Hemels Brood 2078 t/m 2108

Hemels Brood 2078

Ondanks alles ben Ik er voor je. Ondanks al je afdwalingen van liefde ben Ik er voor je en steun je op je weg in dit leven. Als Ik je niet zou steunen in waarheid en liefde, hoe zou je dan verder kunnen komen? En als je doel door Mij gegeven is, zou Ik je dan niet helpen dit doel te bereiken? Zou Ik dat niet doen, dan zou alles wat Ik je gegeven heb, het leven wat Ik je gegeven heb, zinloos zijn, geen enkele waarde hebben.

Zou Ik je niet steunen, wie zou het dan wel doen? Ik ben de enige die jou het leven geeft, Ik ben de enige die jou de kracht geeft, de kracht om tot waar zelfstandig leven te komen, in opperste gelukzaligheid. Dus steun Ik je ook om dat te bereiken. Maar Mijn steun zal er dan ook altijd zijn, om dat doel te bereiken. Vanuit al je afdwalingen zal Ik je de kracht geven terug te komen in ware liefde, zal Ik je het zicht geven terug te komen in ware liefde, besef geven van het één en het ander, van afdwalingen en van terugkomen, van goed en niet goed, juist en onjuist.

Maar dat zal altijd in vrijheid zijn, jou in vrijheid latend. Die vrijheid brengt met zich mee, dat afdwalingen ook de tegenover liefde staande werking laat voelen, laat merken. En dat is niet prettig om te ervaren. Maar ook dit ervaren is toegelaten uit liefde, zodat ook dat je de weg terug wijst naar ware liefde, uit eigen vrije keus. Zonder enige dwang brengt Mijn liefde je terug naar ware liefde, waar leven. Zonder dwang en dan heeft het soms wat meer tijd nodig, om je in vrijheid tot besef te laten komen en terug te laten keren van de afdwalingen, uit eigen vrije keus terug te laten keren naar liefde. Hoe het ook zij, Mijn hulp, Mijn steun, Mijn liefde is er altijd, voor jou en voor iedereen.

Hemels Brood 2079

Het leven op aarde is niet zomaar een leven. Zomaar een genoegen of zomaar een verschrikking. Het is de mens gegeven om tot waar leven te komen en daar zelfstandig in te zijn, zelfbewust van waar leven. Want in oorsprong is de mens in Mij geboren als eenheid met Mij en op aarde is het de mens gegeven om in die eenheid met Mij ook zelfstandig en zelfbewust van zijn leven te zijn en daarbij ook de gelukzaligheid te ervaren, die het ware leven is en geeft. Zo is de mens bedoeld zijn weg op aarde te gaan, van zijn geboorte, in onwetendheid, uit de eenheid met Mij zonder het volkomen eigen bewuste bestaan, naar een zelfstandig van het leven bewust eigen bestaan, wat nog steeds in eenheid met Mij is.

Door een zekere loskoppeling van onbewustheid naar bewustheid van bestaan, komt de mens tot een eigen bewust zelfstandig denkende heelheid van waar leven. Zo is zijn weg bedoeld. Die weg brengt met zich mee, dat ook het tegenovergestelde van waar leven door de mens ervaren en gevoeld wordt. Van het begin af aan kan de mens op aarde een keus maken tussen het ware leven en het tegenovergestelde daarvan. Wie bij zichzelf eerlijk te rade gaat, zal zeker wel voor zichzelf te weten komen, wat het beste voor hem is, om tot het ware bestaan te komen.

Helaas kiezen nog veel mensen vaak voor tegenovergestelde van waar leven, waardoor regelmatig gevolgen van het tegenovergestelde van liefde de aarde overspoelt. Maar dat is tijdelijk en het ware leven zal voor ieder mens op zijn tijd geheel duidelijk worden en daarmee zullen steeds meer mensen hun weg op aarde gaan begrijpen en voor het ware leven kiezen, dat ware liefde is voor iedereen. Want dat ben Ik, ware liefde en dat zijn jullie allemaal, Mijn ware liefde.

Hemels Brood 2080

Alle dagen zijn voor mensen een oefening. Oefening om tot waar leven te komen. Soms zijn het moeilijke oefeningen, meestal zijn het oefeningen die in het dagelijks leven zijn opgenomen en vaak heeft de mens niet door, dat het oefeningen zijn. En juist omdat veel mensen helemaal het ware doel van hun leven nauwelijks of niet beseffen en meer bezig zijn met een invulling  te geven aan hun leven zoals zij dat prettig vinden en hun het beste lijkt, zien zij de gebeurtenissen in hun leven niet als een oefening, maar vaak als ongemak, iets dat hen belemmert om door te gaan met hun gezapige leven en niets doen.

Werk zien de meeste mensen als een noodzaak voor geld en goed, maar als zij maar enigszins kunnen, regelen zij het zich zo, dat zij liefst niet hoeven te werken en toch hun geld en goed krijgen. Maar zo kan dat bij Mij niet gaan, zo gaat dat voor het bereiken van het ware leven niet. Daarvoor is  een voortdurend werken van de mens nodig. Werk dat de mens juist goed doet. Het juiste werken geeft een voldoening die prettiger is dan welk niets doen dan ook en uit die voldoening komt  de ware gelukzaligheid voort. Het werk wat de mens te verzetten heeft voor het ware leven is liefdewerk, niet anders dan liefdewerk en juist dat liefdewerk brengt voldoening en gelukzaligheid en brengt de mens tot waar en volkomen gelukzalig leven.

Hemels brood 2081

Door samenwerking kan de mens ver komen, veel bereiken. Maar als er veel bereikt is en deze of gene daar veel macht en roem door gekregen heeft, dan zijn er altijd mensen die die macht en roem ook willen en het diegenen die het hebben, misgunnen en willen afnemen. Dan valt elke samenwerking uit elkaar en ontstaat er een chaos van ieder voor zich en niets meer samen.

Door de strijd die mensen onderling voeren om macht, om roem, om geld, vervalt elke samenwerking en alles wat bereikt is, verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vooral gebeurt dit waar de mens zijn samenwerking opbouwt om er zelf beter van te worden en ten koste van anderen zich roem, macht en geld weet te verzamelen. Zo’n samenwerking kan een tijdlang gedijen, maar staat in zijn basis op los zand. Iedereen wil macht geld en roem en daardoor ontstaat op zeker moment onderling de strijd.

Maar als samenwerking gebaseerd is op ware liefde en ook gebaseerd blijft op ware liefde, zal er geen strijd ontstaan, zal er vooral zegen zijn en daar zal  veel meer mee bereikt worden dan ooit in roem, macht en geld bereikt is. Alleen, het is niet direct in termen van macht, roem en geld zichtbaar, want het bereik is geestelijk, hemels, niet van deze wereldse aarde. Laat mensen in het zichtbare hun strijd maar voeren. Vroeg of laat gaat hun strijd ten onder en komt het besef dat alleen liefde de ware vreugde en gelukzaligheid brengt. 

Hemels Brood 2082

Liefde is niet op te schrijven. Wel te beschrijven. En dat is wat hier gebeurt, dat is wat in veel geschriften is gebeurd. Dat is wat ook in de Bijbel beschreven is op een verhulde manier. Alle geschriften met Mijn Woord leggen uit wie Ik ben en wie de mens is, hoe en wat waar leven is en hoe de mens tot waar leven kan komen. Ook de afdwaling van de mens wordt er in besproken. Maar wat vooral belangrijk is, dat is dat de mens gaat begrijpen wie Ik waarlijk ben en hoe lief Ik de mens waarlijk heb. Dat Mijn liefde voor alle mensen eeuwig is en oneindig groot. Dat het de afdwalingen van de mensen zijn, die hen op afstand van Mijn liefdewerking en het besef van Mijn liefde brengen.

