Hemels Brood 3132 – 3162

Hemels Brood 3132

Welk jaartal schrijven jullie? Het zoveelste na Mijn geboorte op aarde. Het is voor het bestaan van de aarde niet het juiste jaartal en voor het bestaan van de mens ook niet. Die jaartallen zijn vele malen langer. Maar de aarde heeft haar getal niet opgeschreven en de eerste mensen ook niet. En het bestaan van leven kent geen jaartal, omdat het eeuwig is.

Een jaartal is een steun waaraan je kunt zien hoeveel tijd er voorbij is gegaan sinds….. Ook om te zien hoeveel tijd er nodig is om……. Of om te zien hoeveel tijd er nog over is tot…… Ja, dat laatste, hoeveel tijd er nog over is tot. Tot wat? Tot het einde van de tijd? Tijd houdt pas op te bestaan als alles in liefde vervuld is. Als alles en allen waar leven geworden zijn, want waar leven is eeuwig, zonder tijd. Er is dan ook geen tijd tot waar leven, want waar leven is eeuwig. Er is tijd voor de mens om tot waar leven te komen. Aan jullie allen is tijd gegeven om tot waar leven te komen. Waardevolle tijd. Maar kijk eens hoe die tijd gebruikt wordt, terwijl op die manier het ware leven niet bereikt wordt. Velen gebruiken de gekregen tijd voor van alles en nog wat, maar nauwelijks om tot het ware leven te komen. Ik neem hen niets kwalijk. Maar in Mijn liefde, ook voor hen, zet Ik alles in om de mens te laten inzien wat hij het beste doet met zijn tijd en om welke reden: het ware leven.

Toch, jullie gebruiken je tijd wel om tot het ware leven te komen en Ik help jullie in je vrijheid dat ook te bereiken. Daarmee jullie tijd bekortend op een wereld die steeds benauwender en benauwender wordt en moeilijker om vol te houden op de smalle weg naar waar leven te blijven. Tijd is niet voor iedereen gelijk, want de een heeft meer nodig dan de ander. Totdat er geen tijd meer is, maar eeuwige liefde, eeuwig Leven!

Hemels Brood 3133

Een groep vol liefde. Dat heeft een uitstraling, als in een groep alleen mensen te samenzijn die ieder voor zich in ware liefde voor de ander staan. Die ieder voor zich de ander erkent als persoon zoals die is, met al zijn afdwalingen en goeds. Zo’n groep is een genoegen om mee samen te zijn.

Want al die liefde van iedere persoon op zich, bundelt zich met de liefde van elkaar en dat is Mijn liefde gebundeld, is een sterke kracht van zachtmoedigheid. In zo’n groep voel je Mij in je en om je heen. In zo’n groep ben Ik aanwezig, want ware wijze onbaatzuchtige liefde is Mijn Naam in Jezus Christus. En zo ben Ik onder jullie allen, als je tezamen bent in Mijn Naam altijd. Dat geeft die vreugde van leven in je hart, dat geeft die blijdschap met elkaar, die warmte, het je daar thuisvoelen, opgenomen weten, herkend weten, gerespecteerd weten in je zijn, hoe je ook bent. Daar ben je zelf opgenomen in liefde, zoals jij anderen opneemt in liefde. Omdat je hen opneemt in liefde zonder voorbehoud, zonder voorwaarden.

In die groep heb je lief in Mijn Naam en ben jij geliefd in Mijn Naam. Een extra zegen voor je leven, wat in het dagelijks wereldse toch weer zijn gangetje gaat. Houdt die liefde vast. Niet alleen als je in een liefdevolle groep bent en niet alleen voor hen die jou ook in liefde begrijpen en steunen. Maar voor allen om je heen en laat Mij je innerlijk aangeven hoe je het beste kunt omgaan met al die werelds gerichte mensen, die nooit in die groep zouden passen, maar er wel ook zijn, met alles wat ze je kunnen brengen of verstoren. Houd je dan juist aan Mijn liefde vast en Ik laat je weten hoe daar het best mee om te gaan, in liefde voor hen en voor jou.

Hemels Brood 3134

Je gevoelens spelen altijd mee in al je doen en laten en in alles wat je zegt en niet zegt. Als je bij jezelf niet goed of niet naar waarheid je gevoelens in beeld hebt, dan heb je ook geen goed beeld van je doen en laten, van wat je zegt of niet zegt. Als je denkt in liefde te zijn maar er is ergens in je toch iets, al is het maar heel weinig, van verwijt, van boosheid, van ongeduld, van voorwaarden, van frustratie of noem maar op, Ik zeg je, dan komt dat in je doen en laten, in je zeggen of zwijgen terecht. Ook al ben je je er niet bewust van, ook al is het niet je bedoeling. Iets wat in je aanwezig is speelt altijd mee in alles wat je doet, zegt, enzovoorts. Wees daar waakzaam in.

Want juist daar waar je niet beseft dat je eigenlijk nog wat boosheid hebt, maar liefde wilt geven, daar geef je de tegenkant vrij spel in je leven. En zonder dat je dat bedoelt, komt je liefde niet over, maar juist dat kleine beetje boosheid, waarvan je dacht dat je het opzij had gezet. Ja, opzij gezet, maar in je was het niet weg. Daar moet je dus steeds op letten, heb je al je gevoelens wel werkelijk in beeld, ben je je goed bewust van al je gevoelens in een situatie. En als je nog ergens gevoelens met betrekking tot een situatie, een persoon hebt, welke niet helemaal liefde zijn, weet dan dat die altijd hoe dan ook van invloed zijn op je doen en laten, je zeggen en niet zeggen, ook al wil je ze uitschakelen, als ze niet waarlijk omgezet zijn in ware liefde, zijn ze niet weg maar houden hun invloed in je leven.

Juist daarom is het belangrijk dat je in alles tot ware liefde komt, of je heel goed bewust bent waar je nog niet in die liefde kunt zijn. Geef dat dan met een oprecht hart toe en laat het aan Mij. Weet dat het in je doen en laten naar voren kan komen en in je spreken of zwijgen en ga daar dan zo eerlijk en oprecht mogelijk in wijsheid mee om. Je hoeft nog niet perfect te zijn, je streven naar volkomen liefde is al heel goed. Maar wees je steeds bewust van al je gevoelens, zodat ze niet met je leven en dat van anderen aan de loop gaan.

Kom in je hart bij Mij met alle gevoelens die je herkent als nog geen liefde en samen zullen we ze in tijd aanpakken. Gezegend ben je in Mijn grote liefde!

Hemels Brood 3135

Geboren uit de maagd Maria. Mens geworden via de volkomen zuiverheid van het ongerepte. In die zuiverheid gebleven, om de mensheid te redden van het tegenovergestelde van liefde, ben Ikzelf, in Jezus Christus mens op aarde geworden. Bereikbaar voor alle mensen, ben Ik nu in Jezus Christus.

Kom naar Mij, jullie Schepper, God en Vader, Jezus Christus en wees Eén met Mij, met Mijn ware liefde. Want Ik ben gekruisigd, lichamelijk gestorven en terug op aarde gekomen, Onsterfelijk, Waar, Eeuwig Leven. Zo ben Ik voor allen Onsterfelijke Liefde, Eeuwig Bestaan, Oneindige Kracht, Volkomen Waarheid. In de grootste nederigheid licht Mijn macht, die ieder mens in nederigheid heeft. De macht van ware liefde, welke de enige ware macht is. Bij de mens is een heel ander begrip van macht. Daar staat het gelijk met onderdrukking, hoger dan anderen zijn, voor anderen mogen bepalen wat zij moeten of niet mogen. Zo is Mijn macht in het geheel niet.

Mijn macht is liefde en zorg voor allen en de uitwerking daarvan is Mijn macht, waardoor juist geen onderdrukking plaats kan vinden, waardoor juist niemand boven de ander geplaatst kan worden, waardoor niemand de ander ook maar het minste kan opleggen, omdat allen in grote vrijheid zichzelf mogen zijn. Mijn macht is dus geen macht zoals de mens zich die voorstelt en toch is Mijn macht oneindig veel groter dan de grootste macht op aarde onder de mensen. Juist Mijn oneindig grote nederigheid is gelijk Mijn oneindig grote macht. Juist die nederigheid missen de meeste mensen. Terwijl voor alles nederigheid juist de basis is, nodig is om de ware liefde tot de volle macht te kunnen laten uitgroeien. Als je dit begrijpt, neem het dan aan tot zegen!

Hemels Brood 3136

De wereld is niet afgesteld op liefde. Zij is afgesteld op geld, op macht en op roem. Omdat zij gemerkt heeft dat meer geld en meer macht binnen te halen is met het veinzen van liefde in de vorm van goed kijken wat mensen willen en bezighoudt, is zij daar mee begonnen. Zij doet nu voorkomen, dat het haar aangaat wat mensen het liefst hebben, het liefst doen, het best en prettigst vinden, vanwege haar interesse in de mensen. Maar in werkelijkheid is haar interesse nog steeds geld, macht en roem.

