Hemels Brood 3039 t/m 3069

Hemels Brood 3039

Mijn licht van liefde is barmhartig voor degenen die vooral het goede nastreven, die zoveel mogelijk aan de waarheid vasthouden, die naar verdraagzaamheid streven en zonder eigenbelang zich dienstbaar opstellen naar hun naasten.

Maar datzelfde licht van diezelfde liefde is zonder mededogen voor degenen die vooral uit zijn op hun eigenbelang, die de leugen gebruiken om te bemachtigen wat zij hebben willen, die zich niet bekommeren om hun naasten en geen compassie hebben met mensen om hen heen. Bij diegenen is Mijn licht van liefde niet barmhartig omdat het al hun afdwalingen in het zicht brengt. Want Mijn licht van liefde brengt alles in het zicht. En dat wat goed is, kan dan ook gezien worden, maar dat wat niet goed is, gaat dan ook gezien worden. En juist dan keert Mijn licht zich tegen die mens die afgedwaald is van waarheid en liefde. Niet omdat Ik Mij tegen die mens gekeerd heb, maar omdat die mens zich tegen Mij gekeerd heeft en Mijn licht van liefde dat aan allen toont.

Wie in dat licht zijn misstappen herkent en erkent en zich betert, die zal al gauw de barmhartigheid van Mijn licht van liefde gaan ervaren en een nieuwe vreugde, een vrije blijdschap zal zijn hart verwarmen. Maar wie volhard in zijn afdwalingen en het duister zoekt om zichzelf en zijn daden te verbergen, die zal ervaren dat niets voor Mijn licht verborgen kan worden, omdat Mijn licht overal is. Gezegend al diegenen die Mijn licht van liefde in hun hart hebben opgenomen en uitstralen. Zij zijn het die in Mijn wijngaard goede werken doen. In Mijn liefde zullen zij vol blijdschap zijn.

Hemels Brood 3040

Als je lerende bent, zijn er situaties waarin je tot lering mag komen. Maar er zijn ook situaties waar iemand nodig is, die volleerd is. In zo’n situatie is het het beste als iemand die nog lerende is het aan de volleerde overlaat om in die situatie te handelen. Dat lijkt heel logisch. Toch zijn er veel mensen die lerende zijn en denken dat zij al zover zijn om toch zelf zo’n wat moeilijkere situatie te volbrengen, met alle gevolgen van dien.

Niemand hoeft zichzelf te onderschatten, maar iedereen zou er goed aan doen, zich ook niet te overschatten. Laat situaties die om een volleerde aanpak vragen dan ook over aan iemand die volleerd is, tenzij die niet aanwezig is. Dan zal degene die het meest volleerd is, zijn best er voor moeten doen, de situatie zo goed mogelijk aan te pakken. Voor iedereen is het goed om te weten dat er al lerende situaties ter lering gegeven zullen worden, tot iemand volleerd is. Dan zal diegene een volgende stap in lering mogen gaan maken, waarbij ook weer situaties ter lering gegeven zullen worden. Maar daar waar een situatie meer is dan ermee geleerd kan worden, daar moet die overgelaten worden aan iemand met ervaring, iemand die weet hoe en wat en dergelijke situaties vaker tot een goed resultaat heeft gebracht.

Voor diegene die lerende is, is het belangrijk in te zien wanneer een situatie geschikt is ter lering en wanneer een situatie het beste overgelaten kan worden aan iemand met ervaring. Als je goed luistert naar je hart en goed luistert naar degenen met ervaring, dan weet je wanneer je terug te trekken en wanneer niet. Dan weet je ook wanneer je zelf genoeg ervaring hebt om een situatie als volleerde ervaringsdeskundige aan te pakken en tot een goed einde te brengen. Wees daarbij zachtmoedig voor degenen die denken volleerd te zijn, maar het nog niet zijn, zodat zij zich zonder gezichtsverlies kunnen terugtrekken.

Hemels Brood 3041

Om Mijn rijk van ware liefde te bereiken, heb je doorzettingsvermogen nodig, een flinke dosis doorzettingsvermogen, vasthoudendheid en vastberadenheid. Er is werkelijk iets voor nodig om in jezelf alleen die ware zuivere liefde te worden en nergens daar nog van af te wijken.

In Mijn hemel zijn vele woningen van allerlei soort en omvang, precies passend bij ieder mens persoonlijk. Daar kunnen mensen wonen al naar gelang hun mate van goedheid en liefde en hun inzet om naar waarheid en liefde te leven. Maar wie in de volkomen zuiverheid van Mijn liefde wil komen, die heeft daarvoor een hele sterke wil naar ware liefde nodig. Die heeft een groot incasseringsvermogen nodig. Die heeft een grote kracht aan inzet nodig om alles wat hem van de waarheid en van de ware liefde afhoudt, te overwinnen. Niet alleen een waar geloof en vertrouwen maar ook een heel sterk doorzettingsvermogen, om alles af te leggen wat niet naar waarheid en belangeloze wijze is. Niet alleen op momenten dat het leven hem welgezind is en rustig voortkabbelt, maar juist ook op momenten dat flinke turbulentie het leven opschudt en moeilijk maakt.

En dan ook op die momenten dat Ik Mij terugtrek uit je bewustheid en je Mijn aanwezigheid niet meer zo direct voelt. Juist ook dan is een grote vastberadenheid in het goede, het ware, van groot belang. En dat is dan niet makkelijk. Wie zich in de kleine dingen niet oefent om in het ware goede te blijven, die zal het in de grotere dingen niet tot de nodige kracht kunnen brengen. Daarom, zie al het kleine wat om doorzettingsvermogen vraagt om een goed resultaat te bereiken niet als niet zo belangrijk, maar zie dat als hele goede oefeningen, om je kracht te doen groeien en je besef van mogelijkheden te doen groeien. Want wie het kleinste weet te overwinnen, die zal daar de nodige ervaring bij opdoen om het grotere te overwinnen en die zal daarbij leren hoe zijn krachten te mobiliseren en zijn doorzettingsvermogen te vergroten.

Niemand tilt zonder oefening gelijk het grootste gewicht, daar gaat altijd oefening aan vooraf. Laat dan geen mogelijkheid ter oefening voorbij gaan, maar pak zelfs de kleinste dingen aan om tot een goed einde te brengen. Met de juiste vasthoudendheid en vastberadenheid groeit je kracht om ook bij het grotere door te zetten. En als je dat wilt, kun je zo je krachten sterken, je wil van waarheid en liefde sterken en tot in Mijn rijk van ware de liefde komen.

Hemels Brood 3042

De aarde is rond. Een bol in het heelal. Alles draait op die bolvormige aarde om de mens. Wat er ook gebeurt, het is Mijn liefde voor de mens en die liefde is rond, zoals de aarde rond is. Geen hoeken, geen uitstekende delen, maar rond. Rond is een vorm die niemand kwetst die zich in de juiste levensvorm bevind. Hoekig kan kwetsen, maar rond is zacht. Kijk naar alles waaruit het is opgebouwd en zie steeds in het oneindige heelal die ronde vorm. Zoals de cirkel die rond is en geen begin en geen einde heeft. Zo is Mijn ware liefde zonder begin en zonder einde. Zo is Mijn wezen, Mijn bestaan zonder begin en zonder einde.

