Hemels Brood 2574 t/m 2604

Hemels Brood 2574

Vaak kiezen mensen voor geweld, om problemen, conflicten met elkaar, op te lossen. Niet altijd geweld met wapens of een lichamelijk gevecht, maar vaker met woorden, een houding. Zo’n gevecht kan heel kwetsend zijn en wederzijds uitspraken uitlokken die het geheel helemaal geen goed doen. Elkaar kwetsen doet nooit goed, maar soms weet je niet meer hoe met een situatie om te gaan. Hoe je de ander kunt bereiken. Hoe je jezelf duidelijk kunt maken, zonder dat de ander er aanstoot aan neemt. Het is niet altijd zo, dat wanneer iemand ergens aanstoot aan neemt, het aan diegene ligt die de aanstoot veroorzaakt.

Op een moment van conflict, van problemen met elkaar, is er vaak een misverstaan van de een of de ander. En gek genoeg prikkelt dat tot weerstand. Maar dat zou het niet doen als niet de ego erbij betrokken

was op een eigen gerichte manier. Als er een situatie van ongenoegen ontstaat, probeer dan eerst de ander te begrijpen. Probeer zijn beweegredenen te begrijpen. Of vraag eenvoudigweg naar zijn beweegredenen, naar de reden, het doel van zijn doen en laten, van zijn zeggen. In de meeste gevallen wordt het dan wel duidelijk, dat er alleen goede bedoelingen waren, die niet zichtbaar gemaakt zijn.

Maak dat wat ergens achter schuil gaat in een rustig gesprek zichtbaar en laat Mij daar in liefde bij helpen. Dan hoef je mindervaak gekwetst te worden en zul je ook de ander minder vaak kwetsen zonder dat dat je bedoeling was. Houd moed in ware liefde komt alles goed.

Hemels Brood 2575

Alles is goed. Ook al maak je fouten, toch is alles goed. Want Mijn liefde maakt het goed. Goed voor iedereen. Niemand komt tekort van Mijn liefde. Ook al maak je fouten, dan nog is er Mijn liefde die het goedmaakt, voor jou en voor degene die mogelijk tekort gedaan is. En zo is er niemand die werkelijk iets te klagen heeft. En toch klagen mensen. Want zij zien hun eigenlijke rijkdom niet, zij zien hun eigenlijke leven niet en zij ervaren Mijn liefde niet of niet steeds terwijl Mijn liefde er altijd voor alle mensen is.

Ik zeg niet dat je niets aan je fouten hoeft te doen. Het biedt je altijd een weg van lering, lering naar het ware juiste, naar ware liefde, waar leven. Maar juist Mijn eeuwig aanwezige liefde vangt de fouten waar je van leert, voor iedereen zo op, dat het voor iedereen in positieve zin lering geeft en voor iedereen goed komt. Sommige dingen zijn gemakkelijk te leren terwijl je voor andere dingen meer tijd nodig hebt. Je mag die tijddaarvoor gebruiken, met vallen en opstaan groeit je lering, niets is in een

fractie geleerd, alles heeft een zekere tijd nodig en wat langer tijd nodig heeft, is als zodanig ook in Mijn liefde gevat, zodat het geen werkelijke schade kan aanbrengen, ook al denken mensen dat van wel.

Niet alles is even gemakkelijk, maar het is nu eenmaal ook de bedoeling om ook het moeilijkste te leren om tot een volkomen resultaat van ware liefde, waar leven te komen. Ga je ook dat moeilijke in vertrouwen op Mij niet uit de weg, dan zul je zien dat het je uiteindelijk lukt ook dat in liefde juist te leren. Houd moed en blijf vol vreugde.

Hemels Brood 2576

Je kunt iemand zijn, die regelmatig zichzelf beschouwt en denkt, ik doe het helemaal nog  niet zo goed. Of je kunt iemand zijn, die regelmatig zichzelf onderzoekt en denkt, ik doe het toch wel aardig goed. Kortom, je kunt tevreden of ontevreden met jezelf zijn. En je  kunt daarvoor naar jezelf kijken of anderen je laten vertellen hoe ze je vinden en je daarvan afhankelijk stellen. Maar het brengt je allemaal niet dichter bij ware liefde.

Het enige wat je in werkelijkheid dichter bij ware liefde kan brengen, is oprecht contact met Mij, je Schepper. Telkens weer contact met Mij. In alles, als je tevreden bent met jezelf, zodat Ik je wellicht nog wat ter lering kan tonen. In alles, als je niet tevreden bent met jezelf, zodat Ik je kan bemoedigen in alles waar je jezelf afhankelijk hebt gesteld van de mening van anderen en zodat Ik je kan tonen, dat je eigen mening prima is en je beter op een contact met Mij kunt vertrouwen dan op mensen om je heen. In een oprecht en eerlijk contact met Mij krijg je steeds die impulsen die nodig zijn voor jou om op de goede weg te blijven of weer op de goede weg terug te komen.

Contact met Mij kan je in balans houden tussen alle verleiding in, tussen al het werelds gekrakeel in. Contact met Mij kan je zicht vrij en helder maken, je keuzen krachtig maken, voor ware liefde. Contact met Mij brengt je in vrede terug, waar je onrustig was. Neem toch minstens elke dag in één of meerdere momenten contact op met Mij en voel Mijn liefdevolle kracht, die je steunt en verzorgt op aarde en alle dagen van je leven.

Hemels Brood 2577

Lieve goedwillende mensen, ook al ben je nog geen volkomen volmaakte liefde in alles, voor Mij ben je een parel, een juweel en voor Mij schitter je in het licht van de ware zon, het levenslicht. Je goede wil schittert als een diamant en weerkaatst het licht in allerlei kleuren. Dat is hoe jij bent. Al die mooie kleuren zijn de manieren waarop jij in liefde handelt. De ene keer met geduld, de andere keer met vertrouwen, een volgende keer vol vergeving, dan weer vol verdraagzaamheid. Steeds is er de glans van liefde op de een of andere manier te zien in je handelen.

Ook al is je handelen nog niet in alles de volmaakte liefde, er is al zoveel weerkaatsing van Mijn liefde in je handelen, dat je glanst en straalt en heel mooi bent. Blijf zo mooi. Groei zo verder in ware liefde, in welke situatie je ook terecht komt, blijf goede moed houden, blijf die schitterende glans houden, blijf die stralende diamant, met die prachtige licht weerkaatsing in al die mooie kleuren. Laat je door niets van de wijs brengen, want alles van de wereld is een zekere schijn, tijdelijk. Maar jouw stralen van licht reiken tot in de hemel, reiken tot in alle harten van alle mensen in de hele Schepping.

Want het is Mijn licht wat door jou als diamant wordt weerkaatst. Het is Mijn liefde die jij tot uitdrukking brengt, Mijn enige ware leven, wat jij met allen bent. Jouw goede wil straalt het uit in alles wat je doet. Het is jouw leven. Mijn liefde is jouw liefde, Mijn leven is jouw leven. Jij bent zoals Ik ben in al je goede bedoelingen, in al je goede werken, in al je goedheid van zijn. Heb vertrouwen, alles komt goed.