Veel mensen laten zich door het wereldse bedriegen. Hoe kan dat toch zo gemakkelijk gebeuren bij zoveel mensen? Dat is omdat niet alleen de grote zakenbezitters vooral gericht zijn op geld, macht en roem, maar ook de doorsnee burger, de werknemer, de kleine mens die misschien niet veel heeft, maar toch wel graag meer zou willen hebben en zo is het streven bij heel veel mensen geld, macht voor eigenzorg en een beetje roem, dat is voor velen vaak “aardig gevonden willen worden”.

Ja, bij iedereen speelt eigenbelang en dat alles vertroebelt het zicht op waarheid. Zo zien de mensen niet dat bijvoorbeeld in reclames een beroep wordt gedaan op wat de mens het liefst heeft: geld, macht en een beetje roem. Het is steeds die prikkel die de mensen elkaar geven: jij wilt iets hebben wat ik heb, in al mijn vriendelijkheid zal ik het je geven, maar ik moet er natuurlijk wel iets voor terughebben in jouw vriendelijkheid en dat lijkt dan ware vriendelijkheid. Maar het is eigenbelang en uitbuiten van eigenbelang.

Hoe staat het met jou? Doorzie je dat alles en weet je het in je leven te plaatsen? Zoek dan zonder eigenbelang je weg over de aarde in liefde te gaan, zonder je te laten inpakken door het eigenbelang van anderen en wees vrij, in ware liefde vrij!

Hemels Brood 3137

Met hart en ziel. Het diepst van je wezen, hart en ziel. Als iemand tot uitdrukking wil brengen met hoeveel inzet hij iets gedaan heeft, zegt hij: met hart en ziel. Ja, zo is het nodig dat de mens zijn liefde inzet voor Mij en zijn naasten: met hart en ziel. Helemaal dus. Niet gedeeltelijk of een beetje, met hart en ziel. Dat is nodig om het einddoel, het ware leven. te bereiken. Je inzet daartoe met hart en ziel.

Als je iets heel, heel graag wilt en je ziet het helemaal zitten om dat te bereiken, dan ga je ervoor, met hart en ziel ga je er voor. Zo is het nodig dat je voor het ware leven gaat, met hart en ziel. Maar dan is het eerst wel nodig dat je een verlangen krijgt naar dat ware leven, dat je dat ware leven, wat de volkomen ware liefde is, wilt bereiken en dat je het ook ziet zitten om het te bereiken. Dat je bereid bent om al het nodige te doen om je diepste verlangen, waar leven in onbaatzuchtige liefde, helemaal te bereiken. Dan ga je ervoor, met hart en ziel en dan zul je het bereiken ook!

Maar er is hier op aarde zoveel verleiding waar je naar toegetrokken wordt, zodat je verlangen verdeeld raakt. Deels nog het ware leven, maar ook het welzijn in je leven van nu, de hang naar allerlei welkome dingen en situaties verdeelt je inzet over meerdere belangen voor jezelf en anderen. Dan verzwakt je verlangen naar waar leven en kun je je inzet niet meer met hart en ziel geven. Zo’n invloed heeft het aardse, het wereldse. Die invloed weerstaan is het aller moeilijkste. Steeds opnieuw dwaalt de mens af en steeds opnieuw bied Ik Mijn hulp aan. Ben je een deel van je inzet tot waar leven kwijt door aardse invloeden, kom bij Mij, laat Mij je voeden in waarheid en liefde, laat Mij je steunen en kracht geven om weer tot dat enige verlangen te komen, het verlangen naar waar leven, naar Mij, met hart en ziel!

Hemels Brood 3138

Heb je naaste lief als jezelf. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Heb eerst jezelf lief en net zo als je je zelf liefhebt, heb zo ook je naasten lief. Of, wat je voor jezelf in liefde zou doen, doe dat ook zo voor je naasten.

Veel mensen vragen zich af, mezelf liefhebben, is dat niet egoïstisch dan? Liefde is zonder eigenbelang, mezelf liefhebben is toch eigenbelang? Laat Ik het je zo uitleggen:

Je hebt een zekere verantwoordelijkheid voor je leven, voor de invulling van je leven. Je hebt bijvoorbeeld eten en drinken nodig voor je lichaam, om het in stand te houden. In liefde voor jezelf zorg je voor eten en drinken voor jezelf, zoveel als genoeg voor je is. Je gaat niet zitten wachten tot iemand anders je eten komt voeren, om geen eigenbelang na te streven. Dat kun je begrijpen. Je zou er eerder iemand mee belasten, wat ook geen naastenliefde dan is. Dus zorg je er voor op tijd te eten en te drinken. Zo zorg je voor jezelf op een manier die in balans is met je medemensen, waarmee je hen niet tekort doet en ook niet onnodig belast. Dan heb je jezelf lief op een juiste manier.

Daarnaast ga je het beste om met je medemensen, zoals je graag hebt dat zij met jou omgaan. Maar begrijp daarbij dat dat niet is, de ander geven wat je zelf graag hebt. Het gaat een stap verder. Als iemand iets voor jou wil doen, zou je graag willen dat hij je eerst vraagt wat jij het prettigst vindt. Dat zou hij dan in liefde voor je kunnen doen. Datzelfde kun jij bij je naasten doen, je vraagt die eerst wat hij prettig vindt en daar stem je dan je handelen op af. Dus niet, ik houd van drop, dus krijgt de naaste drop. Maar, wat heb je graag, koekjes? Dan geef je koekjes, ook al houd je daar zelf niet van.

De ander liefhebben als jezelf is dus, je in die ander verplaatsen en weten wat voor die ander belangrijk is en dat voorop stellen. Maar doe dat nooit zonder ook Mijn liefde voor je medemens te vragen, want liefde voor je naaste is niet, diegene in alles zijn zin geven. Door Mij in Mijn liefde te vragen wat goed is voor je medemens, krijg je via Mijn liefde het juiste zicht, waarmee je hem wat voor hem het beste is kunt geven!

Hemels Brood 3139

Op de wereld leeft en krioelt alles door elkaar. Zoals op de markt de kooplui door elkaar hun waar aanprijzen. De een roept nog luider dan de ander en ieder wil een graantje meepikken van de menigte die zich over de markt beweegt. Zo gaat het over de wereld. Ieder roept zijn overtuiging zo luid mogelijk en probeert uit de mensheid het zijne te vergaren. Roepen en schreeuwen, aandacht en attentie vragen om je overtuigingen aan de mens te brengen.

Ik sta niet op de hoeken van de straten te schreeuwen, Ik trek niet aan de mensen om ze op Mijn overtuigingen te wijzen. Toch verzamel Ik het Mijne uit al het wereldse gekrakeel. Maar het Mijne heeft niets te maken met geld of goederen, met macht of roem, met bezit op welk materieel gebied dan ook. Het Mijne is Mijn liefde onder de mensen. Wat Ik verzamel en onder Mijn hoede neem, is die mens die Mijn liefde in zich laat werken. Niet omdat Ik die mens met schreeuwen en roepen van Mijn liefdewerking overtuigd heb, maar omdat diegene in vrijheid van zijn, in zachtmoedigheid Mijn liefde in zich gevoeld heeft en in vrijheid van zijn, beseft welk een waarde die liefde van Mij voor zijn leven heeft. Uit eigen vrije wil, zonder roepen of schreeuwen heeft diegene beseft welk een rijkdom ware liefde geeft en in alle vrijheid, zonder enige dwang of overtuigingsgeschreeuw, kiest diegene ervoor juist naar die liefde in alle zachtmoedigheid te leven. Ondanks alle herrie en gekrioel over de wereld, blijft die mens in rust en in vrede naar ware liefde handelen.

Die mens is Mijn, die verzamel Ik in Mijn liefde en met die mens bouw Ik waar leven in hemelse oorden, waar ook alle andere mensen welkom zijn. Ook de schreeuwers en roepers, zodra zij hun schreeuwen staken en in zich de rust en de vrede van Mijn zachtmoedige liefde gaan voelen. Zo verzamel Ik wat bij Mij hoort en uit vrije wil bij Mij wil horen en bij Mij wil zijn. Zonder dwang en zonder geld of goederen, macht of roem. Alleen in en met liefde is waar leven, ware rijkdom te verkrijgen!

Hemels Brood 3140

Mensen willen van alles. Steeds iets anders en steeds meer. Het hele leven wordt ingevuld met materiële behoeften. Die behoeften worden door reclame, media en alles wat er is, meer en meer aangewakkerd. Zodanig dat de mens alles wat aangeboden wordt, ook denkt nodig te hebben. Maar wat heeft de mens werkelijk nodig? Lang niet zoveel als hij wel denkt en wil. Voedsel en een dak boven je hoofd en kleren is eigenlijk het belangrijkste, met wat meubels natuurlijk. Maar dan zou er verder niets echt meer nodig moeten zijn en kan de mens zich bezig houden met waar leven, met elkaar, in zorg en betrokkenheid.