Jullie zijn als de mens op die ronde aarde gekomen. Om dat ronde zelf aan te nemen. Om Mijn wezen, Mijn bestaan vrijwillig aan te nemen. Vrijwillig, want niemand kan iets tot zijn persoonlijkheid brengen, dan uit de vrijwillige keus. In die vrijwilligheid is de mogelijkheid tot verandering. Terwijl Ik niet verander. Ik ben en blijf eeuwig en altijd dezelfde. Maar de mens bevindt zich in een veranderende situatie, elke dag kan anders zijn, elke handeling kan anders zijn, elke mening kan anders zijn, alles bij de mens kan anders zijn en toch is die mens uit Mij, eeuwig dezelfde, eeuwig onveranderlijk. Kun je dat begrijpen, jij mens op die ronde aarde?

Zo is er meer, veel meer wat veranderlijk is in vrijheid terwijl Ik die vrijheid ben, onveranderlijk, eeuwig dezelfde. Rond in Mijn ware liefde, gegeven aan jou, lief mens. Neem, eet en drink en gedenk Mij in je leven in al je handelen.

Hemels Brood 3043

Alle leed op de wereld wat mensen aangedaan wordt, is niet te noemen als voortkomend uit Mijn liefde omdat het die mens zou louteren, wat vaak door de gelovige mens gezegd wordt. Wel wordt alle leed door Mijn liefde gedragen. Dat neemt niet weg, dat de tegenkant van Mijn liefde nog vrijheid heeft over de aarde te razen. En dit razen treft de mens overal wel voor een deel. Bij de een meer dan bij de ander.

Maar Ik heb de mens mogelijkheden en talenten gegeven om daarmee om te gaan. Mogelijkheden en talenten die de mens bij zichzelf mag ontwikkelen. En onder de druk van leed komt de mens tot een steeds grotere ontwikkeling van zijn mogelijkheden en talenten. Dat is Mijn liefde, die het leed wel toestaat maar tegelijkertijd dit leed een functie geeft ten gunste van de mens. Weet daarbij wel heel goed, dat geen enkel leed Mijn liefde is. Het is en blijft van de tegenkant. Elke leugen, elke bedrog, elke misvatting die pijn berokkent, elke afdwaling van liefde die pijn berokkent, het is niet Mijn liefde, het is de tegenkant. Het is wel Mijn liefde die de werking van dat alles omzet ten gunste van de mens en zijn ontwikkeling tot volkomen waar, eeuwig zalig leven. Niemand is er daarbij van ontslagen zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen en ervoor te zorgen dat hij op geen enkele manier zijn medemens kwaad berokkent, kwetst, pijn doet.

Want bij Mijn enorme, eeuwige vaste en zachtmoedige liefde voor alle mensen, blijft ieder mens verantwoordelijk voor zijn daden. Mijn kruisiging en opstanding is de verlossing van het kwaad en daarmee heb Ik wel alle zonden van de tegenkant vrijgekocht en op Mij genomen. Maar denk nu niet, dat het niet meer uitmaakt en de zonde wel gedragen wordt. Want met Mijn kruisiging en opstanding heb Ik wel de mens van zijn zonden vrijgekocht, maar begrijp daarbij wel dat ieder mens toch nog de eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn daden en dat hij pas vrij is van de gevolgen van zijn daden, als hij al zijn doen en laten in en uit ware liefde doet. Als hij oprecht berouw toont over al zijn afdwaling van liefde, als hij goed doet aan al degenen die door hem leed hebben ondervonden. Want de verlossing is niet de vrijheid om maar te doen, maar is dat niemand in de dood van de zonde hoeft te blijven, maar door eigen vrije keus tot waar, goed en gelukzalig leven kan komen, als hij Mij in ware liefde, in ware verdraagzaamheid, in ware deemoed volgt. Zo niet, dan kleeft nog altijd de dood aan zijn zijde. Ondanks Mijn opstanding, ondanks Mijn liefde voor alle mensen.

Ik heb de deur van de hemel opengezet. Het is aan de mens om in ware liefde binnen te komen. Je bent welkom, in ware liefde zijn jullie allemaal van ganser harte welkom. En aan al degenen die op deze aarde leed ondervinden, zeg Ik: het is niet Mijn liefde, maar Ik draag je wel in Mijn liefde en de eeuwige gelukzaligheid zal je deel zijn!

Hemels Brood 3044

Wie Mij liefheeft die volgt Mij. Tegen diegenen hoef Ik niet meer te zeggen, volg Mij, want in zijn liefde volgt hij Mij al. Wie Mij oprecht liefheeft, is uit de dood geheven door zijn liefde voor Mij. Maar het is niet zo, dat diegenen die Mij oprecht liefhebben al in al hun doen en laten volmaakt zijn in hun handelen naar liefde. Je kunt Mij liefhebben, Mij met je hele hart oprecht en innig liefhebben en toch nog niet in alles de ware onbaatzuchtige liefde zelf zijn. Ik kijk dan niet naar wat je nog niet kunt in ware liefde, maar Ik zie naar je hart en je oprechte liefde voor Mij.

En dat is dan ook het belangrijkste. Want door die oprechte liefde voor Mij heb je het kanaal geopend om door Mij gevoed te worden, om door Mij van ware liefde te worden voorzien en geholpen te worden bij alles wat nog niet de ware liefde in je handelen is. Het is Mij duizend keer liever dat iemand Mij oprecht in zijn hart liefheeft, dan dat hij volmaakt is in al zijn handelen. Want uit het Mij liefhebben groeit volmaakt leven, maar uit het volmaakt handelen niet. Mij liefhebben trekt Mijn liefde aan en zo trek je door Mij lief te hebben Mijn liefde tot diep in je wezen en tot diep in je leven.

Wat er ook gebeurt, Mijn liefde staat boven alles en is er voor iedereen even veel. Maar wie Mij in zijn hart oprecht en naar waarheid ten diepste liefheeft, die vergroeit als het ware in zijn liefde met Mijn liefde en dat geeft een veel diepere gewaarwording van Mijn bestaan en Mijn liefde voor jullie allen. Een ware liefde tot Mij kan alleen gevoeld worden door diegenen die zich voor Mijn liefde openen, die hun hart voor Mijn liefde openen in het volle geloof, het volle vertrouwen, dat Ik hen liefheb. Daarop vult hun hart zich met ware liefde voor Mij.

Voel jij Mijn liefde, Ik voel jouw liefde. En dat is Mijn grootste zegen aan jou. Ik heb je lief!

Hemels Brood 3045

De geest van liefde is klaar en helder en brengt uit zichzelf de ware wijsheid voort. Een wijsheid die geen mens uit zichzelf heeft, want alle liefde en alle wijsheid komt uit Mij je Schepper en liefhebbende hemelse Vader, die altijd voor je zorgt en je nooit alleen laat. In alle situaties ben Ik bij je en ondersteun je met ware onbaatzuchtige liefde. Ook jij kunt je medemensen ondersteunen met die ware liefde uit Mij. Je kunt je altijd met Mij in verbinding stellen, in jezelf Mij voelen en Mijn liefde voor jou. In die liefde kun je je altijd verblijden en de vreugde ervan uitstralen. Wees niet bezorgd, niet voor jezelf en niet voor anderen want jullie zijn allen Mijn kinderen en Mijn Vaderliefde is voor jullie allemaal een ware zegen.