Hemels Brood 2578

In alles zit het goede en de verleiding tot het tegenovergestelde daarvan. De verleiding. In de verleiding zit het bedrog. Want de verleiding spiegelt iets voor wat heel mooi en goed gaat zijn maar dat niet is en niet zal zijn. Zij doet dat met valse spiegelingen, zodat de beeldvorming vertekend wordt. Zij doet dat zo dat de delen die gezien worden precies zo zijn als iemand graag heeft en ze weet precies wat iemand graag heeft. Alles wat een aanwijzing kan geven dat het de werkelijkheid niet is, laat zij weg en wel zodanig dat het niet gemist wordt. Op die manier ontstaat er een schijn-werkelijkheid die bijvoorbeeld alle problemen lijkt op te lossen en heel goed te doen is.

Wie niet alert is op zijn eigen wensen en verlangens in verhouding tot ware belangeloze liefde, die laat zich bedriegen en stapt in de verleiding, denkend dat het allemaal wel goed komt. Als het dan ergens op zeker moment niet goed komt, is hij zich niet bewust meer van de verleiding waarin hij is meegegaan. Zo wordt heel veel verleiding niet als zodanig gezien en ervaren. Iemand wil heel graag een dure auto. Hij kan daar geld voor lenen en hem wordt voorgespiegeld dat hij die lening makkelijk kan betalen. Hij neemt de lening, laat zich verleiden Vervolgens blijken de betalingen toch een probleem, in de kleine lettertjes staat een extra rente na twee maanden en nog wat meer, wat hij niet goed gelezen heeft. Het waren er ook zoveel en zo klein en de verkoper had immers gezegd, ach die zijn niet zo belangrijk.

Kijk, zo is er nog veel meer verleiding b.v. in geduld, verdraagzaamheid en dergelijke wat eigenlijk nog veel meer effect op het ware leven heeft als je je daar toe laat verleiden. Bedrog met geld en goederen, die verleiding is heel vervelend, maar je neemt materie niet mee naar het hiernamaals. Maar alle verleiding waar aan je toegeeft in het tegenovergestelde van ware liefde, blijft wel een gegeven, ook in het hiernamaals.

Laat ware liefde zoveel mogelijk de basis van je handelen zijn en geef zo min mogelijk toe aan de verleiding van het tegenovergestelde. Dan vind je hier een ware zegen op je leven, welke tot in het hiernamaals doorwerkt op je hele werkelijke leven.

Hemels Brood 2579

Je kunt niet meer doen dan in je vermogen ligt. Je kunt oprecht naar je vermogen handelen en voor Mij is dat dan alsof je volkomen handelt. Maar je bent in lering, dus je vermogen groeit. En dan is het ook de bedoeling dat je die groei laat zien in je handelen. In de oprechtheid van je willen om naar waarheid en ware liefde te handelen, ligt je groei. In je nederigheid te erkennen dat de liefde waarnaar je handelt nog niet geheel zonder een behoorlijk deel eigenliefde is, ligt je contact met Mij. Wat je Mij in die oprechtheid en nederigheid vraagt, daar zal Ik je op antwoorden, in je laten weten wat waar en in liefde handelen is.

Maar altijd blijft jou de vrije keus gegeven en zo zul je van Mij nooit iets opgelegd krijgen. Zo zal Ik je ook geen verwijten maken als je naar vermogen handelt, terwijl dit nog niet naar volkomen liefde is. Ik zal niemand verwijten maken over zijn afdwalend handelen, al heeft dat wel een andere uitwerking, dan handelen naar ware liefde.

Zo is het dan ook altijd het beste om in jezelf zo vaak mogelijk Mij te vragen. En al sta je er misschien af en toe met eigen denkbeelden voor, met eigen invullingen, in je oprechtheid zie Ik je liefde, in de erkenning van je onvolkomenheid zie Ik je liefde, in je streven het goed te willen doen, zie Ik je liefde. Ook al handel je nog niet in alles naar volkomen liefde, je bent lerende, je bent in groei. En in die lering, die groei, draag Ik je, zonder je vrije wil te beperken. Zie je, Ik heb je lief, oneindig lief, zoals je in je groei bent.

Hemels Brood 2580

De kern van elke boodschap die Ik aan jullie mensen geef, is eigenlijk altijd dezelfde: leef naar ware liefde en je leeft goed en waarachtig. Dat is een eenvoudige boodschap. Maar toch niet zo eenvoudig uit te voeren met alle verleiding die zich op aarde voordoet en aanzet om juist niet naar ware liefde te leven en toch goed en juist te leven, wat geen waarheid is. Voor veel mensen is het daardoor moeilijk om te geloven in ware liefde en ernaar te leven. Voor veel mensen is het moeilijk om in Mijn bestaan te geloven, Schepper en hemelse Vader. Zij kunnen niet geloven in iets of iemand die zij niet zien, die niet materieel aanwezig is. Maar Ik Ben eeuwig en eeuwig leven, eeuwig alles, eeuwig ware liefde, eeuwig wezen, totaal, volkomen, volmaakt en al het leven Ben Ik en al het leven geef Ik, komt van Mij als enige Bron.

Zou Ik als mens op aarde zijn, zichtbaar voor iedereen in de materie, in welk jaartal zou Ik er zijn, want in de materie is de mens slechts een afgemeten tijd. Maar ieder mens zou Mij bij zich willen hebben, in elke tijd van zijn aards bestaan. En nu juist Ben Ik dat, Ik Ben bij alle mensen in elke tijd van hun bestaan op aarde en daarna. Alleen niet zichtbaar in materie. Dat was Ik eens als Jezus Christus, maar wie gelooft dat nu? En wie zou geloven dat Ik eeuwig in materie op aarde zou verblijven, als niemand dat verder gegeven is? Omdat juist het verblijf in de materie niet voor eeuwig is.

Het leven is eeuwig, Ik Ben eeuwig volmaakt, liefde, leven, Bron tot waar leven voor allen. Maar zoals Ik Ben, niet in de materie, maar in alle mensen, leven in alle mensen, waar leven, ware liefde altijd en eeuwig aanwezig Ben Ik bij iedereen tegelijk, zonder uitzondering en altijd in de mens bereikbaar zonder uitzondering. Niet als Ik bij de ene Ben, Ben Ik bij een ander niet, zoals dat voor jullie in de materie geldt, dat je niet op twee verschillende plaatsen tegelijk kunt zijn. Ik Ben altijd op alle plaatsen, bij alle mensen, in alle mensen, leven, liefde, alles!

Dat is vele malen meer dan een moment hier of daar in de materie. Dat is oneindig veel meer. Zo is het. En zo zullen alle ogen eens open gaan en waarlijk zien, waarlijk begrijpen, waarlijk bewust worden van waar leven, ware liefde, Mijn ware eeuwig bestaan.

Hemels Brood 2581

Je zou willen dat er voor de mensen een teken zou komen, waardoor het helemaal duidelijk zou zijn dat Ik, Schepper en Vader, werkelijk er voor hen in liefde Ben. Zodat alle mensen kunnen geloven en naar ware liefde gaan leven. Maar het is nu juist de bedoeling dat ieder zelf Mij gaat vinden en dat ieder zelf gaat ontdekken wat waar leven is en dan ook nog zelf voor waar leven, voor ware liefde gaat kiezen. In volle vrijheid zelf gaat ontdekken en zelf gaat kiezen.

Want juist in die vrijheid van keuze ligt de vrijheid van het mens-zijn als individu in het totale gezamenlijke zijn met Mij, jullie Schepper en hemelse Vader. Zou Ik daar op de een of andere manier een teken voor doen, een bewijs geven, dan zou die vrijheid niet bewaard blijven. En dan, hoe groot zou een teken wel moeten zijn om de mens te overtuigen? En daarbij, de ene mens zou een teken aanvaarden als teken, terwijl een ander hetzelfde teken zou afwijzen. Welk teken zou voor iedereen de uitwerking van geloof hebben? Daarvoor zou het innerlijk van de mens toch ook een zekere rijpheid moeten hebben.

