Hemels Brood 2202 t/m 2232

Hemels Brood 2202

Ook al mag dan veel mensen duidelijk zijn dat waar en rechtvaardig leven alleen ware onbaatzuchtige liefde is, toch wil dat nog niet zeggen dat zij daar naar leven en dat er voor hen niets nieuws meer te leren is. Want hoe kun je bij alles in liefde blijven en hoe komt het dat je toch niet steeds in liefde blijft, terwijl je het je toch zo intens hebt voorgenomen? Waar komen al die afdwalingen dan vandaan, als je weet dat liefde en waarheid de beste basis van handelen is?

En dan, hoe kun je het beste omgaan met juist die mensen, die zich helemaal niets van liefde en waarheid aantrekken, hoe ga je om met leugens en bedrog, hoe leer je dat doorzien, de list van de hebzucht, de verborgen leugen? Bij alle situaties is het anders, zijn andere oplossingen nodig, hoe houd je dat allemaal uit elkaar en hoe ga je altijd met alles goed om? Er is zo veel wat behendigheid vraagt, waarvoor doorzicht nodig is en wie zal je raden, je advies geven?

Er is oneindig veel mogelijk en er zijn zoveel afdwalingen van alles wat mogelijk is, maar die afdwalingen zijn niet oneindig, want zij zijn geen waar leven. Eenieder kan tot het ware oneindige leven komen en het pad van de dood verlaten. Voor iedereen is dit verschillend en er zijn zoveel verschillende wegen om langs terug te komen als er mensen zijn. Voor iedereen zijn er andere aanwijzingen nodig. Voor de één zijn die hier en voor een ander daar te vinden. Daarom is er veel te zeggen, veel aan te reiken op veel verschillende manieren, zodat iedereen het nodige, het zijne kan vinden.

Hemels Brood 2203

Ieder mens heeft eigen overwegingen. Dat is ook zijn vrijheid, te beschouwen wat om hem heen gebeurt en wat in hem gebeurt. Dat is ook goed, heel goed zelfs, maar niet te verwisselen met het zoeken van wegen naar eigen gewin en eigen genoegen, naar welvaart en rijkdom, wat veel mensen doen en wat niets te maken heeft met liefde. Terwijl de overwegingen van de mens in zichzelf, om te zoeken naar de beste manier van handelen, hemels gezien, met beschouwen van gebeurtenissen en de innerlijke belevingen, als zij niet voor eigen voordeel zijn, juist wel naar ware liefde leiden.

En het is juist ook bedoeld dat ieder mens zich persoonlijk met overwegingen en beschouwing bezighoudt. Want op die manier maakt hij zich het ware leven eigen, wat niet zou gaan als Ik hem voortdurend zou dicteren hoe te handelen. Dan zou zijn handelen niet voortkomen uit ware liefde van hemzelf, maar uit de aanwijzingen van Mij. Iedereen kan Mij vragen en steeds ben Ik bij iedereen aanwezig om vragen te beantwoorden, advies te geven,etc., maar Ik laat jullie ook eerst eigen overwegingen maken en Mijn advies is meestal zo dat er een eigen keus blijft.

Laat dat zo zijn, want het is de bedoeling dat jullie uit vrije keus, in vrijheid, het ware leven aannemen, omdat je dat zelf wilt, niet gedwongen of uit plicht. Maak daarom regelmatig, in de stilte van je hart, overwegingen, beschouw jezelf in je hart en in je omgeving, luister naar Mijn advies en maak, in volle vrijheid, zelf je keus van leven.

Hemels Brood 2204

Als het voor de mens ergens te moeilijk wordt, loopt hij nogal eens weg. Om de moeilijkheden kwijt te raken loopt hij er het liefst voor weg. Ik loop nergens voor weg, Ik blijf bij iedereen, wat zijn afdwaling ook is, Ik neem Mijn liefde niet weg. En zo zouden jullie ook het beste met elkaar omgaan, altijd elkaar in liefde dragend, ook al is de ander niet aardig voor je, ook al word je tekortgedaan.

En mocht het dan eens moeilijk zijn, loop dan toch niet weg, probeer niet boven de moeilijkheden uit te komen door ze te negeren, of door te doen alsof ze je niet deren. Doe je niet groter voor, loop er niet voor weg, maar kijk ernaar, beschouw de moeilijkheden, beschouw jezelf en je omgeving en neem het op je door de moeilijkheden heen te komen, in ware liefde voor iedereen die er bij betrokken is, zonder verwijten, in alle oprechtheid. Ga ervoor moeilijkheden op te lossen in ware liefde. Je zult dan merken dat het de moeite waard is om je ervoor in te zetten, om elke moeilijkheid op te pakken en in de zachtheid van liefde op te lossen of aan te nemen en zijn tijd te geven.

Want je kunt nog zo hard voor allerlei moeilijkheden weglopen, dat is, ze ontkennen, maar de tijd waarop je de moeilijkheden niet meer kunt ontlopen komt toch en dan kan het weleens nog moeilijker zijn om er mee om te gaan. Laat de gebeurtenissen niet met jou op de loop gaan, loop er niet voor weg. Vraag Mijn kracht van liefde, Mijn hulp en ga ervoor, los de moeilijkheden op in met ware liefde en wijsheid.

Hemels Brood 2205

Hebzucht en eigengewin nemen een grote plaats in bij de meeste mensen. Bij de een meer dan bij de ander, maar over het algemeen drijft de wereld op hebzucht en eigengewin, terwijl liefde voor elkaar een minimale plaats heeft. Wel wil iedereen met respect en met liefde behandeld worden, maar dit zelf doen wordt nogal eens vergeten. Hoe is daar nu iets aan te doen, hoe is de wereldse mens uit zijn hebzucht en zijn eigengewin terug te brengen tot liefde en respect voor elkaar en voor Mij, zijn Schepper? Want van Mij gaat alleen ware liefde uit en toch blijft hij blind voor het ware goede leven, voor die ware liefde.

Alles wat de mens onderneemt is in zijn vrijheid gevat. Maar deze vrijheid is tegelijkertijd verbonden met een zekere levensorde, waarin die vrijheid zodanig een plaats heeft, dat er bij elke vrije keus een ervaring in die mens optreedt. En juist door die  eigen innerlijke ervaring van het leven, die iemand in zijn vrijheid vorm geeft, kan er een levensbesef ontstaan die het verschil tussen het ware leven en de dood duidelijk maakt. Want alles wat geen liefde is, geen liefde leeft, niet uit liefde handelt, is dood, zijn dode handelingen die zonder enige levenskracht blijven.

Bij de één worden deze eigen innerlijke ervaringen sneller begrepen dan bij de ander, de één heeft een grotere hebzucht en meer lust naar eigengewin en bij hem zal het langer duren voordat hij het ware levensbesef zal begrijpen en er bij hem een verandering komt ten aanzien van het ware leven, ware liefde. Toch, hoe ver de afdwaling ook is, iedereen kan terugkomen naar waar leven, omdat Ik het ware leven Ben en iedereen eeuwig uit Mij, met Mij en dus met het ware leven, verbonden blijft.

