Hemels Brood 2946 t/m 2976

Hemels Brood 2946

Kniel voor Mijn altaar in oprechte liefde voor Mij en offer al je eigen willen voor Mijn liefde. Het altaar is Mijn liefde en jouw knielen is je buigen voor Mijn liefde. Is je eigen willen loslaten voor Mijn altaar van ware liefde. Op dat altaar wordt de offerande klaargemaakt en dat is in Mijn grote liefde wordt alles waar je berouw over toont opgenomen en zo verdwijnt dat alles door ware liefde en oprecht berouw.

Kom zo vaak mogelijk en buig je knieën voor Mijn altaar, leg je eigen willen af voor Mijn wil van ware liefde en wees dan Mijn liefde, in de genade van Mijn zegeningen. Steeds opnieuw mag je komen en steeds opnieuw mag je je offerande aanbieden. In oprecht berouw al je afdwalingen van het goede, juiste, van ware liefde mag je als offerande in het vuur van Mijn liefde aan Mij omhoog zenden. En Ik zal het aannemen en doen verdwijnen voor altijd in Mijn liefde en je zegenen in al je goede werken, in al je goede handelen, in al je ware liefde. Als de rook van je offerande omhoog stijgt, is dat het teken dat Ik je berouw gezien en aangenomen heb. En dat geeft de bevrijding in je hart, de gelukzaligheid van Mijn liefde in je hart, de vrede in je hart. Met die vrede kun je verder. Maar kom toch vaak naar Mijn altaar en bied er je offerande aan, je levende geloof, je goede werken voor je naasten en voor Mij, in een oprecht berouw voor wat nog geen volkomenheid in liefde is. Dan blijft je leven een zegen die dag na dag voortduurt en allen om je heen tot zegen is. Ook al wordt dat niet gezien, niet bemerkt, al je goede werken zijn allen tot zegen.

Maar zoals in de Bijbel staat, wat je goed doet hoeft niet voor iedereen zichtbaar te zijn. Voor Mij is het zichtbaar en voor jou is dat genoeg, want Mijn zegen draagt het verder dan jouw zicht reikt. Wees gezegend en blij!

Hemels Brood 2947

De glorie van de nieuwe morgen breekt aan. De nacht is bijna voorbij. Het licht van de morgen komt langzaam, de nacht wordt verdreven. Het innerlijk van de mens wordt lichter en er groeit een zeker inzicht. Dit opkomende licht is het opkomende licht van de morgen en zal zich verbreiden tot het volle licht de mens tot het volkomen inzicht brengt.

Straal uit dat licht, al is het nog weinig, omdat de morgen nog vroeg is en de nacht haar nog overheerst. Maar het zal niet lang meer duren, dan overwint het ware licht en wordt elk dwaallicht in de nacht met de nacht tezamen overwonnen. Dan is er geen twijfel meer, geen gebrek aan liefde, dan is er de vreugde en blijdschap van het ware leven, in het ware licht van inzicht en begrip. De morgen breekt aan en de nacht gaat verdwijnen, voor eeuwig verdwijnen voor de morgen. Wees bereid en neem dat beetje licht wat al schijnt in de duisternis in je op en een begin van waar zicht, waar inzicht zal in je komen.

Niets kan het ware morgenlicht beletten te stralen, neem dat in waarheid aan. Wees geduldig in aanvang en voel dat de morgen in aantocht is. Alle tekenen wijzen erop, nog een korte tijd en de nacht is voorbij, in alles voorbij! Wat je ook wilt, wat je ook bezighoudt, nog even en alles zal in het volle licht van de morgen komen. Alles zal dan belicht worden en op waarheid getoetst. De leugen zal moeten wijken voor de waarheid en iedereen zal dat kunnen zien. Dan zal iedereen tot besef van daden komen en velen zullen rouwen om hun daden. Maar ook velen zullen in Mijn armen van liefde een zaligmakende troost ervaren voor alles wat zij in de nacht hebben doorgemaakt. Wees gerust, want de morgen komt, het ware licht, Mijn liefde, zichtbaar voor allen!

Hemels Brood 2948

Lieve mensen, neem alleen je voeding aan van Mij en niet van mensen. Laat Mij je in alles voeden. Want van Mij krijg je het zuiverste te eten en te drinken. Alleen van Mij. Alle voeding die van mensen komt, is toch op de een of andere manier verontreinigt.

Daarmee bedoel Ik, laat je steeds door Mijn woord en liefde voeden. Want Mijn Woord is de zuivere waarheid in alle opzichten en Mijn liefde is niet alleen oneindig groot en eeuwig voor jullie allen, maar ook altijd volledig aan jullie dienstbaar, zonder enig eigen belang en zonder voorwaarden. Terwijl het woord en de liefde van mensen heel beperkt is. Haast altijd maar een deel van de waarheid of zelfs helemaal geen waarheid. En de liefde van mensen onderling is even beperkt, nog lang niet volkomen dienstbaar en vaak niet zonder eigenbelang en voorwaarden. Waarbij de voorwaarden al vaak neerkomen op een soort van eisen dat je die persoon eerst zelf helemaal dienstbaar liefhebt en dat je je liefde aan diegenen bewijst.

Mij hoef je niets te bewijzen, want Ik heb geen bewijzen nodig. Mijn Woord en liefde zijn van geen bewijzen afhankelijk. En daarbij, Ik zie in ieder hart wel hoe het er met de waarheid en onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde is gesteld. Bij de doorsnee wereldse mens nog vaak bedroevend. Maar dat doet niets af aan Mijn liefde en Mijn zuivere ware Woord.

Wie zijn voeding alleen van Mij aanneemt, krijgt het meest zuivere ware en goede in grote liefde opgediend en dat zal hem in zijn leven veel zegen geven. De beproevingen die hij op zijn pad tegenkomt, alles ten gunste van het ware leven, de ware gelukzaligheid, zal hij dan toch heel goed kunnen doorstaan, in ware liefde.

Hemels Brood 2949

Herken je dat, soms vertel je iemand iets en hij zegt, ja, zo is dat. Maar aan zijn verdere reactie zie je, dat hij je helemaal niet begrepen heeft, niet werkelijk beseft heeft wat je bedoelde. Zo heb Ik vaak tegen jullie mensen gesproken, veel daarvan is op schrift gesteld. Maar er zijn veel mensen die doen alsof ze het begrijpen, die denken dat zij Mijn woorden begrijpen en ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet. Ze beseffen niet wat Mijn woorden met hun leven te maken heeft, welk belang Mijn uitleg van waar leven voor een ieder van jullie heeft. De betekenis gaat verloren en de mensen beseffen het niet, ze beseffen de betekenis niet.

Maar Ik blijf komen, Ik blijf Mijn woorden geven, Ik blijf de mens tonen wie Ik ben, dat Ik er ben, dat Ik liefde ben en dat Ik daarin geen onderscheid maak. Tot de mensen het gaan begrijpen, tot zij het gaan beseffen dat Ik er ben, dat Ik er voor jullie allen ben en jullie allen even lief heb. Dat Ik het ware leven ben, zoals jullie het ware leven kunnen zijn en zijn. Tot jullie beseffen dat jullie keuze van leven hebben en tot jullie beseffen welke keuzen de ware levenskeuzen zijn, de beste keuzen zijn en ook naar die keuzen blijven handelen in alles in ware liefde, zoals Ik in alles in ware liefde ben!