Heeft het innerlijk van de mens die rijpheid, dan is er al geen teken meer nodig, dan heeft hij Mij in zich al gevonden en dan ziet hij Mij ook al in alles om hem heen. Want juist zo is het, dat ieder mens Mij in zich kan vinden en dan ook Mij om zich in alles vindt. Zonder teken, maar door Mijn eeuwig ware Liefde!

Hemels Brood 2582

Alles zit als een ketting aan elkaar geschakeld. Elk onderdeel is een schakel naar het volgende en het voorgaande. Elke schakel verbindt. Niets staat los van elkaar. De samenhang der dingen is naar gelang de onderlinge schakels zich verhouden. Je handelen vormt de schakels. Je intenties van handelen vormen de samenhang van de schakels. Je schakels kunnen zijn: geduld, verdraagzaamheid, vergeving, vredelievendheid, zachtmoedigheid, eerlijkheid. Maar je schakels kunnen ook zijn: ongeduld, onwaarheid, boosaardigheid, onverdraagzaamheid en dergelijke. Zoals de schakels zijn, zo wordt het geheel van je leven gevormd.

Maar schakels kun je vervangen, dan wijzigt de samenhang. Zo kun je de schakel ongeduld voor geduld vervangen en daarmee een andere samenhang van de aaneengesloten schakels krijgen, waarmee je een stukje van je leven in een andere sfeer wijzigt. Kijk eens naar de schakels die jouw leven vorm geven en in samenhang brengen met het gezamenlijke leven, met je medemensen. Welke schakels zijn daarin van belang en zijn het liefdevolle schakels die goed doen en het goede teweeg brengen in de algehele samenhang? Of is het nodig dat je schakels vervangt?

Kijk goed wat je leven in samenhang met je medemensen aaneenschakelt en schakel om als dat meer liefde brengt. Want liefde is de meest waarachtige samenbrengende schakel voor een gezamenlijk goed en fijn leven!

Hemels Brood 2583

Beslissingen. Ieder moment weer is het nodig om beslissingen te nemen. Welke beslissingen neem je zelf en welke beslissingen nemen anderen voor jou en welke beslissingen kun of mag je zelf niet nemen omdat ze voorbehouden zijn aan de regering of de leiding van de organisatie waar je werkt of de school die je volgt. Hoe kun je dan je eigen beslissingen zo afstemmen op anderen om je heen dat er toch een harmonie ontstaat en geen tegenstrijdigheden?

Kijk dan eens op welke basis je je beslissingen neemt. Zijn die steeds op eigenbelang gericht of houd je ook rekening met mensen om je heen, met je medemensen? Het leven zit vol beslissingen. Sommigen zijn klein en van weinig betekenis, anderen zijn van grote betekenis en verstrekkend. Zo heb Ik in de Schepping beslissingen genomen die voor allen verstrekkend zijn. In de Schepping ligt de beslissing besloten dat alles naar het beste resultaat gebracht kan worden door liefde. En dat die beste resultaten verstoord kunnen worden door het tegenovergestelde van liefde. Die beslissing heb Ik genomen op grond van wijze liefdevolle bestemming voor de mens.

En ook wel zo, dat hetzelfde voor de mens geldt: als hij zijn beslissingen op grond van ware liefde maakt, zal hij daarmee ook het beste voor zijn leven en dat van zijn medemensen bereiken. Maar waar hij in zijn beslissingen afwijkt van ware liefde, vermindert hij het beste resultaat, verstoort hij het resultaat. Evengoed kan hij te alle tijden zijn beslissingen herzien en terugbrengen tot ware liefde, waarmee de weg tot het beste resultaat weer is ingezet. Liefde, ware liefde is de beste grond om al je beslissingen op te baseren.

Hemels Brood 2584

Morgen der verrijzenis. Uit de dood verrezen. Zo goed als dood. Er is geen werkelijke dood, in ware liefde is geen dood maar eeuwig leven. Voor iedereen is liefde, is eeuwig leven. Vandaag, morgen en altijd. Maar leven is niet altijd op aarde. Het verblijf op aarde is eindig. Vandaag of morgen, voor deze of gene, voor iedereen is het verblijf op aarde eindig, terwijl het ware leven in ware liefde eeuwig door gaat, geen einde heeft. Dood is dan ook een situatie van beëindiging, die niets met waar leven te maken heeft.

Wie heeft het eeuwige leven hier op aarde? Jullie allen hebben eeuwig leven zoals Ik jullie Schepper en Hemelse Vader eeuwig leef en eeuwig leven geef. In verbondenheid met Mij leven jullie allen eeuwig, ook met elkaar in liefde verbonden. Laat de liefde niet los, zodat je altijd het ware leven in jezelf voelt, als een Goddelijk bewustheid van waar leven, wat eeuwig door gaat, los van alle materie. Laat je de liefde los, dan kom je in de materie terecht, materie is eindig, wat dood is.

Jullie zijn leven, jullie zijn liefde, jullie zijn eeuwig. De materie is eindig, zoals het verblijf op aarde eindig is. Ieder zal op zijn tijd de materie loslaten, de aarde verlaten uit de materie naar zichzelf in ware liefde komen, in waar leven voor eeuwig Zijn. Uit de materie, maar niet uit de verbondenheid met Mij, niet uit de verbondenheid met elkaar. Want liefde is eeuwig waar leven en jullie zijn eeuwig waar leven, eeuwig ware liefde, eeuwig bestaan zelf en met elkaar, eeuwig in Mij, in Mijn liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 2585

In de materie is de dood, niet in het zielewezen. Daarom voel je altijd in je het leven wat eeuwig doorgaat, vooral voel je het in ware liefde. Als je de materie loslaat, heb je de dood losgelaten. Als je de liefde leeft, heb je de dood overwonnen. In jou en in iedereen is de ziel van het leven, de ziel van Mijn ziel, je Schepper en liefdevolle Hemelse Vader, die eeuwig voor jou en alle mensen zorgt, onveranderlijk en zonder onderbreking. In jezelf de vrijheid van keus latend. Want eeuwige liefde is eeuwige vrijheid.

Waar de mens afwijkt van ware liefde is hij gevangen in de materie. Maar ware liefde stijgt boven alle materie uit. Daarom, liefde verlost de mens van materie. Ik Ben ware liefde en door Mij is de mens verlost, zodat iedereen helemaal in de ware liefde kan komen, waar geen pijn, geen ziekte, geen verdriet, geen zorg is. Maar het weerstaan van de materie, het tegenovergestelde van ware liefde, de verleiding, is niet gemakkelijk voor de mens om te bereiken. Het vraagt inzet, werk, volharding, vertrouwen, geduld en ijver. Dat alles in samenwerking met Mijn liefde, Mijn Goddelijke krachten die waarheid in zich bergen.

Mijn liefde, Mijn krachten, Mijn alwetendheid, Mijn leven staan jullie ter beschikking. Wie de verleiding weerstaat en in liefde Mij aanvaard, heeft onmiddellijk het gebruikersrecht van al wat Ik heb, kan en weet. De oneindigheid van Mijn liefde, Mijn kracht, Mijn alwetendheid is dan zijn liefde, zijn kracht, zijn alwetendheid. Mijn leven is jullie leven, aanvaard het door ware liefde en Ben gelijk Ik Ben.

