Hemels Brood 2388 t/m 2418

Hemels Brood 2388

Onverstandig, het verstand zonder de ware liefde is onverstandig. Verstandsmatige liefde is even onverstandig. Dat wil zeggen, met je verstand bepalen wat liefde is en dat dan doen, is net zo onverstandig als zonder liefde naar je verstand handelen. In beide gevallen gaat het niet om ware liefde, is het enkel het verstand waarnaar gehandeld wordt. Wie met het verstand bij zichzelf bepaalt wat liefde is, voelt niet de ware liefde in hemzelf, maar komt alleen tot een soort van surrogaat liefde. Terwijl alleen ware liefde de ware levenskracht brengt, de ware gelukzaligheid in zich bergt.

 Juist doordat mensen met hun verstand gaan bepalen wat liefde is en met hun verstand naar die verstandsmatig  bepaalde liefde gaan handelen, ontstaan er hele andere situaties, dan zij met hun handelen verwachten. Zo kan iemand denken dat het naar liefde handelen is, om iemand niet op zijn afdwaling van liefde aan te spreken. Terwijl het in het hart uit liefde gegeven kan zijn, om diegene juist wel op zijn van liefde afgedwaalde gedrag te wijzen.

Door het verstand wordt de ware liefde-instroom uit Mij geblokkeerd en dan is het niet de ware liefde, maar het verstand wat de leiding heeft. Let er op dat niet je verstand bepaalt wat liefde is, maar je hart. Luister goed naar je hart, dan luister je naar Mij, als je eigenbelang loslaat.

Hemels Brood 2389

Als er mensen zijn die je om welke reden dan ook niet met heel je hart kunt liefhebben, zoals Ik bedoel met belangeloos liefhebben, forceer jezelf dan niet, maar geef ze in jezelf aan de liefde van Mijn hart. Zet ze in jezelf in de ware liefde van Mijn hart en laat ze los, in het volle vertrouwen dat Mijn liefde hen op de juiste manier zal bejegenen en handel zelf zo veel mogelijk naar vriendschap. Als je weet dat iemand een leugenaar is, houd daar dan rekening mee, maar veroordeel diegene niet. Laat diegene aan Mijn liefde over, maar houd rekening met zijn aard als leugenaar. Als je het vermoeden hebt dat iemand niet eerlijk is, niet goed voelt in je hart, breng diegene in Mijn liefde en laat hem los. Maar houd er in je handelen, zonder te oordelen, rekening mee.

Want een gevoel in je hart over iemand is een waarschuwing van Mij. Niet om diegene te veroordelen, wel om niet verstrikt te raken in allerlei problemen door diegene. Zou je een dief niet mogen zien als een dief? Je moet hem en elk mens zien zoals diegene is, zoals diegene geneigd is te handelen. Het is wijsheid om daar rekening mee te houden. Het is liefde om diegene niet te veroordelen. Nergens is het liefde om je te laten bedriegen als je hart je waarschuwt. Luister altijd goed naar je hart, want daar geef Ik je in alle eerlijkheid en waarheid advies en daar laat Ik je weten hoe een en ander er voor staat. Jij kunt  vervolgens zelf kiezen hoe te handelen.

Dat is je vrijheid. Die kan en zal Ik niet van je overnemen. Neem wat je in oprechtheid ervaart in je hart serieus, veroordeel niemand, raak er niet wraakzuchtig door als iemand je te kort doet.  Blijf in vriendschap of ware liefde en handel naar wijsheid, zodat je bedrog doorziet en voorkomt. Want waar je kunt, is het wijsheid uit liefde om bedrog te voorkomen, leugen te ontmantelen, al het afwijkende van ware liefde aan de kaak te stellen, zonder te veroordelen, zonder haat, zonder wrok. Wel in oprechte waarheid, in oprechte betrokkenheid met ware liefde.

Wanneer je ergens niet zeker van bent, kun je het in je hart bij Mij brengen, zet het in je hart in Mijn oneindige liefde en wijsheid en laat het los, in de volle overtuiging dat bij Mij alles goedkomt, werkelijk goedkomt. Blijf bij alles toch ook altijd in je hart luisteren naar het advies wat Ik je geef en neem dat serieus.

Hemels Brood 2390

Ik heb nog nooit iemand in de steek gelaten. En Ik zal dat ook nooit doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat Ik altijd zo paraat sta als de mens het zich voorstelt. Veel mensen hebben een beeld van Mij waarbij zij een invulling ergens aan geven, die niet altijd met de werkelijkheid overeenkomt. Zo kunnen zij verwachtingen hebben waaraan Ik niet voldoe. Niet omdat Ik hen in de steek laat, maar omdat Mijn invullingen naar ware liefde niet overeenkomen met hun verwachtingen. Dan wordt er al gauw gedacht, aan die God heb ik ook niets, ik kan Hem vragen en Hij luistert toch niet. Maar die mens vergeet, dat hij er niet met zijn ganse hart bij gezegd heeft: Uw wil geschiede. En juist in veel situaties is het het beste dat de dingen gaan, zoals Ik zie dat het beste is.

Ik weet dat juist die instelling om het allemaal aan Mij over te laten voor mensen heel moeilijke is. Hun voorstellingen van hoe iets het beste kan gaan of wat zij het liefste zouden krijgen, zitten zo verankerd in hen, dat zij vaker niet eens zo beseffen hoe sterk zij vasthouden aan hun eigen invullingen. Loslaten is voor mensen nog heel moeilijk. Ook al zegt iemand bij zichzelf, nu moet ik het verder loslaten, aan Jezus overlaten, dat wil nog niet zeggen dat ook zijn hart het helemaal ten volle aan Mij overlaat. Kijk naar je hart, kun je het helemaal vanuit je hart aan Mij overlaten?!