Hemels Brood 2950

Door Mijn sterven en opstanding heb Ik de hemel geopend voor alle mensen. Nu is het heil over de wereld gekomen en alle mensen kunnen door Mij de hemel binnengaan. Ik ben voor allen de weg tot waar leven en door Mij kunnen alle mensen tot waar leven in de hemel, dat is het ware vaste geestelijke Zijn, komen.

Kom dan ook mensen, laat alle afdwaling los en zoek de ware weg die Ik ben. Ga die ware weg die Ik ben en kom tot waar leven. Kom in de hemel, waar alles altijd voor iedereen goed is, maar waar ook iedereen voor iedereen goed is, liefde is. Waar geen pijn en verdriet, geen zorgen of ziekte meer is, waar geen leugen en bedrog, geen misdaad is. Maar weet dan ook, welke weg je te gaan hebt: Mijn weg. Die weg is, leven naar ware liefde en naar de volle waarheid. Die weg is een weg van groei in waarheid en liefde, een weg van beproeving om in allerlei omstandigheden, ook werkelijk in die waarheid en liefde te blijven. Totdat je uiteindelijk helemaal uit vrije keus die waarheid en liefde in alles bent en je nergens en nooit meer daarvan afdwaalt. Want niemand komt in de hemel dan helemaal liefde en helemaal in de waarheid.

De ware weg die Ik ben, is niet gemakkelijk, maar wie wil, ernstig en overtuigend wil, die neem Ik op in Mijn armen en draag Ik over alle hobbels en kuilen, die steun Ik tot alles overwonnen is. Want Ik heb het kruis overwonnen voor jullie allen. Kom en overwin met Mij, want Ik ben de weg en het leven!

Hemels Brood 2951

Al de mensen die dit lezen wil Ik, jullie Schepper en hemelse Vader, laten weten dat niemand volkomen weet, niemand volkomen liefde is, naar volkomen waarheid handelt, zonder Mij, zonder Mijn liefde, zonder Mijn Heilige Geest, die Ik aan jullie uitgestort heb, na Mijn opstanding. Alleen met Mijn Heilige Geest in jullie, kunnen jullie zien, weten, horen, liefhebben, waarheid leven en beseffen wie Ik Ben en wie jullie zelf zijn.

Maar er zijn veel mensen die denken zelf te weten, zelf te zien, zelf te kennen, zelf lief te hebben, zelf naar waarheid te handelen. Hun zelf is hun ego wat zij boven Mij gezet hebben, maar wat in werkelijkheid hun enorme armoede aan geestelijk besef is. Laat Mijn Heilige Geest in je werken en laat je ego los, dan wordt het mooiste, het ware leven, de waarheid en de ware liefde zichtbaar, voelbaar in jezelf.

Alleen Ik overzie alles tot in de kleinste details en tot in de verste oneindigheid en alleen Mijn Heilige Geest openbaart wat geopenbaard kan worden aan wie daarvoor uitverkoren is. Dat is, aan wie het gegeven kan worden in vrijheid zonder zijn ziel te schaden en ten goede aan de hele mensheid. Want alles past precies zo in elkaar, dat het voor alle mensen het beste is. Elke gebeurtenis past daarin precies en duurt net zo lang als Ik zie dat zinvol is. Hoe de mens het ook wil, door Mij is alles in de specifieke verhoudingen gezet ten beste voor iedereen. En in de vrijheid van de mens schommelt alles mee in de verhoudingen die Ik als basis heb ingesteld. Kiest de mens linksom, dan schommelt alles linksom, in de door Mij ingestelde basisverhoudingen. Kiest de mens rechtsom, dan schommelt alles mee.

En stel je voor, in de vrijheid van de mens kunnen allen een andere richting kiezen en toch blijft dan nog alles in die basisverhoudingen die Ik heb ingesteld en voor allen altijd tot de beste resultaten leidt. Daar kan geen mens zich een voorstelling van maken en juist dat is Mijn wonderbaarlijke liefdewerking voor alle mensen, die nooit ophoudt en voor ieder zichtbaar kan worden door Mijn Heilige Geest, aan jullie allen gegeven, maar nog niet door jullie allen begrepen.

Hemels Brood 2952

Ik heb vriendschap met alle mensen die vriendschap met Mij hebben. Maar niet alle mensen hebben vriendschap met Mij. Veel mensen willen geen vriendschap met Mij, want hun willen is op heel andere doelen gericht dan past bij een vriendschap met Mij. Want een vriendschap is gebaseerd op overeenkomsten, op wederzijds respect voor verschillen, op wederzijdse liefde die geen eisen stelt. Vriendschap heeft diepe gronden van genegenheid en een breed en stevig draagvlak voor verschillen in opvatting en overtuigingen. Bij veel mensen is dat draagvlak er niet. Zij willen dat voldaan wordt aan hun wensen, hun levensverwachtingen. En waar dat niet gebeurt, is er bij hen geen acceptatie, geen respect, maar afwijzing, afweer, afkeer. Daarmee ontstaat een kloof tussen hen en Mij, die een diepgaande vriendschap belemmert. Mijn vriendschap houd Ik paraat en zodra de kloof gedicht is, kan toch een diepe vriendschap ontstaan.

Voor al diegenen die Mij in hun hart ernstig en met overtuiging zoeken in liefde en vertrouwen, ben Ik een ware vriend en in hun behoeften van waarheid en liefde geef Ik hen al wat zij vragen. Want hun willen is in de liefde voor Mij en voor waarheid al ongemerkt gelijk aan Mijn willen en de kracht van Mijn willen zal hun willen in ware liefde en waarheid steunen, zodat al wat juist en goed is, ook door Mij gezegend tot stand gebracht zal worden. Want Mijn woord is geen loos woord, maar heeft de kracht van de oneindigheid in alles en brengt met die kracht alles tot waar bestaan wat in liefde en waarheid gevraagd wordt. Gezegend is je vriendschap met Mij.

Hemels Brood 2953

Een open en eerlijk hart zal van Mij nooit een valse boodschap krijgen. Niemand zal van Mij ooit een valse boodschap krijgen. Ook zal Ik ervoor zorgen, dat een open en eerlijk hart een valse boodschap van wie ook zal herkennen als vals. Elk hart wat zich in vertrouwen naar Mij keert om raad en oprecht in alle eerlijkheid naar Mij wil luisteren, die krijgt van Mij een ware waarachtige boodschap, waar je nooit aan hoeft te twijfelen. Ik schuif daarvoor je overtuigingen die nog niet juist zijn als het ware even opzij en laat je de diepe waarheid kennen, zodat je niet in twijfel hoeft te komen. Wat je dan waar en waarachtig in je voelt, mag je ook aannemen als waar en waarachtig.

Mocht je op zo’n moment toch iets van jezelf vasthouden, wat je vraag niet helemaal zonder een oprecht hart maakt, dan laat Ik je dat ook wel in jezelf zien. Wie denkt oprecht te zijn, maar het niet is en toch bij Mij komt, krijgt of geen gehoor, of Ik laat diegene weten dat hij nog niet in alle oprechtheid is. Als Ik je in oprechtheid nog niet zou aannemen, hoe zou je dan met Mij in waarheid contact kunnen hebben? Dan zou alles fictie zijn, een illusie gelijk. Maar Ik ben waar en waarachtig en Mijn liefde is waar en waarachtig, eeuwig vast en zonder ook maar iets van illusie.