 Hemels Brood 2586

Mensen zouden graag kunnen toveren, zouden graag wonderen verrichten. Sommigen om iets goed te maken, om iemand te helpen, maar anderen om er zichzelf goed mee te doen waarbij het ze niet raakt als ze daar anderen mee tekort zouden doen. Hoe denk je dat de wereld eruit zou zien als mensen werkelijk konden toveren, als mensen werkelijk wonderen zouden kunnen verrichten? Het zou een chaos worden, want veel mensen zouden de loop van de dingen voortdurend gaan veranderen vanuit een menselijk-rationele wijze van denken. Het toveren zou gebeuren uit menselijke, kortzichtige overwegingen en niet uit ware, alles overziende liefde.

En zo is het, dat alleen ware, alles overziende liefde in zekere zin een wonder teweeg kan brengen. Maar dan ook alleen uit pure genade, in de door Mij, jullie Schepper en liefdevolle Vader, vastgestelde orde. Zodat het de hele mensheid ten goede komt en niet alleen één of een paar mensen. Bovendien zal een wonder altijd moeten passen in de loop der gebeurtenissen en geen verstoring mogen geven aan het bereiken van ware eeuwige liefde van de mens.

Daarom is het doen van wonderen vooralsnog niet gegeven aan de mens. En alhoewel er mensen zijn die denken te kunnen toveren met krachten die zij uit de kosmos zeggen te kunnen halen, niets is niet wat Ik toesta dat het is, om wijze redenen en zo is het nooit de mens die tovert of wonderen doet. Altijd is het Mijn genade aan de mens als ergens een wijziging plaatsvindt in de loop der gebeurtenissen. Altijd is het Mijn volkomen onbaatzuchtige liefde die alle gebeurtenissen in de hand heeft, voor jou en alle mensen.

Hemels Brood 2587

Het goede in de mens brengt vreugde teweeg. Vreugde en blijdschap wat uitstraalt naar de mensen erom heen. Ieder voor zich neemt de vreugde en blijdschap over, die iemand uitstraalt, uit zijn hart, uit het goede, uitstraalt. Zo’n blijde uitstraling doet alle onwel voelen verdwijnen en vreugde komt ervoor in de plaats. Zoek in je hart steeds naar het goede, wat zeker daar aanwezig is, haal het naar boven en voel de vreugde en blijdschap uit je hart omhoog komen. Elk verdriet, elke pijn, elke onaangename situatie krijgt een ommezwaai als het goede uit het hart naar boven komt en vreugde en blijdschap alle mineur doet verdwijnen. Want de ware goedheid in liefde uit het hart kent geen droefheid, geen pijn, het vervaagt alle droefenis tot vreugde!

Hoe moeilijk een situatie ook kan zijn, laat de liefde, de goedheid uit je hart omhoog komen en erover schijnen en zie, de droefenis maakt plaats voor vreugde en blijdschap. Niets is bestand tegen de ware liefde, die ware goedheid uit het hart. Want het is Mijn goedheid, Mijn liefde, Mijn hart dat vreugde en blijdschap uitstort over allen die droevig zijn, om wat voor reden dan ook. Voel Mijn goedheid, voel Mijn liefde, want het is allemaal voorradig in je hart en je kunt altijd Mijn goedheid, Mijn liefde uit je eigen hart putten, tot vreugde en blijdschap!

Hemels Brood 2588

Korte metten. Maak  met alle gedachten die geen liefde in zich hebben korte metten. Maak met al je handelen welke niet naar liefde is korte metten. Maak daar zo snel je kunt een einde aan. Blijf er niet bij en wees er niet traag in te stoppen met  negatieve gedachten, met zelfgerichte gedachten, met zorgelijke gedachten, maar stop die onmiddellijk. Kom terug naar de liefde en laat liefde stromen uit je hart, zodat je handelingen naar liefde blijven gaan.

De prikkelingen van de wereld, van allerlei gebeurtenissen om je heen, maken het je soms wel moeilijk om je gedachten goed en naar liefde te houden en je handelen naar ware liefde uit je hart, maar voor je hele wezen is het toch heel belangrijk bij liefde te blijven, met je gedachten en met je doen en laten. Want alles wat afwijkt van ware liefde, wijkt af van welzijn en doet je in andere sferen komen dan goed voor jou en je medemensen is. Het is gewoon waar dat liefde Leven is en alles wat van liefde afwijkt niet.

Hoe moeilijk het soms ook mag zijn, is, zet je er voor in negatieve gedachten, alle gedachten die afwijken van liefde, onmiddellijk te verwijderen, te stoppen. Evenals al je handelen wat niet als basis ware liefde heeft. Zet je er helemaal voor in, met alles wat je aan kracht hebt. En heb je er niet genoeg kracht voor, maar wel de wil, kom dan bij Mij en Ik sterk je wil, Ik sterk je krachten en verruim je hart met liefde, verruim je gedachten met liefde, geef je de wegen aan die jij kunt gaan, wegen van liefde met daden van liefde. Als jij wilt kun je dus alles goed doen, alles naar liefde doen, want Ik help je, Ik geef je kracht.

Hemels Brood 2589

Soms denk je misschien dat je het niet goed doet, omdat het door mensen om je heen niet gewaardeerd wordt. Maar hetgeen je doet, wordt door Mij niet bekeken via de mensen om je heen, of zij wel waarderen wat je doet, of zij het  goed vinden wat je doet. Ik kijk naar je hart, uit welke beweegredenen handel je, wat is de basis waaruit je handelt. En vaak is er liefde in je hart om iets goed te doen. Maar juist dan kan het zijn dat Ik je inspireer via die liefde en daarbij kijk Ik niet wat iemand om je heen prettig vindt, maar daarbij kijk Ik wat de ander, geestelijk gezien, ten goede komt. En dat kan dan wel zo zijn, dat het diegene niet aanstaat, maar wel lering voor zijn ziel brengt.

Let dus niet zo intens op wat anderen wel of niet goed van jou vinden, maar let op je hart, of je daar Mijn liefde, Mijn vrede voelt. Want soms kan het bijvoorbeeld zijn dat Ik je inspireer om iemand op zijn oneerlijkheid te wijzen. Dat zal die ander dan niet prettig vinden, maar dat wil nog niet zeggen dat jij er niet goed aan gedaan hebt iets daarover te zeggen. Op dat moment Ben Ik het die de opmerkingen die jij maakt, voor diegene belangrijk vind. Ik geef op die manier ook Mijn liefde via mensen aan mensen. Zo is het dat je niet alle reacties van mensen op jouw handelen hoeft aan te nemen als juist oordeel over jou.

Ik Ben degene die jouw hart oordeelt en Ik doe dat met barmhartigheid, omdat Ik weet wat goed is voor de mensen en Ik weet welke liefde er in jouw hart is. Laat je niet door mensen van de wijs brengen. Kom bij Mij in je hart als je twijfelt, als je denkt niet juist gehandeld te hebben, als mensen je niet aardig vinden. Kom bij Mij en Ik laat je precies zien en beseffen of je het beter anders had kunnen doen of het juist helemaal goed hebt gedaan, ook al beseft die ander dat niet, weet dan door Mij dat het toch wel goed was en laat het verder los.