Jammer genoeg zijn de meeste mensen meer bezig  met wat ze hebben voor iets nieuwers te verruilen, voor iets groters te verruilen, voor iets wat moderner is of meer in de mode is, te verruilen. Daar wordt voor gewerkt, daar wordt heel veel tijd aan gegeven. Wil je eens praten over waar leven met die doorsnee mens, dan zal je dat niet lukken. Hun aandacht gaat niet uit naar wat het ware leven is en te bieden heeft. Wees daarom niet treurig, want wie zich inzet om tot het ware leven te komen en graag met medemensen zijn levensbesef in Mij en Mijn liefde wil delen, die breng Ik levende mensen op zijn pad. Zodat hij in een gelukkig samenzijn met hen en met Mij in gesprek kan komen.

Wie werkelijk wil omgaan met Mij en met mensen die ook met Mij in hun leven omgaan, die treft mensen waarmee hij zijn gevoelens kan uitwisselen. Want zij zijn er, alleen is het geen grote groep, maar ze zijn er en net als jij willen ze graag met elkaar delen wat zij aan liefde van Mij in hun hart voelen en wat zij aan waar leven beseffen. Ik breng ze op je pad, vanwege je liefde voor Mij en je naaste. Wees gezegend in liefde en waarheid!

Hemels Brood 3141

Alle mensen zijn in Mijn liefde gelijk. Maar er zijn grote verschillen in handelen tussen mensen. In hun doen en laten zijn mensen dus helemaal niet gelijk. Daardoor verloopt ook ieders leven anders. De mens is een uniek wezen en ieder voor zich is uniek. Al is Mijn liefde in waarde voor iedereen gelijk, de uitwerking is niet voor iedereen gelijk, want de keuzen die mensen maken zijn ook niet allen gelijk.

Toch werkt Mijn liefde voor iedereen het beste uit. Al naar gelang van iemands handelen werkt Mijn liefde het beste voor diegenen uit. Soms over wegen die niet gemakkelijk te gaan zijn. Maar daarbij werkt Mijn liefde ook in het grote geheel. Want al dat verschillende handelen van zo veel mensen en al hun verschillende keuzen hebben een zekere invloed op elkaar, op de hele mensheid als een groep. Ook daar werkt Mijn liefde zodanig, dat allen er het beste baat bij hebben. Niets gebeurt dan ook bij toeval. Alles heeft een verband met wat de mens individueel doet en voor kiest en wat de mensen tezamen doen en voor kiezen en de impact die het doen en laten van de mens heeft op de individu en op de hele mensheid tezamen.

In Mijn grote liefde zorg Ik voor allen, voor de unieke individu en voor allen tezamen. Zodat het voor allen tezamen en voor de unieke individu helemaal goed komt. En het komt goed, het komt altijd helemaal goed. Al lijkt een situatie nog zo onaangenaam en uitzichtloos, het komt helemaal goed! Want Mijn liefde laat niet los, wat Mijn Hand ooit begon, zal in eeuwigheid en in liefde blijven, zodat alles zeker goed komt. Ook bij jou in jouw leven is Mijn Hand van liefde en Mijn Hand van liefde houdt nooit op je zegen na zegen te bereiden in je leven, zodat alles helemaal goed komt!

Hemels Brood 3142

Sta open voor je naaste. Zie wat zijn noden zijn. Geef alleen liefde aan allen om je heen. Al zijn niet allen even aardig tegen jou, wees evengoed in liefde voor hen. Waar dat even moeilijk is, kun je in je hart, in jezelf, bij Mij komen en Mij laten weten, dat het moeilijk is om in liefde te blijven, waar de ander niet in liefde voor jou is. Toch, alleen liefde brengt de situatie voor jou in het juiste spoor, hoeveel de ander ook in liefde afdwaalt. Juist dat zijn de momenten van verleiding, waar de tegenkant met je gevoelens van verweer speelt en je bewerkt om de liefde los te laten en in verweer te komen. Geef dan niet toe aan die verleiding.

Als je dat moeilijk lijkt, kom dan in je hart naar Mij, voel Mijn liefde voor jou en voel Mijn liefde voor alle mensen. Put uit Mijn liefde voor jezelf, om je krachten van liefde te sterken, zodat je de verleiding met liefde kunt weerstaan. Het is steeds een kleinere of grotere strijd om de verleiding met liefde te weerstaan. Verwijten en verweer hebben al heel gauw je handelen in beslag genomen als je de verleiding niet kunt weerstaan. Uiteindelijk ebt dat wel weer weg, maar dan is het kwaad eigenlijk al geschied en is er toch ook liefde nodig, om dat alles weer teniet te doen. Dan is er spijt over de reactie, dat is dan zeker goed, maar voorkomen is toch nog altijd beter dan genezen.

In de vrijheid die de mens op aarde heeft, is veel, heel veel verleiding en veel daarvan zijn de meeste mensen zich niet eens bewust. Wees alert op je doen en laten, op de reacties die je aan andere mensen geeft. Vraag ook steeds in jezelf Mijn liefde en inzicht, zodat je ook een juist onderscheid kunt maken in het geven van ware liefde. Want dat is niet, de ander in alles zijn zin geven, weet dat goed. Laat Mij je innerlijk voeden met het juiste zicht in ware liefde op alle mensen in je omgeving, zodat je hen naar ware liefde tegemoet kunt komen, door Mij in waarheid en liefde geleid. Dan blijft jouw leven in het juiste spoor van ware liefde.

Hemels Brood 3143

Als alle mensen perfect in liefde waren, was er geen aarde meer nodig. Maar alle mensen zijn nog niet in perfecte harmonie en ware liefde, dus is de aarde nog hard nodig. Om ieder de gelegenheid te geven tot die harmonieuze ware liefde te komen. Steeds opnieuw moet de mens de verleiding weerstaan, oefenen tot liefde te komen, vast te houden aan wat goed en sociaal is, wat met elkaar in vrede is.

Want dat is liefde in wording, een sociale houding naar elkaar. Een luisterend oor naar elkaar, een toeschietelijke houding naar elkaar. Dat is liefde in wording, de ander niet in verlegenheid brengen, de waarheid onder ogen zien, ook al laat dat je minder goede kanten zien. Dat is liefde in wording, je inzetten voor iets dat je niet gemakkelijk afgaat, maar een ander kan helpen op zijn weg op aarde. Want het is gemakkelijk om in alles eerst je eigen weg te gaan en je eigen invullingen te volgen, maar het is liefde in wording als je je eigen invullingen weet los te laten om je weg samen met de ander te gaan, in harmonie en vrede. Het is misschien niet gemakkelijk om datgene waar je aan gewend bent los te laten, voor een gezamenlijke weg, maar dat hoeft nog geen reden te zijn je oogkleppen te blijven dragen en niet tegemoet te komen  aan hetgeen je naaste zou helpen, maar van jou een zekere inspanning vraagt.

Door inspanning te leveren komen nieuwe krachten vrij, die goed doen aan jezelf en je omgeving. Inspanning geeft kracht, vooral inspanning in ware onbaatzuchtige liefde geeft veel kracht. Vrede en harmonie gaan met een juiste inspanning voor anderen gepaard. Blijf niet vast zitten in oude patronen, durf te veranderen, durf de groei naar ware liefde toe te laten, door je ervoor in te zetten werk te leveren voor je naaste, zonder eigenbelang, zonder weerstand, in vrede en harmonie. Dan wordt de kracht van ware liefde meer en meer je deel!

 

Hemels Brood 3144

Heb je in je hart Mijn liefde al eens gevoeld? Want in heel je bestaan is het voelen van Mijn liefde voor jou het belangrijkste. Want daarmee weet je zeker dat Ik je liefheb en dat Ik er altijd voor je ben. Al heb je het maar één enkele keer gevoeld, dan weet je het al en je zult het nooit vergeten. Soms kun je dan nog wel eens twijfelen of je het wel goed doet en of Mijn liefde voor jou er dan nog wel is. Maar als je dan terugdenkt aan dat moment waarop je Mijn liefde in volle warmte in je hart voelde, dan weet je weer dat Mijn liefde er altijd zonder ophouden voor je is.

Niets kan Mijn liefde voor jou belemmeren of stopzetten. Ook al voel je het niet steeds doordat je met allerlei gedachten bezig bent, Ik ben er voor jou en Mijn liefde houdt niet op voor jou te zorgen. Voel dat in je hart. Kom in je hart bij Mij. Je hoeft niet veel te zeggen, want Ik weet wat er in je omgaat. Met weinig woorden kun je ook al het nodige zeggen. Want Ik zie in je hart en daar zijn dan al bijna geen woorden meer nodig. Voor jou zijn woorden nodig, voor Mij niet. Zeg Mij voor jezelf met weinig woorden wat je bezig houdt en geef Mij gelegenheid je in je gedachten te antwoorden. Voel daarbij Mijn liefde, dan weet je dat Ik het ben die in jou die gedachten naar voren brengt.

