Hemels Brood 2977 t/m 3007

Hemels Brood 2977

Het gaat Mij er niet om, vereerd te worden zoals mensen vereerd worden, of zoals door mensen aangewezen zogenaamde heiligen vereerd te worden. Het gaat Mij erom, dat mensen in hun hart Mijn liefde gaan volgen. Mijn liefde in hun hart als Mijn liefde gaan beseffen en naar die liefde gaan leven. Niet voor Mij, niet omdat Ik dat voor Mijzelf wil of nodig heb, maar omdat het voor de mens zelf van belang is, voor zijn welzijn, voor het welzijn van alle mensen.

Daarom is de belangrijkste plaats om Mij te ontmoeten, je hart. Niet buiten je, zoals je je medemensen buiten je ziet en kunt ontmoeten, maar in je, in je hart, in je zuivere gevoel, in je innerlijk zuivere besef van ware wijze liefde, die Ik dan in jou ben. Zou Ik uiterlijk  in deze tijd Mijzelf in de gedaante van de mens zichtbaar maken, dan zou Ik wellicht in die menselijke vorm vereerd worden en als een heilige benoemd worden. Maar wat brengt dat voor de mens? Eerder een schijnvertoning dan een werkelijke inzichtelijke verandering van zijn innerlijk waar levensbesef. Daarom laat Ik Mij nog niet uiterlijk zichtbaar  door de mens kennen, maar juist in ieder mens. Zodat de mens in zich door de vrije keuze tot waar leven komt en voor de ware wijze liefde kiest.

Herkent de mens Mij eerst in zich en komt hij tot de ware liefde die Ik in hem ben, dan pas komt de tijd waarin Ik ook uiterlijk zichtbaar onder de mensen terug kom. Nu is Mijn werk in liefde in de mens, in jou, met jou. Als de mensen Mij innerlijk als hun leiding nemen, in ware liefde, dan vereren zij Mij in waar leven in éénheid met Mij, die geen zichtbaarheid buiten hen behoeft. En zichtbaar ben Ik dan toch voor het geestelijke oog altijd!

Hemels Brood 2978

Wat maakt het verschil? De menselijke gedachten maken het verschil. De keuze die de mens maakt, maakt het verschil. Toch denken mensen dat Ik het ben die het verschil maakt. Dat Ik de gebeurtenissen als iemands lot organiseer. Maar juist de mens zelf, met zijn opvattingen, zij handelwijzen, zijn keuzen, organiseert de gebeurtenissen. Het zijn dan niet de gebeurtenissen van één bepaald mens, die alleen door zijn keuzen zo verschijnen, het zijn alle gebeurtenissen tezamen die voortkomen uit alle keuzen van alle mensen.

Niets staat op zich, alles heeft met elkaar te maken. Daar is geen ontkomen aan. Je bent met elkaar op aarde en zo heb je ook met elkaar te maken, met elkaar samen te leven. Eerst in je kleine eigen omgeving, dan met allen in je stad, je provincie, je land, je gebied, de wereld. Zo hebben al je keuzen een doorwerking op jezelf, je omgeving, dichtbij maar ook verder weg en over de hele wereld, zelfs tot in het heelal. Ten goede of het tegenovergestelde van het goede en alle gradaties daar tussen in.

Het verschil maakt jouw liefde, jouw nederigheid, jouw geduld, jouw verdraagzaamheid, jouw betrokkenheid. Het verschil maakt jouw genegenheid naar mensen om jou heen, of verder bij jou vandaan. Jouw keuzen van handelen in al die verschillen is vrij en Mijn liefde helpt het goede in stand te houden en het ware leven te bewaren, tot allen dit ware leven zelf bereikt hebben.

Hemels Brood 2979

Alles is anders. Wat de één zus denkt, denkt de ander zo. Geen twee mensen vertellen hetzelfde over een gebeurtenis. Ieder vertelt naar zijn eigen indrukken, zijn eigen waarheid. En wat is dan waar? Om het dichtst bij de waarheid te komen, heb je het verhaal nodig van de meest eerlijke verslaggever. Maar al heb je twee eerlijke verslaggevers, dan nog zitten er verschillen in hun verhaal. De één bekijkt een situatie van een heel andere kant dan de ander. Het beste is het meerdere verhalen te horen, als je een precieze beschrijving wilt.

Zo is het ook met Mijn rijk, Mijn Evangelie. Om het ware leven beter te gaan begrijpen, is het nodig dat er van zoveel mogelijk gezichtspunten verslag gedaan wordt. In jezelf kun je met al die gezichtspunten een geheel vormen. Maar doe dat niet alleen. Doe dat met Mij, zodat Ik de verbinding kan zijn tussen alle gezichtspunten die je gekregen hebt, zodat Ik je precies kan laten weten welke gezichtspunten juist zijn en hoe je ze met elkaar samenvoegt tot een duidelijk geheel, zodat je de samenhang ziet. Want als meerdere mensen je vanaf verschillende gezichtspunten een voorwerp beschrijven, zie je het voorwerp nog niet juist zoals het in werkelijkheid is, maar in delen. Alleen het op de juiste manier samenvoegen van alle gegevens geeft zicht op het voorwerp.

Zo is het ook met de verschillende gezichtspunten over Mij, over waar leven, over Mijn Evangelie. Maar velen voegen de gezichtspunten niet juist samen en dan ontstaat een heel ander zicht dan de werkelijkheid. Kom met alle gezichtspunten bij Mij en samen met Mij kom je tot het juiste zicht.

Hemels Brood 2980

Ieder mens is een bewustheid van leven, een bewustheid van bestaan. Die bewustheid ben Ik in die mens, het leven in die mens. Ieder mens persoonlijk voelt zijn eigen bestaan en bemerkt in die bewustheid van zijn eigen bestaan, de aanwezigheid van alle mensen om hem heen. Met het bewustzijn van het eigen bestaan, is er dus ook een bewustheid van alle bestaan en zo kan ook ieder mens in zich, zich bewust zijn van Mijn bestaan.

Dat er mensen zijn die Mijn bestaan ontkennen, is geen bewijs dat Ik er niet ben. Net zoveel als de bewustheid van je eigen bestaan , voor jou een bewijs van bestaan is, is de bewustheid van Mijn bestaan het bewijs. Ook al is dat niet op de natuurlijke manier zichtbaar. Maar je eigen bestaan wordt ook niet bewezen door je natuurlijke lichaam te kunnen zien, maar door je innerlijk bewuste besef van bestaan. Dat geldt voor alle mensen. Voor ieder voor zich. Want ieder heeft alleen de bewustheid van het eigen bestaan en niet ook de bewustheid van een eigen bestaan van de mensen om hem heen.

Dat is omdat er maar Eén bestaan is. Dat bestaan ben Ik in ieder mens persoonlijk, alleen door die mens te ervaren als zijn eigen bestaan, van Mij gekregen als zodanig. Zo is er buiten Mij geen ander bestaan dan het Ene bestaan wat ieder mens als Eén eigen bestaan in zich ervaart en tegelijk ook Mijn bestaan is. Dat is het leven. Dat is Mijn leven, Mijn liefde, jouw leven, jouw liefde. In waarheid, voor allen. De eigen bewustheid van bestaan is in allen Mijn bewuste bestaan, Mijn ware leven, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 2981

Ieder zal op zijn tijd Mijn liefde ruimschoots in zijn hart voelen. Maar dat zal niet eerder kunnen zijn, dan dat het hart Mijn liefde ook kan bevatten en beantwoorden. Zalig degenen die Mijn liefde reeds in hun hart voelen, want zij stralen het uit naar allen om hen heen en dat heeft een verwarmende uitwerking, die meehelpt het hart tot rijping te brengen. Want elk hart kan Mijn liefde ontvangen. Maar nog niet elk hart is rijp om die liefde te herkennen en in vrijheid binnen te laten stromen.