Hemels Brood 2590

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Zo is het met de mensen, ieder heeft zijn eigen karakter, zijn eigen stijl, type. Zo zijn er blonde mensen en donkere, met een rond bol gezicht of hoekig lang. Zo zijn er forse mensen en kleine, kortom, er zijn verschillende typen mensen. En zo is de een ook sneller dan de ander.

Maar bij niets aan al die verschillen is de één beter dan de ander of staat de één in een hoger aanzien dan de ander. Ieder mens heeft zijn talenten, zijn specifieke vermogens gekregen die bij hem passen en daarmee kan de één bepaalde werkzaamheden makkelijker en beter doen, dan de ander. Maar verbind daar geen waarde aan, verbind daar geen aanzien aan, want dat is allemaal zo door Mij gewild en neergezet.  Met de bedoeling elkaar in nederigheid ten dienste te zijn met de goede genade gaven die Ik in wijsheid uit liefde zo verdeeld heb. En wel zo, dat ieder zijn gaven kan inzetten voor zijn medemensen en daar dan zelf ook  het plezier, de vreugde aan heeft te zien hoe het de ander goed doet, terwijl hem evenzo door de gaven van anderen goed gedaan wordt.

Maar nu is het onder de mensen vaak een competitie geworden om aanzien. Want sommige talenten, begaafdheden, hebben een zeker aanzien gekregen en zo zijn er mensen die voor het aanzien werken en niet om elkaar goed te doen. Daarmee dwalen zij ver af van liefde en ver af van waar leven. En voor degenen die bij hun talenten willen blijven op de juiste nederige manier, is geen aanzien, vaak zelfs afwijzing. Blijf toch in die nederigheid en blijf bij je talenten. Zoek geen aanzien onder de mensen, neem Mijn liefde aan en laat dat genoeg zijn.

Hemels Brood 2591

Voor veel mensen is het moeilijk om hun eigen gedachten, eigen wensen en verlangens, eigen willen los te laten en op Mij te vertrouwen. Voor hen heeft op Mij vertrouwen iets ongewis, je weet maar nooit welke kant het dan opgaat. En je weet maar nooit of Mijn wil en hulp wel gewenst is. De verlangens van de mens zijn vaak zo sterk, dat hij er heel moeilijk afstand van kan doen. En toch is dat juist nodig, om door Mij ten beste geholpen te kunnen worden. Haast ongemerkt blijft de mens in zich vasthouden aan een bepaalde invulling die hij aan zijn leven wil geven, invulling die hij aan zijn handelen wil geven en invulling die hij aan alles wat hij wil bemachtigen wil geven. De hang naar zelfsturing in alles met een eigen invulling is zo sterk, dat deze zelfs in het onderbewustzijn aanwezig blijft, ook al neemt hij er in zijn bewuste denken afstand van.

Belangrijk is het om ten diepste eerlijk te zijn over de dingen die je beroeren en niet met je verstand te handelen naar hetgeen Ik je aanraad, maar met je hele wezen of niet. Want alleen als je met je hele wezen Mijn advies aanneemt en je eigen willen, je eigen invullingen loslaat, verdwijnt het niet in je onderbewustzijn maar blijft het in zicht. En juist dat zicht is nodig. Want hoe onprettig je dit zicht misschien soms ook vindt, beter kun je nog niet helemaal naar ware liefde leven, maar dat zelf ook beseffen, dan denken dat je naar ware liefde leeft, terwijl dat door hetgeen zich nog in je onderbewustzijn bevindt niet zo is.

Wees volkomen eerlijk en nederig tegenover jezelf en aanvaard alles wat je doet en bent in waarheid, dus ook wat je nog niet in werkelijkheid naar liefde doet. Ik geef je de gelegenheid te leren en Ik weet dat leren niet van het ene op het andere moment klaar is. Dus, waar je het met je hele wezen aan Mij over kunt laten, prima. Maar waar je dat nog niet kunt, zie dat onder ogen en accepteer dat in nederigheid. En weet je, Ik zie het je dan niet aan, Ik verreken dat met Mijn oneindige grote liefde voor jou!

Hemels Brood 2592

Voor alle mensen van goede wil. Hoeveel kwaad en onrecht er op aarde ook is, het is niet Mijn wil en het is ook niet omdat Ik geen liefde heb op zulke momenten dat kwaad en onrecht zich voordoet. De wereld, de aarde is een vrijplaats voor het kwaad en het onrecht en dit heeft zijn uitwerking ook op de goede mens, hoe hij ook zijn best doet er vrij van te blijven. Denk niet dat het de schuld is van een goed mens als hem kwaad of onrecht gedaan wordt, denk niet, hij zal het wel ergens voor verdiend hebben of hij zal wel iets te leren hebben. Want er is op de aarde veel kwaad en onrecht wat mensen treft die niets gedaan hebben om dat te verdienen of die iets te leren hebben, want dat is zeker bij de goedwillende mens meestal niet het geval.

Juist omdat het op aarde een vrijplaats is voor kwaad en onrecht, worden goede mensen getroffen, zonder dat Ik tussenbeide kom. Want zou Ik dat doen, dan zou de vrijheid weg zijn en daarmee het zelfstandig zijn met een eigen bewustheid van bestaan. Alles wat iemand in kwaad en onrecht wordt aangedaan in zijn goedheid van bestaan, zijn goedheid van willen, zijn goedheid van streven, wordt door Mij vergoed. Al is dat niet op dat moment, op die plaats, door die mens. En ook is het niet een materiele aardse vergoeding, maar een hemelse, geestelijke vergoeding in ware liefde. Hoe moeilijk het vaak ook is om kwaad en onrecht te ondergaan in goedheid van hart en hoe ver weg Ik dan soms ook lijk te zijn, het komt toch helemaal goed.

Hemels Brood 2593

Genade is Mijn opheffen van wat uit liefdeloosheid in werking gezet is. Genade is Mijn niet aanzien wat door iemand in liefdeloosheid gedaan is. Genade is Mijn eeuwig durende oneindig grote liefde aan jullie allen, ook al is er onder jullie nog handelen uit eigengewin, eigenbelang.

Genade is Mijn goedmaken wat door mensen zonder liefde is aangericht, zonder dat Ik in Mijn genade de vrije wil, de vrije keus van de mens beperk. Genade is Mijn vrijgevigheid tot waar leven aan jullie allen, Mijn bescherming tegen dood en droefenis. Genade is het geluk wat je op je pad tegenkomt, terwijl je het niet verwachtte. Genade is Mijn werk wat een ommekeer maakt aan onprettige situaties naar een prettige oplossing voor iedere betrokkene. Genade is als een vrijplaats waar je na een misdaad naar toe kunt zonder berecht te worden. Want ja, in Mijn genade berecht Ik niemand voor zijn liefdeloos gedrag, zijn handelen naar eigenbelang.

Maar genade is er bij diegene die Ik daarvoor rijp zie, genade is daar waar Ik er voor kies. Want dat is Mijn vrije keus datgene te doen of te laten wat Ik in volkomen belangeloze oprechte liefde voor jullie mensen het beste vind en het meeste waar en gelukzalig leven geeft. Zo zal Mijn genade aan jullie, in vrijheid door Mij gekozen, altijd juist en gevend zijn in hemels opzicht. En het zou geen genade zijn als iemand haar kon verdienen. Daarom, Mijn genade is daar waar zij door niemand verdiend kan worden en toch het beste geeft, wat tot het grootste levensgeluk brengt, de ware liefde, waar leven voor jullie allen!

