Hemels Brood 2729 t/m 2759

Hemels Brood 2729

Water is het meest nederige element op aarde. Het zoekt steeds het laagste punt. Toch is het van levensbelang voor de mens. Zonder water overleeft de mens niet. Het water houdt leven vast, zuivert en voedt. Als zodanig kan het gezien worden als belangrijkste element voor het bestaan. Toch blijft het altijd nederig zoeken naar het laagste punt. De mens heeft altijd water nodig, hij krijgt van Mij water op aarde. Maar toch voelt hij zich superieur als wezen op aarde. Omdat hij besef heeft van zijn bestaan, denkt hij het bestaan zelf te bezitten en in die soort van hoogmoed denkt hij ook te kunnen besturen wat op aarde is.

Als de mens dezelfde nederigheid aannam als het water, waarvan zijn leven voor een groot deel afhankelijk is, zou er een formidabele situatie ontstaan, met een nu nog ongekende harmonie en gelukzaligheid op alle fronten. Want uit die nederigheid zou een enorme liefde opwellen en zich over de aarde onder de mensen verspreiden. Alle gewas groeit het best op de juiste grond. En zo groeit liefde ook het best op de juiste grond. De juiste grond voor een grote groei van liefde is nederigheid.

In nederigheid wordt ook het zicht van de mens verruimd en zijn kennis en besef van waarheid wordt groter dan ooit tevoren. Daal af naar nederigheid en zoek niet de toppen van hoogmoed waar gedachten van bezit en verlangen naar roem en macht de overhand hebben. Zij lijken zoveel moois te geven, maar uiteindelijk stroomt daar het zuiverende levenswater niet en al het mooie verdort en sterft af.

Maar in het dal van nederigheid stroomt het zuivere water dat voedt planten, dieren en mens. En de zon verwarmt er al het gewas, de dieren en de mens zodat daar in vrede een grote harmonie en gelukzaligheid van leven met elkaar gevonden wordt.

Hemels Brood  2730

Mensen kunnen het zelfde doel hebben. Dat kan zijn, het geluk op aarde. Maar dat wil nog niet zeggen, dat zij dan ook dezelfde wegen bewandelen om het geluk te bereiken. En dat wil ook niet zeggen, dat zij uit dezelfde dingen geluk bereiken. Zo zijn er mensen die geluk denken te verkrijgen door veel geld, anderen door aanzien, weer anderen door macht, nog anderen door in alles wat ze willen hun zin te krijgen. Er zijn er ook die beseffen dat ze het ware geluk alleen bereiken door ware liefde.

Er zijn dus nog al wat verschillende inzichten over geluk en het bereiken van geluk. En dat alles brengt een krioelende mensenmenigte voort, die allen door elkaar lopen en allen bezig zijn met het ultieme geluk te bereiken en het wordt in werkelijkheid door bijna niemand bereikt. En iedereen heeft wel een schuldige die hem dwarszit in het bereiken van zijn geluk. Of er zijn wel situaties, waar hij zelf niets aan kan doen, schuld aan dat hij zijn geluk niet bereikt.

Maar heel weinig mensen stemmen hun gevoel van geluk overeen met Mijn liefde. Maar heel weinig mensen voelen in zichzelf Mijn overgrote liefde voor die mens en alle mensen en voelt het geluk in zich stromen en is daar tevreden mee, weet dat dat het ware geluk is. Niet te bereiken door allerlei werken gericht op het verkrijgen van geluk, maar eenvoudigweg in jezelf Mijn liefde voelen stromen en daar blij mee zijn, dat geeft het ware geluk diep in jezelf en dat verwarmt, heelt, stelt tevreden, geeft rust.

Er is geen groter geluk dan het voelen van Mijn ware liefde in je hart en dit geluk leef je, als je die liefde zelf in je opneemt en uitdraagt in je handelen. Dan vermeerdert zich het geluk in je, zonder macht, zonder roem, zonder geld, heel eenvoudig en toch ben je dan heel, heel rijk!

Hemels Brood 2731

Als Ik soms niet ingrijp, daar waar het je heel moeilijk gemaakt wordt en jij Mijn hulp, Mijn ingrijpen vraagt, maar je Mijn hulp niet als zodanig ervaart, dan is het niet dat Ik je in de steek laat, dat Ik geen hulp aan je wil geven. Dan is het voor jou dat Ik de situatie laat gaan zoals die gaat, want dan weet Ik, dat het jou uiteindelijk een lering geeft, een oefening geeft, die je dichter bij het ware leven in jezelf brengt, die je dichter bij een zelfvervulling van waar zijn in eigen beheer brengt.

Want Ik kan wel allerlei situaties en gebeurtenissen wijzigen ten gunste van je gemoedsrust of ten gunste van je situatie, maar dan ontneem Ik je ook een deel van je eigenheidsgroei in waar leven. Juist op die momenten dat je het anders zou willen, is het voor jou, voor je eigenheid van zijn in waar leven, belangrijk om zelf tot oplossingen te komen. Je kunt daarbij altijd putten uit de Bron van liefde in jezelf. Maar juist is het daarbij van belang, dat je uit die Bron van liefde in jezelf, die Ik Ben in jou, datgene wat je nodig hebt, zelf put en zelf de juiste inzichten vergaart en gebruikt. Daarmee maakt je ziel een enorme groei naar het ware zijn, de ware levende liefde, die je bedoeld bent te zijn en van oorsprong ook bent, maar hier op aarde zelf moet ontwikkelen om in die zelfbewustheid van bestaan tot waar gelukzalig volmaakt leven te komen.

Dat is de weg, je ontwikkeling als mens op aarde. Met vallen en opstaan en verder gaan. Zelf doorzetten, zelf meemaken. En zelf putten wat je nodig hebt uit de Bron van je bestaan, uit Mij in jezelf. Daar ben Ik altijd in liefde voor jou, gebruik die liefde en groei zelf uit tot die liefde als een zelfstandig van zichzelf bewust eigen wezen!

Hemels Brood 2732

Vandaag wil Ik het je nogmaals zeggen: Ik heb je lief! En er is niets wat ook maar iets afbreuk doet aan Mijn liefde voor jou! Waar je ook afdwaalt van liefde, Mijn liefde voor jou blijft eeuwig even groot! Ook al denk je soms Mijn liefde niet te verdienen, het heeft niets met verdienen te maken, Mijn liefde is jouw leven en dat is niet te verdienen.

Er is voor jou wel iets te bereiken. Jij kunt wel uit vrije keus zelf die ware liefde gaan zijn. Het is Mijn liefde om jou daar zoveel mogelijk bij te helpen. Omdat Ik je graag volmaakt gelukkig zie. Maar niet alleen jou heb Ik lief, alle mensen heb Ik lief en allen zie Ik graag volmaakt gelukkig. Alleen kan Ik daarin niet veel doen als de mens niet naar Mij vraagt en naar Mij toekomt. Want het is van groot belang dat Ik jullie in de vrijheid van keus laat. Waar Ik kan, help Ik mee aan jullie groei naar volmaakte liefde. Ieder op zijn eigen weg. Ieder draagt op die eigen weg een stukje mee van de afdwalingen die mensen maken. Door de vrije wil kan Ik dat niet wegnemen, het zou de vrije wil wegnemen. Daardoor komen er op ieders weg wel onaangename situaties voor. Maar die betekenen niet, dat Ik je dan minder lief heb.

Ook al heb je misschien zelf een aandeel aan onaangename situaties, door keuzen die afweken van ware naastenliefde, dan nog blijft Mijn liefde voor jou even groot. Maar ook als je helemaal geen afdwaling van liefde hebt gedaan, dan kunnen er toch onaangename situaties zich voordoen. Door afdwaling van medemensen, die het zo nauw niet nemen, of die het niet in zijn volle bereik beseffen, wat ze in hun afdwalingen aanrichten. Hoe dan ook, Ik verzeker je dat Mijn liefde voor jou staat als een rots die nooit vergaat!

