Hemels Brood 218 t/m 248

Hemels Brood 218

Nu en altijd. Mijn Woord geldt voor nu en altijd, voor alle mensen, zonder uitzondering. Ook Mijn orde geldt voor altijd, voor alle mensen, zonder uitzondering. Dat wil nog niet zeggen dat Ik voor deze of gene geen uitzondering maak, in Mijn liefde kan Ik voor deze of gene een uitzondering maken. Daarom, je kunt Mij altijd vragen, schroom nooit om Mij in je hart te vragen. Vóór alles ben Ik een Vader, een Vader die zijn kinderen liefheeft en in liefde met hen omgaat.

Maar Ik ben ook de liefhebbende Vader die zijn kinderen vrij laat. Die zijn kinderen in alle vrijheid tot het ware leven brengt. Om die vrijheid, die nodig is om de mens een zelfbewust bestaan te kunnen geven, zeker te stellen, zal Ikzelf nooit ingrijpen, niet te hulp schieten zonder dat Ik daarom gevraagd wordt of zonder dat het de mens zijn vrijheid belemmert. Hoe ver dat gaat weet Ik alleen. Jij kunt je niet voorstellen hoe ver jou vrijheid gaat, jouw vrijheid is oneindig, zoals jij oneindig bent. Mijn liefde is oneindig, maar in Mijn oneindige liefde moet Ik voor je bestwil die oneindige vrijheid aan jou laten.

Het is Mijn grootste vreugde als iemand in die oneindige vrijheid Mij vraagt, als jij, in die oneindige vrijheid, bij Mij komt en in alle oprechtheid en vertrouwen Mij om hulp vraagt. Dan help Ik je en als je Mijn liefde daarmee naar je toegetrokken hebt, dan kan het zijn dat Ik in Mijn oneindige genade een uitzondering voor je maak en je help, je op een heel andere manier help dan jij zou verwachten, op een manier die je zelf nooit zou bedenken. Vul niets zelf in, laat je zorgen los, laat je eigen denken los, laat al het wereldse los, laat je verwachtingen los, laat je wensen los, laat alles los en kom bij Mij. Vertrouw volkomen op Mij, houdt dat vertrouwen vast en kijk wat er gebeurt. Geef Mij de kans en wat tijd en kijk wat er gebeurt!

Hemels Brood 219

Onder de  zon. Onder de  zon gebeurt niets buiten het zicht, het licht van de waarheid beschijnt alle onwaarheid. Onwaarheid is in het donker, waarheid is in het licht, met waarheid kom je verder, met onwaarheid belemmer je je voortgang. Hoe gemakkelijk is het om waarheid te verdraaien, hoe bruikbaar lijkt het soms om de waarheid net iets anders voor te stellen dan zij is, omdat zo’n verdraaiing voordeel lijkt te geven, omdat het beter lijkt te zijn, omdat je er dan beter vanaf komt. Maar weet je, het voordeel wat je uit zo’n verdraaiing denkt te krijgen, wordt ergens anders toch een nadeel. Hoe zou anders waarheid zijn waarde kunnen behouden?

Als jij de keus hebt, houdt dan altijd de waarheid aan. Daarmee bedoel Ik, dat je nooit van onwaarheid gebruik moet maken omdat je denkt of er vanuit gaat, dat het je voordeel brengt of dat het beter zal uitkomen, want dat zal niet gebeuren, kan ook nooit zo zijn. Als je uit liefde met onwaarheid iemand ten goede beschermt, is dit iets anders, maar bedenk daarbij wel dat het dan toch geheel Mijn instemming moet hebben, dat het niet je eigen bedenksel kan zijn. Want waar de waarheid kan worden vastgehouden, moet zij ook worden vastgehouden en alleen Ik weet wanneer een uitzondering nodig is en kan. Daarom, houd altijd aan waarheid vast, tenzij Ik je in je hart een andere weg toon en adviseer. Dat zal nooit voor het eigen gewin zijn of om je eigen tekortkomingen te bedekken. Hooguit om een onschuldige te beschermen tegen het geweld van de liefdeloze.

 Hemels Brood 220

Geloof is als de morgendauw, de eerste voeding voor de nieuwe dag. Door het vocht van de morgendauw krijgt de plant haar eerste dagelijkse vocht om voeding op te nemen voor haar dagelijkse voortbestaan. Door het geloof kan de mens zich innerlijk voeden. Het geloof is nodig om het geestelijke leven innerlijk te gaan vinden en de levensstromen te voorzien van Mijn woord. Zonder geloof neemt de mens van Mijn woord niets op, zonder water, de morgendauw, neemt de plant geen voeding op. En zoals het leven in de plant verdort zonder de opname van voedsel door water, zo verdort ook het werkelijke leven in de mens, zo verdort ook Mijn woord, als er geen geloof aanwezig is.

Daarom zal de mens eerst moeten geloven, maar geloven doe je met je hart, niet met je verstand. En dit geloven is aannemen met je hart, niet bewijzen met je verstand. Dit geloof is zeker weten, zonder bewijs, in je hart, niet met je verstand. Haal je verstand in je hart, niet je hart in je verstand. Laat je het verstand over het hart heersen, dan gaat veel waardevolle informatie over het ware leven verloren omdat je dat met het verstand niet kunt bevatten. Het hart is in haar liefde veel ruimer als het verstand in zijn feitelijke kennis. Laat je het hart over het verstand heersen, dan wordt de feitelijke kennis door de liefde verruimt en zo wordt je dan veel meer duidelijk en begrijpelijk, in geestelijk opzicht. Daarom, begin bij je hart en met hulp van je verstand kan je blik oneindig ruim worden. Begin bij je verstand en je beperkt daarmee je blik tot een klein denkraam.

Kijk, Ik ben oneindig. En door Mij ben jij ook oneindig. Maar, Ik ben met jou verbonden in je hart en niet in je verstand. Als je dus vanuit je hart denkt, dan denk je vanuit het contact met Mij, als je vanuit je verstand denkt, dan denk je zonder het contact met Mij of, als je daarbij je hart ook laat meetellen, slechts voor een klein deel met Mij. Zo is geloof met het hart verbonden en niet met het verstand. Zoek, als je het wilt, dan ook het geloof te vinden in je hart, niet in je verstand.

Hemels Brood 221

Op weg. Met elkaar op weg. Wat wil dat zeggen. Dat wil zeggen, elkaar bij de arm nemen en elkaar steunen, naar elkaar luisteren en naar elkaar omzien. Elkaar tegemoet komen en elkaar proberen te begrijpen, elkaar accepteren zoals een ieder op dat moment is, want niemand is al volmaakt, niemand is al in alle vrijheid volkomen liefde, niemand is vrij van eigenbelang of eigen wil.

Maar als je de weg naar Mij ontdekt hebt, dwing dan niemand iets op, ga je weg in alle eenvoud en steun hen die ook op weg naar Mij zijn. Want in een wereld waar maar heel weinig mensen nog tot geloof komen en waar maar heel weinig mensen de weg naar totale zuivere liefde zoeken en waar nog veel mensen verblind zijn door hun afdwaling van het ware leven, voor de waarheid, voor de juiste verhoudingen en voor ware liefde, is het niet gemakkelijk om aan ware liefde vast te houden, om vast te houden aan Mijn Woord. In zo’n wereld is het gemakkelijk om door eigenliefde verblind te raken. Daarom, steun elkaar, help elkaar en houd niet op samen op weg te zijn. Neem elkaars verschillen en tekortkomingen in liefde aan en laat elkaar de ruimte voor groei, ieder op zijn eigen manier, bemoedig elkaar om in liefde door te gaan en op Mij te blijven vertrouwen, wat er ook gebeurt.

Want hoe het ook zij, de ware genade, het ware leven is uit Mij en niet uit de wereld. Als je dat kunt aannemen, als je dat in jezelf voelt en gelooft, dan houd daar aan vast en kom steeds opnieuw in je hart voor steun bij Mij en geef dan ook die steun uit je hart aan elkaar. Houd moed, Ik ben en blijf eeuwig bij jullie allen. Wat ook gebeurt, vertrouw en houd stand!

