Hemels Brood 1923 t/m 1953

Hemels Brood 1923

Liefde, ware belangeloze liefde is de enige weg naar het gelukzalige ware leven. Je kunt nog zo je best doen te onderzoeken hoe je het beste kunt leven en wat wel of niet goed is, je handelen steeds weer onder de loep nemen, jezelf aanpakken over de dingen die je van jezelf niet goed vindt, jezelf verwijten maken, je schuldig voelen en zo meer, maar het blijft een omweg, een dwaling, want alleen liefde kan je in de totale waarheid en wijsheid brengen.

Het beste wat je kunt doen als je Mij wilt dienen, als je je medemensen wilt dienen, als je tot waar leven wilt komen, is ernaar te zoeken uit liefde te handelen. Maar laat dat geen obsessie worden, geen dwang, want liefde laat zich in obsessie niet zien en liefde laat zich niet dwingen. En verstandsmatig bereik je de liefde ook niet. Je kunt vanuit het verstand wel zodanig handelen, dat het de ander goed doet, maar als je het niet vanuit het warme gevoel van liefde uit je hart doet, is het ook nog niet de ware liefde die Ik bedoel.

Er is maar één weg tot ware liefde en dat is Mijn weg. Een weg van loslaten van elk eigenbelang, van elk ongeduld en elke boosheid. Een weg van nederigheid en erkenning van Mijn liefde in alles en een overgave aan Mij, aan Mijn liefde, die dan door jou heen straalt naar alle mensen om je heen. Want wie in ware liefde in zijn hart bij Mij komt, voelt in zich Mijn liefde en wie aan anderen ware liefde geeft, geeft Mijn ware liefde.

Alleen Ik ben ware liefde en wie ware liefde wil zijn en geven, zal Mij in hemzelf moeten opnemen en Mijn liefde doorgeven. Want niets is of heeft de mens zelf, alles is en komt van Mij. Daarom, wie werkelijk wil leven en uit liefde wil handelen, die zal dat niet uit eigen werken kunnen bereiken, als hij zich niet tot Mij wendt, Mij in zijn hart opneemt en daarmee Mijn liefde in hem laat vloeien, voor hemzelf en alle mensen om hem heen. Wie zich tot Mij wendt voor ware liefde, zal ook de genade van ware liefde ontvangen en kunnen doorgeven aan anderen. En de gelukzaligheid daarvan aan den lijve ondervinden.

Hemels Brood 1924

De daden van de mens volgen hem na. De gevolgen blijven niet uit. Zo kan de mens het beste leren en tot waar inzicht gebracht worden. Niet dat alles wat iemand overkomt gezien moet worden als gevolg van zijn daden, want in de vrijheid van keus doen mensen elkaar veelvuldig iets aan wat niet uit ware liefde voortkomt. Het is een voordeel voor wie dit kan verdragen en niet vervalt in boosheid of verwijt. Maar wie die kracht nog niet heeft, zal door Mij gedragen worden in zijn reactie en afdwalingen van liefde en gesterkt worden om terug te keren naar ware liefde, ondanks afwijzing en onheuse behandeling.

In het hemelse is veel voor de mens weggelegd wat hij bij zijn groei naar ware liefde tot zich kan trekken. Want vrijheid van wil en vrijheid van handelen, in vrijheid van keus, wil niet zeggen dat alles geoorloofd is en dat het tegenovergestelde van liefde geen gevolgen heeft. Maar alles heeft zijn verhouding en niets gebeurt zomaar, zonder dat het de mens uiteindelijk toch dichter en dichter bij het ware leven brengt.

Wie veel kan verdragen, verovert daarmee veel van het hemelse licht, veel van het hemelse geluk en veel besef van waar leven. Laat daarom de weerstand tegen alles wat geen liefde is los en laat het je juist naar het hemelse brengen, waar alles alleen nog ware liefde is, zonder uitzondering, en de ware gelukzaligheid biedt aan wie het hemelse bereikt!

Hemels Brood 1925

Misvattingen zijn het grootste euvel bij mensen om met elkaar in liefde te kunnen omgaan, en dan de verwijten naar elkaar waardoor de liefde er niet meer aan te pas kan komen. Ook het contact van de mens met Mij is veelal door allerlei misvattingen verstoord. En het is ook heel moeilijk om mensen tot inzicht te brengen als zij een vaste overtuiging hebben opgevat, terwijl die niet juist is of niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Ik heb het hier dan niet over waarheid, want over waarheid is er in elk geval al bij veel mensen een misvatting. Er wordt door veel mensen gezegd dat er meerdere waarheden zijn. Maar uiteindelijk is er maar één waarheid. Ik ben die waarheid en het ware leven.

Ik heb het hier met opzet over werkelijkheid. Want op deze aarde is het ware leven de werkelijkheid, terwijl er ook dood is, wat geen werkelijkheid is, ook al beleeft de mens het als een werkelijkheid. De werkelijkheid is alle leven en wat daaruit voortkomt uit Mij, eeuwig leven, eeuwig waar. Maar daarover bestaan veel misvattingen. En onderling bij de mensen zijn er zo ook veel misvattingen die allemaal samenhangen met hun mate van liefde. Hoe helder kan iemand zien, hoeveel licht heeft hij om te kunnen zien, hoeveel waarheid heeft hij om tot de werkelijkheid van leven te kunnen doordringen? Het heeft allemaal met ware liefde te maken. En kijk, op dat gebied is er nog veel te leren bij de mensen. Maar iedereen krijgt daarvoor de gerechtigde tijd en mogelijkheden. Alles naar vermogen en inzet. Alles naar de oprechtheid van het hart en de vrije wil van de mens wordt daarbij vrij gelaten. Ik ben de ware liefde, het ware leven, Ik leef. Wie wil, die leeft met Mij.