Kom in je hart in volle oprechtheid en eerlijkheid en je bent bij Mij in waarheid, in de vastheid van Mijn liefde en wat Ik je dan zeg of laat voelen, laat weten, is vast en waarachtig en daar hoef je bij jezelf niet over te twijfelen. Welke overtuiging je ook hebt, wat in oprechtheid van Mij gegeven is, is vast en waar voor eeuwig!

Hemels Brood 2954

Alles wat mogelijk is, is door Mij mogelijk, Heb Ik in de Schepping als mogelijk gegeven. De mens kan in al die mogelijkheden kiezen, welke richting hij al het mogelijke geeft. Zo kan alles groeien en de mens kan kiezen welke kant hij dingen in zijn leven laat groeien. Zo kan de mens groeien in liefde maar ook in het tegenovergestelde van liefde. Zo kan iemand van kwaad tot erger groeien of juist van kwaad naar liefde groeien. Alles is mogelijk, maar de mens maakt met zijn handelen het resultaat. En het resultaat is ook het effect op iemands leven. Want Mijn liefde is wel zeker zonder voorwaarden, maar wat de mens doet of laat, heeft wel gevolgen voor zijn bestaan. Steeds vult de mens in, dat Mijn liefde zo moet zijn, dat niets van zijn van liefde afwijkende daden hem ongemak kan brengen.

Maar zo werkt dat niet. Want de mens heeft de vrijheid van keus gekregen en daarmee bepaalt hij voor zichzelf wat er in zijn leven, zijn daden, zijn inzet en zijn voorkeur krijgt. Daaraan zijn gevolgen verbonden die niet door Mijn liefde ineens kunnen worden weggenomen. Want dan was er geen werkelijke vrijheid voor de mens. Het is wel Mijn grote liefde die de mens zijn keuzes in verhouding tot wat die keuzes brengen, laat zien. En soms is een lange weg nodig voordat Mijn liefde er in slaagt die mens tot inzichten van waarheid en waar leven te brengen en tot begrip van wat zijn vrije keuzes eigenlijk bewerkstellingen in zijn aardse bestaan. Maar Mijn liefde geeft nooit op en zonder de mens in zijn vrijheid te belemmeren blijft zij altijd ten dienste van de mens, niet de gevolgen voorkomen, maar inzicht brengend, in grote liefde!

Hemels Brood 2955

Mijn doel voor alle mensen is het volle hemelse geluk te bereiken. Het doel van de meeste mensen is een volledig welzijn op aarde te bereiken, want daar ligt in hun denken het geluk voor hen. Mijn doel voor alle mensen ligt al van eeuwigheid vast en blijft vast. Het doel van de mensen komt voor de meesten niet daarmee overeen. En daarbij komt, dat wat de mens als aards welzijn nastreeft voor zijn genoegen en voor zijn geluk, hem dat geluk niet werkelijk brengt, wat hem dan juist ontmoedigt en teleurstelt. Het geluk wat Ik voor de mens ten doel heb, is waar en diep geluk voor de eeuwigheid en niet alleen voor zijn korte tijd van aards verblijf. Is een vast en blijvend geluk, wat blijdschap en vreugde geeft.

Steeds opnieuw houd Ik dat de mens voor, op allerlei manieren, maar er zijn maar weinig mensen die Mijn signalen daarvoor oppakken. Toch zijn er veel geschriften, profeten, gebeurtenissen en andere signalen en boodschappen gegeven door de eeuwen heen. En toch hebben veel mensen die liever naast zich neergelegd dan ter harte genomen. Maar Ik geef niet op. Mijn liefde geeft niet op. Wel moet Ik in alles de vrijheid van de mens aan hem laten om zichzelf bewust als een zelf te kunnen ervaren. En wie in die vrijheid tot de ontdekking komt dat zijn doel eigenlijk slechts een heel beperkt en eindig doel kan zijn en ook nog eens in alle werkelijkheid niet haalbaar in vergelijking met ware hemelse eeuwigdurende gelukzaligheid, die zal op zo’n moment alle signalen anders gaan bezien en zijn doel wijzigen naar een overeenkomst met Mijn doel. En dan komt er een ommekeer in het leven van diegene, hij gaat dan niet alleen aards leven, maar ook zijn hemelse leven neemt een aanvang! Zalig diegene!

Hemels Brood 2956

Gewoon. Zou iedereen maar gewoon zichzelf willen zijn, zonder te willen voldoen aan allerlei maatstaven van de wereld om hem heen. Dan zou het er allemaal al veel gemakkelijker aan toe kunnen gaan. Als er geen status nodig zou zijn, geen aanpassen aan anderen om aardig gevonden te worden, geen onderscheid om wat je aan hebt, wat je bezit is, waar je vandaan komt, wat je wel en niet kunt. Als iedereen maar gewoon zichzelf zou zijn. De trage hoeft zich dan niet te forceren om sneller te zijn, de snelle hoeft zich niet te remmen om geliefd te blijven. De verschillende intelligenties kunnen elkaar aanvullen, alles zou precies in de juiste verhouding bij elkaar passen. Want zo heb Ik alle mensen hun eigenheid gegeven. In het grote geheel precies op elkaar aangepast en elkaar in dienstbaarheid aanvullend. Maar de mens is niet zichzelf gebleven, niet zoals Ik ieder voor zich persoonlijkheid en karakter toebedeeld heb. En nu is dat prachtig passende geheel niet meer passend maar eerder aan elkaar strijdig.

De harmonie die er zou kunnen zijn, als iedereen gewoon zichzelf was, zonder daarop aangekeken te worden, is verstoord omdat mensen zich niet meer naar hun innerlijke ware zijn gedragen, maar naar wat door anderen wenselijk wordt geacht. Voor Mij is dat niet wenselijk en voor Mij hoef je aan al die door mensen gestelde voorwaarden niet te voldoen. Voel in jezelf in alle eerlijkheid en goedheid wat bij jou het beste past en wees gewoon jezelf. Niet anders dan jezelf. Dat is voor jou, voor Mij en voor allen om je heen het beste. Durf in goedheid jezelf te leven!

Hemels Brood 2957

Op welke gedachten kom je? Sommige mensen komen op goede gedachten, sommigen op verkeerde en sommige mensen komen niet op gedachten, als er iets aan de hand is. Waar komen de gedachten dan vandaan? Waardoor krijgt de ene mens goede, menslievende gedachten om iets op te lossen, terwijl iemand anders juist geen menslievende gedachten krijgt? Dat heeft helemaal met de algemene instelling van die mens te maken. Wie het in zich heeft mede rekening te houden met het welzijn van andere mensen en daar ook op let, die zal eerder ook gedachten krijgen die menslievend zijn. Maar wie het in zich niet uitmaakt of zelfs er geen moeite mee heeft om medemensen tekort te doen, die zal juist niet-menslievende gedachten krijgen.