Hemels Brood 222

Er is geen zonde die onvergeeflijk is voor Mij, bij oprecht berouw en verzoek om vergeving is alles vergeven. Vergeven jullie altijd en steeds opnieuw elkaar, laat haat en wrok niet de kans krijgen in jezelf wortel te schieten. En mocht dit al gebeurd zijn, ruk het dan uit, kom dan bij Mij en laten we het samen opruimen. Haat en wrok zijn niet van Mij. Bij Mij, in Mijn hemel is geen haat of wrok, ook kun je met haat of wrok niet in Mijn hemel komen, waar liefde de basis van bestaan is. Vergeven vraagt verdraagzaamheid, geduld en erop vertrouwen dat alles uiteindelijk goed komt.

Geen mens op aarde is al zonder zonde, daarom, zoals je zelf graag hebt dat jou vergeven wordt, vergeef zo ook de ander en zoals je graag hebt dat jou niet aangerekend wordt, wat je zo nu en dan misdeed, reken zo ook de ander niets aan. Er gebeurt veel zonder liefde en eigenliefde is als de normaalste zaak van de wereld, een wereld waar niet het dienstbaar aan elkaar zijn voorop staat, maar het gewin van materieel bezit, het vermeerderen van inkomen, voorop staat. In zo’n wereld komt het er op aan dat jij die Mij zoekt, die Mijn liefde zoekt en wil leven, verdraagt en vergeeft, bij voorbaat vergeeft, zoals Ik bij voorbaat vergeef, omdat Ik weet hoe moeilijk het is, om in zo’n wereld vol eigenliefde, in ware liefde te komen en te blijven.

Voor iedereen die Mijn liefde niet zelf leeft of zoekt te leven, zullen er allerlei situaties ontstaan die hem zijn eigenliefde duidelijk maken, niet om te straffen, maar om te voorkomen dat hij nog verder van het ware bestaan, van zijn ware doel op aarde verwijderd raakt. En deze situaties die Ik geef, zijn moeilijk genoeg en precies uitgebalanceerd ten goede voor die persoon. Daarom, denk niet dat jouw haat of wrok daar bovenop nodig is, denk niet dat Ik niets zie en alles maar laat gaan. Nee, Ik heb bemoeienis met ieders leven, zonder uitzondering. Maar die bemoeienis is altijd gericht op het welzijn van die persoon en iedereen.

Leg jij dan je wrok en haat af en vergeef de ander en laat hem aan Mij over. Verdraag wat Ik verdraag en weet dat Ik alles ten beste leid voor iedereen. Zoek zelf alleen uit liefde te handelen, dat is voor jou en iedereen het beste!

Hemels Brood 223

Elk mens heeft een eigen taak. Toch is voor ieder mens eerst één en dezelfde taak belangrijk: heb Mij en elkaar lief en leef met elkaar in waarheid en liefde. Behalve dat, wat al een hele inspanning voor velen is, heeft ook iedereen nog een specifieke taak, die bij zijn persoonlijkheid past, die taak hangt samen met de talenten die iemand heeft, want talenten krijgt niemand voor niets, om er niets mee te doen.

Nu gaat het er niet om, dat iemand naarstig op zoek gaat naar dat wat zijn taak zou kunnen zijn. Het gaat erom dat iemand naar zijn gevoel van waarheid en liefde leeft en datgene doet wat hem het beste ligt, maar dan wel uit liefde, waarheid en dienstbaarheid aan de medemens. Het verschil in karakter van mensen heeft dan ook te maken met de verschillende taken. Toch is het zoeken naar je taak niet belangrijk, maar het uit vrije wil leven naar waarheid en liefde is belangrijk. Als je dat doet vanuit je gevoel en je specifieke talenten gebruikt voor het welzijn van je medemens, dan leef je, door de vorm van je karakter je taak in dit leven.

Want je bent zo gevormd, dat wanneer je uit vrije wil naar waarheid en liefde in dienstbaarheid aan je naaste uit liefde voor Mij leeft en acht slaat op je talenten, al zijn die in jouw ogen nog zo minimaal, je hoe dan ook je taak al leeft, of je nu precies weet wat je taak is of niet. Want het heeft geen nut als je denkt dit of dat zal mijn taak zijn en je gaat jezelf forceren om aan die taak te voldoen. Nee, wees gewoon jezelf, leer de liefde te leven zoals hiervoor uiteengezet is en je leeft dan meer en meer in de specifieke verhouding waarin jij bedoelt bent bij te dragen aan het geheel van de schepping.

Iedereen heeft zijn plaats, zijn werking, zijn taak in het geheel van de schepping, maar het is niet belangrijk die taak te zoeken en te vinden, het is belangrijk jezelf te zijn, zoals je bedoeld bent!

Hemels Brood 224

Bergen. Bergen verzetten. Een waar geloof kan bergen verzetten. Ik bedoel hier niet letterlijk gezien bergen verzetten, maar geestelijk gezien. Wie in waarheid gelooft en op Mij vertrouwt kan bergen verzetten, dat wil zeggen, dat hij alles wat op zijn pad komt aankan, er kan nog zo’n moeilijke situatie ontstaan zijn, hij weet in vertrouwen op Mij dat het goed komt, dat het goed is. In dat vertrouwen kan hij geduldig wachten tot de tijd rijp is en zijn situatie tot rust en vrede terug komt. Daarbij steeds in zijn hart naar Mij luisterend en handelend naar Mijn adviezen, zodra Ik die in zijn hart leg.

Als je dat zou kunnen, als je zo’n geloof en vertrouwen zou hebben, dan zou niets je meer kunnen benauwen, de vrede zou steeds in je hart zijn en wat ook gebeurt, je zou rustig blijven. Ik weet dat je dat ook graag wilt bereiken, zo’n geloof en zo’n vertrouwen. Maar nog gebeurt het dat je gaat twijfelen, dat je als een berg die je niet zo gemakkelijk kunt verplaatsen, tegen een situatie aankijkt. Dan raak je ontmoedigd,  verdrietig en bedrukt. Maar dat is nou net niet de juiste houding! Daarom, als je vertwijfeld raakt, ontmoedigd, herinner je dan dat Ik alle bergen hoe dan ook in Mijn macht heb en niets toelaat zonder reden, kom dan in je hart naar Mij. Mij mag je alles zeggen, bij Mij mag je in je hart over alles klagen, je ontmoediging tonen, je twijfel, alles!

Als je dan alles wat je bezwaard, de hele berg, in je hart aan Mij getoond hebt, luister dan eens rustig naar Mij en overweeg eens rustig en eerlijk wat Ik je in je hart laat weten. Kijk eens goed en rustig in je hart en om je heen en doe dan wat Ik je aanraad en laat al het andere in het volste vertrouwen over aan Mij. En je zult de berg zien verdwijnen!

Hemels Brood 225

Niet alleen het inzicht is voldoende, maar vooral het doen. Het handelen naar het juiste inzicht maakt het hart van de mens levend, het handelen naar inzicht tot waarheid en liefde. Wie in zijn hart, in zichzelf tot het inzicht komt dat waarheid en liefde de basis, het uitgaanspunt is van het ware leven hier op aarde, die leeft dan pas werkelijk als hij dit ook toepast in al zijn handelen.

Uit de wijze waarop iemand handelt, blijkt zijn levensinstelling. Is zijn handelen uit waarheid en liefde, dan heeft die mens het ware leven in zich opgenomen. En mettertijd zal deze mens tot een volkomen rein wezen uitgroeien in de volheid van leven. Geen inzicht zonder daarnaar te handelen heeft enige waarde, juist het handelen brengt de vrucht voort.

Natuurlijk is het nodig om in de stilte van je hart naar het juiste inzicht te zoeken, maar als je het ware inzicht gevonden hebt, dan heeft het alleen waarde als je er ook naar handelt. Daarom blijf niet alleen in stilte naar inzichten zoeken en prijs je niet gelukkig met de juiste en ware inzichten die je in de stilte van je hart gegeven zijn maar doe er ook iets mee, handel er ook naar! De juiste inzichten zijn waarheid en liefde in alle vrijheid, die drie zijn in je handelen heel belangrijk, zij zijn de basis van je zelfstandige zijn: waarheid, liefde, vrijheid.