Hemels Brood 2391

Je kunt verdriet hebben, over hoe dingen gaan, over het gebrek aan liefde in de wereld en de ongemakken die daardoor ontstaan. Maar je kunt daarnaast ook heel blij zijn met het leven, het ware leven dat je in je hebt, dat ieder mens in zich heeft en de kans om tot de volmaaktheid van dat ware leven te komen, in het volle besef van bestaan. Want alleen via deze wereld is het mogelijk om tot de ware levensgelukzaligheid te komen in een zelfbewustheid van bestaan. Op deze wereld is het gegeven, ook bewust te zijn van al datgene wat afwijkt van ware liefde, hoe onprettig dat ook is. Verdriet is daar een onderdeel van, hoe onprettig dat ook is. Maar in de hemel worden alle tranen gewist, alle verdriet in liefde weggespoeld, daar is alleen de volle gelukzaligheid van ware onbaatzuchtige liefde. Via deze onprettige aarde, met alle ongemakken en afdwaling van liefde, kun je tot in de hoogste hemel komen, de grootste gelukzaligheid.

Doorsta het verdriet en weet dat de hemel er zeker eens op zal volgen, voor jou en voor allen. Op de daarvoor aangewezen tijd. Die niet bekend gemaakt wordt, om wijze redenen van ware liefde. Geloof erin en vertrouw erop. Laat het je een bemoediging zijn dat geen verdriet blijvend is, omdat Mijn oneindige liefde het oplost, nu of in de toekomst. Kom maar bij Mij met je verdriet, laat Mij je troosten en je Mijn liefde in je hart laten voelen, zodat je weet dat het goedkomt, goed is, voor jou en iedereen.

Hemels Brood 2392

Wat jij ergens van denkt, wat je voelt dat het goed is, waar is, zonder enig eigenbelang, dat is wat Ik je aanreik. Want in alles wat goed is, liefde is, waarheid is, zonder enig eigenbelang, zijn we één, zijn mensen met Mij één. Want Ik Ben in alles wat goed is, liefde is, waarheid is, zonder enig eigenbelang is, Ik Ben dat alles. En op die manier ben jij Mij, als je zonder eigenbelang goed, waarachtig, liefde bent.

Zo gemakkelijk ben jij Mij, je hoeft er eigenlijk bijna niets anders voor te doen, dan de verleiding van het tegenovergestelde te weerstaan. Het is niet, met het doen van en handelen naar liefde kun je gelijk Mij worden, het is zodra je naar ware liefde zonder eigenbelang handelt, ben je Mij, doe je Mij, leef je Mij. Hoe eenvoudig is dat. En toch, in alles tezamen ben je Mij vaker niet dan wel, zijn mensen Mij vaker niet dan wel. In de vrije keus die jullie hebben sluipt nog zo vaak het tegenovergestelde van ware liefde, sluipt zo ontzettend vaak het eigenbelang. Vaak zie Ik hoe vastgehouden wordt aan eigenbelang, vaak wordt het vasthouden aan eigenbelang gepropageerd, in de hele samenleving, in de reclame, de film, in alles. Dat maakt moeilijk, wat zo gemakkelijk kan zijn. Ik weet het en Ik blijf juist ook dan naast je, bij je, bij jullie allemaal. En waar Ik kan, zonder je vrijheid te belemmeren, help Ik je die verleiding te weerstaan en Mij te zijn!

Hemels Brood 2393

Vergeet nooit dat je altijd in Mijn liefde gevat bent. Altijd, dat is zonder uitzondering. Ook al denk je misschien dat je het niet verdient, dat je te weinig goed hebt gedaan, veel met jezelf bezig geweest bent, weinig voor anderen gedaan hebt, dan toch heb Ik Mijn liefde om je heen, dan toch ben je in Mijn enorme liefde gevat. Hoe het leven voor jou uitwerkt, heeft alles te maken met welke keuzen je maakt, met welke intenties je handelt, met hoeveel liefde je in je hart voor anderen hebt. Maar niets van je doen of laten neemt Mijn liefde voor jou weg of maakt het ook maar een milligram minder. Onthoudt dat goed en wees je daar steeds van bewust, wees je steeds bewust van Mijn enorme liefde voor jou en voor alle mensen.

Want hoe meer je in jezelf Mijn liefde bent en in je hart voelt, des te meer kun je er ook van geven en des te meer kun je er van groeien. Is het niet zo, dat als iemand in liefde een arm om je heen slaat, je zijn liefde voelt en zelf ook liefde voor diegenen terug voelt? Kijk, zo werkt het ook als je bewust Mijn liefde voor jou voelt. Het verzacht je hart en doet je liefde voor Mij voelen. En in die liefde straal je liefde uit naar je naasten, neem je liefde op in je handelen, zo groei je naar meer en meer liefde. Vergeet nooit te voelen dat Ik je altijd innig liefheb!

Hemels Brood 2394

Onderweg. Jullie zijn allemaal onderweg naar het ware bestaan, het ware leven. Want denk niet dat deze wereld het ware leven is. Via deze wereld kun je het ware leven bereiken. Via de gebeurtenissen tijdens je verblijf op deze aarde. Maar de samenleving is nog niet het ware leven. Het is allemaal tezamen je weg tot waar leven. Want waar leven heeft niets te maken met hoeveel geld iemand heeft, hoeveel winst iemand maakt, hoeveel succes iemand heeft, hoeveel waardering iemand krijgt, hoeveel macht iemand is toegestaan of naar zich toe heeft toegetrokken.

Het ware leven heeft meer te maken met hoe onbaatzuchtig iemand is, hoe verdraagzaam naar elkaar, hoe geduldig iemand kan zijn, hoeveel begrip en compassie iemand heeft, hoe dienstbaar en hoe nederig iemand vanuit zijn hart is, hoe liefdevol zijn hart is naar Mij en naar zijn mensen om hem heen. Kan hij vergeven wat hem wordt aangedaan en diegene die van liefde afdwaalt helpen tot liefde terug te komen, zonder er zelf iets voor terug te hoeven ontvangen. Kan hij alle materiële goed loslaten en puur vanuit de liefde in zijn hart handelen, dat heeft met waar leven te maken. Daar zijn jullie allen naar onderweg, door Mijn liefde geleid.

Hemels Brood 2395

Hoeveel een mens ook weet, er is altijd nog veel en veel meer voor hem om te weten. De mens kan zich geen voorstelling maken van hoeveel er nog te weten is. En zo is het ook met liefde. Iemand kan naar veel liefde handelen, toch is er altijd nog veel en veel meer liefde om naar te handelen dan de meest naar liefde handelende mens al doet.

