Hemels Brood 1985 t/m 2015

Hemels Brood 1985

Niets staat op zichzelf, alles speelt mee in het grote geheel. Elk individueel begrip heeft een oorsprong in het grote geheel van Eén Zijn en alles heeft zijn invloed op alles in dat gezamenlijke Zijn. Elk individu heeft zijn eigenheid van Zijn en toch ook een verbondenheid met het geheel, het gezamenlijke Zijn. Er loopt een verbindingsdraad door de hele Schepping waarvia iedereen met iedereen in Één geheel verbonden is en door die verbinding met elkaar en met Mij als één groot geheel, stroomt het ware levensvocht, de ware levensadem uit Mij naar allemaal en door allemaal. Niemand is daarvan uitgezonderd. Hoewel die vergbinding van allen in Eén er altijd is, heeft toch iedereen vrijheid van keus, kan iedereen individueel zijn eigen keuzen maken, zijn eigen leven vorm geven en zelf zijn weg bepalen, zelfstandig zijn weg bepalen, zelfstandig leven.

Dit is een situatie die voor de mens moeilijk tot in zijn geheel te begrijpen is, omdat elk mens midden in zijn eigen leven staat en alleen van daaruit het leven van anderen kan zien, waarbij ieder op een eigen plek staat en ook alleen vanuit die plek kan zien. Ook al is het geheel en is iedereen afzonderlijk in beweging en kun je van plaats veranderen en je staat dan wel anders en je kunt daardoor ook andere kanten zien, maar je kunt niet tegelijk voor, achter en alle zijkanten tegelijk zien. Daardoor is ook het geheel van de Schepping door de mens niet in zijn geheel te zien vanuit het aardse punt waar de mens staat.

Beweeg zoveel je wilt en kunt en neem zoveel mogelijk kanten van het leven waar, maak al je keuzen vrij, maar bedenk daarbij steeds, dat alleen ware wijze liefde je de hemel openbaart, je het eeuwige leven openbaart op een wijze die niet werelds is, niet vanuit deze aardse wereld te zien is. Alleen ware zuivere liefde kan een zicht op waar leven geven, die de aardse dimensie en mogelijkheden volledig te boven gaat, waar je dan ook staat, je zult dan alle kanten ten diepste helemaal kunnen zien en begrijpen. Alleen door ware zuivere liefde.

Hemels Brood 1986

Het ware vertrouwen geeft rust en vrede, neemt alle angst weg en doet de ware liefde stromen in overvloed. Nergens hoeft de mens zich zorgen om te maken, als hij in het ware vertrouwen kan blijven. Bid daarom in het ware vertrouwen te mogen blijven en Mijn zegenende liefde te mogen ervaren in de rust en de zegen van het eenvoudig bestaan en het vertrouwen in Mij.

Want het is eeuwig alleen Mijn liefde die jullie draagt en alle leven is in Mijn Hand, jullie allen zijn in Mijn Hand van ware liefde gevat en Mijn zorgt omringt jullie allemaal altijd. Laat je zorg om wat dan ook los, wees blij en verheug je op het ware leven en Mijn ware liefde, want Ik Ben en in ware liefde zullen jullie allemaal in Mijn aanwezigheid Zijn, nu en eeuwig. Neem Mijn uitgestoken Hand aan en voel Mijn liefde in je hart, laat het je bemoedigen om in vertrouwen te blijven, steeds en in alle omstandigheden.

Mocht dat je moeilijk vallen, kom dan keer op keer in je hart bij Mij en bid Mij opnieuw om het vertrouwen in je hart te leggen en je de vrede en rust te geven van Mijn eeuwige liefdestroom. Ik geef jullie allemaal ,van Mijn eeuwige levensstroom nu en altijd.

Hemels Brood 1987

Gebeurtenissen kunnen een mens verblind maken voor Mijn ware bestaan en Mijn liefde. Maar niets kan Mijn liefde voor jullie mensen stoppen of verminderen, want Mijn liefde aan jullie is eeuwig, oneindig en van een omvang die je je niet kunt voorstellen. Mijn leven is eeuwig jullie leven, of je dit nu wel of iet kunt ervaren, wat er ook gebeurt en ook al lijkt het soms niet zo te zijn. Steeds opnieuw zal Ik Mij aan jullie bekend maken en Mij door jullie in je hart laten waarnemen.

Maar bij sommigen is zo’n dikke waas voor de ogen gekomen, is zo’n blindheid ontstaan door allerlei gebeurtenissen en afdwaling van liefde, dat Mijn aanwezigheid op geen enkele manier gevoeld en ervaren wordt. Toch Ben Ik evengoed voor die mens aanwezig en ook voor die mens werkt Mijn liefde in alle opzichten, dus ook zonder dat iemand in Mij gelooft of Mij in en om zich ervaart. Want Ik heb jullie allen intens lief en niets kan dat ooit veranderen en eens zullen alle mensen dat voor zich weten en beseffen.

Hemels Brood 1988

Toen Ik tegen de discipelen zei, Ik heb jullie nu veel verteld, maar er is nog veel meer te vertellen, wat jullie nu niet kunnen bevatten, was dat, omdat de grootte en reikwijdte van Mijn liefde voor hen niet te overzien was, zoals dat voor de mens in gewoon werelds zijn, niet te overzien is. Maar straks, heb Ik hun gezegd, zul je meer zien, meer weten en het dan wel kunnen bevatten. Dat zeg Ik nu ook tegen jullie, er is veel meer, Mijn liefde is oneindig groot. Maar wie kan al die totale liefde bevatten, wie kent het begrip oneindig in zijn diepste betekenis, wie kent liefde, wie kent ware onbaatzuchtige liefde in zijn diepste betekenis?

In het wereldse is dat niet te bevatten. In het wereldse is liefde vervloeid tussen de mensen.  Maar wanneer het leven tot liefde verworden is, zonder wereldse tussenkomst, zonder tussenkomst van het tegenovergestelde van liefde, daar waar het tegenovergestelde van liefde helemaal niet is, maar alleen die ware onbaatzuchtige liefde is, daar kan wel de oneindigheid van ware liefde in zicht gebracht worden en dan kan die ware liefde ten diepste begrepen worden.

Ten diepste is in de diepte van nederigheid. Want dat is de sleutel tot ware liefde en waar begrip van Mij en Mijn Schepping. Dat is komt straks, wanneer Ik jullie zeg, dat je Mijn oneindigheid in bestaan in je hart kunt ervaren, Mijn goedheid, Mijn eeuwige oneindig ware onbaatzuchtige liefde.

Hemels Brood 1989

Tegen beter weten in denkt de mens nogal eens dat hij gebeurtenissen, die voor hem niet prettig zijn, kan voorkomen, door dit te denken of dat te doen.  Denkt hij, dat hij fijne gebeurtenissen, die hij graag wil, kan afdwingen, door dit te denken of dat te doen en door gebed. En als vervolgens niet gebeurt wat hij het liefste wil, raakt hij de weg kwijt, dan vraagt de mens zich af, waar is die Hemelse Vader, die beweert er altijd in liefde voor iedereen te zijn, maar nu is Hij er toch echt helemaal niet.

Toch, Ik Ben er wel en ook bij die gebeurtenissen ben Ik er steeds, zonder uitzondering. Toch zorg Ik voor jullie allemaal en toch heb Ik jullie ook dan ten diepste lief. Maar er is een vrijheid op deze wereld, waardoor keuzen gemaakt kunnen worden door mensen die van ware liefde afwijken en deze keuzen hebben gevolgen. Al die gevolgen staan evengoed niet buiten Mijn liefde, alleen wekt Mijn liefde daarin dan wat anders dan jullie als mensen zich kunnen voorstellen, dan jullie als mensen zouden willen. Mijn liefde neemt die gevolgen niet weg, uit liefde, want alle gevolgen zijn van meet af aan in Mijn liefde gevat en hebben daarom ook een uiteindelijk liefde vermeerderende werking voor alle betrokkenen. Wat zou Ik daaraan moeten veranderen?