Hemels Brood 2206

Ik ben de zuiverheid, de heelheid, de volmaaktheid in alles, het eeuwig volmaakte. Niets is zonder Mijn zuiverheid, Mijn heelheid, Mijn volmaaktheid. Alles is door Mij geschapen, mens, dier, plant. Alles staat als Schepping eeuwig onder Mijn beheer. Alles kan zich in zuiverheid tot Mij wenden en in zijn heelheid, zijn volmaaktheid teruggeleid worden. Je hoeft maar bij Mij te komen, in de juiste bereidheid om van Mij aan te nemen wat Ik je geef om in die heelheid, in je volmaaktheid terug te komen. Je hoeft maar bij Mij te komen en te accepteren, met heel je hart te accepteren wat Ik je ontneem, om tot die heelheid, tot die volmaaktheid terug te komen.

Ik weet dat dat niet altijd zo gemakkelijk is. Afdwaling van liefde is voor de mens gemakkelijker dan in ware liefde te blijven. Maar het brengt niets. Het lijkt allerlei genoegens en welzijn te geven, maar in waar leven gezien brengt het niets. Is het leven naar liefde dan echt zo moeilijk en levert het dan niets op? O zeker wel. Wie met Mij naar ware liefde leeft, zal merken dat het zo moeilijk niet hoeft te zijn en dat het heel veel ware levensvreugde brengt, veel zegen, rust en heelheid, dat het tot volmaaktheid terugleidt en uiteindelijk een enorme gelukzaligheid geeft, waar geen enkel ander genoegen van wereldse aard, van materiële aard in de verste verte in de buurt komt.

Het is dan ook niet de moeite die de mens ervan weerhoudt naar ware liefde te leven, maar zijn gebrek aan inzichten. Kom toch bij Mij. Vraag Mij je blindheid op te heffen en je tot de ware levensinzichten te brengen, zodat je zonder moeite, met Mij samen, ware liefde kunt leven en tot de heelheid, de volmaaktheid, de volle eeuwige gelukzaligheid komt. Nu hier op aarde en daarna in Mijn hemelrijk!

Hemels Brood 2207

Tussen het wereldse en het hemelse is er een onzichtbare kloof, die de mens kan overbruggen met ware liefde. Maar de meeste mensen hebben geen waar besef van ware liefde en blijven in het wereldse hangen, zien geen weg naar het hemelse om de kloof te overbruggen. Daarom zijn er bruggenbouwers nodig. Mensen die wel beseffen wat er nodig is om in het hemelse te komen. Mensen die dit besef wereldkundig maken en mensen helpen die brug te vinden, die hen met het hemelse verbindt, of hen te helpen de brug naar liefde zelf te bouwen. Daarom zijn er door Mij engelen geplaatst onder de mensen. Geen zichtbare engelen, maar helpers die niet als engelen gezien worden. Het zijn gewone mensen, die hun liefdevolle hulp geven aan iedereen die het nodig heeft en die Ik hen aanwijs.

Want uit de mens zelf is er geen redding, alle redding is uit Mij. De keus is wel aan de mens. Steeds wordt hem datgene voorgehouden waaruit hij kan kiezen, naar liefde te handelen of naar eigengewin, eigenbelang. Maar steeds zo, dat de ware vrijheid van keus er blijft. Vaak bemerkt de mens de keus niet, omdat hij al geheel op zichzelf gericht is en slechts datgene ziet, wat hem voordeel geeft, werelds materieel gezien. Daar zet Ik Mijn engelen in, waar iemand zo blind is geworden, dat hij niet meer tot het hemelse komt zonder Mijn hulp, hulp van Mijn engelen, van liefdevolle mensen om hem heen.

Hemels Brood 2208

Ik zie wanneer de vrucht rijp is om geplukt te worden. Ik zie wanneer de mens rijp is om tot inzicht gebracht te worden, zodat hij zijn daden tot ware liefde kan brengen en er veel wijsheid uit kan groeien. Ik zie wanneer struiken gesnoeid moeten worden, zodat zij een rijkere bloei krijgen en veel meer vrucht kunnen dragen. Ik zie wanneer de mens tot grenzen gebracht moet worden, om hem tot andere wegen te brengen, die hem een veel grotere rijkdom aan inzichten leveren, waardoor zijn daden veel meer liefde zullen hebben en een grotere wijsheid kan groeien. Ik zie wanneer het zaad gepland moet worden om de beste resultaten van groei te krijgen. Ik zie in het hart van de mens wanneer het tijd is om hem meer van het ware leven te laten zien, zodat hij daarvan geestelijk kan groeien en tot optimale inzichten van waar leven kan komen.

Ik zie alles, Ik zie wat er wanneer voor wie nodig is, wat het beste is voor diegene en voor alle mensen. Ik zie het leven, het ware leven, hoe het gaat met de mens, waar het ware leven meer en waar minder in de mens aanwezig is, waar de levensvonk aan het groeien is en waar het nog heel klein is gebleven en niet of nauwelijks groeit. Tot in het kleinste detail zie Ik alles en tot in het kleinste detail geef Ik Mijn liefde, geef Ik alles en iedereen Mijn liefde tot ware rijkdom voor jullie allemaal, tot waar gelukzalig leven voor jullie allemaal. En jou, jou vergeet Ik daarbij heus niet, ook jij deelt daarin, in Mijn eeuwig ware oneindige liefde.

Hemels Brood 2209

Hoe voel je je vandaag? Ben je blij en gelukkig, ben je tevreden of is er iets wat je bezighoudt, heb je het ergens moeilijk mee? Kom maar bij Mij en praat er met Mij over, in jezelf, zeg Mij maar in jezelf wat er aan de hand is. Zeg het Mij alsof Ik naast je sta en in jou je gedachten kan zien. Want in werkelijkheid sta Ik naast je en weet alles wat er in je omgaat. Zonder dat je iets zegt weet Ik het al. Maar zeg het in jezelf tegen Mij, oprecht en zie dan welke gedachten van Mij terug in jouw gedachten komen. Voel dat als Mijn spreken tot jou en luister daar in jezelf naar. Want je kunt werkelijk met Mij spreken, ook al zie je Mij niet, Ik Ben overal. Ik Ben in jou en om je heen, Ik Ben werkelijk en Ik Ben overal.

In moeilijke tijden kan Ik je helpen, kan Ik je advies geven, kan Ik je troosten en bemoedigen, als je in jezelf bij Mij komt. En in goede tijden vind Ik het ook heel fijn als je bij Mij komt en die goede tijden met Mij wilt delen. Ik Ben er in goede en in moeilijke tijden en Ik heb graag contact met je, in goede en minder goede tijden. Ik ben graag met je samen en Ik heb graag contact met je in jezelf. Probeer eens in je hart met Mij te spreken en zie eens wat er in je terugkomt, zie eens wat je dat brengt. Ik Ben niet een “ver weg God, die vanuit de hoogte op de mens neerziet”, Ik Ben liefde, genade, Ik Ben Vriend en Vader en wil graag als Vriend, als liefdevolle Vader met je in contact zijn.