Mijn liefde neemt niet van tijd tot tijd af, omdat de mens tegen ware liefde in handelt, maar het besef van de mens raakt geblokkeerd en daardoor lijkt het of Mijn liefde heeft afgenomen of gestopt is. Alle afdwalingen van mensen hebben een effect op waar leven. En omdat alle mensen een zekere vrijheid hebben, die Ik jullie laat, hebben de afdwalingen ook een effect op de goedwillende mens. Wat meer of minder gevoeld wordt, naarmate die mens al gegroeid is in ware liefde.

Toch, waar afdwaling van liefde iemand tekort doet, wordt het diegene door Mij vergoed, veelvoudig vergoed. Niet met geld of macht, maar met liefde, met inzicht, met gezondheid van lichaam en geest, met alles wat hemels is. Verlies wordt vergoed in vele opzichten. Wie Mij niet kent, zal Ik helpen Mij te leren kennen, zodat hij zijn leven tot waar leven kan brengen en hij niets verloren heeft, maar alles gewonnen. 

Hemels Brood 2083

Lucifer dacht dat hij de levenskracht van Mij los kon maken en voor zichzelf als macht over alles kon nemen. Zo denken nu veel mensen, dat zij de levenskracht die uit Mij is, voor zichzelf hebben en voor zichzelf kunnen houden, als eigen macht over hun leven. Zij zien daar geen koppeling met Mij en ook geen deel van Mij in. Maar in werkelijkheid is de ware levenskracht nooit los van Mij, het is ware liefde en Ik ben die ware liefde. Die Ik Ben kan nooit losgekoppeld worden van de mens, omdat De mens en Ik één zijn en Ik, ondeelbaar, onsterfelijk, onoverwinnelijk, almachtig, volkomen onaantastbaar, eeuwig, ware liefde in volkomen wijsheid, alle leven, de volkomen gelukzaligheid Ben. Maar juist die gelukzaligheid missen de mensen op aarde, doordat zij het besef van eenheid met Mij missen.

Ieder mens kan in het besef van eenheid met Mij zijn, ieder mens heeft die vrijheid van keuze. Jammer genoeg is er nog steeds niet het gezamenlijke besef van waar leven, het gezamenlijke besef van Mijn liefde in wijsheid, het gezamenlijke besef dat de ware levenskracht van Mij komt, dat Ik de ware levenskracht Ben, eeuwig en altijd en dat het samengaan met Mij de volkomen gelukzaligheid van waar leven geeft. De vrijheid van bestaan die Ik jullie gegeven heb, wil nog niet zeggen dat het niet Mijn liefdekracht is die jullie bestaan mogelijk maakt. En waar kun je heen, hoe kun je leven zonder levenskracht, Mijn levenskracht? Buiten Mij is geen leven, is geen bestaan.

Hemels Brood 2084

Ga eens bij jezelf na, sta je er voor open om met Mij te praten? Veel mensen denken dat het niet mogelijk is om met Mij te praten, gewoon zoals mensen onderling met elkaar praten. Omdat je Mij niet kunt zien zoals jullie elkaar zien, kunnen veel mensen zich niet voorstellen hoe zij dan wel met Mij kunnen spreken, zonder Mij te zien. En Ik zeg je, het is voor alle mensen mogelijk om met Mij te praten. In jezelf, in je innerlijk centrum van waarheid en liefde, kun je wel degelijk met Mij praten.

Veel mensen hebben innerlijk al weleens met Mij gesproken, zonder dat zij dat zo duidelijk beseften. Zij hebben zich dan innerlijk vragen gesteld, over zaken die zij niet begrepen en in hun eerlijkheid, hun oprechtheid, vroegen zij zich dan innerlijk af hoe iets zo kon zijn,waardoor of met welk verband, of iets in die trant. En dan kwam er bij hen een inzicht, wat precies de situatie duidelijk maakte. Kijk, dat inzicht was Mijn antwoord op hun innerlijk vragen. Want wanneer de mens eerlijk en oprecht is, ontstaat er contact met Mij. En wanneer de mens in zichzelf eerlijk en oprecht contact met Mij wil maken, maakt hij contact met Mij en dan kan hij ook gaan voelen, ervaren, dat de inzichten die hij op zijn vragen krijgt, van Mij komen.

En één stapje verder kan hij beseffen dat hij op die manier  met Mij in zichzelf kan spreken. Ik ben in zijn gedachten met alle antwoorden, als hij zelf stil is en luistert. Zijn eigen invullingen loslaat en in zichzelf luistert en alle gedachten  in oprechtheid, in eerlijkheid vrij laat komen, dat ben Ik dan Die spreekt.

Hemels Brood 2085

Niets is wat het lijkt. Al het wereldse is waan, al het hemelse is onzichtbaar en toch is het zichtbaar. Maar voor welke ogen en voor welk zien?

Wie in de waan van het wereldse leeft, ziet de waarheid van het hemelse niet en hoe hij ook roept om het te willen zien, hij kan het alleen zien als hij uit de waan van het wereldse stapt, als hij zich losmaakt van alle eigenbelang, alle eigenzucht naar welvaart en genoegens. Wereldse ogen zien alleen het wereldse en willen bewijzen van het hemelse, omdat ze het nooit gezien hebben. En wat niet met eigen ogen gezien is, wordt niet gelooft. Eerst zien en dan geloven.

Ik zal allen de ogen openen. Af en toe een kort moment. Zodat in hen iets gaat dagen van het ware hemelse. Zodat in hen iets wakker geroepen wordt uit het hemels besef, wat er innerlijk in elk mens wel is, gezien of niet gezien. Dat beetje zicht wat Ik hen van tijd tot tijd geef, zal hen meer en meer innerlijk verlichten, want dit zien geeft licht, verlicht. Zodat in het duister van de wereldse waan, lichtflitsen hun aandacht trekken en er een groei van licht ontstaat. Steeds een beetje meer, zonder de mens in zijn vrijheid te  belemmeren, uit genade van Mij, uit liefde van Mij.

Want het wereldse geeft geen licht, maar verduistert de ogen voor het licht. Ik heb die wereldse ogen niet nodig om de mens het hemelse te laten zien. Zo laat Ik de mens meer en meer in zich zien, met hemelse ogen zien en na een zekere tijd worden zijn ogen geestelijk hemels en doorziet hij het heelal en het hemelse, de ware liefde.

Hemels Brood 2086

Ieder mens is op aarde gekomen met een zekere verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid over zijn leven en een deelverantwoordelijkheid over de Schepping, Mijn Schepping. Want ieder mens heeft een eigenheid gekregen en talenten om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen in een zekere zelfstandigheid, een zekere vrijheid van keus. Het besef van die verantwoordelijkheid en het opnemen van die verantwoordelijkheid laat bij veel mensen nog al wat te wensen over en Ik moet, zeker in deze tijd, heel wat bijspringen om de mens voor al te grote rampen te behoeden. Daar ligt een zekere verhouding in groei, nemen van verantwoordelijkheid, in liefde blijven en eigen verantwoordelijkheid laten liggen, afdwalen van liefde en Mijn bijspringen, Mijn hulp nodig hebben.