Maar wacht je ervoor om dit alles verstandelijk te gaan beredeneren en vanuit je verstand gaat handelen, want een verstandsmatig handelen, al is het nog zo goed bedoeld, brengt geen vruchten voort. Alleen het in alle vrijheid handelen uit liefde en waarheid brengt goede en juiste vruchten voort, vruchten die voor jou en iedereen de beste zijn!

Hemels Brood 226

Ja, als alle mensen zouden weten wie Ik ben, als alle mensen Mij in zichzelf zouden kennen en in zichzelf met Mij contact zouden onderhouden, zou het er allemaal anders uitzien, dat kun je je wel bedenken! Al zou maar een groot deel van de mensen Mij in zich kennen, of een kleiner deel, het zou er al anders uitzien. Maar de waarheid is op dit moment, dat er maar heel weinig mensen Mij in zichzelf kennen, dat er maar weinig mensen Mij zoeken, Mij oprecht en welgemeend zoeken.

Veel mensen willen over Mijn bestaan niet nadenken, omdat zij alle narigheid van de wereld Mijn schuld vinden. Maar hoezo heb Ik daar schuld aan, waar heb Ik wat dan ook gedaan, dat deze wereld zo is als zij is. Zeg Mij, waar heb Ik een mens belogen, waar bedrogen, waar heb Ik geslagen, waar ben Ik ongeduldig geworden, waar heb Ik iemand afgewezen, waar heb Ik iemand verwijten gemaakt, waar heb Ik gestolen, gekonkeld, gemoord en geplunderd? Heeft de mens dan geen eigen wil, geen eigen keus, geen eigen besef van bestaan? Waar heb Ik dan die mens zijn keus afgenomen, zijn vrijheid afgenomen, zijn wil afgenomen? Als iemand je een klap geeft, heb Ik je die klap dan gegeven? Ik heb het toelaten dat die klap werd gegeven. Als Ik dat niet had gedaan, dan had Ik die mens zijn vrije wil moeten afnemen en dan had Ik iedereen zijn vrije wil moeten afnemen, omdat allen voor Mij gelijk zijn, in grote liefde gelijk zijn, in vrijheid gelijk zijn.

Laat Ik het zo uitleggen: Als je een klap krijgt en die is terecht, vanuit liefde gezien, dan leert die klap je iets. Is die klap niet terecht, dan geeft die klap je iets. Want je moet niet denken dat Ik mensen vrij laat en dat Ik het onrecht wat zij in hun vrijheid anderen aandoen niet goedmaak. Alles wat gebeurt, in de door Mij, om liefdevolle en wijze redenen, toegestane vrijheid van de mensen en geen liefde is of in zich draagt, wordt door Mijn liefde gecompenseerd, hemels gecompenseerd, niet met een nieuwe auto of met geld of met andere materiële zaken, maar met geestelijke groei, waarmee je meer vermogen krijgt om  lief te hebben, waarmee je eerder je doel kunt bereiken, tot de volkomen zaligmakende liefde in alle waarheid te komen. Want in alle oneindigheid heeft dát alleen werkelijke waarde. Wat een rijkdom overkomt je dan als je iets onterechts wordt aangedaan. Mijn schuld?

Hemels Brood 227

Gelukkig is de mens die zich aan Mij weet over te geven, want die mens heeft daarmee zijn ego overwonnen en hij laat Mij in zich opstaan, laat Mijn liefde in zich opstaan. Bij elk probleem wat je hebt is het het beste om te kijken wat de basis van je handelen vormt. Is dat uit angst, uit zelfzorg, uit zelfmedelijden, of kun je in jezelf de liefde vinden uit Mij en de adviezen beluisteren uit Mij. Als liefde of minstens edelmoedigheid de basis vormt van je handelen, dan zullen je problemen op een prettige manier zonder al te lange tijd en ingewikkelde toestanden worden opgelost. En wordt het, om wat voor reden dan ook, niet in korte tijd opgelost, dan zul je met een liefdevolle houding er in elk geval goed mee om weten te gaan.

Ben je moe, neem dan je rust, denk niet dat je altijd maar door moet kunnen gaan, denk niet dat je een oplossing kunt forceren. Alleen liefde en aandacht voor elkaar geeft een voor alle partijen gunstige oplossing of geeft de rust en de vrede om verdraagzaam te kunnen zijn.

Steeds weer zullen er situaties zijn die vragen om een oplossing. Zo lang de mens op aarde is en nog niet in volkomen liefde en waarheid is, zullen er situaties ontstaan die problematisch zijn of als problematisch ervaren worden. Voor degene die veel liefde in zich draagt, is zo’n situatie niet al te moeilijk te doorstaan. Voor degene die nog erg werelds gebonden is en nog veel op zichzelf gericht is en nog weinig vertrouwen heeft, is het al moeilijker, maar het is dan een goede oefening om tot zijn ware innerlijk te komen.

Of het nu bij de één of bij de ander is, Ik ben er altijd bij. Merkbaar of onmerkbaar, Ik ben er altijd! Ik help altijd, of je je dat bewust bent of niet. Werkelijk, Ik laat niemand alleen aanmodderen, ook al lijkt dat voor sommigen wel zo, toch ben Ik ook bij hen. Zo ben Ik ook altijd bij jou en zo kun je Mij ook altijd in je hart vinden, als liefde en waarheid kun je Mij in je hart vinden, waar en wanneer je maar wilt.

Hemels Brood 228

Eén van hart. Eén van ziel en leden. Dat zijn alle mensen die zich in hun hart met Mij verbonden hebben, alle mensen die Mij in hun hart erkennen als hun liefdevolle Vader, Schepper en Helper, Ik heb jullie allemaal lief. Maar ook degenen die Mij nog niet in hun hart erkennen, ja zelfs degenen die Mij nog ontkennen, heb Ik lief, innig lief. Want Ik weet dat zij Mij, in hun vrijheid, in hun afdwaling, in hun eigenwaan, niet kunnen zien. Zouden zij Mij zien, zoals Ik waarlijk ben, waarheid en liefde, hun hart zou opspringen en zich verblijden, hun hart zou Mij herkennen en erkennen. Want Ik weet, dat degenen die Mij nu nog niet herkennen en in hun hart erkennen, Mij onmiddellijk zouden aannemen als Ik de nevel van hun afdwaling, de nevel van hun eigen waan zou laten verdwijnen.

Maar het gaat Mij niet om een erkenning op zo’n manier,het gaat Mij om vrijheid voor iedereen. Ik bekommer Mij om vrijheid voor alle mensen, zodat ieder mens, bewust van zijn eigen bestaan, Mij gaat herkennen en erkennen, Mijn liefde en waarheid gaat aannemen. Zou Ik de nevel wegnemen, dan zou Ik daarmee ook de vrijheid wegnemen, dan zou die mens in Mijn liefde opgaan, zonder nog een zichzelf bewust zelfstandig mens te kunnen zijn. Nee, die vrijheid is belangrijk, daarom heb Ik de mens zo geplaatst, dat hij in alle vrijheid in zijn hart bij Mij kan komen en Mijn liefde en waarheid kan herkennen en aannemen, Ik heb de mens zo geplaatst dat de nevel pas oplost, als hij uit eigen vrije wil gaat handelen naar waarheid en liefde.

Door liefdevol handelen, uit het eigen vrije hart, lost de nevel op en wordt het zicht helder, wordt alles in het hart helder en klaar. En de verbinding in het hart die zo met Mij ontstaat is dan één van hart, één van ziel en leden. Maar die verbinding was en is er altijd al, alleen door de nevel was zij aan het menselijk zicht onttrokken. Zo kun je vrijwillig je nevel oplossen – je gaat dan zien wat er eeuwig al is.

