Hemels Brood 3163 – 3193

Hemels Brood 3163

Niet alle mensen die zeggen te geloven en zich inzetten om hun geloof waar te maken, hebben al het ware levende geloof. Er is onder de gelovigen een scala van interpretaties en opvattingen over Mijn leer van liefde en waarheid. En allen zijn ervan overtuigd op het ware pad van leven te gaan en verkondigen hun overtuigingen soms tot in het fanatieke, terwijl Ik daar niet om vraag. Ik vraag niet om indrukwekkende verhandelingen en beweringen als getuigenis van wat iemand gelooft. Ik heb het liefst dat ieder die in Mijn bestaan, Mijn ware onbaatzuchtige liefde en waarheid gelooft, daarnaar leeft en in zijn uitlatingen net zo nederig, terughoudend zachtmoedig en fluisterend is als Ik. Ik heb het liefst dat ieder zijn overtuigingen met Mij bespreekt, rustig in de stilte van zijn hart, en niemand ook maar iets in enthousiasme of overtuiging opdringt.

Maar jammer genoeg hebben juist die enthousiaste gelovigen vaak niet door, dat zij het mensen eerder onaangenaam en lastig maken met hun getuigenissen en daardoor hen ook juist eerder van Mijn leer vervreemden, dan dat zij er werkelijk goed aan doen. Juist hun enthousiasme of hun overtuiging te moeten getuigen van hun geloof, zet hun hart dicht, zet hun geestelijk oor dicht, zet hun geestelijke ogen dicht en zo horen zij Mijn zachte fluistering in hun hart niet. Als zij het al horen, dan zetten ze het opzij, overtuigd als zij zijn dat zij goeddoen aan hun medemens.

Getuigen van Mijn liefde is leven naar Mijn liefde. Getuigen van Mijn waarheid is leven naar Mijn waarheid. Spreken over je liefde voor Mij, over waarheid, over al datgene waar je van overtuigd bent, doe dat alleen bij diegenen die in vrijheid ervoor kiezen naar je te luisteren. Vraag daarnaar, draaf niet door over datgene wat jij ontzettend mooi en belangrijk vindt. Want de mens die niet dezelfde voorkeuren heeft, zal uit beleefdheid dat niet zeggen, dat hij geen belangstelling heeft. Na verloop van tijd gaat diegene je mijden en zich onprettig voelen of zelfs geïrriteerd raken. Voorkom dat door alleen dan te spreken als je zeker weet dat iemand werkelijk naar je wil luisteren. Vergewis je ervan dat het geen beleefdheid is. In veel situaties is het dan beter om te zwijgen.

Iedereen heeft wel overtuigingen die niet of niet helemaal overeenkomen met Mijn ware Evangelie. Ik laat jullie de vrijheid om een weg met misvattingen te gaan. Gaandeweg wordt je dan wel meer en meer duidelijk waar je nog misvattingen hebt. Wees nergens overdreven enthousiast over, want ook dat waar je heel enthousiast over bent, kan een dwaalweg zijn. Geloof Mij, Ik zie veel dwaalwegen die gelovige mensen in hun liefde voor Mij denken te moeten gaan of overtuigingen die niet werkelijk met Mij en Mijn ware liefde te maken hebben. Ik kan dat niet zomaar wegnemen. Het ware zicht komt langzaam en niet altijd gemakkelijk. Beteugel je enthousiasme, zodat het geen fanatisme wordt en leef naar liefde en waarheid, dan doe je al heel veel goed, meer is echt niet nodig.

Hemels Brood 3164

Wijsheid, wat is wijsheid? In de liefde zit ook de wijsheid, liefde en wijsheid gaan samen. Wijsheid komt niet uit het verstand voort. Wel is het verstand erbij nodig, maar dat is iets heel anders. Vaak wordt er gezegd, gebruik je verstand. Maar Ik zeg, roep je liefde erbij, dan komt daar de wijsheid bij, die je verstand nodig heeft om tot uitwerking, tot begrip te komen. Zonder liefde laat het verstand het in ware wijsheid afweten. Dan kunnen de mensen met het verstand wel denken de wijsheid op te roepen, maar de ware wijsheid heeft altijd de liefde erbij nodig om tot het meest optimale resultaat te komen. De liefde neemt de wijsheid mee, want de liefde zonder de wijsheid zou haar stevigheid in werking niet krijgen, het zou in haar zachtmoedigheid tot niets werkelijk komen. Zo gaan liefde en wijsheid tezamen, want wijsheid zonder liefde of liefde zonder wijsheid is gelijk één been waar er twee nodig zijn.

Ja, er zijn mensen die de liefde boven alles zetten en daarbij een deel van de wijsheid niet begrijpen. En ja, er zijn mensen die vooral met het verstand alles beredeneren en een deel van de liefde of helemaal de liefde buiten beschouwing laten. Noch het één, noch het ander zou een optimaal resultaat geven. Terwijl een samengaan van liefde en wijsheid juist zoveel goeds tot een geweldig resultaat kan brengen. Bij de liefde moet het verstand niet vergeten worden, om de bijgaande wijsheid te begrijpen en bij het zoeken naar het juiste wijze handelen, moet dit niet met het verstand gezocht worden, maar juist met het hart, met de liefde uit het hart, ware onbaatzuchtige liefde. Het hart, het centrum in je zelf waar geen eigen invulling is, daar stroomt Mijn liefde met wijsheid, bij iedereen binnen. Wie zich op die stroom richt, kan Mijn liefde daar voelen en uit putten. Liefde en wijsheid in waarheid en dit inzetten voor de beste resultaten in het leven, niet voor hemzelf alleen, maar voor alle mensen, voor iedereen.

Hemels Brood 3165

Staat er niet beschreven, wie is Hij, dat Hij de wind bestraft? Wie is Hij, dat de elementen Hem gehoorzamen? Ik ben het, jullie Schepper en hemelse Vader die in Jezus Christus mens is geworden gelijk jullie mens zijn. Ik ben het die de hele oneindigheid beheerst in ware liefde en zorg draagt voor al het geschapene. Ik ben het die jullie in jezelf kunnen ontmoeten, in een contact van mens tot Mens, in een contact van mens tot Mij, Jezus Christus. Ik ben het die jullie draagt in liefde, de dood van jullie wegneemt en jullie in liefde en waarheid het leven geeft, vrij leven. Ik ben het die jullie zonder dwang je weg wijst en alles in liefde zet wat door mensen zonder liefde gedaan is. Ik ben het die in eeuwigheid jullie eindeloos lief heeft, waardoor altijd alles, al lijkt het nog zo hopeloos, weer goed gemaakt wordt.

Maar wat is gezondheid als je Mij niet kent, als je Mij niet in je hart draagt, als je Mijn liefde niet voelt, als je niet minstens probeert om Mijn ware liefde te leven. Wat is geld, goederen, macht, roem, als je niet in Mij gelooft, als je geen idee hebt van het ware leven, van ware liefde? Ja, dat is hoe het de wereld vergaat, met alles wat zij hebben, of het nu een uitstekende gezondheid is, veel bezit, veel vrienden en kennissen, een uitgebreide familie, enz, het heeft allemaal geen enkele waarde als zij Mij niet kennen, Mijn ware liefde niet voelen, niet naar ware liefde minstens proberen te leven.

Het is je als genade gegeven, in grote zegen, als je Mij wel kent, als je Mijn ware liefde in je hart voelt, als je je inzet om naar Mijn liefde te leven. Laat dat dan ook je hele leven zijn en laat gezondheid, bezit, macht, roem buiten beschouwing, want het is allemaal niets. Mijn ware liefde leven in alles, is alles. Jou in ware liefde uit genade als zegen gegeven.

Hemels Brood 3166

Ongewone verschijnselen. Verschijnselen waar de mens geen verklaring voor heeft, komen over de hele wereld voor. Overal worden zij anders uitgelegd. Soms roepen zij angst op. Maar een groot deel van die verschijnselen zijn door de mens wel te doorzien, als hij wat dichter bij Mij zou leven. Ook is er een deel wat door de mens op een logische manier verklaard zou kunnen worden, als die mens beter zou opletten en  meer zijn analytisch vermogen zou gebruiken. Toch blijft er dan altijd nog een deel, wat helemaal niet te verklaren is.

Is het dan belangrijk om naar een verklaring te blijven zoeken? Tijd te nemen om een verklaring die passend is, te vinden? Voor Mij niet. Voor Mij is het belangrijk dat je in het leven bereid bent onvoorwaardelijke liefde te zoeken in jezelf, om naar te leven. Voor Mij is het belangrijk dat je helemaal naar oprechte waarheid leeft. En juist dat laatste, die waarheid, is zo belangrijk in het geval van onverklaarbare verschijnselen. Want er zijn heel veel mensen daarin niet eerlijk, zij doen en spreken niet naar waarheid. Zou iedereen naar volkomen oprechte waarheid doen en spreken en nooit ook maar het kleinste vergeten, dan zouden er al bijna geen onverklaarbare verschijnselen meer zijn.