Hemels Brood 1926

Je ogen zien een halve cirkel voor en naast je. Je kunt ze van links naar rechts draaien, maar van achteren zie je niets of je moet je omdraaien, maar dan zie je ook weer alleen die halve cirkel, wat dan voor en naast je is, en wat dan achter je is, ook weer niet. Dus als daar achter je iets verandert, dan merk je dat niet op, tenzij er een geluid mee gepaard gaat. Zo kan iets in je herinnering zo zijn, maar ondertussen helemaal veranderd zijn. Als je dat niet controleert, kun je een vergissing maken door ervan uit te gaan dat dingen nog zo zijn als jij ze je herinnert, zoals jij ze gezien hebt.

Bij Mij zijn alle dingen mogelijk, niets hoeft dan ook hetzelfde te blijven en in de vrijheid van zijn kan de mens voortdurend veranderen van mening en van handelen. Alleen de basis van waar leven blijft eeuwig dezelfde: liefde. En iedereen zal zich daarnaar moeten richten om in waar leven te komen en te blijven. Maar tegelijkertijd heeft iedereen de vrijheid om de meest verschillende wegen te gaan en de meest verschillende opvattingen erop na te houden.

Net zo min als je voor en achter je tegelijkertijd rechtstreeks met eigen ogen kunt zien, zo kun je ook niet alles van het ware Goddelijke Zijn in jezelf totaal overzien en begrijpen. In dat Goddelijke Zijn bewegen zich alle mensen vrijelijk zoals zij willen. En in die vrijheid van bewegen vormen zij allerlei patronen en kleuren die naar vrijheid van keus en naar eigen inzet en ideeën steeds veranderen en andere vormen en kleuren aannemen. Ik ken en weet en zie al die kleuren en vormen en de patronen die er kunnen ontstaan. Maar de mens die daar onderdeel van uitmaakt, kan dat niet anders dan door Mij. Daarom, wie werkelijk wil zien, werkelijk wil horen, werkelijk wil begrijpen, die kan dat alleen door Mij. En Ik heb Mij aan de mens geopenbaard in Jezus Christus, zodat de mens Mij kan vinden in zichzelf, zoals Ik in Jezus Christus Ben. In Hem is het Goddelijke aan de mens getoond en zo kan de mens in zichzelf het ware Goddelijke Zijn vinden en zich daarmee verbinden. Dat is in ware onbaatzuchtige liefde, die de enige ware wijsheid geeft, dat is in waarheid het juiste zien, het juiste horen, het juiste verstaan, het juiste begrijpen, het totale inzicht, het volkomen leven.

Hemels Brood 1927

Ik maak Mijn beloftes waar. Maar wie kent nog Mijn beloftes, wie weet nog Mijn Woord van leven, van waarheid en trouw. Een handjevol mensen op de eeuwigheid afgemeten. En alle anderen lopen dwalend rond, zoekend naar het beste van zichzelf, het beste voor zichzelf. En sommigen lukt het om voor een bepaalde tijd zichzelf tegoed te doen aan de geneugten van werelds leven, weten geld en macht te verzamelen om het zich zo aangenaam mogelijk te maken. Maar dat alles brengt ze niet dichter bij Mij en doet waar leven op de achtergrond geraken. Voor hen lijkt het niet van belang te zijn om zich tot Mij te wenden.

Tot op een zeker moment gaat dat voor hen zo goed, maar dan komen de situaties waarbij zij met hun geld en hun macht niets kunnen oplossen. Dan raken zij vertwijfeld, want zij missen dan de vaardigheden om tot oplossingen van waar leven te komen. En zij zijn al zolang op zichzelf dat zij Mijn Woord en Mijn beloftes niet meer kennen en daar dan ook geen gebruik van maken.

Maar al Mijn beloftes maak Ik waar, ook aan diegenen die zich deze niet meer herinneren en ver van ware liefde zijn afgedwaald. Want Ik heb jullie allemaal lief en Ik sla ook Mijn armen om de verdwaalde schapen heen. Wees blij dat Mijn armen oneindig zijn, zodat al die velen die afgedwaald zijn er toch in opgenomen kunnen worden. Ja, voor iedereen, groot of klein, ver weg of dichtbij, met veel of weinig liefde, ben Ik een liefdevolle Vader die voor Zijn kinderen zorgt, een liefdevolle Schepper die wat Hij geschapen heeft oneindig liefheeft en in die grote liefde en daaruit voortkomende wijsheid heel goed voor alles zal zorgen, dat is een belofte.

Hemels Brood 1928

Geef al je zorgen aan Mij en vertrouw op Mij. Want Ik kan werkelijk alles op de beste wijze laten verlopen als je vertrouwen in Mij stelt. Je zegt het moeilijk te vinden op iemand te vertrouwen die je niet ziet en die alleen in het geestelijke lijkt te bestaan. Maar in werkelijkheid besta jij ook alleen in het geestelijke en is het materiële lichaam je gegeven om het geestelijke in te beleven en het onderscheid te maken tussen dood en leven.

Mij kun je ontmoeten in het leven, want Ik Ben het leven, eeuwig en altijd, overal. En Ik geef het leven aan iedereen, zonder Mij zou niemand op aarde zijn. Zou Ik je dan niet ook kunnen helpen? De moeilijkheid zit er dan ook niet in of je Mij ziet, maar of je beseft wie Ik Ben en wat Ik kan. Dat je beseft hoe groot Mijn liefde is voor jou en voor alle mensen. Ja, dat vinden de meeste mensen al moeilijk om zich voor te stellen, omdat ze nauwelijks weten wat liefde is en kan doen, omdat ze zelf weinig liefde gekregen hebben, omdat er weinig liefde om hen heen is en omdat zo weinig mensen zich om liefde bekommeren. Het is allemaal zakelijk en verstandelijk geworden. Maar Ik zeg je, dat is geen waar leven. Ik Ben waar leven en wie op Mij vertrouwt, maakt zichzelf deel van waar leven.

Hemels Brood 1929

Wie totaal op Mij wil vertrouwen zal alles wat hij zelf wil, moeten loslaten. Zal nergens meer een wens of een verlangen mogen hebben en geen eigen invulling meer mogen geven aan wat dan ook. Diegene zal het: “Uw wil geschiede” in werkelijk alles voorop moeten stellen en met heel zijn hart moeten menen en laten gebeuren. Want alleen dan kan ook werkelijk Mijn wil geschieden en alles naar waar Goddelijk plan gaan verlopen en tot volmaaktheid gebracht worden.