Hemels Brood 3046

Wie kan de diepte peilen van de oneindigheid. De oneindigheid van Mijn liefde die jullie allen doet leven. Waarlijk leven. Maar het dringt niet door bij velen. Toch komt de tijd dat het ware leven in jullie allen tot de mensen gaat doordringen. En al lijkt dat nu bij zo velen ver weg, het is dichter bij dan gedacht. Want de aarde is oud en er is al een lange tijd verstreken. Een tijd waarin de mens mocht groeien en zijn leven vorm kreeg, in een steeds veranderende wereld, waarin het kwaad vrij spel lijkt te hebben.

Maar hoe vrij dat ook lijkt, zij is toch in de aarde gebonden en zal in Mijn liefde voor de mens geen verandering kunnen geven. De mens heeft zijn vrijheid. Jij hebt je vrijheid en daarmee kun je kiezen hoe te leven. Steeds doen zich situaties voor, waar keuzen gemaakt moeten worden. Hemelse keuzen of werelds-aardse keuzen. Los van het kwaad of verweven met het kwaad. Groeiend tot ware liefde of klevend aan het tegenovergestelde. Steeds is er de keus. Elk moment heb je de keus, de keus tot verandering.

Voor elke keus is een basis waarop de keus gemaakt wordt. Die basis is wel of geen ware liefde. Is de basis liefde, dan heeft de keus ook het effect van liefde. Ware liefde brengt vreugde en genezing. Kijk daarom steeds daarnaar, wat de basis van je keuzen is. Kijk ernaar wat je overtuigingen zijn en controleer ze op ware liefde, zodat je de vreugde mag voelen, die liefde brengt aan allen en aan jezelf.

Hemels Brood 3047

Wil je weten waar Ik ben, kijk dan in je hart. Nergens op de wereld ben Ik meer, dan in je hart. Veel mensen zoeken Mij in de wereld, maar Ik ben overal zonder gezien te worden, zonder bemerkt te worden. Wie Mij wil zien, die zal daarvoor het beste in zijn hart kijken en daar naar Mij vragen. Dan maak Ik met hem contact in zijn hart en laat zien waar Ik in alles ben en hoe Ik herkend kan worden.

Want Ik ben in alles en overal en toch wordt Ik niet in alles en overal gezien. Er is een grote blindheid onder de mensen. Velen vragen zich af of er wel een God is en waar die dan is. Maar zij zien Mij niet. Zij zien wel de problemen waar de wereld mee kampt en zoeken allerlei oplossingen voor die problemen. Zij zien de macht van het kwaad, maar de macht van ware liefde kennen zij niet. Terwijl de macht van ware liefde oneindig veel meer is dan de macht van het kwaad. Maar als je de liefde niet toepast, krijg je ook de goede en oneindige macht niet in werking. Zo bevechten mensen het kwaad en vergeten daarbij de kracht van ware liefde.

Maar Ik zie en zet al Mijn liefde in voor de mens, voor het goed van de mens, zonder zijn vrijheid te belemmeren. Want de mens heeft van Mij juist de vrijheid gekregen, om zelfstandig tot waar leven te komen. En al zijn velen de weg van ware liefde kwijt, Ik ben die nooit kwijt en Ik blijft in oneindige liefde jullie allen nabij. Wil je meer van Mij weten, Mij zien in de dingen om je heen, kom dan in je hart en vraag Mij. Ik laat je zien, inzien waar Ik ben en geef je van Mijn oneindige liefde een overlopende maat!

Hemels Brood 3048

Over de wereld gaat een Woord, Mijn Woord, dat iedereen kan horen. Maar veel mensen horen het niet. Er is een enorme herrie op aarde, maar dat is niet alleen de reden waarom mensen Mijn Woord niet horen.

Het zijn niet alleen de natuurlijke oren waarmee jullie kunnen horen, er is ook een geestelijk horen. En dan is het niet alleen een horen, maar ook een luisteren. Wie wel kan horen, maar niet luistert, hoort in waarheid toch niets. En nu juist dat is belangrijk om Mijn woord te horen en te verstaan. Dat is, begrijpen wat Mijn Woord betekent. Mijn Woord betekent in belangeloze wijze liefde met elkaar leven, wat er ook gebeurt en op Mijn liefde vertrouwen. Nog verstaan de meeste mensen dat niet. Juist omdat er zoveel geluid op aarde is, zodat zij met hun natuurlijke oren al niet horen, maar ook zijn er zoveel mensen, zo volkomen met de zichzelf bezig, met hun eigen welzijn, met hun leven zo in te vullen dat zij er genoegen aan hebben, zonder echt rekening te houden met hun naaste, dat er geen ruimte in hen is om Mijn woord in geestelijk opzicht tot zich te laten doordringen, te horen. ook al laat Ik mensen in situaties komen, waardoor zij wel met Mijn Woord direct geconfronteerd worden. Sommigen horen dan Mijn Woord en een korte tijd is het of zij er ook naar luisteren. Maar dan verandert hun situatie ten goede en vervolgens vergeten zij te horen en te luisteren.

Laat je oren niet doof worden voor Mijn Woord door het werelds gekrakeel. Houd je oren zowel je natuurlijke als je geestelijke goed open en luister, dan kun je Mijn Woord van ware liefde horen en verstaan en er in je leven voor velen voordeel aan hebben. Onthoud daarbij, leven is liefde, onbaatzuchtige liefde. En dat is de kern van Mijn Woord.

Hemels Brood 3049

Liefde is vaak niet wederzijds. En veel mensen eisen eerst liefde op, voor dat zij zelf liefde kunnen geven. Het zou een gelijke uitwisseling moeten zijn, maar helaas gaat het zo meestal niet. Maar wat onder de mensen aan elkaar niet aan liefde gegeven wordt, wordt dan toch wel door Mijn liefde aangevuld. En zo lijkt het voor veel mensen dat zij niet naar liefde behandeld worden. Door de mensen om hen heen misschien niet, maar Ik kan jullie allen verzekeren, door Mijn liefde wel.

Ik omring jullie voortdurend met Mijn oneindige liefde en Ik heb met Mijn liefde voortdurend jouw leven in Mijn hand. Ik laat werkelijk niets aan het toeval over. Ik ben altijd en eeuwig dezelfde, met altijd oneindig veel liefde voor jou en allen om je heen. Daarom is er geen beter toeven dan met Mij, waar je ook bent. En je bent al met Mij, als je alleen al aan Mij denkt, als je alleen al in jezelf beseft dat Ik er voor je ben, als je in jezelf Mijn liefde toelaat en op Mijn liefde vertrouwt, bij alles. Omdat er zoveel mensen zijn die Mij niet beseffen op die manier en het zo gewoon is geworden voor velen om zonder Mij hun leven vorm te geven, lijkt het dat je een buitenbeentje bent, als je wel met Mij in je leven alles onderneemt en vorm geeft. Laat je daarom toch niet ontmoedigen. Ook al heb je met medegelovigen, die ook op Mijn liefde vertrouwen, niet altijd dezelfde mening, hetzelfde begrip. Daar mag nog verschil zijn.

Want ieder heeft zijn eigen vorming gekregen en er zijn daarbij verschillen. Je kunt daar rustig met elkaar over praten en naar elkaar toegroeien, in Mijn ware liefde. Maar forceer jezelf en anderen niet voor Mijn liefde, voor Mijn waarheid. Houd ieder je contact met Mij en laat Mij steeds degene zijn, die je in je hart alles uitlegt zodat je begrijpt en elkaar begrijpt en in vrede en harmonie Mijn liefde leeft.