Geloof Mij, dat er veel meer door mensen vergeten, verdraaid en niet eerlijk verteld wordt dan mensen denken en in hun goedgelovigheid, aannemen als waar. Daarom heeft het ook geen belang om het onverklaarbare te verklaren. Geef je tijd aan liefde en zorg voor je medemens, dat geeft meer goeds en is voor je ware leven van veel meer belang!

Hemels Brood 3167

Veel mensen proberen de dingen naar hun hand te zetten. Daarbij houden ze geen rekening met hun medemensen. Daarom is het maar goed, dat Ik al voor de mens op aarde kwam, Mijn Schepping naar Mijn Hand gezet heb. In zo’n ware en krachtige liefde, waarbij wel met alle mensen rekening gehouden is.

Maar niet alleen dat. Ook is er daarbij rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s welke de mens zich in zijn vrijheid kan bedenken. Voor elke keus die de mens maakt is een weg voorbereid. Welke keus de mens ook maakt, hij kan er geen bedenken welke niet in Mijn Schepping een tot in de oneindigheid uitgewerkt verloop heeft. Zo ken en weet Ik elk verloop van elke keus van elk mens precies, tot in het kleinste detail. Ik heb het lot van de mens daarmee niet bepaald, dat doet de mens zelf, met zijn vrije keus. Ik heb alleen elke keus die een mens in willekeurig welke situatie dan ook maakt, een verloop gegeven wat in de vrijheid van de mens toch nooit anders verloopt dan geplaatst door Mij in Mijn Schepping.

Dat is Mijn Hand van liefde, die voor alle mensen zorgt en toch ook alle mensen in vrijheid laat, ook al weet Ik alles, alle verloop van elke keuze die een mens maakt, lang voordat hij in vrijheid van zijn die vrije keus maakt. Zelfs weet Ik dat vanaf het begin tot in de oneindigheid. Daarmee blijft altijd Mijn ware onbaatzuchtige liefde in waarheid en wijsheid de Enige ware weg, waar langs iedereen tot ware gelukzaligheid van waar leven kan komen. Want het ware leven is jullie allen gegeven en de oneindige gelukzaligheid kunnen jullie zelf verwerven, door in vrijheid en uit eigen vrije keus die weg van waarheid, onbaatzuchtige wijze liefde te gaan. Zo is jullie vrijheid, gevat in Mijn Hand, toch altijd jullie vrijheid.

Hemels Brood 3168

Voor de mate waarin de meeste mensen afdwalen van liefde, gaat het er op de aarde in verhouding, ondanks pieken en dalen, nog mild aan toe. Omdat Ik in grote mate Mijn liefde over de aarde geef en Mijn Engelen veel werk verzetten. Zou dat niet gebeuren, dan zou de aarde nu verbrand en verwoest zijn. Maar het is niet de bedoeling dat de gevolgen van afdwalingen van de mens hem tot in het meest verschrikkelijke bestraft. Het is de bedoeling dat hij tot inzicht komt en gaat begrijpen dat zijn eigen handelen de sleutel is tot een werkelijk goed leven en dat die sleutel alleen ware wijze onbaatzuchtige liefde kan zijn en is.

Alle gebeurtenissen zijn er op gericht de mens daarbij sterk te maken om, als hij eenmaal die Enige ware sleutel gevonden heeft, daaraan vast te houden in al zijn handelen. Toch lijkt het voor veel mensen een grote verschrikking om op aarde te zijn en voor velen is het dat ook. Maar het is toch lang niet die verschrikking die het zou zijn, als Ik niet overal met Mijn liefde zou bijsturen en Mijn Engelen niet voortdurend aan het werk zouden zijn, om de gevolgen van alle liefdeloze keuzes van de mens te verzachten en met Mij in goede banen te leiden. Zo wordt alle afdwaling tot op zekere hoogte omgebogen tot liefde en beproeving waar dat nodig is, om meer inzicht aan iemand te geven en hem te sterken om al hetgeen hij geleerd heeft met vaste hand toe te blijven passen, in al zijn doen en laten.

Want het is zeker niet gemakkelijk om in alles en in elke situatie helemaal oprecht en zonder enig voorbehoud in ware wijze onbaatzuchtige liefde te blijven, terwijl om je heen van alles mis is, oneerlijk is, onwaar is, vernederend is en je beledigd en tekort gedaan wordt. Nooit zal Ik aan de mens meer laten gebeuren of langer, dan wat voor hem te dragen en goed is. Zodat alles aan iedereen uiteindelijk ten goede komt. Is dat niet hier op de aarde, dan zeker in het hiernamaals, altijd passend bij die mens in Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3169

Ieder mens heeft te maken met de tijd waarin hij leeft. Met al het specifieke van die tijd. Zoals eeuwen geleden de mensen geen telefoon, geen televisie, geen radio hadden en nog veel meer niet hadden, zo moesten zij hun leven leiden zonder dat al en zo is het leven in de huidige tijd met dat al.

In alle tijden kon de mens bij al zijn doen en laten voor of tegen ware liefde kiezen. En in alle tijden was er de verleiding en het gebrek aan inzicht. In alle tijden was er de hebberigheid van de mens die hij al groeiend eerder vergroot heeft, dan afgestaan. In alle tijden kon de mens voor raad en ondersteuning bij Mij komen en toch ging de mens vooral zijn eigen gang. In al die tijden is er bij de mens daarin niet veel veranderd. Wel zijn de omstandigheden waarin de mens leeft veranderd. Want in het verloop van de tijd is de ontwikkeling van de mens door gegaan. En wel in de richting die de mens met zijn handelen teweeg brengt. Kijk naar de specifieke elementen van deze tijd en je kunt al heel goed zien, wat de mens teweeg heeft gebracht op aarde. In het materiële, het technische vernuft heel veel. Maar ten aanzien van het ware leven, bitter weinig.

In zo’n situatie leef je nu, in deze tijd. En je wilt eigenlijk zo niet leven, maar er zijn zoveel situaties waarbij je in de grote stroom van commercie en genoegens wordt meegezogen, dat je je er niet buiten kunt houden. Zo is het. En vind dan maar eens de juiste weg om te gaan. Dat lukt niet zonder je in een bepaalde mate aan te passen aan de tijd waarin je leeft. Maar streef het niet na, meer te bezitten, meer te krijgen, belangrijk te zijn, genoegens te verwerven, het mensen naar de zin te maken om geaccepteerd te worden. Laat waar je niet om heen kunt zo zijn, ga met de stroom mee waar het niet anders gaat, maar zoek het niet. Zoek Mij in jezelf en luister naar Mijn raad die altijd vol zachtmoedige liefde is, nooit dwingend of iemand iets verplichtend. Die je vrij laat en toch ook leidt, in vrijheid leidt, als jij het wilt.

Weersta de verleiding door je wil in liefde en uit eigen vrije keus met Mijn wil overeen te brengen. Zou dat in alle tijden door veel mensen gedaan zijn, dan zou in de huidige tijd alles er heel anders uitgezien hebben. Wellicht zonder televisie, zonder auto’s, zonder telefoons, maar niemand zou dat missen. Want liefde zou dan alles zijn en voor allen het grootste goed zijn, in alle rust en vrede. De aarde zou er zeker heel anders uitzien. Maar nu is nu en daarin leef jij, nu. Accepteer dat, houd de liefde vast en laat al het andere aan Mij, dan komt het allemaal goed. Voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 3170

Er is een verschil tussen leren uit boeken, leren van mensen en leren van Mij uit je hart. Dat is een groot verschil. Want leren uit boeken blijft buiten jezelf staan, je iets verwerven wat niet in jezelf maar buiten jezelf vorm gekregen heeft. Leren van mensen is doorweven van allerlei wat niet het juiste om te leren is. Omdat mensen altijd nog een deel eigen interpretatie en afdwaling van wat waar is hebben. Hoe goed ze het ook menen, als zij niet van Mij uit hun hart leren, dan hebben zij veel ruis wat je meekrijgt als juist, terwijl het dat niet is.

Oefen je liever om van Mij te leren, in je hart Mij te ontmoeten, in je hart Mij te voelen en laat Mij je in je hart inspireren. Mijn lering is zuiver, dwingt niet, laat je vrij in je keuze, adviseert in waarheid wat je het beste kunt doen. Van Mij kun je over een situatie die je niet begrijpt, het juiste zicht krijgen in je hart. Alleen die mens, die een innerlijke verbinding met Mij in zijn hart heeft, kan iets voor je betekenen, omdat hij Mijn liefde weet door te geven en uit het juiste zicht van Mij kan putten. Toch is het altijd nog het beste om voor alles direct in je hart contact te maken met Mij en naar Mij in jezelf te luisteren, in plaats van naar mensen of te lezen in boeken. Want er is niets zuiverder te verkrijgen dan van Mij rechtstreeks in je hart. Zoek vooral dat.