Mijn hulp is er altijd, maar hoe meer de mens uit zichzelf doet en werkt, hoe meer hij zijn eigen verantwoordelijkheden met de van Mij gekregen eigenheid en talenten oppakt, des te meer zal hij groeien in inzicht van ware liefde. Daarom sta Ik niet altijd vooraan met Mijn hulp, graag geef Ik iedereen zoveel mogelijk de keus naar eigen goeddunken te handelen, zijn verantwoordelijkheden met zijn eigenheid en talenten zelf uit te werken, omdat dat de mens het meeste tot waar leven brengt, in geestelijk opzicht. En wie op die manier ook de moed heeft om, ook als het moeilijk is, zijn verantwoordelijkheden te zien en te nemen, die krijgt toch altijd nog extra Mijn hulp, ongezien en vaak ongemerkt, maar toch aanwezig, in grote liefde, weet dat voor nu en altijd.

Hemels Brood 2087

Ik ben altijd en eeuwig Dezelfde. Op de aarde vinden steeds veranderingen plaats, alles verandert, maar Ik ben en blijf altijd Dezelfde. Ook dat is moeilijk voor te stellen voor de mens. Zou Ik vandaag anders handelen dan morgen? De mens wel, maar Ik niet. Vandaag ben Ik eeuwig ware liefde in opperste wijsheid en morgen ben Ik dat nog en overmorgen en alle dagen daarna eeuwig nog.

Maar bij de mens is dat anders. Het ene moment kan hij boos zijn, of verdrietig, of blij en vol vreugde of verontwaardigd, het kan bij de mens van moment tot moment verschillen. De ene keer gaat alles vanuit eigen belang, een andere keer wordt ook rekening gehouden met medemensen, eigenlijk is het handelen van de mens erg wisselend. Dat heeft er vooral mee te maken dat de mens nog niet volkomen en alleen handelt naar ware wijze liefde, terwijl Ik altijd alleen ware wijze liefde ben en ook altijd alleen iets voortbreng uit ware wijze liefde. Daarmee ben Ik altijd Dezelfde en blijft ook alles uit Mij gebaseerd op hetzelfde, ware liefde. Daarom kun je ook altijd op Mij vertrouwen in ware liefde.

Wat je Mij ook vraagt, je zult het krijgen in ware liefde. Dat wil niet zeggen dat je krijgt, wat je verwacht te krijgen of wat je wilt krijgen, want jouw invullingen van Mijn antwoorden op jouw vragen zijn door jouw beperkte zicht op ware liefde niet steeds gelijk aan wat Ik je in ware wijze liefde kan geven. Mijn antwoord verschilt weleens met wat jij verwacht of wenst. Maar het is toch wel eeuwig ware liefde, wat Ik je geef.

Hemels Brood 2088

Zakelijk, de mens van tegenwoordig moet vooral zakelijk zijn, zakelijk blijven en met zakelijkheid wordt vooral liefde uitgeschakeld als een ongewenste factor. Liefde vertroebelt hetgeen met zakelijkheid beoogd wordt. Vooral zakelijk blijven als je welstand wilt bereiken. Zakelijk is ook duidelijk grenzen aangeven, tot zover ga ik en niet verder en je hebt het zo dan ook maar te accepteren. Wat de gevolgen ook maar voor iemand zijn, in deze tijd mag, nee, moet je vooral zakelijk blijven, als je professioneel wilt zijn in je werk.

Bij Mij is dat anders. Ik ben vol werkzaamheid en Mijn werkzaamheid is nu juist vooral, voor alles, liefde, ware wijze liefde. Geen zakelijkheid, wel duidelijkheid. Maar duidelijkheid kan evengoed wel ware liefde zijn. Geen zakelijkheid, want Ik weet dat juist zakelijkheid ware liefde en het zicht op ware liefde vertroebelt en wat liefde aan goeds aan de mens kan brengen, vertroebelt. Juist dat zakelijke neemt de kans op vooruitgang in geestelijk opzicht, in waar leven, weg, vertroebelt alle groei tot waar leven. Voor Mij heeft zakelijkheid geen enkel belang, nu niet en nooit. Kun je je een hemel van liefde voorstellen met zakelijkheid? En dat is toch het doel van jullie leven, terugkomen tot die hemelse gelukzaligheid, die alleen kan voortkomen uit liefde, ware wijze liefde.

Tja, hoe komt het dan dat zakelijkheid in deze tijd zo’n vlucht neemt? Waar velen het welzijn vooral voor zichzelf nastreven, daar past het om te doen alsof zakelijkheid de juiste formule is tot succes. Maar de ware formule tot het ware levenssucces is en blijft liefde, ware wijze liefde.

Hemels Brood 2089

Alles wat op aarde is, is Mijn liefde of wordt teruggebracht tot Mijn liefde. De wegen die nodig zijn om te gaan om terug te komen tot liefde of in liefde terug te brengen wat verdwaald en afgedwaald was, zijn niet altijd even gemakkelijk. Er zijn daarbij vaak gebeurtenissen nodig of er ontstaan gebeurtenissen, die de mens niet prettig vindt en ook niet prettig zijn. Maar al die gebeurtenissen zijn hoe dan ook in Mijn liefde gevat en wie iets meemaakt aan gebeurtenissen die hem tekort doen in zijn leven en groei, die krijgt daarvoor van Mij een grote mate van compensatie. Daar zal dan in zijn leven een wending komen ten goede voor zijn ziel en gelukzaligheid. Wie verliest om Mijnentwil zal veel terugontvangen, hemels terugontvangen.

Iemand kan veel leed te dragen krijgen en er geen schuld aan hebben. De tijd zal komen dat dit leed vergoed wordt, duizendvoudig vergoed wordt, zodat alle leed tot liefde wordt, want wie heeft werkelijk schuld aan het leed dat hem overkomt als alle mensen gelijk zijn en Ik alle mensen even liefheb? Welk leed de mens ook treft, uiteindelijk zal Mijn liefde alle leed wegnemen en vergoeden. Want de weg op aarde naar ware liefde brengt veel leed voor deze en gene teweeg. Daarvan is de één in zijn handelen al meer liefde dan de ander, toch kunnen beiden veel leed hebben. Is dat door schuld? Het is de weg over de aarde en de ene mens is sterker dan de andere, heeft meer talenten, meer inzichten dan de ander. De één gebruikt zijn weinige talenten misschien meer en beter dan de ander die er veel heeft en beiden kan veel leed treffen.

De hele gang over de aarde brengt dan eens hier dan eens daar leed met zich mee, omdat in het gezamenlijke geheel nog veel afdwaling van liefde gebeurt, wat gevolgen heeft voor alle mensen. Jullie zijn allen tezamen één en ieder voor zich één en gezamenlijk met Mij één. In die drie-eenheid zit alle liefde voor alle mensen gevat en in die liefde zijn alle mensen gevat, zodat uiteindelijk alle leed door liefde teniet wordt gedaan.

Hemels Brood 2090

De mens krijgt zijn kans om door het aardse leven, het zelfstandig van zichzelf bewuste, volmaakte leven uit Mij te verkrijgen. Dit zou een korte weg kunnen zijn. Maar voor veel mensen is het, door hun afdwaling van liefde, een lange weg geworden. Zo is een wereldse situatie ontstaan met veel hang naar geld, macht en roem. Die wereld beheerst de aarde en alle mensen die op de aarde leven hebben met die wereldse situatie te maken. Gelukkig is er toch nog een aantal mensen die weinig of niet meegaan met die wereldse hang naar geld, macht en roem. Toch zitten ook zij midden in alle wereldse gebeurtenissen, toch maken ook zij er deel vanuit. Zo moet het ook zijn.