Wie voor zijn handelen in zich bij Mij om raad vraagt, om in goedheid de juiste wijze van handelen te weten, zal zeker goede gedachten ingegeven krijgen, als hij het oprecht meent en bereid is eigen verlangen los te laten. Want er is een zekere invloed op gedachten door Mijn goede krachten en door het tegenovergestelde daarvan. Juist ligt het aan de mens welke kant zijn gedachten uitgaan, of de invloed van Mijn goede krachten hem tot handelen daarnaar brengen of het tegenovergestelde. Er is dus de eigen  algemene instelling in goede naastenliefde of voor eigen welzijn en daar bij is er ook nog de keus op het moment dat de gedachte zich voordoet. Want op dat moment kan de mens zich nog realiseren dat de gedachte niet menslievend is en dan kan hij er van afzien. De keus tot het moment van handelen is dus altijd nog aan de mens zelf, het geweten geeft altijd wel een signaal. Aan de mens de keus dit signaal te negeren en voor zichzelf en niet voor menslievend handelen te kiezen of toch anders te kiezen, voor menslievend handelen. Mijn keuze ligt eeuwig vast, is altijd menslievend! En die van jou?

Hemels Brood 2958

Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden, in eerste instantie aan Mij, zijn Schepper en hemelse Vader. Als je je door de daden van  iemand onprettig voelt, weet dan dat je dit aan Mij kunt laten, want jij bent niet voor de daden van iemand anders dan  jezelf verantwoordelijk. Je kunt de ander wel helpen een juist inzicht van waar leven te krijgen, maar dat kan alleen als je er geen eigenbelang bij hebt. En dat is een grote valkuil voor heel veel mensen. Want vaak voelen mensen zich gekwetst door wat een ander gedaan of gezegd heeft. En dan willen de meesten dit rechtzetten, de ander laten weten dat ze gekwetst zijn en de ander daartoe brengen dat niet meer te doen, hen niet meer te kwetsen. Ze proberen dan de ander tot rede, tot inzicht te brengen, maar vooral om zelf niet meer gekwetst te worden.

Als je dit begrijpt en je wilt de ander werkelijk helpen, leer dan eerst zelf je kwetsingen te verwerken en aan Mij te geven, ter heling. Leer dan vrij te worden van de drang om de ander verantwoordelijk te stellen voor je welzijn in Mijn plaats, maar laat Mij diegene ter verantwoording en laat je gekwetst zijn aan Mij. Dan kom je vrij van eigenbelang en dan is het misschien mogelijk de ander aan meer waar levensinzicht te helpen. Misschien, omdat ook die mens een vrije wil heeft en zijn ego, zijn eigenbelang moet willen en kunnen loslaten. Alles heeft zijn tijd en zijn weg en daar hangt ook alles met elkaar samen. Zorg eerst vrij te komen van elk eigenbelang, dan kom je meer en meer in de ware liefde, die dan steeds meer de basis wordt van je handelen en zo voor allen om je heen ook het beste bewerkt. Zonder jezelf tot beter handelen te dwingen. Kom maar steeds bij Mij en je weg zal kort zijn, als je alle eigenbelang kunt inzien en loslaten voor het welzijn van de ander!

Hemels Brood 2959

Wat je kunt zien, is begrensd. Wat je kunt horen, is begrensd, wat je kunt weten, is begrensd en zo is er voor de mens nog wat meer begrensd. Toch heb je vrijheid van keus hoe je met al die begrenzingen omgaat. Je kunt er opstandig van worden, verbitterd, moedeloos of je kunt het zien als een gegeven en tevreden zijn met alles wat binnen die grenzen toch allemaal mogelijk is. Maar er is nog een derde mogelijkheid. Je kunt ermee bij Mij komen.

Want bij Mij zijn geen grenzen, Ik kan alles zien, horen, weten, tot in het oneindige, van alles wat er is en van alle mensen. Want overal en alles ben Ik. In jullie ben Ik. Maar ook, in Mij zijn jullie. En daardoor kunnen jullie zonder begrenzingen ook komen tot alles zien, alles horen, alles weten. Alleen, niet zonder los te komen van aardse begrenzingen. En er is maar één weg die daarvan losgemaakt. Die weg ben Ik in Jezus Christus, die weg is ware onbaatzuchtige wijze liefde. Want die ware liefde ontsluit alle wetten, ontsluit alle grenzen, ontsluit het contact in werkelijkheid tussen jou en Mij. Wie tot die onbaatzuchtige liefde komt, komt tot Mij en in dat contact met Mij opent zich de ware oneindige ruimte met alles te zien, te horen, te weten en meer.

Want het is niet alleen het zien, horen, weten, enzovoorts, maar het geeft ook het besef van ware gelukzaligheid, van vrede en harmonie, het lost ook alle problemen op, doordat de oplossingen helder en klaar begrepen worden. Het kan op aarde voor alle mensen nog zo begrensd zijn en je kunt dat onaangenaam vinden, of daar tevreden mee zijn, maar er is een weg die leidt tot voorbij al die grenzen, tot zelfs in de oneindigheid. En iedereen die wil en in ware liefde zoekt, zal die weg vinden en kunnen gaan, met Mij jullie Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus. Amen.

Hemels Brood 2960

Over leven. Dit kun je op twee manieren opvatten: iets gaat over het leven of het betreft een manier om te overleven. Op aarde zijn beide betekenissen van toepassing.

Veel mensen zijn op zoek naar de beste manier om op deze aarde met al haar gebeurtenissen prettig te overleven. En Ik, jullie Schepper en hemelse Vader reik je daarbij de beste manieren aan. Daarnaast zijn veel mensen ook op zoek naar van alles wat hen iets duidelijker kan maken over het leven. Alweer reik Ik, aan allen, veel gegevens aan over het ware leven. Maar van dat al nemen maar weinig mensen rekenschap. Het is alsof de mens alleen de onwaarheden van elkaar kan geloven en Mijn boodschappen zijn bij voorbaat niet interessant. Omdat Ik niet te zien ben, zoals jullie elkaar zien.

Wie in zichzelf kijkt, werkelijk geestelijk kijkt, kan van Mij toch veel meer zien dan hij van zijn medemensen ziet. Want die ziet hij vooral aan de buitenkant en maar heel weinig of niets van de werkelijke binnenkant. Zo worden mensen onder elkaar vooral aan de buitenkant gekend. Maar wie in zich naar Mij kijkt, ziet juist de binnenkant. Ziet juist de werkelijkheid van Mijn zijn. Is dat niet veel en veel meer dan jullie van elkaar zien?

Daarbij komt, dat als jullie elkaar aan de binnenkant willen zien, je dat alleen via Mij, jullie Schepper en hemelse Vader in Jezus Christus te zien kunt krijgen en dan alleen, door Mijn ware liefde. Maar wat je dan te zien krijgt, is waar, is werkelijk en is oneindig en zo kun je tot alles in werkelijkheid zicht krijgen. En dat is belangrijk om te overleven en toont alles over leven.

Hemels Brood 2961

Iedereen krijgt zijn deel aan moeilijkheden tijdens zijn verblijf op aarde. De één wat meer dan de ander. Sommigen zelfs veel meer. En ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om. Sommigen ervaren de kleinste moeilijkheid al haast onoverkomelijk, terwijl anderen de verschrikkingen van heftige oorlogssituaties te boven komen, zonder al teveel schade. Dat alles ligt heel verschillend en is niet met elkaar te vergelijken. Waarom de één meer te verduren krijgt dan de ander, heeft niet te maken met een beter of minder goed mens zijn. Laat het waarom maar aan Mij, want dat alles ligt in Mijn hand van ware liefde. Ook al is dat door de mens niet in alle situaties zo te zien. Alle verschrikkingen waar een mens mee te maken krijgt, staan toch ook altijd de mens ten dienst, in geestelijk opzicht.