Alles mag, niets moet. Dat is de vrijheid. Dat wil niet zeggen dat alles wat mag ook goed is. En het is aan de mens om in zijn vrijheid voor het goede te kiezen en al het andere te laten. Liefde is het goede en stimuleert het goede. In vrijheid geeft of neemt de mens. Liefde doet geven, het tegenovergestelde doet nemen. In het hart of met het verstand maakt de mens in die vrijheid zijn keus. En al naargelang die keus vult zijn hart zich met Mijn liefde en vult zijn leven zich met liefde. Ieder mens is Mijn liefde, maar nog niet ieder mens leeft uit zijn vrije keus naar liefde. Ook heeft nog niet ieder mens die drang om naar liefde te leven.

Hoe meer de mens de intentie heeft naar belangeloze liefde te leven, des te meer rijpt zijn hart en des te meer gaat diegene in zijn hart Mijn instromende liefde ervaren. Ieder krijgt op zijn tijd het besef van Mijn liefde in zijn hart. Hoe het nu ook is, de groei van het hart is bij allen aanwezig en dan eens hier, dan eens daar komen harten tot rijping en vult het hart zich ruimschoots met Mijn liefde, wat goed doet aan allen en vreugde brengt aan velen.

Hemels Brood 2982

Soms vraagt een mens zich af, mag ik hier “nee” zeggen, of is dat dan liefdeloos? Hoe kun je dat afmeten, of is het liefde om altijd toe te geven? De balans ligt in waarheid of onwaarheid, eerlijk of oneerlijk, in wel of geen mogelijkheid om iets te kunnen doen. Als iemand iets vraagt en je voelt of bemerkt dat het niet helemaal waar of eerlijk is, of het is iets wat boven je vermogen uit gaat, dan is het het eerlijkst om “nee” te zeggen. Je hoeft je antwoord niet steeds af te meten op wel of geen liefde, want er is veel wat niet op waarheid berust en onwaarheid behoeft geen steun.

Het handelen van mensen wat op onwaarheid, oneerlijkheid, onjuistheid gebaseerd is, op die gronden kan geen liefde gedijen en dan is het eigenlijk ook een verspilling. Er zijn dus situaties waar het geëigende is “nee” te zeggen, zonder dat je daarmee in liefde te kort schiet. Maar veel mensen denken dat zij daar geen goed aan doen, omdat er meestal een boze reactie komt op hun “nee”. Maar juist de onwaarheid, de oneerlijkheid roept die boosheid op, want er was naar die onwaarheid of die oneerlijkheid gegrepen, om de eigen zin voor elkaar te krijgen en als dat dan niet lukt en er afstand gedaan moet worden van dat wat diegene voor zichzelf wilde, dan komt er verzet, want die mens wil niet afstaan.

Daar is de liefdeloosheid, in het willen hebben, in het gebruik maken van onwaarheid, oneerlijkheid om te krijgen. En daar is de liefdeloosheid, in de boosheid, het verweer, als diegene niet krijgt wat hij voor zichzelf wil. Maar, verwijt het diegene niet, laat je “nee”gewoon “nee” zijn, omdat het geëigend is. Behoud je liefde voor die persoon en laat zijn handelen zijn verantwoordelijkheid zijn. Veroordeel diegene niet en wordt zelf niet boos. Houd aan je koers vast, laat je liefde op de ware gronden gedijen en laat al het andere aan Mij.

Hemels Brood 2983

De mens heeft zich in zijn cultuur allerlei omgangsregels gesteld. Bij de ene cultuur zijn het deze gebruiken en bij een andere cultuur zijn het weer heel andere gebruiken. Als je dan naar een ander land gaat, word je verwacht toch de meeste gebruiken en afspraken in omgang te kennen, anders beledig je de mens die daar woont in zijn cultuur. Maar bij Mij gaat het niet om een cultuur, om regels ten aanzien van omgang en zo ook niet om wel of geen belediging vanwege het niet kennen van de gebruikelijke omgangsvormen. Dat zijn regels en afspraken die de mens zich onderling gesteld heeft en niets te maken hebben met het ware levensbereik.

Ik kijk er niet naar of je de gebruiken allemaal wel kent en nakomt. Ik kijk alleen naar de mate van liefde in je hart. Natuurlijk kan het liefde zijn de gemaakte regels ten aanzien van omgang per cultuur te respecteren, maar voor het ware leven is de omgangsvorm alleen van belang als de basis ware wijze liefde is en zonder eigenbelang. Voor alles gaat het om het hart, hoe ziet het er in iemands hart uit. Is daar veel ware onbaatzuchtige liefde waarop het handelen gebaseerd wordt of juist heel weinig.

En als het heel weinig is, dan nog ben Ik niet beledigd. Dan nog verwijt Ik niemand iets. Dan zie Ik dat en zal diegene uit ware liefde alleen helpen zijn hart met meer ware liefde te vullen en zijn daden meer naar ware liefde om te vormen. Altijd zonder de vrije wil te belemmeren. Altijd om die mens tot de ware gelukzaligheid te brengen, tot een voor hemzelf groter levensgeluk. Dat is Mijn liefde, die niet cultuur gebonden is en waarvan de basis in alle omgangsvormen alleen de ware zuivere onbaatzuchtige liefde is.

Hemels Brood 2984

De vraag is het, in hoeverre de goedheid van het hart ook die goedheid blijft in de dagelijkse normale gebeurtenissen. In hoeverre het hart in vrede, waarheid, liefde en goedheid blijft bij alle werkzaamheden, bij samenwerking met anderen, kortom in de doorgaande algemene levensomstandigheden. Daarom is het goed dat mensen hun dagelijkse dingen doen, werken, leven, doen. Want het is niet de bedoeling dat de mens tot geloof in Mij komt, tot handelen naar liefde komt en dan geen deel meer neemt aan de gewone dingen in de samenleving. Het is niet bedoeld dat diegene zich dan terugtrekt en geen deel meer uitmaakt van de dingen die mensen doen.

Het is dan juist de bedoeling om in dat leven met alle afdwalingen van mensen, met alle eigenaardigheden die er in de samenleving zijn, om te gaan, vanuit het geloof, vanuit de goedheid in het hart, vanuit die in Mij gevonden liefde, vanuit waarheid en oprechtheid, in nederigheid. Want dan wordt pas echt zichtbaar of het geloof in Mij, waarheid, oprechtheid, goedheid, liefde een vaste grond in iemands hart is geworden of slechts een oppervlakkig laagje, wat in het dagelijks leven, in omgang met alles wat in de wereld speelt, losgelaten wordt, om mee te doen met de wereld. Sta in de wereld, sta er midden in en ga er mee om in geloof, in vertrouwen op Mij, in liefde en goedheid, vrede bewarend, maar ga er niet in mee.

Houd in die wereld vast aan je geloof in Mij, je vertrouwen in Mij, je liefde voor Mij en je naaste, houd vrede in je hart en leef!