Hemels Brood 2733

Jullie zijn ook elkaars kansen in het leven. Kansen om je te oefenen in liefde. Stel je bent alleen aardig tegen iemand, je hebt niets tegen diegene en toch doet diegene onaangenaam tegen jou. Jij bent op dat moment de kans voor diegene om zijn onaangenaam handelen te wijzigen in een aangenaam handelen. Een kans die hij met onaangenaam gedrag voorbij laat gaan. Maar dan is hij een kans voor jou. Hij geeft met zijn gedrag jou de kans je te oefenen in liefde, in geduld en verdraagzaamheid. Als jij terug onaangenaam gaat handelen, geïrriteerd wordt of boos, dan heb jij je kans ook voorbij laten gaan. Maar als jij in geduld en verdraagzaamheid vriendelijk blijft, dan heb jij je kans opgepakt en de liefde geoefend.

Het staat een ieder vrij hoe hij met de kansen in het leven omgaat. Helaas worden veel kansen helemaal niet als zodanig gezien. En toch, de hele samenleving, elke uitwisseling in de samenleving, staat er bol van, er zijn zoveel kleine en grote gelegenheden als kans en zij wisselen elkaar voortdurend af. Elk moment is een kans, een oefenen in ware liefde. Pak je je kansen of laat je ze aan je voorbijgaan? Pak je de oefeningen die dit leven je bieden om sterker te worden in ware liefde en uit te groeien tot waar gelukzalig leven? De keus is aan jou. De keus is aan ieder van jullie.

Let goed op, zodat je geen kansen voorbij laat gaan en oefening mist die je verder kan brengen in liefde. Zet de ogen en oren open, maar vooral ook je hart, je gevoel en wees alert op de reacties in jezelf, zetten die aan tot liefde of het tegendeel? Daar is een eigen werkzaamheid nodig, maar met Mijn licht van liefde kan Ik in je schijnen, je innerlijk verhelderen en je besef vergroten. Als jij dat wilt, als jij Mij vraagt. Bij elke keuze voor liefde ben Ik onmiddellijk daar met Mijn liefdevolle zegen voor jou!

Hemels Brood 2734

Laat de stilte in je hart zo zijn, als de ongereptheid in de natuur. Waar nergens iets aan de oorspronkelijkheid veranderd is. Zoals de schoonheid van die ongereptheid straalt, laat zo de stilte van je hart zijn, onveranderd in haar oorsprong. Zonder je eigen denken, zonder je afdwalingen, zonder je ongeduld, je wrevel, je fanatisme, zonder iets dat de ongereptheid kan verstoren. En tref dan in die stilte, in die ongereptheid, in die natuur, die schoonheid, Mij, je Schepper, in ware liefde.

Zie daar Mij, in jezelf, in je oorsprong, je wezen en kom bij Mij, deel met Mij in Mijn liefde, voel met Mij het ware levensgeluk, de werkelijke schoonheid van bestaan. Laat alles achter en wees in die stilte, in die ongereptheid, in die schoonheid, die ware liefde, helemaal jezelf, je oorspronkelijke eigen wezen en voel Mij in jouw wezen, voel jezelf in Mijn wezen en voel de gelukzaligheid van waarlijk zijn, van het ware bestaan, van Mijn en jouw leven in die schoonheid, die ongerepte natuur, die stilte, in je hart. En weet dan dat niets die oorsprong, die ware liefde, je ware bestaan teniet kan doen. Want het is er en het blijft er. Neem dat voor altijd in je geheugen op.

Als je dan terugkeert uit de stilte van je hart, uit het ongerepte oorspronkelijke zijn in de drukte van het dagelijks leven, met al haar schommelingen van waar en onwaar, van goed en niet goed, weet dan voor altijd, hoe het ware leven is, houd dan voor altijd aan het ware leven vast. Geef dan nooit op dit ware leven ook in de drukte van het dagelijks bestaan vorm te geven, vanuit die stilte, die ongereptheid. En kom van tijd tot tijd in de stilte van je hart terug bij Mij, in die ongereptheid, de schoonheid van het oorspronkelijke zijn, in Mijn ware liefde, in jouw ware zijn.

Hemels Brood 2735

Het geluk ligt in de juiste keuze. De juiste keuze met je hart. Al in het paradijs was de verleiding om niet de juiste keus te maken. De juiste keus is niet het genoegen voor jezelf, winst voor jezelf. Al lijkt dat nog zo het geluk te geven, zodra je de keuze voor jezelf gemaakt hebt, blijkt het toch niet dat ultieme geluk te geven en je gaat opnieuw opzoek naar dat geluk en opnieuw komt de verleiding en opnieuw denk je in eigengewin, in genoegens voor jezelf het geluk te vinden. Zo gaat het door en door, steeds opnieuw die verleiding. Maar er is ook de ware liefde en zodra je je eigengewin loslaat voor het welzijn van je medemens, stroomt er ook een gevoel van geluk door je heen, een gevoel van blijdschap. En hoe meer je dan in die liefde groeit, des te meer ga je die stroom van geluk in jezelf voelen. Een stroom van geluk die niet verstoord wordt door het wereldse, die alleen verstoord wordt als je weer een keer alleen voor jezelf kiest.

Hoe meer je de keus voor jezelf, voor eigen genoegen los weet te laten, des te krachtiger word je in het geven van liefde, in welke situatie dan ook. Dat is niet gemakkelijk. Als zelfs in het paradijs, waar de grootste gelukzaligheid gevoeld werd, de mens verleid kon worden, hoeveel moeilijker zal het dan zijn de verleiding te weerstaan, daar waar het koud en onaangenaam vertoeven is door alle afdwaling van liefde? Moeilijk, maar niet onmogelijk. Het vraagt inzet, doorzetting, vertrouwen, werkzaamheid, kracht, maar het is mogelijk en wie uiteindelijk terug weet te komen in de volledige onbaatzuchtige liefde, die is blijvend terug in het hemels paradijs waar verleiding geen kans meer heeft en alle gelukzaligheid blijvend is.

Hemels Brood 2736

Niet alles is jouw fout, niet in alles heb jij wel iets niet goed gedaan. Ook anderen om je heen maken fouten, doen het van tijd tot tijd niet goed. Zelfs de beste mens is nog lang niet volmaakt in zijn handelen. Iedereen maakt fouten, missers, afdwaling van liefde en iedereen heeft met de fouten, de missers van elkaar te maken. Dat vraagt verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid voor je eigen missers, je eigen afdwalingen en vooral ook verdraagzaamheid voor de mensen om je heen, voor hun missers en afdwalingen.

Zoek er met elkaar naar tot een harmonie in verdraagzaamheid te komen, een evenwicht in elkaar geven en van elkaar ontvangen. Een samengaan in het zoeken van oplossingen voor de gevolgen van missers, afdwalingen. Een eensgezindheid in het elkaar dragen, zodat de gevolgen verzacht worden door er met elkaar de schouders onder te zetten, samen. Ook al zijn het jouw missers, jouw afdwalingen niet, zet er toch mee de schouders onder, om met je medemens, je geliefde of je vijand, de gevolgen te verzachten en liefde terug te brengen waar het even niet gevolgd werd.

Doe dat voor de ander en laat de ander dat voor jou doen en zie dit als een steeds weerkerende bezigheid voor elkaar die niet ophoudt, totdat iedereen de totale ware liefde is en doet zonder missers, zonder afdwaling. Dat is het verblijf op aarde, missers worden gemaakt, afdwaling is er, steeds opnieuw, dan door deze, dan door gene en soms ook door jou. Draag dit met elkaar, voor elkaar en wees daarbij geduldig met jezelf en met elkaar. Weet dat Ik jullie allen tezamen draag in Mijn oneindig grote ware eeuwige liefde, zonder uitzondering!