Dat is dan het eerste waar diegene van doordrongen moet zijn. Maar dan komt de volgende stap en dat is bij zichzelf gaan vinden en inzien, waar diegene eigen invullingen geeft, waar diegene wensen en verlangens heeft. En Ik zeg je, dat zijn er bij iedereen heel veel. En de meeste eigen invullingen en wensen en verlangens, zijn de mensen van zichzelf zo gewend en is zo algemeen geworden, dat ze die niet meer herkennen als wensen en verlangens, als eigen invullingen, die ook allemaal losgelaten moeten worden om tot volledige overgave te kunnen komen aan Mijn wil, om tot een volledig vertrouwen te kunnen komen.

Dus is het als tweede stap naar volledig vertrouwen nodig om daar zicht op te krijgen, om in zichzelf naar al die eigen invullingen te zoeken, naar al die wensen en verlangens te zoeken en die alle onder ogen te zien. Ja, en dan komt nog het moeilijkste, dat is alle gewenning aan al die eigen invullingen los te laten, alle gewenning aan al die wensen en verlangens los te laten en niets zelf in te vullen zonder te weten wat dat gaat geven. In jezelf naar Mij te komen en te wachten tot Ik je aanwijzingen geef. Ja, want alleen als je al je eigen invullingen, je eigen ideeën, je eigen wensen en verlangens hebt losgelaten, kun je Mij duidelijk onderscheiden in jezelf en Mij navolgen in de aanwijzingen die Ik je geef. Alleen dan kun je Mijn aanwijzingen in jezelf duidelijk herkennen en volkomen op Mij vertrouwen. Dat is dus de derde stap: alle gevonden eigen invullingen en wensen en verlangens loslaten en wachten op Mijn aanwijzingen.

Dit zijn dan drie stappen, maar in zijn geheel is het een proces wat je in werking kunt zetten als je werkelijk wilt, als je werkelijk wilt leren vertrouwen op Mij in alles, altijd. En als je dat wilt en je er voor inzet, dan krijg je daarbij ook Mijn volledige hulp, zodat je het ook werkelijk leert en ook werkelijk tot het volle vertrouwen in Mij komt, met alles, naar volle tevredenheid voor jou en voor Mij!

Hemels Brood 1930

Als je vaker vergeet bij Mij te komen en je zou toch meer bij Mij willen komen, neem dan een vast moment van de dag, zoals bijvoorbeeld ’s morgens voor het opstaan, en kom dan elke dag op diezelfde tijd bij Mij voor een kort of langer contact, over de dag en wat je bezig houdt. Zo vergeet je Mij niet zo makkelijk in de dagelijkse bezigheden. Niet dat je er een ritueel van hoeft te maken. Maar als je jezelf eraan went om Mij steeds op dezelfde tijd te ontmoeten, ontwikkel je bij jezelf ook steeds meer vermogen om Mij in jezelf te horen en te verstaan. Dan kun je wellicht ook op andere momenten van de dag met Mij in contact komen, iets wat heel waardevol voor je kan zijn. En mocht zich dan iets voordoen wat je heel moeilijk valt of heel onaangenaam is, dan ben je gemakkelijk in contact met Mij en kun je met Mij overleggen wat te doen. En waar het niet meer in jouw vermogen ligt om de situatie te overzien en aan te pakken, kun je Mij in je hart om hulp vragen, je bent Mij dan niet zo makkelijk vergeten.

Maar je bent vrij en als je het anders wilt doen, zal Ik je niet tegenhouden. Ik wil er altijd voor je zijn, maar Ik laat je te allen tijde de vrije wil en zal je dus altijd bijstaan. Maar pas als je Mij er om vraagt, kan Ik je ten volle op Mijn manier helpen. Het mag ook op jouw manier, dan wacht Ik tot je Mij uit eigen vrije keus vraagt om je te helpen. Dan help Ik je op Mijn manier, dat is in alle opzichten voor jou en alle mensen het beste.

Hemels Brood 1931

Het leren op aarde is volkomen gericht op het leren van volmaakte liefde, waarin ook de totale volmaakte wijsheid haar grond heeft. Leren is een proces wat tijd vraagt, wat tijd kost. Voor de een meer, voor de ander minder. En de een leert makkelijker dan de ander. Maar het blijft een leerproces en niet een geven van plotseling alles kennen, kunnen en weten.

De mens is bedoeld om zich het ware leven eigen te maken, zodat hij het ware leven als een zelfstandig bestaan bewust kan zijn. Zou hij het zich niet als zodanig eigen maken door een proces van leren, wat gepaard gaat met vallen en opstaan, dan zou hij niet in zichzelf tot waar blijvend leven komen en als een plant of een dier alleen instinctief het door Mij gegeven leven volgen, zonder daar enig bewustzijn van te hebben. En daarbij zou hij dan het besef van waar leven missen, wat gelijk ook het bewust missen is van totale gelukzaligheid, dat het besef van leven in een eigen bewust bestaan de mens zou geven. Want het ware leven is totale gelukzaligheid in haar totale omvang, tot in de oneindigheid, voor eeuwig. Dat is de mens gegeven die op deze aarde leert en dit leren tot een goed resultaat brengt. Dit leren is niet bedoeld als een dwang, maar bedoeld om een zichzelf ontwikkelend proces in de mens te zijn. Dan verloopt het leren het beste met de beste resultaten.

Hemels Brood 1932

Er is niets nieuws te vertellen, de wereld draaft door. Alles wat belangrijk is, is eten en drinken, geld en macht, roem en erkenning en dat alles geplaatst in een opvatting die zegt: ieder voor zich en God voor ons allen.