Wat Ik je in gedachten naar voren breng, is altijd zachtmoedig, geduldig, vergevend, bemoedigend, verhelderend. Het is altijd zonder dwang, zonder verwijten, zonder boosheid of teleurstelling, zou dat er wel zijn, dan is het niet Mijn antwoord aan jou, dan heeft het geen waarde. Let dus altijd op je gedachten, als je Mij vraagt. Want Mijn antwoord komt in je gedachten, als een zachte bries, verfrissend en verversend, in alles het goede voorstaand in zachtmoedigheid, in liefde. Die zuivere gedachten kun je als Mijn antwoorden beschouwen. Een zegen en genade van Mijn liefde aan jou!

Hemels Brood 3145

Geloof en vertrouwen in Mij. Heb je geloof en vertrouwen in Mij? Want dat kan je rust geven in jezelf, dat kan je vrede geven  met elke situatie. Dat kan je zicht geven, hoe met een situatie om te gaan, een situatie te accepteren, zodat het je geen extra energie kost en extra moeite.

In theorie is alles makkelijk, maar in de werkelijkheid, de uitvoering, ligt dat toch wel anders. Iemand kan een heel plan ergens voor uitgedacht hebben en tot in de details op orde hebben. Toch zal de daadwerkelijke uitvoering anders uitpakken dan gedacht. Er blijft in het leven op aarde altijd een factor onverwacht meespelen en dan ook nog eens op onverwachte momenten en uit een onverwachte hoek. Daar moet dan tijdens de uitvoering van een plan mee omgegaan worden, een oplossing voor bedacht worden, die in het plan past. Elke situatie die om een oplossing vraagt, heeft onverwachte wendingen, door dingen die onverwachts gebeuren. Met dat al zal rekening gehouden moeten worden. Het doet een beroep op je creativiteit, op je vermogen in te spelen op het onverwachte. Je kunt voor veel situaties oplossingen bedenken, maar gaande weg aanpassingen moeten doen, als zich onverwachte wendingen voordoen.

Dat is het leven op aarde. Daar gebeurt en gebeurt steeds opnieuw wel iets wat invloed heeft op je leven en om keuzes vraagt, die toch ook niet altijd uitkomen zoals je gedacht had. Toch, alles komt altijd weer goed en met geloof en vertrouwen in Mij zul je er niet door in verwarring gebracht worden, maar juist steeds heel flexibel met elke onverwachte verandering om kunnen gaan en in vrede en met geduld aanvaarden hoe het leven gaat. Want in en bij alles heb je altijd Mijn liefde tot grote genade.

Hemels Brood 3146

Het goede tegenover het slechte. Op aarde is veel goed en slecht wat door elkaar loopt en wat haast niet te scheiden is. Iemand doet veel goed en tegelijkertijd zit daar ook het niet goede tussen. Hoe kun je zo iemand inschatten, vertrouwen, liefhebben. Het goede vraagt om respect, waardering, bemoediging, bevestiging, terwijl het niet goede vraagt om terechtwijzing, afwijzing, verwijten. Het één staat haaks op het ander en het is dan moeilijk om op het helemaal goede spoor van liefde te blijven.

Bij iedereen loopt het goede en het tegenovergestelde van het goede nog door elkaar. Soms wil iemand iets goeds bereiken en gebruikt er deels leugens voor om het te bereiken. Of iemand neemt iets weg van een ander om iets goeds mee te doen. Maar het goede kan alleen werkelijk bereikt worden, met het helemaal goede. Liefde is daarbij het belangrijkste, de sleutel tot genezing van al het tegenovergestelde van het goede. Maar nu juist liefde is niet ieders sterkste kant. Zo gebeurt het dat goed en slecht door elkaar loopt en soms zelfs niet meer zichtbaar is, wat wel en wat niet goed is, wat wel en wat niet uit liefde voortkomt. Ieder mens heeft daar mee te maken. Ieder mens heeft te maken met een eigen afdwaling van het goede in zijn doen en laten en met de afdwaling van het goede door andere mensen om hem heen. Je kunt dan elkaar daarop aanspreken, maar je kunt elkaar beter niets verwijten. Met begrip voor elkaar kan veel wat niet goed was herkend worden en met elkaar tot het goede teruggebracht worden. Met elkaar.

Want jullie vormen met elkaar één geheel, met een inbreng van ieder afzonderlijk, persoonlijk. Je persoonlijk zijn is en onderdeel van het gezamenlijk zijn en elk afzonderlijk handelen, heeft daarom ook een invloed op het gezamenlijke zijn. Zo zijn jullie allen persoonlijk én gezamenlijk. En zo is het ook belangrijk, dat je voor het grote geheel toch ook persoonlijk al het goede nastreeft, in liefde voor elkaar en het slechte herkent en loslaat, zodat ieder persoonlijk deel heeft aan het goed maken van het totale gezamenlijke in ware liefde. 

Hemels Brood 3147

Vernieuwing. Al je cellen worden steeds vernieuwd, een doorgaand proces. Ook in het geestelijke wordt je steeds weer vernieuwd. Want het oude heeft afgedaan en het nieuwe komt er voor in de plaats. Elke dag weer, een doorgaand proces. Steeds wordt je vernieuwd door Mijn liefde en tegelijkertijd in vrijheid gelaten. Juist door Mijn liefde die je steeds weer vernieuwd, kan dat en blijf je in leven, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar het proces van vernieuwing gaat langzaam, om je toch ook je eigenheid te laten en je je vrijheid te laten.

Juist die vernieuwing is ook nodig om je bestaan door te laten gaan. Maar zie, wordt je er iets anders van, dat je cellen doorlopend vernieuwd worden? Je blijft hetzelfde uiterlijk hebben, je blijft je eigen zelf, ook al worden doorlopend je cellen vernieuwd.  Omdat steeds in elke nieuwe cel ook weer heel je bouwplan in die cel is opgenomen, daar wordt niets aan veranderd. Zo wordt er aan je geest ook niets veranderd, zonder je vrije wil en toch wordt je vernieuwd, steeds weer vernieuwd. Zoals je lichaam uit cellen bestaat, zo ben jij als een cel in het grote geheel en ook daar wordt je steeds vernieuwd, zonder dat je daar iets van merkt. Je blijft de persoonlijkheid die je bent, de vernieuwing gaat door, tot je zelf die totale vernieuwing bent, tot jezelf gelijk Mijn ware onbaatzuchtige liefde bent.

Door die doorlopende vernieuwing die Mijn liefde je geeft, blijf je in leven, blijf je als persoonlijk zijn aanwezig. Dat is voor eeuwig zo, omdat Mijn vernieuwende liefde ook eeuwig is en omdat Ik je het leven voor eeuwig gegeven heb. Tot in de oneindigheid is jouw leven in Mijn liefde gegrondvest en de tijd komt, dat je in vrijheid ook uit jezelf Mijn liefde aanneemt en zelf bent, die doorlopende vernieuwing zelf bent. In oneindige liefde die nooit ophoudt, zelf Bent.

Hemels Brood 3148

Alles op aarde kan hemels zijn, kan vol van vreugde en blijdschap zijn, als de mens zich in alles tot ware liefde zou wenden. Als de mens niet geld en goederen, eigen welzijn, macht en roem zou nastreven, maar ware liefde zou nastreven. Alleen al het nastreven van ware liefde, zou al een hele verandering in de samenleving geven. Want daar waar de mens oprecht en met inzet de ware liefde in zijn handelen nastreeft, daar trekt hij Mijn liefde naar zich toe, daar kan Mijn liefde net dat overnemen, wat hemzelf, ondanks zijn streven, ondanks zijn inzet, nog niet lukt. Daar vangt Mijn liefde zijn onvermogen op en geeft juist datgene waardoor ook de kracht van liefde die mens sterkt en zijn vermogen tot het geven van liefde groeit.

Als jij iemand bent, die oprecht en met inzet je handelen probeert te richten naar ware liefde, laat je dan niet ontmoedigen door al die mensen die dat niet doen, die dat niet belangrijk vinden, die het besef niet hebben van het belang van liefde voor hun leven en de samenleving.  Want met jouw streven naar ware liefde, ook al lukt het je nog niet in alles, trek je steeds Mijn liefde naar je toe. Maar niet alleen naar jezelf, naar de hele samenleving. Want alle liefde van Mij, die je met jouw streven aantrekt, heeft niet alleen voor jouw leven een positieve vreugde gevende werking, maar ook naar allen om je heen, naar de hele samenleving en van daaruit ook naar de hele wereld en het universum. Zo belangrijk is het alleen al streven naar ware liefde.