Hemels Brood 3050

Niet alleen de mens heeft vrijheid op deze aarde, ook satan heeft vrijheid op deze aarde. Zijn vrijheid zit als het ware in de vrijheid van de mens en de keuzen die de mens maakt. Als de mens in zijn vrijheid zijn keuzes beperkt tot ware liefde, is er geen ruimte voor de vrijheid van satan. Maar zodra de mens het tegenovergestelde van ware liefde kiest, geeft hij daarmee ruimte aan de vrijheid van satan. En met deze ruimte kan satan vrij zijn gang gaan. Alleen dan, wanneer de mens in zijn vrijheid van keus niet voor ware liefde kiest, heeft satan toegang in zijn leven en kunnen de gevolgen door satan in zijn vrijheid gezet worden.

Zo is het, als Ik in een situatie de mens een advies geef en de mens volgt dat advies in zijn vrijheid van keus niet op, dat hij daarmee ruimte geeft aan satan. Die kiest dan in zijn vrijheid een zeker gevolg uit, als het ware. Maar zoals Ik een wetmatigheid aan het leven op aarde gegeven heb aan de mens, zo heb Ik satan ook op een zekere manier gebonden op aarde. Want Mijn liefde staat boven alles, boven alle keuzen die de mens in vrijheid maakt en boven alles wat satan in zijn vrijheid kan aanrichten. Vanuit die ware onbaatzuchtige liefde leid Ik uiteindelijk alles naar volkomen onbaatzuchtige liefde voor iedereen.

In die liefde is het ook zo, dat op het moment dat de mens berouw toont over zijn van liefde afdwalende handelen en daar ook oprecht verandering in wil brengen, dat hij de ruimte die met zijn van liefde afdwalen de handelen aan satan gegeven had, weer terugkrijgt en hij opnieuw de kans krijgt naar ware liefde te handelen en daarmee satan uit te schakelen. Zo is het voor alle mensen dus mogelijk met Mijn ware liefde satan uit te schakelen. En zo is het, dat Mijn liefde in alles boven alles staat, tot zegen en gelukzaligheid van alle mensen.

Hemels Brood 3051

Hard en zacht is op aarde naast elkaar. Soms is zacht beter voor iemand en soms is hard beter. De ene situatie vraagt om een heel andere oplossing, dan een andere situatie. Geen twee mensen zijn gelijk en elke oplossing in soortgelijke situaties is anders, hoe situaties ook op elkaar lijken, maar de betrokken mensen zijn anders en daarom zijn ook de oplossingen anders.

In alle opzichten is Mijn liefde altijd dezelfde. Maar de uitwerking van Mijn liefde zal voor de één heel anders zijn dan voor de ander. Mijn liefde weet in haar wijsheid wat voor de één belangrijk is en wat voor de ander belangrijk is. En zo gaat het iedereen naar ware liefde, maar toch niet iedereen gelijk. Zo kan Mijn liefde in haar wijsheid voor de ene mens hard zijn, terwijl dezelfde liefde in haar wijsheid voor de andere mens heel zacht is. Zo werkt dezelfde liefde via de ene mens zachtaardig naar zijn naaste, terwijl diezelfde liefde via een ander mens juist in haar grond hard lijkt te zijn. Maar dit harde kan juist zoveel goeds teweegbrengen, dat het in haar hardheid niet als goed gezien wordt, maar haar uitwerking juist wel dat wat nodig is bereikt en daarmee toch ook die ware liefde is, die niemand tekort doet en wegen te voorschijn roept die anders niet gezien zouden worden. Juist wegen die tot groei en geestelijke gelukzaligheid leiden.

Zo is het zachte maar ook het harde een onderdeel van Mijn liefde, vergis je daar niet in. En zo zijn er ook zachte en hardere karakters, die allen onderdeel uitmaken van Mijn liefde en paraat staan, om in liefde hun werk op aarde voor Mij te doen. Soms gezien als liefde, soms niet gezien als liefde. Maar door Mij altijd gegeven in ware wijze liefde. Zo gaat Mijn zegen over de aarde in wijze liefde, soms hard, soms zacht, maar altijd ware liefde.

Hemels Brood 3052

Als alles loopt zoals de mens het wil hebben, denkt hij dat dat het beste is en is hij daar tevreden mee. Maar na verloop van tijd wil hij het toch liever anders hebben en werkt eraan het anders te krijgen. Alleen, doordat het eerst zus moest, kan het nu niet ineens zo. Dan blijkt, dat als hij het eerder anders gedaan had, wat hij nu wil, makkelijker voor elkaar te brengen zou zijn. Kijk, en als hij dan met moeite de situatie naar wens veranderd heeft, is hij daar weer een tijdje tevreden mee. Maar alweer komt er dan een moment, waarop hij daar niet meer tevreden mee is en alweer is het dan niet zo gemakkelijk de verandering te maken die hij wil. En zo gaat het door.

Maar als Ik hem had mogen helpen, dan had Ik dat alles kunnen overzien en hem kunnen laten weten dat wat je wilt en denkt dat goed is, niet altijd zo duidelijk het beste is. Mijn raad houdt overal rekening mee en komt voort uit kennis over alles en iedereen. Mijn liefdevolle hulp weet alles en ziet alles over eeuwigheid heen. Zo is het dan het beste om eigen willen en eigen wensen los te laten en meer en meer op Mijn liefdevolle hulp en raad te vertrouwen. Dan is misschien niet alles altijd naar eigen wens en genoegen, maar dan past wel alles zo in elkaar dat het voor iedereen goed is en de beste resultaten bereikt kunnen worden, in volle vrijheid en vreugde.

Hemels Brood 3053

Houdt goede moed. Want goede moed sterkt aan en helpt bij de genezing. Neem tijd waar tijd nodig is, want tijd is ook genezend. Neem rust zolang dat nodig is, daarna kan het werk weer opgepakt worden. Alles komt goed, maar niet altijd onmiddellijk. Dan is er veel geduld nodig die Ik je kan geven. Ik zie wat je nodig hebt en Ik zorg daarvoor. Vertrouw en wees geduldig, alles komt goed. In ware liefde komt alles helemaal goed.

Ook al lijkt het moeizaam te gaan, je bent en blijft in Mijn zorg, hoe dan ook. Mensen kunnen wel afdwalen van liefde, ook in hun goede bedoelingen, maar Ik dwaal niet af, niets. Ik ben en blijf altijd voor alles en iedereen de ware onbaatzuchtige liefde, zonder onderscheid en zonder onderbreking. Vertrouw daarom maar helemaal op Mij, ook al lijken anderen dat niet te doen. Ik weet en ken Mijn wegen en in alle zekerheid leid Ik je over die wegen, die vol liefde voor jou zijn en ook vol liefde voor allen om je heen. Een berg kan nog zo massief op zijn plaats staan, als Ik zeg dat hij moet verschuiven, dan verschuift hij, want Mijn liefde is sterker dan welke berg ook en Mijn liefde is er voor jou en allen om je heen.

In die liefde ben je geborgen, elke dag, elk moment van de dag. Ook al ben je soms in twijfel, Ik draag je toch, Ik heb jouw leven in Mijn hand en Ik zorg dat je weer op de been komt, hoe dan ook. Wees in liefde gewoon jezelf, vertrouw zoveel je kunt op Mij, zodat je rust in je hart vindt en weet, dat Ik er hoe dan ook voor je ben, ten alle tijden in liefde voor jou en allen om je heen.