Hemels Brood 2594

De vrije wil van de mens raakt altijd ook zijn medemens. Maar over het algemeen wordt daar niet echt bij nagedacht en veel wordt in vrijheid van wil gedaan, terwijl het de medemens geen goed doet. Maar dat wordt niet gezien. Een zekere blindheid is er oorzaak van dat de gevolgen van de vrije wil niet worden opgemerkt. Maar de medemens merkt het wel en zal zich daartegen verzetten. Want de belemmeringen die iemand ervaart door zijn medemens, wil hij opheffen en daar komt dan strijd over. Zonder dat helder is wat eigenlijk de aanzet voor de strijd was. Zo kan er een jarenlang ongenoegen tussen mensen ontstaan wat nooit helemaal weggenomen kan worden, als niet de blindheid in oorsprong weggenomen is.

Iedereen maakt in zijn vrijheid van wil keuzes waarbij hij niet bemerkt wat hij daarmee tekort doet aan zijn medemens. En iedereen heeft er wel mee te maken, dat hij tekort gedaan wordt, in zo’n blindheid van zijn medemens. Want over de aarde gaat een algemene blindheid, door de afdwalingen die ieder mens heeft. Jij zo goed als ieder ander. Zo lang er geen volmaakte ware liefde is bij alle mensen, is er die blindheid. Ik zal Mij daarover ontfermen, laat dat allemaal aan Mij. En ook jou zal ik in je blindheid helpen om tot waar zicht te komen. Vertrouw op Mij. Want daar waar jullie blind zijn, zie Ik en daar zal Ik jullie ogen zijn, jullie zicht zijn. Vertrouw er dan helemaal op dat Ik jullie in je blindheid zal leiden en Mijn zicht zal jouw zicht zijn, in waar vertrouwen, in ware liefde.

Hemels Brood 2595

Goede voornemens, blijf steeds goede voornemens maken en laat dat niet los omdat ze van tijd tot tijd niet uitkomen, omdat het je soms niet lukt ze uit te voeren op momenten waar je ze eigenlijk wilde uitvoeren. Want je bent op aarde, waar nog lang niet alles naar ware liefde gaat en je sterkte in het goede nog aan het groeien is. Je weet nu wel dat liefde de juiste basis is voor al je handelen, al je denken, al je contacten, maar weten is nog niet tot in de perfectie uitvoeren en naar leven. En dan nog is het niet de perfectie die van je gevraagd wordt, maar de ware onbaatzuchtige liefde.

En juist in het onbaatzuchtige ligt bij jullie allen nog veel zwakte en blindheid. Zelfs in de beste bedoelingen sluipt het eigenbelang als een dief in de nacht binnen en die moet je dan maar zien te overwinnen. Juist ook op die onverwachte momenten komt toch het eigenbelang er in geslopen en daar moet je dan mee omgaan. Juist ook het eigenbelang wat je bij anderen ontdekt is een verleidingsfactor tot een antwoord daarop, wat ook niet vrij is van eigenbelang.

Wees niet te streng voor jezelf, want je mag het leren en leren lukt alleen als je ook bemerkt waar er nog te leren is. Dus als je bij jezelf zo’n leerpunt ontdekt, wees er niet treurig onder, maar laat het los en op zijn tijd, op Mijn tijd, zul je het zeker juist leren. Met jouw goede wil lukt dat heus wel. Maak je geen zorgen en vertrouw op Mijn eeuwige oneindige liefde voor jou en alle mensen!

Hemels Brood 2596

Voor jezelf willen. Kijk eens goed in jezelf waar er nog iets is wat je voor jezelf wilt. Ik zeg je, heel veel. Ook al heb je de beste bedoelingen, al wil je echt goed doen, goed leven, er is nog veel in je wat voor jezelf is. Bij elke weerstand die je tegen iets of iemand hebt, is een voor jezelf willen betrokken. Dat bemerk je wel niet steeds, maar let eens goed op en je zult het in jezelf vinden.

Als klein voorbeeld, je bent in een winkel aan de beurt en iemand gaat je voor. Misschien laat je die gaan met even een gevoel van wrevel. Maar een tweede gaat ook voor, of probeert dat, je laat dat niet toe en staat erop je beurt te krijgen. Dat is al een voor jezelf willen, hoe terecht het ook is dat je je beurt krijgt. Wat zich in jou afspeelt, het ongenoegen, de weerstand, dat heeft te maken met voor jezelf willen.

Zo heeft ieder zijn momenten, de een heeft het al bij het minste geringste, bij de ander duurt het wellicht iets langer of het gebeurt bij andere situaties, maar bij iedereen komt dit voor. Er is nog veel “voor jezelf willen” onder de mensen wat nauwelijks opgemerkt wordt. Kijk bij elke weerstand die je voelt voor wat er gebeurt, gezegd wordt, enz. heel goed in jezelf en herken je “voor jezelf willen”. Want het staat de ware belangeloze liefde in de weg, het belemmert een vredig verloop, belemmert een goede samenwerking, een fijne saamhorigheid. Zie jezelf onder ogen.

Dit geldt voor jullie allemaal, dus ook voor jou die dit leest. Wees geen hypocriet die van een ander alles ziet maar van zichzelf niet. Open je ogen, je oren, maar vooral, je HART!

Hemels Brood 2597

Voor Mijn hemelen is het nodig dat je eerlijk en oprecht bent. Dat je wat je zegt ook meent, met je hart meent, met volle liefde meent, met de uit liefde voortkomende wijsheid meent. Belangrijk is het al je handelen uit een oprecht gemeend liefdevol en wijs hart vorm te geven, zoveel je kunt en daarbij kun je Mij om hulp vragen. Ik ben ware onbaatzuchtige liefde en de wijsheid die daar uit voortkomt en altijd als Eén samengaat, in volkomen waarheid.

Ware, wijze, liefde, is alles wat het leven, de mens, bedoeld is te zijn. Ik Ben dat en uit Mij komen jullie voort, zodat in oorsprong gezien, jullie dat ook zijn, dus ook kunt zijn. Nu is het de tijd, het moment om uit jezelf dat te kiezen, wat ware wijze liefde is en daar naar te handelen, zodat je helemaal wezenlijk Goddelijk bent als mens met een eigen bewustheid van bestaan. Want juist die eigen bewustheid van bestaan wordt behouden in de eigen vrije keus, die tot waar leven leidt, als die keuze ware wijze liefde is en als voor het tegenovergestelde gekozen wordt, van het ware leven afleidt .

Van Mij uit gaat een voortdurende stroom van ware wijze liefde naar alle mensen. Aan ieder vrij daarvan te nemen en zijn leven daarmee vorm te geven. Maar velen laten die stroom ongebruikt voorbijgaan, omdat zij zijn vastgeraakt in keuzes die niet met ware wijze liefde overeenkomen. Toch, in alle vrijheid blijft Mijn stroom van ware wijze liefde naar jullie allen toekomen. Strek je hand uit en Ik pak jouw uitgestrekte hand en leid je naar de Enige ware wijze liefde.

Hemels Brood 2598

Elke dag gebed is elke dag je hart voor Mij openstellen en Mij in je hart treffen. In woord of gedachten of alleen in een diepgaand gevoel, waar jij precies de betekenis van weet. Zonder woorden weet wat Ik je aanreik, zonder woorden weet dat Ik er altijd voor je Ben, hier en ergens ooit in het hiernamaals. Juist altijd, zonder ook maar een fractie van een seconde over te slaan, Ben Ik er altijd. Want jij bent Mijn leven en Mijn leven, wat jij ook bent, is eeuwig. Er gaat van Mijn leven nooit ook maar het kleinste deeltje verloren en zo gaat er ook van jouw leven nog niet het kleinste deeltje verloren. Leven is liefde in wijsheid en  van die liefde gaat dan ook nooit iets verloren.