De mens die Mij al in zijn hart gevonden heeft, kan je daar bij helpen. Laat het dan los om allerlei mensen te bevragen die hun lering niet uit Mij hebben, maar van anderen, uit hun opvoeding, uit boeken of door allerlei studies. Zelfs theologische studies zijn niet zodanig uit Mij, dat ze werkelijk het zuivere bieden. Laat het mensenwerk los en kom tot je hart, kom tot Mij als je de werkelijke ware zuiverheid van liefde en inzicht wilt, kom in je hart bij Mij!

Hemels Brood 3171

Ieder mens heeft in zijn leven houvast nodig. Iets waaraan hij zich in allerlei situaties kan vasthouden. Zodat hij zijn krachten gebundeld en sterk houdt. Maar wat is zo’n stevig houvast, waaraan hij zich bij alles kan vasthouden?

Iemand kan een houvast in zijn leven van geld gemaakt hebben. Als hij maar genoeg geld heeft, dan voelt hij zich krachtig en kan alles aan. Iemand anders heeft een heel belangrijke baan, waar hij veel aanzien heeft. Daar heeft hij houvast aan. Maar wat als het geld op raakt of de baan afloopt? Dan houdt het houvast op. Er is een verschil in houvast en de kracht die dat geeft. Een houvast gebaseerd op eigen belang, geeft een beperkte kracht, die elk moment verdwenen kan zijn. Een houvast gebaseerd op belangeloosheid en liefde geeft een blijvend sterke kracht.

Een houvast kun je ook zien als een motivatie. Een motivatie waar vooral eigenbelang een rol speelt, kan zomaar zijn kracht verliezen. Terwijl een motivatie om het goede en liefdevolle te doen, als een rots in de branding blijft staan en een goed houvast, om vol te houden aan het goede, blijkt te zijn. Kijk maar eens goed naar de gebeurtenissen in je leven en hoe krachtig je ergens aan vast kon houden als er eigenbelang  aan vast zat, of hoe je iets vol kon houden als er geen eigenbelang aan te pas kwam. Juist bij het gebed is altijd ook het eenvoudige gebed zo verhoord, terwijl een gebed waar eigenbelang in meespeelde niet zomaar verhoord is.

De kracht van Mijn liefde verbindt zich met al hetgeen zonder eigenbelang is en die kracht maakt datgene tot een heel sterk houvast. Maar met het eigenbelang verbindt zich de kracht van Mijn liefde niet, zodat daar geen krachtig houvast bij tot stand komt. Wie een stevig houvast wil, die is welkom bij Mij. Al wat zonder eigenbelang is, al wat uit liefde is, uit goedheid, eerlijk, waar en oprecht, krijgt Mijn kracht tot een heel stevig waarachtig houvast.

Hemels Brood 3172

Al sinds jaar en dag heb Ik zo’n mooi, goed, waar, liefdevol leven aan de mens beschikbaar gesteld en hij pakt het niet op, hij neemt het niet aan. Volmaakt vrij leven heb Ik de mens gegeven en hij leeft het niet, in zijn vrijheid van keus, leeft hij het niet. Toch verwijt Ik de mens niets, Ik neem hem niets kwalijk. Het ware gelukzalige leven, wat een overmaat aan gelukzaligheid in zich houdt, blijft beschikbaar voor de mens en Ik blijf in alle liefde voor hulp en ondersteuning in liefde voor alle mensen in ieders nabijheid. Zodat toch altijd nog iedereen voor dat ware leven kan kiezen.

Dit ware leven is in alles onbaatzuchtige liefde voor Mij en de medemens, geduld met de naasten, ijver om de ware liefde in alles vast te houden, eerlijkheid en waarheid in al wat gezegd wordt en in alle handelen. Aanvaarding en vergeving als iemand eens afdwaalt en niet eerlijk handelt, standvastigheid in liefde voor Mij en alle mensen, ieder mens als gelijke zien en geen onderscheid maken in belangrijkheid tussen mensen, maar ieder in zijn waarde laten en waarderen, al heeft diegene nog zo weinig talenten. Waar leven is Mijn liefde aannemen zoals Ik die geef, waarbij het kan zijn, dat een deel van je bestaan op aarde minder prettig is. Dan toch alle vertrouwen houden ten diepste, dat alles altijd in Mijn liefde staat en van daaruit altijd goed komt. Zo is het leven.

Op deze aarde kun je daar in oefenen, kun je getoetst worden in allerlei situaties. Situaties waarbij het belangrijk is, dat je in ware liefde blijft, waarheid vasthoudt, vergevend kunt blijven, enz. Situaties die minder prettig zijn, maar waarin je toch op Mijn onbaatzuchtige helpende liefde blijft vertrouwen, niet even, maar zolang Ik een situatie laat duren. Zie daarbij altijd in alles Mijn oneindige wijze zachtmoedige liefde, zodat je niet overvallen wordt door moedeloosheid. Geloof Mij, je Schepper, in ware liefde. Want Ik heb je lief, oneindig lief en Ik geef je in die oneindige liefde het ware oneindige gelukzalige leven. Neem het aan, wees zelf Mijn ware onbaatzuchtige zachtmoedige liefde!

Hemels Brood 3173

Goede raad is duur, zegt het spreekwoord. Bij Mij is goede raad en Ik geef die gratis. Maar er zijn maar weinig mensen die voor goede raad bij Mij komen, ook al is die gratis. Ik hoef er niets voor terug, maar het opvolgen van mijn raad vraagt wel iets van de mens. Dat heeft de mens er meestal niet voor over. In hun ogen is Mijn raad dus niet veel waard, gratis is dan ook geen waarde. Als zij allen maar eens inzagen hoeveel waarde Mijn raad heeft, hoeveel levenswaarde. Die waarde is in geen enkel betaalmiddel of ruilmiddel te benoemen.

Toch hoeft niemand er iets voor te betalen. Mijn raad hoeft zelfs niet te worden opgevolgd. Toch komen er maar weinig mensen om Mijn raad vragen. Als Mijn raad zo is, dat een mens iets te veranderen heeft, waarbij genoegens verloren gaan, dan heeft hij Mijn raad liever niet, want hij wil zijn genoegens niet afstaan. Mijn raad is dan wel gratis, maar Mijn raad opvolgen is hem te duur, kost hem zijn genoegens, die hem heel veel waard zijn. In zijn ogen zijn die genoegens dus meer waard dan Mijn goede raad, of eigenlijk, dan het opvolgen van Mijn raad. Gratis is dan toch ook weer niet voor niks.

Elke oplossing die Ik geef, is gratis, Ik hoef er niets voor terug, maar het uitvoeren van Mijn oplossing kost inspanning, doorzetten, volhouden, veranderen, eigen oplossingen los laten, genoegens loslaten. Voor de meeste mensen is dat teveel. Zij geven liever kapitalen aan geld uit voor iets dat zij graag willen hebben, dan een raad van Mij op te volgen, waarbij genoegens afgestaan moeten worden. Zo duur is dan dus toch Mijn raad, dat zij gratis nog te duur gevonden wordt! Maar Mijn aanbod blijft, bij Mij is goede raad gratis voor iedereen, in ware liefde. Voor iedereen ter beschikking, nu en altijd.

Hemels Brood 3174

De liefde voor Mij kan in je hart leven en toch kan het zijn, dat je er op momenten niet naar leeft. Hoe je het ook bedoelt om in liefde voor Mij in alles te leven, toch blijven er nog momenten waarop je naar eigen invulling leeft, alsof Ik er niet ben, alsof je op die momenten Mij niet kunt bereiken, Ik ben dan even buiten beeld als het ware. Heb je Mij op zo’n moment niet lief?

In je hart heb je Mij nog steeds lief. Maar op zo’n moment spreekt niet je hart, maar op zo’n moment ben je even vastgeraakt in een zeker eigenbelang, een zekere eigenautoriteit, waarbij je uit eigen invulling, uit eigen beperkt zicht gaat handelen. Je hebt Mij buitengesloten met je vrije wil. Juist dan kan Ik niet participeren in je doen en laten, juist dan kan Ik je in je hart geen raad geven, juist dan moet Ik Mij terugtrekken en je alleen laten met je besluiten. Als zo’n moment er is, voel je Mij ook niet meer zo daadwerkelijk, dat komt vooral tot uiting als het moment zijn verloop heeft. Je vraagt je dan af hoe dat komt, dat je Mij in je niet bemerkt, geen steun van Mij voelt. In je vrijheid van keus, je vrijheid van wil, zitten die momenten.