Hemels Brood 3054

Het aardse verblijf is niet altijd makkelijk. De moeilijkheden die de mens daar te verwerken krijgt, zijn meestal niet zo aangenaam. Toch worden die bij de mens niet weggenomen, wat de meesten graag zouden willen. Maar in de vrijheid die er voor de mens op aarde is, zitten juist ook die moeilijkheden. Want je kunt geen vrije keus hebben, als de gevolgen weggenomen zouden worden.

Elke keuze heeft een gevolg en juist dat moet de mens bemerken, anders is hij niet een zelfstandig wezen. Ook een dier heeft een keuze, maar voor het dier is elke keuze juist, hij kent er de gevolgen niet van, op de manier zoals de mens die kan bemerken. Daarom is de mens een vrij zelfstandig denkend wezen, die keuzen kan maken, die afwegingen kan maken. Ook al gebeuren er dingen die niet door een eigen keuze in werking gezet zijn, maar mede ten gevolge van keuzen van medemensen.

Dan heeft iedere betrokkene er toch mee te maken en dan is het toch aan iedere betrokkene om een keuze te maken hoe met zo’n situatie om te gaan. Daar komen vaak de moeilijkheden, als het niet je keus is en je met de gevolgen van de keuzen van anderen te maken krijgt. Ik neem die niet weg, maar Ik help je wel daar mee om te gaan, in liefde en waarheid tot zegen van alle betrokkenen.

Hemels Brood 3055

Als het lopendebandwerk wordt stil gelegd, moeten mensen het zelf doen en bedenken. Maar dat zijn ze niet gewend en er is dan ook niemand die hen kan helpen, want bij een lopende band is de band de bepalende factor. Als die niet meer bepaalt, wie bepaalt dan? Zo is het onder de mensen. Als alles loopt volgens het gebruikelijke, dan weet iedereen wel hoe en wat. Maar als er iets gebeurt, waardoor de mens zelf zijn bepalingen moet kiezen, dan wordt het ineens wel een heel ander verhaal. Want wie niet gewend is zelf te bepalen, komt dan in vertwijfeling, aan wie kan hij nu vragen hoe of wat.

In het dagelijks leven zou iedereen moeten weten dat Ik, hun Schepper en hemelse Vader, er altijd voor allemaal ben en dat Ik ook altijd alle vragen kan beantwoorden. De mensen die dat weten, die Mij kennen, doen dat dan ook en voor zover zij kunnen horen, luisteren zij naar Mijn stem in hun innerlijk. Want daar, in ieder mens zelf, kan iedereen contact met Mij opnemen. Wie dus zomaar op zichzelf komt te staan, is toch niet zonder Mij. Is toch niet zonder raad, hoeft niet in vertwijfeling te raken.

Al de mensen die dit niet weten, zal Ik toch benaderen, zodat zij te weten kunnen komen wie Ik ben, dat Ik hun Schepper ben en als een liefdevolle Vader voor hen zorg. Via gebeurtenissen, via mensen, via geschriften, via wat ook maar. Dat kan iedereen zijn. Want Ik ben er voor allen, door allen, met allen, altijd, tot zegen van alle mensen op aarde.

Hemels Brood 3056

Als je nog niet weet hoe in je hart bij Mij te komen, lees dan wat Ik via mensen vanuit Mij laat opschrijven. Kijk daarbij in jezelf wat je daarbij voelt. Valt het als het ware op zijn plaats, herken je er waarheid in, in je hart, dus niet met je verstand, dan heb je de plaats gevonden waar je met Mij in contact kunt komen.

Dat wil nog niet zeggen, dat je dat dan ook direct kunt, contact leggen met Mij en Mij in je hart verstaan. Maar het is een begin. Iedereen kan in zijn hart met Mij contact opnemen, maar niet iedereen weet dat te doen. Soms zijn mensen gewend geraakt om te bidden tot een heilige of te bidden tot Maria. Ik zeg je, bid direct tot Mij, je Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus. Want iedereen mag direct in zijn hart Mij aanspreken, direct in zijn hart bij Mij komen. Het hoeft echt niet via een heilige of via Maria. Hoe meer mensen rechtstreeks tot Mij bidden, met Mij contact opnemen, des te meer kan Ikzelf hen leiden in alle zuiverheid en waarheid. Want Ik ben en draag alles, Ik ken en weet alles en Ik heb jullie allen oneindig lief.

Wie wil niet direct contact hebben met degene die hij liefheeft? Ik wil graag met jullie allen in Mijn oneindige liefde, Zelf, rechtstreeks contact hebben. Ik wil graag in Mijn grote liefde voor jou zelf, direct contact met je hebben. Zoek dan in jezelf naar de plaats in je hart waar je Mij herkent, en bid Mij in je hart om contact. Houd dat vol en wij zullen elkaar in je hart in liefde treffen!

Hemels Brood 3057

Zo heb Ik de mens in het aardse leven gezet, dat niemand het alleen op zichzelf kan doen. Iedereen heeft op zijn tijd de hulp van zijn medemens nodig, de hulp van Mij nodig. Iedereen. Want juist daardoor kan de mens zijn liefde voor Mij aan elkaar laten zien. Juist daardoor kan de mens ware liefde in praktijk brengen en daardoor steeds meer en meer tot het ware gelukzalige leven komen.

Ja, er zijn mensen die alles zelf willen kunnen, die zelf willen doen, die niet afhankelijk willen zijn van hun medemensen en zich voorhouden ook niemand nodig te hebben. Zij willen wel anderen helpen, maar zelf hulp aannemen is een zwakte die zij verafschuwen, die zij niet willen. Voor anderen is het ook een status van meer waarde ten opzichte van anderen dat zij niet afhankelijk zijn en zichzelf kunnen helpen. Toch zeg Ik, als er geen mensen zouden zijn die in liefde hulp nodig hebben, dan zou er ook geen liefde geleefd kunnen worden in opperste maat. Daarom is het ook geven, als je in alle nederigheid eens de hulpbehoevende kunt zijn en je stoerheid om alles zelf te kunnen en niemand nodig te hebben, af te leggen en je medemensen de kans te geven je te helpen, aan jou hun liefde te tonen in daden voor jou.

Het is geen schande hulp nodig te hebben, het is geen schande hulp aan te nemen. Het is liefde de ander ook de kans te geven Mijn liefde naar jou uit te dragen en je in liefde te helpen. Aanvaard dat en groei daardoor in nederigheid en ware opoffering. Offer je status alles zelf te kunnen eens op, voor de liefde van je medemensen en aanvaardt hen in liefde en steun, wat van Mij een zegen is.

Hemels Brood 3058

Er zijn mensen die de zonden maken, er zijn mensen die de zonden opheffen. Zonden maken wil zeggen, niet naar liefde handelen, waardoor de gevolgen daarvan over de aarde gaan. Zonden opheffen, wil zeggen, het niet naar liefde handelen van anderen, met liefde opvangen en daarmee de gevolgen een halt toeroepen. Door de wisseling van maken en opheffen, gaan er golvingen over de aarde. Want elk  afdwalen van liefde heeft het nodig in liefde opgevangen te worden, zodat de gevolgen gestopt worden.