Hemels Brood 2985

Een mens kan nog zo betrouwbaar overkomen, toch kun je er niet helemaal zeker van zijn dat hij in alles ook werkelijk helemaal te vertrouwen is. Mij kun je helemaal 100% vertrouwen, Ik ben altijd helemaal waar. In alles ben Ik de volkomen zekerheid en bij Mij is geen enkele afwijking van waar en waarachtig, van liefde en barmhartigheid. Hoe te vertrouwen een mens ook overkomt, kom altijd ook in je hart bij Mij en vraag Mij je te tonen in hoever je vertrouwen in die mens kan gaan. Want niet alleen ben Ik volkomen en altijd tot in het kleinste van het kleinste waarlijk te vertrouwen, Ik heb juist ook het volkomen zicht op alles en iedereen en zo kan Ik ook precies zien wat een mens denkt, weet, doet en in hoeverre hij te vertrouwen is.

Ik kan je daarbij dan ook helpen, als je Mij er zonder oordeel, zonder eigenbelang, eerlijk en oprecht naar vraagt. Dan kun je in je hart voelen in hoeverre je iemand kunt vertrouwen. Neem dat wat je voelt dan serieus en ga er mee om zoals je hart je laat weten. Ga het niet met je verstand beredeneren, ga op je gevoel af om de juiste weg te vinden. Open je hart voor Mijn liefde en voor Mijn aanwijzingen, zodat je duidelijkheid krijgt over het juiste pad om te gaan. En mocht je toch een ander pad gaan en dat bemerken, kom dan nog eens in je hart bij Mij en laat Mij je helpen alsnog de juiste weg te vinden en te gaan. Doe dat in het volste vertrouwen op Mij.

Want Ik ben in alles waar en waarachtig zodat een vertrouwen op Mij nooit of te minder beschaamd wordt. Maar vul Mijn wijze van hulp niet zelf in, opdat je niet anders uitkomt dan je verwachtte en daardoor zou kunnen gaan denken, dat Ik ook niet in alles te vertrouwen ben. Want Ik ben eeuwig wel degelijk in alles te vertrouwen en daarbij heb Ik je oneindig lief!

Hemels Brood 2986

Ik laat alle mensen hun eigen keuzes maken. Allen zijn vrij om hun leven naar eigen besef in te vullen. Toch is het niet zo, dat het niet uitmaakt wat er gekozen wordt. Want elke keus heeft een gevolg. Ieder mens krijgt van Mij met zijn leven op aarde, de kans om tot het ware leven te komen. Het ware leven dat voor ieder mens een diep gevoel van gelukzaligheid geeft. Maar het kan pas dán zijn eigen zijn, als de mens er in vrijheid zelf voor kiest. Zonder dat hem dit wordt opgedrongen.

Voordat de mens tot de keus voor het ware leven komt, zal hij eerst dat ware leven moeten leren kennen en gaan beseffen, wat het ware leven is. Met elke keus die de mens maakt, zet hij een gevolg in werking. En die werking is wel zo, dat hij kennis gaat krijgen van waar leven, dat hij besef gaat krijgen van waar leven, dat hij zelf gaat ontdekken wat vrij waar leven is en voor hem betekent. Ieder mens heeft daar zijn tijd op aarde voor gekregen en verschillende mogelijkheden daarbij gekregen, om te kunnen leven op aarde en te kunnen groeien en het diepste ware bestaan te kunnen beseffen. Ieder voor zich en in ware liefde verbonden met elkaar en met Mij.

Zonder liefde voelt de mens zich alleen, naakt. Met liefde komt de samenhorigheid en is er geen eenzaamheid. Zo is er altijd voor iedereen Mijn liefde, waardoor niemand ooit werkelijk alleen is. En uiteindelijk komt in Mijn liefde ieder mens tot het bedoelde ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 2987

De liefde werkt voor jou. Als je in ware liefde blijft, hoef je alleen te doen wat in je hart naar voren komt uit liefde en alles werkt voor jou ten goede. Ten goede voor je ziel. Niet ten goede van macht, roem of bezit. Want dat alles heeft niets met liefde te maken. Wie in zichzelf het goede blijft voelen voor zijn naaste, zal niet gauw in oordeel of veroordelen vervallen. Houd daarom steeds al je naasten in het goede in je hart, dan zul je veel kunnen verdragen zonder een oordeel te vellen, zonder verwijtend te worden, zonder beledigd te zijn.

Dat wil niet zeggen dat je dan de afdwalingen van liefde maar moet negeren en doen of alles goed is aan die persoon. Maar houd die persoon in je hart alsof het een helemaal goed iemand is en houd daarbij toch ook rekening met zijn afdwalingen. Zie, maar oordeel niet, zie, maar verwijt niet, zie, maar blijf daarbij in nederigheid jezelf, zie en houd in je hart de goedheid vast en waar in alle rust en vrede mogelijk, toon in zachtmoedige wijsheid diegene zijn afdwaling of doe er het zwijgen toe en houd aan het goede vast in je hart.

Want liefde werkt altijd als een bescherming voor je ziel in groei naar waar leven. Die bescherming verbreek je met oordeel, boosheid, verwijten, e.d. En zodra je die bescherming verbreekt, komt het werk op jezelf neer, heb je de werking van liefde naar jezelf toegetrokken en jijzelf kunt die werking nooit zo perfect uitvoeren als liefde doet. Daarom raad Ik je aan, houd je hart vol met het goede, met liefde en laat die liefde werken zijn gunste van jou en ten gunste van die mens!

Hemels Brood 2988

Als je er moeite mee hebt de mening van iemand naast je neer te leggen, maar je kunt het er ook niet mee eens zijn, bedenk je dan eens in je hart, wat Ik zou doen, wat Mijn mening hierover kan zijn. Dan kom je in jezelf wel tot het besef dat Ik het nooit eens zal zijn met onwaarheid, dat Ik het nooit eens zal zijn met leugen, bedrog of verdraaiing van feiten. Dat Ik het nooit eens zal zijn met slimme trucjes, met holle woorden, met gedeeltelijk eigenbelang en met onderhandeling op basis van wederzijds eigenbelang.

Maar Ik ben er ook niet voor om iemand dat alles kwalijk te nemen, te verwijten en liefde voor die persoon terug te trekken. Ik ben ervoor die mens te helpen tot juist inzicht te komen, tot besef van wat zijn daden teweegbrengen. Ik ben ervoor, in liefde die mens te blijven benaderen of hem met rust te laten, zolang hij daarvoor geen opening heeft. Als zo’n situatie je overkomt, ga er dan niet in mee, ga ook geen strijd aan op gelijk of ongelijk. Geef de ander tijd en ruimte. Blijf zelf oprecht, eerlijk, in waarheid, zonder eigenbelang en breng het in je hart bij Mij. Luister in je hart en voel daar wat de beste manier is om met de situatie om te gaan.

Ook zonder dat je specifiek naar Mij komt, kun je in je hart wel voelen wat de beste wijze van handelen is. Durf je hart te volgen, ook al zal die ander zich daartegen verzetten, dat is niet jouw verzet, dat mag je dus loslaten en de weg van je hart volgen, in vrede. Ook al heeft de ander er geen vrede mee, jouw hart is maatstaf, voor jou en voor Mij!

Hemels Brood 2989

Wachten. Wachten is voor de meeste mensen niet zo gemakkelijk. Liefst willen zij vandaag nog of gisteren resultaten zien. Er is veel ongeduld bij de mensen, waardoor situaties geforceerd worden en niet tot de best mogelijke oplossingen gekomen wordt.