Maar zo werkt het natuurlijk niet en zo is het leven ook nooit bedoeld geweest. En eigenlijk kan ieder voor zich dat ook weten. Maar wie zich in dat weten verdiept, krijgt te maken met zichzelf en alle afdwaling van liefde. Krijgt te maken met al zijn misvattingen en zijn zelfingenomen handelen. Ziet zijn onjuiste gedrag, dat eigenlijk helemaal niets met ware liefde van doen heeft. En het moeilijkste is het om te veranderen, om de gewoonten van jaren en jaren te veranderen en het juiste nieuw aan te leren. Want iets nieuws aanleren in een blanco situatie is heel wat makkelijker, dan eerst iets te moeten afleren. Voor iets aanleren is een stevige motivatie en inzet nodig, maar voor iets afleren geldt dat nog veel meer. Want elke gewenning is heel hardnekkig als daar niet een ernstige wilskracht met een duidelijke motivatie en het juiste inzicht voor aanwezig is. En daarover is niets nieuws te vertellen, het eigengewin is nog steeds een belangrijk struikelblok om in alle doen en laten tot ware liefde te komen.

Hemels Brood 1933

Wat Ik ook tegen de mensen zeg, hen duidelijk maak in hun hart, als zij in hun vrijheid van zijn een andere mening hebben, dan kan Ik hen vaak niet bereiken. De misvattingen waardoor mensen hun  ideeën als waar en juist zien, zijn te groot om los te maken, zonder de vrije wil aan te tasten. Er is onder de mensen al veel dwang en dat is niet van Mij. Want liefde kent geen dwang en Ik ben liefde en daaruit voortkomend wijsheid. Ik kan in ieder mensenhart zijn en Mijn liefde daar openbaren. Maar niet ieder mensenhart neemt Mijn liefde en de daaruit voortkomende wijsheid op.

In de vrijheid van zijn is er een heleboel afdwaling van liefde bij de mensen. Terwijl Ik toch in ieder hart Mijn liefde openbaar. Maar bij velen is het gelijk een gloeiende plaat waarop een druppel water direct sissend vergaat en nauwelijks enig effect heeft. Zo zijn er ernstig verharde harten, waar Mijn liefde als een druppel water op een hete plaat door de hardheid in het hart onmiddellijk wordt weggevaagd. Maar wie op een dergelijke manier behandeld wordt, zonder dat liefde in acht genomen wordt en al het tegenovergestelde van liefde hem van het ware leven berooft, die zal van Mij in alle eeuwigheid het ware leven krijgen en de opperste gelukzaligheid die daarmee gepaard gaat. Want door Mij, jullie hemelse Vader, wordt vergoed wat door de vrijheid die op deze aarde gegeven is, misdaan wordt. En zo zullen velen, als vergoeding voor het leed dat zij onterecht ondergaan, in de hemel worden opgenomen en zij zullen daar de zoetheid van ware liefde smaken, de vrede en de gelukzaligheid van het ware leven in Mij en als een zelfstandig wezen zullen zij zich daarvan bewust zijn.

Hemels Brood 1934

Er wordt wel gesproken van: gedreven door liefde. Maar gaat het dan om ware, onvoorwaardelijke, onbaatzuchtige liefde, of is het de  zelfzucht? Is het ergens heel veel zin in hebben om te doen en dat zien als ware liefde? Als het voor eigen genoegen is, is het geen ware liefde. Dat is het wel,   als het gaat om iets prettigs te geven aan een medemens, en daar plezier in hebben. Er plezier in hebben, te zien hoe de ander zich daardoor kan ontspannen, omdat zijn problemen verminderen door hetgeen je met plezier voor hem doet. Er plezier in hebben, te zien dat diegene opveert en weer zelf plezier krijgt in zijn leven, door wat jij voor hem doet. Er plezier in hebben, te zien dat de ander zijn kracht weer terugkrijgt om zijn eigen verantwoordelijkheden aan te kunnen en zijn levensloop te aanvaarden zonder wanhoop. Er plezier in hebben, te zien dat de ander mee opbloeit en zijn leven weer zinvol vindt, weer kan genieten en tegenslag weer kan verwerken zonder daar moedeloos van te worden. Er plezier in hebben dat een gezond zelfvertrouwen terugkomt bij diegene en een vertrouwen in de ware liefde weer op z‘n plaats komt, ook al is dat wellicht nog geen besef van Mijn liefde voor hem en iedereen.

Die gedrevenheid door liefde is er dan voor die ander en die gedrevenheid kan veel bereiken, het kan velen tot waarheid van liefde in eenheid met Mij brengen. Al dan niet van Mij bewust, maar dat is waarlijk goed.

Hemels Brood 1935

Een plek om naartoe te vluchten. Is er op aarde een plaats waar iedereen naartoe kan als het hem te moeilijk wordt, om naartoe te gaan en de problemen te ontvluchten? Er is zo‘n plaats in je hart, waar Ik ben en waar je altijd kunt komen als het je allemaal te moeilijk is geworden, als je het niet meer ziet zitten.

Maar op aarde is zo‘n plek, buiten je eigen hart, niet. Want alles op aarde is ingericht op de vrijheid van zijn van alle mensen. Dat niet alle mensen in vrijheid leven, komt doordat er mensen zijn die in hun vrijheid van zijn anderen hun vrijheid afnemen. Maar dat kan alleen materieel, lichamelijk zo zijn. Innerlijk heeft iedereen de mogelijkheid in vrijheid zijn mening te hebben, zijn keuzen van leven te maken.

Hoe zit het met de mensen die ook in hun denken van hun vrijheid beroofd worden, met leugens en soorten van hypnose? Kijk, dat is de werkelijke moord: iemand zijn innerlijk geestelijk vermogen afnemen. Daar zal Ik zijn en Ik zal diegenen die dat overkomt meer dan dubbel vergoeden voor wat hen op aarde is afgenomen, omdat de vrijheid misbruikt werd en hen schade berokkend heeft. Want op vrijheid zal Ik niet ingrijpen, maar op de gevolgen zal Ik wel ingrijpen, voor wie het treft. En wie zijn vrijheid zo onachtzaam voor zichzelf gebruikt, trekt een waas van narigheid over zich heen, die hij pas weer kwijtraakt nadat diegene zich gereinigd en gezuiverd heeft in geest en in vrijheid.