Om je vrijheid te waarborgen, heb Ik Mij teruggetrokken en juist pas als jij Mij weer zoekt, Mij weer vraagt en je eigenautoriteit loslaat, je zicht aan Mij geeft, kan Ik weer in je besef komen en er met raad en daad voor je zijn. Op de achtergrond blijf Ik evengoed wel altijd aanwezig met Mijn oneindige liefde, maar je besef daarvan is dan geblokkeerd en alleen jij kunt die blokkade van jouw kant oplossen. Op de achtergrond help Ik met Mijn liefde toch wel, om je te helpen zicht te krijgen op die blokkade, zodat je je Mij weer herinnert in het juiste perspectief. En als je dan uit vrije wil ook je liefde voor Mij weer herinnert en in je hart die liefde weer naar boven laat komen, dan open je de weg weer tot Mij en hef je de blokkade op. Kom in Mijn armen en laat Mijn liefde je eeuwig dragen en brengen tot ware liefde in alles!

Hemels Brood 3175

Weet dat Ik je ogen ben, waardoor je kijkt. Dat Ik je oren ben, waardoor je hoort. Je neus ben, waardoor je ruikt, je verstand ben, waardoor je begrijpt, je hart ben, waardoor je liefde voelt. Maar ook ben Ik je benen, waardoor je loopt, je mond, waardoor je praat en eet, je armen en handen, waarmee je werkt, jou helemaal, waardoor je leeft, waardoor jij een eigen persoon bent, met een eigen vrije wil. Met jouw vrije wil kun je door je ogen kijken of ze sluiten, met je oren horen of je doof houden.

Over alles wat Ik ben bij jou, kun jij beslissen het wel of niet te gebruiken. Want Ik kan wel alles van jou zijn, waardoor je kunt zien, horen, ruiken, denken, liefhebben, lopen, werken, geven, nemen, enz., maar het blijft daarbij toch altijd nog jouw vrije keus dat alles te gebruiken, dat alles voor het goede ware leven in te zetten. Want je hebt in dat alles de vrije wil gekregen. Jij kiest wat je doet of niet doet, waar je gaat of niet gaat, jij gebruikt je mogelijkheden of je laat ze liggen. Het is alles jouw vrije wil die al wat Ik in jou ben stuurt, in jouw leven. Jij stuurt ook Mijn liefde in je doen en laten. Mijn liefde is altijd voor jou persoonlijk. Maar het is jouw keus hoe je Mijn liefde in jouw leven inzet. Het is jouw keus en naar gelang jouw keus, uit zich Mijn liefde.

Het beste komt Mijn liefde tot werking als jij nederig bent, geen eigenbelang nastreeft, geduldig met je naaste omgaat, vergevend, bemoedigend, in waarheid en oprechtheid. Ik ben jou in alles, maar niet zonder dat jij een vrij persoonlijk eigen bestaan hebt, die van zichzelf bewust ook Mij bewust kan zijn en in vrijheid van eigen wil, Mijn zijn in hem tot uiting kan laten komen. Daar moet Ik op wachten, tot jij in nederigheid, van jezelf bewust, Mij kiest te zijn. Dan volmaakt zich jouw persoonlijk zijn in waar gelukzalig oneindig leven.

Hemels Brood 3176

Alles is leven. Maar de mens is leven in een van zichzelf bewust bestaan. Jij bent je van je eigen bestaan bewust en je bent je van het bestaan van je medemensen bewust. In het diepste zijn is elk mens zich ook van Mijn bestaan, jullie Schepper, bewust. Het bewuste eigen bestaan is het sterkst in het besef van de mens. Dit besef geeft de mens die in vrijheid op aarde geplaatst is, een zekere eigenheid aan ieder mens persoonlijk. Met het doel de mens daar te laten uitgroeien tot een vrij van zichzelf bewust wezen, in de totale Goddelijkheid die het ware leven is.

Maar juist de vrijheid waarin dat gevat is, maakt dat deze groei niet zomaar en heel gemakkelijk gaat. Juist die vrijheid geeft de mens de vrije keus en daarmee de mogelijkheid af te dwalen van het oorspronkelijke doel. Wie zich een moment concentreert op zijn bewustheid van bestaan, die voelt daarin een zekere gelukzaligheid. Want het ware bestaan is pure wijze liefde die een gelukzaligheidsgevoel geeft. Maar dit gelukzaligheidsgevoel wordt afgezwakt naar mate een mens te maken heeft met afdwalen van liefde. Dat kan zijn door eigen afdwaling, maar vaak ook door afdwalingen van anderen om hem heen. De bewustheid van bestaan gaat verder dan alleen de eigen bewustheid van bestaan. Ook alle andere wezens, planten, dieren en wat er maar op aarde is, heeft de mens een bewustheidsbesef voor.

Hoe meer mensen afgedwaald zijn van liefde, des te meer is ook het gevoel van gelukzaligheid verzwakt. Maar de mens kan wel veel liefde missen, door eigen keuzes of de keuzen van anderen, maar Mijn liefde blijft ook op de aarde voor iedereen en is van een oneindige omvang. Wie zich innerlijk tot Mijn liefde wendt, in de bewustheid van zijn eigen, in de grond Goddelijke bestaan, die kan die gelukszaligheid toch in zich voelen en dit kan hem bemoedigen alles in zijn leven te dragen en toch ook geluk te ervaren!

Hemels Brood 3177

Als je Mij vraagt: hoe pak ik dit aan? Dan zou Ik kunnen zeggen, met liefde. Ik zou ook kunnen zeggen, met wijsheid. Of met geduld, of met waarheid, maar het zou stuk voor stuk niet passend zijn. Ik zou zeggen pak het aan zoals je hart het je, in een oprecht gebed aan Mij, ingeeft. Want op een oprecht gebed aan Mij zal Ik je het beste in je hart leggen om te doen. Dat is dan in liefde, in wijsheid, in geduld, in waarheid, met het juiste zicht, kortom, in alles zoals de liefde bedoeld is te zijn.

Verbaas je dan niet over hetgeen je in je hart aangereikt krijgt, omdat het niet overeenkomt met wat jij als beste in gedachten had om te doen. Want jouw zicht op een situatie en de gevolgen daarvan, reiken bij lange niet zo ver als Mijn zicht. Ook zul jij lang niet zo goed kunnen inschatten hoe waar en eerlijk de bij de situatie betrokkenen zijn. Mijn zicht daarop gaat ook veel verder dan jouw inschattingen. Want bij jou zijn het allemaal inschattingen die je maakt op feiten, gevoelens en ervaringen. Ik maak geen inschattingen, Ik weet zeker. Omdat Ik alles weet en zie, ieder mens ken, tot in het kleinste detail. Als jij Mij in je hart vraagt, dan kan Ik je in je hart geven van wat Ik weet en kan zien en daarmee kun jij de situatie aanpakken. Als je wilt.

Want je blijft steeds in vrijheid van keus.  Dus denk niet dat Ik je iets kwalijk neem, als je een eigen keus van handelen kiest, of je zal bestraffen. Maar weet wel, dat wat je kiest, gevolgen heeft en dat die gevolgen op een eigen keuze van handelen wel eens een situatie toch niet oplost en eerder verergert. Dan is dat niet een straf van Mij, omdat je wat Ik je in je hart aangegeven heb, niet opgevolgd hebt. Zeker niet. Het is enkel en alleen gevolg op je eigen gekozen handelen. Wil je dat dan herstellen, van Mij weten hoe de situatie dan toch nog goed te krijgen? Kom in gebed bij Mij en Ik leg het je in je hart. En weer heb je de vrije keus, datgene op te volgen of niet. Zo kun je Mij keer op keer bidden en steeds Mijn raad in je hart gelegd krijgen. Aan jou altijd de keus!

Hemels Brood 3178

Als alle mensen van de aarde bij elkaar zouden gaan staan, hoever zou dan je blik moeten reiken om hen te kunnen overzien? Verder dan de horizon, veel en veel verder. Ze zouden niet binnen je blikveld blijven. Als daar alle mensen die door de eeuwen heen op aarde geweest zijn, nog bij komen staan, dan zou het nog veel en veel verder buiten je blikveld komen. Het zou niet op aarde kunnen en je zou nog niet een miljoenste deel ervan kunnen overzien. Nu zijn al die mensen verspreid over de aarde en in het hiernamaals. Voor jouw blik grotendeels niet te overzien.

Maar al zijn zij zo verspreid, Ik zie hen allemaal. Ik zie al degenen die op de aarde zijn en Ik zie al degenen die op de aarde geweest zijn. Daarbij zie Ik ook al degenen die nog op de aarde gaan komen. Voor de mens niet voor te stellen en toch reikt Mijn blik tot in het oneindige, in alle windrichtingen over de aarde en daarbuiten, in het hiernamaals. Misschien kun je nu ook beter beseffen dat Ik alles van je weet, alles van je zie, je helemaal ken en dat Mij niets van jou ontgaat, helemaal niets! Je kunt voor je omgeving van alles verborgen houden, maar voor Mij niet. Je kunt mensen iets verzwijgen of verdraaid weergeven, maar Ik weet en zie het toch. En ieder mens die in oprechtheid en eerlijk uit liefde zonder enig eigenbelang Mij vraagt, die toon Ik wat Ik zie en weet. Zodat diegene ook kan zien wat Ik zie en weten wat Ik weet.