Met elke pijn, of ze nu een gevolg van je keuzen zijn of niet, kun je bij Mij komen, dat heeft werkelijk zin en Ik kan je pijn met Mijn liefde verzachten, je helpen er mee om te gaan. Maar vaak zijn mensen boos op Mij om de onaangename gebeurtenissen en komen niet meer bij Mij. Volgens hen ben Ik het schuld en dus word Ik genegeerd en beschimpt. In grote liefde draag Ik dat, want Ik zie en weet van jullie verdriet. En waar Ik in alle vrijheid van jullie zijn kan, troost en help Ik jullie toch , ook al ben je boos op Mij, ook al verfoei je Mij, ook al denk je niet op Mij te kunnen vertrouwen.

Eens komt de tijd dat je door het leven gelouterd bij Mij komt en zegt, O, Hemelse Vader, wat bent U goed voor mij geweest, ik heb het niet eerder gezien, maar U bent alleen maar goed voor Mij geweest. En dan is het feest, feest zoals bij de verloren zoon, toen die na veel omzwervingen berooid en ziek bij zijn vader terugkwam. Ja dan is er feest als jij Mijn liefde voor jou in alles gaat begrijpen en inziet. Ik heb je innig lief, nu, bij alle gebeurtenissen en eeuwig nog.

Hemels Brood 1990

Ik weet dat jij er bent. Dat je op aarde bent en leeft. Ik weet hoe je bent, wat je kunt en wat je niet kunt, wat je prettig vindt en wat niet. Ik weet wat je doet en laat, waar je heen gaat en niet heen gaat, Ik weet wat je denkt en begrijpt en Ik weet wat je nog niet begrijpt. Ik ken je en Ik heb je lief, innig lief. Ik heb je je plaats gegeven, Ik heb je je plaats op aarde laten innemen, passend tussen de mensen om je heen en die mensen om je heen weer passend bij de mensen om hen heen.

Zo past ieder mens daar waar hij is en bij al diegenen die hem omringen, ook al zijn het niet allemaal zo’n prettige mensen misschien. Want op je plaats zijn, wil niet zeggen, dat er dan geen onprettige mensen om je heen zijn, dat er alleen maar goede en lieve mensen om je heen zijn. Op je plaats zijn, is daar zijn waar je het beste kunt zijn, voor jezelf en voor de hele Schepping, met alle mensen die om je heen zijn en alle mensen die wat verder van je af staan. Je bent daar geplaatst, waar je in alle opzichten voor je ware levenswording het beste kunt zijn. Want je bent waar je bent, op die plaats, met die mensen en situaties, gebeurtenissen, om te groeien tot ware onbaatzuchtige liefde, tot waar oneindig goed leven.

Hemels Brood 1991

In het natuurlijk materiële heeft alles zijn ordening en de mens kan die ordening volgen, zien, en grotendeels ook begrijpen, want de natuur is volgens een zekere logica opgebouwd, die zichtbaar en te begrijpen is voor de mens. Net zoals het natuurlijk materiële geordend is, een basis van logisch gevolg heeft, zo heeft het geestelijke dat ook. Alleen is het geestelijke voor de mens niet met het natuurlijke oog te zien en kan de mens dat zich ook niet op die manier bewust zijn, zoals het natuurlijk materiële leven bewust te zien is. Wel is het natuurlijk materiële een directe weergave van het geestelijke en wel zo, dat elke gebeurtenis in een direct verband staat met het geestelijke leven.

Maar op zeker moment houdt dit natuurlijke leven als materiële weergave van het geestelijke leven op, en blijft het geestelijk werkelijke leven op zichzelf over. Voor de geboorte in het natuurlijk materiële lichaam is ieder mens rechtstreeks Mijn leven, na de geboorte in het natuurlijk materiële lichaam op de aarde is ieder mens via de materie zijn eigen leven, direct verbonden met Mijn leven, terwijl na het leven in het natuurlijk materiële lichaam op aarde is iedereen in meer of mindere mate zelfstandig geestelijk leven in verbondenheid met Mij, waarbij de groei tot eenheid met Mij doorgaat tot Mijn volmaakte leven in beeld en gelijkenis in eenheid met Mij in volkomen liefde in de vrijheid van bestaan bereikt is.

Hemels Brood 1992

Haat en wrok maakt de mens ziek in zichzelf en vertroebelt alle liefde, laat niets over van het goede. Haat vernietigt waar liefde haar goede werk zou kunnen doen. Een diep gewortelde haat is het meest vernietigende voor een mens. Maar hoewel het aan degene die gehaat wordt schade kan geven, geeft het vooral ook degene die haat aan zichzelf schade, want haat is een keuze tegen ware liefde in en brengt het tegenovergestelde van liefde teweeg, waarbij dat uiterlijk degene die gehaat wordt treft, maar de werkelijke gevolgen treffen veel meer degene die haat. En die gevolgen, treffen het meeste degene die haat maar evengoed door Mij in liefde gedragen wordt. De gevolgen zullen een lerend karakter hebben, om diegene tot ware liefde terug te brengen. .

Haat geeft de grootste blindheid omdat het zich zo intens tegen de ware liefde keert. Er is dan veel liefde nodig om deze haat op te lossen. Liefde van degene die gehaat wordt voor degene die hem haat helpt het meeste, vooral als deze diepgaand gepaard gaat met vergeving zonder voorbehoud, ook al zijn er uit haat onprettige dingen gezegd of gedaan. En natuurlijk helpt het enorm als degen die haat, zijn haat weet om te zetten in liefde, als diegene berouw krijgt, als diegene de gevolgen van zijn haat goed maakt en om vergeving vraagt. Dan lossen alle gevolgen op in liefde.

Hemels Brood 1993

Geef niet op. Dat is een heel belangrijk advies, geef nooit op. Verander misschien je strategie, zoek andere wegen, maar geef niet op. Als je in liefde ergens voor voelt om dat voor elkaar te brengen en het is een goed doel, houd het vast en geef niet op. Al het goede zie Ik en wat met ware juiste liefde wordt nagestreefd, zegen Ik met Mijn helpende alles omvattende liefde. Soms niet direct maar na een tijdje. Dat heeft dan zeker een reden. Soms is het omdat de omstandigheden voor de meest optimale oplossing nog niet in orde zijn, er nog tijd nodig is, er nog mensen beschikbaar moeten komen die in vrijheid nog niet zo ver zijn. Soms is het om de ware liefde kracht op sterkte te krijgen, sterker te laten worden, je inzet sterker te laten worden, je moed en doorzettingsvermogen krachtiger te laten groeien.

Soms heeft het met jou en soms met mensen uit je omgeving te maken of beiden. Maar steeds heeft het een goede reden, alleen maar om je bereik uiteindelijk nog beter te laten zijn, zodat je werkelijk je doel zo optimaal mogelijk bereikt. Geef dus niet op, geef nooit op. Blijf vertrouwen dat alles wat je met ware liefde nastreeft en goed is, in Mijn lijn van ware liefde ligt, door Mij hoe dan ook gezegend wordt, is! Houd vast en zet door, de aanhouder wint in liefde en kracht en bereikt het goede doel!