Wachten. Soms moet je wachten op het juiste moment, soms moet je wachten op de ontwikkeling van een situatie, soms moet je wachten tot iemand zover is en het meest van al is het wachten op Mij, dat Ik Mijn zegen kan geven, dat Ik Mijn hulp kan tonen, tot Ik alles in de juiste volgorde gezet heb. Maar nu juist op Mij wachten de meeste mensen niet. Juist aan Mijn hulp en zegen wordt door de mensen vaak voorbijgegaan. Juist dat duurt hen vaak te lang of ze denken er helemaal niet aan Mij te vragen voor hulp en zegen. Veel wordt dan door de mens zelf ingevuld en een eigen actie wordt ondernomen. Vaak niet op het juiste moment, vaak niet met de juiste middelen, vaak niet op de juiste manier. En dat alleen omdat de mens ongeduldig is en moeilijk wachten kan.

Wachten hoeft niet bij alles. Er zijn ook situaties waar juist niet gewacht moet worden maar onmiddellijk gehandeld moet worden. Dat herkent de mens wel in zijn hart. En handel dan ook onmiddellijk. Maar wees op de momenten van ongeduld waakzaam, dat je niet forceert maar liever even wacht tot het juiste moment, de juiste middelen en de juiste manier je in je hart door Mij gegeven wordt. Want dan behaal je het beste resultaat in liefde.

Hemels Brood 2990

Als Ik je help, zal het nooit via het wereldse zijn. Dan zal het altijd via het hemelse zijn. En Ik zal je helpen, verwacht Mijn hulp. Maar verwacht Mij niet tussen alle wereldse oplossingen. Laat die allemaal los en verwacht Mijn hemelse hulp, Mijn hemelse zegen. Alles waar het etiket “werelds” op staat, kun je weg doen. Dat heeft geen werkelijke levenskracht. Het materiële is wel tastbaar, vast, maar het heeft geen levenskracht. Het geestelijke hemelse is niet tastbaar vast, maar het heeft juist wel levenskracht. Zo is het geestelijke juist het vaste ware leven en het wereldse natuurlijke is juist niet het vaste ware leven.

Voor de mens die in het tastbaar vaste wereldse leeft, is dat moeilijk los te laten en te vertrouwen op het niet tastbaar geestelijke, Mijn ware liefde kracht, welke in alles en allen is en voor het totale bestaan van alle mensen zorgt. Zou Ik dan niet voor jou zorgen, jou hulp geven, jouw daden van liefde zegenen, jouw wensen in liefde ondersteunen en je in Mijn ware liefde dragen? O ja, dat zal Ik zeker, op Mijn manier, op de juiste tijd, ten goede aan velen. En zo zul je het ervaren, niet in het wereldse, maar in het geestelijke en wel zo, dat het past in een wereldse omgeving, zonder die wereldse omgeving te zijn.

Zo zal de uitstraling van Mijn liefde door goede werken doorstralen in het wereldse en mensen uit het wereldse tot het geestelijke brengen, in de ware kracht van Mijn liefde en het besef daarvan. Dat zal een zegen zijn voor alle betrokkenen, in Mijn liefde.

Hemels Brood 2991

Welk spoor volg je? Het spoor wat mensen met elkaar uitzetten of het spoor van je hart, wat niet altijd overeenkomt met het spoor van mensen om je heen? Als je het spoor van je hart volgt, zijn er altijd mensen die het niet met je eens zijn en hoe bewaar je dan de vrede? Soms is het niet mogelijk om het spoor van je hart te volgen, waar Ik je in alle oprechtheid van zijn een advies geef en ook de vrede te bewaren met degenen die een heel ander spoor volgen.

Kijk, dat wil de tegenkant dan met je bereiken, dat je verward raakt, dat je gaat twijfelen, doe ik het wel goed, want ik moet toch met mensen in vrede blijven? En zo trekt dan de tegenkant je uit je harmonie in jezelf, zo kom je in conflict in jezelf en zo ga je dan je hart niet meer volgen, om de vrede met die ander te behouden. Welke vrede is dat? Want het is dan toch geen vrede met je hart, geen vrede met Mijn advies. Zou Ik je een advies in je hart geven, met de bedoeling dat je het niet moet opvolgen? Als vrede met je naaste belangrijker zou zijn, dan zou Ik je toch zo’n advies niet in je hart geven? Stel dat ieder goed en welwillend mens met een liefdevol hart alleen zou doen wat mensen om hem heen van hem willen, om de lieve vrede te bewaren, dan zou er toch algauw niemand meer zijn, die Mijn raad opvolgt en dan zou al het goede in een zogenaamde vrede verloren gaan.

Doe het goede uit je hart, leef naar waarheid en liefde uit je hart, dan doe je goed. Wie niet op dezelfde manier goed doet, die verstoort de vrede en het is geheel zijn verantwoordelijkheid, zijn keus dat te doen. Dat is zijn vrijheid, die Ik in Mijn liefde opvang. Wees jij dan maar fijn zoals je hart het je ingeeft en dat is goed.

Hemels Brood 2992

Toegeven, toegeven aan jezelf, aan de verleiding, of aan Mij, aan wat je hart je aangeeft. Want het is niet de waarheid uit je hart, als je iets heel graag wilt. Veel mensen denken dat hun liefste wens uit het hart komt, een hartenwens is. Maar wat werkelijk uit het hart komt, is niet voor eigen goed, heeft geen eigenbelang in zich, is met een wijsheid verbonden, die boven alle eigenbelang uitgaat. Daarbij wordt bij eigenbelang vaak niet alleen aan liefde voorbijgegaan, maar ook aan wijsheid. De wens wordt dan de waarheid voor iemand en lijkt voor die mens uit het hart te komen.

Maar is het hart op die momenten wel gericht op ware wijze liefde? Bij een wens voor eigen goed, voor eigen genoegen, is dat niet het geval, ook al past het bij de eigen wensen van andere betrokkenen. Juist dan lijkt het nog meer een geëigende waarheid, terwijl het dat in werkelijkheid toch niet is. Zo kunnen mensen elkaar onderling helemaal op het verkeerde been zetten. En als er dan iemand komt, die er op wijst, dat het toch niet die gedachte wijze goedheid is, wordt dat niet serieus genomen en wordt naar diegene niet geluisterd, wordt niet naar Mij geluisterd.

Zo zijn er vele en vele afdwalingen door mensen, die door hen zelf niet als zodanig bemerkt worden. Ik draag die in Mijn liefde. Het is een verborgen verleiding, die Ik draag zodat de schade in het grote geheel en in het kleine kringetje beperkt blijft. Want ieder mag hier leren, alles in de juiste verhouding. Liefde mag groeien, eigenbelang mag afnemen, herkend gaan worden. In leven en welzijn, beetje bij beetje komt alles in ware liefde toch ook voor die allen op zijn plaats.

Hemels Brood 2993

Doe iets met je tijd. Doe iets met de tijd die je op aarde verblijvend, gekregen hebt. Doe iets werkelijk zinvols met je leven. Alles is de moeite waard wat ten goede komt aan de samenleving, aan je naasten, aan je medemensen. Sta niet stil, want tijd staat niet stil, ook al sta jij stil. Je kunt in jezelf stilte nemen, om het contact met Mij, om gebeurtenissen te overzien, om besef van waarheid te vergaren, maar wees in die stilte toch ook bezig. Tijd is leven, is gebeurtenissen die elkaar opvolgen, zoals de seconden in tijd elkaar voortdurend opvolgen.