Hemels Brood 1936

Gaandeweg verandert de goedwillende mens meer en meer in liefde en meer en meer in waarheid. Gaandeweg leert de goedwillende mens Mij meer en meer kennen en zich aan Mij toe vertrouwen. Gaandeweg zal de goedwillende mens zijn leven meer en meer richting geven naar een volmaakt zijn en dat zal dan zo vloeiend verlopen dat hij er Mijn invloed eerst nauwelijks in herkent. Maar in ieder mens ben Ik aanwezig en in ieder mens heb Ik de ware levensinvloed, zonder welke geen mens kan bestaan, zonder welke geen bestaan is. En de goedwillende mens opent met zijn goed willen de doorstroming van Mijn liefde in zijn hart, welke dan een invloed heeft op zijn leven en welke hem dan verder brengt op zijn weg naar totale, volmaakte liefde en waarheid. Niets gebeurt daarbij zonder die mens de vrijheid van keus te laten, want alleen in vrijheid van keus kan de mens zichzelf en zijn leven bewust ervaren.

In het naar het goede willen handelen, het goede willen zijn, ligt de opening voor het doorgroeien naar de ware barmhartige liefde, die gelijk is aan de liefde waaruit Ik de mens leven geef.

Vanuit zijn wil om goed  te doen, groeit een mens in het besef van zijn geestelijk ware bestaan en wordt hij zich meer en meer blijvend bewust van zijn geestelijke bestaan uit Mij. Daardoor gaat hij ook meer en meer de gelukzaligheid van werkelijk leven, het ware zijn, de ware liefde voelen en haar grote wijsheid daarbij bewust ervaren. Dat is het bewustzijn van het ware volkomen volmaakt Goddelijke, van Mij, zijn Schepper.

Hemels Brood 1937

De grootheidswaanzin van deze wereld stijgt nog steeds. De leiders van de verschillende volkeren lopen van hoogmoedswaanzin naast hun schoenen, vervuld van macht en trots. Maar het baat hen niet in moeilijke situaties. En de weg die zij gaan is niet op Mij afgestemd. Toch, al zijn zij zoals zij zijn en zal Ik hun vrije keus van leven niet belemmeren, Ik zal de dingen wel zodanig laten gebeuren, dat hun hoogmoed de volkeren niet te ver van Mij verwijdert. Wanneer het nodig is, zal Ik toch ingrijpen, zodat het de gewone mens gegeven is Mij te leren kennen en op Mij te gaan vertrouwen.

Laat de heren in hun hoogmoed maar met elkaar denken dat zij regeren, maar Ik zeg je, uiteindelijk regeer Ik, als het om ware liefde gaat. En dat is precies waar het om gaat, ware liefde voor alle mensen. En al lijkt dat ver weg in zoveel situaties, in zoveel landen, bij zoveel mensen, toch, in werkelijkheid ben Ik er met Mijn ware liefde voor iedereen, altijd. En deze grootheidswaanzin met al zijn vertakkingen zal in het ware hemelse liefderijk op geen enkele manier standhouden. Wie wil en de weg herkent, die kan nu al in dit hemelse liefderijk komen en er eeuwig blijven.

Hemels Brood 1938

Hoe komt het, dat mensen de verleiding van het tegenovergestelde van wat goed is, zo moeilijk kunnen weerstaan, er vaak te zwak voor blijken te zijn? Ik geef mensen vaak innerlijk Mijn advies, laat hen Mijn Stem horen, maar al voelt en beseft die mens diep in zijn hart de waarheid van Mijn advies wel, voor hem lijkt het tegenovergestelde een betere oplossing, het lijkt meer te bieden en meer voordeel op te leveren. De zwakte zit in de hebberigheid van de mens, of in de gemakzucht van de mens. De ketting van de afwijking van ware liefde rijgt zich aaneen en is dan moeilijk te doorbreken. Ook komt er veelal angst bij, angst iets te verliezen, gemak te verliezen, voordeel kwijt te raken, benadeeld te worden. Angst om macht en roem kwijt te raken.

Ja, de mens is veelal geneigd het zich gemakkelijk te maken en daarbij let hij niet op wat dat tot gevolg heeft voor zijn naaste. De mens kan moeilijk iets van zichzelf afstaan aan anderen, vrijwillig en met de liefde uit het hart. En dat maakt de mens zwak. Hij erft het over en hij wordt ermee gevoed van kinds af aan. Hoe zal hij dan tot meer kracht kunnen komen om de verleiding te weerstaan? Door Mij kan de mens tot de nodige kracht komen, door Mijn liefde en genade. Ik help ieder afgedwaald mens door hem gebeurtenissen op zijn pad te geven, die hem tot levenslessen zijn. Daar kan hij kracht door opdoen om verleiding te weerstaan. Want al die gebeurtenissen geven hem inzicht in waar leven, ware liefde. En uiteindelijk zal hij, door zijn geestelijke groei, in zijn hart de gelukzaligheid kunnen voelen en ervaren van ware liefde, die Ik hem geef.

Hemels Brood 1939

De wijsheid die voortkomt uit liefde is niet te vergelijken met de bedenksels van mensen, al zijn die nog zo vernuftig. Maar veelal wordt dat wel als wijsheid gezien. En zo wordt de ware wijsheid uit ware liefde vaak niet als zodanig herkend. Wat is wijsheid? Wie kent de ware wijsheid? Wie de ware wijsheid wil leren kennen, zal eerst de ware liefde moeten kennen, want alleen liefde brengt de ware wijsheid voort. Uit liefde wordt die ware wijsheid geboren en zo brengt de liefde vruchten van wijsheid voort, die in de zon van ware liefde rijpen. Wie die wijsheid vervolgens als rijpe vrucht opneemt, zal daar in zijn groei naar volmaaktheid heel veel aan hebben.