Dus lief mens, geef niet op omdat anderen je teleurstellen met hun eigengerichtheid, hun onwaarheden en onzuiverheden. Houd zelf vast aan je streven naar liefde en weet dat je daarmee goed doet aan allen. Dat je daarmee Mijn liefde aantrekt voor allen. Voor een betere, vreugdevolle blije samenleving in ware liefde!

Hemels Brood 3149

Wat als de wereld vergaat? Vergaat dan gelijk alles? Alleen de wereld vergaat, het ware leven vergaat nooit. De wereld vergaat, maar welke wereld? Want de wereld is een toestand, geestelijk gezien. Mensen zeggen vaak “wereld” tegen de aardbol, maar het hoeft niet de aardbol te zijn die vergaat, als de wereld vergaat. Met de wereld vergaat, wordt eigenlijk de hoedanigheid, waar het woord “wereld” geestelijk voor staat, bedoeld.

Die hoedanigheid is al wat de mens buiten liefde om doet en wil. De wereld kan gezien worden als de onverschilligheid jegens Mij, onverschilligheid jegens Mijn liefde, jegens het ware leven uit Mij gekregen. De wereld kan gezien worden als alles wat de mens voor zichzelf wil en voor zichzelf na-ijvert. De wereld kan gezien worden als het willen hebben van geld en goederen, macht en roem. Dat alles is wereld. Die wereld zal vergaan. Het willen hebben voor jezelf zal vergaan. De macht om anderen iets op te leggen, zal vergaan. De leugen, de onwaarheid zal vergaan, kortom, al wat geen liefde is of nastreeft zal vergaan, de wereld zal vergaan.

Ziet het er nu nog zo bedreigend uit, als gezegd wordt, de wereld zal vergaan? Ik denk het niet, Want iedereen is er bij gebaat als op die manier de hoedanigheid “wereld” vergaat en de liefde het over de hele mensheid verspreid over neemt en alle mensen liefde aannemen in hun doen en laten, in hun streven. De wereld vergaat en de ware liefde, het ware gelukzaligmakende leven, neemt het over. Laat de wereld vergaan, want het wereldse brengt niemand werkelijk geluk.  Alleen de Liefde geeft ieder het ware leven, wat wel degelijk ook gelukzaligheid geeft.

De wereld vergaat, maar dat is een proces van jaren bij alle mensen. Niet plotseling en vernietigend, maar langzaam en vernieuwend, in liefde groeiend tot gelukzaligheid voor iedereen!

Hemels Brood 3150

Vertrouw alleen op de waarheid in jezelf. Maar zorg er dan wel voor, dat het werkelijk de waarheid in jezelf is. Want ieder mens heeft de neiging om een eigen waarheid in de plaats van de eigenlijke waarheid te zetten. Uit verlangen naar iets wat iemand graag waar zou willen hebben of wat van buiten hem opgedrongen wordt. Hierbij heb Ik het niet over diegenen die waarheid op zich niet zo nauw nemen, maar juist over diegenen die oprecht de waarheid nastreven. Want je kunt het nog zo oprecht menen, vasthouden aan de werkelijke waarheid in jezelf, de waarheid die Ik uit Mij in jou zelf leg, is toch niet zo gemakkelijk en het kleinste beetje verlangen wat je bij jezelf niet (h)erkent, kan al genoeg zijn om je oprechtheid om de tuin te leiden en jezelf te bedriegen met een zogenaamde waarheid.

Dat zijn de moeilijkste situaties om in te zien, daar waar je denkt oprecht aan de werkelijke waarheid vast te houden, terwijl het toch de werkelijke waarheid niet is. Daarom, vertrouw wel en steeds op je eigen door Mij aan jou en innerlijk gegeven waarheid, maar kom daarbij steeds geheel oprecht bij Mij, als een ander oprecht mens die waarheid anders ziet. Je hoeft dan niet diegene zijn waarheid aan te nemen, want ook diegene kan in zijn oprechte ijver voor de werkelijke waarheid een vergissing maken. Kom daarom altijd bij Mij en laten we dan samen kijken hoe het werkelijk zit met de waarheid. Dan kun je vasthouden aan die waarheid, die je met Mij ook daadwerkelijk inziet als de werkelijke waarheid.

Is die werkelijke waarheid dan zo belangrijk om te kennen? Ja zeker, want wat zou er gebeuren als Mijn liefde voor jullie niet waar zou zijn? Ik ben de waarheid en het leven en het is niet anders dan door Mij, in Jezus Christus, dat ieder mens tot leven kan komen, het enige ware leven. Dat is voor jullie allemaal van het grootste belang, ware liefde!

Hemels Brood 3151

Als een kind leert lopen, neem je het bij de hand. In het begin neem je het bij de hand en ondersteunt het. Als het steeds wat meer evenwicht heeft, kun je het loslaten, maar je blijft paraat, om het bij een val te kunnen opvangen en te bemoedigen. Steeds leert het kind een beetje meer evenwicht te bewaren en op een gegeven moment kan het alleen lopen, eerst nog wat wankel, maar ook dat wordt steeds vaster en steviger.

Zo gaat het met mensen die tot het geloof komen. Zij zijn als kinderen die net beginnen te lopen. Eerst is er nog weinig evenwicht, ze maken zich het evangelie nog eigen, zijn het  aan het nog aan het inpassen in hun leven, in de overtuigingen die zij hadden. Steeds hebben zij behoefte aan steun, aan uitleg op hun vragen en behoefte aan bemoediging, aan bevestiging van hun vernieuwde begrip. Zij leren lopen, zij leren de weg te gaan die tot het ware leven leidt, zij leren lopen over die weg. De ware weg tot het ware leven, die niet overal en voor iedereen zo gemakkelijk te gaan is. Net zo als het voor kinderen in het begin niet gemakkelijk is om te leren lopen, zo is het voor hen niet gemakkelijk om die weg te overzien en te begrijpen. Vooral juist daar waar er moeilijkheden op die weg verborgen liggen. Dan kan die mens onzeker worden en juist dan is steun nodig.

Kun jij die mens, die net op die weg begint, die steun geven, vanuit jouw geloof en vertrouwen op Mij? Want dat is wat die mens dan ook nodig heeft, juist iemand in zijn buurt die die weg met overgave en overtuiging gaat. Die laat zien dat hij ook moeilijkheden op die weg tegenkomt en die laat zien dat hij die moeilijkheden niet uit de weg gaat maar aan kan, door Mijn liefde en aandacht voor hem aan kan. Laat dat zien en je helpt in liefde een lerend medemens op Mijn liefde te vertrouwen en die ware weg te gaan en vol te houden!

Hemels Brood 3152

Liefde is niet te grijpen. Liefde is niet precies in detail te beschrijven. Net zo min als geluk, het gevoel van geluk, te beschrijven is. Zo is er ook geen maat aan te geven, hoeveel liefde iemand heeft of geeft en hoeveel geluk iemand voelt. Het is ook een relatief begrip, want de één kan zich bij een ijsje al vol geluk voelen, terwijl een ander pas bij een uitgebreid maal geluk gaat voelen. Veel hangt daarbij van de omstandigheden af, wie elke dag te eten heeft zal daar een ander gevoel van geluk bij hebben, dan iemand die dagen niets gegeten heeft en dan een maaltijd krijgt.

Zo verschillend is de menselijke beleving in alles, ook in ware liefde, ook in waar leven. Zo voelt de één al veel meer en duidelijker wat Ik met ware liefde, met waar leven, met gelukzaligheid van leven bedoel dan de ander. Net als de beleving van een ijsje, daar wel of niet heel blij mee te zijn, is ook de beleving Mij in je zelf te voelen, in meer of mindere mate aanwezig. Veel daarvan hangt samen met de omstandigheden waar iemand in zijn leven mee te maken heeft. Iemand kan al heel blij zijn met een glimp van Mijn liefde, terwijl iemand anders zo’n glimp niet eens opmerkt en vooral in beslag genomen is met zijn welzijn. De waardering van de mens voor iets wat in zijn leven als goeds gebeurt, verschilt dan ook nog al eens.

Tel je zegeningen wordt gezegd tegen iemand die tegenslagen ondervindt. Maar die zegeningen zijn dan ineens veel minder waard, alle ongemak overschaduwt de zegeningen. Dat een ongemak door Mij ook tot een zegening gebracht kan worden, wordt nogal eens vergeten, door de omstandigheden. Ik heb daar begrip voor en reken het niemand aan. Juist ook de onaangename dingen die je overkomen, door de afdwaling van andere mensen, kan Ik in uitwerking tot een zegen voor je brengen. En geloof Mij, Ik breng ze tot een zegen. Dat doet Mijn eeuwig aanhoudende liefde, die iedereen volop in zich kan voelen, in meer of mindere mate, al naar gelang ieders omstandigheden.