Het volmaakte is volmaakt en blijft eeuwig volmaakt. Ik heb Mijn Schepping, de aarde en jullie allen met elkaar volmaakt geschapen en zo zal zij eeuwig in waar leven in ware liefde volmaakt zijn. Ook al wordt zij overschaduwd door dat wat niet volmaakt is en het licht voor de mens daardoor verduisterd wordt, daarmee is de oorspronkelijke volmaaktheid niet weg. Zij is verborgen geraakt, maar niet weg. En zo kan iedereen de schaduw die over de aarde gaat afleggen en van binnenuit helder licht laten schijnen, als hij dat wil.

Want in die volkomen volmaaktheid heeft de mens de vrije keus, waardoor hij in de schaduw kan komen te staan. Maar op elk moment dat hij Mijn licht in zijn hart opneemt en laat schijnen, verdwijnt de duisternis, verdwijnt de schaduw en straalt het licht tot in de uiterste hoeken van Mijn Schepping en laat het volmaakte meest wonderbaarlijke zien van wat in ware wijze liefde door Mij aan Mijn kinderen gegeven is, het zuivere ware gelukzalige leven!

Hemels Brood 2599

Iets wat diep geworteld zit bij jezelf veranderen, is zeker heel moeilijk. Eerst is het herkennen en bij jezelf erkennen al moeilijk, maar dan komt nog het moeilijkste, iets wat je tot diep in jezelf gewend bent te doen, te zijn, veranderen, er mee stoppen en op een andere manier er mee verder gaan.

Stel je bent altijd al een ongeduldig type mens geweest en je begint je er van bewust te worden dat je met je ongeduld, wat van tijd tot tijd de kop opsteekt, jezelf en anderen te kort doet. En het wordt je duidelijk dat je daar wat aan moet doen, je wilt er wat aan doen. Maar het zit diep geworteld en steeds opnieuw verval je in een uitval van ongeduld op zekere momenten. Voordat je het goed en wel beseft, ben je alweer ongeduldig uitgevallen en je had dat zo graag rustig gehouden. Maar de onaangename prikkel, die altijd van die ander komt, kon je alweer niet weerstaan en je werd alweer verleid tot ongeduld.

Ja, die prikkel, die verleiding is er steeds om je heen, is er van jongs af aan geweest en zoals een allergie zich opbouwt, zo is je ongeduldige reactie opgebouwd uit al die prikkels die in jouw leven er meer waren dan je aan kon. Dat op zich is niet jouw fout. Weet dat goed. De kruik gaat net zolang te water tot zij barst. Als je maar vaak genoeg getriggerd wordt, bouw je wel een zekere weerstand op die op een gegeven moment zo sterk is, dat het een grote reactie wordt op een relatief op zichzelf staand kleine situatie. Een overreactie dus, die opgebouwd is en die je mag afbouwen. Stukje bij beetje mag je die afbouwen. Dat is moeilijk, want iets wat eenmaal aangeleerd is, is moeilijk of niet af te leren.

Vergelijk het met zwemmen en fietsen. Als je dat eenmaal kunt, leer je het niet meer af. Gooit iemand je na jaren en jaren niet gezwommen te hebben in het water, dan zwem je, automatisch. Daar zit het, in het automatisme en daar wil je het weg hebben.  Maar Ik zeg je, daar krijg je het net zo min weg als kunnen zwemmen en kunnen fietsen. Wat je wel kunt leren is het te beheersen, je automatismen leren beheersen. Dat gaat niet zomaar, van het ene op het andere moment. Neem het eerst aan als een automatisme wat niet weggehaald kan worden, net zo min als kunnen zwemmen en fietsen een weg te halen automatisme is. Want zet je het in een ander kader, dat het wel weg te halen is, dan ben je er eeuwig mee bezig. Jammer van je tijd, die je had kunnen gebruiken om het te leren beheersen.

Geef het zelf vorm, geef het een nuttig gebruik, geef het een waarde, geef het een plaats en zet het in waar het juist is, terecht is, iets brengt. Beperk het waar het teveel is, teveel doet, berg het op waar het niet nodig is en wat dan belangrijk is, zie het als menselijk, een verwevenheid van de aardse afdwalingen van liefde, waar ieder mens mee te maken heeft op aarde en wat op ieder mens een effect heeft, een stempel nalaat. Dit is dan een stukje van het effect wat dat op jou heeft, voor nu en je leven op aarde.

Bevecht het niet, bevecht je automatismen niet, zie ze onder ogen, zet ze in een bruikbare vorm en zie toe dat je groeit in liefde en de daaruit voortkomende wijsheid. Want daar waar je liefde groeit in ware wijsheid, neemt alles wat geen liefde is af, dus ook die verkeerde automatismen. Wil je veranderen? Dan kun je het beste er aan werken te groeien in ware onbaatzuchtige liefde. Dan groei je in wijsheid die je in alles de juiste weg wijst!

Hemels Brood 2600

Je mag je leven altijd in Mijn Hand leggen. Op Mij vertrouwen dat alles goed komt zoals het voor iedereen goed is. Toch zou Ik graag zien dat je in jezelf tot besluiten komt uit eigen overweging. Toch zou Ik jezelf willen zien komen tot ontdekkingen van waar leven. Ik zou willen zien dat je uit jezelf tot de juiste ware levensinvulling komt, los van je vertrouwen op Mij. Want op Mij vertrouwen is één ding, maar je bent juist door Mij ook bedoeld een zelfstandig wezen te zijn met een eigen persoonlijk bewustheid van bestaan. En in die bewustheid van bestaan maak jij keuzes. Keuzes van leven die Ik niet van je overneem.

Want het is juist de bedoeling dat je keuzes overeen gaan komen met de juiste keuzes van waar leven, als een eigen bezit van waar leven. Zie je, Ik kan alles voor je regelen en je als een koninklijk persoon alles geven en heel je leven in waardigheid voor je effenen, maar wat heb je dan zelf gedaan, wat heb je dan jezelf eigen gemaakt. Dan zou je verworden als een verwend kind wat nooit iets zelf heeft gedaan en teert op wat anderen doen. Dat is een ledigheid die je niet bedoeld bent te zijn. Vertrouwen op Mij is heel nodig, maar zelfwerkzaamheid, zelfredzaamheid, zelf ontdekken en zelf je leven een invulling geven, is zeker zo belangrijk. Want daarmee groei je zelf tot een waar goddelijk wezen uit, wat zelf de eigenschappen van het goddelijke in zich ontwikkeld heeft en zelf de ware goddelijke eigenheid wordt, die je van oorsprong aan toebedeeld bent te zijn.

Zie toe dat je je keuzes van leven maakt waar ze van je gevraagd worden en voel in jezelf Mijn bemoediging aan jou er voor te staan wat je kiest. Maak je keuzes zo veel mogelijk in overeenstemming met Mijn ware wijze liefde, daarmee bereik je een eigenheid in waar goddelijk zijn, wat voor jou van oorsprong aan is weggelegd. Met jouw eigen zijn, kun je dat met de juiste eigen keuzes, in het volste vertrouwen op Mij en Mijn overgrote liefde voor jou, zelf zeker bereiken. Dan is het niet alleen Mijn werkzaamheid voor en in jou maar ook juist jouw werkzaamheid voor en in Mij. Leef!