Hemels Brood 229

Heb je een ogenblik voor Mij? Ik ben je Schepper en Ik heb je lief. Innig lief. Daarom wil Ik je graag gelukkig zien. Net als jij degenen die je lief hebt gelukkig wilt zien. Alleen jouw ideeën over gelukkig worden en zijn, komen niet of nog niet helemaal overeen met die van Mij. Er is bij jou nog veel wat te maken met welzijn in de zin van materieel en lichamelijk welzijn. Bij Mij gaat het enkel en alleen om het welzijn van je ziel en de groei van je geest in liefde. Bij jou gaat het nog vaak om uiterlijke zaken, omliggende omstandigheden, verbetering van situaties, bij Mij gaat het om het innerlijk, om het inzicht, om de motivatie van waaruit je leeft. Terwijl jij werkt aan hetgeen om je is en gebeurt, werk Ik aan hetgeen je in jezelf bent of kunt zijn. Kijk, daar zit nogal een verschil tussen jouw en Mij en zolang dit verschil er is, zul je niet gemakkelijk in een stabiel welzijn komen.

Hoe zullen we ons verschil oplossen en eensgezind verder gaan? Ik denk dat daarvoor een gesprek met elkaar nodig is, waarin we elkaar vertellen hoe we ergens over denken. In dat gesprek kan jij Mij vertellen wat je dwars zit, wat je anders wilt en hoe je het wilt. Dan kan Ik je vertellen wat Ik er van vind en waarom Ik dat zo vind. En dan kan jij in alle vrijheid kiezen wat jou het beste lijkt. Maar zullen we dan eerst eens met elkaar praten?! Je kunt dat elke dag doen, elk moment, in je hart. En in je hart leg Ik dan, als je zonder eigen invullingen luistert, Mijn antwoord. Het zou fijn zijn als je dat eens probeert. Ik zou je zo graag werkelijk gelukkig zien!

Hemels Brood 230

Welke keuze ga je maken? Wat is een juiste keuze? Als je dat wilt weten, ga dan eerst eens kijken hoe je tot een keuze komt. Wat zijn de verschillende aspecten en op welke gronden, welke basis wil je leven. Er zijn altijd twee mogelijkheden: op basis van eigenliefde of van naastenliefde, je kunt kiezen voor het hart, of voor het verstand. Je kunt kiezen voor het Mijne of voor het jouwe. Hoe houd je dat uit elkaar? Want zo gemakkelijk scheid je die verschillende belangen in jezelf niet. Ik zou je willen aanraden: laat eens al je gedachten en gevoelens los, vul eens even niets in, laat dan eens rustig alles aan je voorbijgaan, innerlijk aan je voorbij gaan en kijk er eens rustig naar. Wat valt je op, wat komt het meest naar voren, kijk daar eens naar en kijk er dan eens naar waar dat mee te maken heeft: met jezelf of met anderen, met dat wat je voor jezelf wilt of dat wat je voor anderen wilt. Maar kijk er vooral eens naar of het uit je verstand komt, te maken heeft met wat zich buiten je afspeelt of dat het uit je hart komt, uit je gevoel en als zodanig met Mij in verbinding staat.

Als je het Mij vraagt, zou Ik je willen zeggen: zie toe dat de keuzes die je maakt uit liefde zijn, zonder eigenbelang, zonder gevoelens van gekwetst te zijn of van teleurstelling, zonder je ego, alleen uit liefde. Ben je geneigd een keuze te maken die meer op het verstandelijke denken gebaseerd is, op afweer omdat je je gekwetst voelt of op teleurstelling en kun je niet genoeg liefde voelen, kom dan naar Mij in jezelf, leg Mij je situatie voor en Ik zal je laten weten wat ware liefde en eigenliefde is, op een manier waardoor je vrij kunt kiezen, vrij van kwetsing of teleurstelling.

Hemels Brood 231

Geweldig. Het is een geweldige vooruitgang als je begint meer en meer stil te worden in jezelf en naar Mijn stem in jezelf te luisteren, als je meer en meer jezelf innerlijk samen met Mij wilt bekijken en bereid bent zo naar al je eigenwaan, je misvattingen, je verborgen boosheden en je teleurstellingen te gaan kijken. Een geweldige vooruitgang, als je bereid bent alle overbodige ballast, zoals verwijten, verongelijkt zijn, humeurigheden en dergelijke overboord te zetten en je innerlijk te richten op verdraagzaamheid, begrip, waarheid en liefde, op barmhartigheid, in de wetenschap dat Ik voor allen barmhartig ben. Geweldig, als je je zo meer en meer innerlijk afstemt op Mij, op Mijn stem in jou, die je kunt ervaren als het zachte ruisen van de wind in de bladeren, de bladeren zijn dan jouw gedachten en het zachte ruisen ben Ik.

Zacht, want Ik laat je altijd vrij om je eigen keuzes te maken. Maar omdat het zacht is, moet je goed luisteren om Mij te verstaan. En hoe meer je je eigen gedachten los laat en stil wordt in jezelf, des te meer ga je Mijn stem verstaan en begrijpen. Mijn stem is niet een letterlijke stem, Mijn stem is in je hart een besef wat berust op waarheid en liefde. Als je zoiets onder je eigen denken en willen voelt, dan weet dat dat Mijn stem is. Niet een geluid wat in je schalt, nee, Mijn stem is een zacht gelijkmoedig, zachtaardig besef van waarheid en liefde. Die ga je eerst vernemen als je dat vrij wilt en je je daar innerlijk op richt, zonder eigen gedachten. Ja, dat ben Ik, daar ben Ik, wat je eigenlijk altijd al weet!

Hemels Brood 232

Wil je werken in Mijn rijk? Je bent van harte welkom! Maar welke voorstellingen heb jij van het werken in Mijn rijk? Als je de liefde doet uit je hart, zonder eigen belang, in alle vrijheid, kijk, dan werk je al in Mijn rijk, dan ben je al bezig in Mijn wijngaard, dan heb je al ergens in die wijngaard een plekje van Mij gekregen! Dan heb Ik je in Mijn wijngaard al daar geplaatst, waar jij het best tot je recht komt en waar jij het werk aan kunt.

Denk je, dat het jouw werk is om mensen om te praten en te bewegen hun leven te veranderen, te verbeteren? Als je dat denkt, moet Ik je zeggen dat je je vergist. Mensen veranderen, verbeteren of anders gezegd, mensen binnen halen in Mijn rijk, in Mijn wijngaard is Mijn werk. Jij mag Mij daarbij wel helpen! Maar, kijk uit dat je het in je enthousiasme, met alle goede bedoelingen niet van Mij over neemt.

Niet de woorden die je spreekt zijn het belangrijkst, maar wat je uit zuivere liefde doet is belangrijk. Dat wil niet zeggen, dat een liefdevolle uitleg vanuit het hart, in alle zuiverheid gegeven, iemand niet zou helpen, maar de kracht die uitgaat van de liefdevolle zuivere daad reikt werkelijk enorm veel verder in het heelal voor iedereen, omdat de daad de ware liefde bevestigt. Niet het woord, maar er naar handelen bevestigd de liefde. Zoals b.v. iemand je met woorden belooft het gras te zullen maaien. Maar de daad, het werkelijke maaien bevestigd pas de waarheid van zijn woord. Zo kun je zeggen lief te hebben, maar pas je handelen uit liefde bevestigd de waarheid van je woord. Daarom heeft het handelen naar liefde pas de werkelijke kracht van zijn. Zolang het handelen met de liefde uit het hart verbonden is, daaruit voortkomt, heeft het de ware en enige liefde-levenskracht, wat zijn werking ten goede heeft aan alle mensen!

Hemels Brood 233

Blijf voor alles rustig. Wacht met het nemen van beslissingen altijd tot je weer rustig bent. In de spiegel van het rustige water is veel meer te zien dan in het onrustig golvende en bewegende water. De beelden die je daarin ziet, zijn altijd vervormd en vertekend door de vele kleine en grote golvingen van het water. Zo is het ook met jouw innerlijk, als je emotioneel bent, onrustig, boos, verdrietig, teleurgesteld of wat dan ook, neem dan geen beslissing. Want onrust is als de golvingen van het water, het vertekent, vervormt je beeld over de werkelijkheid. Kalmeer daarom eerst, wordt eerst zo rustig als het gladde water, zodat je net als de weerspiegeling in het gladde water, het beeld van de situatie helder kunt zien. Als je zo rustig bent, kun je ook Mij beter vernemen in je hart, want in onrustig water weerspiegelt alles gebroken, verbroken, zo is ook de verbinding met Mij als je onrustig, boos en dergelijke bent, gebroken, verbroken.