Het is het beste om te streven naar ware liefde, waaruit dan zeker de ware wijsheid voortkomt. Maar de meeste mensen denken met hun verstand wel tot ware wijsheid te kunnen komen en zien dat vaak ook nog als liefde. Met het verstand wordt bedacht wat het beste is om te doen, maar het gevoel, de innerlijke Goddelijke intuïtie, wordt niet geraadpleegd. En alles wat dan met het verstand bedacht wordt, wordt ingezet als wijsheid. Zo wordt het verstand als de wijsheid regelmatig verwisseld met de ware wijsheid uit het innerlijk gevoel en dat op zich is al geen wijsheid. Het verstand kan niet alles doorzien, maar het innerlijk zuivere gevoel dat verbonden is met Mijn liefde en daaruit voortkomt, is wel de alwetende wijsheid. De ware wijsheid ligt in de zuivere liefde uit Mij in het hart en niet in het kille verstand.

Hemels Brood 1940

De ware liefde geeft lichtheid van bestaan. Alle afdwaling van liefde maakt het leven zwaar, drukt terneer. Wie is al in die lichtheid van bestaan waar het materiële niet meer gevoeld wordt, waar de druk van het aardse niet meer gevoeld wordt? Alleen in ware liefde ligt de overgang naar de lichtheid van bestaan, al het tegenovergestelde maakt zwaar en drukt terneer. Maar zou Mijn liefde in de meest zuivere vorm niet in alles aanwezig zijn, dan zou de druk van jullie afdwalingen jullie verpletteren.

Maar Mijn liefde houdt in jullie allemaal stand en zorgt ervoor dat niemand door een te grote druk verpletterd wordt. Niemand zal dan ook door een te grote druk door afdwaling van liefde verloren gaan en voor niemand zal de druk van het aardse leven te groot zijn, want Mijn liefde in de meest zuivere vorm zal dat in elk mens, elk dier, elk levend wezen voorkomen.

Mijn liefde is de grond van jullie bestaan en blijft eeuwig de grond van jullie bestaan. Eeuwig. Zoals het ware leven eeuwig is. Je hoeft er niet aan te twijfelen of Ik je wel overeind houd met Mijn liefde, want Mijn liefde houdt jullie allemaal overeind, anders zou geen mens op aarde kunnen zijn. Mijn liefde laat jullie groeien in een besef van zijn tot volle ware liefde, gelijk aan Mijn Goddelijke liefde, totdat geen afdwaling meer op jullie drukt en de lichtheid van bestaan voor eeuwig door jullie allemaal gevoeld wordt en behouden blijft.

Hemels Brood 1941

Ja, het is niet gemakkelijk om je weg te vinden op aarde, waar zoveel wegen door elkaar lopen. Maar Ik zeg je, als je de enige ware juiste weg gevonden hebt, dan licht die op uit het netwerk van wegen. Dan kun je die weg in de wirwar van wegen heel goed zien, doordat die oplicht. En wat bedoel Ik daar precies mee? Als je tussen al het handelen van mensen, tussen de warboel van meningen en ideeën het ware handelen, de juiste ideeën wilt volgen, zul je die eerst moeten vinden.

Maar als je het ware handelen, de juiste ideeën, gevonden hebt, dan lichten die in jezelf steeds op als een herkenning van juist en goed. En hoe vind je dan het juiste handelen, de juiste ideeën? Door in jezelf bij Mij te komen en Mij te vragen de waarheid in jou voelbaar, kenbaar te maken, zodat voor jezelf duidelijk wordt wat ware liefde is en wat niet. Want het enige ware handelen en de enige juiste ideeën, berusten op liefde.

Nu je dat weet en het goed tot je hebt laten doordringen, kun je al veel beter de ware juiste weg vinden. Nu je dit weet, herken je wat juist handelen is en wat juiste ideeën zijn. Want al het ware juiste handelen en alle ware juiste ideeën zijn gebaseerd op ware belangeloze, dat is onbaatzuchtige, liefde. Ken je in jezelf Mij, dan ken je in jezelf ware onbaatzuchtige liefde. Ken je ware onbaatzuchtige liefde, dan weet je de basis van al het juiste handelen en alle juiste ideeën. Dan is je pad verlicht en altijd te vinden en goed begaanbaar. Ik ben in liefde in elk hart, dus de ware weg is in jezelf te vinden!

Hemels Brood 1942

Helemaal volmaakt, dat is de bedoeling voor jullie mensen, dat jullie allemaal in de volkomen volmaaktheid van liefde worden opgenomen en zelf daarmee tot volmaakte liefde komen. Zelf, zodat je het je ook bewust bent, zoals je het je nu al bewust kunt zijn. Want waarheid en liefde is van den beginne aanwezig op deze aarde en vrij ter beschikking aan alle mensen vanaf hun aankomst op deze aarde. Maar de verleiding van het tegenovergestelde is ook aanwezig. Dat maakt de keus.

Wie is sterk genoeg om de verleiding te weerstaan? Wie is sterk genoeg om in ware liefde te blijven, wat er ook gebeurt? Wie in Mij gelooft, op Mij vertrouwt, wie in Mij wil zijn, krijgt kracht van Mij om de verleiding te weerstaan en in ware onbaatzuchtige liefde te blijven. Want Ik ben ware liefde en in Mij is niets van verleiding tot het tegenovergestelde van liefde. Wie in Mij is, heeft alles en is volkomen beschermd tegen de verleiding, omdat in Mij geen enkele verleiding is.

Hier op aarde is die mogelijkheid om in Mij te zijn en Mij in jou te laten zijn, er nu al. Voor ieder mens is het mogelijk om in zijn vrijheid die keus te maken om niet aan verleiding toe te geven, maar zich tot Mij te wenden. Iedereen die afgedwaald is, kan stap voor stap weer terugkomen in Mij. Ik heb Mijn armen gespreid voor iedereen die bij Mij wil komen en in Mij wil zijn en Mij in zich wil toelaten. Maar juist degenen die werkelijk willen, krijgen nog eens sterker de toets van de verleiding te weerstaan, want er is veel kracht voor nodig. Vrees niet, want wie wil, werkelijk wil, die zal Ik de nodige kracht ook geven. Een kracht van ware liefde die alles overwint, omdat Ik die kracht Ben.