Hemels Brood 3153

Elke dag ben Ik er voor je, elke dag helemaal voor jou. En hoewel Ik er voor alle mensen elke dag ben, hoef je Mij toch niet met anderen te delen. Ik ben ondeelbaar altijd bij iedereen. Zo ben Ik ook elke dag, elk moment van de dag, persoonlijk bij jou. Elke dag laat Ik Mijn liefde door jou heen stromen, als een doorlopende Bron en uit die Bron mag jij putten, zo veel en zo vaak je maar wilt.

Je hoeft ook geen sorry tegen Mij te zeggen. Want wat je doet of niet doet, maakt Mijn liefde er niet minder om, doet de Bron van Mijn liefde niet minder stromen. Als je ergens misschien bent afgedwaald van Mijn liefde, dan neem Ik je dat niet kwalijk. Maar het kan zijn dat zo’n afdwaling niet zonder gevolgen blijft. Want er is een tegenkracht gaande over de aarde, die zijn macht vrij krijgt door elke daad zonder liefde en die al wat niet uit liefde is, verzamelt tot macht over de mens. Dat is op de aarde de situatie en daar heeft iedereen mee te maken. Maar al wijk je misschien zo nu en dan af van liefde, Ik wijk nooit af van liefde en Ik roep deze tegenkracht dan ook ter verantwoording. Mijn liefde staat namelijk boven alles, in volmaaktheid en is de Enige ware Macht in en over alles.

Daarom hoef je alleen maar bij Mij te komen en Mij je afdwaling voor te leggen. Als je laat zien dat je je dwaling inziet, hoef Ik geen excuus, geen schuldig voelen, geen verwijten aan jezelf die je treurig maken. Wees dan met Mij blij dat je bij Mij gekomen bent en weet dat Ik alle schuld van de mens op Mij genomen heb, door Mijn kruisiging en opstanding. Jij maakt deel uit van Mijn liefde die jou vrijmaakt van al je afdwalingen van liefde. Jouw zicht op ware liefde is Mij genoeg, jouw ijver naar ware liefde te leven, is Mij genoeg. Heb dan nu het geduld om de groei mee te maken tot je zelf die ware liefde helemaal bent. Want dat heeft op aarde tijd nodig. Neem die tijd aan als liefde en genade van Mij en frustreer jezelf niet tot iets wat je in Mijn liefde met tijd mag leren!

Hemels Brood 3154

De zachtmoedigheid van Mijn liefde maakt heel veel zachter op deze aarde dan het anders zou zijn. Want het leven op aarde heeft veel harde kanten, die zonder Mijn zachtmoedige liefde voor de mens nog veel en veel moeilijker zou zijn om te overleven. Die hardheid is in het leven van veel mensen en zij hebben nauwelijks of geen besef van de verzachting door Mijn zachtmoedige liefde. Toch heeft elk mens in zich de mogelijkheid om ook zelf tot die zachtmoedige liefde te komen en daarmee op een eigen natuurlijke manier de hardheid op aarde te verzachten. Maar ook daarvan hebben veel mensen geen of nauwelijks besef.

Generatie na generatie neemt eerder de hardheid van het eigen gerichte zijn over, dan dat zij een omkeer teweeg brengen naar ware naastenliefde zonder eigenbelang. Nu is over de aarde een zeker welzijn op elektronisch vlak zich aan het verspreiden. De ene vernuftige uitvinding na de andere wordt door de mens in werking gezet. Maar aan de geestelijke ontwikkeling komt de mens niet of nauwelijks nog toe. Er wordt een enorme vaart genomen in de ontwikkeling van allerlei ontdekkingen en de mens vindt zich daardoor heel knap en slim. Het levert hier en daar ook grote hoeveelheden geld op, maar geen of nauwelijks enige geestelijke groei. Zijn dan die uitvindingen zo zaligmakend? In geestelijk opzicht gezien, helemaal niet. Helemaal niet. En dat, terwijl het geestelijk leven, het geestelijk besef, juist zo belangrijk is voor het echte welzijn van de mens.

Niet een telefoon, een televisie, een auto, enz., maar de onderlinge verbondenheid in ware liefde, onbaatzuchtig, de zorg voor elkaar, de betrokkenheid aan elkaar, de verdraagzaamheid in liefde onder elkaar is het belangrijkste. Ik zeg niet dat het andere er niet zou mogen zijn. Het zou van een later belang moeten zijn. En dan, als eerst naar ware belangeloze liefde onderling gehandeld wordt, ontstaat juist al datgene, wat de huidige uitvindingen, in nog veel kortere tijd, verre overtreft. Dat doet liefde, dat is de ware zegen en genade van liefde.

Hemels Brood 3155

Er ligt nog een enorm braakliggend land, wat geen mens nog ontgonnen heeft. Er zijn enorme grondgebieden, die naar aardse schoonheid door de mens verwoest zijn. Wat bedoel Ik daarmee? In letterlijke zin is het zo, dat er hele gebieden zijn, of eigenlijk moet Ik zeggen waren, die door de mens ontdaan zijn van hun schoonheid en hun functie. Zo zijn er hele bossen gekapt, die een natuurlijke schoonheid hadden en een specifieke functie voor de aarde, voor het verblijf van de mens op aarde.

De bossen worden ook wel de longen van de aarde genoemd, dat met nog veel meer, zijn zij ook. Maar de mens heeft daar naar zijn hebberigheid gehandeld en zijn welzijn opgeofferd aan zijn hebberigheid. Gebieden, die in dat opzicht geen belang of functie hebben en door de mens bruikbaar gemaakt zouden kunnen worden, kijkt geen mens naar om, hij ziet daar geen voordeel voor zijn hebberigheid.

Dit nu is in het letterlijke ook nog eens een weerspiegeling van de geestelijke situatie bij de mens. Het braakliggende land is te vergelijken met alle mogelijkheden die Ik in verborgenheid de mens bied, mogelijkheden die hij dan zelf tot ontwikkeling te brengen heeft en waar in eerste instantie voor hem geen voordeel bij te verwachten is. Dit doet een beroep op zijn nederigheid en zijn onbaatzuchtigheid. Daarnaast heb Ik de mens een vrijheid gegeven waar een hele mooie ordening aan gekoppeld is, die aan de mens ter verantwoordelijkheid gegeven is. Die vrijheid is te vergelijken met de prachtige bossen die de mens leeghaalt. Zo gaat hij ook met zijn vrijheid om, hij gebruikt het voor eigen welzijn, om er zelf beter van te worden. Daarmee holt hij zijn vrijheid uit en op termijn blijft er geen voordeel over maar alleen nadeel, omdat hij in zijn vrijheid zoveel goeds afbreekt en er niets goeds voor in de plaats zet.

Zou de mens in liefde gaan handelen, dan zou hij de braak liggende gebieden met ijver gaan bewerken en ontdekken welke schatten er voor hem verborgen liggen. In geestelijke zin wil dat zeggen, zou de mens uit onbaatzuchtige liefde gaan handelen, dan zou hij in vrijheid van zijn, enorme geestelijke voordelen ontdekken, die hem tot het ware leven in volle welzijn en gelukzaligheid zouden brengen. Zo is er altijd een link tussen wat mensen letterlijk doen, de letterlijke gebeurtenissen en de geestelijke situatie van de mens. Zo is steeds het natuurlijke de spiegel van het geestelijke en zo kan ieder mens daar in kijken en beseffen hoe ver de afdwaling gaat, in het totale geheel en bij ieder persoonlijk.

Wie de waarheid zoekt, zal haar vinden in dezelfde zuiverheid als hij zelf in waarheid handelt. Wie de ware liefde zoekt, zal die vinden al naar gelang zijn oprechtheid. Wie het ware leven zoekt, die zal al naar gelang zijn inzet ten aanzien van waarheid en liefde, Mij op zijn weg tegenkomen, precies in die mate van zijn geloof en vertrouwen, precies passend naar zijn inzet, zijn nederigheid en onbaatzuchtigheid. Hij zal Mij als begeleiding op zijn weg vinden, altijd naar gelang hij in zijn vrijheid steeds kiest in nederigheid, in onbaatzuchtigheid en naar waarheid en liefde. Zo wordt dan het braakliggende land ontgonnen en blijven de bossen zoals ze zijn. Zo zal de mens dan het beste op aarde gedijen, in Mijn ware onbaatzuchtige oneindige grote liefde!

Hemels Brood 3156

Alles is genade, alles is Mijn zegen. Steeds geef Ik jullie in Mijn zachtmoedigheid nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. Open je ogen en zie, open je oren en hoor. Doorlopend stroomt Mijn liefde naar alle kanten, doorlopend ben je in de stroom van Mijn liefde, die niet alleen overal om je heen is, maar ook in jou is en je helemaal doorstroomt, waar je ook bent en wat je ook doet of laat.