Want het zijn mensen die van Mij de genade gekregen hebben tot een zeker inzicht in Mijn Zijn en Leven, die kracht van Mij krijgen om meer een keus van liefde te kunnen maken, ondanks een zo ver afgedwaalde wereld en van Mij kracht krijgen om staande te blijven en tegenslagen te doorstaan, met liefde voor Mij en degenen die hen ten onrechte tegenslagen bezorgen. Dat zij dat kunnen, is Mijn genade. Maar het is niet alleen genade aan hen en ook niet specifiek voor hen, het is genade die doorwerkt aan allen en specifiek is voor alle mensen. Want juist hen heb Ik in de wereld geplaatst om ook in de wereld, dwars tegen de wereldse gebeurtenissen in, Mijn Liefde, Mijn Waarheid, Mijn Wijsheid, Mijn eeuwig ware bestaan zichtbaar te houden. Door hen leef Ik en door hen worden mensen uit het wereldse gered, want Mijn liefde komt door hen in het wereldse en heeft een genezende werking op alle mensen en heeft daarmee ook de werking om het wereldse teniet te doen en de mensen te helpen los te komen van alle verlangens naar geld, macht en roem.

Zo belangrijk zijn zij ten aanzien van de mensen op aarde, waar ieder van Mij zijn plaats en zijn tijd gekregen heeft. In vrijheid. Zo zijn er die tot taak hebben zich in het wereldse te begeven met Mijn liefde en wijsheid, in volkomen waarheid. Maar denk nu niet, dat zij dan al volmaakt zijn, want ook zij ondervinden de druk van het wereldse verlangen en ook zij hebben te maken met alle onaangename gebeurtenissen die zich op aarde afspelen. Want ook zij houden de vrije keus en zijn onderhevig aan alle verleidingen die er zijn tot afdwaling van liefde. Ik heb hen geplaatst in het wereldse opdat allen die zich verliezen in het wereldse en in afdwaling van liefde, aan hen een houvast vinden, wat dan in werkelijkheid een houvast aan Mij is. Wat zij dan ook meer en meer gaan inzien en zo kunnen zij meer en meer uit het wereldse bij Mij terug komen, bij ware liefde, bij waar leven.

Steun elkaar, als jij zo’n plaats in het wereldse gekregen hebt, houd dan nog meer aan Mij vast en steun elkaar in ware liefde. Ook al zie je afdwalingen bij elkaar. Die draag Ik, steunen jullie elkaar, zodat de kracht in de wereld, die door jullie van Mij naar alle mensen in die afgedwaalde wereld straalt, zo groot mogelijk blijft en de totale redding gemakkelijker dichterbij komt. Jij die dit begrijpt, jij bent deel van Mijn kracht en liefde die door Mij in het wereldse geplaatst is, om daar Mijn liefde te brengen en te redden, zodat geen mens verloren gaat. Vergeef jezelf je zwakheden en leef in de wereld als een genezing van Mij voor alle mensen.

Hemels Brood 2091

Soms is een mens de juiste richting helemaal kwijt. Dan weet hij de richting niet meer te bepalen. Wat is de juiste weg, links of rechts of rechtdoor of misschien zelfs terug? Hoe ga je dan verder. Als je het op een gegeven moment niet goed meer weet en je wilt het goede doen, maar het is moeilijk om te weten welke keuze juist is, het goede brengt, maak dan eenvoudig een keus naar de richting die je het beste lijkt, zet je twijfels opzij en ga die richting. Ook al is het misschien niet de beste keus, als je met de goede intentie gekozen hebt, dan maak Ik het de beste keus. Dan maak Ik dat het de beste resultaten gaat geven.

Maar wees op je hoede, want bij twijfel komt de tegenkant en gaat proberen je uit je evenwicht te brengen. Daarom is het goed, als je je twijfels loslaat op het moment van keuze. Je keuze is misschien niet de beste, maar je moest kiezen te gaan, dan ga en vertrouw erop dat Ik het de beste weg maak, dat Ik je keuze zal zegenen, wat er ook gebeurt en hoe mensen ook proberen je onderuit te halen, zeggen dat het anders beter zou zijn geweest, enzovoorts. Vertrouw op Mij in al je keuzes. Zorg ervoor dat je intenties goed zijn en zie daar naar om, dat je hart vrij is van hoogmoed, boosheid, verwijten, wraak of iets van dien aard wat ware liefde in de weg staat.

En mocht het zo zijn, dat je hart niet helemaal vrij is voor ware liefde, keer je dan naar Mij, laat Mij het weten, beken Mij je hart en maak je keuze in vrijheid, ook dan zal Ik je keuze zegenen en ten goede aan alle mensen laten komen. Want je zwakte heb je erkend en bekend en Ik zal je dan sterken en zegenen met Mijn overgrote ware liefde.

Hemels Brood 2092

Wat is een aardse woning en wat is een hemelse woning? Veel mensen weten het niet. Van een aardse woning weten de meesten wel te vertellen dat het meestal gemaakt is van steen en/of hout, deuren heeft om in en uit te gaan en ramen waardoor licht en lucht kan binnenkomen. Wat is nu een hemelse woning?

Dit is niet een gebouw van steen en /of hout, want het is meer een situatie dan een plaats of een gebouw. En toch is het ook wel een soort gebouw. Het is het geheel aan liefde wat iemand is, leeft. Daaruit wordt de hemelse woning opgebouwd en Ik doe daar van Mijn hemelse liefde bij, zodat die mens in een hemelse woning zijn eigen liefde terugvindt, verweven met Mijn genade en liefdekracht. Een hemelse woning is dus niet opgebouwd uit stenen maar uit daden, daden van liefde. Kun je je zo’n huis voorstellen?

Zo’n huis is voor jullie mensen op aarde niet voor te stellen, maar als Ik je daarbij zeg, zoals Ik al eerder gezegd heb, dat de hemel geen plaats is maar een situatie van zijn, een ware geluksbeleving van waar leven, ware liefde, dan kun je je er misschien wat meer bij voorstellen. Laat alles wat materieel is eens los, dat is niet het hemelse, het ware leven en neem dan ware liefde, het innerlijk zijn, de gedachten, de gevoelens. Daar is meer dan waar ook het hemelse of het helse, dood of waar leven, dood als iemand niet naar liefde leeft, waar leven, als liefde het streven is.

Maar in het hemelse is geen dood, is alleen leven, waar en gelukzalig leven. Besef het, waar en gelukzalig leven gaat buiten het materiële om, overstijgt alle materie, heeft geen materie op zich nodig. En zo zijn hemelse woning volkomen zonder enige aardse materie. Kun je je dat voorstellen?

Hemels Brood 2093

Als je oplichter wilt zijn, kun je dat gemakkelijk zijn. Als je wilt liegen en bedriegen en wegen wilt zoeken om voordeel te behalen op oneerlijke manieren, dan vind je hoe en kun je dat gemakkelijk kiezen te doen. Je bent vrij en in die vrijheid kun je gebruikmaken van de levenskrachten, je intelligentie, je vrije wil, je ervaringen en talenten om het voor jezelf zo goed mogelijk te hebben. Dat kan op een eerlijke manier of, zo je wilt, op oneerlijke manieren, met liegen en bedriegen. Daarmee kun je jezelf veel goeds verwerven en het lijkt allemaal lonend te zijn. Er zijn altijd wel goedgelovige mensen die met heel weinig moeite bedrogen en uitgebuit kunnen worden. En dat vaak pas doorhebben, als de bedrieger allang de benen heeft genomen en niet meer te achterhalen is.