Want alles weten is oneindig, alle liefde is oneindig, en hoe zal een mens op aarde oneindig kunnen bevatten? In zijn aardse beperking lukt dat niet. Maar hij kan zijn aardse beperkingen te boven komen en in het oneindige gaan zien, in het oneindige gaan begrijpen, en in het oneindige leven gaan Zijn. Want het bestaan op aarde in de materie zal voor iedereen eens ophouden en juist het ware geestelijke leven zal dan zonder de materie doorgaan in eeuwigheid, oneindig. Zoals liefde oneindig is, zoals wijsheid oneindig is, zoals het ware leven oneindig eeuwig Is. Ook nu al, ondanks de materie, ook nu al. Eeuwig, oneindig, is ook terwijl je in de materie bent niet weg, de materie belemmert slechts het ware zicht bij de mens die nog in volmaaktheid te groeien heeft.

Al weet je veel, heel veel, blijf open staan voor nog meer, nog veel en veel meer. Al heb je veel liefde, blijf open staan voor nog meer, nog veel en veel meer liefde. Al ben je gelukkig, blijf openstaan voor meer, veel en veel meer gevoel van geluk!

Hemels Brood 2396

Van tijd tot tijd stel Ik mensen op de proef en laat Ik een situatie ontstaan waarmee te zien is hoe die mens gegroeid is. Want als je niet regelmatig datgene wat je geleerd hebt, kunt toepassen, vervaagt de lering, vervaagt de vaardigheid en moet iets weer opnieuw aangeleerd worden. Mensen vergeten als het niet regelmatig herhaald wordt. Ook is er oefening nodig om iets wat net geleerd is, vast verankerd te krijgen. Doe je iets één keer, dan weet je hoe het gaat, hoe het te doen. Maar zit er dan een lange tijd tussen de volgende keer, dan sta je te denken, hoe ging dat ook alweer. Zo is het met alles wat je leert, je hebt oefening nodig om het je eigen te maken en goed te kunnen blijven doen.

Zo is het ook met geestelijk leven, met de wijze van liefhebben, met het toepassen van wijsheid uit liefde. Je hebt er oefening in nodig om het jezelf goed en blijvend eigen te maken. Zo toets Ik je van tijd tot tijd of je het geleerde nog weet toe te passen. Daarmee laat Ik je vaardigheid opbouwen, zo kun je je het geleerde helemaal blijvend eigen maken en ook steeds iets bij leren, tot een zekere volmaaktheid in ware liefde en daaruit voortkomende wijsheid, als een stralende zon je leven is. Tot je leven die stralende zon van liefde en wijsheid is.

Hemels Brood 2397

Waardepapieren, waaruit blijkt wat iemand waard is, die zijn voor Mij niet nodig. Geen diploma, geen titel, geen functie is voor Mij een maatstaf. Alleen het hart is voor Mij een maatstaf. Aan het hart zie Ik wat iemand voor zichzelf en voor anderen waard is. Hoeveel oprechtheid is er in het hart, hoeveel waarheid, hoeveel liefde en zorg, hoeveel nederigheid, hoeveel dienstbaarheid en hoeveel van het tegenovergestelde van dat al, hoeveel egoïsme, hoeveel boosheid, hoeveel leugen en bedrog, hoeveel hooghartigheid e.d. Ik kijk naar het hart en daar ligt voor Mij de maatstaf.

En Ik zeg je, er zijn mensen die, in jullie omgangsvormen gesproken, voortreffelijke waardepapieren hebben, die bekend staan om hun hoge functie, hun uitgebreide titels en noem maar op. Die alom gerespecteerd worden, maar toch voor Mij dat niet zo hebben, want Ik zie in hun hart en daar zie Ik heel andere dingen, Ik zie wat voor jullie mensen verborgen gehouden wordt en dat geeft heel andere waarden dan de papieren en dan het uiterlijk lijkt.

Als je de wereldse kijk eens los laat, niet afgaat op waardepapieren, niet afgaat op functie, titel en wat zoal maatschappelijk gezien wordt als een goede maatstaf, maar naar je hart gaat, naar de oprechtheid en eerlijkheid van je hart, in alle nederigheid, dat wil zeggen zonder hoogmoed of vooroordelen, dan kun je daar aanwijzingen vinden over iedereen in de juiste verhouding, in Mijn liefde in jouw hart.

Hemels Brood 2398

Ieder mens is uniek. Ieder mens is net een beetje anders. Ook al lijken mensen op elkaar, toch is geen mens helemaal gelijk aan een ander. Er is altijd een verschil. Met dat verschil is ieder mens uniek zichzelf. Zo ben jij jezelf, in dat verschil ben jij jezelf. In dat verschil maak jij het geheel compleet. In dat verschil maakt ieder mens het geheel compleet. Juist die verschillen maken tezamen het grote gehele patroon van waar leven. Juist waarin jullie niet gelijk zijn, juist daar past alles ineen, past alles tezamen, passen jullie tezamen.

Het is dus juist het verschil wat het verschil uitmaakt. Niet hoe gelijk je aan elkaar bent, maar hoe verschillend je aan elkaar bent. Want dat verschil maakt het patroon van leven wat je ziet en meegemaakt. Het verschil wat er niet voor niets is. Het verschil is dan ook altijd de beweging en zonder verschil zou er geen beweging zijn. Beweging die naar het ware leven gaat en in het ware leven in beweging blijft. Altijd het ene verschil aanvullend aan het andere, altijd elkaar aanvullend, elkaar versterkend.

Op die manier blijft liefde in beweging, zo blijft het leven in beweging. Zo blijft groei de beweging tot waar leven, tot ware liefde. Voel je je anders dan een ander, je bent daarom niet minder,  je bent in waarde gelijk, maar in jezelf ook verschillend. Je bent uniek en mag dat juist zijn!

Hemels Brood 2399

Kijk naar de vrije natuur, hoe schittert dat alles in de zon, met de prachtige kleuren van bloemen en vlinders. Welk een rust gaat er uit van die vrije natuur, waar geen dwang van zich doet spreken. Waar vrede en zachtheid de sfeer is en waar je zelf ook tot rust kunt komen. Hoe anders is het bij de mens. Die gejaagd steeds maar doorgaat met het willen bereiken van meer, meer, meer.