Wees daarmee verblijd en geduldig, maar ook ijverig. IJverig om in liefde alles te doen en geduldig in het vertrouwen op Mij, dat Mijn liefde alles goed maakt. Jij hoeft niets te forceren, wacht in geduld de werking van Mijn ware onbaatzuchtige liefde af en wees ijverig om zelf ook in die ware onbaatzuchtige liefde te handelen. Laat je daarbij niet in verwarring brengen door de verstoring en verleidingen van de wereld. Laat die maar aan je voorbij gaan. Verdraag alle afdwaling van liefde van mensen om je heen, laat ze aan Mij om tot zijn recht te brengen. Alles is goed in Mijn liefde, maar sommige dingen nemen tijd, wees daarbij geduldig en werk ijverig door in liefde en waarheid.

Al lijken situaties nog zo onaangenaam en lang te duren, Ik zal in Mijn liefde heus voor alles zorgen en in juiste orde brengen. Altijd iedereen in zijn vrijheid latend. Alles in de juiste verhoudingen, die jij niet kunt overzien. Doe goed in alles, in het deel wat je wel kunt overzien. Weet daarbij dat alleen Ik, je Schepper en Hemelse Vader alles kan overzien. Dat beetje wat jij overziet, is voor jou genoeg. Handel daar dan naar onbaatzuchtige liefde en laat het totale overzicht aan Mij. Met geduld en ijver doe je dan het beste wat je kunt en daarbij krijg je Mijn genade en zegen. Zodat je leven in Mijn liefde gedragen is en mede goed doet aan alle mensen. Wees daarmee tevreden.

Hemels Brood 3157

Nergens is nog de volle gehoorzaamheid aan Mijn liefde. Als Ik zeg gehoorzaamheid, dan bedoel Ik niet zonder enig begrip en vrije wil Mijn evangelie aannemen en naar leven. Als je het niet uit je hart voelt en wilt, dan heeft het ook niet de ware draagkracht en ook niet de ware daadkracht. Met gehoorzaamheid bedoel Ik dan, in vrijheid van keus en besef van waarheid van Mijn Woord, dit in al je doen en laten zonder voorbehoud aannemen en toepassen.

Maar zelfs degenen die enig besef hebben van Mijn liefde, Mijn waarheid, Mijn Woord van liefde, hebben toch nog niet in de vrijheid van hun vermogen Mijn Woord volkomen in hun handelen opgenomen. Dit hangt samen met de gezamenlijke groei van de mensheid. Als die in zijn gezamenlijkheid, in zijn geheel, achter blijft, dan gaat daar zo’n grote invloed van uit, daar is de vrije wil van de mens nog niet sterk genoeg voor, om die te weerstaan. Ieder voor zich kan in het ware geloof en met de vaste bedoeling naar onbaatzuchtige liefde willen leven en in vrijheid van keus, uit zijn hart daar naar streven, maar de invloed van het gezamenlijke is niet weg te nemen door de individu. Wie dat in zijn persoonlijk leven probeert te doen, die loopt vast en zal zich keer op keer frustreren. Het is de tijd nog niet.

De wereld kent en erkent Mij nog niet. Maar wie Mij persoonlijk herkent en erkent en naar onbaatzuchtige liefde streeft te leven, die heeft niets te vrezen. Want Ik weet dat de invloed van de wereld nog vooral het tegenovergestelde van Mijn liefde is. Wees daarom gerust, frustreer jezelf niet en aanvaardt Mijn alles vergevende liefde die elke afdwaling opvangt, tot alles en allen die ware onbaatzuchtige liefde zijn.

Hemels Brood 3158

Nergens is het beter dan in Mijn liefde. Verblijf in Mijn liefde en je hebt de beste plaats om te verblijven gevonden. Alles vervaagt wanneer je in Mijn liefde verblijft. Daar is alleen blijdschap, vreugde, welzijn voor iedereen. Daar is alles voorradig, al het nodige is daar voorradig en wie in Mijn liefde is, kan van die voorraad nemen, zoveel hij wil of nodig heeft. Wie veel nodig heeft mag veel nemen, wie minder nodig heeft zal minder nemen en daar net zo tevreden mee zijn als wie meer nodig heeft.

Niets wordt afgemeten, want de voorraad is onuitputtelijk, zodat er nooit iemand ook maar het minste tekort komt. Er zal daar in Mijn liefde ook niemand zijn, die een ander het meer wat hij neemt misgunt of kwalijk neemt, of er dan zelf ook meer van wil hebben. Want er is genoeg en ieder kan er verzadigd raken in alles wat hij maar wil, zonder iemand anders tekort te doen, omdat er meer dan voldoende van alles voor iedereen is. Denk nu niet dat ik het over onuitputtelijke hoeveelheden geld, goud of goederen van welke soort dan ook heb. Want daar heb Ik het niet over. Al degenen die in Mijn liefde zijn hebben geen verlangen, geen behoefte aan geld of goederen, aan roem of wereldse macht. Dat zijn dan ook niet de voorraden waar Ik het over heb.

De voorraden zijn geduld, ijver, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, gezamenlijkheid, zachtmoedigheid, betrokkenheid en nog meer van die echte ware levenswaarden, tezamen vooral ware onbaatzuchtige liefde. Uit dat al kan de mens in Mijn liefde nemen, zoveel hij wil en nodig heeft. In Mijn liefde is dat alles oneindig in voorraad. Jullie zijn allen in Mijn liefde en zo kunnen jullie ook allen uit die voorraad nemen, zoveel je wilt. Niemand kan je afpakken wat je uit Mijn voorraad neemt en niemand zal het je in Mijn liefde benijden.  Maar de wereld, met geld en goederen, roem en macht, is niet in Mijn liefde en zul je moeten afstaan, als je in Mijn liefde wilt zijn en aan de voorraad van ware liefde wilt komen. Het kan. Ik zeg je dat het kan. Nu en altijd kun je in Mijn liefde zijn en uit Mijn oneindige voorraad putten!

Hemels Brood 3159

Signalen. Ieder mens krijgt van Mij signalen. Bij allerlei situaties kun je in jezelf een signaal van Mij krijgen. Dat is een gedachte die vrij plotseling even in je opkomt. Bijvoorbeeld bij het oversteken. Dan kan het zijn dat in je gedachten even komt “niet oversteken”. Je aarzelt dan en juist genoeg om te zien dat er nog een auto aankomt, die je niet bemerkt had. Was je overgestoken, dan was je vast door die auto geraakt.

Zo zijn er veel signalen die van Mij komen en je ten dienste staan. Maar van die signalen worden er veel genegeerd. Door het verstand weggeredeneerd. Vooral als iemand iets heel graag wil. Als er dan van Mij een signaal komt, bijvoorbeeld een gedachte die je zegt, niet doen, niet op ingaan, loslaten, trek je terug, enz., dan wordt dat signaal meestal met het verstand en het grote verlangen tot iets, wat dan niet meer gaat, weggeredeneerd en genegeerd. Met alle gevolgen van dien. Want de signalen die van Mij komen in jezelf, in je hart, zijn zuiver en waar en als je die opvolgt, kom je zeker goed uit. Niet altijd zoals je het verlangt, maar wel met veel minder problemen. De moeilijkheid is, dat de meeste mensen op het moment dat zo’n signaal van Mij binnenkomt, niet overzien wat de gevolgen gaan zijn als zij doorgaan zoals zij van plan waren. Zij overzien niet waarom het beter is om Mijn signaal op te volgen. Ik kan alles overzien, zoals Ik bijvoorbeeld zie, dat bij één stap te vroeg oversteken, die mens door de niet bemerkte auto geraakt gaat worden. Mijn signaal is bedoeld die mens daarvoor te behoeden.

Zo is er veel waarvoor Ik met signalen de mens wil behoeden, voor hetgeen Ik zie en zij zelf niet bemerken. Let op die innerlijke signalen die van Mij komen, leer ze te herkenen en er naar te handelen. Laat Mij je zo behoeden voor al datgene, met kleinere en grotere gevolgen in de wereld, die dan voorkomen kunnen worden. Ik kan je alleen met signalen helpen, zodat jij in je vrije wil blijft en het in vrijheid je eigen handelen blijft. Wees alert op Mijn signalen, jou in liefde gegeven.

Hemels Brood 3159

Signalen. Ieder mens krijgt van Mij signalen. Bij allerlei situaties kun je in jezelf een signaal van Mij krijgen. Dat is een gedachte die vrij plotseling even in je opkomt. Bijvoorbeeld bij het oversteken. Dan kan het zijn dat in je gedachten even komt “niet oversteken”. Je aarzelt dan en juist genoeg om te zien dat er nog een auto aankomt, die je niet bemerkt had. Was je overgestoken, dan was je vast door die auto geraakt.