Zo kan altijd ontdekt worden of je wel of geen waarheid spreekt, of je oprecht liefhebt of maar doet alsof. Want al kan een mens niet alles weten en niet alles overzien, Ik kan dat wel en Ik kan dat alles delen met mensen. Zo kan onwaarheid ontdekt worden, al houd je het nog zo goed verborgen. Want er is geen plek in de hele oneindigheid waar je voor Mij iets kunt verbergen. Bedenk je dan heel goed of je werkelijk in onwaarheid wilt leven of toch maar liever eerlijk en oprecht in Mijn liefde.

Hemels Brood 3179

Ben Ik een strenge God en Vader, ben Ik streng, maar rechtvaardig? Ik houd in alles vast aan ware wijze onbaatzuchtige liefde. Daar wijk Ik nog niet het kleinste deel van een millimeter van af. Dat is Mijn hoogste hemel, dat ben Ik Zelf. Is dat dan streng?

Mijn liefde is zachtmoedig, maar ook in alles vasthoudend en nergens afwijkend van liefde. Mijn liefde is reddend. Is de mens altijd weer reddend van de gevolgen van zijn afdwalingen van liefde. Is dat streng? Mijn liefde is het ware leven, wat Ik aan alle mensen voortdurend geef, of zij het nu aannemen of niet, het blijft allen gegeven. Is dat streng? In Mijn liefde kom Ik iedereen tegemoet, extra daar waar zij in moeilijkheden zijn gekomen en geen uitweg meer zien. Daar verruim Ik hun zicht en geef ze de ruimte om in vrijheid te kiezen en terug te komen op de ware weg van liefde en uit de moeilijkheden te komen. Is dat streng?  Als Ik vasthoud aan Mijn plan, waardoor alle mensen tot ware zelfstandige van zichzelf bewuste gelukzalige wezens kunnen uitgroeien, in een eigen Goddelijke vrijheid van bestaan, is dat dan streng?

Ja, Ik houd streng vast aan liefde, aan wijsheid, aan ijver, aan geduld, aan waarheid, aan vergeving, aan zachtmoedigheid, aan alle hemelse waarden, zodat het ware gelukzalige leven voor iedereen behouden blijft, zodat alle ongemak eens verdwenen zal zijn en alleen nog ware wijze liefde de mens doorvoed als een nooit eindigende weldaad, die alleen totale gelukzaligheid geeft. Ja, Ik ben streng, voor alles wat zich tegen liefde keert, bewust of onbewust tegen liefde keert.

Ja, Ik ben streng, zodat ook jij in het Goddelijke welzijn van waar leven eens volkomen gelukzalig van Mij, alle mensen en jezelf bewust, zult leven zonder angst, zonder ziekte, zonder oorlog, zonder iets dat de gelukzaligheid verminderen kan. Ja, Ik ben streng voor jullie allen, om jullie allen tot de ware gelukzaligheid te brengen, in ware liefde!

Hemels Brood 3180

Berusting. Soms is het nodig dat een mens ergens in berust. Maar op andere momenten is het juist nodig dat een mens ergens voor vecht, zich inzet met al zijn wilskracht, om iets te bereiken. Ook al lijkt iets onmogelijk om te bereiken, wie zich niet met kracht ergens voor inzet, die kan van te voren bedenken dat hij hetgeen hij voor ogen heeft, niet zal bereiken. Maar wanneer is het de tijd om te berusten in een situatie en wanneer is het de tijd om er voor te gaan, met volle inzet van je krachten.

Voel dat in je hart. Laat je hart in alle oprechtheid en eerlijkheid de graadmeter zijn. Ga ervoor als je hart je dat ingeeft en laat het gaan als je hart je dat zegt. Herken in je hart je krachten en weet dan uit je hart wat wel en wat niet te doen. Maar let er op dat je je verlangens voor iets niet voor je hart zet en dan denkt dat je hart spreekt. Want dan kom je niet terecht waar het je bedoeling was. Weet altijd goed wat je verlangens voor jezelf zijn, of wat je angsten zijn, want ook angsten kunnen voor je hart gaan staan, alsof je hart spreekt. Onderzoek daarom regelmatig je innerlijk op eigen verlangens en angsten, maar ook op boosheid, ongeduld, jaloezie, omdat ook dat alles voor je hart kan gaan staan, alsof je hart spreekt. Dit is het grootste euvel bij zoveel mensen, zij denken naar hun hart te luisteren, maar zij hebben veel voor hun hart staan en het is dan ook niet hun hart waar zij naar luisteren en naar handelen.

Zo gaan veel mensen heel andere wegen dan hun hart hen aangeeft, met alle gevolgen van dien. Meestal word Ik daar op aangekeken, terwijl Ik hen in hun hart juist alleen het ware goede aanreik en zij het niet verstaan, door alles wat zij voor hun hart gezet hebben. Handel naar je hart, maar zorg wel eerst dat je zeker weet, dat er niets voor je hart staat en doet alsof je hart spreekt. Ook hierin is waarheid en onbaatzuchtige liefde de sleutel tot waar zicht op je hart. Laat je hart spreken in alles, zet er niets voor, dan laat je Mij spreken in de grootste liefde, wat de beste resultaten geeft, als je daar in liefde naar handelt!

Hemels Brood 3181

Was iedereen maar vol van liefde voor elkaar, dat is een verlangen van alle mensen. De één heeft dat wat duidelijker voor ogen dan de ander. Maar dat het in liefde met elkaar omgaan, de beste situatie is voor iedereen, dat is voor allen wel duidelijk. Alleen, ondanks dit te weten, te beseffen, wijken toch de meeste mensen veelvuldig daarvan af. En daarbij vinden zij ook dat de ander eerst maar in die liefde met hem moet omgaan.

Dat het zo niet werkt, zou eigenlijk ook iedereen duidelijk moeten zijn. Want alleen onbaatzuchtige liefde voor iedereen maakt het verschil tussen prettig en onprettig. Het is een vrije keus voor iedereen persoonlijk en die moet niet afhankelijk zijn van de keus van anderen. Ieder heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid, maar velen stellen hun eigen verantwoordelijkheid in vergelijk met het handelen van anderen. Als de ander zijn verantwoordelijkheid niet neemt, nou, dan zij ook niet! En zo blijft de ware liefde bij zoveel mensen achterwege. En wat ook blijft, is het klagen over elkaar. Het vingerwijzen naar elkaar. Dat is allemaal puur het tegenovergestelde van onbaatzuchtige liefde. Hoe dom is dan de mensheid? Wetende dat onbaatzuchtige liefde de verandering naar gezamenlijk gelukzalig leven uitmaakt en dan toch niet voor die onbaatzuchtige liefde kiezen.

Daarbij ook nog eens de gevolgen van de vrij gekozen afdwaling van liefde betreuren en Mij daarvan de schuld geven. Ik zou dat alles in Mijn grote macht moeten goed maken. Dat zou dan liefde zijn. Daar zit het valse begrip bij mensen. Zij willen hun eigen leven in de hand hebben en tegelijkertijd de verantwoording bij Mij leggen. Dat is een tegenstrijdigheid, die toch iedereen kan begrijpen. Wie zelfstandig een eigen persoonlijkheid is, met een eigen vrij besef van bestaan en een eigen vrije keuzemogelijkheid, die kan alleen zelf de verantwoordelijkheid dragen, voor wat hij in zijn leven doet of laat. Maar ondanks dat, draagt Mijn liefde, die volkomen onbaatzuchtig is, jullie allen. Zodat wat mensen ook kiezen en hoe ieder in eigen verantwoordelijkheid zijn leven ook invult, niemand het ware leven verliest. De gevolgen worden ervaren, zodat de mens tot bezinning kan komen, maar het ware leven blijft voor iedereen behouden.

Wie dit alles begrijpt, die zal ook begrijpen hoe belangrijk het leven naar ware onbaatzuchtige liefde is. Maar is dat begrijpen sterk genoeg om er in alles ook naar te leven, naar ware onbaatzuchtige liefde? Bekijk dat eens ieder voor jezelf…..

Hemels Brood 3182

Kun je je voorstellen dat mensen altijd naar je luisteren, altijd eerlijk en oprecht tegen je zijn, altijd geduld met je hebben en ook altijd alles vergeven, als je hen eens ergens mee tekort doet. Kun je je voorstellen dat mensen je altijd helemaal respecteren, in al je keuzes je respecteren, je nooit tegenspreken, je altijd vol gemoedelijke liefde tegemoet treden. Kun je je voorstellen dat ze je nooit verwijten maken, nooit boos op je zijn, altijd rekening met je houden, zonder oordeel. Kun je je voorstellen dat alle mensen onder elkaar zo in alles met elkaar omgaan. Elkaar in niets dwingend of verzoekend, niets van elkaar afnemend. Kun je je voorstellen dat geen mens zich als hoger of meer gedraagt, maar altijd als gelijke. Kun je je voorstellen dat alle mensen elkaars beste vriend zijn en in een oneindige liefde met elkaar omgaan?

