Hemels Brood 2016 t/m 2046

Hemels Brood 2016

Bij Mij mag je gewoon jezelf zijn. Al Ben Ik Alles, het Leven, je Schepper, God, Ik Ben met jou je Hemelse Vader Die van je houdt en in alle opzichten voor je zorgt. Die je kent tot in de kleinste details en Ik heb graag dat je gewoon jezelf bent bij Mij, dat je je niet anders gaat gedragen bij Mij, dat je in alle openheid en ontspannen bij Mij bent en dat het contact dat we dan hebben gemoedelijk is, op basis van gelijkheid, in goede vriendschap en harmonie. In je leven mag je vooral nederig zijn en weten dat alles je gegeven is. Maar dat wil niet zeggen dat je tegen Mij moet opzien en angst voor Mij moet hebben, dat je op een zogeheten eerbiedige afstand van Mij moet blijven. Kind, kom in Mijn hart van liefde en wees jezelf, wees blij en kom als een kind vol vreugde bij Mij, vertel Mij alles, neem Mij in vertrouwen en vertrouw Mij. Open je hart voor Mij en laat Mij net zo vol vreugde toe in je hart, laat Mij delen in je hart met je vreugde of als dat zo mocht zijn met je verdriet, als iemand die jou innig lief heeft en het allerbeste met je voor heeft.

Laat Mij dicht bij je komen in je hart en je met Mijn liefde steeds verwarmen, innerlijk verwarmen, want Ik Ben je ware leven, je ware zijn. Met Mij samen, dicht bij je, in je hart, kun je werkelijk alles wat zich op aarde voor doet aan. Ik kan het niet wegnemen, maar Ik kan je wel steunen, helpen, liefde gegeven en sterken, zodat je al hetgeen op aarde gebeurt en niet zo fraai is, ronduit verschrikkelijk is, kunt verdragen tot de jongste dag waarop alle kwaad weggenomen zal zijn. Maar tot die dag is de aarde nog de plaats waar het kwaad tot in zekere mate toegelaten is en waar de mens met het kwaad te maken heeft. Dat is niet bedoeld als straf voor de mens en schuld van de mens, maar om het kwaad tot liefde te brengen. Het is niemands schuld als zodanig, het is liefde die het kwaad tot liefde brengt en de plaats daarvoor is de aarde en de weg daarvoor is in alle zuiverheid van hart de mens. Dus kom zoals je bent en wees met Mij, ontmoet Mij zoals je bent, gewoon, als jezelf. Want Mijn liefde overwint alles en zorgt voor alles, maar is ook in grote nederigheid ten dienste gesteld aan alle mensen, zonder onderscheid, zonder onderscheid.

Hemels Brood 2017

Op eigen benen staan. Als het goed is, leren mensen dat hun kinderen. Op eigen benen staan is wat Ik jullie leer, zelf te leven, werkelijk te leven. En net zoals het bij jullie kinderen gaat met vallen en opstaan, zo gaat het met jullie zelf ook met vallen en opstaan. Jullie pakken dan je kinderen even bij de hand en helpt ze weer een stukje verder op weg, dat doe Ik van tijd tot tijd met jullie ook. Zo liggen ongeveer de lijnen hetzelfde van jullie naar je kinderen en van Mij naar jullie. Misschien merk je Mijn hulp niet steeds zoals je zou willen, maar is de hulp die je je kinderen geeft ook altijd zoals zij verwachten? Geef je zelf aan je kinderen ook niet wat je het beste aan steun kunt geven, is dat soms ook niet net iets anders dan zij willen, omdat de omstandigheden dat vragen? Alles verandert, in deze wereld is een voortdurend proces gaande, groei en afbraak wisselen elkaar af en geven steeds nieuwe situaties die op zich weer om een nieuwe aanpak vragen.

Zo gaat het leven als maar door, op zoek naar de beste balans tussen groei, opbouw, goedheid en afbraak, het tegenovergestelde van goedheid. In die werking, dat zoeken naar balans tussen groei van het goede en afbraak van het kwade, Ben Ik aanwezig en Ik zorg met Mijn liefde ervoor dat jullie allemaal uit de groei van het goede tot volkomen waar leven komen, tot totale ware liefde komen en er geen kwaad meer is of kan zijn. Maar dan wel met jullie allen op eigen benen, in een eigen zelfstandig zijn, in ware liefde.

Hemels Brood 2018

Vader ik voel vaker zo’n weerstand tegen de dingen die om mij heen gebeuren en kan dan moeilijk bij liefde blijven, ik kan dan moeilijk terug komen bij Uw liefde in mijn hart.

De tijden zijn aangescherpt en dat is in alles te zien en te voelen. Er is ook veel tegengesteld aan liefde en daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat je die weerstand voelt. Je kunt het ook zien als afkeer, afkeer van alles wat geen liefde is. Dit is eigenlijk heel natuurlijk, wel onprettig maar niet verkeerd. Stel je voor dat je er plezier in zou hebben, in de afdwalingen van liefde, zou dat dan juist zijn? Wie de liefde aanhangt, ook al lukt dat niet altijd, voelt zeker een natuurlijke afkeer van het tegenovergestelde van liefde. Het is wel belangrijk om daar mee om te gaan en zelf wel zo veel mogelijk in liefde te blijven. Schrik niet van de afkeer die je voelt, neem het aan als een signaal dat je waarschuwt voor de situaties in het leven. Laat het verder voor wat het is en zoek ernaar begrip te hebben en afstand te nemen. Laat wat je niet kunt veranderen bij de ander, het is zijn wijze van aanpak, houd het los van jou wijze van aanpak. Er is veel, heel veel afdwaling van liefde, dit zal je regelmatig tegenkomen en steeds weer die afkeer voelen. Maar het is niet tegen jou gericht, het wordt misschien tegen jou geuit, maar het is tegen Mij gericht. Daarom, neem het niet op alsof het tegen jou gericht is, maar geef het onmiddellijk door aan Mij. Mijn liefde is altijd sterk genoeg om alle afdwaling van liefde te dragen, zeker ook waar jouw liefde nog regelmatig door gevoelens van afkeer  overheerst worden.

Ik Ben niet het kwaad, Ik Ben de liefde, eeuwig en altijd, in Mij vind je troost en erbarmen, begrip en steun. Onthoud dit goed en probeer je niet te laten meetrekken in de afgrond van de ander, die nog niet beter weet, nog niet beter kan. Omdat diegene vrij is, net als jij, kan Ik zijn doen en laten, zijn denken niet wijzigen in liefde want elk mens is hier in de gelegenheid gesteld zelf de liefde te leren. Ik zou zijn en jouw lering teniet doen, als Ik ingreep. Onthoud daarom steeds heel goed, afdwaling van liefde, het kan tegen je geuit zijn, gezegd zijn, maar het is niet tegen jou gericht, maar tegen Mij. En de afkeer die je voelt, is een natuurlijke reactie vanuit de natuurlijke behoefte aan liefde, die je op zo’n moment door de ander onthouden wordt.

Door de ander, maar niet door Mij. Mijn liefde heb je altijd. Vul die alleen niet zelf in, maar blijf er op vertrouwen dat Mijn liefde ongelooflijk veel malen meer voor jou werkt, dan dat jij denkt dat die afdwalingen van liefde jou tekort doen, ook al merk en zie je dat niet op dat noemt. Als je in dat vertrouwen blijft, hoef je niet zo’n verdriet te hebben, want goed komt het allemaal heel zeker, op Mijn tijd, welke voor jou de beste is.

Hemels Brood 2019

Elke dag is als een belofte die ooit werkelijkheid wordt, maar wanneer? Wanneer breekt die tijd van werkelijkheid aan? Niet vandaag, vandaag is er nog te leren tot aan de volmaaktheid, die hier nog steeds niet is, maar komt. Toch ook nu is hier al volmaaktheid , ook nu is de werkelijkheid al hier, ook nu is de belofte tot werkelijkheid al gekomen, in de hele Schepping tot werkelijkheid gekomen, in het ware leven wat hier is, wat ieder mens gegeven is, de ware liefde die nu hier ieder mens gegeven wordt, die nu hier ieder mens heeft, maar niet gebruikt, nog steeds niet gebruikt. De mens zoekt naar hetgeen hij al heeft, hij leeft zonder dat hij beseft te leven, hij gaat en staat en handelt zonder zich rekenschap te geven van waar leven, van de belofte die met zijn leven werkelijkheid is.