Hemels Brood 1994

De zuiverheid en de eerlijkheid in een mens, ben Ik. Ook al gelooft die mens niet in Mijn bestaan, al denkt die mens uit zich zelf te leven, door een soort toevallige kracht, alles wat liefde is, alles wat zuiver, waar, oprecht eerlijk is, Ben Ik, is Mijn ware leven aan de mens gegeven en te gebruiken, vrij te gebruiken. En dat houdt niet op, ook niet als de mens niet gelooft. Want aan Mijn liefde is geen voorwaarde gesteld. Mijn ware liefde is volkomen onbaatzuchtig.

In Mijn Schepping is wel een orde aangebracht. Die orde is nodig om de mens in vrijheid de gelegenheid te geven zelf tot Mijn ware leven te komen, om in vrijheid één met Mij te worden en zo Mijn hele vermogen te erven. Niet dat Ik sterf, want Ik Ben eeuwig volmaakt Leven, Alles en alle liefde, maar dat de mens ook Mijn hele vermogen als het zijne heeft en kan gebruiken. Maar laat al het wereldse sterven, alles wat geen liefde is, alles wat eigenbelang is, zelfzucht, hoogmoed, etc. en erf daarvoor het ware leven in volledige vrijheid van bestaan, de ware onbaatzuchtige liefde in eeuwigheid.

Niets kan de mens werkelijk van Mij scheiden, ook niet zijn ongeloof. Het beperkt hem in de oneindigheid Mijn ware onbaatzuchtige liefde voor hem en voor allen te zien, maar weg is zij niet en ook doet zij haar werk evengoed voor diegenen die niet geloven, als voor diegenen die wel geloven. Wie liefde nastreeft, streeft Mij na, ook al beseft diegene dat niet, al gelooft hij dat niet, Ik ben met hem alle dagen tot in de oneindigheid in ware liefde!

Hemels Brood 1995

Heb Ik je al niet al vaker gezegd dat je onvolmaaktheid door Mijn liefde gedragen wordt? Je hoeft je niet tot volmaaktheid te forceren. Maar weet dat ook anderen om je heen in onvolmaaktheid nog zijn en daarmee worstelen van tijd tot tijd. O ja, er zijn er ook die geen moeite hebben anderen te bedriegen, voor zichzelf het beste te nemen en anderen te kort te doen. Dat is een vrije keus tot afdwaling die Ik niet zomaar laat gaan. Dat is moedwillige afdwaling en dat bedoel Ik niet.

Wie zijn best doet in ware liefde te leven maar in zijn onvolmaaktheid dat nog niet ten volle kan, die doet in Mijn ogen al heel veel. Maar wie in zijn onvolmaaktheid plezierig verder gaat en hebzucht nastreeft, bedrog en kwalijke zaken nastreeft, daarvan zeg Ik niet dat dat goed is, dat verschil kun je toch wel begrijpen. Jullie krijgen allemaal de kans om tot leven, tot ware liefde te komen. Als je al volmaakt was, hoefde je niet meer te leren. Maar je leert en doet je best, al wat je dan nog te leren hebt, wordt in Mijn liefde gedragen. Maar wie niet wil leren en buiten de liefde om zijn eigen zin doet met bedrog en eigenbelang, die is aan zichzelf overgelaten, wat vroeg of laat niet zo prettig voor diegene is. Toch, ook daar blijft Mijn liefde een zekere steun geven, want ook diegenen, juist ook diegenen, hebben dat nodig om tot juiste inzichten te kunnen komen en tot ware levensinzichten te komen.

Hemels Brood 1996

Alles wordt door Mij geleid, door Mijn ware onbaatzuchtige liefde en toch heeft de mens zelf beschikking, zelf in vrijheid keus over zijn doen en laten. Ieder mens heeft zijn vrijheid van denken, van aannemen wat hem goed dunkt of niet goed dunkt. In zijn gedachten kan hij alle kanten op, in zijn keuzen kan hij alle kanten op. Hij kan daarbij uit liefde of uit het tegenovergestelde van liefde kiezen. Daarin staat het hem helemaal vrij.

Nu kun je je afvragen, maar hoe verhoudt zich dat dan met uw liefdevolle leiding, hoe gaat dat dan tezamen met de volledige vrijheid van de mens? Kijk, de mens kiest, daar kom Ik niet aan, maar wat iemand kiest heeft een gevolg en dan Ben Ik er wel met Mijn liefdevolle leiding en zorg ervoor dat die vrije keus van die mens hem geen werkelijke schade berokkend, als het niet uit liefde is wat hij kiest. In natuurlijk opzicht gaat de mens vrij zijn weg,en kiest wat hem het beste lijkt of wat hij het liefste heeft. . Maar wat hij kiest, kiest hij als het ware uit Mij, uit Mijn kracht. En de ene keer voor liefde, de andere keer uit het tegenovergestelde van liefde. Maar het blijft Mijn kracht die de mens vrijelijk gebruikt en inzet. En die kracht staat dan evengoed nog onder Mijn leiding.

Dus de keus die iemand maakt is vrij aan die mens, maar de uitwerking blijft in Mijn leiding volkomen gebaseerd op ware belangeloze liefde voor alle mensen. Zo zit de samenwerking tussen de mens en zijn vrije keus en Mijn leiding met elkaar verbonden, zodat de mens uiteindelijk in vrijheid zelf tot het volkomen Goddelijke kan komen en zelf geheel vrij tot volkomen liefde kan komen en kan uitgroeien tot een volkomen gelukzalig leven in het volle bewustzijn van zijn bestaan.

Hemels Brood 1997

Gebruik in je leven je talenten. Kijk ernaar waar je talenten liggen en bedenk je dan met welk doel, met welke intentie je je talenten wilt inzetten. Vanuit welke beweegredenen en, wat wil je graag bereiken. Je bent vrij om je talenten in te zetten waar jij wilt. Voor jezelf of voor anderen. Uit ware liefde of uit hebzucht, belangeloos of geheel naar eigen belang. Daarin ben je vrij. Je talenten zijn je vrij gegeven, je leven is je vrij gegeven. Maar de keuzen die jij maakt, vormen wel je leven. En dan bedoel Ik niet het wereldse leven, maar je geestelijke leven. Want alleen dat is waar geestelijk leven, wanneer in vrijheid naar Mijn ware belangeloze liefde geleefd wordt.

Iemand kan in zijn vrijheid er voor kiezen zijn talenten in te zetten om veel materiële rijkdom te verzamelen. En dat kan hem dan ook goed lukken. Deze persoon kan zich daar heel wel bij voelen. Maar aan het ware leven heeft hij niets gewonnen, niets toegevoegd. Hij heeft dan alleen zijn natuurlijke rijkdom, maar zijn geestelijke rijkdom is een vreselijke armoede, die hij echter nauwelijks bemerkt. Maar zie, die keus maakt deel uit van de grote samenleving en door alle vrije keuzen die er gemaakt worden en niet naar ware liefde zijn, ontstaan er op aarde allerlei gebeurtenissen. En ieder mens krijgt met die algemene zich door alle mensen tezamen vormende gebeurtenissen op een gegeven moment te maken. Dan komt het er op aan, wat heeft iemand aan geestelijk waar leven verzameld?

