijn nood komt hij dan bij Mij en Ik zeg, hij is van harte welkom!

Want Ik help eenieder graag, die in nood zich Mij en Mijn liefde herinnert. Ook al had hij eerder geen aandacht voor Mij, dan nog ben Ik er bij nood en help Ik graag. Die mens mag denken dat Ik, voordat hij in nood kwam, niet in zijn nabijheid was, maar dat was Ik wel. Ook al denkt iemand niet aan Mij in zijn goede dagen, Ik denk wel aan hem. En al denken mensen dat zij in hun goede dagen Mij niet nodig hebben, omdat het dan toch allemaal wel goed is, ook op die dagen ben Ik bij alle mensen, ook op die dagen ben Ik bij je. Want of het nu goed gaat of minder goed, Ik ben er bij iedereen, je hele leven ben Ik bij je en je hele leven sta je in directe verbinding met Mij, in goede en minder goede dagen, Ik ben er altijd. Want ook de goede dagen heb je door Mijn liefde, die liefde is er juist ook in de goede dagen en doet haar werk ook in de minder goede dagen. Voor Mij maakt het dus geen verschil in Mijn liefde voor jou.

Maar voor jou kan het wel verschil maken. Want Mij in nood moeten zoeken, is veel moeilijker dan wanneer je je ook in goede dagen tot Mij keert en beseft dat Ik er ook dan ben, direct bij je ben. Dat verkleint voor jou de afstand tussen jou en Mij in tijden van nood of kleinere onaangename situaties, die hoe dan ook in elk leven van een mens voor komen. Voor jou geeft het besef van Mijn nabijheid juist in goede dagen nog een extra besef van Mijn liefde en een extra gevoel van geluk en blijdschap. Dat is toch niet te versmaden. En mocht er dan een tijd van nood aanbreken, dan hoef je Mij niet te zoeken. Want je weet al zeker dat Ik er ben en voor je zorg. Dat vertrouwen helpt je met Mijn liefde in alle rust uit de nood te komen en met een dankbaar besef weer in het goede te komen.

Hemels Brood 3255

Denk je dat Ik niet weet welke aards materiële zaken van belang zijn bij een verblijf op aarde? Hoewel het geestelijke leven in pure liefde het ware leven is, weet Ik toch ook wel heel goed, welke materiële zaken voor een verblijf op aarde van belang zijn. Temeer, omdat Ik Zelf de gang van zaken op aarde zo heb ingesteld, passend in de orde waaraan het leven op aarde voldoet. Maar er is wel een zekere verhouding bedoeld in de verdeling van al het materiële wat nodig is voor de mens op aarde. Juist in die verdeling zit een enorm verschil tussen mensen.

Als voorbeeld: iedereen heeft een dak boven zijn hoofd, een huis nodig. Maar de één bouwt een kasteel, terwijl de ander nog niet de gelegenheid heeft een kleine hut te bouwen. Zo heb Ik het niet bedoeld. Juist met het ware leven in ware liefde, zou dat veel meer in verhouding moeten zijn. Het is wel zo, dat in een warm land heel anders gebouwd kan worden, dan in een koud land en dat daarbij ook de kosten van bouw verschillend zijn, zoals dat in veel andere materiële situaties ook heel verschillend kan zijn. Verschil is niet het punt. Maar de verhouding wel. Er wordt in de wereld, op aarde, niet naar behoefte in alle eerlijkheid een reële verdeling gemaakt, met alles wat voorhanden is en in eerlijkheid en liefde voor elkaar verdeeld kan worden. Natuurlijk is er op aarde ook in de materie van alles voor mensen nodig. Dat weet Ik en dat geef Ik dan ook.

Maar in de vrije keus van de mens grijp Ik niet in. Daar is het dat de mens zich meer toe-eigent dan eerlijk en juist is. Daar is het dat Mijn zegen uitblijft voor al die afdwaling van mensen. Niet omdat Ik de materie afwijs, maar er kan geen zegen rusten op eigengewin, niet geestelijk en niet materieel. Toch, Mijn liefde blijft altijd voor jullie allemaal.