Wanneer gaat zijn oog open, wanneer gaat zijn oor open, wanneer gaat hij zien en horen wat vandaag en eeuwig al te zien en te horen is? Dat is aan de mens, niet aan Mij. Het is in vrijheid de keus van de mens zijn ogen en oren dicht te houden, niet te zien en niet te horen. En dan zijn er nog mensen die denken dat de belofte nog niet vervuld is, de belofte van waar leven, ware liefde aan alle mensen tot ware gelukzaligheid van allemaal. Maar het is er nu en was er al steeds. En het zal er zijn en blijven voor alle mensen, Mijn licht, Mijn liefde, Mijn leven, in alles, in de hele Schepping, in alle mensen. Open je ogen en je oren en zie en hoor, de waarheid is nu, de liefde in eeuwigheid.

Hemels Brood 2020

De dageraad is veelbelovend. Aan het eind van de dag kijk je terug, wat is er van de dag geworden, kun je er tevreden over zijn? Zo is het ook met het leven, het begint veelbelovend en kun je er aan het eind van je leven tevreden over zijn? Vaak is dat deels wel en deels niet, want bij niemand is het leven zo verlopen, als hij zelf wel gewild en gedacht heeft. Vaak zet de mens zich teveel op een eiland en vergeet de mensen om hem heen. Ieder mens heeft een invloed op ieder mens en dat is iets wat je niet moet vergeten. Er zijn geen eilanden, iedereen is met elkaar verbonden, elk leven is met Mijn leven verbonden, elk zijn is met Mijn Zijn verbonden en zo is elk doen of laten met Mijn en jouw doen en laten verbonden.

Maar in alle verbondenheid is toch ook een vrijheid, al kun je je misschien niet goed voorstellen hoe dat nu kan, vrijheid in verbondenheid. Kijk, het is hier in verbondenheid niet in gebondenheid. Als je dat verschil kent kun je je misschien iets meer voorstellen van wat Ik bedoel. Je bent vrij in waar leven, in ware liefde, want in ware liefde wordt nergens en bij niemand iets verstoord, al is iedereen nog zo verbonden met elkaar. Maar nu juist die afdwaling van liefde geeft verstoring en werkt juist door die verbondenheid met elkaar, naar elkaar als storing uit. De verbondenheid is er, blijft er, de vrijheid is er, blijft er, maar de keuze van leven maakt wel verschil of de vrijheid werkelijke vrijheid is, werkelijk leven is, werkelijk liefde is.

Hemels Brood 2021

De mens is op een bepaalde mate afgeschermd van het directe totale Goddelijke weten. Dit om hem in een zelfstandig leven te kunnen laten uitgroeien tot zelf verworven totale liefde. Die zelfstandigheid zou hij niet behouden als er een directe toegang tot het totale Goddelijke weten zou zijn. Mensen kunnen in zich wel in een bewust contact met Mij komen en door ware liefde een zekere mate van het Goddelijk weten ontvangen, maar dat zal dan altijd in verhouding staan tot de vorderingen in lering van die mens. Dat wil zeggen, de mens kan wel in verbinding komen met de ware totale Goddelijke Alwetendheid en de ware onbaatzuchtige liefde, maar dan alleen via zijn eigen keuze, als die keuze daarnaar gericht is. Maar los daarvan stroomt Mijn ware belangeloze liefde en Mijn ware Goddelijke weten evengoed bij de mens naar binnen. Alleen gebeurt dit op een zodanige, dat het de vrije keus van de mens blijft of hij er gebruik van maakt of niet. Wanneer bijvoorbeeld iemand voor een keus staat hoe te handelen, krijgt diegene op een subtiele manier zowel de Goddelijke aanbevelingen alsook het tegenovergestelde. Dat geeft  die mens de gelegenheid te kiezen.

Dit lijkt misschien eenvoudig, maar voor iemand die een sterk verlangen heeft naar bijvoorbeeld eigengewin, zal het tegenovergestelde van Mijn liefde voor hem een betere oplossing lijken dan Mijn Goddelijke aanbevelingen en hoe meer diegene aan zichzelf denkt, des te meer moeite zal hij hebben om niet de keus voor het tegenovergestelde van Mijn liefde te maken. Toch blijf Ik steeds in hem aanwezig,  en blijf Ik zonder onderbreking Mijn liefde en Mijn Goddelijk weten aan hem aanbieden, de Hemel blijft geopend, wie wil kan komen en in liefde geheeld worden door Mijn Goddelijke alwetendheid.

Hemels Brood 2022

Wie goed doet, goed ontmoet. Wie goed doet en geen goed ontmoet, tekort gedaan wordt door mensen in zijn omgeving, die voor zichzelf kiezen te werken en te vergaren, alle mensen die op die manier tekort gedaan zijn, die zal Ik opnemen in Mijn hemel voor minder dan niets, omdat zij ervoor gekozen hebben om uit Mijn liefde goed te doen. Zo wordt ieder mens vergoed voor de liefde die hij van zijn medemensen zou moeten krijgen, maar niet krijgt. Daartegenover staat Mijn zegen, die hem zal helpen staande te blijven. Maar hij zal zich daarvoor wel moeten openstellen en Mij moeten toelaten hem op te nemen in Mijn hemel en hem vergoeding te geven. Weet daarbij dat Mijn vergoeding nooit materieel uit te drukken is, nooit werelds gericht is, nooit wraak toelaat of boosheid steunt. Wel in vrede een weg zichtbaar maakt om te gaan, een richting wijst om te nemen, mogelijkheden zichtbaar maakt om tot oplossingen te komen.

Wie naar beste weten en beste kunnen handelt, zal een zegen ervaren die tot rust en vrede brengt, die vreugde brengt en de geleden nadelen wegvaagt als sneeuw voor de zon. Maar geen mens is zelf al geheel liefde, dus ieder mens krijgt zijn deel te verwerken van de niet-liefde om hem heen. Zie wat je tekort komt dan ook in die verhouding. Treur niet maar zie naar de weg, de mogelijkheden die Ik je aanreik en pak die op. Niemand hoeft stil te blijven staan, omdat een ander hem tekort doet. Sta op, neem Mijn Hand die Ik je uitsteek, ga in vertrouwen met Mij en alles komt goed.

Hemels Brood 2023

Ik heb hemel en aarde gemaakt en alle voorwaarden erin gelegd om tot volmaaktheid te komen, om volmaakt te zijn. Zelfs nog als de mens er in zijn onvolmaaktheid aan knoeit. Zelfs dan blijven alle voorwaarden tot volmaaktheid aanwezig. Maar wat is volmaaktheid? Wat vindt de mens volmaaktheid? En wat vind Ik volmaaktheid? Voor Mij is totale ware onbaatzuchtige liefde voor Mij en je medemensen zonder enige afdwaling daarvan volmaakt goed. Welk mens heeft zo’n liefde, welke mens ziet volmaaktheid zoals Ik die zie?

Toch heb Ik elk mens ogen gegeven om dat te zien, besef gegeven om dat te begrijpen, mogelijkheden gegeven om tot die volmaaktheid te komen. Niets heb Ik nagelaten, alles is aan de mens gegeven. En ja, de afdwalingen van de mens ervaart hij niet als prettig, die zijn ook niet prettig. Alleen wat goed is kan als goed ervaren worden dan kan het niet anders dan dat wat niet goed is ook zo ervaren wordt als niet goed en dat is niet prettig. Ik scherm dat niet af voor de mens, ook niet voor de goedwillende mens. Vrijheid en zelfstandigheid is de mens gegeven, daarmee heeft hij ook de mogelijkheid gekregen in volkomen ware onbaatzuchtige liefde te leven en alleen het goede te ervaren. Maar de keuze voor eigenliefde heeft ook de ervaring van het niet goede bij de mens gebracht, het onprettige is binnen geslopen in het leven van de mens.