Hemels Brood 1943

Weet dat Ik er voor jou en jullie allemaal ben, elke dag, elk moment. Nooit verlaat Ik jullie. Mijn trouw aan jou, aan jullie is eeuwig, zoals Ik eeuwig ben en zoals Mijn liefde eeuwig is voor jullie allemaal. Daarom, vrees de wereld niet, want hoezeer zij zich ook als een wild, ongetemd beest gedraagt, onbestendig, ongewis wat haar daden en reacties zijn, Ik weet alles, Ik ken al de wereldse bewegingen en Ik heb de wereld overwonnen.

Zo hebben jullie de wereld overwonnen. Zo mogen jullie in Mijn overwinning delen en hoeven jullie geen vrees te hebben. De wereld kan nog zo afschrikwekkend, overweldigend lijken, het is als een fata morgana verdwenen als je via Mijn oog kijkt, als je via Mijn oor luistert. Want via Mijn oog is er het geestelijk doorzicht en via Mijn oor is er het geestelijk begrijpen. In Mij is het geheel naar waarheid van zijn en alle protserigheid is dan weg, alle onwaarheid doorzien, alle overheersing eet zichzelf op en verteert.

Want het ware geestelijke is niet te overheersen, omdat het ware liefdevolle hart niet te overheersen is. Ook al probeert de wereld het hart te overheersen, in de ware liefde van het hart ben Ik en Ik heers over de wereld, onthoud dat goed. Vrees niet, want Ik heb de wereld overwonnen.

Hemels Brood 1944

Veel dingen beroeren de mens, maar hij weet ze niet te plaatsen. Waarom gebeurt dit, waarom gebeurt dat? Het is de mens vaak een raadsel. Alleen een open verbinding met Mij kan de mens het gebeuren om hem heen en het gebeuren in hemzelf duidelijk maken. Welk verband houdt het een met het ander en welk verband heeft iets met de verschillende mensen?

Niets is zonder reden en alles wordt, zichtbaar of onzichtbaar voor de mens, in Mijn enorme liefde gedragen. En hoe triest of onaangenaam bepaalde gebeurtenissen er ook uitzien, het zal toch uiteindelijk een zegen blijken te zijn voor alle betrokkenen. Elk gevoel, elke gedachte,  over de gebeurtenissen geeft vooruitgang naar de totale ware liefde, naar het totale ware levensbesef en het brengt de mens in werkelijkheid dichter bij het hemelse ware leven, dichter bij Mij, jullie Schepper en Vader, die werkelijk alleen in ware onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal zorgt.

Geloof toch niet, dat Ik op welke manier dan ook enig leed over jullie breng of laat komen, want het tegendeel is waar. Zo veel Ik kan zonder de vrije wil te belemmeren, help Ik iedereen om tot waar en gelukzalig leven te komen, voor eeuwig, zodat geen enkel ongemak, geen enkel leed jullie meer kan deren en jullie allemaal vrij en gelukkig je eigen bestaan bewust kunnen zijn in een eeuwigdurend, gelukzalig waar leven, Mijn liefde.

Hemels Brood 1945

Geen mens heeft de waarheid al volkomen opgenomen in zijn handelen. Hij heeft het in zich en de mogelijkheid om het in zich te vinden. Maar het eigenbelang staat het bewustzijn van waarheid regelmatig in de weg. En dit gaat de wereld over, zodat veel onwaarheid geschiedt, veel onwaarheid in het handelen van de mens naar voren komt met gevolgen, overal op de wereld.

Dat is mede de reden van zoveel duisternis bij mensen, wat nog te geloven en wat niet? Om dan nog iets goeds te verkrijgen, gaat ieder individueel bezig en de saamhorigheid verdwijnt steeds meer. Er kan geen eenheid zijn op basis van onwaarheid, leugen en bedrog. Maar zo velen herkennen hun eigen onwaarheid niet als zodanig. Er is veel, heel veel liefde voor nodig om de mens tot inzicht van zijn misvattingen te brengen. Want alleen de grond van liefde is vruchtbaar genoeg om waar leven tot groei en bloei te brengen. Daarom is het belangrijk dat diegenen die in Mijn wijngaard willen werken, zich toeleggen op ware belangeloze liefde en zich tot Mij wenden voor die stroom van liefde.

Want het is gemakkelijk het boze, de afwijking van liefde, de onwaarheid, aan te wijzen, maar het vraagt liefde, veel liefde en zachtmoedigheid om de afdwaling te verhelpen en grond te geven waarop een ander tot groei en bloei kan komen, tot waarheid en waar leven kan komen. Alleen zo kan gewerkt worden in Mijn wijngaard, met een hart vol liefde dat niet op de fouten wijst, maar de weg tot liefde toont! Dat is geen afwijzing, maar de warme bemoedigende omarming, waardoor de ogen en oren opengaan en er begrip komt en inzicht van waarheid en liefde. Daardoor kan dan die mens tot berouw komen en zelf meer groeien in die enige ware liefde die eeuwig leven is, die Ik Ben.

Hemels Brood 1946

Zoek steeds waar je nog in liefde kunt groeien, maar forceer je niet tot liefde waar je er nog niet bij kunt. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats en de goede wil om tot volkomen liefde te komen ontvouwt de weg om te gaan. Houd je ogen en oren open, houd je hart open en alles wat je nodig hebt om te zien, te horen, te begrijpen, te voelen zal beetje bij beetje tot je komen, zodat je je liefde kunt vermeerderen uit de grond van je hart. Want alleen dan kan ware belangeloze liefde groeien. En waar liefde groeit, neemt het tegenovergestelde van liefde af. Zo is het belangrijker om liefde te laten groeien dan het tegenovergestelde te bestrijden, want wat komt ervoor in de plaats? Wellicht opnieuw het tegenovergestelde van liefde.

Want in de strijd gaat liefde verloren die er al wel was en zo wordt het eerder minder dan beter. Het is goed om in jezelf de tekorten aan liefde te herkennen en bij Mij te komen om dit te bespreken. Maar vervolgens is het van belang de liefde die er wel is te laten groeien en groeien tot een sterke kracht, die dan al het tegenovergestelde uit het eigen hart doet wijken, maar daarbij ook nog eens alle niet-liefde om je heen tot stilstand brengt en het geen invloed kan hebben op je leven, op je zijn, omdat ware liefde altijd sterker is. Vervul dan je hart met liefde uit Mij, zoveel je kunt.