Ja, rijk is hij, in materieel opzicht, geld heeft hij en hij kan zich veel permitteren, alles kopen wat hij wil, zelfs mensen omkopen. Maar baat het hem in die situaties? Nee, heel frustrerend, maar dan blijkt dat dingen gebeuren waar hij niets aan kan doen. Geen dingen waar hij persoonlijk schuld zo direct aan heeft, maar wel dingen die effect op zijn leven hebben, in alle enorme verzamelde verbondenheid die de samenleving van mensen heeft. En dan blijkt ware rijkdom voor diegene een grote armoede te zijn. Want het geestelijke ware leven is bij diegene niet ontwikkeld en hij weet dan ook niet of nauwelijks hoe met die gebeurtenissen om te gaan. Dat moet hij dan alsnog leren.

Sommige mensen leren het snel en weten in vrij korte tijd een wending aan hun leven te geven. Zij zien in korte tijd af van hun wereldse materiële rijkdom en kiezen alsnog voor groei in geestelijke rijkdom, zetten alsnog hun talenten in voor het ware leven en komen de gebeurtenissen wel te boven. Ook die andere mens, die in zijn materiële rijkdom wil blijven hangen, zal op zeker moment tot inzicht komen, maar er zullen eerst nog veel gebeurtenissen zijn, waarbij hij aan zijn materiële rijkdom niets heeft.

Bij alle mensen ben Ik met Mijn ware onbaatzuchtige liefde aanwezig en waar Ik kan zonder de vrije wil, de vrije keus, te belemmeren, help Ik ieder mens tot ware inzichten te komen, zodat hij in waar leven en werkelijk welzijn kan groeien en leert zijn talenten naar ware liefde in te zetten, omdat juist dat de enige ware rijkdom geeft: de volle eeuwige gelukzaligheid van waar leven, van ware liefde.

Hemels Brood 1998

Ik heb je een volledig eigen zelfstandig bestaan gegeven, met al Mijn mogelijkheden in je, al Mijn Goddelijke scheppingsmogelijkheden in je en om je heen. En dat heb Ik aan ieder mens gegeven. In die verhouding, dat je een eigen persoon bent met vrijheid van keus en dat je uit alle Goddelijke scheppingsmogelijkheden zelf vrij kunt scheppen. Maar daartegenover staat wel dat je, om je die vrijheid te garanderen, met je vrije keus ook iets goeds kunt afbreken. En dat kunnen ook alle mensen om je heen. Er is een verbondenheid tussen alle mensen in die Goddelijke scheppingskracht in iedereen met Mij, maar vanwege de mogelijkheid van afbraak is er ook een zekere verlatenheid. Er is uit het Goddelijk innerlijke zijn een individuele keus en een gezamenlijk geheel, waarmee alles toch ook met elkaar samenhangt.

Wie in vrijheid zijn Goddelijk scheppingsvermogen, welke in ware liefde haar werkingskracht heeft, aanwendt, creëert  nieuwe scheppingen. Door voor het tegenovergestelde van liefde te kiezen, worden menselijke scheppingen afgebroken. Als je dit in een groter geheel ziet, kun je misschien begrijpen hoe het komt dat er over de aarde verspreid, zoveel onaangename dingen gebeuren die veel mensen raken. Want er zijn veel mensen die vooral naar het tegenovergestelde van liefde leven.

Maar Ik heb niet alles overgelaten aan de keus van de mens en zijn afdwaling van liefde. Ik ben en blijf altijd en eeuwig ware onbaatzuchtige Liefde Zelf en Ik Ben daarin volmaakt. Deze volmaaktheid is in Jezus Christus als Mens op aarde gebracht en de werking daarvan is de redding van jullie allemaal. Ook al kun je dat nu nog niet precies begrijpen, toch zijn jullie daardoor allemaal gered van een volkomen afdwaling en allemaal behouden voor het waarlijk eeuwig gelukzalige ware leven.

Hemels Brood 1999

Volmaaktheid, wie kent haar? Perfectie, wat is perfectie, wanneer is iets perfect? Gaat het in het leven om volmaakte perfectie? Nee, het gaat om liefde, om verdraagzaamheid, om vergeving, om geduld, om vrede met elkaar, om barmhartigheid jegens elkaar. Is dat allemaal kunnen, volmaaktheid? Is volmaaktheid de totale liefde hebben, de totale liefde zijn?

Ik Ben die volle ware belangeloze liefde, die een oneindige wijsheid in zich heeft en is. En ieder mens heeft dit in zich en kan dit in alle vrijheid leven, daar in zijn vrijheid van zijn voor kiezen naar te leven. Wat houdt hem tegen, wat vermorzelt voor de mens steeds die liefde en doet hem afdwalen naar de diepste ellende van het tegenovergestelde van liefde? Het is de waan, het bedrog van het tegenovergestelde van liefde, dat de mens niet als zodanig herkent, omdat hij voor zichzelf wil hebben, zelf groot en machtig wil zijn, niet wil geven, maar wil nemen en wil krijgen.

Kan het voor de mens niet zo geregeld worden, dat hij alleen nog kan leven naar ware liefde in de volle wijsheid van die ware liefde? Niet zonder dat het de mens zijn vrijheid zou ontnemen en hij daarmee ook zijn levensbesef zou verliezen, zijn bewustheid van bestaan, zijn mogelijkheid tot een gelijkelijk zijn van totale ware liefde in een helemaal daarvan bewust bestaan en het bewuste besef van waar leven zou verliezen, de totale gelukzaligheid in een eigen van zichzelf bewust bestaan.

Hemels Brood 2000

In liefde kan de mens waarheid van leven vinden. Maar liefde is nou net het moeilijkste voor de mens om naar te leven, want liefde betekent niets voor jezelf willen en niets voor jezelf houden en alles van jezelf aan die ander geven, zonder er zelf ergens nog beter van te willen worden. Zo’n geheel belangeloze liefde is nog zo goed als bij niemand aanwezig. Toch, de hele inrichting van de aarde is zodanig, dat de mens tot de daarvoor nodige ware levensinzichten kan komen, door alle gebeurtenissen die op aarde plaatsvinden, waarbij zowel het natuurlijk materiële als het geestelijke samenwerken.

Op aarde is tijd. Tijd welke de mens gegeven is en ruimte geeft, zowel aan het materieel natuurlijke als aan het geestelijke. Tijd geeft de mens ruimte tot groei en ruimte tot herstel. Er kan van alles gebeuren, de mens kan ver van liefde afdwalen, dan is er tijd om tot ware liefde terug te komen, tijd om gebeurtenissen te verwerken en te boven te komen, tijd om weer in vrede te komen waar geen vrede is, tijd heelt, tijd helpt. Wie kan tijd grijpen, vasthouden, stil zetten, naar zijn hand zetten? Hooguit kan de mens tijd die hem gegeven is zinvol gebruiken, niet zomaar voorbij laten gaan. Want ook aan tijd is een begrenzing gegeven op deze aarde en staat als begrenzing tegenover de oneindigheid. Ook aan tijd is de ware liefde gegeven om uit te groeien.

Maar aan de mens is het gegeven om daadwerkelijk in ware liefde te leven. Zonder dwang is hem dat gegeven, vrij en onbekommerd te kunnen leven, als hij maar in liefde zou blijven. Maar hij bleef niet in liefde en hij blijft nog steeds niet in liefde en dat is toch eeuwig nog de sleutel voor zijn ware levensgeluk, zijn eeuwige gelukzaligheid als vrij zelfbewust bestaan, dat is ware onbaatzuchtige liefde voor Mij en zijn medemensen.

Hemels Brood 2001

De mogelijkheden van de mens zijn oneindig. Maar de bewustheid daarvan is nog beperkt. Deze bewustheid kan groeien, tezamen met liefde groeit die bewustheid. Nu kan de mens zich nog geen voorstelling maken van oneindig. Op aarde heeft alles zijn begrenzing en is het leven, zoals de mens het natuurlijk materieel gezien kent, oneindig. Maar dat is alleen de spiegeling van het oneindige ware leven en die spiegeling houdt aards gezien een keer op. Alles op zijn tijd en voor ieder mens een eigen tijd en een eigen zijn, een eigen beleving van zijn.