Er zijn ook veel zwakke mensen, allemaal gemakkelijke prooien voor de bedrieger. Maar weet wel van wie je steelt en wie je probeert te bedriegen. Probeert, want lukken zal het je niet. Want wie zijn medemensen bedriegt, bedriegt eigenlijk Mij en wie van zijn medemens steelt, steelt van Mij. En zie, Mij bedrieg je niet zonder dat Ik precies weet, wat je gedaan hebt. Al lang daarvoor zie Ik de begeerte in je hart en de bedrieglijke plannen die je maakt. Waarom grijp Ik dan niet in? Je hebt vrijheid gekregen binnen een zekere ordening.

Ik grijp niet in, in de vrijheid die jullie hebben. Maar Ik heb wel een ordening ingesteld waarlangs al Mijn krachten gaan. En die krachten zijn Mijn krachten, ook die jij gebruikt, gebruiken mag naar eigen willen. Maar met die wil ben je toch ook geplaatst in Mijn ordening, waardoor er altijd een aan jouw keuze verbonden werking gebeurt. De ordening zorgt dat alles terugkomt in ware liefde. En zo komen er dus toch voor bedriegers en leugenaars op zeker moment situaties die voor hen niet prettig zijn, die de ware levenskracht terug op zijn plaats brengen. Die tot het ware inzicht van afdwaling, van leugen en bedrog leiden. En wie moedwillig ver afgedwaald is, kan daar de nodige pijn door ervaren.

Je kunt wel denken, leugen heeft baat en wie eenmaal succes heeft met zijn bedrog, gaat gemakkelijk verder met bedrog. Maar Ik waarschuw je, een mensenleven is te kort om daarvan terug te keren en de pijn is te groot om het plezier van de leugen waard te maken. Aan  ieder die naar de leugen of het bedrog wil grijpen voor zichzelf, om zichzelf op wat voor manier, met wat dan ook te verrijken, zeg Ik, doe het niet, want je uiteindelijke rijkdom zal pijn en berouw zijn in je ziel en je zult veel werk moeten verzetten om je daarvan te bevrijden. Kom in Mijn liefde, in waarheid en vrede en krijg de grootste schat voor je ziel: waar gelukzalig leven.

Hemels Brood 2094

Als je eenmaal weet dat Ik er ben, weet je het voor je hele leven en is er je hele leven de bewustheid van de verbinding met Mij. Als je eenmaal weet dat Ik je innig liefheb, weet je het je hele verdere leven en zul je ook je hele verdere leven beseffen dat je in liefde met Mij verbonden bent.

Laat dát goed tot je doordringen, je bent in ware liefde met Mij verbonden! Dat betekent voor je hele leven een stroom van gelukzaligheid op die momenten dat jij je bewust bent van Mijn liefde voor jou. Steeds als jij wilt, kun je je Mijn bestaan in herinnering brengen, steeds als jij wilt, kun je Mijn liefde voor jou voelen en ten diepste beseffen, en dan zal steeds ook een stroom van gelukzaligheid door je heengaan. Nog niet zo sterk als wel zou kunnen, want zolang je nog op de aarde is bent, met alle materie en afdwalingen om je heen en in jezelf, zal daardoor nog en soort van filtering plaatsvinden.  Hoe vaker je je openstelt voor het besef van Mijn bestaan, voor de verbinding met Mij en je Mijn liefde voelt, des te sterker zal de stroom van gelukzaligheid je gemoed vullen en vrede brengen. Want Ik ben er altijd voor je en in ware vrijheid kun je altijd bij Mij komen.

Als je eenmaal weet hoe je Mij in jezelf kunt ontmoeten, weet je het voor altijd. Het is dan aan jou om daar gebruik van te maken en in jezelf zo vaak je wilt Mij te ontmoeten, Mijn liefde voor jou te voelen en te beseffen dat Ik alle mensen intens liefheb en dat in dat besef alle mensen intens gelukkig kunnen zijn.

Hemels Brood 2095

Hoe je bent en wat je meemaakt staat in een zekere verhouding met elkaar en staat ook nog eens in verhouding met je taak en de keuzes die je wel of niet met liefde als basis maakt. Dat wil zeggen, alles tezamen gericht op waar leven, eeuwig waar leven, in een van je zelf bewust bestaan. Soms is wat je meemaakt een deel van je taken. Als het je bijvoorbeeld tot je taken gegeven is, om onenigheid tussen mensen te helpen oplossen, zul je vaker in die soort situaties terechtkomen.

Wie zich niet bewust is van zijn taak en de talenten die hij daarvoor gekregen heeft, gaat zich storen aan steeds weer die onenigheden waar hij steeds weer bij betrokken raakt. Het kan zijn, dat diegene zich gaat afvragen, wat doe ik fout, wat heb ik hiervan te leren? Maar hij doet niets fout, hij leert toch wel en dat is niet specifiek om te leren, maar om zijn aandeel in de Schepping op te pakken en zijn talenten uit ware liefde in te zetten. Kijk naar je leven, gebeuren er steeds dezelfde dingen en begrijp je het allemaal niet goed, misschien heeft het met je taken en je talenten te maken, misschien zet je je talenten niet genoeg in, misschien zoek je het te veel bij jezelf, als een leerproces, terwijl het juist een moment is waarop je het geleerde, je talenten, in praktijk zou moeten brengen.

Als je het zo kunt bekijken, gaat de situatie er voor jou toch wel anders uitzien en kun je er misschien ook anders mee omgaan. Want talenten heb je gekregen om te gebruiken en daar geef Ik je de situaties voor. Niet steeds alles bij jezelf blijven zoeken, je talenten inzetten en op Mij vertrouwen, dan komt alles ook steeds weer goed.

Hemels Brood 2096

Mijn wil is niet streng maar vol liefde. Wie vol liefde kan zijn en daar naar kan handelen, doet naar Mijn wil. Tegenover Mijn liefde staat de wet. Om de afdwalingen van liefde te regelen naar rechtvaardigheid. Dat brengt een scherpe grens aan tussen genoegens en ongenoegens. Dan lijkt het dat Mijn wil streng is. Maar de grens wordt bepaald door het doen en laten van de mens. Wie nog niet ten volle naar ware liefde leeft, krijgt te maken met de wet en alle wetmatigheden die in Mijn ordening zijn aangebracht.

De wet is star en strak. Het zegt wat wel en wat niet toegestaan is. Zodat daar waar liefde als basis ontbreekt, er toch naar een zekere grond van leven gehandeld wordt. Omdat niet uit een vrijwillige keus naar ware liefde gehandeld wordt, omdat men dat in zichzelf nog niet op z’n plaats heeft, omdat de keuze van leven nog niet vanuit ware liefde gemaakt wordt, moet er wel een richtlijn zijn voor de mens om naar te handelen, om te voorkomen dat een eeuwige chaos ontstaat. Daarvoor is de wet en de wetmatigheid van Mijn orde op aarde.

Dat is niet bedoeld als Mijn wil, want Mijn wil is ware liefde in jezelf en van daaruit handelen,  maar als een hulpmiddel, om met elkaar te kunnen leven gedurende de tijd dat nog niet door alle mensen naar ware liefde geleefd wordt. Liefde in waarheid maakt vrij van elke wet of wetmatigheid. Omdat liefde het ware leven is. Mijn wil is ware liefde, zonder wet. Vrij en ongedwongen.

Hemels Brood 2097

Nergens is zoveel afdwaling van liefde dan op aarde. Daar is de afdwaling als het ware gebundeld. Maar daar is ook de grootste concentratie van Mijn liefde en daar ben Ik zelf aanwezig. Hoe pijnlijk alle afdwalingen op aarde ook zijn, daartegenover staat een oneindig maal grotere hoeveelheid van Mijn liefde, die alle mensen op aarde gegeven is.