Waar houdt dat op? Wanneer heeft de mens genoeg? En van wat heeft hij dan genoeg? Want steeds bedenkt de mens zich wel weer iets nieuws wat hem opjaagt, eisen aan hem stelt en zijn geestelijke groei belemmert of in elk geval vertraagt. Wat zijn vrijheid en rust verstoort en wat hem blind maakt voor de vrije natuur, voor de rust en de vrede die er in de vrije natuur is en die ook bij hem kunnen zijn, als hij ernaar zou kijken, als hij het in zich zou opnemen, als hij er een tijdje in volle overgave zou verblijven.

Alles in de vrije natuur, de schitterende kleuren, de zachtheid, de stralende zon, het kabbelende water van een beekje, de vogels, de vlinders, de harmonie en vrede van dat alles, is getuige van Mijn liefde in alles. Wie wil er niet in Mijn liefde wandelen, zodat rust en vrede hem omspoelt? Kijk en geniet van die rust en die vrede en laat jezelf er helemaal van doordringen, laat jezelf helemaal van Mijn liefde doordringen.

Hemels Brood 2400

De overtuiging. Hoe overtuigd ben je van Mijn liefde, hoe zeker ben je van Mijn liefde? Zoveel mensen hebben angsten, omdat ze Mijn liefde voor hen niet kennen, zich niet bewust zijn van Mijn liefde. Hoe bewust ben jij van Mijn liefde? Als je nog angst hebt voor het een of het ander, ken je Mijn liefde nog niet ten diepste. Mijn liefde gaat alle angst te boven, Mijn liefde neemt alle angst weg. Angst uit onzekerheid, angst voor het onbekende.

Je kunt alles leren, alles leren kennen. Niets hoeft onbekend te blijven, maar veel is nog onbekend. Wees daarvoor niet bang, want alles is altijd in Mijn liefde gevat en zo kun je ook altijd onbezorgd zijn. Alles ligt in Mijn Hand en bezorgdheid maakt de situatie niet anders. Liefde en naar liefde handelen kan veel uitmaken, veel verschil uitmaken om tot een goede oplossing te komen.

Hoe meer je overtuigd kunt zijn van Mijn liefde in alles, des te rustiger kun je alles aan, wat op je pad komt. Des te meer kun je loslaten, aan Mijn liefde overlaten en weten dat het goed komt. Zoek steeds naar Mijn liefde in je hart, leer voelen door Mijn liefde in je hart, leer kijken door Mijn liefde in je hart, leer te luisteren door Mijn liefde in je hart en alles zal je meer en meer duidelijk worden, bekend worden, naar waarheid en liefde bekend worden.

Hemels Brood 2401

Het is pas helemaal goed als alle niet-liefde vervangen is door liefde, blijvend vervangen is. Blijvend, want nu is het nog regelmatig een wisselende situatie. In deze en gene situatie blijf je in liefde, maar in een andere situatie verval in het tegenovergestelde er van. Bij heel veel mensen gaat dat zo wisselend. Bij de één is het al vaker liefde dan bij de ander. Maar al komt het nog maar sporadisch voor dat je afwijkt van liefde, het hemelse bereik je alleen in volkomen liefde die blijvend de jouwe is. En daar ben je naar op weg. Met je hart en met je verstand. En daarbij mag je er rekening mee houden dat je noch je hart, noch je verstand tot liefde kunt dwingen. Je kunt alleen je wil, je intentie er op zetten in liefde te groeien. Je kunt steeds opnieuw naar jezelf kijken, hoe je handelde en wat daarbij je motivatie is geweest. En steeds opnieuw kun je bij jezelf elke afdwaling van liefde erkennen en aan Mij geven en Mij vragen je te helpen.

Mij vragen om al datgene wat geen ware zuivere liefde was te leren tot ware zuivere liefde te brengen. Steeds is je wil nodig, je inzet is nodig, het werkelijk willen leren is nodig, oprecht willen is nodig. Maar geen dwang, niet omdat je weet dat je in alles liefde moet zijn om  het hemelse te kunnen bereiken, jezelf dwingen, jezelf forceren. Want liefde laat zich niet dwingen en de hemel kom je dwingend niet eerder in dan wanneer je in alle vrijheid uit jezelf, zonder dwang, volkomen liefde bent geworden.

Dat lukt je het best door in je hart steeds bij Mij te komen, in je hart steeds naar Mij te luisteren en je beste inzet te geven om Mijn adviezen op te volgen. Niet onder dwang, nooit onder dwang, maar in vrijheid, in de vrije lering stap voor stap. Tot je in alle vrijheid de ware liefde uit jezelf, uit je eigen hart in verbinding met Mij en uit eigen vrije keus, geworden bent. Vertrouw er op dat dat je zeker zal lukken!

Hemels Brood 2402

Gelukkig zijn in je hart, intens gelukkig zijn in je hart. De mens die Mij ontmoet in zijn hart voelt geluk in zijn hart, voelt zich gelukkig in zijn hart. Want waar Ik ben, is Mijn liefde en wie met Mij in contact komt voelt Mijn liefde en deze liefde vervult die mens met blijdschap, hemelse blijdschap. Dit gevoel van geluk is dan ook geen aards materieel gevoel van geluk, maar het hemelse ware levensgevoel wat met geen materieel aards gevoel van blijheid te vergelijken is.

Want een mens kan blij zijn met zijn goede leven, zijn materiële bezittingen, zijn mooie baan, zijn huis, zijn auto en wat al niet meer, maar de blijdschap, het gevoel van geluk als je Mij in je hart treft, gaat dat verre te boven. Dat is het ware leven, het ware levensgeluk, wat niet met het materiële aardse leven te vergelijken is, een geluksgevoel wat oneindig veel meer waard is dan welk materiële besef ook. Want het materieel aardse leven is te zien als een omstandigheid, waarin mensen als een eigen vrij bestaan, in het volle besef daarvan, uit vrije keus tot het ware leven kunnen groeien.

Waar leven is ware liefde en ware liefde geeft de hoogste oneindige gelukzaligheid. Wie tot dat ware leven komt, komt tot die hoogste oneindige gelukzaligheid. Ik Ben het ware leven, de ware liefde, Ik Ben Die hoogste oneindige gelukzaligheid. Voel Mij in je hart en groei zelf tot waar leven, tot die gelukzaligheid.