Hemels Brood 2210

Soms loop je vast op de gebreken van mensen om je heen. Dan is het moeilijk om hun onwaarheid te verdragen en vast te houden aan ware liefde. Besef daarbij dat Ik altijd vasthoud aan ware liefde, wat de mens ook doet en hoe die mens ook afdwaalt van liefde.

Dat wil niet zeggen dat diegene in alles vrijuit gaat en nooit iets zal merken van zijn afdwalingen. Want ook diegenen die het met ware liefde niet zo nauw nemen en waarvan het lijkt, dat zij daar, zonder enig nadeel van hun liefdeloosheid te ondervinden, mee wegkomen, terwijl anderen door hun liefdeloosheid tekortgedaan worden, zullen hun levenslessen zeker ook krijgen, want ook zij zijn bedoeld om tot ware liefde te komen. Maar vanuit Mij en op de tijd die daarvoor het meest geschikt is en op de manier die die mens het beste vooruit helpt, geestelijk gezien.

Ik weet dat het voor de goedwillende mens moeilijk is om aan te zien, als er door anderen niet in eenzelfde goedwillendheid gehandeld wordt. Het zou zo’n stuk gemakkelijker zijn en prettiger met elkaar samenlevend, als iedereen zich wat meer bekommerde om naar ware liefde te leven. Ja, dat is heel zeker waar en het is ook heel zeker jammer dat dat nog niet gebeurt. Maar bedenk je, dat jullie allemaal de vrijheid hebben gekregen om zelf te kiezen en dat brengt met zich mee, dat afdwaling van liefde ook een keus is. Laat het liever niet jouw keus zijn, want wie beter weet, zou ook naar dit beter weten moeten handelen.,Ook al doen anderen het niet, houd je keus rein!

Hemels Brood 2211

“The sky is the limit” is een uitdrukking. Die zegt, er is geen grens, alles is bereikbaar. En zo gaan sommige mensen te werk, zonder grens, alles mag voor hen en alles doen zij dan ook, zonder terughoudendheid, zonder te zien wat dat voor anderen betekent, zij zijn vrij en doen zoals het hun uitkomt. Daarentegen zijn er ook mensen die zich in alles beperken, het liefst niets doen, zich steeds aan hun verplichtingen houden, secuur kijken of zij wel goed doen, niemand tekort doen en zij gaan gespannen en onvrij door het leven.

Het één noch het ander is veel voor te zeggen. Want geen van beide vormen zijn getuigen van waar leven. De vrijheid, ja, die is iedereen gegeven, maar niet bedoeld ten koste van de medemens. Rekening houdend met de medemens, ja, maar niet door zelf volkomen vast te lopen en alle vrijheid in verplichtingen te verliezen, in de angst om iets verkeerd te doen. Ja, het ware leven is volkomen onbaatzuchtige liefde, zonder enig eigenbelang. Maar hier op aarde is de verleiding die onbaatzuchtige liefde los te laten, voor eigenbelang. En dat geeft een spanningsveld van lering voor alle mensen. En bij de één slaat dit door naar het meeste voor jezelf nemen en bij de ander slaat het door naar zichzelf in alle vrijheid beperken en geheel verstarren in een onnatuurlijke omgang met zichzelf en zijn medemensen.

De weg op aarde is gemengd, liefde en afdwaling van ware liefde, het is niet uit te sluiten door starheid, het is niet te negeren in volkomen vrijheid. Ga die gemengde weg en accepteer dat die vermenging er op deze aarde tijdelijk is en weet dat ware liefde op zo’n weg juist het beste en het diepste geleerd wordt en eigengemaakt wordt, zodat het beklijft en eeuwig blijft.

Hemels Brood 2212

Bouw je huis op stevige grond, veranker het in de rotsen, zodat het blijft staan, ook als er hevige stormen losbarsten. Als je dat doet, staat je huis er ook na de stormen nog en zul je misschien hier of daar een raam moeten herstellen en nog wat kleinigheidjes, maar je huis is tenminste heel gebleven en blijven staan.

Zo is het met je geestelijke gronden waarop je je leven baseert. Zorg ervoor dat je geestelijke gronden, je levensbesef, je waarden en normbesef heel stevig zijn en dat je een krachtige overtuiging hebt van waaruit je wilt leven en veranker je daarin heel stevig, dat is, laat daarbij geen enkele twijfel in je hart zijn. Mochten er dan moeilijke situaties ontstaan, heel moeilijke problemen, dan zul je daar steeds vanuit de grond van je overtuigingen tegen opgewassen zijn en na de moeilijkheden zul je nog steeds overeind staan, je overtuigingen zullen je de weg gewezen hebben en je geholpen hebben, de moeilijkheden te doorstaan.

Mijn advies daarbij is, dat de beste grond om op te bouwen die van liefde en waarheid is. Uit liefde komt de grootste wijsheid voort en in waarheid zie je de ware oplossingen die uit wijsheid naar voren komen. Zodat je ook in de moeilijkste tijden niet ten ondergaat, maar sterk kunt blijven staan, tot de moeilijkheden voorbij zijn, hoe lang dat ook duurt. Wie zich op Mijn liefde baseert, zijn huis, dat is zijn leven, baseert, grondvest op Mijn ware liefde en haar wijsheid en dit in waarheid doet, die zal altijd stevig staan, wat hem ook overkomt. Neem dit in gedachten als je voor keuzen komt te staan, als je voor moeilijkheden komt te staan. En mocht je dan nog twijfel hebben, kom bij Mij en laat Mij je twijfel wegnemen, zodat je toch stevig staat.

Hemels Brood 2213

Accepteer je tekortkomingen, erken ze en beken ze aan Mij en laat Mij ze dienstbaar maken aan je medemens, zolang je ze niet zelf overwonnen hebt. Blijf er in de tussentijd aan werken, je tekortkomingen te overwinnen met ware liefde. Steeds opnieuw zul je in allerlei situaties gebracht worden, waar je kunt oefenen om je tekortkomingen te overwinnen. Sommige zul je gemakkelijker overwinnen, andere veel moeilijker.

Hoe onprettig het ook voelt, dat je je tekortkomingen nog niet met liefde overwonnen hebt, blijf  toch accepteren wat je nog niet kunt, wees nederig in je onvermogen en vertrouw er in die nederigheid op dat je tekortkomingen door Mij in liefde gezet zijn en gedragen worden. Dat Ik ervoor zorg, dat ze hoe dan ook, je medemensen dienstbaar zijn. Want er is veel gaande waar geen van jullie weet van hebben en de mest op het veld brengt de plant tot meer groei en bloei, als het de juiste mest is. Terwijl mest toch gezien wordt als de uitwerpselen, vies en niets waard.

Kijk, zo kun je alle onvolkomen daden zien als mest, die anderen tot groei, dat is inzicht van leven, kan brengen. Niets is voor niets, alles heeft zin, altijd door Mijn ware eeuwige liefde gegeven.

Blijf er evengoed mee bezig in alle nederigheid zelf tot die ware eeuwige liefde te komen, en je tekortkomingen daarmee allemaal te overwinnen. Laat Mij zorgen voor alles wat bij mensen nog zonder ware liefde gebeurt, leer met ijver in nederigheid je onvermogen te accepteren en te groeien. Pas in de diepste nederigheid ligt de grootste overwinning en groeit de ware liefde tot grote omvang!