Dat was en is nooit Mijn wil geweest, maar in vrijheid en zelfstandigheid de wil van de mens. Door de verbinding die de mens onderling heeft, is ook de afdwaling van het goede te voelen door alle andere mensen, ook al zouden zij wel bij ware liefde gebleven zijn. Maar geen mens dan Jezus Christus is bij ware onbaatzuchtige liefde gebleven, zo voelt ook iedereen de pijn. Door Jezus Christus zal alle pijn weggenomen worden in ware liefde, Mijn liefde, die jullie allemaal zeker tot ware liefde, tot volmaaktheid zal brengen.

Hemels Brood 2024

Niets blijft hetzelfde, alles verandert. De wereld blijft veranderen, mensen blijven veranderen, wat goed was verandert, wat niet goed was verandert en steeds ontstaan nieuwe situaties die de mens uitdagen om te zijn, om te leven, om te handelen en de mens uitdagen om te zoeken naar waarheid en liefde. Maar het zoeken gaat vaker uit naar voordeel en eigen belang dan naar waarheid en liefde. Net zoals de wolken schijnbaar zonder reden een kant uitjagen, zo jaagt de mens zomaar een kant op, meestal één voor zichzelf en zo jagen de gebeurtenissen als wolken voorbij. En zoals dan de wolkenpartijen grillige vormen met elkaar afwisselen, terwijl ze voortjagen, zo wisselen de gebeurtenissen elkaar af voor de mens.

Dat lijkt allemaal net als de voortjagende wolken geen verband met elkaar te houden, geen doel te hebben. Toch zeg Ik je, noch de voortjagende wolken, noch de voortjagende gebeurtenissen, noch de voortjagende mens is zonder richtlijn, zonder een goed en degelijk achterliggend plan, welke in volkomen liefde haar basis en uitwerking vindt. Ook al lijkt alles zomaar voort te jagen, zonder Mijn leiding, je vergist je, want niets en niemand is zonder Mijn ware liefdevolle wijze leiding.

Hemels Brood 2025

Niemand is al zonder zonde, al geheel en totaal handelend naar volkomen belangeloze liefde. Maar de ene mens is zich daar meer van bewust, dan de andere en de ene mens streeft er al meer naar, dan de andere. Daarin zijn grote verschillen bij mensen. Je zou kunnen zeggen dat diegenen die veelvuldig streven om naar ware liefde te handelen wat meer in Mijn hart al zijn dan anderen. Maar jullie zijn allen geheel in Mijn hart en in de stroom van Mijn liefde. Alleen doorstroomt Mijn liefde de ene mens al bewuster dan de andere.

Er zijn er die als het ware slapen en nog tot ontwaking gebracht zullen worden. Er zijn er die zichzelf afgesloten hebben en Mijn stromen van liefde niet toelaten, er zijn er blind en doof en er zijn er die regelmatig het geluk van Mijn stroom van liefde voelen en het aan de blinden en doven proberen door te geven, die degenen die zich hebben afgesloten proberen te bereiken. Maar de doven en blinden horen noch zien en degenen die zich hebben afgesloten leven als het ware in een eigen wereld, die zij niet gemakkelijk los laten. Alleen degenen die slapen zouden voorzichtig bij het ontwaken geholpen kunnen worden. Maar heel voorzichtig, zodat zij zich niet al ontwakend bij de blinden en doven voegen, of zich opsluiten en niet bereikbaar meer zijn voor enig woord van ware liefde.

Gezegend zijn degenen die de stromen van Mijn liefde regelmatig voelen. Maar zij maken nog steeds ook deel uit van de hele samenhang in de kosmos, in Mijn hart en de situatie met alle mensen, ook zij maken deel uit van de zonde die over de aarde gaat. Gezegend zijn zij in de liefde die zij doorstralen, steeds als zij Mijn stromen van liefde voelen en zich openen, bereid geven om die liefde ook anderen te laten bereiken, te laten voelen.

Hemels Brood 2026

Ieder mens heeft Mijn leiding in zijn leven. Want het leven Ben Ik. Maar ook ieder mens heeft een vrijheid van bestaan gekregen, zodat hij Mijn leiding kan loslaten en zelf de leiding kan nemen. Dat is, voor zijn eigen wijze van handelen kiezen. Daarmee geeft hij richting aan zijn leven wat Ik hem persoonlijk in handen heb gegeven. Elk leven staat in Mijn liefde die nooit weg is. Maar tegelijkertijd staat elk leven in ieders eigen persoonlijke verwezenlijking van Mijn liefde. Dat betekent dat diegene die veel van Mijn liefde in zijn leven verwezenlijkt een andere uitwerking van leven meemaakt dan iemand die weinig van Mijn liefde in zijn leven verwezenlijkt. Toch kunnen de grote lijnen dan wel zo ongeveer hetzelfde zijn, want beiden leven op aarde, misschien naast elkaar met dezelfde mensen om zich heen, met eenzelfde wetgeving. Daar zit het verschil dan ook niet zo zeer.

Het verschil zit van binnen in de mens, hoe ervaart de één een situatie en hoe ervaart de andere mens eenzelfde situatie en hoe gaat die ene mens met die situatie om en hoe gaat die andere mens met diezelfde situatie om. Als twee mensen naar eenzelfde voorwerp kijken, zullen ze beiden een andere beschrijving van het voorwerp geven, andere woorden gebruiken, andere inzichten hebben. Zo is het ook met ieders leven. Ik leid het geheel en Ik ben er voor ieder persoonlijk. Maar iedereen heeft zijn eigen persoonlijk bestaan te leiden, wat hij uit eigen keus met Mij of zonder Mij kan doen. En zo kunnen twee mensen naast elkaar leven, buren zijn, of familie en naar het lijkt een zelfde soort leven leiden, terwijl er een groot verschil is tussen de een, die de leiding over zijn leven graag en vaak overeen brengt met Mijn leiding en ware liefde en de ander, die veelal zijn eigen keuzen maakt, de leiding over zijn leven liefst in eigen hand houdt en het met ware liefde niet zo nauw neemt.

Zou je in de harten van mensen kunnen kijken, dan zou het verschil heel goed waar te nemen zijn. Kijk dus niet naar het uiterlijk, want veel van het werkelijke zijn van een mens is vooral in zijn innerlijk te zien en nauwelijks aan de buitenkant. Maar Ik, jullie Schepper en hemelse Vader zie iedereen tot in het diepste en verste punt binnen in het hart en Ik Ben in jullie allemaal je ware leven. Alleen door Mij in Jezus Christus kun je helder in je medemensen om je heen kijken, maar dan ook alleen door totale ware zuivere onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2027

Zoals de mens maar op één plaats tegelijk kan zijn op deze aarde, zo is het met Mij niet. Het is dus niet zo dat terwijl Ik bezig Ben de ene mens te helpen, een ander daarom moet wachten op Mijn hulp. Ik Ben overal altijd aanwezig en Mijn liefdewerking is altijd overal! Mijn liefde werking voegt zich altijd naar gelang de mens haar aantrekt in zijn hart, met zijn daden en met zijn denken. En daarbij is Mijn liefde er toch ook nog in zijn algemeen voor ieder mens, individueel en allen tezamen. Dat is één van de dingen die de mens zich moeilijk kan voorstellen, dat Ik overal en bij alle mensen tegelijk Ben, altijd. Dat mensen niet altijd direct Mijn hulp krijgen, heeft niets te maken met of Ik wel of niet op twee of meer plaatsen tegelijk kan zijn, maar heeft er mee te maken hoe Ik die mens het best kan helpen en op welk moment dat het best kan.