Hemels Brood 2403

Veel mensen zijn uit op sensatie. Zij willen bij alles wat sensatie geeft zijn. Het moet heel ongebruikelijk zijn en dan vinden ze het interessant en willen daar bij zijn, zelfs willen ze er deel aan hebben zodat zij ook interessant gevonden worden. Maar interesse in het ware leven hebben zij niet. Daar is weinig sensatie aan. Daar moet je iets voor doen zonder dat het opvalt, zonder dat het je op een voetstuk plaatst, zonder sensatie. Dat trekt mensen die op sensatie belust zijn niet.

Er zijn maar weinig mensen die zonder het opwindende gevoel van sensatie, zich voor het ware leven interesseren. Zij vallen in het dagelijkse wereldse leven van elke dag niet op. Staan niet vooraan, maar doen in stilte hun liefdevolle werk voor Mij en hun medemensen. Zij hoeven niet gezien te worden, zij hoeven geen aandacht voor hun werken voor anderen, zij lopen niet te koop met allerlei mooie verhalen over hun doen en laten. Zij laten bescheiden de ander denken dat zij de moeite niet waard zijn om enige aandacht aan te geven en toch doen zij interessanter werk en opzienbarender werk dan alle sensatie tezamen. Want zij leven Mijn liefde, zonder er ophef van te maken. In stilte leven zij zoveel zij kunnen naar Mijn ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2404

Wie zijn hart uit liefde laat spreken, laat Mij spreken. Wie naar de liefde in zijn hart luistert, luistert naar Mij. Wie dat doet, hoeft Mij niet meer te zoeken, hij heeft Mij gevonden. Toch zijn er mensen die Mij gevonden hebben en Mij niet herkennen. Zij beseffen niet dat wat zij uit belangeloze liefde doen, uit Mij gedaan wordt. Zij beseffen niet dat het luisteren naar de liefde in hun hart, luisteren naar Mij is. Ik laat hen en geef hen die tijd. Zoals zij uit die ware liefde in hun hart handelen, zo handelen zij naar Mijn ware liefde en zo zullen zij op een daarvoor bestemde tijd Mij wel gaan zien en herkennen.

Het hoeft niet per se zo te zijn dat wie naar Mijn liefde handelt, Mij ook al geheel herkent. Veel mensen zien Mij niet en handelen toch al veel naar Mijn ware liefde in hun hart. Er zijn er veel meer die niet naar hun hart luisteren en denken Mij te kennen. Wie niet uit liefde in zijn hart handelt, maar naar eigenliefde en eigen willen, kan over Mij gehoord hebben, over Mij gelezen hebben, maar kent Mij toch nog niet. Voor diegenen is het moeilijker Mij werkelijk te kennen, dan voor diegenen die naar de liefde in hun hart handelen. Toch, uiteindelijk zullen alle mensen Mij zien en in volle gelukzaligheid herkennen.

Hemels Brood 2405

Zolang je je nog ergens druk over maakt wat  je tekort doet, wat je onprettig, oneerlijk vindt en je ergert je, is dat je ego, je eigen willen en heb je nog een zekere mate van eigenliefde. Je kunt dan nog niet helemaal inzien, dat wat een ander zegt of doet, zijn afdwaling van Mijn liefde is, maar niet Mijn afdwaling van liefde voor jou. En je bent dan nog bang dat jouw behoeften niet vervuld zullen worden. Maar dat is niet aan de mens, dat is aan Mij. En in deze wereld is afdwaling van liefde toegelaten, zonder dat het werkelijk schade doet aan de levende ziel, aan de goedwillende mens.

Het brengt inzicht, zet aan tot nadenken, prikkelt het ego als het nog eigengericht is en brengt daarmee het ego in het daglicht. Zodra je in alles in vrede en rust kunt blijven en bij alles wat je tekortgedaan wordt dit kunt laten bij degene die het je “aandoet” zonder diegene dat kwalijk te nemen en het aan Mij geeft in je hart in liefde blijft, in Mijn liefde blijft, slinkt je ego en groeit deemoed waardoor liefde vrij ruimte krijgt.

Steeds zul je zien hoever je ego geslonken is door kleinere of grotere gebeurtenissen, om je te helpen je ego los te laten en tot waar leven, tot ware liefde te groeien.

Hemels Brood 2406

Geen mens is zo belangrijk vanuit het menselijk wereldse gezien, dat hij iets inbrengt in de Schepping wat niet van Mij uitgaat of uitgegaan is. Belangrijk is ieder mens wel, maar dan alleen in Mijn liefde, niet in enigerlei verdienste. Maar in het wereldse denken heeft de mens wel maatstaven, die de ene mens belangrijker maken dan een andere. Maar de maatstaven die de mens hanteert, zijn dan eens deze en dan eens heel andere. Soms kan iemand met veel geld als belangrijker gezien worden dan anderen. En op de wereldse manier gedacht, is dat de mening van meerdere mensen. Omdat zij bijvoorbeeld van die geldhebbende mens afhankelijk zijn voor hun inkomen.

Zo’n belang van mensen is er in het hemelse ware leven niet. Omdat daar Mijn ware onbaatzuchtige liefde de toon aangeeft en het belangrijkste is. Liefde maakt juist geen onderscheid en liefde zorgt er juist voor dat alle mensen, zonder gebrek alles krijgen wat van belang is. Er is niemand die meer krijgt dan een ander omdat hij belangrijker zou zijn.

Maar door die wereldse verhoudingen denken mensen dat voor het ware leven dezelfde belangen gelden. Zodat het geëigend lijkt om mensen die veel macht hebben of veel van zich doen spreken, op een voetstuk te zetten met het idee dat zij ook belangrijker en betere mensen zijn . Terwijl, geen mens is in de Schepping belangrijker voor het geheel, dan het handelen naar volkomen liefde. Dat is voor het ware leven van het grootste belang voor de mens, het handelen naar ware liefde in volkomen deemoed en zachtaardigheid.