Hemels Brood 2214

Een verkoper maakt zich druk om verkoopcijfers. Hij is er steeds mee bezig de verkoopcijfers omhoog te brengen. Alles onderneemt hij, als die verkoopcijfers maar omhoog gaan. En al is de hoogste score bereikt, dan nog blijft hij kijken of de cijfers niet nog verder omhoog kunnen. Omhoog en omhoog. En daarbij kijkt hij ernaar wat aan de klant te verkopen is, tevens wat de klant zich wenst, maar deels ook wat hij de klant kan wijsmaken, wat de klant gelooft van zijn verkooppraatjes. En daarbij gebruikt hij nogal eens wat hem naar de klant toe goed uitkomt om de verkoopcijfers omhoog te krijgen.

Kijkt hij daarbij ook naar wat de klant ten goede komt, wat voor de klant het beste zou zijn, kijkt hij daarbij ook nog enigszins naar het welzijn van de klant? Alleen als het niet anders kan, als het een belemmering is voor de verkoop om dat niet te doen, niet naar het welzijn van de klant te kijken. Maar niet werkelijk voor het welzijn van de klant, nee, ook dan om de verkoopcijfers hoog te houden.

Zo iemand gaat zo in zijn werk als verkoper op, hij is zo getraind om alleen nog de verkoopcijfers in de gaten te houden, dat het voor hem heel normaal is geworden om hier of daar iets te verdraaien, hier of daar iets mooier voor te stellen dan het in werkelijkheid is. En dat gebeurt dan niet alleen door die verkoper. Kijk maar eens naar de reclames die er gemaakt worden, ze hebben allemaal dezelfde toonzetting: hogere verkoopcijfers, grotere afname van het product of van een dienst. Maar zo’n dienstbaarheid is er alleen om de verkoopcijfers omhoog te krijgen en nergens anders voor. Welk een blindheid is daarbij aanwezig, waar die mensen in volle vrijheid aan vasthouden, nauwelijks beseffend hoe blind zij zijn voor wat ze eigenlijk doen, het geld vereren en de liefde verzaken. Als de gewoonste zaak van de wereld, en het hemelse wordt niet gezien.

Maar Ik zie, weet en ken alles. En in grote liefde Ben Ik Degene die toch alles wat er gebeurt, stuurt. Zodat de ware liefde eeuwig blijft en nooit verloren gaat. Zodat iedereen uiteindelijk in vrijheid van zijn, tot de ware levensinzichten komt, ziende wordt en tot besef komt, welk een dwaasheid het nastreven van die verkoopcijfers is, gezien in de ware liefde, het ware leven. Zo zal het zijn, dat iedereen die dat in vrijheid wil, terugkomt tot ware liefde en vrijkomt van elk ander streven. Dat voor iedereen de ware liefde zijn levensweg wordt, in vrijheid, zelf gekozen. Alles wat de mens uit het oog verliest, breng Ik hem terug onder ogen, steeds opnieuw, tot hij in zijn vrijheid het belang van liefde beseft, voor zijn leven, voor ieders leven, voor het ware leven, voor de totale innerlijke ware gelukzaligheid.

Hemels Brood 2215

Doe liefde vanuit de oprechtheid van je hart, vanuit de volheid van het hart. Als het niet vanuit het hart kan, doe dan niet alsof, maar laat het gaan en doe het zoals je het voelt. Beredeneer de liefde niet, voel liefde of wees je bewust van het tegenovergestelde. Wil je uit liefde handelen, maar in je is boosheid, afwijzing, ongeduld, veins dan geen liefde wanneer je het niet voelt, maar zie om, zodat je de boosheid, de afwijzing, het ongeduld en dergelijke kunt loslaten en voor ware liefde kunt vervangen, in nederigheid.

Dat is niet gemakkelijk. Want alleen als je wil tot loslaten sterk genoeg is, kan je hart zich vullen met liefde. Zolang je wil nog niet sterk genoeg is, zul je zijn zoals je bent en dat in nederigheid dragen, zonder te veinzen, zonder net te doen alsof je in liefde blijft. Sommige mensen kunnen heel goed verbergen dat iets hen irriteert, boos maakt, zo lijkt het alsof zij heel gemoedelijk en aardig zijn. Maar in werkelijkheid is hun hart niet zo vol liefde als zij zich voordoen en dat is voor de doorsnee mens vaak niet zo te bemerken. Toch, uit zo’n geveinsde liefde komt evengoed geen ware zegen voort.

Alleen de ware onbaatzuchtige liefde uit de volheid van het hart, uit de volle overtuiging in het hart, draagt zegen, brengt vruchten voort die veel mensen ten goede komen. Alleen dat, al het andere, alle geveinsde “liefde”, alle beredeneerde “goede” daden, kunnen zulke vruchten niet voortbrengen. Toch, elke oefening, elk streven om tot ware liefde te komen, heeft op zichzelf wel zegen in zich en zal in het leerproces vrucht dragen tot groei en vermeerdering van waar levensinzicht, welke dan ook tot groei in ware liefde leidt. Zodat alles tot ware liefde kan komen en eeuwig kan blijven.

Hemels Brood 2216

Wie niets te verbergen heeft, hoeft zich geen zorgen te maken dat hij ergens op betrapt wordt wat hij verborgen wilde houden. Maar wie verborgen wil houden wat hij niet naar ware liefde gedaan heeft, die zeg Ik, vroeg of laat komt al hetgeen je in het duister wilt verhullen aan het licht. Dan zal het je tot schande zijn. Maar wie zich opent voor ware liefde en erkent wat hij misdaan heeft, die zal tot berouw komen en zijn afdwalingen zullen hem vergeven zijn. Probeer daarom niet te verbergen wat niet goed is om de schande ervan niet te hoeven dragen, want juist dat zal je dan tot schande zijn. Kom er voor uit niet goed gehandeld te hebben en je wordt door je eerlijkheid en door je berouw gereinigd van hetgeen je niet juist deed.

Breng alles in het licht van de waarheid, want al lerend maakt een mens fouten, die gebeuren gaandeweg het leerproces en zijn in het leerproces opgenomen, maar wie in zijn leerproces niet de nederigheid heeft om deze fouten te erkennen, mist een deel van de lering, mist nederigheid en maakt dat die fouten hun gevolgen blijven geven,  terwijl de dat stopt, als de fouten ingezien en erkend worden. Hoogmoed weerhoudt de mens ervan zijn fouten in te zien en te erkennen. Alleen in nederigheid lukt dat. Daar is veel aan te leren voor veel mensen, want velen blijven in hoogmoed hangen en verbergen het liefst hun fouten. Maar wie voor zijn missers uitkomt, die heeft niets te vrezen, hij heeft in vrijheid gekozen voor waarheid en brengt zich daarmee in liefde.