Oordeel daarom niet over mensen naar hetgeen hen overkomt. Zeg niet over iemand die veel te verduren heeft, hij zal het er wel naar gemaakt hebben of, hij zal de lering wel nodig hebben, of wat ook. Want veel heeft met het grote geheel te maken, wat door mensen gedragen wordt. Want dat brengt de vrije keus voor goed of niet goed met zich mee. Al wat een keus is voor het niet goede, voor liefdeloosheid, moet wel door mensen gedragen worden. Als er iemand de keus maakt te slaan, moet er ook iemand zijn, die de klappen krijgt. En dat hoeft helemaal niet terecht te zijn. Zo is het in het grote geheel.

Waar de keuze gemaakt wordt voor het tegenovergestelde van goed, prettig, liefdevol, daar is altijd een mens of meerdere mensen, de dupe van. Zonder dat dit nu precies ook terecht zou zijn. Want zo gaat dat met Mijn liefde voor allen niet. Ik straf niet. Ik help de mens tot inzicht van waar leven, ware liefde. Wat er gebeurt, heeft altijd effect op mensen. Maar het zegt niets over hun goed of slecht zijn. Wees er voor elkaar in liefde en help allen die door onprettige gebeurtenissen in moeilijkheden komen. Help in ware liefde.

Hemels Brood 2962

Met iemand die doof is, communiceer je anders dan met iemand die blind is, of met iemand die goed kan horen. En je communiceert ook met iemand die niet makkelijk begrijpt anders dan met iemand die gemakkelijk begrijpt. Ook gebruik je daarbij andere woorden, een ander taalgebruik.

Zo gaat dat voor Mij met mensen ook. De manier van communiceren van Mij met mensen is helemaal afgestemd op de mogelijkheden van die mens. Dat betekent ook, dat Ik met de ene mens veel meer kan communiceren dan met de andere mens. Met de ene kan Ik veel meer en vaker contact hebben dan met de ander. De één hoort en wil luisteren, de ander hoort, maar wil niet luisteren, nog een ander hoort niet en zo zijn er allerlei gradaties onder de mensen in horen en willen luisteren. Ik pas Mij aan op al die mensen en hun vrije wil.

Als jij met mensen contact wilt in Mijn Naam, pas je dan ook aan, aan de wil en de mogelijkheden van die mens door in je te voelen in contact met Mij, dan weet je precies of die mens hoort, hoeveel hij kan horen, op welke manier hij kan horen, wil luisteren en wanneer helemaal niet. Dan voel je wanneer te spreken en hoe en wanneer niet te spreken en hoelang. Als je mensen wilt steunen in Mijn Naam, voel dan in je in contact met Mij en Ik laat je weten hoe, Ik geef je de liefde in je hart in de juiste maat en jij kunt dan daarnaar handelen.

Steeds als je in Mijn Naam iets wilt doen of zeggen, kom dan in jezelf en voel in contact met Mij en je krijgt van Mij alle aanwijzingen en alle liefde die nodig zijn. Daarbij is dan rekening gehouden met alle verschillen die er tussen mensen zijn en met wat het beste voor de mensen is, voor dat moment en voor alle tijden daarna. Kom in Mijn Naam, voel en weet in liefde wat nodig is!

Hemels Brood 2963

Er is een bestaan buiten dit bestaan op aarde. Er is een verder leven na dit leven op aarde. Er is leven en dit leven blijft leven, ook na het verblijf op aarde. Dit leven is niet het zichtbare materiële leven, wat tastbaar en zichtbaar is in de materie, maar gaat veel verder dan de materie laat zien. En juist dat leven, wat in je voelbaar is, ben Ik in jou en in alle mensen. Niet tastbaar en zichtbaar als materie, maar evengoed werkelijk aanwezig.

Ook al lijkt het onwerkelijk. Als je naar de materie om je heen kijkt, lijkt het niet reëel te zijn, het bestaan zonder materie. Toch, het ware leven, je eigenlijke bestaan, heeft buiten je verblijf op aarde die materie van de aarde niet nodig. Alles wat je bent, wat je kunt, wat je voelt, is daar ook zonder de aardse materie, levend in jou, in allen, in alles en zo ook leef jij en allen en alles in Mij, zonder dat materie daarbij nodig is. Op aarde is het leven in de materie gegeven, voor goede redenen. Aan ieder de gelegenheid om tot het ware zicht te komen in die materie, die juist daarvoor zichtbaar maakt, wat in werkelijkheid toch niet materieel is en zonder de materie gezien kan worden door het niet-materiele levende oog.

Materie is een zichtbaarheidsvorm die op zeker moment overgaat in de ware levensvorm zonder materie, want zodra het ware levensoog gaat zien, is geen materie meer nodig. Zo gaat de weg door het vlees, door de lering die de materie geeft, over tot het ware inzicht van leven, waarbij het levende oog geopend wordt en de materie wordt afgelegd. Dit openen gebeurt door ware liefde, onzichtbaar voor het natuurlijke oog, voelbaar in je hart, het niet materiële centrum van Mijn liefde in de mens.

Hemels Brood 2964

Ieder mens wil graag een goed en gemakkelijk leven. En zij hebben daar veel voor over. Tenminste, dat lijkt zo. Maar in de praktijk komt het er op neer, dat zij van hun medemens verwachten, dat zij er alles aan doen om hun leven zo aangenaam mogelijk te maken. Alleen, ook die medemensen willen een goed en gemakkelijk leven en ook zij verwachten daarvoor inzet van hun medemensen. Zo verwachten alle mensen van elkaar, dat ze het elkaar goed en gemakkelijk maken. 

In de praktijk komt het er op neer, dat ieder voor zichzelf regelt en opkomt en nauwelijks voor elkaar. Met als gevolg dat er eigenlijk weinig of geen stabiele goede en gemakkelijke omstandigheden zijn. Er is steeds wel iets wat het goede en gemakkelijke verstoord. En daar aan is steeds iemand anders schuld. Wat doet de mens dan? De ander beschuldigen en elkaar verwijten maken, wat de situatie er niet beter op maakt.

Als je rustig en in een zekere harmonie wilt leven, leef dan niet voor jezelf, voor een goed en gemakkelijk leven, maar leef voor Mij, je Schepper, leef in Mijn liefde voor Mij en voor je naaste, je medemensen, heb hen lief en doe hen goed naar Mijn ware barmhartige liefde, zonder er iets voor terug te willen. Ook al gaat het jou misschien niet goed, als je in liefde toch het goede geeft, zul je alles wat jou overkomt in Mijn liefde kunnen dragen, in vrede en harmonie!

Hemels Brood 2965

Alles is mogelijk, maar niet alles is even wenselijk. Meestal zijn de dingen die uit het hart komen goed en mogelijk, als ze niet met het verstand en het eigen willen voor eigenbelang vermengd zijn. Het hart is de beste indicator, tezamen met de juiste intentie, voor het verkrijgen van Mijn zegen. Twijfel je er aan of het om de juiste intentie gaat, dan zul je het moeten ondervinden. In al het goede heb je altijd Mijn steun, maar zie er op toe dat je, wat je hart je zegt, niet door het redenerende verstand laat overnemen. Want dan raak je het zicht op je hart kwijt en krijgt twijfel een kans.