Dit gebeurt door mensen, dit gebeurt door de ware liefde, die Ik hen in hun hart geef. Maar dat kan Ik alleen in alle vrijheid van zijn, geven aan mensen die open staan voor Mijn liefde, die in nederigheid bereid zijn af te zien van eigen baten en er zonder belang voor hun medemens willen zijn. Het zijn niet altijd dezelfde mensen die zonden maken en dezelfde mensen die zonden opheffen. Dat wisselt elkaar af, soms is het deze mens die goed doet, soms de andere. Maar steeds zijn er wel mensen die hun eigenbelang willen af staan voor Mijn liefde.

Dat is Mijn zegen gevende liefde aan alle mensen, zodat de zonde niet blijvend haar gevolgen op aarde spreidt. Liefde gaat uiteindelijk alle zonde overwinnen, opdat er geen zonden de mens nog kunnen ontmoedigen. Kijk goed naar de keuzen die je maakt, maak je zonden of hef je ze op? Neem je liefde of geef je liefde? Neem je Mijn liefde in je hart aan?

Hemels Brood 3059

Houd bij alles goede moed. Dat is zeker niet altijd gemakkelijk. Vooral als keer op keer moeilijke gebeurtenissen elkaar opvolgen. Dat kan een periode zo zijn. Het is niet dat Ik er in zo’n periode niet ben. Juist dan ben Ik er ook. Ik zie je moeilijke tijden. Het maakt deel uit van het verblijf op aarde, het heeft te maken met de vrije keus van de mensen en met de afdwaling van liefde, die over de aarde gaat. Zo gebeurt er dan hier en dan daar iets onaangenaams, wat Ik vanwege de vrijheid van de mensen niet kan wegnemen. Maar Ik zorg wel voor kracht om te dragen en dat er ook iets goeds voor terug komt. Soms al heel direct, maar vaker pas veel later en niet direct merkbaar voor de mens. Want wat hier op aarde niet gegeven kan worden, vanwege de vrije keus van de mens, zal zeker in de hemel gegeven worden.

Zo is het op de aarde leven een geven en krijgen, een met elkaar dragen in Mijn Naam, Jezus Christus. Bemoedig elkaar daarin in Mijn Naam, in ware liefde en help elkaar. Want niemand is meer of minder dan de ander. Beleer elkaar daarom niet in moeilijke momenten, maar wees lief en zachtmoedig voor allen die het moeilijk hebben, want dat is Mijn liefde, die voor hen juist dan nodig is. Ook al denk je, hij heeft het aan zichzelf te danken, laat dat los, want dat is alleen zijn zaak met Mij, niet met jou. In ware liefde laat Ik je dan wel weten, hoe met diegenen om te gaan. Maar nooit in een verwijt, want Ik verwijt niemand, Ik help terug te komen in ware liefde, in waar leven. Ik heb jullie allen lief, doen jullie aan elkaar dan ook zo.

Hemels Brood 3060

Het is niet in dwang, dat je Mijn wil moet doen. Het liefst heb Ik dat jouw en Mijn wil als vanzelf en uit je eigenheid van zijn, samenvloeit. Want het is niet de bedoeling dat mensen als robotten Mijn wil gaan doen, om zo tot een beter leven te komen. Jouw wil is net zo belangrijk als Mijn wil. En juist is jouw wil zo belangrijk omdat je alleen in vrijheid tot Mijn wil kunt komen, als jij dat zelf in je eigenheid van zijn wilt.

Dan is het jouw wil die Mijn wil doet. Zonder jouw vrije wil kun je dus geen vrij mens, die in vrijheid Mijn wil doet, worden. Denk daarom niet dat jouw wil niet belangrijk is, want zonder jouw wil, kom je niet tot Mijn wil. Mijn wil is liefde, pure ware onbaatzuchtige liefde. Zodra jouw wil ook liefde is, pure ware onbaatzuchtige liefde, zodra vloeit onze wil, jouw wil en Mijn wil, tezamen tot één en dezelfde liefde, in alle vrijheid van zijn en ook nog als een eigen wezenlijk individueel zijn, wat in de liefde verenigd toch ook gezamenlijk zijn is. Waarbij nog steeds ook jouw wil, jouw wil is en Mijn wil, Mijn wil is. Aan jou is het om Mijn kracht van liefde vrijwillig aan te nemen, om zo zelf in vrijheid van keus tot dezelfde wil als Mijn wil te komen, zodat het ware leven je eigen vrije bezit wordt, zonder dat je naar dit bezit als zodanig streeft.

Dit is het eenvoudigst te bereiken in de ware nederigheid. Want in nederigheid is de mens los van eigenbelang. Juist eigenbelang staat ware liefde in de weg. In ware nederigheid is de weg open om de kracht van Mijn liefde te ontvangen en er je wil in liefde door te laten versterken. Dan vloeien jouw en Mijn wil als vanzelf in eenheid tezamen.

Hemels Brood 3061

Je kunt iemand nog zoveel geven aan geld en goederen, niets heeft zoveel waarde als liefde. Onbaatzuchtige liefde. Dat is wat Ik jullie allen elk moment van de dag geef, liefde zonder daar iets voor terug te verlangen. Dat is wat je leven tot een waar leven maakt, liefde voor je naaste, liefde voor Mij, zonder er iets voor terug te verlangen.

Alleen, op de aarde is er een enorme hoeveelheid goederen, die mensen zich wensen en waar zij van alles voor over hebben om het te krijgen. Met geld wordt geld gekocht, worden allerlei goederen gekocht, voor gemak, voor genoegen. Al die verlangens naar die vele goederen, maakt dat mensen ook zucht naar macht krijgen, want met die macht kunnen zij aan geld en goederen komen. Ook roem is een weg om veel naar je toe te halen en het gemak en het genoegen te dienen. Zo wordt de meeste tijd voorbij gegaan aan ware liefde onder elkaar. Waardoor velen niet aan het ware leven komen, maar in de materie blijven hangen. Begrijp het toch allemaal, alles gaat voorbij, alle materie gaat voorbij, al die aan genoegens en gemak dienende materie gaat voorbij, maar ware liefde blijft eeuwig bestaan. 

Nu juist ware liefde kan alle honger naar materie, naar genoegens, naar gemak, stillen, helemaal stillen. Nu juist ware liefde voert tot het ware eeuwig gelukzalige leven, waarin vervulling gegeven wordt aan alles wat de mens maar nodig kan hebben. Daarom, ga toch niet voorbij aan de ware basis van leven voor een beetje materie, voor materiële troost, voor genoegens en gemak. Blijf in je leven vasthouden aan waarheid en liefde, daarmee houd je vast aan waar leven, aan Mijn zorg voor jullie allen, wat de enige gelukzaligheid brengt, niet voor even, maar voor altijd!

Hemels Brood 3062

Als iemand iets wil gaan doen, wat onprettige gevolgen gaat hebben, dan zie Ik dat en dan kan Ik een signaaltje geven, in zijn hart of in zijn gedachten. Maar Ik kan diegene niet stoppen. Want altijd blijft de vrije keus en daarom kan Ik niemand in zijn handelen een halt toeroepen. Op allerlei manieren kan Ik de mens aangeven hoe het beste te leven en dat doe Ik ook, maar de keus blijft aan de mens. Als hij toch voor dat handelen kiest, kan Ik de onprettige gevolgen niet wegnemen.