Zoals het nu onder de mensen gaat, is dat moeilijk voor te stellen. Want zo gaan de meeste mensen niet met elkaar om. Er is onderling weinig liefde, veel strijd, afgunst, onenigheid. Toch heb Ik als mens in Jezus Christus op aarde een voorbeeld neergezet. En hoewel Ik niet meer als die mens op aarde ben, ben Ik nog steeds die Ik ben en ga Ik nog steeds in die grote liefde met jullie allen om. Ik luister naar jullie, maar jullie luisteren zelf niet, nog niet eens naar je eigen innerlijke stem. Ik maak geen verwijten, Ik word niet boos, Ik oordeel niet, Ik ben altijd waarheid en oprecht. Ik sta naast jullie, als gelijke en Ik bied jullie alles aan wat Ik ben, Mijn hele vermogen bied Ik jullie aan.

Maar als je niet je hand uitsteekt om het aan te nemen, hoe kan Ik je dan dat alles geven. Neem Mijn liefde aan door het toe te passen in je leven. Stel je als gelijke naast Mij en wees als gelijke Mij als jezelf. Kom in die grote gelukzaligheid van waar leven, ware liefde, in waarheid en oprechtheid en wees blij, blij, blij!

Hemels Brood 3183

Wat er op de wereld gaande is, hoef je je niet mee te bemoeien. Je hoeft er geen aandeel in te hebben. Maar als je ziet dat iemand door dat wat gaande is, in moeilijkheden is gekomen en hulp nodig heeft, zie dan of je diegene kunt helpen, vraag Mij dan om steun en help diegene. Mocht het te zwaar voor je zijn, zie dan of je ergens hulp voor diegene kunt regelen. Als dat niet lukt, leg het dan in Mijn handen, leg het altijd al direct in Mijn handen, zodat de hulp die je geven kan, in Mijn handen gezegend is en ook werkelijke hulp is.

Ieder mens is het helpen waard. Ook diegenen die zelf een aandeel hebben in hun misère. Maar laat je niet meetrekken in hun misère, als zij vast blijven houden aan hun aandeel in hun misère, dan zal je hulp niet gezegend kunnen worden door Mij. Niet omdat jij het niet in waarheid en ten goede doet, maar diegene heeft dan meer tijd nodig om zijn eigen aandeel los te laten en tot inzicht te komen. Het kan zijn dat diegene erg verbitterd is, boos is, niet vergeven kan, vol verwijten is, een eigenbelang niet kan loslaten en zo meer. Dan is er eerst een verruimd inzicht nodig. Maar in zulke situaties houdt diegene vaak oren en ogen dicht en hoort niet wat je zegt en ziet niet wat zijn aandeel aan de misère is. In ware liefde In Mijn handen gelegd kun je proberen diegene toch te bereiken. Maar lukt dat je niet, geef het dan los van jezelf, in Mijn handen en neem jezelf niets kwalijk, geef jezelf geen schuld.

Laat je niet in de misère van diegene meetrekken en wordt niet treurig. Blijf in blijdschap van leven, want anderen kunnen daarmee geholpen zijn. Er zijn altijd mensen die wel geholpen kunnen worden. En mettertijd ook diegenen die nu nog oren en ogen dicht houdt. Blijf daarom in de blijdschap van waar leven met Mij en vertrouw op de kracht van Mijn ware oneindig grote liefde, die voor iedereen werkt, ook voor diegene en ook voor jou!

Hemels Brood 3184

In de kern is alles goed. In de kern van waar leven is alleen ware zuivere wijze onbaatzuchtige liefde. In de kern Ben Ik, het totale volkomen eeuwige ware leven. In ieder van jullie ben Ik als die kern, in die kern aanwezig en geef van daaruit aan jullie allen waar leven. Maar voor velen is die kern nog haast ondoordringbaar verhuld. Om tot die kern te komen, is het nodig het omhulsel te verwijderen. Maar juist die verwijdering is niet zo gemakkelijk te doen. Want het is van het grootste belang dat het innerste innerlijk van de mens, van het ware leven van de mens, volkomen zuiver blijft, volkomen liefde blijft, volkomen leven blijft, in volkomen onbaatzuchtigheid en waarheid. En dat nu is aan de mens, om tot zijn eigen kern te komen en alle omhulsel te doordringen tot aan de kern, tot in de kern, tot in Mijn grote oneindige ware liefde, jouw ware innerlijk zuivere leven.

Alle omhulsel bestaat uit lagen, die allen een betekenis hebben. Het is aan de mens, om die betekenissen te doorgronden. Niet eerder dan dat kan een laag verwijderd worden. Niemand komt volledig tot de kern van zijn bestaan, zonder al die lagen van het omhulsel op de juiste manier op te ruimen. Ieder voor zich zal per laag moeten ontdekken, welke betekenis die laag voor hem heeft en welke weg hij te gaan heeft, om die laag op te ruimen. Pas in alle volkomen zuiverheid en waarheid van liefde voor Mij en de medemens is tot een begrip van de verschillende lagen te komen, die dan in de loop van de tijd één voor één kunnen worden opgeruimd.

Wie met oprechte intentie zoekt en bereid is zichzelf in het zuivere licht van de waarheid te aanschouwen, die kan Ik beetje bij beetje waar zicht geven en laag voor laag helpen opruimen. Ook al help Ik daarbij, de inzet en het werk is aan jullie, dat kan Ik niet overnemen. Al heb Ik jullie nog zo lief, juist om jullie te laten zijn, als eigen bewust leven, komt het op eigen inzet, eigen oprechte bereidheid aan, om laag voor laag op te ruimen en in ware liefde tot de kern te komen.

Hemels Brood 3185

Van alle atheïsten die er zijn, is er geen die een juist beeld van Mij heeft. Wat zij verwerpen is dan ook een beeld van een god die Ik in het geheel niet ben. En dat beeld mogen zij verwerpen. Wat daarbij wel jammer is, is dat zij Mij niet kennen en door het verkeerde beeld wat zij hebben, zoeken zij Mij ook niet. Voor hen besta Ik niet, omdat zij niet kunnen geloven in een beeld wat zij verkeerd van Mij hebben.

Maar wat daarin meespeelt, is dat heel veel mensen, die wel in Mijn bestaan geloven, zo’n zelfde soort van beeld over Mij hebben en dat tot uiting brengen. Door de eeuwen heen is bij veel mensen een beeld ontstaan, wat niet met Mijn werkelijk bestaan overeenkomt. Door allerlei onjuiste uitleg van kerkbestuurders, zogenoemde theologen en kerkleraren, die veel van de werkelijke leer en Gods beeld volkomen verdraaid hebben, voor eigen gewin en uit eigen machtsbelang. Toch zijn er mensen die in zichzelf gehoor hebben gegeven om naar de waarheid over Mij te zoeken. En in hen ontstaat langzaam maar zeker een juist beeld van Mij en een juist geloof in Mij. In hen groeit de ware liefde en in hen groeit waar levensbesef, wat steeds meer en meer in hun handelen tot uiting komt. Zij stralen meer en meer het juiste beeld over Mij uit en hun handelen zal meer en meer aan kracht van ware liefde winnen. Dat heeft invloed op mensen om hen heen, een goede liefdevolle invloed van waar leven. Het moedigt mensen aan, ook te zoeken naar het ware leven en de Schepper van alle bestaan, die Ik jullie God en Vader ben.

Langzaam komt dan ook bij anderen een ander levensbesef, een ander Godsbeeld, wat steeds meer het juiste beeld wordt. Als bij de gelovige mensen het juiste beeld is ontstaan, dan zullen ook atheïstisch denkenden geraakt worden en zich gaan realiseren, dat zij nooit een waar beeld van Mij, hun Schepper en God hadden. Langzaam komt dan ook in hen het juiste beeld. En langzaam gaan ook zij in zich Mijn grote liefde voor hen voelen, met een grote warmte voelen. Ook in hen kom Ik dan tot leven en ook zij zullen in alle liefde in Mij geloven en gelukkig zijn!

Hemels Brood 3186

Geen gedachte is zonder gevolg. Want uit de gedachte komt de daad voort. Eerst de gedachte, dan de daad. In de gedachte ligt het leven en de gedachte komt tot het leven. Daarom is het belangrijk je gedachten altijd zuiver en goed te houden, naar waarheid en oprechtheid. Want een valse gedachte brengt het valse tot leven. De gedachte is de levendigheid van de mens, welke weerspiegeld wordt in zijn daden. De gedachte gaat van mens tot mens, ook al is de mens zich dat niet bewust.