Het hele wereldgebeuren staat in verband met alle mensen en de hele kosmos. Elk handelen van ieder mens persoonlijk heeft zijn effect op de hele Schepping en de kosmos. De mens heeft geen idee, kan zich nog geen voorstelling maken van de invloed die hij in de Schepping heeft op zijn leven, zijn omgeving, zijn medemensen, het wereldgebeuren, de kosmos en alles wat er maar leeft, groeit en bloeit. Maar elke beweging, elke gedachte, elk gevoel, elke beslissing, elke handeling, alles wat de mens maar doet, zegt of laat, het wordt allemaal gevat in Mijn liefde, waardoor er nooit een totale chaos kan ontstaan, die niet meer terug te brengen is tot ware totale liefde, Mijn liefde en waar gelukzalig leven.

Hemels Brood 2028

Elke dag is een uitvinding, een uitvinding van Mijn liefde die door de mensen tot uiting wordt gebracht. Elke dag is anders, omdat elke uitvinding anders is. Elke dag groeit de mens, de mensheid, groeien de aantallen mensen, maar ook de mogelijkheden. Elke dag is een uitvinding, maar die uitvindingen heb Ik in den Beginne allemaal al gedaan en op aarde kan de mens alle uitvindingen waarmaken met ware liefde. Maar veel mensen willen zelf uitvinden en waarmaken zonder Mij en zonder Mijn liefde. Zij vervormen daarmee de mooiste uitvinding die hen gegeven is, het ware gelukzalig makende leven en zij ontnemen zichzelf die gelukzaligheid die zij op aarde zouden kunnen hebben. Die gelukzaligheid gaat samen op met het handelen naar ware onbaatzuchtige liefde. En hoewel veel mensen wel ernaar streven met elkaar in liefde te leven, in verdraagzaamheid, ontbreekt vaak nog de ware onbaatzuchtigheid . Mensen hebben nog een groot verwachtingspatroon ten opzichte van elkaar. Wie goed doet in zijn handelen verwacht van anderen datzelfde goede handelen terug en vaak is het geen verwachten meer, maar eisen. Dan is er al helemaal geen sprake meer van onbaatzuchtigheid. Veel mensen vergeten dat, hebben er geen besef van dat zij zoveel van anderen terug verwachten voor hun gegeven goedheid of voor gegeven liefde. Dan kan er wel liefde gegeven zijn, maar het is nog lang niet volkomen onbaatzuchtig.

Wat verwacht jij allemaal van de mensen om je heen, hoe vaak voel jij je tekortgedaan door anderen, ondanks je goedheid, je eerlijkheid, je liefde? Dat zijn verwachtingen, zelfs  eisen. Niet dat Ik het je kwalijk neem, eisen aan je stel. Ik zeg je dit, om je te helpen tot inzicht te komen en er je voordeel mee te doen. Je mag in vrijheid zijn wie en hoe je bent, lerend op weg. Je hoeft geen grotere stappen te maken dan je aan kunt, alles op zijn tijd en in de juiste verhouding. Maar beken liever hoe het zit, accepteer dit in jezelf en je zult gemakkelijker met alles en iedereen vooruitkomen en groeien in ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 2029

Elk atoom dat nog tot liefde, volkomen belangeloze liefde kan worden omgezet, is het waard om op te wachten. Elk mens dat zich nog tot volkomen ware onbaatzuchtige liefde kan bekeren,is het waard om op te wachten. Elk deeltje van de hele Schepping dat nog zijn plaats in volmaakt ware liefde kan vinden, is het waard om op te wachten voordat er een eind komt en er geen keus meer is om tot waar leven te komen. Want daarvoor is de aarde gegeven, om tot waar leven te komen, ieder mens in zijn totaal, elke vezel, elk minuscuul deeltje, waar levend, dat is totale onbaatzuchtige liefde levend. En zolang is de Schepping zo ingericht dat die mogelijkheid er is. Daarbij wordt elk deeltje dat reeds die ware liefde bereikt heeft, beschermd, zodat het in waar leven blijft.

Maar de vrije wil blijft ongemoeid en de samenleving blijft daardoor een bonte mengeling van mensen die nog op allerlei manieren afwijken van het ware leven en mensen die al meer naar ware liefde leven, of dat in elk geval intens nastreven. Over miljoenen jaren, over miljoenen mensen, over triljoen maal triljoen en nog eens triljoenen deeltjes, dat is voor de mens ontelbaar veel deeltjes, gaat deze ontwikkeling van de mens op aarde naar ware volmaakte onbaatzuchtige liefde. En niemand kan dat overzien, dan Ikzelf, Schepper van al wat leeft, omdat Ik Zelf dat leven Ben, omdat Ik ook Zelf in alle mensen Ben, in alles en om alles heen Ben, volmaakt, volmaakte belangeloze liefde Ben en eeuwig, van den beginne aan, blijf, tot in de eeuwig, altijd.

Niet het eindige maar het eeuwige Ben Ik en ware liefde is niet eindig, maar eeuwig. Mens op aarde word volmaakte liefde, en wees eeuwig, leef eeuwig, leef ware onbaatzuchtige liefde, leef Mij en maak gebruik van Mijn oneindige eeuwige Rijk van ware liefde, die onmetelijk gelukzalig maakt, die de eeuwige onmetelijke oneindige volmaakte zaligheid is.

Hemels Brood 2030

Kies je voor een makkelijke weg met weinig resultaat of kies je voor een moeilijke weg met veel resultaat? Als er moeilijkheden zijn op je weg, ga je ze dan oplossen of ga je bij de pakken neerzitten en niets doen tot ze misschien vanzelf voorbij gaan? Maar ze gaan niet voorbij of er komen andere voor in de plaats. Je hoeft het nooit alleen te doen, maar Ik neem het ook niet van je over. Het is een samengaan wat Ik kan ondersteunen, een weg naar liefde zoeken wat Ik kan zegenen, een vertrouwen in een goede oplossing, wat Ik waar kan maken. Maar het moet wel steeds jouw keuze zijn, want het is jouw leven, weliswaar door Mij, in Mij, uit Mij en Ik Ben in jou, maar het is en blijft jouw leven, jouw keus, jouw Zijn.

In verhouding tot jouw motivatie, jouw verlangen, jouw streven, roep je de werking van Mijn liefde op of laat je die gaan, ongebruikt. Zo zit het in elkaar. Niet Ik bepaal jouw keus, jij bepaalt. Maar in het grote geheel heb Ik wel de leiding, zodat de werking van Mijn liefde voor alle mensen altijd intact blijft en niemand werkelijk verloren gaat. Ik neem jouw keuzen niet van je over, maar de uitwerking ervan valt wel onder Mijn leiding en dat geldt voor alle mensen, voor al hun handelen. Ieder mens heeft zijn plaats, maar lang niet iedereen ziet zijn plaats en neemt tevreden zijn plaats in het leven in. Dat is ook een keus en ook daar werkt dan Mijn grote liefde, naar gelang de keus, tot een resultaat, wat zijn basis vindt in die keus en in de motivatie die tot die keus geleid heeft. Let daarom vooral op je motivatie, komt die voort uit eigenbelang of uit ware liefde?

Hemels Brood 2031

Wat is het begin en wat is het eind? Als iets je overkomt, waar is het begonnen? En waar komt het eind? Er gebeurt bijvoorbeeld een ongeluk, is het begin dan het ongeluk of het moment waarop iemand van huis gaat? Of is het begin het moment waarop de afspraak gemaakt is om naar toe te gaan? Of is het begin het moment waardoor de afspraak gemaakt ging worden, of misschien lang daarvoor, in nog veel eerdere situaties die weer aanleiding waren tot het volgende en het volgende, enzovoorts. En waar is het eind, als het ongeluk voorbij is, na genezing van de wonden, na verwerking, of nog veel later als alles hersteld is? Maar nooit is alles hersteld, het loopt door na het ongeluk met gevolg op gevolg. De afspraak ging door het ongeluk niet door en ook dat heeft gevolgen, want de werkzaamheden die er uit voort zouden komen, kunnen niet gebeuren, enzovoort, enzovoort.