Hemels Brood 2601

De chaos van de wereld is niet de chaos van de hemel. En in die chaos kan de mens in een oase van rust komen, in zijn hart, bij Mij. In Mij is rust en vrede en daar kun je in je hart deel aan hebben. Maak je los van de waanzin die de wereld tot chaos drijft en leef met je hart zodat je in de stabiliteit van waar leven komt. Die stabiliteit is niet afhankelijk van hoe het in de wereld toegaat, met zijn chaos, zijn wreedheden, zijn oneerlijkheid. Die stabiliteit is van jou zelf afhankelijk, wat jij gelooft, waar jij voor staat, wat jij doet en zegt, of jij naar je hart luistert, naar Mij in jezelf omkijkt, in liefde handelt, zonder eigenbelang.

Wat je wilt kun je krijgen. Wil je de wereld, dan krijg je de wereld. Wil je de hemel, dan krijg je de hemel. Maar denk nu niet dat je verlangen naar welzijn en stabiliteit, naar vrede en rust, je wil voor de hemel is. Want dan heb je het mis. Een ware wil voor de hemel is de wil om naar ware liefde te leven, zonder eigenbelang en naar ware wijsheid die uit de liefde voorkomt. Een ware wil voor de hemel is daarbij juist ook, af kunnen staan wat je graag wilt, om er anderen goed mee te doen. Het is de wil om wat je met een zeker streven, werelds gezien kunt krijgen, los te laten en daarvoor in de plaats te streven naar niets anders dan goeds voor je medemensen, uit ware belangeloze liefde.

Zelf je bijdrage willen leveren aan een gezamenlijke liefde met alle mensen en daar een zeker lijden voor over hebben, om anderen ook het ware leven, de ware liefde te bezorgen. Dat is de wil voor de hemel, niet dat het jou goed gaat, maar ieder ander, zonodig ten koste van eigen voordeel, eigen gewin, eigen vrede en rust, want juist dan opent zich de hemel en komt ook voor jou alles op zijn plaats in vrede en rust.

Hemels Brood 2602

Als de mens met zijn weten tot in de hemel denkt te kunnen reiken, heeft hij het mis. Want het weten van de mens wordt door Mij gezien en het kan nog zo hoog reiken, zoals de toren van Babel hoog gemaakt werd om tot in de hemel te reiken, Ik laat dat niet gebeuren. En net als toen, zal er steeds, als er aan de toren van weten gebouwd wordt, met de intentie om alles te verklaren en in de hemel uit te komen, verwarring onder de wetenschappers komen: tegenover elkaar staande ideeën, verschillen in conclusies, missende schakels tussen verschillende ontdekkingen, bewijsstellingen die als niet sluitend onderuit gaan, enz.

Juist dat wat voor de mens, voor zijn groei naar waar leven van belang is, zal ontdekt worden, in de juiste volgorde, in de juiste omvang en dat zal dan ook wetenschappelijk aangetoond worden, waar dat van belang is. Maar tot de hemel reikend zal het nooit zijn. Wel de liefde, via de liefde is de weg tot de hemel reikend, alleen de liefde. En zo zal er steeds de wetenschap zijn die door Mij toegelaten, de mens ten dienste staat, ook voor zijn geestelijke groei naar waar leven. Maar alleen het ware leven, de ware wijze liefde, reikt tot in de hemel. Daarom is het wetenschappelijke niet verkeerd, zolang de intentie goed is, is het de mens ten dienste. Maar de weg naar de hemel is het niet, een steun voor de mens, meer is het niet.

Laat het zijn wat het is en neem het in liefde aan, als toelating van Mij voor het heil van alle mensen.

Tot op zekere hoogte.

Hemels Brood 2603

Je mag loslaten wat ieder ander om je heen tegen je zegt en naar Mij luisteren in je hart. Daar kan Ik je alles laten weten wat voor jou van belang is. En je kunt Mij daar steeds als jij dat wilt ontmoeten, elk moment van de dag of nacht. Laat je dan niet in verwarring brengen door wat mensen om je heen tegen je zeggen, van je verwachten dat je zult doen. Laat je hart spreken, dan laat je Mij spreken. Wat voel je in alle eerlijkheid en oprechtheid dat waarheid is, dat is waarheid, voor jou. En niemand kan dat wat in jouw hart is weerleggen, laat dat dan ook niet toe, dat twijfel je in verwarring brengt.

Maar let er ook op dat gedachten die in je denken binnen komen, je hart niet verstoren. Dat overdenkingen met het verstand je niet in twijfel tot verwarring brengen. Want dat is wat de tegenkant doet, in je denken binnendringen en feiten naar voren brengen die lijken zin te hebben. Maar ze komen niet uit je hart. Want de tegenkant kan niet in de kern, het ware zuivere gevoel van je hart komen. Daar kan Ik alleen zijn, dat is het heilige der heilige in jou, waar alleen jij en Ik elkaar kunnen ontmoeten. De tegenkant zal met feiten en dergelijke steeds proberen je gevoelens uit je hart te verstoren, te vertroebelen en je zo tot verwarring brengen. Maar laat dat niet toe, kom in je hart en weet dat wat je daar van Mij aangereikt krijgt, boven elke menselijke gedachte verheven is. Laat al het verstandelijke dus maar los. In je hart, daar Ben Ik en daar geef Ik je alles wat je nodig hebt.

Hemels Brood 2604

De goed bedoelende mens zoekt steeds weer in zichzelf wat wel en niet goed is en soms komt hij dan klem tussen wat wij weet en denkt en wat hem geleerd is en wat hij voelt, in zijn hart voelt of wat hij eigenlijk wil. Dan is het moeilijk voor hem om te bepalen of zijn gevoel en zijn eigenlijke willen goed zijn of dat zijn denken en weten hem de juiste weg wijzen. Als hij bij zijn medemensen te rade gaat, krijgt hij verschillende meningen te horen en daar schiet hij dan ook niet veel mee op. En de vraag aan Mij stellen, wat nu wel of niet juist is, levert hem geen antwoord op waar hij het gevoel heeft, ja dat is het. Wat dan te doen en waarom geef Ik hem dan geen duidelijke richting aan?

Als je soms ook op die manier in jezelf twijfelt en het even gewoon niet meer weet en in je wirwar van gedachten, gevoelens en eigen willen, je ware weg niet meer vindt en ook Mij in je hart niet meer zeker bent, dan kun je je heel verloren en vertwijfeld voelen. Hoe kun je dan verder als je zelfs Mij in je niet meer verstaat en geen raad meer weet. Ja, soms trek Ik Mij terug en laat je even helemaal op jezelf met alles wat je bezighoudt. Zodat het goed tot je doordringt allemaal. Alle verschillende aspecten onder de aandacht komen en je even helemaal zelf aan het werk moet om te onderzoeken wat nu wel of niet juist is. Dat helpt je in je zelfstandigheid te komen en ook in die de zelfstandigheid tot waar leven te komen. Want jij hebt daar een taak in die Ik niet van je overneem, want dan zou je niet een “zelf” zijn in bewustheid van bestaan.

Maar wees niet bang, Ik ben er toch wel en heb je niet echt losgelaten. Dit duurt maar even en dan voel je Mij ook alweer en weet je des te sterker, tot diep in jezelf, wat juist en waarachtig Mijn liefde is en jouw weg om te gaan!