Hemels Brood 2407

Alles kan veranderen. Je weet niet wat er nog allemaal veranderen kan. Elk moment kan anders worden dan je gedacht hebt. Niets hoeft hetzelfde te blijven, al wil je dat nog zo graag. Wanneer het tijd is voor verandering, komt er verandering. Want het gaat in het wereldse leven er niet om, om alles bij het hetzelfde te laten, omdat dat het aangenaamst, het gemakkelijkst, het bekendst is, het gaat er om te groeien en verder te komen. En daar is altijd  verandering voor nodig. Zie je een plant ooit groeien zonder te veranderen? Zie je een kind ooit groeien zonder verandering?

Houd daarom verandering niet tegen, het is een zegen van Mij en de weg tot groei, groei en nog meer groei. Wie geen verandering toestaat wanneer veranderingen zich aanbieden en ze tegenwerkt, die geef Ik uiteindelijk toch verandering en die is dan niet meer zo gemakkelijk aan te gaan, omdat het dan met een schok gepaard gaat. Ik raad je aan om bereid te zijn om te groeien, wees bereid veranderingen aan te gaan, aan te nemen. Veranderingen zijn Mijn liefde voor jou om nog eens te meer te groeien, in waarheid en liefde te groeien.

Hemels Brood 2408

Hier en daar zijn kleine lichtjes van lieve mensen die de liefde uit het hart eenvoudig leven. Die er in de wereld bovenuit steken. Die lichtjes zijn als bakens en contactpuntjes met Mijn liefde. Het zijn er niet veel op de hele mensheid gezien, maar ze zijn er. Merk ze op en wees zelf zo’n lichtje voor anderen. Laat je liefde stralen, eenvoudig stralen. Dat doet veel mensen goed, ook veel mensen waarvan je dat niet direct zou zeggen of ziet.

Alle liefde werkt door naar de uiterste hoeken van de Schepping en is heel belangrijk. Wees zo’n liefde, niet om belangrijk te zijn, maar omdat je het belang ervan inziet. Maar je bent vrij en het is dan ook aan jou om te handelen naar liefde, het is jouw vrije keus. Laat je niet dwingen, dwang is geen vrijheid. De liefde is pas helemaal liefde als je daar vrij en ongedwongen zelf voor kiest en je er helemaal niets voor terug hoeft, als je het zonder bedenkingen kunt geven en omgekeerd kunt aannemen.

Het licht stroomt alle kanten op en zo is het ook met ware liefde, het doordringt alle hoeken en uitersten van de Schepping. Al zijn het nu nog kleine lichtjes, al ben jij misschien nog maar een klein lichtje, je liefde straalt toch heel ver, het licht komt toch overal en wie kan zien, ziet alle lichtjes hoe klein ook. En al die kleine lichtjes, al die liefde doet goed aan heel veel mensen!

Hemels Brood 2409

Alle wegen zijn Mijn wegen. Maar de mens kiest welke hij van Mijn wegen gaat. Hij kiest de weg, Ik maak die weg die hij kiest passend naar diegene. Zo gaan wij altijd tezamen. Maar of diegene zijn weg kiest om met Mij samen te gaan of omdat hij die weg voor zichzelf kiest, maakt wel een groot verschil.

Want in het ene geval kiest hij ervoor met Mij te gaan, wat betekent dat hij zoveel mogelijk zijn leven naar ware liefde inricht, terwijl in het andere geval het goed mogelijk is dat hij in het geheel niet in Mij gelooft en gewoon kiest wat hij denkt dat voor hem het beste is. Dan kan het zijn dat hij ook naar liefde leeft, maar niet bewust is van Mijn aanwezigheid, of het kan zijn dat hij in zelfzucht zijn wegen kiest.

Evengoed, welke weg een mens ook kiest, hoe hij ook kiest zijn leven vorm te geven, het blijven altijd Mijn wegen die de mens in vrijheid mag gaan, zich wel of niet van Mij bewust, wel of niet naar liefde handelend. En hoe die weg dan werkelijk gaat, ligt aan de basis van zijn keuze, is dat ware liefde, vooral ware liefde, of iets anders, is er ook sprake van eigenzin, eigenzucht, eigen invulling. Dat maakt het verschil, dat is ieders vrije keus, op Mijn wegen!

Hemels Brood 2410

O Mijn kinderen, Ik heb jullie zo oneindig lief, je kunt je daar geen voorstelling van maken, Ik heb jullie werkelijk zo lief. Niets heb je werkelijk te vrezen, want Mijn liefde staat boven alles. Je kunt het niet bedenken of meemaken, Mijn liefde staat er boven en alles, de hele Schepping buigt zich naar Mijn oneindige liefde voor jullie allen. Laat alles los en buig mee in Mijn oneindige liefde en Mijn liefde tilt je op, richt je leven, maakt je bewust van waar leven, laat je Mijn liefde beseffen in je hart en in elke cel van je lichaam, in je ziel, je geest. Laat los en Mijn liefde vult je geheel, tot in de kleinste uithoeken van je lichaam, tot in de kleinste uithoeken van je ziel, je geest, je leven, alles.

Zoveel liefde heb Ik voor jullie allemaal en die liefde is nooit weg. Wat er ook gebeurt, Mijn liefde is er oneindig groot altijd! Zoveel liefde krijg je van Mij altijd, wat er ook gebeurt, wat je ook doet, of je Mijn liefde bemerkt of niet, dat maakt geen verschil. Vandaag, morgen, altijd, voor jou en voor alle mensen. Oneindig. En al kunnen jullie, al kun jij het oneindige niet overzien, de omvang van Mijn liefde niet als zodanig vatten, laat toch zoveel mogelijk Mijn liefde tot je doordringen, tot je besef komen, neem Mijn liefde in je besef aan, zodat je het gaat voelen, meer en meer gaat voelen en je gaat verwarmen, meer en meer gaat verwarmen.

Zodat je uitstraling meer en meer Mijn ware liefde wordt, zacht en goedmoedig, geduldig, maar ook spits en zeker. Laat met de liefde ook de wijsheid in je besef komen, waarmee je alles hebt om je leven tot waar leven te maken, liefde en daaruit voortkomende wijsheid geeft je alles wat je nodig hebt en je hebt het!