Hemels Brood 2217

Het goede en het kwade, de mens handelt vaak gemengd. Daarbij is hij tevreden met het goede en lijkt het kwade niet zo erg te zijn. Maar alleen het goede bewerkt het goede, terwijl het kwade doorwerkt in het kwaad en ook die gevolgen heeft. Daarom is het toch wel belangrijk dat het handelen van de mens steeds meer en meer alleen het goede is en het kwade meer en meer overwonnen wordt. Alleen zolang de mens bij zichzelf er niet zo’n moeite mee heeft om zo nu en dan gebruik te maken van een leugen, van een verdraaiing en dingen naar zich toe te trekken, wat eigenlijk ten koste van zijn medemensen gaat, zal hij er de kracht niet voor vinden om zijn handelen te veranderen, zal hij er geen moeite voor willen doen zijn handelen te veranderen. Daarom is het belangrijk dat mensen gaan beseffen, dat het wel degelijk uitmaakt hoe zij handelen en welke gevolgen hun handelen kan hebben.

De hemel, Mijn hemelrijk, is geheel zuiver, volkomen liefde, daar is en kan nergens iets anders zijn dan volkomen waarheid in volkomen volmaakte, ware liefde. En zo kan er dus ook nooit iemand komen of zijn die geen waarheid is en leeft en geen ware volmaakte liefde is en leeft. En daarbij komt, dat het er in Mijn hemelrijk heel gelukzaligmakend aan toegaat. Het is dus een plaats als situatie, waar iedereen graag zou willen zijn. En velen proberen er te komen, maar laten het kwade niet los, zodat ze er niet kunnen komen. Slechts heel weinigen begrijpen wat hen te doen staat om er te komen, maar het lukt hen nog niet dat te doen. En een enkeling lukt het in het hemels paradijs opgenomen te worden!

Hemels Brood 2218

Wat is de betekenis van de voetwassing? Voor velen een ritueel van nederigheid, dienstbaarheid. Maar het heeft nog een andere betekenis. Want het vuil aan de voeten is alle zonde, die wordt meegedragen bij elke stap die je zet. Het zijn de daden die geen ware liefde in zich hebben en doorwerken bij elke stap die gezet wordt. Wie wast, reinigt, zodat al die zonden ongedaan gemaakt worden, dat is de ziel tot zuivering.

De voeten zijn de pijlers waarop je staat. Als die basis niet rein is, is je wandel niet rein. Vandaar de voetwassing, het reinigen van je doen en laten, van je opvattingen, je misvattingen, zodat je gaan weer zuiver en alleen ware liefde kan zijn en al het voorgaande, alle voorgaande afdwalingen van ware liefde, afgelopen, weg zijn, geen resultaat meer hebben. Zo is het bedoeld steeds opnieuw de voeten te wassen, steeds te zorgen voor een reine, zuivere levenswandel, waarbij alle voorgaande afdwalingen hun kracht verliezen en niet meer zijn, alleen nog waarheid in liefde overblijft. Schone voeten met een zuivere wandel, terwijl er geen onwaarheid meer aan diegenen kleeft.

Laat je je voeten wassen, laat je je reinigen in je wandel, opschonen waar je afgedwaald bent van ware liefde, zodat je verder gaat zonder de ballast van die afdwalingen, dan zijn zij afgewassen, vergeven. In nederigheid opgelost door Mij, je hemelse Vader, die jullie allemaal liefheeft en tot hemelse gelukzaligheid wil brengen.

Hemels Brood 2219

Elke mogelijkheid die de mens op aarde gekregen heeft, zowel natuurlijk materieel als geestelijk, zowel om zich heen als in zichzelf, kan hij naar eigen keus ten kwade of ten goede inzetten. Zijn talenten, zijn intelligentie, zijn kennis, opgedane ervaringen, wat dan ook, hij kan daarmee goed doen en hij kan er kwaad mee doen, de keus is aan hem. Maar stel je eens voor dat de mens zijn talenten, zijn kennis, zijn ervaringen, zijn intelligentie helemaal en alleen naar volkomen ware liefde zou inzetten, hoe denk je dat dan de samenleving eruit zou zien, zou er dan nog oorlog zijn?

Zou er dan nog ziekte zijn, zou er dan nog hongersnood, armoede en ellende zijn? Geef een eerlijk antwoord aan jezelf naar waarheid en oprechtheid. Het zou er onder de mensen dan heel anders aan toegaan. Er zou geen ruzie zijn, geen oorlog, geen nood, geen droefenis, maar er zouden vriendelijke, blije, tevreden mensen zijn, verdraagzaam naar elkaar. Er zou geen honger of dorst meer zijn, geen ziekte, geen armoede, geen ellende.

Maar op deze aarde is dat nog niet zo, op aarde is de samenleving nog niet volkomen naar ware liefde en zo is dan ook deze situatie nog niet in werkelijkheid. Zo is het op aarde, dat goed en kwaad nog samengaan, dat de mens zijn talenten, zijn intelligentie, zijn kennis en ervaringen, zijn vaardigheden nog niet in alles uit ware liefde inzet. En daar zul je mee moeten omgaan. Doe dat zoveel mogelijk in liefde, liefde voor je medemensen, liefde voor jezelf, liefde voor Mij. Waarbij liefde voor je medemensen ook liefde voor Mij is.

Hemels Brood 2220

Het is nederigheid om je door anderen te laten helpen op een manier die je zelf niet gekozen zou hebben. Maar je geeft hen daarmee de kans dienstbaar te zijn en daarmee ben je zelf dienstbaar aan hen. Het is nederigheid en liefde om de wijze van aanpak van mensen om je heen, die niet de jouwe is, te accepteren en er niet tegenin te gaan omdat het jou niet bevalt. Het is nederigheid als je er dan op vertrouwt, dat de hulp die anderen je geven, ook al is het niet op jouw manier, toch nog wel Mijn manier is, zie het als hulp die je van Mij krijgt.

Zou je Mijn hulp ooit bekritiseren, als je weet dat het Mijn hulp is? Het is nederigheid als je hulp van anderen accepteert, ook als het je misschien niet direct werkelijk helpt, maar vertrouw erop dat Ik je een weg wijs, waardoor de gegeven hulp je toch ten goede komt. Want Ik wijs je wegen waarlangs jouw voet kan gaan, maar jij moet die dan wel gaan, dat neem Ik niet van je over, het blijft jouw leven, het blijven jouw keuzen, het blijft jouw verantwoordelijkheid.

En soms mag iemand van jouw leren, maar andere keren mag jij leren. Altijd is er lering, uitwisseling tussen mensen waarbij geleerd kan worden, als je wilt, als je er voor openstaat. Laat je hart in contact met Mij, altijd je raadgever zijn. Doe wat je voelt dat goed is, maar let niet op eigen genoegens, let op het welzijn van je naasten, hoe dan ook.

Hemels Brood 2221

De dagen dat het goed gaat, dat de zon schijnt, dat de bloemen stralen, de vogels lustig zingen, dat er blijdschap is, nieuw leven is, die dagen zijn er ook. Dat mensen Mij in vreugde, in de liefde in hun hart voelen en Mij kennen in waarheid en liefde, die dagen zijn er ook. Het is niet eeuwig ongemak, er is ook vrede en mensen mogen daarvan ook genieten, genieten van het welzijn dat zij voelen, van Mijn zorg die zij voelen en weten. Genieten van de warme zonnestralen, die in de vroege ochtend na de nacht alles in een helder licht zetten. Ja, de zon die inzicht geeft en de geest verheldert, zodat waarheid van onwaarheid onderscheiden wordt en gezien wordt, zodat liefde van liefdeloosheid onderscheiden wordt en gezien wordt, gevoeld wordt, geleefd wordt en het hart verheugt tot een enorme blijdschap over alles wat goed en waarachtig is.