In dat verloop van tijd ben jij geplaatst met je eigen tijd, je eigen keuze van invulling van die tijd. En het maakt heel veel uit voor de tijd die je nog hebt, hoe je je tijd vandaag, nu, invult, gebruikt. Je hoeft niet te rennen, je hoeft niet te haasten, wees niet gedwongen, neemt in alle vrede en rust je tijd en doe er iets waarlijk zinvols mee. Leef je tijd naar het ware levensadvies van Mij, je Schepper. Naar Mijn liefde, die oneindig en waarlijk tijdloos is. Want het ware leven op zich is tijdloos. Alleen de gebeurtenissen staan in verband met tijd en de omwenteling van de aarde is een gebeurtenis die de tijd aan de mens zichtbaar maakt, in samenhang met de zon, die opkomt en ondergaat en de maan die ‘s nachts een weinig licht geeft en soms ook overdag te zien is.

Dat zijn tekenen van het verloop van tijd. Ook de gebeurtenissen van je lichaam, het verouderingsproces van je lichaam, je huid, laten je het verloop van tijd op aarde zien. Daar zie je dat tijd verloopt, maar nergens verloopt Mijn liefde, nergens verloopt het ware leven. Want Mijn liefde, het ware leven, is totaal en eeuwig volkomen tijdloos, zoals jij in je wezen in Mij en door Mij volkomen tijdloos eeuwig bent.

Hemels Brood 2994

In een wereld waar zoveel leugen en bedrog is, mag je heel terughoudend zijn met mensen te geloven, moet je zelfs terughoudend zijn en niet zonder enig onderzoek iemands beweringen aannemen. Want als je iemand je vertrouwen geeft en diegene blijkt niet te vertrouwen, kun je al veel schade geleden hebben, maar ook mensen om je heen kunnen daar schade van ondervinden.

Iemand die liegt en bedriegt, hecht geen waarde aan jouw vertrouwen, zoals jij daar waarde aan hecht. Vaak denken mensen dat vertrouwen, ook vertrouwd zijn opwekt, maar dat is een grote misvatting. Net zo is het een misvatting te denken, dat je altijd van vertrouwen moet uitgaan, tot het tegendeel bewezen is. Er is leugen, er is bedrog en het komt veel meer voor dan de doorsnee mens ziet en beseft. Het is niet zo dat de meeste gewone doorsnee mensen wel voor het grootste deel te vertrouwen zijn, ieder heeft zo zijn maatstaf. Goedgelovigheid is geen deugd, het heeft geen vaste grond in wijsheid uit liefde.

Wie het beste met zijn medemensen voorheeft, is in Mijn hart en ervaart de ware vreugde van leven in liefde. Maar het beste met iemand voorhebben, is niet gelijk aan iemand zonder voorbehoud vertrouwen. Het is wel, iemand zonder voorbehoud in Mijn liefde plaatsen en in die liefde uit Mij voelen, hoe met diegenen in liefde om te gaan. Zonder te veroordelen, maar wel met het juiste zicht op hoe iemand in waarheid is, wel of niet oprecht, wel of niet eerlijk. Ga niet bij voorbaat er vanuit mensen te vertrouwen, ga van Mijn liefde uit. Bij Mij zijn alle mensen van gelijke waarde, maar de werking van Mijn liefde is naar wijsheid, bij de een wel verschillend aan de ander. Ik zie wel degelijk leugen en bedrog en in de wijsheid van Mijn liefde zal degene die grijpt naar leugen en bedrog, een andere weg te gaan krijgen, dan diegene die in ware liefde bij hun naaste oprecht en naar waarheid zoeken Mijn liefde vast te houden.

Wees zelf te vertrouwen en wees je ervan bewust dat er velen zijn, die niet te vertrouwen zijn, zonder dat dat zichtbaar is of wordt. Houd je hart open voor Mij in oprechtheid, zodat Ik je datgene kan tonen, wat je zonder Mij niet ziet, niet zien kunt. Want het kwaad mag gezien worden, alleen, door Mijn ogen, door Mijn wijze liefde.

Hemels Brood 2995

Zicht op jezelf. Het ware zicht op jezelf is het moeilijkste voor elkaar te krijgen. Anderen hebben een zicht op je, maar dat klopt niet in alle opzichten. En welk deel niet klopt, is moeilijk zichtbaar te krijgen. Want je ogen zitten van voren en zo zie je niet hoe je er van achteren uitziet. Alleen met een spiegel kun je er iets van zien. Zo is het ook met je doen en laten. Wat zie je van jezelf daarin? Anderen bemerken van alles op en werken als een spiegel waarin je een deel van jezelf kunt zien. Maar mensen geven vaak een vertekend beeld, omdat er altijd wel een eigenbelang meespeelt, een misvatting, gebrek aan volkomen waar zicht is. En zo kun je ook in die zin jezelf nooit ten volle zien.

Zien hoe je werkelijk bent, of je doen en laten werkelijk zo is als je denkt. Er blijft altijd een deel “ongezien”. Het ware zicht op jezelf kun je alleen krijgen, via Mijn zicht, via Mijn ogen, via Mijn liefde. En dan ook altijd nog beperkt, omdat jij nog in de werelds aardse zin beperkt bent. Zo is dat voor alle mensen. Niemand heeft het beeld van zichzelf precies zoals het in werkelijkheid is. En wat is de werkelijkheid? Zoals je wilt zijn, maar niet bent, zoals je kunt zijn, zoals je op dat moment bent, zoals je overkomt, zoals mensen om je heen je zien, of zoals Ik zie dat je bent?

Het ware zicht op jezelf is pas te bereiken als je in volkomen eenheid met Mij, je Schepper en hemelse Vader, in Jezus Christus, bent. Want elke afdwaling van ware liefde vertroebelt het zicht. Het zicht op je omgeving, het zicht op mensen om je heen, het zicht op jezelf, het zicht op Mij. Richt daarom je zicht niet op jezelf alleen, maar op alles en iedereen en vooral op Mij, op ware liefde, op hemelse goedheid.

Hemels Brood 2996

Het zijn vaak de kleine dingen om te zien, een deur op een kier, een kruimel op de tafel, één woord in een heel verhaal, een glimp en het is voorbij, als je het niet opmerkt. Juist in die kleine dingen ligt een grote kracht verborgen. Kracht van Mijn liefde. Die Ik niet overdonderend ten toon spreid, maar die juist in het kleine naar voren kan komen. Als jij het opmerkt, als mensen het opmerken.

Maar in de haast van elke dag, in het vele wat mensen dagelijks bezighoudt, gaat veel aandacht voor het kleine en juist belangrijke, verloren. In het kleine, haast onbeduidende, vindt je nog het meest Mijn kracht van ware liefde, wat als in een zaadje wat kan uitgroeien tot een enorme boom ook net zo tot iets enorms kan uitgroeien. Maar zoek het niet in het grote, het enorme, want je zult het er niet vinden. Vanuit het kleine onbeduidende werkt Mijn liefde tot enorme resultaten, die niemand ziet, als niet eerst dat kleine gezien wordt. Open je hart voor het kleine onbeduidende, wat niets te betekenen lijkt te hebben, open je geest voor het onbeduidende, wat niets lijkt te zijn, maar uiteindelijk toch wel degelijk is. Houdt jezelf alert op die kleine dingen en wees in jezelf verdacht op kleine signaaltjes.

Alles kan, maar je moet wel opmerken waar het begin ligt en waar het vervolg. Wat je vraagt, zoekt je op, in het kleine, het onbeduidende. Merk het op, breng het in je hart bij Mij en Ik laat je zien in de oneindige verte van Mijn liefde. Want Ik ben niet groots en vol dwang tot het goede, Ik ben het goede in een oneindige liefdevolle wijze barmhartigheid. Alleen te ervaren in eenvoud, in het kleine in je hart, in jouw kleine mensenhart. Verwacht Mij daar, in alle eenvoud.