Wie zich tot die ware oneindige liefde wendt, zal ook de kracht en de zoetheid daarvan smaken en hoog opgetild worden boven de golven van de in afdwaling en liefde deinende menigte. Want de deining van de menigte is de worsteling tussen liefde en geen liefde, wat zich uit in allerlei schommelingen tussen waar en niet waar, macht en onmacht, bezit, rijkdom en armoede, besef en geen besef. Een verwarrend geheel, wat steeds van vorm en omvang wisselt, dan eens hier en dan eens daar ruw tekeer gaat. Maar wie zich naar Mijn liefde keert zal de kracht krijgen die nodig is om stand te houden bij de waanzin van de strijd om macht, om geld, om roem, prestige. Laat de strijd maar woeden, ook al is het een onaangenaam gezicht, Mijn liefde is eeuwig sterker en zal nooit ten onder gaan.

Maar eens zal alle strijd gestreden zijn en alle verdriet met ware liefde weggenomen zijn. Eens zal toch werkelijk alleen liefde de mens vullen. Vertrouw er op dat dat moment komt. Want Mijn eeuwig ware barmhartige gelukzaligmakende liefde overwint alles wat geen liefde is, tot gelukzaligheid van alle mensen.

Hemels Brood 2098

Waar vindt de mens zijn geluk? Velen weten dat niet, maar zij denken bij macht, met geld en roem. En dat is dan ook wat de meeste mensen nastreven. Maar het werkelijke eeuwig standvastig blijvende geluk kennen zij niet. Toch, alle mensen kunnen tot het ware geluk komen en aan alle mensen toon Ik steeds weer de juiste ware weg tot het ware geluk. Alleen, alweer de meeste mensen geloven Mij niet, geloven alleen wat ze zien en niet wat hun in het hart wordt aangeraden of wat via Mijn boodschappers hen wordt aangeraden.

Ik laat allen vrij en velen gaan hun weg zoekend naar macht, roem en geld, vooral ook geld, bezit. Bezit van geld en bezit van macht neemt een belangrijke plaats in bij de mensen en hun streven is vooral daarop gericht. Voor degenen die dat niet doen, die wel naar Mijn advies in hun innerlijk luisteren, die wel naar Mijn boodschappers luisteren of zelf boodschappers van Mijn ware Woord van liefde zijn, hoe vergaat het hen? In een wereld die overtuigd is van de waarde van geld, van macht, van roem, krijgen zij geen waarde, daar worden zij afgewezen, als ongemakkelijk ervaren, vernederd en beschimpt. Zo werd Ik in Jezus Christus op aarde vernederd en beschimpt. Maar dat wil nog niet zeggen dat dat terecht is, dat dat naar waarheid is, want het is verre van waarheid.

Alleen, wat doe je als het jou overkomt? Wees gerust, want wie Mij zoekt, ook al is hij nog niet volmaakt in liefde, al heeft diegene nog afdwalingen, maar streeft hij ernaar meer en meer Mijn ware liefde te leven, die heeft Mijn armen ter bescherming om zich heen!

Hemels Brood 2099

Wat kan een mens zien en beleven van het Goddelijke, van het Goddelijke wezen wat hij in de kern zelf is. Want ieder mens heeft in zich de kern van Goddelijk Zijn. Maar ook om hem heen is het Goddelijk Zijn. Alleen is op deze aarde het zicht vertroebeld, het zicht op de eigen kern en het zicht op alles om de mens heen. Waardoor de ware liefde die in ieder mens is en om ieder mens is, niet in haar volle glorie gezien wordt, zelfs nauwelijks gezien en ervaren wordt. Toch ook al is er een grote vertroebeling op de aarde en het zicht minimaal, de werking van Mijn ware liefde is er volop, intens, zonder onderbreking, zowel in de mens als om hem heen.

In de veelkleurigheid van de samenleving heeft Mijn ware liefde zeker haar werking, in en om de mens, ook al zien mensen dit niet, ook al beseffen mensen dit niet. Het beste bewijs daarvan is jullie bestaan, er is geen bestaan zonder Mij, zonder Mijn liefde. Maar wie dat niet ziet en niet beseft, kan het eigen bestaan niet als bewijs van Mijn bestaan, van Mijn liefde als enige ware juiste levensbasis zien en bevestigen. Was het niet door Mij, door Mijn ware onbaatzuchtige liefde, dan zou er geen mensenleven zijn.

Al is het zicht en het besef bij mensen nog zo beperkt, nog zo vertroebelt, ieder mens heeft toch vanuit zijn ware kern van leven, altijd nog  een beetje waar besef, wat van tijd tot tijd door Mij bij hem in zijn zicht gebracht wordt. En steeds krijgt de mens op zo’n moment een kans om dit op te pikken en tot deel van zijn leven te maken. Tot deel van zijn handelen te maken. Wie dat doet, die opent daarmee meer zicht, meer besef van waar leven, van zijn Goddelijke kern. Ja, steeds opnieuw geef Ik de kans aan ieder mens, om tot waar leven te komen, ook aan jou, neem het aan, leef er naar en open je ogen en je besef van waar leven!

Hemels Brood 2100

Welke koers ga je? Want het is goed om van tijd tot tijd eens te kijken welke koers je vaart, welke richting je leven gaat. De richting die je gaat, heeft veel te maken met de keuzen die je maakt. Maar van tijd tot tijd maak je keuzen zonder goed te overzien welke richting je leven daardoor neemt. Als je dan maar doorgaat, komt er een moment waarop je je afvraagt, hoe ben ik hier terechtgekomen? Maar als je tussentijds, regelmatig, je leven bekijkt en aanschouwt welke richting je gaat, dan kun je, als dat nodig is, bijsturen.

De richting van je leven wijzigt door je keuzen te wijzigen. Soms lijkt het alsof je leven een kant opgaat die niets met je keuzen te maken heeft. Dan zeg Ik je, je hebt talenten en verantwoordelijkheden gekregen met de bedoeling tot ware liefde in jezelf te komen. Hoe minder je keuzen daar mee te maken hebben, des te meer kan de richting van je leven zijn eigen weg gaat, alsof jij er geen vat op hebt. Kijk dan eens naar je talenten, naar je verantwoordelijkheden en kijk dan ook eens naar het doel van je bestaan, kijk dan ook eens naar je besef van bestaan en naar ware liefde. Want dat alles houdt toch ook verband met je keuze van leven en zo houden ook de gebeurtenissen, die op zich zelf staand lijken, verband met je keuzen in je dagelijks leven.

Kijk ook eens goed naar je motivaties, misschien kun je daar een andere basis leggen. Een basis van loslaten en vergeven, een basis van ware liefde. Mocht je niet goed weten hoe, kom dan bij Mij en Ik laat je in jezelf zien, wat nodig is om tot de juiste ware basis van je keuzen te komen. Zonder dat Ik je iets kwalijk neem. En dat hoef jij jezelf ook niet. Alles is goed, zolang je bereid bent je zelf te schouwen en de wil er is om tot de ware liefde te komen, in vrede met alle mensen om je heen.

Hemels Brood 2101

Voor alle verloren jaren staat een grote hoeveelheid ware liefde van Mij. Verloren jaren zijn de momenten van afdwaling, momenten van werelds genoegen en het nastreven van eigenbelang. Maar verloren is niets. Want alle afdwaling geeft situaties die lering geven, tot inzicht brengen. En dat is dan steeds opnieuw Mijn grote liefde die er altijd toch voor jou en iedereen is.