Hemels Brood 2411

Als je alles al in liefde doet, steeds in je hart naar ware liefde gaat en leeft, dan zal het in jezelf steeds meer tot vrede en rust komen. Maar denk niet dat de wereld om je heen dan ook tot die vrede en rust komt. Om je heen zal de wereld nog steeds doorrazen. Onvrede, onrust, onprettige situaties zullen zich nog steeds om je heen afspelen. Want de wereld heeft zich niet tot ware liefde gekeerd en zo heeft de wereld ook geen vrede en geen rust.

Verbaas je er niet over, dat alles blijft doordraaien om geld, macht, roem, om commercie, om hebben, nemen, enz. De mens die tot de liefde in zijn hart komt, daaruit leeft en daaruit zijn naaste liefheeft, zonder voorbehoud, gaat in zijn hart een vaste vrede en rust ervaren, die door de wereldse onrust, de wereldse bedrijvigheid, de wereldse krachten en machten niet verstoord wordt. Terwijl om je heen als het ware de hel waart, kan het in jezelf hemels zijn. Stoor je dan niet aan het uiterlijke gebeuren, laat het je innerlijke vrede en rust niet verstoren. Laat het je liefde uit je hart niet verstoren.

Wees eenvoudig die ware liefde die je in je hart voelt en straal dat uit, wat er ook om je heen gebeurt. Want van het wereldse gekrakeel neem Ik niets af. Maar aan wie naar de liefde in zijn hart wil luisteren en wil leven, die voeg Ik wel toe, liefde, in een overlopende maat!

Hemels Brood 2412

Je vraagt je zo nu en dan af, hoe dat zit met je geheugen, naar je bestaan voor je op deze aarde kwam. Dat geheugen is jullie leven, je ware leven wat je bedoelt bent hier zelfstandig, in een van jezelf bewust eigen bestaan te worden, uit eigen vrije keus. En voor je bestaan op aarde had je die zelfstandigheid niet op die manier, daarom kun je daaraan ook geen geheugen hebben. Wat wel was, is waar leven in een andere verbintenis met Mij dan in het aardse bestaan. Met de groei van de mens in een eigen besef van waar leven en het zelf vrij worden tot waar leven, in dat eigen bestaansbesef, komt een zeker geheugen naar wat was wel terug, alleen niet voordat er een zekere groei tot stand gekomen is, niet voordat de juiste tijd, het juiste moment daar is.

Het geheugen wat dan terugkomt, is eigenlijk niet te vergelijken met je geheugen zoals je dat nu op deze aarde hebt, maar is een weten over waar leven en daarin ligt besloten ook te weten wat voor deze aarde, voor dit aardse bestaan al is en was en zal zijn. Waar leven is oneindig, is tijdloos, is. Het totaal is leven en het geheugen is dit totale leven, is weten, beseffen en weten.

Nu is alles weten nog niet aan de orde, er is bij de mensen nog niet de volkomen liefde, de volkomen belangeloze ware liefde, wat het ware leven is. En zo is er ook niet het totale weten met terugblik op wat altijd is, wat voor je komst op aarde jouw oorsprong is. Je wezenlijkheid leer je eerst hier kennen, als zelfstandig wezen, wat van oorsprong liefde is en wat je nu hier zelf mag worden, mag zijn!

Hemels Brood 2413

Trek je in al je doen en laten één lijn, ben je in alles helemaal consequent? Elke situatie is anders, elk mens is anders en bij elke situatie, elk mens, pas je je aan, daar kun je niet altijd consequent in zijn, je bent niet altijd consequent. Naar waarheid consequent zijn in elke situatie, bij elk mens, is altijd naar dezelfde basisgedachten handelen. Altijd naar ware liefde handelen, consequent.

Dat lukt nog welhaast niemand, dat is nog steeds een moeilijke opgave voor veel mensen. De verleiding is altijd aanwezig, de verleiding om af te wijken van consequent naar liefde handelen. Maar kijk, liefde is een gevoel en consequent blijven is een besluit, dat meer ligt in het verstand. Het is een sturing van het gevoel door het verstand, terwijl de sturing van liefde in het hart ligt. Hoe consequent kan liefde dan zijn? Net zo verschillend als situaties en net zo verschillend als mensen.

Alles is in de mens aanwezig als een totale flexibiliteit, niet star en volkomen vastgelegd, maar vrij in de ruimte, vrij in het hart, vrij in ware liefde. Zo is het bedoeld voor de mens te zijn, in vrijheid van keus, die leert aan de mens wat uiteindelijk in alles de beste keus is. En wie die keus in vrijheid maakt, zonder afdwalingen, bereikt het ware leven, de eeuwige vrije gelukzaligheid.

Hemels Brood 2414

De effecten van verleiding op deze aarde zijn groot en voor de mens moeilijk te weerstaan in de zwakte van het mens zijn. Maar wie werkelijk wil, kan zijn wil sterken aan Mijn liefde. Wie werkelijk wil, trekt de kracht van Mijn liefde naar zich toe. Maar daarvoor is dan wel een krachtige wil nodig. Een krachtige wil om de verleiding te weerstaan is nodig, om de kracht van liefde te ontvangen en in het hart te laten groeien. Liefde, met kracht naar je toegetrokken, overwint alle verleiding. Juist die liefde, met de kracht van de wil om de verleiding te weerstaan, wordt dan de beste wegwijzer, de beste leiding in de chaos van het wereldse leven, het wereldse denken, de wereldse beslommeringen.

Juist die ware onbaatzuchtige liefde wordt dan het houvast om niet te verdrinken in de verleiding, niet te worden meegezogen met alle mensen  die de verleiding nog niet kunnen weerstaan, omdat zij de weg nog niet gevonden hebben.

Nu je dit weet, nu weet je de weg. Maar alleen weten nog niet genoeg, het komt er op aan te handelen naar wat je weet en gelooft, oprecht in een duidelijke wilskracht en ware liefde.

Hemels Brood 2415

Als Ik Mijzelf toon in je hart, herkent je hart Mij met vreugde. Aan die vreugde weet je, dat Ik het ben die je hart beroert. Niets of niemand kan je hart zo met vreugde vullen dan de herkenning van Mijn liefde, de herkenning van Mij. In die vreugde ligt dan ook je contact met Mij, je gesprek met Mij, wat in die vreugde ook ernstig kan zijn. Ernstig als het gaat om dingen waar je niet goed raad mee weet. Maar zodra je van Mij voelt dat het goed komt, zodra je Mijn raad begrepen hebt, keert de vreugde weer terug, vreugde over de nieuwe inzichten die je via het hart verkregen hebt en die waardevol zijn voor al hetgeen waarmee je geen weg meer wist.