Hemels Brood 2737

In alle vrijheid, de mens leeft in alle vrijheid. Toch voelt hij zich niet altijd vrij en de werkelijke vrijheid vindt hij niet zoals hij zou willen. Want overal heeft hij te maken met zijn medemens die hem zijn vrijheid afneemt met zijn anders handelen dan hij zou willen. Waar is dan die vrijheid?

De werkelijke vrijheid zit in de mens zelf. Niet in de omstandigheden, maar in de keuze hoe met de omstandigheden om te gaan. Daarin heeft iedereen de vrije keus. En die keus bestaat daarin, dat de mens liefde als basis van zijn doen en laten kan nemen of het tegenovergestelde daarvan. Omdat ieder mens de vrije keus heeft, kunnen de omstandigheden niet altijd vrijheid zijn, maar de manier om met de omstandigheden om te gaan, kan ieder vrij in kiezen. Of je iets wel of niet accepteert, of je ergens wel of niet mee eens bent, of je geduldig bent of juist niet, daar liggen alle vrije keuzes die allen ook weer van invloed zijn op de omstandigheden.

Maar de enige ware vrijheid is voorbehouden aan ware volkomen liefde. Wie in alles die ware liefde kiest en aanneemt, die is vrij van alle onprettige invloed van omstandigheden die ontstaan zijn uit keuzes van medemensen en niet uit ware liefde zijn. Want ware liefde doet alle gevoelens van ongenoegen oplossen in het niets. De vrijheid van keuze zit in je hart en komt uit het hart in liefde tot uiterlijke vrijheid. Vrijheid is dus niet gebonden aan wat anderen doen, wat anderen je aandoen, maar vrijheid is gebonden aan je eigen keuzes van handelen. En te meer je in vrijheid voor ware liefde kiest, wat je in elke situatie vrijstaat om te doen, te meer voel je werkelijke vrijheid in jezelf over alles om je heen, hoe anderen om je heen ook handelen. Liefde maakt vrij in alles!

Hemels Brood 2738

Er is een balans in de wereld tussen goed en kwaad waar Ik voor zorg. Zodat nooit het kwaad de overhand kan nemen. Zodat geen schade onbeperkt gedaan kan worden. Het onaangename van het kwaad neem Ik niet weg, want daarmee zou Ik de vrije keus van de mens teniet doen. In de balans tussen goed en kwaad zal het kwaad, hoe onaangenaam het ook ervaren wordt, toch altijd nog het goede dienen. Zo heb Ik het op aarde geordend en zo zal dan ook de uitwerking van het kwaad, hoewel via een onaangename weg, toch bij het goede ergens uitkomen.

Alles op aarde staat in die balans, in die ordening en de basis van die balans, van die ordening is Mijn liefde, Mijn eeuwige oneindig grote wijze barmhartige liefde voor alle mensen, voor de hele Schepping. Besef je dat wel, dat niets, maar dan ook niets buiten die liefde omgaat?! Het is dan ook Mijn liefde die de Schepping op haar plaats houdt, die jullie in leven houdt, die alles beademt en uiteindelijk helemaal goed maakt. Alle kwaad wordt daarin opgelost tot goed voor iedereen.

Met dat alles laat Ik jullie in vrijheid, zelfstandig en van jezelf bewust leven tot aan de ware Goddelijkheid toe. Want jullie zijn deel van Mij in eeuwigheid, zelfstandig en van jezelf bewust. In vrijheid van bestaan mag je groeien, uitgroeien tot ware Goddelijke liefde, tot ware hemelse gelukzaligheid. Ook al gaat de weg daar naar toe niet zonder onaangename situaties, uiteindelijk blijft het bereik goed, vol liefde en de totale eeuwige gelukzaligheid.

Hemels Brood 2739

De liefde die Ik voor jullie mensen heb, die Ik voor jou en ieder persoonlijk heb, is voor de mens niet voor te stellen. Het kleine beetje liefde dat jullie voelen, voor een geliefde, een partner, je ouders, je kind, stelt niets voor tegenover de liefde die Ik voor jou, voor jullie allen heb en geef. Toch is dat kleine beetje liefde van jullie voor wie dan ook, enorm in vergelijking met de wereld waarin jullie verblijven. Al die beetjes liefde zijn van zo’n groot belang voor alles en iedereen, voor de hele Schepping, ook daar kun je je geen voorstelling van maken. Zo groot en oneindig Mijn liefde ook is en zo klein en nietig jullie liefde nog is, toch heeft jullie liefde veel meer belang in de wording op aarde naar volkomen gelukzaligheid.

Want Mijn liefde draagt wel alles, geeft leven, heelt en beademt, maar jullie liefde maakt het geheel tot een werkelijk eigen leven als zelfstandig wezen. Elk beetje ware liefde van jou voor je medemens, voor Mij, je Schepper, maakt het leven in zelfstandigheid voor jou en je medemensen. Maakt waarlijk leven persoonlijk in vrijheid van eigen zijn. Dat kan Ik met al Mijn liefde niet van jullie overnemen, je zou anders geen vrij en van jezelf bewust wezen meer blijven.

En zo is dus jullie liefde voor elkaar en voor Mij het allerbelangrijkste in alles!

Met het bereiken van zoveel mogelijk liefde uit jezelf te leven, kan Ik je wel helpen, als je Mij daarom vraagt en zolang Ik daarmee je vrijheid niet belemmer. Alles in de hele Schepping wordt hoe dan ook gedragen door Mijn oneindig grote eeuwige wijze liefde. Het is je tot hulp op je weg en wie ten volle op Mijn liefde in alles vertrouwt, zal makkelijker zelf in liefde groeien en daarbij innerlijke vrede als een ware zegen ervaren.

Jouw liefde is belangrijk, al is ze nog zo klein, haar uitwerking is enorm groot. Jouw nederigheid is een basis voor ware liefde en die liefde is meer dan miljoenen waard. IJver voor ware liefde, dan ijver je juist!

Hemels Brood 2740

Het is niet gemakkelijk om op deze aarde, waar zoveel afdwaling van liefde is, te streven naar die liefde en steeds bij jezelf te moeten inzien, dat je nog regelmatig ook zelf afdwaalt van ware liefde. Ja, Ik weet dat het niet gemakkelijk is om in jezelf de verleiding te weerstaan die je trekt naar verontwaardiging en innerlijke pijn om dingen die gezegd zijn en niet eerlijk waren, dingen die gedaan zijn en niet eerlijk, niet aardig waren, onterechte verwijten die gemaakt zijn en noem het maar. Je hebt ze ondergaan en je wilt er in liefde mee omgaan, je wilt er Mijn liefde tegenover zetten, maar toch word je in het vuur van de situatie soms boos, verdrietig en voel je van binnen die pijn liefde te willen zijn, maar tot boosheid, tot verdriet gedreven te worden.

Ja, daar is een nederigheid gevraagd die de wereld niet kent, een nederigheid die gaat over je als de minste te laten behandelen, alsof je geen goed mens bent, terwijl je naar eer en geweten niets werkelijk misdaan hebt. Ja, dan is het even heel moeilijk in ware liefde te blijven in jezelf. Ook al wil je en zoek je Mij, toch is dat soms heel moeilijk. Alleen acceptatie is op dat moment de mogelijkheid om niet meegesleept te worden in een boos verdriet.

Alleen de erkenning in nederigheid, dat je geen kracht voor genoeg liefde hebt, opent een stroom van liefde van Mijn hart naar jouw hart en helpt je staande te blijven en de ander zijn tijd tot heling te gunnen, al duurt dat nog zolang!