In Mijn orde is liefde als basis gelegen om de mens tot volkomen gelukzaligheid te brengen. En het is de mens gemakkelijk gemaakt dit te zien en te begrijpen. Maar het tegenovergestelde van liefde heeft toch bij veel mensen de overhand genomen. Meer en meer is liefde op de achtergrond geraakt, is het hart uitgeschakeld en zijn mensen overgeschakeld op het verstand, de intelligentie. Daarmee is ware liefde op de achtergrond gedrongen en wie haar op de voorgrond wil zetten, wordt gehoond en afgewezen, gebruik je verstand wordt dan gezegd, het gevoel, de intuïtie, het innerlijk besef mag geen vooraanstaande rol spelen.

En wie bij zichzelf wel goed beseft hoe belangrijk dit innerlijk besef is, omdat het in alle zuiverheid waar en waarachtig is, die krijgt toch de kans niet om van daaruit te leven, want het verstand van anderen overheerst en ze nemen voorrang met hun verstand, de gevoelens en intuïtie wegwuivend als niet te bewijzen en niet relevant. Sta sterk wie in zich nog Mij voelt, Mijn liefde kent die innerlijk gegeven wordt als een zuiver besef van waarheid en liefde, sta sterk!

Hemels Brood 2002

Hoe lang en hoe moeilijk de weg op aarde ook is, Ik Ben met je, Ik Ben naast je, om je zo veel mogelijk te helpen om in liefde te blijven, ondanks alle afdaling van liefde om je heen. In je hart kun je Mij steeds voelen, duidelijk voelen en zo weet je ook dat Ik er Ben en dat Ik in alles steeds met je Ben. Daarmee heb je al zoveel meer dan andere mensen, die Mij in zichzelf niet voelen en Mijn nabijheid en hulp niet beseffen.

Ook bij hen Ben Ik, zeker ook. Maar zoals jij Mij in je hart kunt voelen en kunt beseffen dat Ik er Ben, dat Ik totale onbaatzuchtige liefde Ben, als Schepper, God en Vader voor jullie allemaal, zo is niet iedereen zich dat bewust, zo begrijpt nog lang niet iedereen het ware leven uit Mij. Daarin heb jij voordeel. Niet omdat je meer bent dan je naaste, niet omdat Ik je meer vind dan je naaste, maar gewoon in alle eenvoud omdat jij Mij meer kunt beseffen dan anderen kunnen, als een genade die Ik uiteindelijk alle mensen zal geven op zijn tijd, alles op zijn tijd.

Want niemand heeft ergens meer verdienste aan dan Ik in Mijn grote genade hem geef en niemand is dan ook meer dan zijn naaste, omdat hij Mij meer in zich bewust is. Want allen zijn Mijn liefde. En wie Mij kent, heeft ook een meer verantwoordelijkheid om naar het ware levensbesef te leven en voor diegene is het dan ook belangrijk, dat hij naar dat ware levensbesef leeft. Iets wat met zoveel afdwaling om je heen niet gemakkelijk is. En zo staat ieder dan ook met zijn kennis en besef als het ware gelijk, helemaal gelijk.

Hemels Brood 2003

Kun je je van jezelf voorstellen dat je alleen maar uit ware liefde zou handelen, alleen maar ware liefde zou zijn, niets voor jezelf, volkomen onbaatzuchtig voor je medemens zou leven, kun je je dat voorstellen? Als je zo’n liefde nog niet bent en voortdurend voor iedereen kunt zijn , dan kun je je dat ook in waarheid moeilijk voorstellen. Toch, Ik Ben dat wel, die volkomen belangeloze liefde voor jullie allemaal, Mijn handelen is wel alleen volmaakte onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal.

Ook al kun je je daar nog geen werkelijke voorstelling van maken, Ik Ben die ware totale liefde en Ik leef die ware totale liefde. Maar ook jij, jullie allemaal, zijn die ware liefde uit Mij. Want jullie zijn uit Mij en uit Mijn liefde. Vanuit Mij zijn jullie dan ook ware liefde. Alleen gescheiden van dit besef, door de vrije keus, waardoor jullie vrij en onafhankelijk mens kunnen zijn. De keuzen die je in het dagelijks leven maakt zijn jouw vrije keuzen, daar kom Ik met mijn ware liefde niet aan. Ieder mens kan daarom het tegenovergestelde van ware liefde kiezen in zijn handelen, wat Ik ook al vaker gezegd heb. En juist die mogelijkheid maakt een scheiding in het besef, dat jullie eigenlijk die ware liefde al zijn, van het begin af aan al zijn. Je hoeft er alleen nog voor te kiezen. Zodra je ervoor kiest om je handelen in overeenstemming met ware onbaatzuchtige liefde te brengen, zie je ook meer en meer Mijn enig ware Zijn in volkomen belangeloze liefde.

Er zijn nu nog veel mensen die zichzelf aan Mij gelijk stellen, in hun afdwaling van liefde, Mij van boosheid betichten, Mij van zwakheid betichten, zeggen dat ik straf geef, en van nog meer van liefde afwijkend handelen beschuldigen, wat in het geheel niet waar is. Wat de mens aan ongemak ervaart, is zijn ongemak of het gezamenlijk aardse ongemak, wat met de keuzen van de mens en zijn afdwaling van liefde te maken heeft.

Maar vanuit Mijn grote liefde komt alles weer goed. De hongerige wordt gevoed, de blinde gaat zien, de dove gaat horen, de kreupele gaat lopen en de doden zullen allen opgewekt worden. Dit is volledig waar, Ik zeg hier geen flauwekul, geen onzin. Wiens oren open zijn en wiens ogen open zijn, wiens innerlijk open en geestelijk gevormd is, die begrijpt, ziet, hoort, gelooft en weet zeker, dat Ik Ben, in volkomen ware onbaatzuchtige gelukzaligmakende liefde in en om jullie heen Ben en eeuwig leef zoals jullie allen in Mij door Jezus Christus eeuwige liefde en eeuwig leven hebben.

Hemels Brood 2004

Waar ga je heen? Je kunt gaan waar je wilt, reizen zoveel je wilt, maar neem Mij in je hart altijd met je mee en het maakt niet uit waar op aarde je bent. Ik Ben in je hart en niet gebonden aan plaats of tijd. Wel gebonden aan jouw wil. Wil je met Mij gaan, dan kan Ik open in je hart en je daden zijn. Wil je zonder Mij gaan, dan kan Ik alleen teruggetrokken in je hart, zonder dat je het beseft, met je meegaan. Met je mee ga Ik altijd, maar of dat gelijk door jou zo ervaren wordt, ligt ook aan jou, stel jij je hart voor Mij open, waar je ook gaat of staat?

Mijn zegen is altijd met je, maar het is aan jou om die ook zo te ervaren. Want je hebt de vrije wil en daarmee bepaal jij wat je doet of laat. Daarmee bepaal jij of Ik er bij Ben of niet, of eigenlijk moet Ik dan zeggen, daarmee bepaal jij of je beseft dat Ik er bij Ben of dat niet beseft, want Ik Ben er ALTIJD, en Ik heb je altijd innig lief. Ik heb jullie allemaal altijd innig lief. Zet je hart voor Mij open, dan wordt je je van Mijn liefde voor jullie allemaal bewust. Het zal je hart verwarmen en verblijden.