Op die manier heeft alles lang ervoor een plaats en lang erna gevolgen. En zo is het in het leven met ieder mens gesteld. Maar wie weet wat lang, lang geleden al de aanleiding gaat geven voor wat nu gebeurt? En dan kan die aanleiding al lang voor je bestaan op aarde gevormd zijn, waar je helemaal geen weet van hebt, ook geen invloed op hebt gehad. Wie weet hoe ver van tevoren gevolgen van gebeurtenissen doorwerken, tot lang nadat je lichamelijk de aarde verlaten hebt en geen zich meer hebt op wat er op aarde verder gebeurt?

Ik weet dat al van oorsprong aan. Ik Ben eeuwig alles en ken alles van Begin tot Eind, want Ik Ben Alfa en Omega, eeuwig zonder Begin en zonder Eind. Ik Ben volmaakte liefde, eeuwig en altijd voor iedereen.

Hemels Brood 2032

Misschien denk je dat je niet veel waard bent in Mijn Schepping, dat je niet veel betekent in de Schepping, dat je te weinig goeds doet, te weinig ware liefde geeft en teveel aan je zelf denkt, te zondig bent, enzovoort. Ja, als je jezelf vergelijkt met Mijn liefde, die oneindig groot is en alles omvat, dan blijft er van jouw liefde niet veel over. Maar zo bekijk Ik het niet, want dat is geen vergelijk. Ik kijk naar hoeveel een mens kan in de omstandigheden waarin hij verkeert en de mogelijkheden die hij heeft om Mijn oneindige liefde te gebruiken, in te zetten voor anderen om hem heen en hoeveel liefde hij daadwerkelijk gebruikt, werkelijk geeft aan mensen om hem heen en hoeveel hij voor zichzelf gebruikt. Als Ik op die manier naar je kijk, dan is het al een heel andere verhouding en dan zie Ik dat je je inzet om mensen om je heen lief te hebben, hoe ze ook zijn en wat ze ook naar jou toe tekort schieten.

Je streven is er, of het allemaal al lukt is wat anders. Maar je wil is er, je inzet is er en je mogelijkheden groeien, je liefde groeit. Ik zeg niet dat je al volmaakt bent, Ik zeg niet dat je niets meer te leren hebt, Ik zeg je, je bent van onschatbare waarde voor de Schepping, als wezen door Mij geschapen ben je van onschatbare waarde voor de hele Schepping. Alle mensen zijn van onschatbare waarde voor Mij en voor de hele Schepping. Ieder op zijn eigen wijze, in groei, op weg. Ieder naar zijn eigen aard, dat is zijn eigen vorm van volmaakte liefde, volmaakt zijn. Je bent op weg en gaandeweg heb je een onschatbare waarde voor de hele Schepping!

Hemels Brood 2033

Niet alles wat er gebeurt is door de mens al te begrijpen. Alles staat in verband met elkaar, maar niet alle verbanden worden gezien door de mens. De ene mens ziet meer dan de andere, maar kan daarover niet spreken met die ander, omdat die het nog niet kan zien. Zo heeft ieder zijn weg en ieder zijn groei op die weg. Soms begrijpend, soms niet begrijpend hoe alles in elkaar verweven is. Het lijkt dan een chaos, maar in werkelijkheid zijn er steeds patronen die gevolgd worden. Per tijdsperiode zijn er andere patronen die gevolgd worden, maar iedereen komt voort uit het grote geheel, de algemene samenleving, de gemeenschappelijke waarden en normen en de persoonlijke inbreng daarbij.

De wereld blijft altijd in beweging en zolang de samenleving, zolang de mens als deel van die samenleving niet geheel naar de ware onbaatzuchtige liefde leeft, zolang blijven die patronen elkaar afwisselen en zijn het golven die zich bewegen op de grilligheid van de persoonlijke keuzen van mensen. Een overgang van patroon naar patroon gaat heel geleidelijk, maar op zeker moment is toch een ander patroon ontstaan. Door de handelwijze van de mens, die steeds weer zelf wil sturen en daarmee zich nog vaak afwendt van het ware leven uit Mij, jullie liefhebbende Schepper en Vader.

De wereldse patronen blijven elkaar afwisselen en zullen nooit voldoen omdat alleen ware onbaatzuchtige liefde voldoet. Daarom komt er pas in een stabiel blijvend patroon als gekozen wordt voor ware onbaatzuchtige liefde, zonder afdwaling, zonder afwijking. Dan pas wordt de wisseling van patronen doorbroken, want zij hebben dan geen nut meer, de mens heeft dan zijn waarheid, zijn ware leven gevonden, welke de totale eeuwige gelukzaligheid van ware onbaatzuchtige liefde en wijsheid is.

Hemels Brood 2034

Een profeet is als het ware iemand door wiens ogen anderen geestelijk waar leven mogen zien, omdat zij zelf nog niet direct met hun eigen ogen kunnen zien, wat een profeet van Mij wel te zien krijgt. De mensenogen zijn vooreerst nog niet zo ontwikkelt dat zij zelf al in het geestelijk bestaan kunnen zien, maar via de ogen van een profeet kunnen zij wel zien wat Ik aan de profeet te zien geef. Niet dat de profeet uit zichzelf dat allemaal al kan zien, maar Ik heb hem die mogelijkheid gegeven, met het doel het zicht van zijn medemensen te verruimen en mensen te helpen tot Mij, hun Schepper en liefdevolle Vader, te komen.

Door hen help Ik de mens toch te zien, wat hij anders niet gezien zou hebben, omdat hij nog niet tot een daarvoor nodige ontwikkeling is gekomen. Maar via het zicht en het inzicht van een profeet kunnen veel mensen wel tot het ware licht komen. Vergelijk het met iemand die iets uitvindt wat anderen niet kunnen uitvinden, ze hebben er geen talent voor. Maar als het is uitgevonden, dan maken ze er wel graag gebruik van, als ze zien dat het nut heeft. Ongeveer zo is het met een profeet. Hij ziet geestelijk wat andere mensen niet kunnen zien en laat dit zien aan zijn medemensen, zodat zij het nut van het ook kunnen gaan zien.

Mensen zouden er niet naar gezocht hebben, maar wat hun door een profeet getoond wordt aan inzichten in het geestelijke, daarvan zien zij dan wel het nut en zo groeien zij toch in geestelijk opzicht. Daarom wek Ik steeds weer profeten onder de mensen, die Ik van zicht geef op het ware geestelijke leven en die Ik steun om dat onder de mensen te brengen.

Hemels Brood 2035

Vandaag gaat het leven net als elke andere dag, zijn gang. In dezelfde sleur blijven mensen gaan en het lijkt een utopie dat er ooit iets werkelijk zal veranderen. Maar een wezenlijke verandering gebeurt niet zonder dat de mens zelf verandert, zonder dat de mens zelf andere keuzen gaat maken. Wie vast zit in de dagelijkse sleur van zijn eigen keuzen moet niet verbaasd zijn als zijn dromen, dromen blijven. Want dromen worden uit zichzelf geen werkelijkheid. Er is een werking van de mens voor nodig om wensen en dromen waar te maken. Wie op een stoel blijft zitten wachten, kan eeuwig lang wachten, de stoel zal misschien na lange tijd het begeven, maar de wens of droom zal nog geen werkelijkheid zijn geworden.

Wie tot het land van melk en honing wil komen zal, afgestemd op zijn hart, zijn benen en zijn hoofd moeten gebruiken. Dat is, zal die keuzen in zijn leven moeten maken en die acties moeten ondernemen, die tot de gewenste situatie kunnen leiden en die zal daarbij goed moeten onderzoeken met welke keuzen en welke acties die gewenste situaties te bereiken is. Wie tot een fijne liefdevolle samenleving wil komen, zal daarop gericht zijn keuzen van leven moeten maken en eerst goed moeten onderzoeken, welke keuzen daarbij nodig zijn. Ook goed moeten weten, waar hij de nodige informatie kan vinden, dus eerst nog het centrum van informatie moeten vinden.