Open je ogen in het licht van de morgenzon en zie welk een pracht de liefde van Mij teweegbrengt, welk een zorg voor jullie allemaal van Mij uitgaat. Zie Mijn liefde, voel Mijn liefde voor jou en voor jullie allemaal en laat Mijn liefde je hart verwarmen en verlichten tot liefde en begrip, tot stralende liefde en besef daarmee al het goede, alle vrede die Mijn liefde op aarde brengt. Want er kan nog zoveel afdwaling van liefde op aarde zijn, maar Mijn liefde en alles wat Mijn liefde bewerkt, is oneindig veel groter, oneindig veel meer en zal daarom eeuwig alles goedmaken, alles in liefde zetten, alles tot liefde brengen. Zie in het licht van de morgenzon hoe de nacht geheel verdwijnt en de eeuwige liefde alles in groei en bloei zet. Ruik het, zie het, voel het!

Hemels Brood 2222

Wat is er mooier dan de vrijheid van waar gelukzalig leven bewust te ervaren, wat is er zaliger dan waar leven? Er is niets wat meer gelukzaligheid geeft dan waar leven, er is zelfs niets buiten waar leven. Er is zelfs niets dan waar leven. Ik Ben dat leven en er is niets buiten Mij, jullie Schepper. Alles wat je denkt dat buiten Mij, buiten waar leven, ware liefde is, is fictie, geen waarheid, geen leven, niets. Ook al lijkt het er te zijn, het is er niet, niet werkelijk.

Het is moeilijk voor te stellen voor de mens, dat zijn leven op aarde fictie zou zijn. Maar dat is het ook niet, waar leven is waar leven. Maar al het andere wat de mens denkt dat leven is, is fictie, is er tijdelijk, zichtbaar gemaakt voor de mens om het ware leven in vrijheid van eigen keus in een eigen bewustheid van bestaan te ontdekken en voor te kiezen. Zodat het ware leven van iedereen zelf wordt, zodat iedereen zelf het ware leven verwerft, gekregen en dan zichzelf eigen gemaakt. Door eigen inzichten, waar leven eigen maken.

Dat gebeurt er als de mens zowel in waar leven als het tegenovergestelde geplaatst is. Hij kan zich dan het ware leven eigen maken en inzien wat geen waar leven is. En zo groeit hij stukje voor stukje in waar leven en verdwijnt hetgeen geen waar leven is. Voor die groei is de mens tijd gegeven, tijd om te leren, om tot een eigen waar levensbesef te komen en uit vrije wil voor dat ware leven te kiezen en dan ook die volle gelukzaligheid te bereiken.

Hemels Brood 2223

Elk wetenschappelijk bewijs dat de mens vindt, is uit Mij. Nergens kan de mens ook maar iets wetenschappelijk bewijzen zonder Mij. Hoezeer hij ook elk wetenschappelijk bewijs neerzet als losstaand van Mij, hij vergist zich dan keer op keer. Als de mens wetenschappelijk bewijs vindt over hoe iets, bijvoorbeeld in het menselijk lichaam, logischerwijs functioneert, dan wil dat nog niet zeggen, dat Ik daar niets mee van doen heb. Hij stelt zichzelf dan vaak als heel belangrijk op, alsof het bewijs, de ontdekking van hoe iets in elkaar zit, zijn verdienste is. Maar Ik zeg je, datgene wat hij ontdekt heeft en waarvan hij wetenschappelijk bewijs heeft geleverd, is altijd iets wat Ik zo gemaakt en ingesteld heb en daarbij heb Ik diegene dan ook nog zo geleid, dat hij het kon ontdekken en kon bewijzen, omdat Ik hem dat toestond.

Daarom is het nog steeds geen verdienste van de mens iets te ontdekken en te bewijzen. En daarbij komt, dat voor het leveren van wetenschappelijk bewijs en het doen van ontdekkingen vanuit de instelling die de mens heeft, veel inspanningen nodig zijn. Terwijl de mens al deze inzichten en ontdekkingen, als hij in contact met Mij zou zijn gebleven, Mij zou vragen, met veel minder inspanningen van Mij zou kunnen krijgen. Maar de mens kiest ervoor zijn eigen weg te gaan en zijn “eigen” bewijzen te vinden. Dan laat Ik hem er in vrijheid voor werken. Maar hoe hard hij ook werkt zonder Mij, het is altijd toch met Mij, want hij zou niets ontdekken, niets bewijzen, als Ik dat niet toeliet, als Ik hem daarbij niet help. En zo laat Ik de mens tot inzicht en bewijzen komen, uit liefde voor jullie allemaal!

Hemels Brood 2224

Soms is het verblijf van de mens op aarde alsof hij in een landschap in de mist loopt. Hij kan niet verder zien dan een paar meter. En het lijkt voor lange tijd mistig te zijn. Het is de situatie dat de mens wel beseft dat er meer is dan alleen maar het op aarde zijn, maar wat er dan precies meer is, daar krijgt hij maar geen duidelijk beeld van. Dit is het begin van een zekere bewustwording en hoewel het lijkt alsof de mist nog lang niet gaat optrekken, toch, die bewustheid van zijn, want dat is het, begint te groeien en de mens gaat in zichzelf zoeken waar dat besef vandaan komt, waar het mee te maken heeft. En zo beginnen zich inzichten te vormen, wat gelijk is aan het optrekken van de mist, die in flarden helderheid geeft en bij flarden het landschap nog verhult.

Dan komen er stralen zonlicht door de opengebroken stukken en hier en daar wordt heel duidelijk het lieflijke landschap zichtbaar. Dat is, dat er zich bij de mens langzaam maar zeker ware levensinzichten vormen en hij duidelijker gaat zien wat de basis van het leven is, hij gaat de ware liefde ervaren en steeds een beetje meer inzien dat dat het ware leven is en daarbij zien welk een vreugde ware liefde geeft. Die vreugde is de lieflijkheid die het landschap weerspiegelt. En zo groeit de mens verder, tot alle mist is opgetrokken en de mens het hele lieflijke landschap ziet en ervaart in het licht van Mijn liefde voor alle mensen.

 Hemels Brood 2225

Als je een waarheid vertelt aan de mensen, maar het is geen waarheid, wat voor effect zal dat hebben, op die mensen, op jezelf. Realiseer je dat goed. Want te gemakkelijk wordt gezegd: dit is waarheid, omdat men denkt dat het een waarheid is, maar vaak is het niet werkelijk getoetst op waarheid, vaak spelen er misvattingen mee die nog niet herkend zijn als misvattingen, zo ook die waarheid, die nog niet herkend wordt als geen waarheid.