Hemels Brood 2741

Er is koppigheid en vastberadenheid. Mensen die koppig zijn, kun je ook vastberaden noemen. Toch is er een verschil. Bij koppigheid is het een vasthouden aan iets tegen beter weten in, of zonder naar alle gegevens te kijken, vasthouden aan een overtuiging die je niet nader wilt onderzoeken op de juistheid ervan. Vastberadenheid daarentegen is een vasthouden aan iets wat je degelijk hebt onderzocht en van weet dat het juist is. Al beweert iemand dan nog zo stellig dat het anders is, je blijft vastberaden in wat je weet dat juist is en laat je niet in twijfel brengen.

Maar zo nu en dan wordt koppigheid met vastberadenheid verwisseld en blijft iemand koppig vasthouden aan iets wat hij beter nog eens op de juistheid ervan onderzoekt, denkend dat hij terecht vastberaden is, terwijl het eigenlijk koppigheid is. Kijk bij jezelf regelmatig of je in koppigheid bent vervallen of terecht vastberaden bent. Als het koppigheid is, heb je de kans om los te laten en opnieuw je standpunt te bepalen. Daar is niets mis mee, je kunt er vooral op winnen, ook al voelt het als verlies, verlies van gezicht.

Maar wat is erger, toegeven dat je koppig was, maar daarbij tot de waarheid komen en in vrede met je naaste die je met je koppigheid tekort deed, of je naaste met je koppigheid in moeilijkheden brengen? Het is dan liefde om je koppigheid te herkennen en op te geven. Liefde geeft alleen goeds, dus daar word je in alle gevallen beter van. En mocht het geen koppigheid zijn, dan kun je je vastberadenheid aantonen op juistheid en heb je de ander ook geholpen tot beter inzicht, ook dat is geven in liefde!

Hemels Brood 2742

Engelen zijn wezens die het goede, het zuivere vertolken in de hele Schepping, in het heelal, in de hemel. Zij helpen en ondersteunen de mens ongezien. Hun dienstbaarheid aan Mij is oneindig en hun dienstbaarheid aan de mens is van groot belang voor de mens. Zij vloeien voort uit Mijn liefde en doen voortdurend werken van liefde, passend in de Schepping, passend in het aardse bestaan, zonder dat zij daar direct zichtbaar zijn.

Het zijn Mijn zonnestralen in wezen. Hun werken zijn vol van Mijn barmhartigheid aan de mens en hun gelukzaligheid is groot en straalt af op de mensen die zij ten dienste staan. Maar zij nemen geen taken over van de mens, zij nemen geen keuzen over van de mens, zij laten in alles de mens vrij in zijn doen en laten, in zijn keus van handelen. Hun inzet wordt direct door Mij geïnspireerd en zo zijn het Mijn helpers die alles in zuiverheid meehelpen naar liefde te komen.

Engelen kennen geen eigenbelang, zij zijn ten volle allen zuivere levensgeesten direct uit Mij, uit Mijn barmhartige liefde. Ingezet door Mij, in alle omstandigheden voor de mens. En zij zijn talrijk en vol goede krachten die onder andere inwerken op de aarde en haar bewoners. Zij zijn een extra inzet van Mijn liefde aan jullie allen.

Waar het hart het goede en het zuivere wil, waar de keus van de mensen liefde is, waar de mens zich voor het goede, het juiste ijvert en liefdekracht zoekt voor zijn werken, daar zend Ik Mijn engelen ter ondersteuning, daar Ben Ik met engelenlegers tot hulp en ondersteuning, tot zegen!

Hemels Brood 2743

Het leven is geen ziekte, geen narigheid, geen dood, geen verdriet. Het leven is gezondheid, vrijheid, blijheid, vreugde van zijn, vreugde van bewust zijn. Het leven zelf is goed, aangenaam, is liefde. Al het andere, ziekte, kwelling, dood, het heeft niets met waar leven te maken, maar met de keuzes die de mens met zijn leven maakt, niet alleen de eigen keuzes, ook de keuzes van alle andere mensen, zelfs die aan de andere kant van de aarde. Het ware leven is en blijft eeuwig volmaakt. Tussen alle ongenoegens van ziekte, kwelling, dood, enz. door kan de mens toch altijd nog dat ware leven in zichzelf voelen, bewust zijn. Hoe ellendig een situatie ook aards gezien is, in zichzelf blijft het leven goed, heel, vol vreugde.

En dat kan elk mens in zich voelen, dwars door alles heen. Dwars door alles heen kan hij Mij voelen, Mijn liefde, Mijn leven wat Ik hem gegeven heb. Zo is dat op blije, prettige dagen, maar ook op moeilijke, onprettige dagen. Want het leven op zich is heel, is goed, is vreugde! Hoe de omstandigheden ook zijn, het leven is heel. De omstandigheden zijn het leven niet. Ook al brengen de omstandigheden emoties als verdriet, angst, pijn, e.d. bij de mens, deze omstandigheden en de emoties die ze oproepen, zijn niet het ware leven. Zij maken het ware leven minder bewust, minder voelbaar, omdat zij het gevoel van leven en de blijdschap die daarmee gepaard gaat, overschaduwen.

Maar eens ben je van deze aardse omstandigheden verlost en wat dan overblijft is het ware leven, de volle gezondheid, de volle blijdschap, het volle bewustzijn van leven, van liefde in eeuwigheid. Dan is alle verdriet weg en is er alleen de volle vreugde van leven, wat je tussen alles door nu al kunt voelen!

Hemels Brood 2744

Als je ziet hoeveel mensen er op aarde leven, hoeveel mensen er al geleefd hebben en hoeveel er nog zullen komen, het aantal is niet te overzien zo groot. En dan daarbij de aarde, de maan, de sterren, het heelal, alle levende wezens die er ook zijn, er bij opgeteld, hoe groot is dat alles tezamen? Dat alles bij elkaar bestaat en wordt in bestaan gehouden door Mij, jullie Schepper, in grote liefde voor jullie mensen en alle wezens naast jullie. Kijk naar dat alles en zie dan jezelf, een klein onderdeel van zo’n enorm groot geheel en toch heeft de mens de arrogantie te denken dat hij heer en meester is over zijn bestaan en het aardse leven.

In zijn vrijheid van keuzes kan hij zijn leven de ene of de andere kant opsturen. Waardoor het wat mooier of moeilijker voor hem kan worden. Maar het leven zelf heeft hij in grote liefde van Mij gekregen en toch gaat hij daarmee om, alsof het zijn eigen toedoen is te leven. Kijk en zie dat je een minuscuul onderdeel bent van een enorme Schepping, die op ware liefde gebaseerd is. En juist dat is het, wat de mens van minuscuul en van nauwelijks enige waarde, kan verheffen tot het meest belangrijke wezen in deze Enige Schepping, de ware onbaatzuchtige liefde.

In die enorme Schepping is de mens het allerbelangrijkste levende wezen, niet in zijn arrogante grootheidswaanzin, maar in zijn kleine eigen nietige onzelfzuchtige wezen van ware liefde. Zo groot als de mens denkt te zijn, zo klein en nietig is hij en zo klein en nietig als hij is, kan hij enorm groot zijn in onbaatzuchtige liefde en daarmee over de Schepping heersen. Maar zonder liefde is hij niets.

Hemels Brood 2745

Het moeilijkste voor de mens is het, om niet voor het grote levensplan te gaan staan met zijn eigen keuzes. Om niet de doorwerking van het grote plan te belemmeren met zijn vrije keuzes. Dat wil zeggen, dat de in vrijheid gemaakte keuzen van de mens nog al eens lijnrecht staan tegenover het grote plan wat Mijn liefde is en de volmaaktheid van de Schepping om door de mens tot zijn eigen zijn te worden gemaakt. Zelf die volmaaktheid in liefde te worden, dat is het grote plan voor de mens.