Om dat centrum te vinden zeg Ik je, ga naar het centrum in je hart waar Ik Ben in alle waarheid en liefde, Ik weet alles en daar kun je van Mij te weten komen, hoe te handelen om tot het ware eeuwige gelukzalige leven te komen, want dat is toch wat je wilt, dat is wat eigenlijk alle mensen graag willen. Nu moeten degenen die dat werkelijk willen alleen nog even van hun stoel komen. Begrijp je? Hun eigen weg, die stoel waar ze op zitten, loslaten en durven vertrouwen op hun hart, waar Ik hen alle aanwijzingen geef, opvolgen. Voor wie in waarheid en liefde wandelt, zal een liefdevolle samenleving geen utopie blijven, maar werkelijkheid worden.

Hemels Brood 2036

Nergens anders dan op aarde is zoveel afdwaling van ware liefde, van waar leven. En toch is ook nergens anders de ware liefde zo sterk aanwezig als op aarde. Juist op aarde is het mogelijk om de ware liefde tot in het diepst van je hart te voelen, te ervaren in een zelfbewust bestaan, juist op deze aarde is het ware leven in een zelfbewust bestaan tot in het oneindige te ervaren, te zijn. Het ware leven te zijn en dit ware leven in je, zelf bewust zijn, dat is op aarde het grootste en mooiste voor de mens.

Maar op aarde is ook de mogelijkheid tot afdwaling van liefde, waarvan ieder mens zich ook bewust is en moet zijn, om de gevolgen ervan te kunnen ervaren. Want het één gaat niet zonder het ander om op aarde van je zelf bewust te kunnen bestaan. Er zijn veel mensen die van ware liefde afdwalen. Maar de oneindig sterke aanwezigheid van Mijn liefde voorkomt dat mensen te ver afdwalen van liefde. Hoe ver iemand ook van liefde afdwaalt, Mijn liefde gaat eeuwig nog veel verder. Het zicht van de mens reikt niet verder dan de horizon en het lijkt misschien even ver te gaan als Mijn zicht, want bij de horizon lijken twee lijnen ook tot één punt samen te komen, maar Ik verzeker je Mijn liefde gaat ver over de horizon van jullie zicht heen en veel verder, oneindig veel verder dan jullie afdwalingen, die op aarde de overhand lijken te hebben.  Dat lijkt zo voor jullie, maar voor Mij nooit en dat is het ook nooit werkelijk voor jullie. Eens zal de horizon zich verwijden en jullie zicht verruimd worden en een oneindige liefde zonder afdwaling zal jullie deel zijn in werkelijkheid.

Hemels Brood 2037

Iedereen wil graag gezond zijn. Maar weinigen willen zich aan de voorwaarden houden, die nodig zijn voor een goede gezondheid. En een goede gezondheid hangt niet alleen samen met gezonde voeding, het heeft ook heel veel te maken met een juiste levenshouding. En dat is voor veel mensen nog veel moeilijker om zich aan te houden. En toch ligt in een goede levenshouding de sleutel tot een goede gezondheid.

Er zijn verschillende stappen om in die juiste levensverhouding te komen. Daarvoor is het wel nodig dat de mens zichzelf beschouwt. Maar meestal wordt alleen de ander beschouwt, hoe die leeft en mensen tekortdoet, hoe die het fout doet en problemen geeft. Maar naar zichzelf kijken, dat blijft vaak achterwege. Sterker nog, de dingen die niet zo fraai zijn, worden het liefst zo ver mogelijk verstopt, zo onzichtbaar mogelijk gemaakt, en niet zelden wordt daarbij leugen en bedrog gebruikt, misleiding. Alles wat op die manier vertroebeld wordt, weggestopt wordt samen met leugens en het bedrog, heeft toch wel degelijk een uitwerking en stapelt zich op en geeft een zekere uitwerking in het leven van die mens, wat zich ook vertaalt in de lichamelijke gesteldheid, wat zich in ziekte kan uiten.

Soms gaat het om een korte vrij onschuldige ziekte, maar mogelijk ook om een minder onschuldige ziekte. Dat laat Ik op zijn tijd toe, want Ik laat de mens ook altijd de vrije keus en het zou geen zin hebben als Ik de gevolgen van de vrije keus bij iedereen wegnam. Daarom geef Ik mensen wel steeds opnieuw de kans om te leren, om tot besef van eigen zijn te komen en soms of vaker kan een korte of langere ziekte daarbij helpen. Ik laat niets toe wat niet uiteindelijk of onmiddellijk heil brengt, lering brengt voor die mens. Maar zo vrij als de mens op aarde is, zo is het ook aan hem om zichzelf te beschouwen en eerlijk te zijn over zichzelf, tegen zichzelf en tegen anderen. Wie afdwaling van liefde innerlijk beseft en besluit om meer naar liefde te gaan leven, helpt daarmee ook zijn lichaam te helen. Maar sommige ziekten zijn dan lichamelijk al te ver om geheel te kunnen oplossen in dit aardse leven.

De ziel kan genezen en zijn weg terug naar totale liefde vinden. Het lichaam wordt op zijn tijd afgelegd en de ziel leeft in zijn geest verder, al naar gelang die mens op aarde naar liefde geleefd heeft, verkrijgt hij plaats in zijn verdere leven los van de aarde, los van een materieel lichaam zoals dat op aarde was. Werkelijke heling komt van binnenuit en zaken als voeding en medicamenten kunnen slechts een lichamelijke vooruitgang bieden, die tijdelijk is of door een wijziging van levenshouding, een langer durende werking hebben. Bij alles wat er gebeurt Ben Ik altijd aanwezig met mijn eeuwig durende intense en oneindig grote liefde voor alle mensen, voor jou en voor iedereen om je heen.

Hemels Brood 2038

Wie zijn leven als Mijn genade aan hem kan zien, zal tevreden zijn en blij met alles wat hij heeft en krijgt. Ook in moeilijke tijden. Maar juist in moeilijke tijden zien veel mensen Mijn liefde en genade niet meer. Juist dan worden hun ogen vertroebelt door tranen. Tranen die deels terecht zijn en deels met een verlies van vertrouwen in Mij te maken hebben of met een eigen gewin, dat door gebeurtenissen niet verkregen is. Echte ware tranen vertroebelen het zicht maar weinig en dat duurt nooit lang, al gauw is het heel heldere zicht weer terug is.

Tranen van berouw, werkelijk berouw, zijn er ook meestal maar kort en vertroebelen dan ook maar kort het zicht. Maar tranen die duren en duren, omdat men blijft hangen in zelfbeklag en verwensing of in teleurstelling en machteloosheid, blijven veel langer het ware zicht op de mogelijkheden om tot waar en tevreden leven te komen vertroebelen. En die tranen kan Ik zo gemakkelijk niet drogen. Want zelfbeklag, machteloosheid, ontevredenheid, teleurstelling in het leven, enzovoort, zijn een uiting van mens uit eigen gedachten, eigen invulling, eigen willen en staan vaak in de weg om liefde te laten stromen en de mens om zich heen te zien en tegemoet te komen. Laat je tranen niet te lang stromen. En kun je de tranen om wat voor reden dan ook niet stoppen, kom dan oprecht in je hart naar Mij en leg het Mij voor.

Wie werkelijk weer tot rust wil komen, tot liefde en het verdriet wil afsluiten, die zal Ik zeker helpen en tot rust brengen. De tranen zullen zeker drogen en het zicht op waarheid, werkelijkheid, op waar leven zal weer helder en klaar worden. Wat er ook aanleiding toe is, laat tranen nooit te lang vloeien en je het zicht benemen. Want hoe terecht en hoe weinig ook, ze benemen je het zicht. Kom bij Mij en Ik zal je tranen drogen en je zicht weer verhelderen, zodat liefde in je leven vrede en blijdschap geeft.