Ieder mens heeft “antennes” die de gedachten kunnen opvangen. Wie in alle zuiverheid van ware liefde zijn antennes bewust uitsteekt, die kan in verbinding komen met alle gedachten. Daarmee komt hij te weten wat onder de mensen leeft en waar mensen gehoor aan geven, uit welke gedachte mensen gehoor geven, handelen. Elk handelen is tot een gedachte terug te brengen en zo is elk mens te kennen aan zijn handelen. Maar als de antenne niet zuiver gesteld is, dan wordt de gedachte ook niet zuiver opgevangen. Zo is elk mens op een verkeerde interpretatie te brengen, bij verdraaien en verbergen van de ware gedachte en het ware handelen. Dan kun je denken dat je de ander kent, maar de werkelijkheid houdt zich verborgen en zo kunnen heel wat misvattingen ontstaan. Ook teleurstelling, als blijkt dat een inschatting niet juist gemaakt is.

Het hart is de antenne en alleen een zuiver hart voelt naar waarheid gedachten en daaruit voortkomend handelen. Dan weet het hart en met wijsheid en liefde kan daarop gereageerd worden. Niets is onmogelijk, maar onzuiverheid onderbreekt al het mogelijke tot onmogelijk. Omdat alles alleen mogelijk is door Mij, in de totale zuiverheid van liefde. Waar ook maar de kleinste onzuiverheid in de gedachte en het handelen ontstaat, daar vervalt het mogelijke in onmogelijk. Alleen zuiverheid en berouw kunnen het onmogelijke weer mogelijk maken. Zo is alles mogelijk!

Hemels Brood 3187

Ieder vogeltje zingt zijn eigen melodie. En elke melodie is ter ere van zijn Schepper. Ieder mens heeft zijn eigenheid en ook deze eigenheid is ter ere van zijn Schepper. Alleen, zoals elke vogel altijd nog zijn eigen melodie zingt, zo is dat bij de mens niet. Bij de mens zijn veranderingen opgetreden en zo is hij in doen en laten niet zijn oorspronkelijke eigenheid gebleven. Want de ware eigenheid, die per mens verschillend is, is zuiver en rein, zonder enige afwijking van onbaatzuchtige liefde, wijsheid en waarheid.

Elke vogel zingt zijn lied en dat is mooi en verheffend om naar te luisteren. Maar de meeste mensen zijn hun eigenheid niet en dat is vaak niet zo mooi. Toch is in hen de ware onbaatzuchtige liefde in wijsheid aanwezig en wie in alle eerlijkheid en oprechtheid in zich kijkt, die kan terugkomen in zijn eigenheid en zijn zoals hij oorspronkelijk bedoeld is te zijn. Vogels zijn hun door Mij geschapen zelf in een blijvende vorm waarin zij geen vrije keus hebben en zo blijven zij die oorspronkelijke melodie zingen. Als de mens dat niet verstoort. De mens heeft de vrijheid van keus in zijn bestaan gekregen en is niet in zijn door Mij zo geschapen oorspronkelijke eigenheid gebleven. Hij heeft wat mooi en goed was losgelaten, omdat hij dacht en denkt dat het mooier en beter kan, voor zichzelf beter kan. Nu net dat heeft het mooie en goede naar beneden gehaald, uit zijn verband gehaald. Als hij eerlijk kijkt, dan moet hij dat wel toegeven.

Jammer genoeg kijkt de mens vaak niet eerlijk. Maar in alle liefde ben Ik er altijd ook nog. En voor al die mensen die het graag wel goed willen doen, maar klem komen in die afgedwaalde wereld, zorg Ik, zonder de vrije wil te belemmeren. Ook voor de van zijn eigenheid afgedwaalde mens zorg Ik in grote liefde. Mettertijd zal de mens het verschil zien tussen zijn “verbeteringen” en Mijn oorspronkelijke Schepping. Houd tot die tijd moed en blijf streven naar waarheid, liefde en wijsheid en behoud daarmee je eigenheid, je oorspronkelijke schoonheid.

Hemels Brood 3188

Waarom kun je altijd op Mij vertrouwen? Omdat Ik altijd en eeuwig, zonder uitzondering, in de grootste waarheid ben, zuiver eerlijk en volkomen zuivere ware onbaatzuchtige liefde ben. En vanuit dat alles zorg Ik zonder uitzondering voor alle mensen, voor heel de Schepping, voor alles in de totale oneindigheid. Ik weet en ken alles en iedereen en Ik wijk nooit af van het ware, het goede, het levengevende, de onbaatzuchtige, wijze, zachtmoedige liefde.

Dat hoef je niet te geloven, het is zo en dat blijft eeuwig zo. Wat mensen ook wel of niet geloven, wat mensen ook als hun mening zeggen, Ik ben zoals Ik eeuwig en altijd ben, goed en vol van genade, vol van liefde, alles in eeuwige waarheid. Bedenk daarbij dat de mens dat ook kan zijn, daar voor kan kiezen, maar dat vaker niet doet, keuzes maakt die hier en daar wel enigszins met liefde verband houden, maar eigenlijk ook wel met afdwaling van het goede, het ware, het liefdevolle. In die mengeling van waar en goed en niet waar en niet goed verloopt de samenleving op aarde. In die vrijheid van keus, die de mens van Mij gekregen heeft, uit ware liefde voor de mens, zodat hij zich van zichzelf bewust kan zijn en kan genieten van Mijn liefde voor hem, voor jullie allemaal. Maar elke afdwaling doet dit genieten verminderen en geeft afstand van de gelukzaligheid die gevoeld kan worden, als er onder de mensen geen afdwaling zou zijn.

Toch, in dat alles kan altijd op Mijn steun gerekend worden, kan altijd op Mij vertrouwd worden. Omdat Ik nooit loslaat, omdat Ik nooit van liefde, van zuiverheid, van waarheid, van goedheid afdwaal, omdat Ik altijd ben die Ik ben. Ook al dwaalt de mens, Ik sta altijd stevig en dwaal nooit. Welk beeld een mens ook van Mij heeft, Ik verander niet naar wat de mens zich van Mij voorstelt. De mens heeft niet zichzelf gemaakt, hij maakt zijn aardse leven. De mens heeft niet Mij gemaakt, Ik heb de mens gemaakt. Alles in de grootste liefde, zonder eigenbelang. Altijd waar en waarachtig. Daarom ben Ik ook altijd te vertrouwen.

Hemels Brood 3189

Mijn koninkrijk komt niet met geld. Mijn koninkrijk komt zonder geld, in het hart. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld en verhoudt zich niet zoals deze wereld zich verhoudt met kopen en verkopen, met handelen in goederen. Mijn koninkrijk heeft niets met zakelijk goed management om veel te bemachtigen te maken. Mijn koninkrijk richt zich niet op meer en beter dan iets of niemand.

Mijn koninkrijk heeft te maken met hoe je in je leven met je medemens omgaat, hoe je met je leven omgaat, hoe je met gebeurtenissen omgaat. Mijn koninkrijk heeft te maken met leven naar liefde, zuivere ware liefde. Hoe je dat inzet bij al je doen en laten. Mijn koninkrijk breidt zich niet uit door geld of goederen, door macht en aanzien. Mijn koninkrijk breidt zich uit door meer liefde onder de mensen, los van geld, los van macht, los van aanzien. Nergens komt de mens ook maar één stap verder in Mijn koninkrijk, als hij denkt dat daarbij geld nodig is, of macht of aanzien. Niemand dringt Mijn koninkrijk binnen, zonder ware pure zuivere liefde in alles. Boosheid, ongeduld, onwaarheid, wraak, na-ijver, jaloezie, het komt Mijn koninkrijk niet binnen.

Toch zijn er nog steeds mensen die vasthouden aan geld, aan macht, aan aanzien en niet begrijpen dat het ware leven daar niet om draait. Ook diegenen die in Mij en Mijn liefde geloven, beseffen niet in alles, wat nu werkelijk Mijn koninkrijk inhoudt, wat Mijn hemel voorstelt, wat Mijn liefde kan bewerkstelligen. Velen beseffen niet dat Mijn koninkrijk van ware zuivere liefde er nu al is. Over alles heen er nu al is en dat ook nu ieder die dat wil, in Mijn koninkrijk kan worden opgenomen en Mijn hemel kan ervaren.

In Mijn koninkrijk heerst zuivere liefde, want zuivere liefde ís Mijn koninkrijk. En zuivere liefde behoeft geen geld, geen macht, geen aanzien. Zuivere liefde is eerlijk, oprecht, gevend, steunend, begrijpend, zachtmoedig, vasthoudend aan het goede ware, zij is geheel onbaatzuchtig, zij is het ware leven!