Maar het is moeilijk voor de mens om zich aan Mij over te geven, om in vertrouwen zijn eigen willen los te laten en mee te drijven op de stroom van het grote plan. Makkelijker is het mee te drijven op de stroom van de wereld. Alleen, die stroming brengt de mens niet in de volmaaktheid van liefde en de vreugde die daarmee samengaat. Als de mens ergens voor vecht, is het meestal voor zichzelf, voor een betere positie, voor meer macht, voor meer aanzien, meer geld, een betere baan, enzovoorts. Vechten voor ware liefde zit daar nauwelijks bij. Dat is moeilijk en moeilijkheden gaat de mens het liefst uit de weg.

Toch, Ik heb dat al zo vaak gezegd, de ware rijkdom, de ware vrede, de ware vreugde, de ware macht en het ware aanzien is alleen te verkrijgen via ware onbaatzuchtige wijze liefde. Moeilijk misschien, maar toch de enige ware weg om voor te vechten, om die te gaan en vol te houden. De werkelijke waarde voor het ware leven zit in onbaatzuchtige wijze liefde en dat is het helemaal waard om voor te vechten, om voor door te zetten, aan vast te houden. Vraag daarbij steeds opnieuw Mijn steun en het zal dan niet zo moeilijk blijken te zijn en toch een enorme rijkdom opleveren!

Hemels Brood 2746

Als je met al je problemen en moeilijkheden bij Mij komt, dat is, in jezelf, in je hart, Mij ze zegt, dan zet Ik je in Mijn licht, dan zet Ik alles wat je op die manier bij Mij brengt in Mijn licht. Mijn licht is Mijn wijze liefde voor jou. In die wijze liefde laat Ik je dan naar al je problemen en moeilijkheden kijken. Het licht van Mijn wijze liefde is barmhartig, zachtmoedig, eerlijk, maar ook helder, duidelijk. Het is nooit verwijtend, boos, oordelend of afwijzend. En juist omdat het zo barmhartig en zachtmoedig is, kun jij gemakkelijker bij jezelf zien hoe je moeilijkheden zijn ontstaan, waar ze precies mee te maken hebben en welk aandeel je er zelf aan gehad hebt en welk aandeel van anderen komt. Want het heeft niet veel zin om, als je moeilijkheden hebt, niet ook naar jezelf te kijken, niet ook naar je eigen aandeel te kijken.

Vast heeft degene die met de moeilijkheden te maken heeft je al verwijten gemaakt, over jouw vermeende aandeel aan het geheel. En vast ben jij daar al tegenin gegaan. Maar weet je, als je het geheel eens in Mijn licht van ware wijze liefde bekijkt, dan kun je het precies gaan zien en dan is het ook niet moeilijk om dat wat eventueel jouw aandeel is, onder ogen te zien en toe te geven. Weet je, dat lucht op. Dat zuivert. En dan kun je een eerlijk en open gesprek voeren met de ander. Of hij dan ook eerlijk is, dat is aan hem. Is hij het niet, dan weet jij het toch. In liefde kun je hem dat dan voorhouden. Maar hoed je dan wel voor oordeel, verwijten, afwijzing. Want daarmee sluit je de deur voor een mogelijk herstel van de relatie.

Kom in het ware licht van Mijn liefde en zie helder. Gebruik dan het licht van Mijn ware wijze liefde in het gesprek met de ander, dan heb je het beste gedaan om tot een goede oplossing te komen. Lukt het dan niet, dan is de ander nog verblind voor Mijn ware licht en mag jij hem de ruimte geven om te groeien en te genezen van zijn blindheid. Dat is dan Mijn liefde leven, daadwerkelijk Mijn liefde leven en je naaste liefhebben als jezelf en zoals Ik jullie allen liefheb, ook in de blindheid die er bij jullie zo nu en dan zeker nog is. Dan eens bij deze en dan eens bij gene.

Maar je kunt altijd bij Mij komen in je hart en Mij vragen je blindheid weg te nemen en in Mijn licht van wijze liefde te mogen zien wat waarlijk en waarachtig is. Doe naar ware wijze liefde en je doet wel!

Hemels Brood 2747

In deze wereld leef je, in deze wereld ben je. Met deze wereld heb je te maken, zolang je daar bent. Daar heb je met alles te maken wat in de wereld gebeurt en met je eigen doen en laten. Maar je bent er met elkaar. Met alle mensen over de hele wereld verspreid. En ieder van die mensen heeft een doen en laten waar jullie allen met elkaar mee te maken hebben. Doen en laten wat niet jouw keus zou zijn en toch heb je er mee te maken, toch moet je er een wijze van mee omgaan voor vinden. Jij en allen die op de wereld zijn.

Maar hoe anderen hun leven ook invullen, hoe zij ook met alle gebeurtenissen in de wereld omgaan, hoe zij ook handelen, jij hebt er altijd ook zelf een vrije keus van handelen, van denken, van opvatting, van doen of laten in. Jij kunt zelf de grond van je handelen, van je doen of laten bepalen en daaraan vasthouden, wat er ook gebeurt. Is de grond van je keuzes naar waar leven, dan zal de uitwerking ook naar waar leven zijn. Want al is er in de wereld heel veel afdwaling van waar leven, dat wil nog niet zeggen dat je zelf niet kunt vasthouden aan waar leven.

Ik zeg hier niet dat dat makkelijk is en dat je altijd in waar leven moet zijn. Want je bent op en in de wereld en hebt daar mee te maken. Je wordt door de wereld belaagd, meegetrokken en het is je strijd om er bovenuit te komen, om tot waar leven te komen. Niet alles in je leven kan dan al direct het ware leven in alles zijn. Wees op en in de wereld en groei er in op, tot je het hemelse bereikt hebt.

Juist uit die wereld omhoog is de weg in stappen, die soms makkelijk, soms moeilijk gaan. Trek uit de wereld omhoog tot de hemel en kom uit de wereldse gebeurtenissen tot hemelse gelukzaligheid van waar leven, ware liefde.

Hemels Brood 2748

Mijn leven vloeit in jullie in. Jullie kunt je tegen dit leven verzetten of in dit leven meegaan. Dat is jullie vrije keuze, in Mijn liefde meegaan of tegen Mijn liefde ingaan. Maar altijd blijft Mijn leven bij jullie binnenvloeien. Zou dat niet zo zijn, dan zou je niet bestaan. Jullie bestaan is uit Mij, is jullie uit Mij gegeven en zonder dat, zonder Mijn leven is geen leven, zonder Mijn liefde is geen liefde, zonder al het door Mij geschapene is geen geschapene. Ook al zijn er nog zoveel mensen die er anders over denken, andere opvattingen hebben, daarmee veranderen ze niets aan de waarheid, aan de werkelijkheid. Daarmee geven zij hooguit een andere richting aan hun leven dan Mijn liefde voor hen bedoelt.

En daarin is de mens vrijheid gegeven, vrijheid gegeven om ieder voor zich en ook ieder met elkaar tot waar besef van leven te komen. Om ieder voor zich en allen tezamen tot inzicht van waar leven te komen, tot waarlijk besef van Mij als liefdevolle Levengever aan alle mensen, aan de hele Schepping. Zo is de Schepping één geheel met Mij en zo zijn alle mensen één geheel met Mij. Maar ook heeft de Schepping zo vele onderdelen op zich en zo is ook ieder mens individueel en persoonlijk op zich, een eigen zijn in een gezamenlijk zijn, met elkaar en met Mij.