Niets is ooit verloren, nutteloos, want uiteindelijk brengen de situaties, door welk handelen ook ontstaan, je terug bij waarheid, bij ware liefde, waar inzicht en waar besef. Niet zonder leed. Want afdwaling brengt ook met zich mee, dat er leed kan ontstaan, maar ook dat leed zal niet anders dan in Mijn liefde geplaatst zijn en je brengen tot Mijn ware liefde, tot inzicht in waarheid van leven, Mijn leven, Mijn bestaan en jouw bestaan, jouw leven. Zo heeft iedereen en alles zijn plaats gekregen, om te komen tot het ware leven, tot de weg naar het besef van het ware leven.  Die weg naar het besef van het ware leven, die jullie op aarde gaan, is helemaal gedragen door Mijn liefde en hoe die weg ook door jullie vrije keuzen gaat, Mijn liefde draagt je en zorgt ervoor dat iedereen toch ten goede bij waar leven, ware liefde uitkomt en ook de gelukzaligheid van waar leven, ware liefde zal gaan ervaren.

Er gebeurt niets dat nutteloos is in Mijn optiek. Maar voor de mens lijkt er veel nutteloos te zijn. En er worden door de mens veel omwegen gemaakt. Ook dat krijgt door Mijn liefde nut voor diegene die de omweg maakt. Ja, het geheel van aards bestaan is steeds een samenspel tussen Mijn liefde en jullie vrijheid van keus. Met één  uitkomst: waar leven, gelukzalig waar leven. Ware liefde voor allemaal.

Hemels Brood 2102

 Wie heeft schuld waaraan? Er is keuzevrijheid en gevolg van keuze. Er is leven en het tegenovergestelde van leven, liefde en het tegenovergestelde van liefde, maar wie heeft schuld en wie heeft geen schuld? Het zijn gebeurtenissen waaruit het leven zijn weg ontvouwt. Niets blijft het zelfde, alleen liefde blijft eeuwig hetzelfde en geeft eeuwig het zelfde: waar leven.

Heb je schuld aan gebeurtenissen die geen ware liefde zijn? Ware liefde lost alle schuld af, ware liefde biedt de wijsheid om met alle gebeurtenissen om te gaan en op het pad naar waar leven te blijven. Niet al te gemakkelijk, omdat veel zuigende werking uitgaat van al het tegenovergestelde van liefde. En om deze zuiging te weerstaan is het nodig om stevig gegrondvest te zijn, stevig geworteld te zijn in ware deemoedigheid en verdraagzaamheid. Want gebeurtenissen met de zuigende werking van het tegenovergestelde van liefde, zuigen het gelijke aan, dus al diegenen die hun wortels in eigenbelang, in eigenliefde hebben, worden meegezogen in de gevolgen van de gebeurtenissen, zonder dat zij daar iets aan kunnen veranderen.

De kracht zit in liefde, in waarheid, in wijsheid uit liefde. Verlies van kracht gebeurt door domheid, eigenbelang, eigenliefde. Wat is schuld? Het gaat om keuzen van liefde of het tegenovergestelde, om nederigheid en erkennen of het tegenovergestelde. Wie zichzelf naar waarheid ziet weet, waar hij staat en wie hij is, mens.

Hemels Brood 2103

Nergens ben je los van Mij. Er is altijd een verbinding tussen jou en Mij, tussen jouw leven en Mijn leven, welke weg je ook gaat. Altijd is er een verbinding tussen jou en Mijn liefde, tussen jou en eeuwig waar leven. Waar je ook gaat of staat, wat je ook kiest of laat liggen, in welke situaties je ook komt, je bent altijd verbonden met Mijn ware oneindig grote liefde en wijsheid. Want je bent Mijn leven, Ik Ben in jou geboren, jij laat Mij in jou zelf groeien. Mijn ware leven is ook jouw leven en in jou leeft Mijn leven. Geboren Ben Ik in jou in ware liefde en eenvoud.

Maar niet alles in jou erkent Mij, herkent Mij. Wanneer je nederig kunt zijn, herken je Mij, maar wanneer je uit eigenbelang handelt, verloochen je Mij. Zie je, Ik Ben eeuwig en Ik Ben altijd in jou aanwezig, in jou geboren als een vonk van ware liefde die tot ware wijsheid kan uitgroeien. In jou groei Ik uit tot ware wijsheid, de Zoon van de Vader, die jij dan net als allen bent.

Niets staat op zich, niemand staat op zich. Allen zijn met Mij verbonden, in zichzelf met Mij verbonden en Ik Ben in allen geboren, de ware liefde. Maar in zich herkennen velen Mij niet en laten Mij als in een stal achter,zonder enige interesse, niet waard om aandacht aan te geven, want het eigenbelang staat voorop. Toch Ben Ik in alle mensen geboren, de vonk van ware liefde en wijsheid.

En zo Ben Ik ook in jou geboren, liefde en wijsheid. Kom en aanschouw Mij, neem Mijn liefde in nederigheid aan en groei met Mij naar ware volmaakte liefde en wijsheid, kom tot waar leven!

Hemels Brood 2104

Als je al het mogelijke gedaan hebt, dan is het goed. Als je meer niet kunt of wilt, dan is het goed. Jij beslist voor jezelf wat je wel en wat je niet kunt of wilt. En als je zelf weet dat je al het mogelijke gedaan hebt, dan is het goed, heel goed. Dwing jezelf dan niet tot meer en neem het jezelf niet kwalijk dat je niet meer gedaan hebt.

Het is goed. Op aarde zijn grenzen, aan jouw mogelijkheden zijn grenzen. Bij Mij zijn alle dingen mogelijk, maar bij jou nog niet, als je je nog niet in totale onvoorwaardelijke liefde met Mij in overeenstemming hebt gebracht. En dat gaat niet zomaar, in een enkel moment. Dat heeft op aarde tijd nodig, daar is je op aarde tijd voor gegeven. Daar is aan iedereen op aarde tijd voor gegeven. Tijd om te groeien, tijd om tot lering te komen, tijd om het proces door te maken wat je brengt tot onvoorwaardelijke liefde in alles en je in overeenstemming brengt met Mij.

Ken je mogelijkheden, maar ken ook je onmogelijkheden, want je bent nog op weg, je hebt nog tijd en het is goed als je doet wat je kunt, maar dwing jezelf niet voorbij je eigen grenzen van kunnen te gaan en verwacht ook niet dat anderen aan hun grenzen van wat zij kunnen voorbij gaan. Niemand is gelijk en zo zijn ook ieders mogelijkheden verschillend. Accepteer elkaars verschillen, laat ze bestaan. Accepteer je eigen grenzen. Ze zullen met je groei mee oprekken. Forceer jezelf niet, groei en wees blij met de mogelijkheden, je hebt er genoeg!

Hemels Brood 2105

Als je zou moeten beschrijven wat er zich zoal op aarde bevindt, zou je dan niet meer dan een mensenleven daarvoor nodig hebben? Met alle kleine details zou je wel heel veel tijd nodig hebben om dat allemaal te beschrijven. En dan is er nog heel veel buiten de aarde in de kosmos, het heelal met sterren en planeten waar heel veel over te vertellen is.