Je kent Mij en je beseft Mijn aanwezigheid, je kunt altijd op Mij vertrouwen, overal. In Mijn Naam kun je altijd overal uit liefde goed doen als dat zo uitkomt. Maar je mag ook je rust nemen op de dagen die daarvoor zijn en Mijn liefdevolle zegen laten doorwerken op jou en alle mensen om je heen. Wees Mijn zegen nu en altijd, hier en overal.

Hemels Brood 2005

Waar een wil is, is een weg. Maar wiens wil het is, diens weg is het ook. Als je je eigen wil doet, ga je je eigen weg. Ieder mens heeft in zich het vermogen onderscheid te maken tussen goed en kwaad, waar en niet waar, maar ook onderscheid te maken tussen Mij, zijn Schepper en zichzelf, Mijn wil en zijn wil. Ieder mens heeft in zich de herkenning van wat Ik hem aanraad of wat hij zelf beter acht. Wie kent niet die momenten waarop je in jezelf een oplossing aangegeven wordt, die ook de beste blijkt te zijn? En wie kent dan niet ook die momenten, waarop je niet voor die innerlijk gegeven oplossing gekozen hebt, maar voor een eigen idee koos, om dan te bemerken dat de ingeving eigenlijk de beste handelwijze was? Juist op die momenten waarop je wel naar die ingevingen geluisterd hebt, heb je de blijdschap gevoeld, dat het daardoor helemaal goed ging.

Ja, dat innerlijk gegeven advies kan ieder mens herkennen als Mijn advies. Maar vaak is het zo, dat iemand iets wil, wat niet het beste is voor zijn groei naar het geestelijk ware leven en de ware liefde. Als hij zich dan iets heeft voorgesteld wat hij graag wil hebben of wil doen, dan is het vaak moeilijk om dat los te laten en naar de innerlijke adviezen van Mij te luisteren. Als de wil van die mens heel sterk naar zichzelf gericht is, verblind het hem en beseft hij niet wat uit Mij als beste oplossing hem innerlijk gegeven wordt.

Maar niet alleen dat kan iemand blind maken voor een door Mij innerlijk gegeven advies, ook wel intuïtie genoemd ook de alom vastgehouden principes van mensen om iemand heen, de algemene culturele opvattingen van doen en laten kunnen het besef van Mijn beste advies verstoren. Want over het algemeen wordt de mens in het wereldse opgevoed voornamelijk naar het verstand te handelen, terwijl het bij het geestelijke vooral toch gaat om het innerlijk gevoel, gesteund door het verstand, om het te kunnen begrijpen. Let iemand in zijn gevoel op Mijn innerlijk gegeven advies, dan heeft hij alles in één keer op zijn plaats, want Ik overzie alles en dat gaat onmiddellijk en dat is vele malen sneller, dan de mens met zijn verstand voor elkaar kan brengen of kan begrijpen, maar met je zuivere gevoel kun je wel onmiddellijk weten wat waar en goed is en wat niet.

Kun je er met je verstand bij hoe dat in zijn werk gaat? Werelds gezien in geen honderd jaar. Maar geestelijk gezien in een fractie van een seconde. Laat de wereldse mens maar zijn wereldse kant gaan. Probeer jij en jij die dit leest maar voor die geestelijke kant te kiezen en het zal je zeker goed doen. Mijn liefde zal je altijd zeker goed doen.

Hemels Brood 2006

Er is altijd een open deur naar Mij toe. Dat wil zeggen, je kunt altijd met Mij in verbinding komen, over alles wat zich maar voordoet. Maar je kunt ook zomaar met Mij in verbinding gaan,  om bij Mij te zijn, omdat je het prettig vindt om met Mij te spreken. Ik vind het ook fijn als je bij Mij komt en met Mij wilt spreken. Ik heb je lief, oneindig lief. In je vrijheid maak je misschien wel eens keuzen die niet helemaal in zuivere liefde zijn, van tijd tot tijd zelfs wat meer werelds getint zijn, maar vergeet niet dat Ik je ook dan en altijd nog steeds innig lief heb en dat dat hoe dan ook zo blijft, wat er ook gebeurt.

Ik zie je graag bij Mij komen, in alle omstandigheden, als er iets gebeurt is, maar ook als het je goed gaat en je geen specifieke vragen hebt, of als er geen specifieke gebeurtenissen zijn waar je Mij over wilt vragen, ook dan, als er niets speciaals is, heb Ik graag contact met je en ben Ik net zo blij met dat contact met jou als jij met het contact met Mij, vooral als je Mijn liefde voor jou in je hart voelt en je Mijn liefde in je hart aan Mij beantwoord. Dan hoeft dat nog niet in al je daden helemaal tot uiting te komen, die liefde voor Mij zie Ik in je hart en daar ben Ik echt al blij mee. Je bent op aarde en het aardse heeft ook effect op jou, maar Ik zie heus ook de liefde in je hart en dat is voor Mij voor nu wel genoeg!

Hemels Brood 2007

Ieder mens maakt fouten en dat mag. Maar het blijft nog steeds ook de bedoeling dat iedereen tot ware belangeloze liefde leert te komen. Je hoeft je niet schuldig te voelen over gemaakte fouten, maar het is wel goed voor je, om lering uit je fouten te trekken. Daarmee bedoel Ik niet dat je voortdurend jezelf moet bekritiseren en je fouten onder ogen moet zien en dat je voortdurend ermee bezig moet zijn om jezelf te verbeteren, om maar tot die onbaatzuchtige liefde te komen. Want in de Schepping heb Ik een natuurlijk en een geestelijk leerproces vastgelegd,  waardoor een verblijf op aarde hoe dan ook voor ieder mens een leerproces is om tot onbaatzuchtige liefde te komen. Dat gebeurt op een wijze die ieder mens evengoed nog de vrije wil laat.

Door de vrije wil komt het, dat de ene mens sneller en meer tegelijk leert, makkelijker de nodige inzichten verwerft, dan een ander. In wezen is ieder mens gelijk, maar in zijn keus is ieder mens verschillend en daarmee is ook elk mens en elk leven verschillend. Laat elkaar vrij, verdraag je medemensen. Sommigen gaan een heel andere weg vanuit hun vrije keus. Maar er zijn er ook die een ongeveer gelijke weg gaan, omdat hun vrije keus overeenkomsten heeft met de jouwe. Met diegenen kun je gemakkelijker omgaan en dat is goed, dat is fijn. Iedereen heeft mensen in zijn omgeving die ongeveer eenzelfde keus maken, al dan niet overeenkomend met Mijn wil van ware liefde. Welke keus een mens ook maakt, iedereen krijgt navenant zijn lering om tot ware onbaatzuchtige liefde te komen, ieder naar zijn aard en vrije keus.

Ga met degenen waar je je prettig bij voelt en laat degenen die een andere keus maken los, ook zij krijgen Mijn leiding in hun leerproces en ook zij komen uiteindelijk tot ware onbaatzuchtige liefde. Mijn onbaatzuchtige liefde leidt iedereen en zorgt voor jullie allemaal. Daar mag je in alle eenvoud van genieten.

Hemels Brood 2008

Wees als een kind zo eenvoudig en als een kind zo blij. Want een kind is ontvankelijk voor al het ware, voor al het goede, zonder dat het zich druk maakt waar hij heen moet en wat hij vandaag moet doen. Een kind kan onbekommerd zijn, in de wetenschap dat zijn ouders voor hem zorgen. Zo mogen jullie onbekommerd zijn als een kind, in de wetenschap dat Ik in de grootste liefde voor jullie allemaal zorg. Niets ontgaat Mij en Ik kan alles voor iedereen ten beste leiden. Een kind denkt niet, waar zal ik morgen zijn, wie zal ik morgen ontmoeten, wat brengt morgen. Het leeft vandaag zonder zorgen en morgen zonder zorgen. Althans, zo zou het moeten zijn voor een kind en zo is het bedoeld voor jullie te zijn, als kinderen van Mij, jullie Schepper en  Hemelse Vader, die alle noden ziet en in alles kan voorzien.