Hemels Brood 2997

De waarheid is een molensteen om hun nek voor sommige mensen. Want die waarheid legt precies bloot wat in hun doen en laten geen waarheid is. En wat dan zichtbaar wordt, is niet zo fraai. Mensen rekenen op elkaar af, wat zij ontdekken dat geen waarheid is en de betaling is vaak niet weinig. Velen willen voor hun wandaden liever niet betalen en hebben dus liever dat hun onwaarheid niet zichtbaar wordt. Maar Ik heb het zo in de ordening ingesteld, dat al het onware, alle wandaden, toch eens zichtbaar worden.

Al lijkt het nog zo weinig uit te maken, om niet naar waarheid te leven, het maakt uiteindelijk wel degelijk uit op het eind bereik, het ware leven. Waarheid vraagt nog al eens om zelfopoffering. Om afstand te doen van iets wat in waarheid niet te bereiken valt. Althans, dat lijkt dan zo. En zo’n moment, waarop het lijkt dat onwaarheid wel tot het doel kan leiden, komen veel mensen in de verleiding naar die onwaarheid te handelen. Want in waarheid is het niet te bereiken, lijkt het. En nu juist, dat wat in waarheid niet te bereiken lijkt en daar waar de mens dan toch kiest voor waarheid en daarmee hetgeen hij eigenlijk wilde bereiken loslaat, accepteert als niet te bereiken, juist dan verandert de situatie toch zo, dat wel bereikt wordt wat eerst leek in waarheid niet mogelijk te zijn.

Want juist alleen dan geeft waarheid zijn geheim prijs, als je er niet op uit bent, als het bereik van onwaarheid loslaat en aan de waarheid in ware liefde vasthoudt, ondanks de gouden bergen die onwaarheid je beloven. Dat is de kunst, niet voor het mooie wat onwaarheid je biedt te gaan, maar dat als wens af te staan en in waarheid juist het allerbeste van Mijn liefde voor jou te bereiken!

Hemels Brood 2998

De zon in je leven. Laat Mijn zon je beschijnen bij alles wat je doet. Want de warmte en het licht van de zon doet goed aan je leven, als je het licht en de warmte in je opneemt. Het warme licht van de zon is Mijn liefde in wijsheid aan jou en aan alle mensen. Want er staat aan de hemel Eén zon en er is in je hart Eén zon en die is in Eénheid Mijn liefde in alles en iedereen.

In het licht van Mijn zon, in het licht van Mijn wijze liefde wordt alles zichtbaar, het juiste licht, Mijn zon, geeft je het juiste zicht op jezelf, op waar leven, op mensen om je heen, op alles wat er is. Zou er overdag geen zon zijn, er zou geen dag zijn, geen zicht, geen besef, het zou alleen nacht zijn. Maar er is wel Eén zon en er is wel licht, er is wel warmte en de dag is er, steeds opnieuw, afgewisseld met de nacht. Om te laten zien, te beseffen dat het zonder zon, zonder licht, zonder Mijn liefde, alleen nacht is, zonder groei, zonder voeding.

Zo is er Mijn zon, Mijn warmte, Mijn licht en in de stralen van Mijn zon, wordt de mens in zijn vrijheid van zijn tot waar leven gewekt. Tot groei gebracht. Groei in waar leven. Koester Mijn liefde, die je licht en warmte geeft. Koester Mijn liefde, die je in wijsheid door het aardse leven leidt. Als de zon die dagelijks aan de hemel staat, dagelijks. Want nu is er ook nog de nacht, nu is er nog de afdwaling van ware liefde waar de mens in zijn vrijheid voor kiest. Maar zijn groei is uit Mijn liefde en komt tot liefde, komt tot waar leven, waar geen nacht meer is.

Daar waar je groei is voltooid, ben je in je vrijheid voltooid, ben je in ware wijze liefde voltooid, ben je in Mijn zon van warmte en licht voltooid en is er alleen nog altijd en eeuwig de ware dag van licht, warmte, zon, liefde in wijsheid, eeuwig geheel zalig leven!

Hemels Brood 2999

Hemelse Vader, soms denk ik, zou U mijn geloof in U wel voldoende vinden. Dan zeg ik, als ik niet in U geloof, zou ik toch niet zoveel stukjes geschreven hebben. Dan antwoordt U in mij: als jij niet in Mij geloofde, zou Ik je geen stukjes gegeven hebben!

Op een steen groeit geen plant. Er moet een grond met enige voeding en vocht aanwezig zijn. Zo is het met Mijn liefde. Die groeit alleen daar waar een grond met voeding en vocht aanwezig is. Mijn voeding, Mijn water. Op geen steen gedijt groei. Maar de grond verzadigd met ware levensvoeding en klaar water brengt rijkelijk vrucht voort. De steen is gelijk het hart van iemand die Mij niet kent, niet wil kennen, Mijn bestaan geheel ontkent. In zo’n hart, wat wars is van ware liefde, kan geen ware liefde gedijen.

Maar gelukkig zijn er veel harten waar toch een grond aanwezig is. Schrale grond, dat wel. Maar Ik kan daar beetje bij beetje voeding en klaar water geven. Voorzichtig en beetje bij beetje, om de vrijheid van de mens niet te beperken. En zo zijn er nog vele harten die een schrale grond hebben, maar waar Ik aanwezig kan zijn, om die schrale grond te verrijken met Mijn liefde, zodat ook die schrale grond een rijke grond wordt en veel vrucht gaat voortbrengen in Mijn liefde. Ik zie in ieders hart welke grond daar is, hoe het met de ware liefde gesteld is en naar die liefde geef Ik voeding en Mijn klare water van ware liefde, die als een helder licht het hart verlicht en ruimte maakt voor groei en bloei.

Hoe rijker de grond naar Mijn liefde, des te weliger de vruchten, die in zoetheid tot een gezegende voeding verworden. Ieder woord van Mij in je hart wat jij opschrijft, zijn vruchten uit de grond van je hart, door Mij gevoed en van klaar water voorzien! Deze vruchten dragen een eeuwigheidswaarde voor alle mensen!

Hemels Brood 3000

Nergens is de vrijheid van zijn zo radicaal als op aarde. Daar marcheren elk besef en elke mogelijke opvatting en misvatting dwars door elkaar, zonder pardon. Vrijheid is daar vooral ook gevat in chaos, zo lijkt het. Maar waar Mijn liefde is, daar is geen chaos. En op diezelfde aarde is Mijn liefde oneindig aanwezig. Daar is Mijn liefde de grondslag van het ware leven. In die chaos van vrijheid die de mens teweeg brengt, blijft alles altijd nog in Mijn liefde geordend.

Stel je een kaartjes systeem voor met een nummering, tot een niet te begrijpen hoog getal aan nummers en zie dat de mensheid in haar vrijheid die nummering volkomen door elkaar gooit, eeuw na eeuw, over duizenden jaren. Dan blijft die nummering in het geheugen van Mijn liefde en op het juiste moment brengt Mijn liefde die nummering weer precies op rij, alsof er niets door de war is gemaakt. Zo is het met alle daden die de mens in vrijheid doet. Alles dwars door elkaar, goed en kwaad, waar en onwaar, de mens mixt het allemaal volkomen door elkaar. Maar in Mijn liefde blijft toch het geheel in stand, de oorspronkelijke orde blijft in Mijn liefde helemaal bewaard en voor haar is het altijd mogelijk, die grote chaos, die de mens ervan maakt, terug te brengen in de oorspronkelijke juiste ware levensvorm.