Zo zijn er veel signalen die van Mij komen en je ten dienste staan. Maar van die signalen worden er veel genegeerd. Door het verstand weggeredeneerd. Vooral als iemand iets heel graag wil. Als er dan van Mij een signaal komt, bijvoorbeeld een gedachte die je zegt, niet doen, niet op ingaan, loslaten, trek je terug, enz., dan wordt dat signaal meestal met het verstand en het grote verlangen tot iets, wat dan niet meer gaat, weggeredeneerd en genegeerd. Met alle gevolgen van dien. Want de signalen die van Mij komen in jezelf, in je hart, zijn zuiver en waar en als je die opvolgt, kom je zeker goed uit. Niet altijd zoals je het verlangt, maar wel met veel minder problemen. De moeilijkheid is, dat de meeste mensen op het moment dat zo’n signaal van Mij binnenkomt, niet overzien wat de gevolgen gaan zijn als zij doorgaan zoals zij van plan waren. Zij overzien niet waarom het beter is om Mijn signaal op te volgen. Ik kan alles overzien, zoals Ik bijvoorbeeld zie, dat bij één stap te vroeg oversteken, die mens door de niet bemerkte auto geraakt gaat worden. Mijn signaal is bedoeld die mens daarvoor te behoeden.

Zo is er veel waarvoor Ik met signalen de mens wil behoeden, voor hetgeen Ik zie en zij zelf niet bemerken. Let op die innerlijke signalen die van Mij komen, leer ze te herkenen en er naar te handelen. Laat Mij je zo behoeden voor al datgene, met kleinere en grotere gevolgen in de wereld, die dan voorkomen kunnen worden. Ik kan je alleen met signalen helpen, zodat jij in je vrije wil blijft en het in vrijheid je eigen handelen blijft. Wees alert op Mijn signalen, jou in liefde gegeven.

Hemels Brood 3160

Helende muziek. De toon van muziek kan een helende, verzachtende, rustgevende werking hebben. Maar ook het tegenovergestelde. Muziek geeft de toon aan, waaronder mensen zich prettig voelen of juist niet. Net zoals de toon van de mens, hoe hij iets zegt of hoe iets overkomt, een mens prettig doet voelen of juist het tegenovergestelde. Maar niet iedereen is bij dezelfde toon gebaat en er zijn mensen die juist de toon die niet helend of rustgevend is meer waarderen, zoeken en gebruiken, dan de helende, rustgevende toon.

Zo gebruiken mensen ook een verschillende toon in wat ze zeggen. Dat kan een vriendelijke, meegaande, begripvolle toon zijn in hun woorden, in hun uitingen of net het tegenovergestelde, nors, onvriendelijk, autoritair. Maar het kan ook zijn, dat iemands oren verstopt zitten voor bepaalde tonen, dan kan het zijn dat hij alleen dissonante tonen hoort, alleen dat wat niet vriendelijk klinkt, niet begrijpend. Zo kun je iets in alle vriendelijkheid gezegd hebben en toch beluisterd zijn, alsof je heel onvriendelijk gesproken hebt. De toon van je spreken is in het oor van de ander verdraaid in een toon die je niet sprak en ook niet bedoelde. Je kunt daar niet veel aan doen, want de ander is er van overtuigd, dat hij het precies goed gehoord heeft en hij beseft niet dat hij in zijn gehoor niet de juiste toon heeft gehoord, maar een verdraaide.

Wat kan nu zo’n verdraaiing teweeg brengen? Dat heeft te maken met de manier waarop iemand denkt. Als hij denkt te weten dat iemand oneerlijk is, hoort hij in de toon oneerlijkheid. Als hij het ergens niet mee eens is, hoort hij de toon verdraaid. Als hij iets wat niet juist is gedaan heeft, maar dat niet werkelijk wil toegeven, hoort hij de toon verdraaid. Zo zijn er veel situaties waarbij de toon verdraaid gehoord wordt. Als dat je overkomt, wordt dan niet boos. Laat de ander zijn tijd en blijf in liefde. Want zo’n gehoor kan lang een verdraaid gehoor blijven. Totdat diegene bereid is om toe te geven aan zijn eigen tekortkomingen. Die dan zonder enige moeite gewoon geaccepteerd worden in de ware liefde en in Mijn liefde.

Soms kan dat lang duren. Maar ware liefde, Mijn liefde, duurt eeuwig, dat is altijd langer. Dus weet dit, houd vast aan liefde en je kunt er zeker van zijn, dat uiteindelijk de ware toon van je woorden als waar en vriendelijk gehoord zullen worden. Geef de tijd, al duurt het nog zo lang, toch de tijd!

Hemels Brood 3161

Tussen de mens en Mij is een samenwerking. Tussen jou en Mij is een samenwerking. Jij kunt het niet alleen, zonder Mij. En Ik wil het niet zonder jou. Niet dat Ik je onder dwang zet met Mijn wil, Ik bedoel dat Ik graag met je samenwerk, ook al zou Ik daar zonder kunnen. Ik weet dat jij en Ik in een samenwerking het beste kunnen bereiken, als jij vrijwillig met Mij samenwerkt. Dit geldt voor ieder mens persoonlijk. Alleen zijn er veel mensen die het alleen willen doen, alleen hun weg over de aarde denken te moeten gaan. Al hebben zij Mijn samenwerking, zij zelf doen het liever alleen.

Wil jij het ook liever alleen doen, of denk je soms dat je in je vrijheid juist bedoeld bent om het alleen, zelfstandig, te doen? Je kunt met Mij samen gaan op je weg over de aarde. Met Mij samen kun je vele malen verder komen in je leven. Maar het is wel nodig dat jij vrijwillig, uit eigen vrije wil er voor kiest met Mij samen te werken. Ik heb daar allang voor gekozen. Je bent een stukje uit Mij, jouw leven is in oorsprong Mijn leven aan jou vrij gegeven. Als je met Mij samenwerkt, maak je jouw leven in zijn oorsprong weer gelijk aan Mijn leven. Dan vermeerder je Mij met jou en jij wordt vermeerderd met Mij. Samen zijn wij dan veel meer, dan jij alleen of Ik alleen. Al ben Ik alles in alles en iedereen, zonder die vrij gekozen samenwerking ben Ik toch ook weer niet die vermeerdering, als jij vrijwillig met Mij samenwerkt en jij bent dan ook die vermeerdering niet.

Vergis je niet, want ook als wij samenwerken en tot die wederzijdse vermeerdering komen, blijf jij jij, persoonlijk jezelf bewust leven en Ik blijf Mijzelf, even persoonlijk God en Schepper, eeuwig, alle leven. Maak de samenwerking tussen jou en Mij ook voor jou een werkelijkheid, daarmee wordt ook de ware liefde vermeerderd in haar volheid en werking. Want alles is die ware liefde, die in zich ook de volle wijsheid heeft en in die samenwerking de grootste blijdschap en gelukzaligheid geeft.

Hemels Brood 3162

In alles heeft de mens de vrije keus. Om de beste keus te maken, kan hij altijd bij Mij komen. Dan kan het wel zijn, dat Mijn advies voor de beste keus niet overeenkomt met hetgeen die mens zich als beste keus heeft voorgesteld. In zijn vrijheid kan de mens dan Mijn advies naast zich neerleggen en zijn eigen keus maken. Die vrijheid heeft iedereen. Het is dan wel jammer voor die mens, die zijn eigen keus maakt, dat het resultaat doorgaans niet zo uitkomt als had gekund door Mijn advies op te volgen. Maar het verlangen tot iets is bij veel mensen zo groot, dat Mijn advies vaker niet dan wel wordt opgevolgd.

Het is voor de meeste mensen heel moeilijk om in hun vrijheid verder te zien dan hun verlangen. Zo bestuurt het verlangen de mens, terwijl het de liefde zou moeten zijn, om het beste resultaat te bereiken. Het beste resultaat in geestelijke opzicht. Want in Mijn advies voor de beste keus gaat het altijd om ware onbaatzuchtige liefde. Nooit om geld of goederen, macht of roem. En als daar de verlangens liggen, wat bij veel mensen het geval is, dan laat die mens het om Mijn advies te vragen of als hij het al vraagt, dan volgt hij het in zijn vrije keus niet op. Maar ook als de verlangens nobeler zijn, om ergens iemand te helpen, wordt er vaak door de mens al een invulling gegeven aan wat die hulp het best kan zijn. En ook dan wordt Mijn advies nogal eens niet opgevolgd, omdat men zijn eigen ideeën toch liever doet.

Alle eigen ideeën en invullingen loslaten en vrij voor Mijn adviezen kiezen, lijkt vaak tot verliezen te leiden. Tot verlies van dat wat men nu juist zo graag heeft, van dat wat men nu juist als meest wenselijk ziet, van dat wat vertrouwd is en waar men aan gewend is. Toch, Ik zeg je, je kunt dat alles beter verliezen en Mijn advies opvolgen. Want jouw zicht is minimaal, terwijl Mijn zicht tot in het oneindige reikt. Wat is dan in vrijheid en liefde de beste keus?