In dat gezamenlijk zijn heeft de mens te maken met al zijn medemensen en met Mij. In het individuele persoonlijke zijn heeft hij ook te maken met al zijn medemensen en met Mij. In al zijn doen en laten heeft de mens de individuele persoonlijke keus in vrijheid. Maar als hij denkt dat het allemaal alleen om hem draait, en dat is bij nogal wat mensen het geval, dan vergist hij zich. En daar mag ieder mens op zijn tijd besef van krijgen: het leven is hem gegeven, uit Mij door Mij. Hij is een eigen persoon, een eigen individu, maar hij is bedoeld tot waar leven te komen uit eigen keus, als onderdeel van de Schepping, als onderdeel van de gezamenlijke mensheid, als onderdeel van Mijn liefde, een zelf in gezamenlijkheid met Mij en al zijn medemensen!

Jij bent een persoonlijk individueel zijn, maar ben je ook in je doen en laten een deel van Mij, van Mijn liefde, voor al je medemensen en voor Mij? Want dat is de bedoeling en dat, lief mens, is je gelukzaligheid van waar leven!

Hemels Brood 2749

Ik help, Ik steun, Ik inspireer, maar jij bepaalt zelf je doen en laten. Ik oordeel niet, Ik kijk naar je hart en wat daar leeft, dat is voor Mij de leidraad waarnaar Ik je help, je steun, je inspireer. En zo krijgt je leven vorm, maar jij legt de basis, jij legt de lijn waarlangs je gaat.

Want Ik heb de mens, Ik heb jullie vrijheid gegeven en in die vrijheid maak jij je keuzes. Maar al zijn jouw keuzes naar waarheid en liefde, dan wil dat niet zeggen dat je terugkrijgt in waarheid en in liefde. Als je dat verwacht, zul je nogal eens teleurgesteld uitkomen. En hoe is je reactie dan? Kun je in je hart dan toch bij Mij blijven en doorgaan op het pad van waarheid en liefde? Of laat je het vertroebelen door de teleurstelling geen liefde terug te krijgen?

Laat je door teleurstelling niet in de war brengen. Als je de goede weg gaat en dat zo voelt in je hart, houd dan ook vast aan die weg, ook al wordt die door anderen niet gezien, niet gewaardeerd. Ook al zien anderen de liefde waarmee je die weg gaat niet. Laat je daardoor niet teleurstellen en ontmoedigen. Niet wat de mens ziet en denkt dat zo of zo is of zou moeten zijn, maar wat jij in je hart voelt dat waar is en liefde in zich draagt, is belangrijk en daar mag je aan vasthouden, daar krijg je Mijn steun in. Laat je weg niet afhangen van wat anderen willen of vinden, of wat zij zeggen, laat je weg ook niet beïnvloeden door teleurstelling. Blijf in rust en in vrede de weg gaan die je altijd al als goed en waar en vol liefde in je hart voelt.

Want in het hart Ben Ik en Ik inspireer je daar in waarheid en liefde en met die waarheid en liefde mag jij je weg bepalen. Doe dat dan ook in het volste vertrouwen dat het goed is en laat elke teleurstelling los, zodat het je niet in de war brengt. Met Mijn ware liefde in je hart komt het altijd goed, hoe dan ook!

Hemels Brood 2750

Maak Mijn liefde waar, in je doen en laten, in je denken, in alles in je leven. Je kunt Mijn liefde niet verdienen, je kunt Mijn liefde waar maken. Iets wat je ten volle gegeven is, daar is niet meer in te verdienen. Want al Mijn liefde krijg je al je hele leven lang, alle momenten van je bestaan, hoe je je leven ook invult. Er is niet één situatie waarbij je kunt zeggen, als ik in liefde handel heb ik Uw liefde verdiend, want die liefde heb je al en boven die liefde is er niets. Maar je kunt wel Mijn liefde in jouw leven waar maken, voor de wereld waar maken, voor jezelf waar maken, voor je medemensen waar maken. Daarin vind je gelukzaligheid, die er ook altijd voor je is, alleen door jou opgepakt kan worden of je kunt er aan voorbijgaan.

Je kunt niet verdienen wat je al ten volle hebt, je kunt het wel ten volle gaan leven en daarmee jezelf in waarheid gaan voelen, de gelukzaligheid van waar zijn, ware liefde in jezelf gaan voelen. Verdienen is een werelds gegeven, de wereld wil verdienen, wil goede werken beloond zien. Werken voor beloning, voor verdiensten. Maar het ware leven is, heeft alles wat nodig is in zich, ten volle in zich, daar is geen beloning meer nodig. In waar leven ligt alles in overdaad en wie zal dan nog een beloning nodig hebben?

Kom uit je wereldse gedachtepatroon, kom los van verdienste, kom los van commercie, kom los van voor wat, hoort wat, kom los van dat alles en kom tot waar leven, kom tot ware liefde, zonder verdienste, zonder beloning, gelukkig Zijn!

Hemels Brood 2751

De wonderen in de wereld zijn er voor jullie, om je te bemoedigen, om je te laten beseffen dat het niet alleen om het materiële natuurlijke gaat, maar juist ook om het onzichtbare, het ongrijpbare achter alles wat zichtbaar is. Want achter alles wat zichtbaar is Ben Ik, is Mijn ware liefde die alles draagt, het zichtbare en het onzichtbare. Voorspoed en tegenspoed wordt afgemeten aan het werelds zichtbare, maar het is vooral ook gekoppeld aan het onzichtbare en van daaruit lopen de situaties in het zichtbare. Daarmee in verband staan de wonderen. Soms groot en duidelijk, maar vaker klein en haast niet opgemerkt.

Toch maken alle wonderen en wondertjes deel uit van de Schepping, van het leven en zij bemoedigen de mens. Zij helpen de mens tot nieuwe betere inzichten van waar leven te komen. Maar ook laten zij het geestelijke zien, wat met het natuurlijke oog niet te zien is. Zo is een wonder eigenlijk een stukje zicht op het onzichtbare in het zichtbare. Het lijkt op te doemen uit het niets in de wereldse natuurlijke materiële werkelijkheid. Maar het is een moment van zicht op het verborgene achter het natuurlijk materiële, het is een moment van zicht op Mij en Mijn hemelse liefde voor alle betrokkenen van dat moment.

Zo zijn er momenten als wonderen die vreugde brengen waar dit niet verwacht werd. Die vreugde doorwarmt het hart en straalt uit over de natuurlijk materiële wereld en brengt de hemel dichter bij. Brengt Mij en Mijn ware liefde dichter bij. Elk wonder is een glimp, een moment van zicht op Mij, op Mijn liefde, op waar leven, tot vreugde van alle betrokkenen!

Hemels Brood 2752

De mogelijkheden die de mens heeft zijn legio. Helaas verstoort de mens vaak zijn mogelijkheden met zijn eigenwijze handelen, waarbij hij denkt goed aan zichzelf te doen, maar juist het tegenovergestelde bewerkt. En juist die zorg voor het eigen welzijn maakt hem blind voor die ontelbare mogelijkheden, die er voor iedereen zijn.

Ook jij hebt die ontelbare mogelijkheden, ook jij kunt van die ontelbare mogelijkheden gebruik maken. Maar er is maar Eén weg waarbij je die ontelbare mogelijkheden te zien krijgt en dat is de weg van ware wijze liefde. Om die te gaan, is het nodig om al je eigenwijze ideeën en handelen los te laten, om al je eigengerichtheid, je gekwetste gevoelens over wat anderen je wel hebben aangedaan, los te laten, je verlangen naar allerlei genoegens en welzijn, los te laten en in liefde om te zien naar je medemens, zonder eigenbelang. Want nu juist het helemaal loslaten van alle eigenbelang, tot in het kleinste beetje, geeft je een helder zicht op al die ontelbare mogelijkheden.