Niet dat Ik dan niet meer naast je sta, maar je vermogen om Mij in je waar te nemen is verstoord, zoals de weerspiegeling van het gladde oppervlak van het water door kleinere en grotere golven verstoord kan worden. Als de waterspiegeling ernstig verstoord is, duurt het langer voordat het oppervlak weer glad is. Zo heb jij als je ernstig boos of verdrietig bent ook meer tijd nodig om weer tot rust te komen Neem die tijd en neem niet te snel beslissingen in zo’n situatie. Ook al denk je dat een snelle beslissing nodig is,  geef het dan toch helemaal aan Mij over en laat het zelf rusten, want bij Mij is de waterspiegel van geen belang, Ik zie door alles heen altijd de juiste verhoudingen, zonder verstoring.

Hemels Brood 234

Niet Mijn liefde voor jullie, maar jullie liefde voor Mij bepaalt hoe dicht je bij Mij komt. Ik heb voor iedereen evenveel liefde, maar niet iedereen heeft al evenveel liefde voor Mij, zodoende is ook nog niet iedereen even dicht bij Mij. Met liefde, zuivere onbaatzuchtige liefde, trek je Mij naar je toe, met deze zuivere liefde zet je al Mijn kracht in werking. Hoe zuiverder, hoe onbaatzuchtiger je liefde is, des te meer zet je Mijn kracht in werking en hoe dichter je bij Mij bent, des te meer wordt je hart gevuld met Mijn aanwezigheid. Toch, of je nu veel of weinig of niet van Mij houdt, Ik houd hoe dan ook, innig veel van jou. Of mensen veel of weinig of niet van Mij houden, Ik houd hoe dan ook, innig veel van hen. En die liefde voor jou en voor iedereen verandert nooit, die blijft eeuwig bestaan, of je van Mij houdt of niet.

Maar Mijn liefde zou geen liefde zijn als Ik je niet zou blijven benaderen om tot inzicht van leven te komen, als Ik niet zou blijven aangeven in welke situatie je terecht komt als je zelf Mijn liefde niet aanneemt, niet gaat leven. Mijn liefde zou toch geen liefde zijn als Ik je maar liet verdwalen in je eigenliefde en je zou laten in je blindheden, je doofheid, je verlammingen. Wie wil iemand die hij innig liefheeft in ongemak zien en laten? Ik liever niet. En daarom laat Ik steeds van alles gebeuren, om je wakker te schudden, om je blindheid,  je doofheid, je verlamming, op te heffen. Maar het werkelijke liefhebben dat kan Ik je niet geven, dat moet bij jou van binnen uit komen, daarvoor moet jij zelf bij Mij komen. Dat moet jij, als vrij en zelfstandig zelfbewust zijn, zelf willen, zelf vragen, zelf voor bij Mij komen. Zodra jij je hart voor Mijn liefde opent, vul Ik het met liefde en kun je dicht bij Mij zijn en blijven!

Hemels Brood 235

Geweld. Is geweld nodig om je doel te bereiken. Het ligt eraan wat je doel is, is het je doel om andere mensen naar je hand te zetten of is het je doel om in liefde met je medemens te leven. Ook ligt het er dan nog aan of met geweld fysieke kracht of geestelijke kracht wordt bedoeld. Met geweld geef je eigenlijk aan hoe sterk iets is. Heb je een hele sterke liefde voor Mij en je medemensen, dan kun je daarvan zeggen dat je Mij en je medemensen met geweld lief hebt, dan kun je zeggen dat je met geweld je doel,  Mij en je medemensen lief te hebben, bereikt. Zo’n geweld is dan eigenlijk de aanduiding dat je heel veel en heel sterke liefde hebt. Wil een mens anderen naar zijn hand zetten, hun gewenst gedrag afdwingen, dan komt daar vaak ook geweld aan te pas, maar dan meestal fysiek gezien. Zo’n geweld helpt dan ook eigenlijk alleen fysiek gezien. Als je iemand met lichamelijke kracht dwingt, met geweld dwingt, om zijn handelen naar jouw ideeën te wijzigen, zal dat wel gebeuren, als het geweld de overhand heeft, maar alleen fysiek gezien, innerlijk zal het geen verandering geven en zodra het fysieke geweld weg is, komt de eigen handelwijze, misschien in een wat andere vorm door de gewijzigde omstandigheden, weer terug.

Het innerlijk laat zich niet dwingen met fysiek geweld. Maar, met een geweldige hoeveelheid liefde kun je heel veel bereiken. Bedenk daarbij wel dat ware liefde nooit eigengericht is, dus mensen naar je hand zetten, dat lukt niet, maar is dat wel nodig? Want als je in liefde met elkaar omgaat, dan heb je Mij naar je hand gezet! En is dat niet de beste situatie waar je je in kunt bevinden!? Want als je met zo’n liefde Mij naar je toe trekt, kun je het volmaakte bereiken, geestelijk gezien.

Hemels Brood 236

Geen gebrek. Ik zorg er graag voor dat je geen gebrek hebt. Ik zie er graag op toe dat je alles wat je nodig hebt, krijgt, innerlijk krijgt. Innerlijk krijgt, want het uiterlijke heeft met het innerlijk te maken, als je innerlijk alles in orde hebt, komt ook uiterlijk alles in orde. Als je weet dat waarheid en liefde in alle vrijheid de belangrijkste innerlijke gegevens zijn van het werkelijke leven, dan kun je begrijpen dat Ik je dat het liefste geef, dat Ik je daarmee het liefste help. Ik kan je dan ook verzekeren, dat als je oprecht van gemoed daarom vraagt, je dat ook krijgt en je daarin geen gebrek hoeft te lijden. Wat je Mij ook in alle oprechtheid, uit liefde vraagt, je hebt het! Wie geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt!

Ja, er zijn mensen die een steen geven als je hen om liefde vraagt. Maar vraag het niet aan degenen die het je door hun geaardheid, door hun blindheid, door hun zelfgerichtheid, niet kunnen geven, nóg niet kunnen geven, vraag het Mij. Ik kan en zal je alles in grote liefde geven. Heb jij dan, met wat Ik jou in grote liefde geef, hen lief die jou uit hun armoe niets konden geven. Maar hoezo zou jij, die rijk kunt zijn uit Mij, rijk aan waarheid en liefde in alle vrijheid, je medemens in zijn armoe iets vragen wat hij eenvoudigweg niet heeft, terwijl je het van Mij in overmaat kunt hebben.

Kom, vraag Mij oprecht en met vertrouwen en je hebt wat je vraagt. Ga dan met wat je van Mij hebt gekregen naar je arme medemensen en heb hen lief met de liefde die je van Mij hebt gekregen, zo lief dat zij door jou Mij gaan voelen en daardoor gaan vragen waar jouw liefde vandaan komt. Want pas als zij dat gaan vragen, kun je hen over Mij vertellen en dan kunnen zij door jou naar Mij verwezen worden, waar ook zij in alle oprechtheid Mij om alles kunnen vragen, zodat Ik hun armoe kan wegnemen en hen ook rijkelijk met Mijn liefde kan zegenen.

Hemels Brood 237

Leg het maar eens uit. Leg maar eens uit, wat je in je gevoel weet, aan iemand die denkt dat je alleen met het verstand kunt weten, die verstandelijke bewijzen wil hebben, voordat hij iets aanneemt. Want zo is het met Mij, Ik ben in het gevoel, niet in het verstand en hoe zal Ik je dan bereiken als je met je verstand, in het verstandelijke Mij zoekt? Wees dan niet verbaasd dat je Mij daar niet vindt. Probeer het eens met je gevoel, probeer Mij eens te vinden in je gevoel. Voor iemand die gewend is om alleen, of voor het merendeel, op zijn verstandelijke vermogens af te gaan, zal het moeilijk zijn om daarvoor in de plaats op het gevoel af te gaan, omdat diegene dat niet gewend is, omdat hem geleerd is dat het verstand de belangrijkste bron is om kennis over het leven uit te vergaren, omdat het verstand door de algemene samenleving betrouwbaarder geacht wordt dan het gevoel.