Hemels Brood 2039

Maagdelijkheid is zonder enige zonden zijn, zonder enige afdwaling van Mijn liefde, totale volmaakte liefde waaruit wijsheid geboren wordt. Eeuwige ware liefde, één met eeuwig ware wijsheid. Voor mensen een utopie, voor zichzelf niet bereikbaar, lijkt het. Maar het is voor elk mens bereikbaar. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar Ik zeg dat het voor ieder mens bereikbaar is. Want Ik heb in ieder mens de kiem gelegd om te kunnen uitgroeien tot ware volmaakte liefde. Dat wil nog niet zeggen dat bij ieder mens die kiem zodanig gevoed wordt, dat het kan groeien. Net zoals de kiem van het zaad van een plant of een boom of voeding nodig heeft om tot groei te komen en uit te groeien tot de plant of boom die het in de kiem is, zo heeft ook de kiem in ieder mens de juiste voeding nodig, om te kunnen uitgroeien tot ware volmaakte liefde.

De kiem in ieder mens heeft de juiste invloeden  nodig om tot groei te komen. Zowel van binnenuit als van buitenaf. Een samenhang van voeding en invloeden maakt de groei tot werkelijk volmaakte liefde mogelijk. Uiterlijke gebeurtenissen bewerken een innerlijk besef net zolang, tot er een volmaakte samenhang ontstaan is en het innerlijk besef gezuiverd is van alle onwaarheid en onzuiverheid en de kiem tot waar leven uitgegroeid is, tot ware volmaakte liefde en dat eeuwig blijft.

Hemels Brood 2040

Verzadigd, welk mens is helemaal verzadigd? De meeste mensen blijven zoeken naar verzadiging en ze raken maar niet verzadigd. Wat ze ook doen of laten, er komt geen verzadiging. Maar de verzadiging die de mens vooral zoekt, is een lichamelijke, een werelds materiële en die verzadiging is er niet. Alleen ware liefde verzadigt. Al het tegenovergestelde verzadigt niet, omdat het het tegenovergestelde is en dus ook het tegenovergestelde bewerkt. Alles wat naar eigen lichaam, werelds materieel gericht is, eigenbelang inhoud, al is het maar voor een deel, is tegengesteld aan ware liefde. Zonder liefde kan de mens nog zoveel moeite doen, hij zal geen verzadiging vinden. Niet in geld, niet in macht, niet in aanzien, in al wat hem welzijn zou moeten brengen, zal hij geen verzadiging vinden. En zo draaft de mens door, meer geld, meer macht, meer aanzien, want de verzadiging is nog niet bereikt. Maar op een gegeven moment is de maat wel vol. De maat die de mens gegeven is, om liefde te verwerven. Is die vol dan doet hem niets meer goed, dan is er geen vooruitgang meer en dan grijp Ik in op de gebeurtenissen, zonder de vrije wil van die mens te belemmeren. Maar Ik grijp in. Niet uit boosheid of verwijten, maar juist uit liefde, om te tonen waar de werkelijke verzadiging te bereiken is.

Want Ik heb ieder mens wel de vrijheid gegeven, maar dat wil niet zeggen dat Ik mensen in hun vrijheid voor ware liefde verloren laat gaan. Want wie hongert naar al het materieel wereldse, weet eigenlijk niet, dat hij in werkelijkheid hongert naar ware liefde en weet eigenlijk niet, dat hij dat eerst met geven zal krijgen. Zou het dan liefde zijn als Ik iemand die blind is, ten onder zou laten gaan op een weg die ten dode voert? Nee, al die hongerende verdwaalde mensen zal Ik uit ware liefde overal vandaan halen, gelijk een herder zijn verdwaalde schapen voor de wolven weggehaald. En zij zullen allemaal in Mijn liefde bijeengebracht worden, zodat zijzelf tot liefde komen en de ware verzadiging in ware belangeloze liefde vinden, tot grote gelukzaligheid.

Hemels Brood 2041

Je mag voelen dat je goed bent. Want daar komt Mijn liefde in jou het meest nog tot uiting. Voel je goed omdat je goed bent. Maar blijft daarin neutraal, hemel jezelf niet op, wees er blij mee, maar sta jezelf er niet op voor. Zie je goed zijn niet als iets wat je boven een ander verheft, maar voel het met een enorme blijdschap. Want waarom zou je niet blij mogen zijn met de van Mij verkregen liefde in jezelf en waarom zou je niet blij mogen zijn met de goedheid die je daardoor bent en zelf mag geven aan je naasten? Blijdschap op zich is geen verheffing boven anderen, heeft niets met hoogmoed te maken, ware blijdschap over Mijn liefde in jou en je leven is een uitstraling van Mijn liefde en is goed, is fijn!

Geef anderen moed en vertrouwen. Voel je goed in die blijdschap, voel je een goed mens in die blijdschap, want dat is ook waar leven, de blijdschap goed te zijn, goed te voelen, liefde te voelen, liefde te geven. Je mag je goed voelen over jezelf als je goed bent, in alles waar je goed in bent, en er blij mee zijn, heel blij. Want het is allemaal Mijn liefde waar je dan blij mee bent! Zo’n blijdschap is niet een verheffing over anderen, maar een erkenning van Mijn liefde, een erkenning van jouw en Mijn samengaan in jouw en Mijn leven, wat daarmee een wordt en waarbij jij toch dat vrije zelfstandige wezen bent, dat Ik in den beginne uit Mij heb geschapen. Ja, als je ware liefde leeft, ben je Mij, ben je Mijn liefde, leef je Mij, voel dat intens in je en wees er blij mee!

Hemels Brood 2042

Voor elk woord dat gezegd wordt is een reden. Voor de mens is die reden niet altijd ware liefde. Maar voor Mij is dat wel altijd ware liefde. Wie Mijn Woord spreekt, die spreekt ware liefde, maar wie zijn eigen woord spreekt, verheft zichzelf. In de wereld gebeurt het veelvuldig dat de mens zijn eigen woord spreekt, voor eigen voordeel en genoegen en weinig of niet wordt Mijn woord gesproken. Wie kent Mijn woord nog? En waar vind je Mijn woord? Ieder mens heeft in zijn hart een plekje dat zuiver en goed is, waar en waarachtig, oprecht en zonder eigenbelang, waar de kiem van ware liefde verborgen ligt.

Ieder mens die naar dat plekje in zijn hart gaat, kan er Mijn Woord vinden, kan er Mijn Woord horen en kan Mijn Woord meenemen, in zijn eigen taal Mijn Woord spreken en naar Mijn Woord handelen in zijn leven. Dat handelen is dan handelen naar Mijn liefde, want Mijn Woord is eeuwig Mijn Woord van liefde, Woord uit liefde. Laat je eigen woorden los, laat ze gaan en kom in je hart naar die zuivere waarheid van Mijn Woord, naar die zuivere onbaatzuchtige liefde, waar geen wereld is, waar geen leugen of bedrog is, waar alleen oprechte liefde in volle waarheid is en luister in je hart naar Mij, neem daar Mijn Woord, Mijn liefde op in je zijn, je handelen, je leven en zie wat het je brengt aan zegen en innerlijke rust en vrede tot aan gelukzaligheid toe.

Hemels Brood 2043

Macht. Wie heeft macht en hoe komt een mens aan macht over anderen? Zou niet ieder mens zijn eigen macht moeten zijn, eigen macht moeten hebben, alleen over zichzelf en verder niet? Wie in waarheid en liefde leeft, heeft alle vrijheid van macht over zichzelf en is vrij van macht van anderen. Want de enige weg waarlangs iemand macht over anderen kan hebben, is via het tegenovergestelde van liefde en via onwaarheid, onwaarachtigheid. Als iemand iets verkeerds gedaan heeft wat niet in de openbaarheid mag komen en er is iemand anders die dat ontdekt, die het niet belangrijk vindt om in liefde te blijven, dan kan hij macht krijgen over diegene die iets verkeerds heeft gedaan, alleen al door hem te zeggen dat hij weet heeft van dat verkeerde.