Die nieuwe inzichten in het hart wijzen je de weg en ondersteunen je op die weg. Dat is ook Mijn liefde die je steunt en opricht, die je moed geeft, die weg te gaan. Wellicht een weg die onbekend voor je aanvoelt, maar gaande die weg gaat je hart, ga jij het meer en meer herkennen als juist en goed. Durf de weg die je hart je aangeeft te gaan, neem maar aan wat er gebeurt en alles komt op een zeker moment zo op zijn plaats, dat je herkent dat het goed is, met je hart herkent dat het goed is. Dan alweer vult je hart zich met vreugde!

Hemels Brood 2416

Als iedereen in liefde bleef, zou er geen boosheid meer nodig zijn. Maar nog steeds wijken mensen van liefde af. Nogal eens zonder dat zij zich daarvan zo duidelijk bewust zijn. Het leven gaat zijn gang en men is gewend geraakt de dingen zo aan te pakken als naar eigen wens het gemakkelijkst is. Dat daarmee nogal eens voorbijgegaan wordt aan de noden van andere mensen, wordt niet opgemerkt. Hoe opmerkzaam ben jij? Hoe goed ken je de mensen naast je, in je omgeving?

Als je steeds alleen van jezelf uitgaat, wat jij prettig vindt, normaal vindt, gewend bent, geleerd hebt, dan kun je gemakkelijk voorbij gaan aan de noden van anderen in je omgeving. Je denkt dat je het goed doet en merkt daarbij niet op, hoe een ander je nodig heeft. Wie zal je er opmerkzaam op maken? Als jezelf niet kijkt, luistert, hoort, niet openstaat voor wie anders is dan jij invult, hoe kun je dan de noden van andere mensen begrijpen?

Want inzichten beginnen bij jezelf. Je kunt geen enkel nieuw inzicht in je opnemen, niet van Mij en niet van iemand om je heen, als je niet bij jezelf daar ruimte voor vrij laat, als je je niet in jezelf daarvoor opent, als je niets van jezelf, van je eigen invullingen loslaat, als je niet in jezelf een oningevulde belangstelling hebt voor anderen om je heen.

Als je behulpzaam wilt zijn, begint bij jezelf, wees bereid van jezelf los te laten, je eigen gewenning los te laten en opmerkzaam uit jezelf, anderen te zien, dan kun je in ware liefde meer helpen dan je nu denkt te doen!

Hemels Brood 2417

Je kunt in het klein menselijke toch ook Goddelijk zijn. Overal waar liefde is, onbaatzuchtige liefde, is het Goddelijke. Wat je met liefde doet, doe je uit het Goddelijke. Tot in het kleinste gaat Mijn Goddelijke liefde, niets is voor Mij te klein. Laat ook niets voor jou te klein zijn. Niets is voor Mijn oneindig grote liefde te klein, zorg ervoor dat jij ook het kleinste liefhebt. Want ook met het kleinste mag je bij Mij komen. Ook met het meest klein menselijke mag je bij Mij komen, Ik zal je in liefde raad geven.

Voor Mij is niets in de hele Schepping onbelangrijk, niets is te klein om er aandacht aan te besteden. Het zou niet kunnen, zoals het kleinste steekje in een breiwerk even belangrijk is in het geheel, het kleinste radertje in een klok, zo is in Mijn Schepping het kleinste van belang voor het geheel. En tot in het kleinste van het kleinste reikt Mijn liefde. Zeg daarom niet, hiermee val ik onze hemelse Vader, onze Schepper niet lastig, het is te klein, te onbelangrijk. Kom toch maar bij Mij, met het kleinste evengoed als het grotere. Want in alles is Mijn liefde en zo is alles even belangrijk, ook al heeft het niet allemaal dezelfde taak of functie in het grotere geheel.

En zo je met het kleinste al bij Mij mag komen, zo mag je ook met jezelf bij Mij komen, want voor Mij ben jij, mens, heel belangrijk. Voor Mijn liefde ben jij heel belangrijk. Dus denk zeker niet dat je te klein, te onbelangrijk bent. Want jij mens, je bent Mijn levende liefde, zo belangrijk ben jij, Mijn levende liefde.

Hemels Brood 2418

Hoe kan Ik het hemelse besef aan mensen overbrengen, als er geen woorden, geen begrip in welke taal dan ook is, wat dat kan beschrijven, wat dat bij benadering kan weergeven? Alleen het innerlijk zuiver geestelijke besef in de mens kan de hemelse taal verstaan. Maar bij velen is dat besef geheel overwoekerd door al het wereldse denken, door de werelds gebruikte taal en in die taal zijn geen woorden voorhanden die de hemelse situatie tot uitdrukking kunnen brengen. Daarom kies Ik voor situaties die Ik de mens geef, om hem te leren en tot inzicht te brengen, om zijn diep liggende innerlijke hemelse besef naar boven te brengen. Zodat het ware hemelse toch tot uitdrukking gebracht wordt in de mens.

Maar er zijn niet zoveel mensen al zover, dat hemels besef zonderde de gebruikelijke taal in hen tot verstaan gebracht kan worden, zodat zij achter de woorden van de gebruikelijke taal de hemelse taal kunnen ontdekken en verstaan. Van een miljoen mensen zijn het er weinig die zonder de gebruikelijke taal Mijn Woord innerlijk kunnen verstaan, maar het zijn er zeker nog wel duizenden, over de aarde verspreid. Het blijft alleszins de moeite waard om hemelse teksten te schrijven en Mijn Woord te blijven uitdragen. Want wie herkent aan de buitenkant wat zich bij iemand van binnen door allerlei situaties afspeelt?

Als Mijn Woord steeds genoeg voorradig is, hoeft niemand te hongeren. Deel uit waar de vraag zich voordoet, zoals je in je hart wordt ingegeven. Want daar openbaar Ik je Mijn liefde, Mijn wil, Mijn advies. Laat dus in alle oprechtheid je hart spreken en handel daarnaar met wijsheid uit liefde.