Maar daarbij is het gevoel verwisseld met emoties en emoties zijn onbetrouwbaar, want emoties zijn afhankelijk van het eigen ego en de situaties die wisselend ontstaan. Maar het gevoel is niet de emotie, het gevoel is de ware bron van liefde en waarheid in de mens en uit die bron is het ware leven. Die bron ben Ik. Als je Mij wilt ontmoeten, zoek Mij dan niet in je verstand, zoek Mij in je hart, in het gevoel, het gevoel van waarheid en liefde, wat in ieder mens aanwezig is, maar wat bij de verstandsmatig denkende mens meer en meer is zoek geraakt.

Dat neem Ik niemand kwalijk, maar daarmee ben Ik meer en meer op de achtergrond geraakt en verbaas je dan niet dat je Mij niet in jezelf ervaart als je met het verstand kijkt. Als je Mij vaker wilt ontmoeten, oefen dan met je gevoel te denken, met je hart en laat het denken met je verstand meer en meer los, dan zul je Mij (weer) meer en meer in jezelf gaan ervaren.

Hemels Brood 238

Ik laat geen mens verloren gaan, alle mensen zullen door Mij gered worden. Ik heb daar de eeuwigheid aan tijd voor, Ik geef niet op, Ik hoef niet op te geven, want Ik heb daar alle mogelijkheden voor. Zeker zal Ik allen redden voor het leven, dat is voor waarheid en liefde, voor het volkomen zijn in alle vrijheid en gelukzaligheid. Ik heb jullie allen lief en Ik gun jullie allen gelukzaligheid voor eeuwig. Daarom, Ik houd niet op jullie lief te hebben en voor jullie te zorgen, zodat jullie allemaal uiteindelijk bevrijd zijn van de dood, van liefdeloosheid, van eigenliefde, leugen, bedrog, kortom van hoogmoed in welke vorm dan ook. Ik kom allen bevrijden, allen die gevangen zitten in hoogmoed, in angst, in boosheid, in misvattingen, in verwijten, in ongeduld, teleurstelling, enzovoorts. Maar de één zit dieper en sterker gevangen dan de ander. De één is gemakkelijker uit zijn gevangenis te bevrijden dan de ander.

Toch kom Ik jullie allen bevrijden en wel zo, dat wie bevrijd is, mee kan helpen zijn medemens te bevrijden. Maar probeer niet vanuit de gevangenis iemand die naast je gevangen zit te bevrijden, zonder dat je eerst zelf door Mij bevrijd bent, zonder dat je van Mij aanwijzingen hebt gekregen waardoor je weet hoe je de ander kunt helpen bevrijden. Bedenk dat Mijn bevrijding geen stormloop is, maar in alle rust gebeurt. Alles op zijn tijd en alles zodanig, dat de bevrijding ook volkomen is en dat voor de gevangenis in de plaats een blijvende vrijheid komt, met een eigen woning voor die mens waar Ik dan ook kan zijn. Want Ik heb jullie lief en aan jullie vrijheid is Mij veel gelegen, zoniet alles. Maar weet je, als je denkt dat je bevrijding van buiten komt, dan heb je het mis. Ik kom niet van buiten, Ik ben in jou en Ik bevrijd je van binnen uit. De gevangenis zit binnen in jou, je bent gevangen, geboeid in jezelf en die boeien binnen in je kom Ik los maken. Verwacht Mij niet buiten je, maar verwacht Mij in je, keer je verwachting op Mij naar binnen, daar kom Ik je bevrijden en tot het ware vrije leven brengen – tot de ware liefde!

Hemels Brood 239

De zwakkere. Juist de zwakkere heb Ik ook innig lief en wil Ik innig graag helpen, sterken. Steunen jullie dan ook met je ganse hart je zwakkere broeder, verwijt hem zijn zwakte niet, neem hem onder de arm en begeleid hem, dwing hem nooit, wees zachtmoedig en stel geen eisen, laat hem eenvoudigweg Mijn liefde zien in je daden. Degene die niet geholpen wil worden, die kun je laten, maar degene die nog niet kan, nog niet ziet, nog in verwarring is, die kun je een arm om slaan door hem in zijn waarde te laten en niets te verwijten, niet te  dwingen, maar hem, als hij vragen heeft, als hij luisteren wil, uit te leggen dat Ik altijd met Mijn liefde in jullie midden ben, altijd met Mijn liefde in jullie harten ben, merkbaar in jullie harten ben zodra je je naar Mij toewendt. Help de zwakkere om de kracht uit Mij in zijn hart te vinden, help hem Mij te vinden in zijn hart, help hem vol te houden Mij te zoeken en op Mij te vertrouwen, door dit alles zelf te doen.

Want door dit alles zelf te doen steun je je zwakke broeder dit ook te doen, zo laat je hem de waarheid van liefde zien. Als jij in jezelf Mij hebt, kan Ik hem door jou bereiken, je zwakkere broeder die Mij zoveel aan het hart gaat. Als jij Mij gevonden hebt in je hart, dan houd daar aan vast en vertrouw op Mij in je hart, leef Mij uit je hart, dan steun je daarmee je zwakkere broeder, dan sterk je daarmee je zwakkere broeder. Want de vreugde en de liefde die jij dan uitstraalt, raakt hem in zijn hart, verwarmt hem en wakkert het vuur in zijn eigen hart aan, waarmee hij ook meer en meer Mij in zijn hart kan ervaren. Zo gaat Mijn liefde door de sterkere uit naar de zwakkere. Mijn inzet voor de zwakkere is groot, maar niet zonder jou, de sterkere, zo kunnen we samen de zwakkere broeder sterken.

Hemels Brood 240

Vuil en verdorven. Ik was het schoon met Mijn liefde. Iemand kan nog zo vuil en verdorven zijn, Ik was hem schoon met Mijn liefde. Geen mens hoeft zich daarom zorgen te maken of niet iedereen gered kan worden of niet iedereen bij Mij kan komen. Door Jezus Christus kan iedereen bij Mij komen, kan iedereen Mij bereiken. Maar nog niet iedereen wil dat, nog niet iedereen wil de moeite nemen om bij Mij te komen en al het wereldse eigenbelang zonder omkijken achter zich te laten. Degene die dat nog niet wil, die laat Ik. Zolang hij niet wil, laat Ik hem. Van tijd tot tijd geef Ik hem wel situaties ter overweging, maar altijd in alle vrijheid. Degene die wel wil komen, die help Ik eens te meer, die kom Ik halverwege tegemoet, te voet, dat wil zeggen, als hun gelijke, niet als één die boven hen staat. Wie zich wil laten wassen, laat die bij Mij komen.

Wat houdt dat wassen dan in. Niet een uiterlijke lichamelijke wasbeurt. Dat kan iedereen zelf wel doen. Nee, dat houdt een innerlijke reiniging in. Dat is het steeds meer afstaan van eigenliefde, onwaarheid en alles wat daarmee samenhangt en het innerlijk aannemen van liefde en waarheid en daar uit gaan handelen. Deze innerlijke reiniging is een proces wat door Mij geleid wordt en langere tijd nodig heeft. Hoe meer er zo gereinigd is, hoe meer er van het oude weggeruimd is, des te  meer plaats is er voor liefde en waarheid tot uiteindelijk het innerlijk, het hart volkomen gereinigd is en alleen nog gevuld is en wordt met reine zuivere liefde, tot die mens alleen nog uit liefde en waarheid leeft.

Hoe vuil en verdorven iemand ook is, wie wil kan volkomen door Mij gewassen worden, gereinigd worden. Niet het vuil en de verdorvenheid is maatstaf of dat kan gebeuren, de eigen wil is maatgevend. De wasbeurt is dan niet voor iedereen gelijk en zal ook niet bij ieder mens even snel gebeurd zijn. Maar wie wil kan zeker schoon gewassen worden!

Hemels Brood 241

Als je het idee hebt dat de deur dicht is, dan zeg Ik je, dat het niet de juiste deur is, de deur naar Mij staat altijd open. En die deur bevindt zich in je hart, die deur is liefde, belangeloze liefde. Maar door blindheid uit eigenliefde, door waanvoorstellingen, door verongelijkt zijn, door wrok, gebrek aan vertrouwen enzovoort, kan het zijn dat je de deur niet ziet of dat je daarmee de deur zelf hebt dicht gedaan. Nu lijkt het of er geen deur meer is of dat de deur voorgoed gesloten is, dat er nergens meer een sleutel is om de deur te openen.