Zo geven veel mensen hun vrije macht, hun vrijheid, weg aan de macht van het kwaad, door zich niet aan liefde en waarheid te houden. De macht van liefde staat in alles boven de macht van het kwaad, maar wie die macht van liefde afstaat, krijgt wel met de macht van het kwaad te maken en is als het ware vogelvrij en de eigen vrijheid is daarmee beperkt of weg. Wie niet voor Mij is, is tegen Mij. Dat is niet zomaar gezegd om de mens voor te houden dat hij voor Mij moet zijn. Het is gezegd om de mens te laten weten, dat op het moment, al is het nog zo kort en nog zo weinig, dat hij de waarheid loslaat en daarmee ook de liefde loslaat, hij speelbal wordt van de macht van het tegenovergestelde van liefde. En de mensheid heeft voor een heel groot deel waarheid en liefde losgelaten en kijk eens welk een kwade machten de mens dan eens hier en dan eens daar bedrukken.

Toch, hoeveel mensen ook afgedwaald zijn, Ik blijf evengoed nog steeds met liefde voor alle mensen zorgen, alle mensen helpen en hen terugbrengen tot waarheid en liefde. Alleen wel zo, dat er een eeuwige vrijheid in waarheid en liefde voor alle mensen komt, voor de hele mensheid. Mijn liefde werkt als veel grotere kracht dan de mens kan bevatten, als de enige ware kracht, op de achtergrond en wie op Mij vertrouwt, krijgt daarvan meer en meer te zien en weet daardoor dat het kwaad nog zo vernuftig en veel kan zijn, maar in werkelijkheid niets voorstelt en dat Mijn ware eeuwige liefde voor alle mensen de eeuwige redding is en zal zijn.          

Hemels Brood 2044

Als je al het geestelijke Hemelse leven al zou zien en begrijpen, kon je niet op deze aarde leven. Want alles zou je volkomen vreemd en onnuttig voorkomen, je zou nergens aan mee kunnen doen vanwege het zinloze, je zou als op een eiland, tussen alles wat je als volkomen waanzin ziet, verblijven en nergens verband mee kunnen leggen. Daarom is veel van het ware  Hemelse leven voor de mens verborgen, ook voor de mens die zich wel al zoveel mogelijk naar ware liefde wendt. Het is al moeilijk genoeg om te midden van zoveel afdwaling van liefde en te midden van zo weinig waar levensbesef op de been te blijven en zoveel mogelijk in liefde te blijven. Het is genoeg als je je leven zo veel mogelijk inricht naar ware liefde.

Daar waar mogelijk is, wordt je ziel wel gevoed met inzichten die je steunen in die ware liefde verder te groeien en krijg je wel zoveel  hemels inzicht, dat het je leven op deze wereldse aarde niet moeilijker maakt dan het zou doen, als je het enorme verschil bewust zou gaan zien. Want dat zou een ondraaglijke situatie worden en je vrijheid als mens gaan belemmeren. Daarom zal het steeds stapje voor stapje en beetje bij beetje zijn wat Ik mensen toon en altijd zo dat het leven op aarde voor diegenen niet zwaarder maar lichter wordt. Lichter in alle betekenissen van het woord, dat is, lichter in gewicht, met minder druk,met meer zicht en begrip en het verblijf op aarde ondanks de vele afdwalingen van liefde, te kunnen doorstaan.

Hemels Brood 2045

Als je in het licht staat en je kijkt ergens naar het donker, kun je niet zien wat daar is. Je hebt licht nodig om te kunnen zien wat daar is. In het donker kun je niets zien, pas als er licht komt, kun je gaan zien. Zo is het ook in jezelf. Als er licht is in jezelf kun je zien wat er in je is. Licht is daarbij hetzelfde als inzicht, begrip, verstaan wat zich in je afspeelt. Ook om andere mensen te kunnen zien, heb je licht nodig.  Je kunt ook hun innerlijk en hun handelen pas zien als er licht is en ook dan is licht daarbij inzicht, begrip, verstaan wat zich afspeelt. Zonder zulk licht blijft het duister, kun je wat er gebeurt niet begrijpen, niet verstaan, je hebt er geen inzicht in, geen waar zicht op.

Er mensen die een vals licht laten schijnen, die je een vals licht aanreiken, een vals licht waarmee ze zeggen dat je in jezelf kunt zien, dat je alles om je heen kunt zien en ze doen alsof het een waar licht is. Sommigen zijn er zelf ook van overtuigd dat het een waar licht is, terwijl het dat niet is. Ik bedoel hiermee, dat er bij mensen inzichten zijn, begrippen, die niet werkelijk en juist zijn, maar wel als juist verkondigd worden. Wees voorzichtig met dergelijk licht, met zulke inzichten en begrippen aan te nemen en te verwisselen met het werkelijk ware licht in je hart.

Vaak wordt zo’n vals licht zo overtuigend gebracht, dat het voor mensen moeilijk is om er niet in mee te gaan. Maar blijf liever in het duister, dan met het verkeerde licht mee te gaan. Sommigen weten wel dat hun licht vals is, maar velen weten het niet en zijn daarom nog veel overtuigender in de uitstraling van hun valse licht. Met vals bedoel Ik hier onwaarachtig, niet het ware zuivere licht uit Mij, welke het enige juiste levenslicht is. En dit ware zuivere levenslicht, de ware levensinzichten, kun je in jezelf vinden. Dit innerlijk ware levenslicht, wat in je kern zuiver aanwezig is en wat je kunt vinden als je eerlijk en oprecht hiernaar zoekt, toont je heel duidelijk je eigen innerlijk en alles wat je nodig hebt om naar waarheid en liefde te leven. Dit innerlijk ware levenslicht kun je ook op je medemensen laten schijnen en daarmee ook hen beter gaan zien, beter gaan begrijpen, beter gaan verstaan.

En tegelijkertijd dat jij jouw zuiver ware innerlijke licht naar andere mensen laat schijnen, verlicht je ook hen een beetje met Mijn licht, wat hen goed zal doen. Daarmee komt het ware licht verder in de wereld wat eerst door Jezus Christus op aarde gekomen is en daarmee in jullie allemaal gekomen is. Laat dit licht van waarheid en zuivere liefde en wijsheid in je stralen en straal het uit voor allen tot grote gelukzaligheid van allen.

Hemels Brood 2046

Waarlijk Ik zeg hier, het directe contact met Mij in je hart is zo belangrijk voor je ware leven. Zo weinig mensen zijn zich daarvan bewust en zien in zich de mogelijkheid om direct met Mij in contact te zijn. En toch is dat heel belangrijk. Maar veel mensen zijn zover afgedwaald in hun eigen wereld, hun eigen opvattingen van hun leven, dat zij er geen aandacht aan willen geven. Het lijkt hen een soort tovenarij om met de Schepper in contact te komen of zij hebben helemaal geen weet van Mij als Schepper en Vader.

Maar aan degenen die wel weet van Mij hebben, aan jou die dit hoort of leest, zeg Ik, kom en leg contact met Mij in je hart, zo vaak mogelijk, liefst elke dag, elk uur, elk moment. Ik zal zeker je vrije keus niet van je overnemen, maar er zijn genoeg ideeën, die Ik je kan geven, waarmee Ik je kan helpen, iets heel goeds van je leven te maken, als je dat wilt. Jij kunt zelf kiezen wat je ermee doet, of je mijn adviezen aanneemt of laat liggen. Maar je krijgt ze dan in elk geval. Ook kan Ik je laten zien waar de verschillende verbanden liggen tussen jouw keuzes en die van andere mensen en de gebeurtenissen om je heen, dichtbij en verder weg. Als je wilt.

Zonder direct contact met Mij ga je je eigen weg, waarbij dan eens dit en dan eens dat gebeurt en je je nog wel eens zult afvragen, hoe zit dat nu en hoe kan dat gebeuren? Wie niet bij Mij komt, gaat daar zelf invullingen aan geven, vanuit zijn eigen ideeën en opvattingen. En meestal zijn die opvattingen gekleurd door eigenbelang en gebrek aan waar inzicht. Wie oprecht en met een zuiver hart bij Mij komt krijgt van Mij waar inzicht, zoveel zijn ziel aan kan, altijd ten gunste van alle mensen en met de grootste liefde.