Alles wat je als goed in je hart ervaart, kan goede gevolgen hebben. Maar de omgeving werkt niet altijd mee en dan is het de kunst, om het in Mijn handen te geven en niet zelf naar oplossingen te gaan zoeken. Ook dan geldt, wat je in je hart voelt opkomen als uit het niets, dus niet wat je verstandelijk beredeneerd hebt, wijst je de juiste weg. En dan mag je het verder aan Mij overlaten, zodat ook alles goed komt en op zijn plaats valt. Natuurlijk is het niet zo dat je in alles helemaal je verstand moet uitschakelen, want dat heb je ook van Mij gekregen om te gebruiken, daar waar het geëigend is om het te gebruiken.

Luister met je hart en gebruik je verstand op een je hart ondersteunende manier, niet beredenerend, maar werkend. Dan is er een juiste verhouding tussen je hart en je verstand en kun je het beste resultaat met Mijn hulp verwachten. Wees in Mijn liefde en luister naar je hart, in ware goedheid heeft wat je doet, onderneemt, dan Mijn zegen.

Hemels Brood 2966

Ik Ben er. Ik Ben er altijd voor jullie allemaal. Niet altijd zichtbaar in de wereld, maar wel voelbaar in ieder zelf. Niet iedereen voelt Mij in zich en weet dat Ik er Ben, maar Ik Ben er toch, of je dat nu weet en voelt of niet. Sommige mensen hebben verwachtingen van Mij. Zij denken dat Ik al hun wensen wel kan vervullen en zijn teleurgesteld als Ik dat niet doe. Bij Mij is wel alles mogelijk en Ik kan wel alles doen.

Maar Ik heb jullie allen heel lief en alles wat Ik doe of laat is uit liefde voor jullie. Als je iemand heel lief hebt, doe je alleen dat wat het beste is voor diegene. En zo doe Ik voor alles alleen wat het beste is. Het beste is het dat jullie allen tot het ware leven in gelukzaligheid komen. Dus Mijn liefde zal altijd daarop gericht zijn. Veel mensen willen heel graag voortdurend gelukkig zijn. En zij bedenken zich van alles waarvan zij denken gelukkig te worden en daarbij verwachten zij Mijn Steun. Maar vaak pakt het heel anders uit, worden zij niet gelukkig van hun aanpak en dan verwijten zij Mij dat Ik hen niet geholpen heb. Dat vinden zij geen liefde.

Alle mensen hebben de vrije keus en wie zelf voor zijn geluk wil zorgen, mag dat zeker doen. Maar of het geluk wel daar is, waar zij denken dat het is, is nog de vraag. En kijk, zo vaak denkt de mens geluk te vinden waar het niet is. Het ware geluk is alleen te vinden in de ware liefde, in de volkomen waarheid, in de volkomen belangeloosheid. Iedereen die bezig is zijn eigen geluk, zijn eigen welzijn te bevorderen, is niet zonder eigenbelang bezig. Maar wie op Mij vertrouwd en zijn geluk aan Mij overlaat en zelf zich in belangeloze liefde inzet voor zijn medemensen, die is het die op weg is naar de ware totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 2967

In deze wereld, waar mensen graag aanzien en macht hebben, liefst ook veel geld en goederen, past het beste bescheidenheid, in alles wat met het geloof in Mij en Mijn liefde te maken heeft. Het uitdragen van alles wat je over het ware leven uit Mij geleerd hebt en de ware liefde en wijsheid gezien hebt, mag je uitdragen. Maar doe het in alle bescheidenheid en voorzichtig, zodat het niet juist als dwang en overheersing, protserig en verwaand kan overkomen. Want mensen zijn geneigd alle goeds van Mijn leer af te wijzen, door alle onaangename gebeurtenissen, oorlogen en onderdrukkingen die er in de loop der tijden geweest zijn, uit geloofsovertuiging van mensen die beweerden in opdracht van Mij te handelen, terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet waar is of was. Dat zijn de mensen waarover Ik in de bijbel spreek, als Ik daar zeg: ga weg van Mij, Ik ken jullie niet.

Juist omdat er zoveel onrecht in die tijden geweest is, juist door alle vervolgingen, is het belangrijk in alle bescheidenheid alleen het ware, de ware liefde, het ware leven aan de mens te tonen uit Mij. Want elk opzien, elk wonder, elke sensatie, vertroebelt het ware zicht, door de drang van de mensen om juist dat mee te maken wat wonderbaarlijk en sensationeel is, maar niet het contact met Mij in ieder mens persoonlijk bevordert. In bescheidenheid, eenvoud, oprechtheid, zonder sensatie ligt alles voor het grijpen wat de mens voor het ware leven, de ware liefde, nodig heeft. Mijn liefde, Mijn leven, voor alle mensen. Want de duivel heeft tijd gekregen, maar zijn tijd komt tot een einde en dan zal ieder mens in zich tot het ware heldere licht van waar leven, ware liefde komen en in dat licht, in liefde kiezen voor eeuwig waar leven.

Hemels Brood 2968

Ja, de wereld zit vol met dove mensen, die vooral niet luisteren, niet willen luisteren naar Mij in hun hart. En ja, de wereld zit vol met mensen die allemaal denken dat ze het wel weten en die hun eigen gang gaan, zonder ook maar iets te veranderen aan hun afdwaling van liefde. Alleen mensen die het al in hun eigenheid hebben te luisteren en naar ware liefde te leven, staan open voor suggesties om naar zichzelf te kijken en naar het goede te veranderen. En nu wil je het maar opgeven te proberen het goede te doen en in Mijn liefde te leven. Het heeft toch allemaal geen zin.

Wie wil mag het opgeven. Maar wat geef je dan op? Want Ik geef het nooit op. En al duurt het allemaal nog zo lang voordat mensen tot luisteren komen, voordat mensen tot inzicht komen, Ik geef het nooit op hen te helpen en in Mijn liefde bij te staan voor het ware leven. Als Ik het niet opgeef, wat geef jij dan op? Alles wat jij wilt dat verandert, bij jezelf en bij anderen? Omdat het niet lukt te zijn hoe jij wilt zijn, omdat je anderen ziet die in hun levenspatroon blijven vastzitten en daar niet vanaf komen. Alles heeft zijn tijd gekregen en Mijn liefde omvat alles, of je het nu opgeeft of niet. Dan draag Ik je een eindje, tot je zelf weer verder kunt. Want Ik geef niet op en Ik weet, jij ook niet……

Hemels Brood 2969

Soms is Mijn stem in je als een hele zachte fluistering, die je bijna niet kunt horen. Alleen als je heel goed luistert in jezelf  kun je dan vernemen wat Ik je laat weten. Maar dat zijn ook de momenten waarop je gemakkelijk kunt gaan twijfelen, of het Mijn stem wel is of eigen gedachten. Dan is het vooral moeilijk te onderscheiden, als wat Ik je laat weten overeenkomt met wat je eigenlijk zelf al als een oplossing zag. Ben je het dan zelf, met je eigen idee of komt het van Mij? Als je het niet meer zo zeker weet, doe dan maar wat je zelf toch zo voelt. Want het heeft geen zin om het dan met je verstand te gaan beredeneren. Laat Mij maar in jezelf weten welke keus je maakt en waarom, vraag dan Mij toch je daden te zegenen of je duidelijke aanwijzingen te geven voor de juiste weg. Ga dan zoals je het als echt beste voelt en gaande weg zul je Mijn zegen of duidelijke aanwijzingen voor de juiste weg wel ervaren en toch goed uitkomen. Soms langs onverwachte wegen en met onverwachte wendingen in het verloop van de dingen. Je geloof en vertrouwen op Mij houdt het contact met Mij in je levendig en al trek Ik Mij, om goede redenen wel eens even terug, ons contact blijft open en Mijn liefde houd je voor altijd evengoed. Laat je door het niet vernemen van Mijn stem in je niet in twijfel brengen. Al wat je gelooft in ware liefde, in waarheid, is goed, houd daar aan vast. Als je zonder het contact met Mij te voelen in waarheid en liefde kunt blijven, doe het en vervolg je weg. Maar lukt dat even niet, wacht dan op Mij, tot je Mij weer zeker in je voelt en vervolg dan je weg zoals je die in jezelf voelt. Weet dat of je het nu duidelijk voelt of niet, Mijn liefde er altijd voor je is!