Toch, de deur naar Mij staat altijd open. Wel moet je weten dat die deur liefde is, belangeloze liefde. En wie wil, kan altijd in zijn hart contact met Mij maken, die deur staat óók ALTIJD open.

Wat heb jij voor de deur gezet, dat je niet meer ziet dat die deur er is of zodat het lijkt dat de deur gesloten is? Zoek dat eens uit en zet het eens opzij, ruim het eens weg. Kun je dat zelf niet, vraag dan om hulp, vraag in je hart om hulp en Ik zal je helpen, dwars door een dichte deur zal Ik je helpen, want Mijn deur staat altijd open en Mijn mogelijkheden zijn vele, ook al heb jij alle deuren dicht.

Wie heeft zoveel liefde als jij wilt hebben? Dat heb Ik en Ik zal je van Mijn liefde geven, Ik geef je al van Mijn liefde, Ik heb je altijd van Mijn liefde gegeven, maar dan heb Ik het over Mijn liefde, niet van mensen maar van Mij.

Let er op dat je die liefde niet bij mensen zoekt, maar bij Mij. Dan pas gaat Mijn liefde óók via mensen. Maar . . . . het blijft Mijn liefde en die is er altijd – ook voor jou!

Hemels Brood 242

Grote moed. Er is grote moed voor nodig om in de huidige wereld het vertrouwen in Mij, het vertrouwen in de werking van pure onbaatzuchtige liefde, vast te houden. Grote moed, om niet hier of daar toe te geven aan de druk van buitenaf of om toch mee te doen aan de wereldse gewoonten en begrippen. Er is moed voor nodig om in de wereldse verhoudingen de hemelse verhoudingen te blijven uitdragen en te blijven vasthouden. Er is moed voor nodig om in het wereldse openlijk je liefde voor Mij en Mijn evangelie te tonen en vast te houden.

Maar, heb je ook gevoeld, dat wanneer je daaraan vasthoudt, wanneer je dicht bij Mij blijft, het wereldse je niet werkelijk bereikt? Heb je ook gevoeld, dat wanneer je vasthoudt aan wat je innerlijk in je hart aangereikt krijgt, al het wereldse wijkt en de situaties zich ten goede keren? Als jij de moed hebt om op Mij te vertrouwen, als jij de moed opbrengt om niet af te wijken van de ware liefde, als je de moed hebt het wereldse met ware liefde te trotseren, weet je dan verlost van alle wereldse invloeden en weet dat je leven dan een andere wending neemt ten opzichte van het wereldse.

Maar, houdt vast, houdt vol, houdt moed, geef niet op. Blijf op Mij, op je liefde vertrouwen! Ook al duurt het even voor je resultaat ziet of bemerkt. Het komt, heus, als je volhoudt komt het goed. Met het één wat sneller dan met het ander, maar toch altijd wint de liefde als je daaraan vasthoudt! En ben jij het niet die de liefde vasthoudt, Ik houd je toch altijd nog in liefde vast, voor eeuwig!

Hemels Brood 243

Geen idee. De meeste mensen hebben geen idee waar het leven ontstaat en waar het verder gaat. In zichzelf denken ze wel alles te weten en alles te zijn wat ze weten, maar in hun doen en laten zijn zij meer dood dan levend. Want, het leven begint eerst bij het doen van liefde en gaat eerst verder bij het doen van liefde, belangeloze liefde. Deze vorm van liefde is nog weinig aanwezig. De mens denkt dat zijn bewustzijn van bestaan het leven is, maar het ware leven is het vrijwillig doen van liefde in dit bewustzijn van bestaan. Dit bewustzijn van bestaan is de mens in liefde  door Mij gegeven.

Veel mensen, die zich wel bewust zijn van hun eigen bestaan zijn zich niet bewust van Mijn bestaan, alhoewel hun bestaan uit Mij is. En daar zij zichzelf wel bewust zijn van hun bestaan en ook wel weten dat zij niet uit eigen toedoen ontstaan zijn, gaan zij er vanuit dat hun ontstaan een toeval is, zomaar uit iets kosmisch ontstaan, zo verklaren zij wat zij niet weten. Als deze mens eerlijk is, zal hij moeten bekennen dat hij op die manier zijn bestaan niet kan bewijzen en dat hij het slechts zo aanneemt om een verklaring om een verklaring te hebben voor zijn bestaan.

Toch, als een mens, als jij, werkelijk wil weten vanwaar zijn bestaan is, kan hij in zichzelf, naast zijn eigen bewustzijn, zich ook Mij bewust zijn. En in dat bewustzijn contact met Mij maken en met Mij communiceren. Want Ik ben niet een afstandelijke Schepper, Ik ben in en met de mens die Ik geschapen heb, die Ik heb doen ontstaan uit Mij, uit Mijn liefde. Zo ben jij ontstaan, uit liefde en zo ben jij, net als allen, Mijn liefde.

Hemels Brood 244

Ondersteboven. Zelfs het onderste moet boven komen om jezelf te leren kennen, helemaal te leren kennen. Ook dat wat nog het diepst in je verborgen ligt, wat je ten diepste beweegt, wat je ten diepste bezighoudt, wat eigenlijk ten diepste je mening is. En als dat boven is, als je daar zicht op hebt, dan kun je in alle oprechtheid, in alle eerlijkheid dit eens bekijken, bekijken of het gebaseerd is op ware liefde zonder eigenbelang of op eigenliefde, op eigenbelang. Want de mens is geneigd om zijn eigenbelang, zijn eigenliefde te ontkennen en diep weg te stoppen, alsof het er dan niet is. Want hij weet dan wel dat handelen uit ware liefde het eigenlijke leven is, maar kan toch moeilijk afstand doen van zijn eigenliefde, van zijn eigen belang. Als hij het nu ver weg stopt, helemaal onder op legt, dan lijkt het er niet meer te zijn, maar … het is er wel en wat belangrijker is….., het heeft nog steeds invloed op zijn handelen. Daarom, laat ook het onderste boven komen en kijk heel eerlijk ook heel diep in je hart, op verborgen plekjes. Je kunt het namelijk beter erkennen, als er ook eigenbelang meespeelt.

Geen mens is al zover dat hij zijn eigen ideeën en behoeften helemaal op zij weet te zetten. Maar als je daarvoor uit komt en erkent, dan kan het je geen onverwachte situaties opleveren, want wanneer je voor de waarheid uitkomt heb je tenminste zicht op jezelf en besef je je eigen reacties en die van anderen ook beter. Als je, zeg maar, verstoppertje speelt, door je werkelijke motieven, ideeën en behoeften diep weg te stoppen, alsof ze er niet zijn, dan gaat onwaarheid net zo onzichtbaar als je ware beweegredenen een rol spelen en dan krijg je toch niet wat je eigenlijk wilt. Je gaat je onprettig voelen, onheus behandeld en je snapt dan niet goed waardoor dat komt, je hebt het immers alles goed bedoeld!?! Ja, met je verstand, maar naar je werkelijke beweegredenen heb je niet gekeken.

Diep weggestopt zit nog je werkelijke gevoel, je eigenlijke wens of behoefte. En hoewel je die diep weggestopt hebt, voor jezelf en voor anderen en hoewel deze daardoor niet lijkt te bestaan, is het er wel (of zelfs meerdere) en speelt het wel degelijk mee. Vergeet dat nooit en laat daarom het onderste boven komen of beter nog: stop nooit iets weg, zodat wat je leeft ook werkelijk waar is en in liefde Mijn zegen kan dragen!