Mogelijkheden die je tot vrede in jezelf brengen, die je rust geven, vreugde en blijdschap in je hart en die je een fijn mens maken voor jezelf en je omgeving. En met het heldere zicht op die ontelbare mogelijkheden heb je ook het zicht op Mij, op Mijn oneindige liefde voor jou en allen om jou heen. Die liefde straalt een weldadige warmte uit die je dan gaat voelen, opnemen en uitstralen. Zodat je zelf die liefde wordt en anderen met je liefde verwarmt. Je hebt daarvoor alle mogelijkheden. Kom tot die Ene weg en kom tot waar zicht van ware liefde voor alles en iedereen!

Hemels Brood 2753

Alles is liefde. Alles is Mijn liefde. Vergeet dat niet. Juist omdat alles Mijn liefde is, komt ook alles helemaal goed. Iets of iemand kan nog zo’n grote omweg maken en die omweg kan nog zo onaangenaam zijn, toch komt alles weer helemaal goed. Daarvoor is tijd gegeven, tijd in ware liefde voor alles en iedereen om allen tot volkomen liefde in vrijheid te laten uitgroeien.

Waar heb je het moeilijk mee? Waar ben je bang een omweg te maken? Wees niet bang voor moeilijkheden, voor een omweg. Ga zoals je hart je ingeeft en zoals jezelf kunt kiezen. Ook al kies je misschien een omweg, je komt uiteindelijk toch goed uit. Kies wat je denkt en voelt dat het beste is, ook al weet je niet zeker of je goed gaat. Wees steeds eerlijk in jezelf en al heb je dan wellicht nog misvattingen die je niet beseft, niet ziet, je zult ze gaande weg zien en opruimen. Ook al is dat niet makkelijk.

Maar als je blijft staan en niet kiest, kies je ook. Dan duurt het alleen langer voor je je goede weg weer vindt. Want een omweg kan moeilijk zijn, maar zal je juist ook tot vernieuwde inzichten brengen. Als je wacht met je weg te vervolgen, omdat je niet zeker bent welke weg te gaan, doe je geen ervaringen op die je tot verbeterde inzichten kunnen brengen. Zo heeft elke omweg ook zijn nut en welhaast meer dan de goede weg, hoe zou je anders kunnen gaan beseffen wat de goede weg is? Juist als je daar over twijfelt, is een omweg de beste weg en dan daarmee ook geen omweg meer! Zo is elke weg de juiste weg, als je die uit een oprecht willen komen tot liefde kiest.

Alleen de wegen van eigenbelang, irritatie, ongeduld, boosheid, wraak, e.d. zijn ware omwegen, die je toch tot inzichten zullen brengen en daarmee dus ook heel zinvol zijn. Blijf niet staan, ga de weg die je het beste voorkomt en accepteer wat je op die weg tegenkomt en zie dat alles helemaal goed komt.

Hemels Brood 2754

Als je graag veel wilt hebben, komt er ook veel op je pad. Maar of dat ook precies dat vele is wat je zou willen, is maar de vraag. Want waar wil je eigenlijk veel van hebben? Veel van het wereldse, dan moet je daar veel voor doen. Dan ben je ook afhankelijk van hoe het in het wereldse toe gaat en hoe mensen in het wereldse met je omgaan. Veel lijkt in het wereldse altijd belangrijk. Alleen met veel kun je veel. Maar of je medemens je dat vele ook gunt, is meestal ook niet het geval.

Wat als je veel van het hemelse wilt? Ook dan zul je er wat voor moeten doen. Ook dan is het niet voor elkaar te krijgen, door op een stoel te gaan zitten wachten, tot het je allemaal gegeven wordt. Het is je allemaal al gegeven. Al het hemelse ware leven is je al lang geleden gegeven. Het gaat er nu alleen nog om, dat je gaat beseffen dat je het ware hemelse leven al in bezit hebt. En het gaat er dan om, of je dat ware hemelse leven ook gaat oppakken, gaat waarmaken, gaat leven. Want alleen door het zelf te leven gaat het ware hemelse leven wat je van aanvang af gegeven is, je vrucht geven en dat kan heel veel zijn.

Het gaat dus om jouw keuze, waar wil je veel van en waar ga je je voor inzetten. Voor de rijkdom van het wereldse en laat je daarmee de rijkdom van het hemelse liggen of juist andersom? Je bent vrij en je keuze van inzet is vrij. Maar als je wilt weten welke rijkdom jou het meeste zal geven, dan zeg Ik je, de hemelse rijkdom. Want de wereldse rijkdom gaat voorbij, soms al heel gauw. Maar de hemelse rijkdom is oneindig en gaat nooit voorbij. En als je het in getallen wilt weten, dan heeft de wereldse rijkdom een eindig getal, maar de hemelse rijkdom heeft een oneindig getal, is niet te meten. En weet je, hemelse rijkdom geeft een blijvende gelukzaligheid die wereldse rijkdom zelfs bij de grootste rijkdom nog niet voor een beetje benadert.

Hemels Brood 2755

In elke cel zit Mijn liefde, in elke cel van de Schepping, in elke cel van je lichaam. In elke cel kun je Mijn liefde activeren, zodat de liefde je eigen wordt. Ieder mens heeft in elke cel van zijn lichaam Mijn ware onbaatzuchtige liefde en ieder mens heeft de vrijheid zelf die liefde in elke cel te activeren. Dit gebeurt vanuit het hart. Het hart is de kern van de ware liefde en wie in zijn hart de liefde activeert, die activeert de liefde in al zijn cellen en in de cellen van de hele Schepping.

Hoe zwak ook, wie maar het kleinste beetje liefde in zijn hart activeert, die activeert dit in al zijn cellen en die van de hele Schepping. Maar in de Schepping zijn ontelbare cellen en zo is er ook van veel mensen een liefde activering nodig om tot een volkomen liefde in de Schepping te komen. In elke cel is Mijn liefde en jij kunt die activeren door naar liefde uit je hart te leven. Door al het tegenovergestelde van liefde te laten liggen en steeds opnieuw, in alle situaties die je tegenkomt, voor ware liefde te kiezen.

Elke cel breng je tot een levensverandering als je de ware liefde in jezelf en daarmee in je cellen activeert. Vraag Mij je de weg te wijzen, vraag Mij je de liefde in je te laten voelen. Maar wees daarbij eerlijk en oprecht en in je gemoed nederig, bescheiden je onvermogen beseffend, om uit je zelf in alle omstandigheden in ware liefde te kunnen blijven. Laat je goede wil en je oprechtheid Mijn leiding naar ware liefde zijn en je zult de weg zeker vinden. Je zult dan uit je hart de liefde voelen en die liefde in al je cellen activeren, uitstralend naar de hele Schepping, in vreugde en blijdschap!

Hemels Brood 2756

Wat maakt een leven geslaagd? Wat maakt jouw leven geslaagd? Voor veel mensen is het een goede gezondheid en geen problemen. Fijn doen wat je prettig vindt en zorgen dat het je aan niets ontbreekt. Iets met je leven doen, maakt je leven geslaagd. Alleen, dat iets is voor de meeste mensen vergaren van rijkdom, vergaren van winst, vergaren van gemak en welzijn. Als je dat lukt, dan is je leven voor de wereld geslaagd. Het geeft dan niet, dat je dat allemaal kwijt bent zodra je sterft. Je hebt dan tenminste een goed leven gehad, het was geslaagd. Want die arme mens leeft arm en sterft arm, dan heb je niets in het leven bereikt en meenemen kun je ook niets. Dan liever rijk geleefd tot het afgelopen is dan arm geleefd te hebben.