Hemels Brood 2970

In ieder mens is de mogelijkheid tot vijandigheid. Maar vooral ook Mijn liefde. De keus is aan de mens. In die keus zijn alle mensen verschillend. Zo zal de één eerder in vijandigheid terecht komen dan de ander. Dat alles hangt ook samen met wat er in de omgeving van de mens gebeurt. De ene mens kan meer negatieve prikkels met liefde opvangen dan de andere, waardoor de ene mens meer in harmonie blijft terwijl die andere mens eerder in ergernis en daarmee in strijd komt.

Maar niemand kan de ander iets verwijten, want iedereen heeft zijn talenten gekregen, maar ook een aandeel in de groei van de mensheid naar totale liefde. Ieder heeft ook in zich het tegenovergestelde van liefde te overwinnen in allerlei situaties. Situaties die ook voor iedereen weer anders zijn, andere gevolgen hebben, andere betekenissen geven. Ook al vraagt iemand Mij, hoe zal ik dit doen? Dan geef Ik toch niet altijd direct antwoord. Want het gaat er ook om, dat de mens zelf gaat beseffen wat het beste is, zelf gaat leren naar liefde te leven. Daarom trek Ik Mij ook af en toe terug en laat het antwoord aan de mens zelf. Hij moet dan zelf het antwoord vinden aan de hand van alles wat hij ondertussen geleerd heeft. Dat doe Ik alleen om de mens meer zicht te geven in waar leven als een eigen persoonlijk zijn.

En mocht je in zo’n situatie bemerken nog niet naar ware liefde te handelen, wees dan blij dat je dat inzicht hebt, treur daar niet over, want dat is ijdel, maar neem er lering uit en accepteer je zwakte nog als een leerproces. Want je bent bedoeld helemaal naar eigen vrije keus gelijk aan Mij je keuzes te maken, als vrij en persoonlijk zijn.

Hemels Brood 2971

Alle handelen, alle doen en laten van de mens heeft een uitwerking op het bestaan op aarde van alle mensen. Die uitwerking staat precies in de verhouding met de aard van de intenties van de mens. De beste uitwerking die het handelen van de mens kan geven, is het handelen uit ware onbaatzuchtige liefde. Maar de meeste mensen zijn zich er niet zo van bewust hoeveel goeds zij met ware liefde doen. Toch berust alles op aarde op handelen naar ware liefde.

Alle bestaan is afhankelijk van ware liefde. Om de mens de kans te geven als een zelfstandig individueel persoonlijk zijn tot het besef te komen welk een kracht en welk een waarde die ware liefde heeft, zorg Ik met Mijn liefde dat de mens in zijn bestaan, in zijn vrijheid van keus, ook voor het tegenovergestelde van liefde kan kiezen, zonder zichzelf te verliezen. Want alleen ware liefde in wijsheid is waar leven. Mijn liefde zorgt voor een bestaan van de mens die de afdwalingen van de mens draagt en ook een bewustwording bij de mens bewerkt, die hem tot dat ware leven wekt. In de vrijheid die de mens gekregen heeft, worden al zijn keuzen door Mijn liefde toegelaten en zodanig in werking gezet, dat zij aan die bewustwording meewerken. Zo is alle handelen dat afwijkend van liefde is, zodanig door Mijn liefde gedragen, dat de uitwerking ervan de mens als lering en vergroting van inzicht ten dienste staat.

Maar wie zelf al meer in de liefde gegroeid is, die draagt mee aan Mijn liefde en draagt mee aan alle afdwaling van liefde die er bij hun medemensen nog is. En zo staat de mens elkaar altijd tot het goede en ware leven ten dienste. Het totale geheel gevat in Mijn liefde, zodat niemand in zijn vrijheid in het tegenovergestelde van liefde verloren gaat, maar allen tot eeuwig leven geroepen en behouden zijn.

Hemels Brood 2972

Een goede dag is een dag vol zonneschijn voor de meeste mensen. Een dag waarop alles naar wens verloopt en alle gebeurtenissen een positief effect hebben ten opzichte van de betrokkenen. Een goede dag is voor de meeste mensen een dag met successen, met winst, met plezier en zonder zorg. Voor een aantal mensen zijn er veel van zulke dagen, maar voor anderen zijn er weinig van zulke dagen en voor nog anderen zijn zulke dagen er helemaal niet.

Toch is er bij geen van die mensen een duidelijke oorzaak aan te wijzen waardoor het bij de een wel en bij de ander niet zo’n dag wordt, zo’n goede en fijne dag. Liefst zou de mens kunnen zeggen, dat is de reden waardoor voor de één de dag goed is en voor de ander niet. Maar er is niet zo’n reden bij de mens bekend. Bij Mij is alles bekend en Ik zeg jullie allen, hoe je dag ook wordt of is, laat het een dag zijn in liefde voor je medemens, in liefde voor Mij, je Schepper. Wat er ook gebeurt in goeds of niet goeds, laat je innerlijk liefde zijn voor het leven, het ware leven. Want de vreugde van het ware leven alleen is de ware dag.

Hoe de dag op aarde ook verloopt, het innerlijk levensbesef is de ware dag. Deze innerlijke levensdag geeft wonderen aan allen, door Mijn liefde. Juist de moeilijke dagen brengen de mens dichter bij dat innerlijk ware levensbesef. Niet zoals de mens dat verwacht, zonder moeite. Juist die moeite die sterkt, die brengt licht. Niet de goede fijne dag in aards opzicht is het grootste bereik van leven, maar de moeilijke dag brengt het meeste licht mee. Wees blij met elke dag, want zij zijn door Mij gegeven tot zaligheid en geluk voor het eeuwig ware leven!

Hemels Brood 2973

Aan alle mensen met conflicten. Conflicten zullen er altijd zijn en altijd om een oplossing vragen. Die ligt nooit in wederzijdse verwijten, wel in wederzijdse liefde. Maar vaak is die liefde ver te zoeken als er conflicten zijn. De gedachte is al gauw, laat die ander eerst maar eens in liefde terugkomen. En dat is dan wederzijds. Ook al wil je in liefde het conflict oplossen, dan lukt dat nog niet altijd, als je daarbij toch ook nog verwijten blijft voelen. Van conflicten kun je leren, jezelf leren kennen in het tegenovergestelde van liefde, in de hoeveelheid ego die je nog in overdosis hebt en de ander leren kennen en de overdosis aan ego die de ander nog heeft. Kijk, het zijn die ego’s die het conflict veroorzaken, die met elkaar een strijd aangaan.