Hemels Brood 245

Ontdekken. Ontdek je plek, ontdek hoe alles in elkaar steekt, ontdek hoe je zelf daar een rol in speelt, ontdek wat met jou te maken heeft en wat niet. Ontdek zo ook wat Mijn rol in het geheel is en wat niet. En als je zo van alles ontdekt hebt, laat je dan niet meer verleiden tot boosheid of teleurstelling of tot verwarring en twijfel over dat wat je nog niet ontdekt hebt, blijf gelijkmoedig en vol vertrouwen, ook al heb je nog niet alles ontdekt wat er in het hele universum te ontdekken valt. Want er is heel veel te ontdekken. Niet werelds, niet natuurkundig-wetenschappelijk, maar vooral geestelijk. En vooral als je gelijkmoedig blijft en vol vertrouwen, vol inzet om het goed te willen doen, ook al lukt dat nog lang niet altijd, dan ontdek je nog het gemakkelijkst, dan gaat het ontdekken als het ware vanzelf. Terwijl, als je verwart en vertwijfelt raakt en daardoor vertrouwen verliest en onrustig wordt, dan trek je als het ware een nevel op waardoor je nog slechts weinig of niets meer kunt ontdekken.

Laat je niet verwarren in wat je nog niet weet, wat je niet duidelijk is en tegenstrijdig lijkt met Mijn liefde voor alle mensen. Want er is nog heel veel voor jou te ontdekken, dat heeft tijd nodig en die mag je ervoor nemen. Denk niet dat de wereld in één dag (lees: in één enkel moment) te overwinnen is en volkomen ontdekt kan worden vanuit jouw huidige menselijke situatie. Blijf gelijkmoedig vol vertrouwen, houd vast aan het goede, aan liefde en waarheid. En naar gelang je dat doet zul je meer en meer ontdekken van de totale schepping en jouw plaats daarin als mens, de plaats van ieder mens, de plaats van jou tussen al die mensen. Houd moed en ontdek!

Hemels Brood 246

Alles wordt anders. Zodra de mens zich gaat bedenken en terug komt van zijn dwaling wordt alles anders. Want de gebeurtenissen vormen zich naar het doen en laten van de mens en naar de beweegredenen waarop hij zijn doen en laten baseert. Zodra de mens zijn handelen afstemt op waarheid en liefde verandert alles om hem heen in diezelfde strekking, maar dat moment van afstemmen is het begin van de veranderingen.

Stel dat je alles altijd alleen voor eigen voordeel gedaan hebt en je beseft dan, dat dat niet het ware leven is. En je verandert je doen en laten vanuit dat veranderde inzicht, je gaat wat je doet niet meer op je eigen voordeel afstemmen, maar voor het welzijn van je medemens. Vanaf het moment dat je dat doet, gaat het om je heen veranderen. Zoals het in je, zoals je in jezelf verandert bent en daar naar handelt, zo verandert het alles buiten je ook. Maar, zo’n verandering is niet in één ogenblik totaal zichtbaar. De aanzet is er en onmiddellijk begint dan ook alles om je heen te veranderen, maar zover als je afgedwaald bent van ware liefde, zover moet hetgeen om je heen is ook weer terug komen naar liefde en dat neemt tijd. Als je in die tijd weer zou vervallen in eigenliefde, zet je op dat moment ook weer een afdwaling met haar uiterlijke verschijningsvormen in werking, wat het op gang gebrachte proces van vernieuwing stopt of minstens vertraagt.

Houdt vol en geef niet op! Wordt niet mismoedig als je niet onmiddellijk resultaat ziet. Heus, als de mens zich innerlijk verandert naar liefde en waarheid, begint ook onmiddellijk uiterlijk alles in dezelfde strekking te veranderen, maar dat wordt niet onmiddellijk zichtbaar, omdat het oude stukje bij beetje wordt omgezet in het nieuwe, zoals je ook innerlijk eerst stukje bij beetje verandert. Blijf volhouden en blijf vertrouwen en op een zeker moment voel en zie je de verandering in en om je heen steeds duidelijker met elkaar in verband staan. Je innerlijk blijft de werkelijkheid, het uiterlijke de spiegel daarvan.

Hemels Brood 247

Verlang je naar de tijd dat alle pijn en verdriet over is, naar de tijd dat alle mensen in harmonie en liefde met elkaar samenleven, naar de tijd dat ieder leeft vanuit liefde en er daarmee ook geen onderlinge strijd meer is, geen afgunst, geen verwijt, geen leugen en bedrog, dan verlang je naar Mij. Want, die liefde die daarvoor nodig is ben Ik, die rust die daarvoor nodig is, geef Ik. Geen mens kan dat uit zichzelf putten, uit zichzelf bereiken, zonder Mij. Ik ben in jullie allemaal liefde en waarheid.

Als je wilt putten uit liefde en waarheid dan put je uit Mij, als je liefde voelt, belangeloze liefde, dan voel je Mij, als je liefde ziet om je heen, dan zie je Mij. Wie zegt dat Ik niet besta, voelt niet goed, kijkt niet goed, want alle liefde ben Ik. En alles wat er op aarde is, is liefde, Mijn pure belangeloze liefde. Denk niet dat er iets op aarde is of gebeurt zonder dat het hoe dan ook de uitwerking van liefde heeft of krijgt, direct of op de langere termijn, al naar gelang het de meeste liefde voor een ziel kan zijn of worden. Nee, Ik laat geen liefdeloosheid bestaan in Mijn schepping. Alle liefdeloosheid wordt door Mijn liefde omgevormd tot liefde, tot liefde-werking, dienstbaar aan Mijn grote plan van totale liefde, dienstbaar aan de totale menswording van jullie allemaal in pure zuivere liefde.

Jullie zijn vrij, aan die vrijheid kom Ik niet. Daarom kunnen jullie handelen uit liefde of uit eigenliefde. De keus is aan jullie. Maar in Mijn vrijheid en grote liefde voor jullie allemaal, vorm Ik het handelen uit eigenliefde direct om in liefde, in dienstbare liefde voor iedereen. Dat is, Ik vorm de uitwerking van liefdeloosheid om tot een uitwerking van liefde, zodat alles toch altijd weer Mijn liefde is. Hoe Ik dat doe, is aan Mij, maar als je kunt beseffen dat Ik alles ben en dat Ik alleen liefde ben, dan kun je ook langzaamaan beseffen wat Ik bedoel. Liefde is en blijft in alles de sleutel tot waarlijk leven.

Hemels Brood 248

Hoe moeilijk is het om door de glittering van het schijnbare heen te kijken. Het is als het kijken door een ruit waarin het straatgebeuren zo wordt gespiegeld dat je er haast niet of niet door heen kunt kijken. Vaak is dat zo als het aan de andere kant van de ruit donker is. Gaat daar het licht aan, dan blijkt het ineens een helder glas te zijn en niet een donkere spiegel. Zo heb je ook aan de juiste kant licht nodig, dat wil zeggen het juiste licht nodig, om door de glittering van het schijnbare heen te kunnen kijken en niet door het schijnbare als in een donkere spiegel in verwarring te worden gebracht. Maar wat is dat licht, en waar haal je dat zo ineens vandaan. Hoe kom je er achter dat je met het schijnbare te doen hebt en niet met waarheid.

Het beste kun je het toetsen op liefde, ware liefde. Maar om dat te kunnen, is het nodig dat je zelf vrij bent van eigen belang. Is het nodig dat je geen oordeel velt, neutraal blijft en ieder laat voor wat hij is. Als je jezelf vrij hebt van eigen belang en van oordeel en de ander kunt laten wat of wie hij is, dan wordt je als een helder glas en daarmee kan het licht bij je binnenkomen, het licht van Mijn liefde. En met dit licht van waarheid en liefde kun je dan alles goed zien. Zo kun je dan door de schittering van het schijnbare heen kijken de waarheid zien.

Wees niet verbaasd over wat je dan ziet en erger je niet aan de gebreken bij mensen welke je dan ziet. Want daarmee doof je het licht weer en zal de schittering van het schijnbare je weer verblinden. Als je, wat je door het licht bent gaan zien, ook verdraagt in liefde, dan blijft het licht en ga je steeds meer zien en begrijpen, waardoor je weer meer licht krijgt en meer kunt zien. Maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe, andere schitteringen van het schijnbare je pad zullen kruisen. Zoek dan steeds opnieuw het licht in liefde en waarheid en in verdraagzaamheid. En de schittering van het schijnbare zal je niet meer verblinden.