Als hij intensief in een direct contact over zijn handelen bij Mij komt in zijn hart, kan Ik hem wel wat directer aangeven waarom zijn handelen niet de gewenste gevolgen gaat geven en wat er onprettig aan kan worden. Zodat die mens een groter inzicht krijgt en zijn handelen bij stelt, waardoor de onprettige gevolgen uitblijven. Dat gaat alleen als die mens in vrijheid van keus zijn handelen aanpast naar Mijn advies. Maar de meeste mensen komen niet bij Mij en vragen Mijn advies niet. Zij maken voortdurend hun eigen keuzen en negeren ook de signalen die Ik hen geef ter voorkoming van onaangename gevolgen. Zo gebeurt er veel wat Ik de mens zou willen besparen en zo geef Ik veel signalen die de mens kunnen helpen, als hij er acht op zou slaan, als hij zou willen luisteren, als hij bereid was om Mij als zijn hemelse Vader aan te nemen, Mijn ware liefde aan te nemen en als hij bereid was zijn eigen invullingen los te laten voor Mijn adviezen.

Want de keus is aan de mens in vrijheid van bestaan. Een bestaan uit Mij in vrijheid aan jullie mensen gegeven. Mijn advies: stem je handelen af op Mijn signalen, op Mijn advies en op Mijn ware liefde.

Hemels Brood 3063

Het verblijf op aarde is een tijdelijk verblijf. In de materie is de mens tijdelijk. Het ware leven is eeuwig. Zo heeft de mens het tijdelijke en het eeuwige in zich. De materie, het zichtbare, is tijdelijk, het leven, het bestaan, het niet direct zichtbare, is eeuwig. In het ware leven ben Ik het eeuwige in alles, het ware leven eeuwig Zelf. Zo ben Ik in de mens het eeuwige leven.

Maar niet de materie in haar tijdelijkheid. In die tijdelijkheid was Ik op aarde in Jezus Christus, in die mens, mens op aarde, zichtbaar in de tijdelijkheid. Tijdelijk, maar ook eeuwig, zonder de zichtbaarheid van de materie, zonder de zichtbaarheid van het materiële oog. Ook nu ben Ik onder jullie, niet in het tijdelijk materiële, maar in het ware onzichtbare, maar wel voelbare. In dat voelbare ben Ik voor het geestelijk oog zichtbaar in alles, want Ik ben alles, Ik ben het ware leven. Ik ben Eén en alles is Eén. Zo kun je Mij ontmoeten in alles als Eén. In je zelf kun je Mij ontmoeten, in je gevoelsbesef van leven, in je gevoelsbesef van bestaan, wat iedereen in zich heeft.

Je gevoel van eigen persoonlijk bestaan is je contactpunt met Mij, je mogelijkheid Mij in waarheid te leren kennen, Mijn liefde in waarheid te voelen in alles, voor jullie allen. In waarheid kun je Mijn waarheid, Mijn ware liefde vinden en in waarheid kun je Mijn liefde zelf aannemen en zelf zijn, Mijn ware liefde zijn. Voor je naaste en voor Mij. Want dat is de basis van je leven, ware liefde. Die ware liefde zelf zijn is het ware leven zijn, je oorspronkelijke zijn zelf zijn, uit eigen vrije keus. Zodat je heel wordt in gelukzaligheid, de gelukzaligheid van waar leven, ware liefde, Goddelijk zijn in eeuwigheid van waar bestaan.

Hemels Brood 3064

Voor alles is een oplossing, maar de mens ziet die niet altijd. Vraag Mij om hulp en de beste oplossing zal gegeven worden. Wees zonder invulling en neem eenvoudig Mijn liefde aan. De aarde is niet zonder moeilijkheden. Het verblijf op aarde is niet zonder moeilijkheden. Maar aan ieder is tijd gegeven om tot waar leven te komen. Zo gaat alles op zijn tijd, in de juiste verhouding. Soms moeilijk, soms makkelijk.

Niet altijd is wat je denkt de oplossing. Geef niet op in het goede te geloven en houd vast aan Mijn liefde voor jullie allen. Ik ben in je leven en Ik blijf in je leven, Ik ben je leven, nu en altijd. Kijk vooruit, kijk niet om. Vooruit is het leven voor iedereen, vooruit. Laat je zorgen aan Mij, in alle situaties. Voel Mij in jezelf, ken Mij en weet dat Ik je lief heb, altijd. Verwacht Mijn steun, Mijn zorg, Mijn liefde. Want Ik kom, je vraagt Me en Ik kom. Bij leven en welzijn, bij ziekte en dood, tot het volkomen leven in alles en iedereen.

De hemel is op aarde, de toegang tot de hemel is op aarde, je bent welkom ook op aarde in de hemel te zijn, in Mijn liefde te zijn, in Mijn liefde op aarde te leven. Alles is genade uit Mijn liefde voor jou en alle mensen. In de goedheid van je gemoed ben Ik, in de liefde van mensen voor jou ben Ik. Ken Mij in alle liefde, ken Mijn zorg in alle liefde. De zegen van Mijn Hand zal je leven leiden, altijd tot in eeuwigheid, het eeuwig ware leven, nu en altijd. In genade voor jullie allen.

Hemels Brood 3065

Alle tranen worden gedroogd. Liefde heelt alle pijn en ziekten. Alles op de daarvoor bestemde tijd. In de volle genade van Mijn licht wordt alles duidelijk. Mijn zachtmoedige liefde is er voor jullie allemaal. Niet alleen om te ontvangen, om aan te nemen, maar ook om door te geven, om naar te leven. Zachtmoedigheid die alles draagt, in rust en vertrouwen. Ik ben die zachtmoedigheid en met Mij kun je verdragen, met Mij kun je in rust zijn. Wij kunnen samenwerken, samen werken.

In alles vindt je Mij terug en in alles vind Ik jou. Want door Mij ben jij en zo is er een eeuwigdurende verbinding tussen jou en Mij. Maar er is ook de verleiding het vertrouwen los te laten. Er is ook de verleiding zachtmoedigheid los te laten. De verdraagzaamheid te verliezen. Dan ziet alles er onbereikbaar uit. Dan weet je niet meer waar Ik ben, hoe Ik help. Dan lijkt Mijn liefde ineens niet meer te kloppen. Ineens ben je moedeloos. Kom toch opnieuw bij Mij, in de stilte van je hart, steeds opnieuw en opnieuw. En Ik til je op, draag je terug in vertrouwen, in zachtmoedigheid, in verdraagzaamheid, in rust en vrede. Waar je ook bent, wat je ook doet, hoe de situatie ook is. Want Ik ben er altijd, Ik ben nooit weg. Maar de verleiding kan heel sterk zijn.

Dan is het nodig zelf sterk te blijven op je weg met Mij. Als een beproeving komen die momenten van verleiding, als je het niet verwacht, als je het niet direct beseft, omdat je met het leven bezig bent, met de dagelijkse dingen. Een beproeving, een test, die je steeds beter zult doorstaan en waarbij je steeds wat dichter bij Mij komt, bij ware liefde, totale zachtmoedigheid, volkomen vertrouwen, volkomen verdraagzaamheid en geduld om de test te doorstaan. Dan vind je rust en besef je, alles is Mijn ware liefde!