Zo zeggen mensen, dit is waar, en liegen, of, dat is waar, en liegen. Er is ontzettend veel leugen en verdraaiing onder de mensen en toch wordt er gezegd, dit is waarheid, omdat dit voor die mens waarheid is. Maar de mens kan niet zijn eigen waarheid maken. Ik Ben de Waarheid en het Leven en anders is er niet. Zoals de mens zijn eigen waarheid zou kunnen maken, zou hij ook zijn eigen God maken. Is dat dan waarheid? Ieder mens die zijn eigen waarheid maakt, zijn eigen waarheid aanneemt, stelt zich daarmee tegenover Mij in onwaarheid.

Want er is maar een waarheid. Die is universeel Goddelijk en die is bij ieder mens in nederigheid en oprechtheid in zijn hart gelegd, als een geweten van zuiverheid. Ieder mens beschikt daarover. Maar deze innerlijke waarheid is veelvuldig overwoekerd door zogenaamde eigen waarheden, waarmee de mens zichzelf tekort doet. Evengoed blijf Ik in volle waarheid in ieder mensenhart, te vinden in nederigheid en oprechtheid, in de zuiverheid van zijn, in de zuiverheid van ware liefde aanwezig en iedereen kan Mij daar, in zichzelf, in waarheid van zijn, bereiken en tot de Enige echte Waarheid komen.

Hemels Brood 2226

Gedane zaken nemen geen keer. Toch, wat je misdaan hebt, kun je wel goedmaken, door toe te geven wat je misdaan hebt, door berouw, door vervolgens goed te doen aan wie je misdaan hebt. En doe je dat uit liefde en vanuit een oprecht hart, dan zorg Ik ervoor, dat wat je misdaan hebt, tot liefde gekeerd wordt en goeds voortbrengt. Kijk, uiteindelijk kan Ik alles wat de mens misdoet tot liefde keren, niet zomaar wegnemen, maar wel tot liefde keren, zonder dat Ik de vrije wil van de mens belemmer.

Wat iemand ook verkeerd doet aan zijn medemens, Ik plaats alles toch in dienstbaarheid aan alle mensen, ook aan degene die verkeerd handelde. Hoe Ik dat doe, is aan Mij en voor velen niet zichtbaar. Dat is ook om niemand in zijn vrijheid van keus te belemmeren. Ik weet en zie alles, de mens heeft echter nog veel wat hij niet ziet en niet weet. Alles in verhouding tot wat hij al wel of nog niet uit liefde doet. Gaandeweg groeit de mens in liefde en daarmee in waar levensbesef en in weten en zien, doorzien.

Onder de mensen is er een groot verschil tussen de één en de ander. De één, die al meer naar liefde leeft dan de ander, heeft ook meer inzichten en besef van waar leven, dan de ander. Toch is daarmee die één niet meer waard voor Mij in liefde dan de ander, beiden krijgen Mijn enorme liefde. Bij de één zal het meer opgenomen worden dan bij de ander, ook meer gevoeld worden. Op die manier zijn er grote verschillen tussen mensen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die al iets van Mijn grote liefde voelen en beseffen hoe het er voorstaat. Voor hen zeg Ik, blijf vertrouwen, want alles, ja echt alles, is in Mijn enorme oneindige liefde gevat.

Hemels Brood 2227

Zie je wel hoe fijn het is om vrij te zijn, om ongedwongen te kunnen leven en geen zorg te hebben? Zo is het bedoeld voor alle mensen. Vrij te zijn en zonder zorgen te leven in vreugde met elkaar. Maar helaas, die vrijheid die bedoeld is voor alle mensen, is velen afgenomen of hebben velen verloren. Verloren door afdwaling van ware liefde. Toch is er voor iedereen altijd nog de mogelijkheid om terug te komen in de volle, ware vrijheid van zijn. Voor iedereen staat die weg naar ware vrijheid altijd nog open, hier en in het hiernamaals.

Wanneer ben je echt vrij? Ben je vrij als je alles kunt doen zoals jij het wilt, of ben je dan juist gebonden aan wat jij wilt? Alles en iedereen is in het geheel van de schepping met elkaar verbonden en alles wat jij wilt en waar je in je vrijheid voor kiest, heeft dan ook gevolgen voor je medemensen. Tegelijk heeft omgedraaid datgene wat je medemensen kiezen gevolgen voor jou. Hoe kun je in vrijheid zijn, als je medemensen je door hun keuzen tekortdoen, situaties doen ontstaan die jij in je vrijheid niet zou kiezen? Het omgedraaide geldt voor je medemensen. Wat is dan vrijheid? Hoe ben je dan werkelijk vrij?

Er is dan ook maar één ware vrijheid en dat is ware liefde in volle waarheid. Want uit ware liefde komt alleen volle vrijheid voort. Er zijn geen gevolgen die voortkomen uit ware liefde, alleen vrijheid. Alleen afdwaling van ware liefde heeft gevolgen, die je keus niet zijn en toch effect op je hebben, die je de vrijheid benemen. Maar uit liefde kan niets anders dan vrijheid voortkomen, omdat liefde vrijlaat, niets oplegt, niets wil, niets verwacht, niets eist, enzovoort. Liefde is dan ook de ware vrijheid.

Hemels Brood 2228

Woorden die mensen spreken, hebben geen werkelijke levenskracht, omdat het geen woorden van waar leven zijn. Woorden die Ik spreek, zijn woorden van ware levenskracht en werken dan ook precies uit, wat Ik zeg. Het zijn niet zomaar woorden, het zijn woorden die uitdrukking geven aan waar leven en dat ware leven in werkelijkheid waarmaken. Het zijn woorden van schepping, van vorming. Anders dan de woorden die mensen uitspreken, en er zijn om hun behoefte, hun mening, hun boosheid, hun ongenoegen en dergelijke weer te geven, zijn Mijn woorden pure liefde, gevend, dienend, bouwend aan de mensheid om tot waar, gelukzalig leven te komen.

Nooit zijn Mijn woorden voor Mijzelf, nemend, bestraffend, onderdrukkend of iets dergelijks. Mijn Woord is waarheid, volkomen waarheid en zoals Mijn Woord zegt, zo gebeurt het ook in alle werkelijkheid, zonder uitzondering. Maar Mijn Woord is nooit de ene keer zus en de andere keer zo. Het is waar leven, eeuwig onveranderlijk, eeuwige liefde, eeuwig waarheid en Mijn Woord heeft oneindige kracht van bestaan, nu en altijd, voor alle mensen. Daar waar het woord van de mens eerlijk en oprecht naar ware liefde is, als troost en hulp voor de droeve en hulpbehoevende mens, daar heeft het ook die scheppende en liefdevormende kracht voor die mens. Want diegene spreekt Mijn Woord met Mijn kracht en Mijn Woord geeft leven, geeft liefde, geeft vreugde, blijdschap aan allen die het horen, het verstaan en het aannemen.

Hemels Brood 2229

De vrijheid van de mens, dat is zijn eigen keus. Maar eigen keus wil niet zeggen, dat dan alles ook naar genoegen is. Er zijn gevolgen aan keuzen en die zijn niet altijd naar genoegen. Alles wat gebeurt, staat in verband met de keuzen die de mens in vrijheid maakt. Ook is alles in de Schepping met elkaar verbonden. Elke keus die een mens maakt, heeft een werking in de hele Schepping met invloed op alle mensen.