En wat daar nu zo bijzonder aan is: het zal in Mijn liefde en vrijheid de mens zelf zijn, die zijn chaos herstelt naar de oorspronkelijke orde van waar leven, juist door Mijn liefde die altijd bij de mens op aarde is en door de chaos heen de mens leidt tot waar gelukzalig leven. Ook al lijkt het nu door de mens tot grotere chaos te leiden, de liefde houdt de juiste ordening toch eeuwig vast!

Hemels Brood 3001

De roos heeft doornen. Wie zich prikt aan de doornen, heeft niet opgelet op die doornen. Zo is het in het leven, er zijn stekels en die zijn zichtbaar zodat de mens er rekening mee kan houden. Maar vaak gaat de mens daaraan voorbij en prikt zich. Dat is niet prettig, maar ook niet onoverkomelijk en het brengt de mens weer meer bij opmerkzaamheid. Want een gezapig leven zonder enige prikkeling, doet de mens in slaap sukkelen voor wat betreft het werkelijke leven, zijn eigenlijke werkzaamheid op aarde.

Als er geen prikkels waren, hoefde de mens niet op te letten op zijn doen en laten. Maar er zijn wel prikkels en die prikkels helpen je niet af te dwalen in een soort van trance en routine die je bedoelde werkzaamheid vertraagt of zelfs stil legt. Al die doornen, die prikkels, zijn er ten dienste aan de mens, aan waar leven. Al die prikkels houden je wakker, houden je bewust te leven, geven je signaaltjes om naar te luisteren, steeds opnieuw. Blijf wakker, blijf alert, blijf in het ware besef van leven. Want daarmee houd je je werkzaamheid op volle toeren, wat je groei naar waar leven ten goede komt, wat ook allen om je heen ten goede komt.

Zou er geen prikkel tot leven zijn, alles zou doods zijn. Maar er is die prikkel, die prikkel tot waar leven, in ieder mens. Ik ben die prikkel en Ik prikkel je tot waar leven. De doorn van de roos mag je prikken, het mag even pijn doen, maar zie dan ook die prachtig bloeiende roos die Ik je schenk en die het ware gelukzalige leven is. Het ware gelukzalige leven, wat Ik je schenk. In je werkzaamheid komt die roos tot volle bloei, in je werkzaamheid kom jij tot volle bloei, tot waar gelukzalig leven!

Hemels Brood 3002

Alles of niets. Het klinkt heel rigoureus. Maar het is toch alles of niets. Of je bent in Mijn hemel, of je bent er niet. Je kunt er niet half of gedeeltelijk zijn. Op aarde kun je deels in liefde en deels in het tegenovergestelde van de liefde zijn, met de keuzes die je maakt. Maar in Mijn hemel kan dat niet. Daar is alles en iedereen volkomen zuivere eeuwige ware wijze liefde, zonder uitzondering. Want dat is Mijn hemel en niets anders dan dat. Daarom heeft ook niets anders dan dat daar plaats en kan daar ook niemand anders zijn dan alleen degenen die dat volkomen ten diepste helemaal zijn.

Op de aarde is de mens de vrijheid gegeven om in die vrijheid tot besef van waar leven te komen en met de mogelijkheid om in Mijn hemel, het opperste geluk, te komen. Maar het is wel alles of niets. Je bent in Mijn hemel of je bent er niet. En dat ligt helemaal aan jezelf, aan de keuzes die je maakt. Met elke keuze doe je een stap in de richting van Mijn hemel of juist in de tegenovergestelde richting. Zo gaat de mens op aarde nogal heen en weer, soms doet hij een aantal stappen in de richting van de hemel en dan weer juist er van af. Maar Mijn hemel straalt uit en wie in de buurt komt, gaat al wel van die uitstraling voelen en zich over dat fijne gevoel wat Mijn hemel uitstraalt verheugen. Wie al zo dicht Mijn hemel genaderd is, dat hij de uitstraling gaat voelen, die heeft al veel van zijn keuzes in de richting van Mijn hemel gemaakt en hij ondervindt dan al een verwarmende blijdschap op de goede weg te zijn.

Bij elke stap in de goede richting zend Ik Mijn engelen om je te helpen verder te gaan in die richting. Want het is niet een gemakkelijke weg over de aarde. En al is het alles of niets, Mijn hemel is voor iedereen in waarheid en liefde te bereiken, wie er komt heeft dan ook gelijk alles, in grote gelukzaligheid.

Hemels Brood 3003

Het geloof kan bergen verzetten. Wie in Mij gelooft, kan werelden verzetten en nog veel meer. Want Mijn kracht is oneindig groot en eindeloos. In te zetten bij alles wat goed en waarachtig is. De omvang van Mijn kracht is voor een mens op aarde in zijn materiële bestaan niet voor te stellen. De beperkingen van de mens weerhouden hem zicht te hebben op Mijn kracht, laat staan op de omvang van Mijn kracht. Bid en u zal gegeven worden, een overlopende maat. Daarover hoeft geen twijfel te bestaan.

Alle geloof in Mij en Mijn liefde heeft zegen en brengt zegen voort. Laat daarom niet af in Mijn liefde te geloven in elke situatie. Want juist dat geloof in Mijn liefde zet Mijn ware kracht in werking, wat wonderbaarlijke uitwerkingen heeft. Geloof in vertrouwen en zeker weten. Niet even, maar voortdurend. Houd daarom vast aan gebed tot verhoring geschied is. Want de kracht van de geest is de kracht van de mens in zich, bij een vast geloof en een vast vertrouwen. Ondersteun elkaar in dat geloof en in dat vertrouwen, zodat de kracht blijft groeien tot het beste resultaat. Maar weet dat dat geen materieel werelds resultaat zal zijn, vooral eerst een geestelijk hemels, wat past in het werelds materiële op een geestelijk helende manier. Voor velen, niet alleen voor de enkeling.

Want zo werkt de kracht van Mijn liefde, niet alleen voor één mens, de individu, maar voor allen, voor velen. Mijn liefde is dan wel een onzichtbare kracht, maar zo onzichtbaar als die is, zo oneindig krachtig is die toch wel in alles werkzaam, hoe minimaal die werkzaamheid ook mag lijken, in werkelijkheid is die werkzaamheid van een oneindige omvang. Nu en altijd, voor jou en alle mensen. In geloof en vertrouwen ligt die kracht in al haar werkzaamheid verborgen, Mijn ware wijze eeuwige liefde.

Hemels Brood 3004

Stel je bent op pad, je maakt een wandeling door een mooie omgeving en je raakt de weg kwijt. Alle paden lijken op elkaar en je kunt de weg die je gekomen bent niet meer terug vinden, want alle paden lijken op elkaar. Toch weet je dat er verschil is tussen de paden en je denkt diep na en dan herken je ineens toch iets van de weg die je gekomen bent en nog niets en weer iets en uiteindelijk vind je je weg weer terug.

Zo gaat het ook als je de weg naar Mij op een gegeven moment kwijt bent. Je bent gegaan met Mij en ergens onderweg heb je je eigen wegen gekozen en nu ben je die weg samen met Mij ineens even kwijt en je wilt die eigenlijk wel terug. Maar hoe was die weg, want het lijkt allemaal op elkaar en je ziet haast geen verschil tussen het één en het ander. Toch is er iets in je gevoel wat je gewaarschuwd heeft en doen beseffen dat je niet meer de weg naar huis aan het gaan bent. Kijk dan in jezelf en probeer terug te komen bij het onderscheid tussen wel en geen waarheid, wel en geen oprechtheid, wel en geen nederigheid, wel en geen geduld, wel en geen vertrouwen, wel en geen liefde in wijsheid.