Hemels Brood 3190

Kan iemand aan je neus zien, of je wel of niet gelooft? Doorgaans niet. Maar aan je doen en laten kan wel gezien worden, welke instelling je hebt. Aan je doen en laten kunnen mensen zien hoe eerlijk je bent, of je geduld hebt, vriendelijk bent, ruimte geeft, verdraagzaam bent en kunt vergeven. Niet iedereen kan dat zo precies zien, maar de mogelijkheid is er.

Met je doen en laten kun je ook je liefde voor Mij laten zien. Niet opdringend, maar eenvoudig opgenomen in je handelen. Niet iedereen zal dan precies je liefde voor Mij herkennen, want wie beslist Mijn bestaan ontkent, zal het Mij herkennen aan voorbijgaan en ook je liefde niet herkennen als voor Mij. Toch, als in je handelen vooral liefde de basis is, dan wordt dit wel op een of andere manier opgemerkt. Bij de ene mens wat duidelijker dan bij de andere en in hun hart gaat dat werken. Tenminste, bij de goedbedoelende mens. Bij de vooral misdadig aangelegde mens is deze werking nauwelijks of niet aanwezig. Daar is veel meer nodig, om een werking van liefde te bewerken. Hun hart is ver verstopt achter al hun misdadige plannen en hun misdadig handelen. Het is daarom goed om bij werkelijke misdadigers te bedenken, dat het voor hen geen enkel effect heeft door aardig tegen hen te zijn, met de gedachte dat zij daardoor tot beter mens gebracht kunnen worden. Wees erop verdacht dat zij je tegemoetkomen, om weer zo snel mogelijk hun misdadig handelen te kunnen voortzetten. Maar dat gaan ze natuurlijk niet vertellen.

Zij maken gebruik van elk vriendelijk hen tegemoet tredend handelen, om minder straf te krijgen voor hun misdaad en eerder weer verder te kunnen gaan met hun misdaden. Zij doen zich voor als makke schapen als er op hen gelet wordt en bedriegen tegelijkertijd alles en iedereen en zijn niets verbeterd als men ze gelooft. Wees alert en vertrouw hen niet, maar Mij in je hart en laat de verbetering aan Mij over, want dat vraagt heel wat meer dan jullie mensen kunnen bewerken met vriendelijkheid en aardig zijn. Weet heel goed dat geen misdadiger zo snel zijn misdaden zal opgeven!

Maar Ik, in Mijn grote liefde, zal ook niet opgeven en er ook voor hen alles aan doen om zonder de vrije wil te belemmeren, iedereen tot ware liefde te brengen, iedereen tot waar gelukkigzalig leven te brengen. Laat hen dan ook vooral aan Mij en luister in je hart naar Mij, hoe met hen het beste om te gaan.

Hemels Brood 3191

Veel mensen zijn het spoor bijster, hun ware levensspoor, wat in een ware verbinding met Mij staat. Voor hen lijkt het of er helemaal geen spoor is, verdwenen, als in het niets opgelost. In werkelijkheid is het spoor er nog wel degelijk. Vaak ligt het aan de grond of een spoor goed te volgen is. In het wat losse natte zand is een spoor gemakkelijk te zien. In de vers gevallen sneeuw is een spoor ook gemakkelijk te zien. In het losse zand wordt het al wat moeilijker en op een kurkdroge harde grond is het spoor nauwelijks of niet zomaar te zien.

Zo is het ook met het levensspoor van de mens. Wat is de grond van zijn handelen, zijn denken, zijn doen en laten? Is het een grond met veel liefde en onbaatzuchtig helpen, of is het een grond met veel eigenliefde en eisen om hulp, om er beter van te worden ten koste van anderen? Op welke grond van denken en doen leeft de mens. Want de grond waarop hij leeft, is de grond waarop zijn spoor getrokken is, zijn levensspoor in verbinding met Mij. Hoe beter en liefdevoller iemand naar zijn naaste is, des te duidelijker kan hij zijn levensspoor zien en volgen. Hoe meer hij alleen voor het beste voor zichzelf gaat, des te vager en niet te zien is zijn levensspoor en des te moeilijker is het voor hem om zijn levensspoor te volgen. Maar ook zijn levensspoor is dan niet weg, want voor iedereen ligt zijn levensspoor daar in een verbinding met Mij.

Wie zijn grond zodanig heeft, dat zijn spoor goed zichtbaar is, die kan gemakkelijk zijn spoor volgen. Aan wie het spoor bijster is, zeg Ik: kijk eens goed naar de grond waarop je je leven baseert, kom eens weer bij Mij in je hart, eerlijk en oprecht, luister in je hart goed naar wat je daar voelt en weet, naar Mijn uitleg en raad. Neem Mijn raad in liefde aan en handel ernaar uit vrije keus. Dan zie je je levensspoor weer oplichten en wordt het wel makkelijk te volgen!

Hemels Brood 3192

Ga je weg in vrede. Door bochten, door dalen, door hoogten en diepten, blijf steeds in vrede met jezelf. Niet vergenoegd van jezelf, trots of hoogmoedig, maar eenvoudig in vrede. Neem jezelf niets kwalijk, heb een zeker berouw als je bemerkt van het goede pad te zijn afgedwaald en vergeef dan ook jezelf. Blijf niet treuren om wat gebeurd is. Leer van alles wat niet je bedoeling was en van liefde afweek. Blijf jezelf niet schuldig voelen, over handelen in het verleden. Sta in het nu en handel in het nu, zo veel je kunt, naar waarheid en echte liefde. Blijf in vrede met jezelf, laat tweestrijd in jezelf geen plaats hebben. Geef dat aan Mij en laat Mij je raadgeven in je hart, als in je tweestrijd ontstaat.

Want met vrede in je hart, straal je vrede uit en in die vrede kunnen anderen tot vrede komen. Vrede is ook de acceptatie van Mijn hand van liefde in je leven. Vrede is weten dat alle zorg die nodig is je door Mij, je Schepper en liefdevolle hemelse Vader, gegeven wordt. Jou en alle mensen. Ook als je ziet dat het mensen niet goed gaat. Help daar waar het binnen je bereik ligt en voel in je hart wat dan het beste is om te doen. Maar laat al wat ver en buiten je bereik is gaan in Mijn hand van liefde, wetende dat Ik voor hen zorg en hen mensen op hun pad geef, die hen kunnen helpen in Mijn liefde en zorg. Blijf ook dan in vrede en verwijt jezelf niet, dat je geen hulp hebt kunnen geven. Niemand kan op zichzelf alle leed verhelpen en ook niet altijd aan allen leed besparen.

Voor ieder mens is een tijd waarop hij geholpen zal worden, die hangt samen met alle gebeurtenissen op aarde, die in de beste samenhang gezet is voor iedereen. Houd daarom altijd vast aan vrede in je hart en vertrouwen op Mijn hand van ware liefde voor alle mensen, altijd en eeuwig. Vrede zij met jou en alle mensen, in zegen tot al het goede en liefdevolle, wat aan iedereen gegeven is tot waar gelukzalig leven voor eeuwig.

Hemels Brood 3193

Alles moet groot zijn, voor de begerige mens. Groot en groter. Zo groot als mogelijk en dan liefst nog groter. En meer, steeds meer, alsof er geen eind aan het meer kan komen. Klein heeft geen waarde. Dus als het grote kleiner wordt, dan is het niet te best. En als het kleine groter dreigt te worden, dan moet dat onderdrukt worden.  Zo is het bij de begerige mens. Het lijkt dan of er alleen begerige mensen zijn, want over de hele wereld is de tendens groter en meer, om naar te streven.

Blijf jij liever klein en eenvoudig. Laat al die grootheidswaanzin maar langs je heengaan en blijf eenvoudig klein. Nederig in het besef, dat noch groot, noch meer ook maar iets bijdraagt aan het ware leven van liefde en waar geluk. Nederig in het besef, dat een mens nog zoveel groot gemaakt kan hebben en nog zoveel meer en meer voor elkaar heeft gekregen, het uiteindelijk weggevaagd is in het leven na zijn dood en geen enkele betekenis heeft in Mijn ogen. Nederig in het besef, dat het Mijn liefde is waardoor je leeft en kunt handelen als een van jezelf bewust bestaan. Nederig in het besef, dat alles wat de mens heeft, alleen mogelijk is door wat hij van Mij in leven gekregen heeft.

Dat hij het inzet naar eigengewin en ter verbetering van zijn eigen welzijn, is alleen mogelijk doordat hij van Mij die vrijheid gekregen heeft. Maar dat wil nog niet zeggen, dat wat hij voor zichzelf neemt en creëert ook het beste voor hem is. Zo kan de mens zijn levensjaren op aarde gebruiken voor wat hij wil, voor groter en groter en meer en meer, maar alleen het kleine, ware, liefdevolle, gevende, heeft waarde, veel waarde. Er zal voor ieder wel een moment komen, om dat in te zien. Dan is al het grote en mere weg. Blijf jij maar klein en maak je daarover geen zorgen!