Als een kind dat goed verzorgd is, mag je zijn, en zo mag je je blij voelen en zo onbezorgd mag je zijn. Geen haar zal je gekrenkt worden, want het is alleen ware liefde wat je omringd, ware liefde uit Mij, je Hemelse Vader.

Leef de dag, geniet van de dag en alles wat je die dag gegeven is. Houd Mij in je hart en weet dat Ik jullie, dat Ik jou in Mijn hart liefheb, dat je nooit uit Mijn hart bent, ook niet als je je even niet van Mij in je hart bewust bent en ook niet, als je even niet onbezorgd als een kind bent. Je bent altijd in de volle belangeloze liefde in Mijn hart en je mag daarvan als een kind onbezorgd  genieten. Nu en altijd, wat er ook gebeurt, je bent en blijft in Mijn hart geborgen, zoals Ik ook altijd in jouw hart ben, onthoud dat goed.

Hemels Brood 2009

Genegenheid onder elkaar, liefde voor elkaar, dat is het mooiste sieraad van het leven, het mooiste sieraad wat je elkaar kunt geven. Het is geen goud of edelsteen, het is niet tastbaar, niet grijpbaar, maar het is veel meer, ook al is het niet materieel gezien aanwezig.

Zo is Mijn liefde ook ten diepste het allermooiste voor de mens aanwezig, niet materieel tastbaar en toch zo sterk en ook zo oneindig veel meer dan welke hoeveelheid goud of edelstenen ook. Je kunt nog zoveel goud en edelstenen hebben op aarde, maar het is niets in het ware geestelijke leven, het heeft geen werkelijke waarde, het heeft alleen de waarde die de mens eraan geeft. En ja, het is tastbaar, zichtbaar aanwezig en aards gezien levert het de mens veel op, maar  Hemels gezien levert het de mens niets, helemaal niets op. En toch hangt de mens veel meer aan de waarden van goud en edelstenen, dan aan de waarden van liefde en saamhorigheid, genegenheid jegens elkaar, zelfs meer dan aan Mijn oneindig grote liefde voor jullie allemaal, welke in het ware leven zo’n oneindige waarde heeft voor jullie allemaal.

Het zichtbare dringt zich aan de mens op, omdat het uit het materiële tegengestelde van liefde komt en de ware liefde, die niet materieel en ook niet zichtbaar is, verstoort. Liefde dringt zich niet op. Dat doet het tegengestelde van liefde, het verstoort liefst wat liefde geeft. Maar liefde laat zich niet verstoren en onzichtbaar maakt liefde wat verstoord was weer goed! Wat heb je liever, het zichtbare, tastbare of het onzichtbare, de ware liefde, het ware leven?

Hemels Brood 2010

In de stilte van je hart Ben Ik altijd aanwezig. Kun je Mij in die stilte niet altijd vinden? Ik Ben er wel en Ik wacht geduldig tot je Mij wel weer kunt vinden. Terwijl Ik wacht, ben Ik toch ook bezig voor je, net zoals jij terwijl je zoekt bezig bent voor Mij. Want in Mijn Schepping staat niets stil, alles blijft een zekere werking hebben, een zekere beweging hebben. Die beweging kan verschillend zijn, al naar gelang de richting van je intenties, je motivaties, je vrije wil. En zo kan die beweging voor iedereen verschillend zijn, maar steeds is er beweging.

Hoe kan Ik dan zeggen, in de stilte van je hart? Ik bedoel daarmee dan ook niet een hart zonder beweging. Je kunt stil zijn in je hart en liefde voelen stromen, dat is dan de merkbare beweging in je hart. Maar het kan toch zijn dat je geen liefde voelt, maar bijvoorbeeld angst. Ook dat is een beweging in je hart, die er ook in stilte kan zijn. Stilte wil dus niet zeggen geen beweging. Stilte is het niet zelf invullen van gedachten, van gevoelens. En dat is niet steeds even gemakkelijk, juist omdat er in de Schepping, in jezelf, om je heen, altijd beweging is. Alles is in beweging, je ademhaling gaat door, je hart blijft kloppen, je bloed blijft stromen, je blijft in beweging, niet alleen lichamelijk natuurlijk, maar ook lichamelijk geestelijk.

In die beweging ben Ik, in die beweging ontmoet Ik jullie allemaal. En hoe meer je in de werkelijk ware geheel vrije liefde bent, des te meer ben je je in die beweging van Mij bewust en hoe meer stilte je in je hart hebt. Die stilte kun je ook vergelijken met nederigheid, hoe meer je in nederigheid bent, des te meer kun je in contact komen met Mij en in beweging aan Mij gelijk worden. Beweging is het nederigste, Mijn beweging is de volmaakte liefde, het ware eeuwige leven.

Hemels Brood 2011

Hoe kan Mijn liefde jullie bereiken, anders dan in het hart, in het gevoel, in het ware besef van leven, Mijn leven, Mijn eeuwig ware liefde? Hoe kan Ik jullie beter leiden dan via Mijn liefde in jullie hart? Niet in het verstand, maar het beste in je hart, in de zuivere kern van je gevoel. In je denken, je gedachten, je verstand, kun je naar alle kanten afdwalen, maar in de zuivere kern van je voelen ben Ik altijd vast aanwezig. Als je vanuit dat vaste punt leeft, vanuit Mijn aanwezigheid, vanuit Mijn ware zuivere liefde, dan zullen ook al je gedachten, heel je verstand in die zuiverheid zijn meegenomen.

Maar vanuit je eigen gedachten, het verstand, is er altijd het risico dat je levenskeus niet verenigd is met Mijn zuivere ware liefde, zoals die altijd voor iedereen in het hart, in de zuivere kern van het gevoel aanwezig is. Met je verstand kun je van alles bedenken en dat kan als heel goed en betrouwbaar overkomen, maar dat hoeft in werkelijkheid helemaal niet zo te zijn. Als je uit het contact met Mij in de zuivere kern van je gevoel, je keuzen maakt, dan zullen ook je gedachten daaruit uit het contact met Mij in die zuivere kern voortkomen en dan zullen ook je keuzen met Mijn altijd aanwezige ware zuivere liefde overeenkomen.

Zo leid Ik via de zuivere kern van je gevoelens ook je gedachten, je verstand, je handelen. Maar alleen als jij dat wilt, als jij daarvoor kiest, als jij je verstand, je eigen gedachten, hoe goed ze ook lijken, weet los te laten en naar Mij komt in die zuivere kern van je gevoel, in je hart, waar Ik altijd Ben en je Mijn ware zuivere liefde altijd ontvangt en kunt voelen, kunt beseffen. Jullie zijn allemaal Mijn geliefde kinderen, en in jezelf, in de zuiverheid van je innerlijk, in je hart, kun je dat altijd voelen, beseffen, Mijn liefde voor jou, Mijn liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 2012

De blijdschap die je kunt voelen over een gebeurtenis op aarde is een fractie van de blijdschap die je kunt gaan voelen bij werkelijk Hemelse gebeurtenissen. Je hebt geen idee welk een werkelijke blijdschap er is zodra je in het ware Hemelse besef van leven komt. Alle blijdschap op aarde is nauwelijks iets vergelijken bij de Hemelse blijdschap van waar leven.