Veel van wat de mens doet, heeft dus niet alleen effect op zijn eigen leven, maar ook op dat van anderen. Zo kun je zeggen, die blijven daar niet vrij van. Hoe kun je dan als mens werkelijk vrij zijn, zodat alle keuzen van anderen je toch geen vrijheid afnemen? Ware vrijheid is vrijwillig leven naar ware liefde, want in ware liefde is iedereen vrij van welke keus ook.

Dat is voor de mens nu moeilijk voor te stellen, omdat er nauwelijks begrepen wordt wat ware liefde eigenlijk in zijn kern is en omvat, en omdat de mens nog nauwelijks werkelijk voor die ware liefde kiest. Daarom is er in werkelijkheid nog nauwelijks werkelijke vrijheid onder de mensen. Toch is er leven, toch blijft de mens bestaan in vrijheid van keus. Ja, in Mijn ware liefde gevat kan de mens toch zijn, bestaan en groeien tot ware vrijheid, tot ware liefde.

Hemels Brood 2230

Wees steeds op je hoede voor verleiding. Wees op je hoede voor de slimme trucken van de verleiding, want juist op de momenten dat je opgaat in het alledaagse, kom je die tegen en word je beproefd. Ben je dan wakker genoeg of ingedut omdat het allemaal wel goed gaat? Juist zo’n moment kiest de verleiding, wanneer je het het minst verwacht. En wanneer het je het slechtste uitkomt om aan waarheid en liefde voorkeur te geven. Juist zo’n moment waarop het lijkt dat een kleine leugen, een beetje verdraaiing nodig lijkt om goed uit te komen. Maar geloof Mij, juist dan kom je niet goed uit, juist als je voor die kleine leugen, voor dat beetje verdraaiing kiest. Al lijkt het nog zo terecht, doe het niet, blijf bij waarheid, blijf bij liefde.

Er is maar één rechte lijn van A naar B en als je aan het begin van die lijn de richting iets verandert, weet je toch dat je, als je de lijn recht doortrekt, een flink eind verwijderd van B uitkomt. Zo gaat het ook met de kleinste leugen of verdraaiing. Je bent van de lijn afgeweken en je komt dus niet via de nieuw ingezette lijn van kleine leugen of kleine verdraaiing bij het zuivere doel uit. Je zult dat ergens op die lijn moeten bijstellen, en naar gelang je bijstelling kom je wel of niet toch bij het zuivere doel. Is de bijstelling weer een kleine leugen of verdraaiing, denk dan maar niet dat je bij je zuivere doel uitkomt, want alleen met zuivere waarheid en liefde kun je bij het zuivere doel komen. Elke keus die niet naar waarheid en liefde is, brengt je niet bij het zuivere doel. Al lijkt je keus voor leugen of verdraaiing nog zo geëigend, je komt toch nog altijd  verkeerd uit met leugen of verdraaiing.

Hemels Brood 2231

Hoeveel kan een mens dragen, afstaan van wat hij graag wil, in Mijn Hand laten en op Mij vertrouwen? Dat is bij iedereen nog verschillend. Ieder mens is anders, iedere omstandigheid is anders en zo is wat de mens kan of niet kan ook met elkaar verschillend. Toch is er in alles ook een gelijkheid. Die gelijkheid is ware liefde en waarheid van zijn. Als mensen hun doen en laten goed op elkaar willen afstemmen, zodat verschillen van karakter, van doen en laten toch in harmonie met elkaar kunnen zijn, hoe verschillend, hoe anders ze ook zijn, dan kan dat door naar ware liefde te leven.

Want naar ware liefde leven is de enige weg die vrijlaat en in harmonie samenbrengt. Liefde is het enige wat niet eist, niets oplegt, niet onderdrukt, niets verwacht. Liefde vertrouwt, gelooft, maakt zeker, doet goed, verlicht wat duister is, maakt licht wat zwaar is, lost op wat een probleem is, geeft, zonder ergens te nemen, neemt aan wat het krijgt en is tevreden met alles, zoekt niet naar gewin, naar beter dan anderen, zoekt niet naar bezit, naar macht of goede naam, is ten volle dienstbaar, maar zoekt niet naar verdiensten.

Liefde is nog veel meer, maar hoever ware liefde reikt, is nog niet te bevatten door de op aarde levende mens. Wat de mens van liefde al wel begrijpt en naar handelt, is  nog heel weinig. Want er is nog veel eigendunk, zucht naar eigen genoegen, naar roem en macht, naar voordelen, naar winst, naar beter, enz. Als eerst daarmee afgerekend is, dan komen de volgende stappen van ware, totaal onbaatzuchtige liefde, waaruit grote wijsheid voortkomt en de volle gelukzaligheid geeft. Ontwaak uit die zucht naar eigenliefde en kom tot ware liefde. Wees met elkaar ware liefde en kom tot eeuwig ware gelukzaligheid, hemelse gelukzaligheid.

Hemels Brood 2232

Als je denkt dat je te zondig bent om in jezelf contact met Mij te hebben, dan vergis je je. Heb Ik niet gezegd, laat de kinderen tot Mij komen? Ja, iedereen die bij Mij wil komen, om Mij te ontmoeten, met Mij te spreken, laat die komen. Wees welkom, je mag altijd bij Mij komen. Het is niet zo dat je niet bij Mij mag komen, omdat je teveel afgedwaald zou zijn, wat jij misschien denkt, kom juist ook dan.

Als je honger hebt, schaam je niet, kom juist dan. Als je dorst hebt, schaam je niet, kom juist dan. Kom altijd en laat je door niets tegenhouden, door niemand. Want Ik zeg je, je bent welkom, hoe dan ook, je bent welkom, heel welkom. En als je komt, in de stilte van je hart, in jezelf, dan mag je alles tegen Mij zeggen, alles aan Mij vragen en Ik zal je antwoorden. Als Ik zie dat je Mij in jezelf kunt verstaan, zal Ik in jezelf met je spreken, als Ik zie dat dat je nog niet lukt, zal Ik je op andere manieren antwoorden. Maar het liefst antwoord Ik je in jezelf, zo dicht mogelijk bij jou zelf, zodat geen valse profeten je iets kunnen wijsmaken wat niet waar is en je daarmee in twijfel of in verwarring kunnen brengen en je antwoorden zou aannemen, die niet van Mij zijn.

Laat angst je raadgever niet zijn, laat Mij je Raadgever zijn, in jezelf, en niemand anders. Laat zuivere liefde je Raadgever zijn en niemand anders. Laat waarheid je weg zijn en kies geen andere. Laat je hart spreken, dan spreek Ik, doe dat zonder eigenbelang, zonder zucht naar eer, naar vermaak. Laat de zonden, die jij denkt te hebben begaan, je er niet van weerhouden bij Mij te komen en met Mij te spreken, want je bent welkom, hoe dan ook. Kom, spreekt met Mij, luister naar Mijn advies en leef!