Als je weet dat al het materiële als het ware een afspiegeling is van het geestelijke, niet-materiële leven, dan kun je je misschien een klein beetje voorstellen, van wat er nog allemaal te vertellen is over het ware leven, het ware geestelijke zijn. Maar daarbij is het wel zo, dat als nog niet alles ontdekt en begrepen is door de mens op aarde en het heelal, er ook nog heel veel van het geestelijk ware leven is, waar de mens geen weet van heeft en nog geen begrip van heeft. Ik kan jullie nog heel veel vertellen over het ware leven, jullie geestelijk niet-materiële zijn, maar zoveel als door jullie in materieel opzicht nog niet verstaan wordt, zoveel meer wordt er door jullie van het geestelijk zijn nog niet verstaan. Het is als het spreken in een vreemde taal die je nog niet geleerd hebt. Het heeft niet veel zin om in een vreemde taal tegen iemand te spreken, die de taal niet verstaat en te verwachten dat hij je begrijpt. Wel kun je iemand in een vreemde taal aanspreken en na verloop van tijd gaat hij er wat van begrijpen en als hij wil en die vreemde taal wordt vaak gesproken, dan gaat hij ervan leren en het meer en meer verstaan. Kijk en zo blijf Ik ook met jullie spreken over alle dingen van waar leven, ook al wordt nog niet alles daarvan verstaan. Maar door er steeds opnieuw van te horen ga je toch inzicht krijgen en leren.

Beetje bij beetje, dat maakt steeds weer meer zicht op waar geestelijk niet-materieel leven, zicht op Mij en Mijn eeuwig grote liefde voor jullie allen. Dus Ik blijf jullie vertellen, blijf dan liefst ook luisteren, opdat je uiteindelijk alles gaat begrijpen en in alles tot waar leven komt. Maar weet daarbij, als kennis en beschrijving van het aards materiële over langere tijd vergaard wordt, dan zal het met het geestelijk niet materiële ook een langere tijd duren, voor een totaal inzicht en overzicht bereikt kan worden. Weet daarbij, de aanhouder bereikt zijn doel!

Hemels Brood 2106

De stress van het moeten voldoen aan, neemt vaak het plezier in het doen weg, het eigenlijke levensplezier wordt daarmee geremd en veel mensen raken in een soort van gelatenheid of zelfs depressiviteit. Het ware levensgeluk, het intense gevoel van geluk, wat het ware leven de mens kan geven, is bij de meeste mensen hoe dan ook al minimaal geworden en ver weggezakt in vergetelheid. Zover is de mensheid in z’n algemeen afgedwaald van het ware leven, wat gebaseerd is op ware onbaatzuchtige liefde. Maar vooral de voortdrijvende gejaagdheid van alles wat moet, ook nog in een beperkte tijd met ook nog allerlei regels waar iets helemaal aan moet voldoen, neemt het ware geluksgevoel te leven voor een groot deel weg.

Haast niemand neemt nog in vrijheid de juiste verantwoordelijkheid op zich, alles moet gestuurd worden met regels en bepalingen. De mens leeft niet meer zelf, hij heeft alles zo’n beetje uit handen gegeven of het is hem uit handen genomen. En nu staan veel regels en bepalingen in de plaats van eigen verantwoordelijkheid om werk en leven naar liefde te doen. Zo is het door Mij niet bedoeld. Dus daarover kan Ik weinig zegen geven. Wel help Ik de mens om tot het inzicht van de eigen verantwoordelijkheid te komen, tot een waar handelen naar onbaatzuchtige liefde.

Want hoe meer mensen uit ware onbaatzuchtige liefde gaan handelen, des te meer zullen regels en bepalingen opgelost worden. Maar hoe meer de mens zich tot regels en bepalingen wendt, des te meer regels en bepalingen zullen er nodig zijn, om alles in goede banen te leiden. En denk nu niet, dat op die manier alles in goede banen te leiden is. Want er is maar Eén die dat in alle werkelijkheid kan en dat ben Ik, jullie Schepper. En Ik heb jullie alles gegeven om alles in goede banen te leiden en gelukkig te leven en dat is: ware onbaatzuchtige liefde. Leef uit die basis en kom terug in het ware gevoel van geluk te leven!

Hemels Brood 2107

Wat vind jij het belangrijkste in je leven? Doe je daar alles voor? Of laat je het belangrijkste in je leven verloren gaan? Omdat je denkt het niet te kunnen bereiken, niet vast te kunnen houden? Kijk je er weleens naar wat voor anderen belangrijk is, of interesseer je je daar niet voor? Dit zijn zo wat vragen, waar je eens over na zou kunnen denken.

Voor iedereen is er wel iets belangrijk in zijn leven. Maar niet iedereen is zich van het belangrijkste in zijn leven bewust, terwijl toch keuzen zodanig gemaakt worden, dat hetgeen iemand belangrijk vindt centraal staat. Iedereen vergeet daarbij vaker, dat degenen om hem heen ook iets heeft, wat voor diegene het belangrijkste is. Als dat wat voor de één belangrijk is, iets heel anders is dan dat wat voor de ander belangrijk is en zij hebben beiden niet het besef wat voor de ander het belangrijkste is, kunnen er heel wat misverstanden en misvattingen ontstaan.

Ja, het is ook zo, dat wat voor jou het belangrijkste is, je keuzen beheerst en als je niet precies weet wat voor jou het belangrijkste is, omdat het in je onderbewuste is weggezakt, dan kan het je richting bepalen, zonder dat je weet waardoor je die richting gaat. Heb je het gevoel dat je de richting die je gaat niet in de hand hebt, kijk dan eens is in jezelf wat er nou eigenlijk het belangrijkste voor je is, waar je naar handelt en je keuzen maakt.

Kom je in een soort conflict met iemand, wat je niet begrijpt, kijk dan eens of je kunt ontdekken wat voor die ander  het belangrijkste is. Misschien is diegene zich ook niet zo bewust van datgene wat voor hem het belangrijkste is en als je voor jezelf nog een stapje verder wilt gaan, kijk dan eens wat voor jou voor het ware leven het belangrijkste is. Misschien kun je dan tot waar leven komen en vrede in jezelf houden, met jezelf en met anderen.

Hemels Brood 2108

Zelfstandig. De mens heeft zelfstandigheid van Mij gekregen. Maar sommige mensen die in Mij geloven en op Mij vertrouwen, laten die zelfstandigheid los op momenten dat besluiten genomen moeten worden. Dan willen zij die besluiten aan Mij overlaten en zien niets gebeuren. Maar de keuze van handelen heb Ik aan jullie vrij gegeven. Wie in overeenstemming met Mij wil zijn wil, Mijn wil nastreeft, hoeft alleen zijn keuzen uit ware onbaatzuchtige liefde te maken. Want waar zou je vrijheid blijven als Ik al jullie keuzen zou bepalen?

Geef je verantwoordelijkheid in het leven niet zomaar weg, niet aan mensen en niet aan Mij, want dat is je gegeven in vrijheid en zelfstandigheid, om tot een eigen waar leven te komen, in volle gelukzaligheid. Die gelukzaligheid zit in je keuze van handelen naar ware onbaatzuchtige liefde. Je bent zelfstandig, niet afhankelijk in je keuzen, maak daar in ware liefde gebruik van. Weet je niet wat te kiezen, zie er op toe dat onbaatzuchtige liefde de basis van je keuze is. Wanneer je niet weet of je die basis hebt, vraagt het Mij en Ik toon je je beweegredenen.

Ik maak jouw keuze niet voor je, maar Ik kan je wel laten zien wat een keus naar ware liefde is en wat niet. En dan nog laat Ik jou de keus. Als dan je keuze vervolgens naar ware liefde is, zul je ook de gelukzaligheid daar van voelen. Heb altijd vertrouwen in Mij, want ook wanneer je keus nog geen ware liefde is, zorg Ik toch dat het goed komt en help je tot inzicht en lering te komen.