Zoek in je zelf die ego los te laten. Accepteer eerst de vernedering die je ego ervaart, maar bestrijdt die niet. Kom in jezelf bij Mij en leg Mij je conflict voor. Want het is niet alleen een conflict tussen de beide ego’s maar ook tussen liefde en liefdeloosheid, tussen geen belang en eigenbelang. En het loslaten van eigenbelang of van machtspositie voelt als een vernedering bij een te groot ego. Wie de vernedering aanneemt staat al heel anders in het conflict. De macht heeft hij verloren, maar aan liefde gewonnen.

Zie liefde te winnen en elk verlies is geen verlies meer maar winst in Mijn rijk. Alle winst in het wereldse, alle winst voor het ego, is verlies in Mijn rijk. Los elk conflict op in nederigheid, ervaar verlies in het wereldse en kom in winst in het hemelse. Zie zelf wat het belangrijkste is. Wat je ook kiest, accepteer altijd jezelf met of zonder te groot ego.

Hemels Brood 2974

Er zijn mensen die beweren boodschappen van Mij aan de mensheid te ontvangen. Ze voorspellen gebeurtenissen en geven daarbij aan hoe Ik hen gezegd heb dat gehandeld moet worden. Ik zeg je, luister alleen naar je eigen hart, naar je eigen innerlijk weten. Want er zijn velen die beweren uit Mij te spreken, maar het is niet waar.

Het is moeilijk te bewijzen dat het niet waar is en daarom geloven mensen hen. Ze willen het geloven, omdat veel mensen graag zien dat het kwaad bestraft wordt en ophoudt. De tegenkant maakt van deze wensen gebruik. Zij komt deels met waarheid, maar tussen die waarheid zit op een heel slimme manier onwaarheid verborgen, die mensen afhoudt van de directe weg naar Mij in hun hart. En het is juist de bedoeling dat iedereen zelf in zijn hart in contact met Mij komt. In de stilte en in de oprechte nederigheid in zijn hart in contact met Mij komt. Maar door al die zogenaamde boodschappers gaan mensen juist aan hun eigen hart voorbij en blijft het contact met Mij in hen zelf achterwege.

Juist wil Ik je persoonlijk ontmoeten, juist wil Ik in jou persoonlijk met je spreken. Juist wil Ik dat je ziet en merkt dat Ik bij je ben, naast je sta, gewoon, eenvoudig, niet ver en verheven. Laat die boodschappers, luister alleen in jezelf in oprechtheid en liefde naar Mij in je hart en vertrouw erop dat Ik je wel laat weten wat nodig is. Ik heb geen boodschappers nodig, maar wel jouw hart in oprechtheid naar Mij gekeerd en zelf luisterend in vertrouwen en vast geloof. Daar wil Ik je ontmoeten, rechtstreeks, zonder tussenkomst van anderen. Want alleen in jou zelf kan het contact met Mij zo zuiver zijn als jij wilt en als jij zeker van kunt zijn. Geef dat niet weg aan een zogenaamde boodschapper maar houd de schat bij jezelf, houd zelf het contact met Mij, zodat niemand als boodschapper je op dwaalwegen kan brengen.

Ik ben niet hoog verheven ver, Ik ben eenvoudig en heel dichtbij. Vol liefde, vol barmhartigheid, voor jou, persoonlijk voor jou, zoals Ik dat voor iedereen in zijn hart ben. Zou Ik jullie anders als persoonlijkheid het zelfbesef gegeven hebben? Juist jij persoonlijk en Ik persoonlijk is uniek. Laat je niets anders wijsmaken. Ik ben je Schepper en jij bent voor Mij belangrijk en Ik wil graag direct zonder tussenkomst, heel eenvoudig in jezelf contact met je. Dus laat alles wat gezegd wordt maar los en ontmoet Mij fijn zelf in je hart. Je bent bij Mij altijd vol liefde welkom!

Hemels Brood 2975

Bij het eerste contact tussen mensen is de toon gezet en is het vaak moeilijk om die toon, als het niet vriendelijk is, om te zetten naar vriendelijk. Zo is het ook met veel mensen die in hun leven Mij als een bestraffende God die streng en verheven is, door hun medemensen of in de kerk, hebben leren kennen. Maar hun kennismaking is niet met Mij geweest. Want als zij direct zelf met Mij kennis gemaakt hadden, was de toon heel anders geweest.

Nu is het moeilijk om de mensen te laten weten dat Ik als een liefhebbende Vader voor hen ben, die voor hen zorgt en hen niet bestraft. Hen zo nu en dan vermaant, om hen mogelijk nare situaties te besparen, maar nooit boos of verwijtend. Voordat mensen met Mij zelf contact konden maken, zijn er steeds mensen geweest die over Mij vertelden op een manier die een toon zette, die nu moeilijk te wijzigen is. Toch ben Ik zachtmoedig, vriendelijk, behulpzaam en voor allen ten beste zorgend.

Vergeet het beeld wat eerder opgeroepen is en besef dat je Mij nu persoonlijk kunt ontmoeten en zelf kennis met Mij kunt maken. Dan kun je in je ook voelen en weten wat de juiste toon is tussen jou en Mij. Kom en laten we de ware toon zetten tussen jou en Mij: die van vreugde, vrijheid, vriendelijkheid, barmhartigheid, die van ware wederzijdse liefde. En laat het die toon zijn die jullie tussen elkaar zetten. Zodat het leven in al zijn glorie, in blijdschap voor allen, haar vrucht kan dragen en ieder in vrijheid van zijn, het hemelse geluk kan ervaren, wat waar leven geeft, wat ware liefde geeft aan allen met een juiste vriendelijk toon.

Hemels Brood 2976

Als iemand bij Mij komt met een leugen, denk je dat Ik die dan niet doorzie? Ik doorzie alle leugen, alle onwaarheid altijd. Voor Mij blijft niets verborgen. Kom daarom open en eerlijk bij Mij, toon Mij wat je bezig houdt in waarheid en oprechte nederigheid en je kunt Mijn hulp verwachten.

Maar degenen die niet in eerlijkheid en oprecht bij Mij komen en denken dat een kleine onwaarheid wel niet zo erg zal zijn, die vergissen zich. Want Ik doorzie elke onwaarheid, al is die nog zo klein en al lijkt die nog zo onbelangrijk. In Mijn Rijk is het van belang dat alles tot in het kleinste van het kleinste waar en oprecht is, zonder verdraaiing, zonder de kleinste onwaarheid. Want Ik ben volmaakt leven in volmaakte liefde en wijsheid en in Mijn Rijk wijkt niets daarvan af. Zo is Mijn zegen gegeven aan al het oprechte, ware, zuivere. Maar bij alles wat daarvan afwijkt, trekt Mijn zegen zich terug. Mijn liefde trekt zich niet terug, want voor alle mensen blijft eeuwig Mijn liefde. Maar de werking van Mijn liefde is anders bij leugen en bedrog, dan bij waarheid en oprechtheid. Want bij leugen en bedrog moet zij de mens helpen tot inzicht te komen, zodat de mens zijn leugens en bedrog loslaat en tot oprechtheid en waarheid komt. Terwijl bij oprechtheid en waarheid de liefde juist bemoedigd om vast te houden aan die waarheid en vast te houden aan liefde. Zo is Mijn liefde altijd werkzaam, maar niet altijd voor ieder mens op dezelfde manier. In de daden van de mens ligt de werking van Mijn liefde verborgen. En daarbij is Mijn zegen verbonden met daden van liefde zonder eigenbelang. Zegen die grote dingen mogelijk maakt uit een klein mensenhart, waar liefde het belangrijkste is.