Hemels Brood 3066

Zou iedereen maar in zichzelf helemaal beseffen dat Ik jullie allen innig lief heb. Dat jullie voor Mij het allerliefst zijn. Dat Ik voor jullie allen in grote liefde zorg, zou iedereen dat maar in zichzelf in grote zekerheid beseffen, dan zou de wereld er al heel anders uit zien. Ik heb jullie lief, oneindig lief! Ja, er gebeuren veel nare dingen en veel zijn moeilijk om mee om te gaan. Ja, er is veel gevolg van afdwaling van liefde, wat ook goede mensen ernstig treft. Het is de vrije keus van de mens die dat mogelijk maakt en wat Ik in vrijheid moet laten.

Maar in al Mijn liefde kan Ik helpen, helpen dragen, helpen geduld te hebben en helpen doe Ik, ook al merkt de mens dat vaak niet zo direct. Dat is ook om de mens zichzelf te laten zijn in vrijheid en te ontdekken en het ontdekte te oefenen. Maar weet daarbij toch allemaal dat Ik er nog ben voor jullie allen in grote liefde. In je hart kun je Mijn liefde voor jullie, voor jou persoonlijk voelen. Dat is niet zo maar een beetje liefde, dat is oneindig veel ware liefde, die jullie allen in het ware leven houdt, die jullie altijd in alles naar waarheid steunt. En hoewel Ik jullie vrijheid altijd moet laten en er daardoor keuzes gemaakt worden, die niet naar ware liefde zijn en ongenoegen met zich meebrengen, kan Ik met Mijn innige liefde voor jullie allen toch heel veel doen en geloof Me, dat doe Ik ook.

In die samenhang van vrijheid van keus voor de mens en Mijn liefde voor jullie allen, werkt Mijn liefde voor jullie allen. In voorspoed en tegenspoed, Mijn liefde is er altijd voor jullie allemaal, niemand uitgezonderd. Weet dat, Ik heb jou ook innig lief!

Hemels Brood 3067

Nergens in de hele oneindigheid is ander leven dan Mijn leven. Jullie allen zijn uit Mijn leven, er is geen ander leven. Niemand kan zich in de hele oneindigheid voor Mij verbergen, want Ik ben tot in de hele oneindigheid. Maar het is ook voor niemand nodig, om zich voor Mij te verbergen. Omdat Ik voor ieder mens barmhartig ben en steeds ieder mens terug help naar de weg van ware liefde. Juist omdat die weg in de enige juiste richting gaat, de weg is tot eeuwig waar gelukzalig leven.

In de vrijheid van keus dwaalt de mens af en zonder zijn vrijheid af te nemen, toon Ik hem steeds opnieuw in waarheid en liefde, de juiste weg tot waar leven. Steeds opnieuw. Maar veel mensen laten zich niet leiden en blijven andere wegen kiezen in hun vrijheid. Dan kan Ik hen steunen bij alle moeilijkheden die zij op hun wegen tegenkomen, maar in keuze blijven zij vrij. En Ik kan hen de betere weg voorhouden, maar in keuze blijven zij vrij. Mocht dan iemand zo ver afgedwaald zijn van liefde en dat op zeker moment beseffen en zich voor Mij willen verbergen, dan zeg Ik: voor Mij kun je je niet verbergen en het is ook niet nodig.

Kom in je hart bij Mij en beken wat je beseft en samen kunnen we tot de ware weg komen. Wie oprecht met zijn besef van afdwaling bij Mij komt, die zal in Mij een ware vriend vinden, die in grote zorg en liefde helpt.

Hemels Brood 3068

Je moet een wil hebben om er te komen. Een vrije wil. Voor ieder mens geldt, hij moet een wil hebben om er te komen. En waar je dan wilt komen, daar kom je. Maar let goed op waar je je vrije wil op inzet. Wat is het precies wat je wilt, bedenk dat heel goed. Want zoals iedereen heb je de vrije wil en ben je geplaatst als mens op aarde, om zelf uit eigen wil tot waar zelfstandig persoonlijk gelukzalig leven te komen, in een verbinding met alle andere mensen en een verbinding met Mij, je Schepper en hemelse Vader.

Wat je ook op aarde doet, je hebt er altijd je wil voor nodig. Hoe sterker je wil, des te meer zul je wat je wilt bereiken. Sommige mensen hebben van nature een sterke wil, anderen moeten het met een veel zwakkere wil doen en proberen hun wil te versterken. Maar hoe sterk een wil ook is, en hoeveel daarmee dan ook bereikt kan worden, er is ook inzicht nodig, heel veel inzicht nodig, om die sterke wil in de juiste richting te zetten. Er is dan ook wil nodig, om de juiste inzichten te verwerven. Er is wil voor nodig om bij Mij te komen en Mij naar de juiste inzichten te vragen. Er is wil voor nodig om naar Mij te luisteren en er is wil voor nodig om Mijn adviezen, als je het er mee eens kunt zijn, op te volgen. En zo heb je voor alles de juiste inzichten, met een sterke wil tot uitvoering van die inzichten, nodig. In het geestelijke, maar ook in je dagelijkse leven.

In alles wat er gebeurt heb je wilskracht nodig om door te zetten, vast te houden, niet los te laten, in vertrouwen te blijven en de weg te gaan, zonder moedeloos te worden. Zie je doel voor je en ga er voor. En als je doel een doel is, wat in Mijn ware liefde past, dan vermeerdert zich jouw wilskracht meer en meer en dan zul je, soms wel met vallen en opstaan, je doel bereiken. Mijn wilskracht smelt dan samen met jouw wilskracht en het onmogelijke wordt mogelijk!

Hemels Brood 3069

Goed doen naar eigen inzicht en daarmee zover komen dat dat eigen inzicht gelijk is geworden aan Mijn goddelijk volmaakte inzicht. Dat is je weg hier op aarde om te gaan. Je inzet is het, tot het goede te komen, tot de ware liefde te komen, in alles. En die inzet heeft ook met je inzichten te maken. Met je inzichten over wat goed en juist is en wat je vindt dat niet goed en juist is. En daarbij heb je inzichten verkregen uit je hart, uit ervaringen die je in je leven hebt opgedaan en die je geleerd zijn, door de omgeving, door je ouders, je familie, op school en waar dan ook. Van al die inzichten zijn er goede ware inzichten en misvattende inzichten.

Juist door die misvattingen in je inzichten, raak je wat uit koers zo nu en dan. Maar dat is heel normaal op de weg die je gaat. Want je bent niet in één keer volleerd in de goede en ware inzichten. Het is een jezelf het goede en juiste eigen maken, stapje voor stapje. Herkennen wat goede en minder goede opvattingen zijn en dan je inzet geven om de minder goede los te laten en de juiste inzichten te ontdekken. Dan kan het ook weleens gebeuren, dat je een goed inzicht als verkeerd gaan zien en wilt loslaten. Want op aarde is het van tijd tot tijd verwarrend. Wat is wel ware liefde, maar ook, hoe houd je daar in alle omstandigheden aan vast, vooral in vertwijfeling door allerlei gebeurtenissen.

Als je eens een goede opvatting loslaat, dan zul je dat op een zeker moment ook wel weer inzien en terugkomen bij die juiste opvatting. En uiteindelijk groei je, in al je goede bedoelingen, tot een eigen inzicht dat helemaal overeenkomt met Mijn goddelijk volmaakte inzicht. Ja, dan zijn je inzichten volkomen liefde, in waarheid tot uitvoering gekomen.