Zo is er ook een verschil tussen op aarde thuiskomen, bij degenen die je lief zijn en Hemels thuiskomen bij Mij en allen die om Mij heen zijn. Hemels thuiskomen is eigenlijk het ware thuiskomen, waar je, met degenen die je lief zijn, in de grootste, nog niet gekende blijdschap zult zijn. Waar het hart van ieder die daar is opzwelt van totale ware liefde en het hart gevuld wordt met een enorme eindeloze vreugde en dankbaarheid. Kom naar dit Hemelse verblijf, kom bij Mij in dit Hemelse verblijf, kom tot die enorme vreugde in ware liefde met Mij, je Schepper en Hemelse Vader en neem al je geliefde medemensen met je mee, zoveel je wilt, zoveel je kunt. Ik heb Mijn arm voor jullie allen gespreid, Ik omarm jullie allen in oneindige liefdevolle zorg.

Kom bijeen in Mijn oneindig ware onbaatzuchtige liefde en verenig je in Mijn Naam tot eenheid met Mij in die enige echte ware liefde, welke iedereen die zich  in totale nederigheid aan eenheid met Mij volkomen overgeeft, oneindig gelukzalig maakt. Komt allen tezamen, Ik heb jullie lief.

Hemels Brood 2013

Wat is er in de harten van de mensen van Mijn Woord van liefde bewaard gebleven,? Wat is bewaard gebleven van Mijn leer van liefde, opgeschreven in de Bijbel? Weinig mensen letten erop wat waar en goed is, weinig mensen letten op wat ware liefde is. De mens gaat zijn gang en doet wat hem het beste uitkomt, niet lettend op de uitwerking van zijn doen en laten op andere mensen, op het verloop van zijn leven en dat van anderen, beseft de werking van zijn daden niet.

In de loop der tijd is veel van Mijnware liefde, zijn veel van Mijn woorden aan de kant geschoven, verloren gegaan voor de mens. Maar niets van Mijn liefde, niets van Mijn Woord is werkelijk verloren gegaan. Mijn liefde, Mijn Woord is nog altijd volop levendig en blijft eeuwig aanwezig in Mijn Schepping en in ieder mensenhart. Het wordt veelvuldig door mensen genegeerd, overstemd door eigenwijsheid van mensen. Veel mensen gaan een weg die weinig met liefde te maken heeft en vooral hebberig is. Er is een grote afdwaling van ware liefde, terwijl ware liefde het eigenlijke ware leven is.

Nu denken veel mensen een waar leven te leiden, hun eigen ware leven te leiden. Maar in werkelijkheid is dit een schijnleven, wat mensen blind heeft gemaakt voor het ware leven, voor Mijn ware liefde. Maar niets van Mijn liefde is verloren, al Mijn liefde is er voor alle mensen nog evenveel.  Ondanks alle afdwaling zullen Mijn Woorden en Mijn liefde herontdekt worden en mensen tot waar en eeuwig leven, tot ware liefde, brengen.

Hemels Brood 2014

Het contact tussen de mens en Mij gaat alleen via de vrije wil van de mens. Natuurlijk ben Ik altijd met jullie allemaal verbonden en is er altijd contact. Maar het bewuste contact tussen jou en Mij gaat alleen via je eigen vrije wil. Wie Mij zoekt, zal Mij vinden, maar wie Mij niet zoekt, kan lange tijd zonder contact met Mij zijn leven gaan. Ik bedoel hiermee een bewust contact, want niemand leeft op deze aarde zonder dat Ik met hem in contact ben. Maar velen leven zonder het besef dat zij met Mij in contact zijn.

Veel mensen weten niet dat zij via hun vrije wil, in hun hart, met Mij in een bewust contact kunnen komen. Zij hebben een beeld van Mij en een manier van denken over Mij, dat nauwelijks of niet overeen komt met de werkelijkheid. Als zij met dat beeld en die denkwijze naar Mij zoeken, is het voor hen moeilijk of niet mogelijk om Mij te vinden, want zij verwachten Mij heel anders dan Ik werkelijk Ben. Daardoor zien zij Mij niet. Al zou Ik in werkelijkheid pal voor hen staan, zouden zij Mij nog niet herkennen, niet zien hoe Ik werkelijk Ben. Niet zien dat Ik in alles, in ieder mens, in ieder hart, Ben, dat Ik de zuiverheid van bestaan, de zuivere ware belangeloze liefde Ben.

Vanuit hun wereldse zicht, hun  wijze van denken, is het bestaan van ware belangeloze liefde niet mogelijk. Zij hebben die ware liefde bij mensen nog niet aangetroffen, zij hebben zelf ook geen belangeloze liefde voor al hun medemensen, dus voor hen bestaat dat niet en voor hen besta Ik daarmee ook niet als liefhebbende Schepper en hemelse Vader. Aan hen vraag Ik: Wat je zelf niet kunt, kan iemand anders dat dan ook niet? Of is het zo, dat wat je zelf kunt, dat iedereen dat dan kan?

Ik Ben ware belangeloze liefde in jou en in iedereen. Wie Mij oprecht zoekt, kan Mij altijd in zichzelf wel degelijk vinden!

Hemels Brood 2015

Waar gaat het leven van de meeste mensen over? Is dat niet over hoe het zelf zo goed mogelijk te hebben, hoe het zelf zo gemakkelijk mogelijk te hebben en hoe zo veel mogelijk geld en plezier te hebben? Dat op zich zou nog niet zo erg zijn, want in Mijn hemel, in Mijn rijk van pure liefde, heeft iedereen het goed, is het voor iedereen gemakkelijk en heeft iedereen blijdschap en vreugde en geld is er helemaal niet nodig. Iedereen is er rijk, dus het is er precies zoals de mens het op aarde graag wil hebben. Wat is er dan mis met alles te willen hebben, als het er in de Hemel ook allemaal is?

Er is een groot verschil tussen het een en het ander. Het verschil is vooral de weg naar de hemel toe. Want de hemel is niet een plaats, maar een hoedanigheid. Om in die hoedanigheid te komen, is het nodig om de juiste weg op aarde te volgen. Dat is de weg van eenvoud, nederigheid en volkomen onbaatzuchtige liefde. Maar op aarde wordt over het algemeen door mensen de weg van eigengewin, roem en eer gekozen. Terwijl in de hemel in grote liefde onbaatzuchtig gegeven en ontvangen wordt, willen mensen op aarde vooral hebben en krijgen.

Om op aarde tot een gemakkelijk leven te komen gebruiken mensen vaak leugens en bedrog, zijn ongeduldig en gemakkelijk boos. Duwen elkaar opzij om snel iets weg te nemen, voordat een ander het kan nemen. Op aarde doen mensen alsof iets waar is, terwijl het niet waar is. En hoe goed iemand het ook bedoelt, iedereen doet wel eens iets wat geen liefde is. Zelfs de liefste mens krijgt op aarde met al deze afwijkingen van liefde te maken, niet als straf of als schuld, maar als bewaker van de aarde. De verdraagzaamheid van alle afwijkingen van liefde van zijn medemensen zal deze goede lieve mens, die niets voor zichzelf nastreeft, in de hemel tillen, al woont hij nog op aarde. Wie zich vooral laat leiden door liefde zal zeker begrijpen wat Ik hier zeg. Ook al is hij nog niet volmaakt in liefde, zijn streven naar liefde tilt hem al op, hoog boven de aarde naar de hemel, waar allen in volle vreugde en blijdschap samenzijn.