Zodra je daar naar gaat kijken, komt het besef terug in je geheugen, je gaat je oorspronkelijke weg weer beetje bij beetje herkennen en zo kom je al met al weer terug op de oorspronkelijke juiste weg naar huis, naar Mij, je Schepper en hemelse Vader, die je op al je wegen bijstaat en het dichtst bij je voelbaar aanwezig is op die wegen die geduld, eenvoud, nederigheid, vertrouwen, goedmoedigheid en liefde in wijsheid voor staan. Herken die wegen en ga die wegen, want het zijn Mijn wegen in Mijn liefde die je thuis brengen in waarheid en geluk.

Hemels Brood 3005

Alle waar is naar zijn geld. Zo zou je kunnen zeggen, dat iets kost wat het aan moeite nodig heeft om te bereiken. Je inspanningen om iets te bereiken is dan wat het kost en iets kost in verhouding tot hoe makkelijk of hoe moeilijk dat iets te bereiken is. Is het makkelijk te bereiken, dan is het hoogstwaarschijnlijk ook niet iets van heel groot belang. Is het moeilijker te bereiken, dan is er vaak wel een groot belang, maar dan is er ook een grotere drang om dat te bereiken. Toch zijn er veel mensen die voor een grotere inspanning geen inzet willen geven. Vaak proberen die mensen op een makkelijke manier dat moeilijker te bereiken iets toch nog voor elkaar te brengen. Maar dat is fictie en meestal is dan het bereik een surrogaat van wat het werkelijk had kunnen zijn.

Zo is het met het bereiken van waar leven, van Mijn hemel. Het kost moeite om dat te bereiken, inspanning, inzet. En hoe belangrijk het bereiken daarvan ook is, dit grote belang wordt meestal niet gezien en zodoende hebben de meeste mensen ook de nodige inspanningen en inzet er niet voor over. De aandacht gaat voor het grootste gedeelte uit naar makkelijk te bereiken doelen, welke dan ook niets met waar leven of Mijn hemel te maken hebben. De meeste inspanning van mensen wordt gegeven aan geld, macht, roem, gemak, genoegens in de materiële zin van het woord.

En nu juist dat maakt het alleen moeilijker om tot het ware leven door te dringen. Terwijl voor ieder mens het ware leven, Mijn ware hemel, een enorme belofte inhoudt, die een zo grote gelukzaligheid in zich draagt, die geen aardse situatie met geld, macht, roem, gemak, genoegens ook maar in het minste kan benaderen. Maar dit komt eerst dan pas uit de verborgenheid, als de mens het makkelijk aardse bereik bereid is op te geven en zich voor dit moeilijker bereik in te zetten. Want juist dan komt langzaam al wat verborgen is in Mijn liefde zichtbaar en merkbaar naar voren.

En als je zegt, maar wat kan een mens met dat verborgene, wat hij niet weet en niet kent? Dan zeg Ik je: ieder mens heeft in zich Mijn ware Bron van Leven en ieder mens kan in zijn bewustzijn die Bron in zichzelf ontdekken, als hij wil luisteren naar dat innerlijke signaal wat in zijn geweten regelmatig klinkt en ieder mens laat weten: er is een waar leven uit Mij, je Schepper, voor jou te bereiken, als je afstand doet van je werelds materiële verlangens en uit Mijn Bron in jezelf gaat putten en de moeite wilt nemen de adviezen uit Mijn Bron op te volgen, met de vaste overtuiging en vertrouwen in Mijn liefde. Want alleen Mijn onbaatzuchtige wijze liefde is de sleutel tot het ware oneindige zalige leven.

Hemels Brood 3006

Een schip vaart die kant op die de schipper kiest en aan zijn stuurman laat weten. Het schip zelf gaat geen andere kant dan de stuurman in zijn sturing legt. Alleen als de stuurman niet naar de schipper luistert, gaat het schip een andere kant dan de schipper kiest.

Het schip is je leven en jij staat aan het stuur. Ik ben de Schipper en geef aan welke kant je leven het beste uit kan gaan. Maar jij staat aan het stuur van je leven en je kunt er dus voor kiezen je eigen kant te gaan en Mij als Schipper niet te horen. Ik ben geen Schipper die dan boos wordt en je wegstuurt. Nee, Ik heb je het stuur van je leven zelf in handen gegeven en sta als volleerd levenskenner naast je, om je daar waar jij dat vraagt en wilt bij te staan. Ook als je een andere route kiest met je leven, sta Ik naast je en ondersteun je. Maar wel zo, dat je uiteindelijk toch gaat inzien, dat de koers die Ik je voorstel, beter is en meer goeds voor iedereen oplevert dan de koers die jezelf wilde volgen.

Voor de koers van jouw leven heb jij het stuur in handen. Maar jouw leven is ook Mijn leven en daarom sta Ik toch ook altijd naast je en ben er om je te helpen de juiste koers voor jouw leven vast te houden. In vrijheid. In die vrijheid kun je je koers afstemmen op Mij, op Mijn liefde, op Mijn ware leven of zelf een koers bepalen. Geef in je hart maar aan welke koers je wilt en Ik sta naast je en laat je Mijn advies van koers weten. Dan kun jij kiezen. Maar als je Mijn koers kiest, zul je altijd helemaal goed uitkomen!

Hemels Brood 3007

Er kunnen nog zoveel mensen op aarde zijn, zij hebben allen persoonlijk Mijn Zorg, Mijn liefde. En niet alleen allen die er nu zijn, maar ook allen die hen voor zijn gegaan en allen die nog zullen komen. Ik zorg voor jullie allen, persoonlijk en gezamenlijk, elke dag, elk moment van de dag en van de nacht. Hoe je ook bent, hoe je ook met het leven om gaat, niets weerhoudt Mijn zorg en Mijn liefde aan jou persoonlijk en aan alle mensen persoonlijk.

Dat zijn dus ook alle mensen die je kent en al die je dierbaar zijn. Of zij nu wel of niet in Mijn bestaan geloven, ze krijgen allen persoonlijk Mijn aandacht, Mijn zorg, Mijn ware onbaatzuchtige liefde. Denk nu niet, zoveel mensen, dat is toch niet te overzien, want Ik zeg je, alle miljoenen, miljarden, triljoenen mensen ken Ik helemaal, al hun doen en laten, al hun goede of minder goede werken, alles ken en weet Ik van allen. Al zijn zij met oneindig velen, Ik zeg je, Ik ken hen en zij krijgen allen hoe dan ook Mijn persoonlijke aandacht, nu en altijd.

Zo is Mijn liefde en in Mijn liefde zijn alle mensen van nu, van vroeger en die in toekomst, geborgen. Voor de mens op aarde in oneindigheid niet te vatten, maar voor Mij, Die Alles Is, zeker wel. Wie jou zorg ook is, je kunt die zorg loslaten, want diegene heeft altijd al Mijn zorg voor altijd. En denk je niet dat Mijn zorg vele malen verder gaat dan jij ook maar in het meest gunstige geval kunt bedenken? Ja, je kunt je zorg helemaal aan Mij geven en Ik laat je dan weten hoe je in Mijn zorg met liefde kunt delen, in de rust van ware liefde!