Daar is veel voor te zeggen. Maar dan vooral werelds gezien. Want wat je werelds gezien op aarde in je leven aan welzijn en rijkdom vergaart, is weg bij overlijden. Je hebt er niets mee opgebouwd voor na je sterven. Terwijl wellicht die arme mens zich niet bekommerd heeft voor welzijn en rijkdom, maar wel in onbaatzuchtige liefde steeds zijn medemens geholpen heeft moeilijkheden het hoofd te bieden. En daarmee heeft die arme mens wel iets opgebouwd wat hij meeneemt na zijn overlijden.

En dan kan het zomaar zijn dat je in het eeuwige leven deze arme mens tegenkomt en de situatie dan net omgedraaid is. Deze arme mens heeft een geestelijke rijkdom meegenomen en dat is hem aan te zien. Terwijl je jezelf behoeftig en verlaten voelt, zonder houvast. De tijd dat de mens op aarde verblijft is een fractie van zijn eeuwige leven en die fractie is dan een rijke fractie geweest voor degenen die geld, goederen, macht en welzijn verzameld hebben. Terwijl die arme slechts een fractie van het eeuwige leven arm geweest is, is er voor jou nog veel te doen, als je op aarde alleen voor materiële rijkdom, aanzien, macht en welzijn ging. Let op waar je je leven aan besteedt. Maak het een werkelijk geslaagd leven, een hemels geslaagd leven!

Hemels Brood 2757

Wat is belangrijk in het leven, wat is werkelijk belangrijk? Wat vind je nu werkelijk belangrijk? Kijk eens in jezelf en zie wat er bij jou van binnen leeft, wat je dagelijkse motieven zijn. Want al je innerlijke motieven vormen je uiterlijke doen en laten. Als je daar niet tevreden mee bent, kijk dan eens goed waar je doen en laten door gemotiveerd wordt. Alles op aarde zou helemaal liefde moeten zijn, dan zou geen mens iets te kort komen, dan zou er geen verdriet en geen zorgen zijn. Dan zou er geen ziekte en geen narigheid zijn. Maar die volkomen liefde is er nog lang niet.

Iedereen die inziet dat ware liefde de enige weg is, om het met elkaar goed te hebben, heeft daarin dan ook meer verantwoordelijkheid dan degenen die dat niet zien. Kijk eens bij jezelf of je die verantwoordelijkheid ook opneemt en je motivatie steeds liefde is, zodat je doen en laten daarmee gevormd wordt. Want uiterlijk weet je wel dat liefde de weg is, maar dat ook innerlijk in je motivatie zo in orde brengen, is toch nog niet zo gemakkelijk. De verleiding is er namelijk ook nog steeds. En de juiste inzichten hebben, wil nog niet zeggen ook de juiste motivatie van handelen hebben. Daarvoor moet de verleiding om af te dwalen van de Enige juiste weg overwonnen worden.

Ik heb in Jezus Christus overwonnen, wat jullie nu allemaal kunnen overwinnen. Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven, door Mij zijn jullie allen gered van een blijvende afdwaling. Neem Mijn redding aan en wijzig je innerlijke motivatie in liefde, vraag Mij je daarbij te helpen en help daarmee ook elkaar.

Want Mijn liefde is jullie liefde, Mijn leven is jullie leven. Mijn hart is jullie hart. Pak het op, niet alleen in je denken, in je weten, maar vooral ook in je doen en laten. Kijk steeds opnieuw in jezelf wat daar leeft en maak daar steeds meer ruimte voor ware liefde. Ik geef je die en de kracht om de verleiding te weerstaan, als je Mij vraagt en als je het oprecht wilt. Neem Mijn liefde aan en Leef Het!

Hemels Brood 2758

Ik vraag je niet te veranderen, Ik vraag je eerder te groeien in liefde. Want Ik heb je geschapen zoals je bent en op aarde gebracht om daar, zoals je bent, uit te groeien tot volkomen ware belangeloze liefde, uit eigen vrije keus. Want vrij ben je en de vrije keus houd je. Zodat je jezelf volkomen bewust kunt zijn. Zoals je bent, heb Ik je geschapen en daarmee kun je tot de ware liefde komen. Liefde alleen brengt je tot je oorspronkelijk ware eigen zijn, waaraan niets veranderd hoeft te worden. Sterker nog, je kunt daar zelfs niets aan veranderen. Alleen je mate van liefde kun je veranderen. En al naar gelang je mate van liefde volkomen wordt, al naar gelang wordt je die volkomenheid, je door Mij in oorsprong geschapen zijn.

Alle mensen zijn verschillend en toch zijn ook allen naar Mijn beeld en gelijkenis geschapen. Allen een onderdeel van de Eenheid van waar Leven, van ware Liefde, van Mij. Allemaal een belangrijk onderdeel, omdat alleen allen tezamen het geheel maken, de Eenheid zijn. Zo alle mensen in hun  Eenheid toch verschillend zijn, zo is het ook bedoeld. Zo zijn er mensen snel  van begrip en snel van handelen en zo zijn er mensen traag van begrip en traag van handelen. Het is niet de bedoeling dat de snelle zich verandert in minder snel of de trage in sneller. Het is de bedoeling dat zij ieder in hun eigen besef die volkomen liefde in vrijheid worden. De snelle mag snel blijven, als het maar in volkomen liefde is. De trage mag traag blijven, als het maar in volkomen liefde is.

Hoe iemand is, zo is hij door Mij geschapen. Maar hoe hij zichzelf zoals hij is, inzet in ware liefde, daar gaat het om. Zo je geschapen bent, zo kun je uitgroeien tot volkomen ware liefde. Probeer daarom niet jezelf te veranderen, b.v door als mensen je te snel vinden trager te willen worden. Maar wordt meer liefde, meer en meer liefde. Dan valt het snelle niet meer als onaangenaam op, want de liefde corrigeert het in een juiste werking!

Hemels Brood 2759

Alles wat je nodig hebt, wordt je gegeven. Vertrouw er op dat Ik voor je zorg, in alles. Niet dat Ik je wereldse wensen laat uitkomen, je verlangen naar wereldse genoegens, als je die hebt, maar wat je nodig hebt, werkelijk nodig hebt, daar zorg Ik voor. Alleen, niet altijd op het moment dat jij denkt dat het nodig is, niet op de manier, die jij denkt dat het gaan moet. Laat los en vul niet in. Heb geen verwachtingen anders dan dat je weet dat Ik er voor je ben en je altijd help. Ben je iets kwijt wat belangrijk is, vraag Mij en je vindt het. Heb Ik je niet steeds geholpen op je weg op aarde? Nu komt het er op aan dat je ook als het wat langer duurt en niet direct gebeurt voor je Mijn hulp ziet, je toch helemaal op Mij blijft vertrouwen.

Kom en kijk Mijn kant op en geen andere kant dan Mijn kant. Blijf geduldig en trouw. Alles komt goed, jouw zorg staat in geen verhouding tot Mijn zorg. Maar je kunt die wel verstoren door zelf te handelen waar je het eigenlijk beter in Mijn hand kunt laten. Of denk je dat jij het nu alleen moet doen, dat Ik je nu alleen heb gelaten? Ik ben er en Ik zorg voor jou en allen om je heen. Mijn liefde kent geen grenzen en was er gisteren wel, maar vandaag niet meer.

En mocht Ik Mij eens terugtrekken en een situatie laten bestaan, neem die dan zo aan en blijf er mee tevreden. Want ontevredenheid is nooit een weg waarop Ik Mijn zegen kan geven. Zie je geen uitweg, Ik zie die wel en Ik kan er voor zorgen dat alles altijd goed komt. Als jij daar op vertrouwt en in vrijheid voor Mijn oplossing kiest, laat dan je eigen oplossing los en wacht tevreden Mijn oplossing af, die zal zeker goed zijn!