Hemels Brood 1947

Grote daden zullen nog volgen, maar die maken niet het hemelrijk. Mensen kunnen er wel naar opzien en de meest fantastische ontdekkingen kunnen nog veel opzien baren, maar dat alles maakt niet het hemelrijk. En juist dat kleine, dat wat niet belangrijk lijkt, er onooglijk uitziet, voor velen geen betekenis heeft, dat is nou net hetgeen wel het hemelrijk maakt, dat is het hemelrijk nou juist wel. En wat bedoel Ik dan? Dan bedoel Ik die mens, die zonder dat iemand het ziet, zonder dat iemand het weet, uit liefde zich voor anderen inzet, een helpende hand hier biedt, een opbeurend woord daar geeft, een arm om iemand heen slaat en eenvoudigweg liefheeft, zonder ophef, zonder voorwaarden. Die ook in al het aards gewoel tekortgedaan wordt, dan eens hier en dan eens daar. Dan eens door de ene en dan eens door een ander mens belogen en bedrogen wordt.

Want hoe lief en zorgzaam een mens ook is, iedereen krijgt toch ook te maken met de afdwalingen van liefde, die er bij de meeste mensen zo veelvuldig zijn. Maar de hemel wordt op aarde gebracht door die mens die stilletjes in zijn hart anderen hun afdwalingen vergeeft en begrip toont, omdat hij weet dat ieder mens in de verleiding gebracht kan worden en ieder mens dan in zwakte kan vervallen. De hemel wordt op aarde gebracht als die mens in zachtaardigheid de afdwalende mens voorzichtig zijn afdwaling laat zien en hem erbij helpt tot inzicht te komen. Niet voor zichzelf, als genoegdoening, maar voor die ander, om verder te komen in het leven, om die ander tot de hemel te brengen. De hemel wordt  op aarde gebracht als iemand moed houdt, wanneer hij ziet dat de ander er nog niet aan toe is om tot inzicht gebracht te worden. De hemel wordt op aarde gebracht als in de stilte van het hart naar Mij geluisterd wordt en naar ware liefde Mijn advies wordt opgevolgd. Stil en ongedwongen. Zodat de wereld er geen weet van heeft. Want zo wordt de hemel op aarde gebracht, zonder dat de wereld er weet van heeft.

Hemels Brood 1948

Vanuit ware liefde krijg je alle wijsheid. Maar die wijsheid is niet met het verstand te beredeneren. Wijsheid, werkelijke wijsheid, gaat altijd gepaard met ware liefde. Alle wijsheid die mensen uit het verstand halen, is materieel en dan ook geen ware wijsheid. Met alleen het verstand kan niemand tot de ware wijsheid komen. Iemand kan wel het beste, het meest logische, het meest optimale bedenken om te doen of te zeggen, maar dat zal dan niet het meest wijze zijn als het niet uit liefde voortkomt. Zonder totale ware liefde staat al het denken los van ware wijsheid. Het geeft de mens voordelen zoals hij het zich wenst. Het geeft hem de door hem bedachte situaties, maar of die werkelijk voor hem zo goed zijn is de vraag.

Al het denken zonder liefde is een proces uit de mens zelf, zonder contact met Mij. Maar alles wat uit liefde tot stand komt, komt tot stand uit een contact met Mij en uit dit contact stroomt de wijsheid in het hart van de mens die zich in liefde met Mij verbonden heeft. Die wijsheid wordt niet altijd herkend door mensen. En soms wordt de stroom van wijsheid uit liefde onderbroken, doordat de mens ineens terugvalt op naar zijn eigen denken en zelf dan gedachtegangen oppakt die meer te maken hebben met normen en waarden die de mensen bedacht hebben of met eigen wensen en verlangens. Dan vervaagt de wijsheid uit liefde en komt er een menselijke verstandswijsheid voor in de plaats. Wie denkt dat dat beter is dan de ware wijsheid uit liefde, die uit Mij is, moet Ik laten in zijn vrijheid. Maar wie liefde kiest als basis van wijsheid, die zal daar de hemel mee bereiken.

Hemels Brood 1949

Als ik het niet meer weet, weet U altijd nog de weg. Maar dan ben ik bang dat ik die weg niet zie en toch een verkeerde weg ga.

In liefde gaat niemand de verkeerde weg en mocht je even niet die liefde voelen, die nodig is om je het ware besef van de juiste weg te geven, dan Ben Ik er altijd nog met Mijn liefde om je te dragen. Want Ik zie dat je het goed bedoelt, ook al weet je het soms niet meer. Jouw liefde kan dan wel even vertroebeld zijn, Mijn liefde is nooit weg en blijft altijd alle leven dragen, ook jouw leven. Van tijd tot tijd heeft ieder mens zijn onzekerheden, die voortkomen uit de tekorten aan liefde in de mens, door de afdwalingen naar eigenbelang die alle mensen hier op aarde nog hebben. Maar het is en blijft Mijn liefde, die ook dat alles draagt en in een ordening zet die alles toch goedmaakt voor iedereen.

Wees daarom niet boos op jezelf als je even de weg kwijt bent, verwijt jezelf niet dat je het pad niet gevolgd hebt. Kom in je hart bij Mij en leg al je zorgen bij Mij. Laat het dan los en weet dat Ik er met Mijn liefde goed voor zal zorgen, voor jou en alle mensen. Deze wereld heeft veel afdwaling en die heeft zijn effect op alle mensen. Maar Ik heb jullie allemaal innig lief en Mijn liefde en de werking van Mijn liefde staat boven alle afdwaling die op aarde geschiedt. Ga dus je weg, ook al weet je niet zeker of het de juiste is. In liefde maak Ik het voor jou en alle mensen tot de juiste weg!

Hemels Brood 1950

Wie werkelijk inzicht wil hebben in zichzelf en de dingen die gebeuren, kan het Mij oprecht vragen en Ik geef het hem. Ten diepste, als zijn oprechtheid ten diepste gaat. Want Ik Ben een liefhebbende Vader die zijn kinderen het beste gunt en geeft wat zij hem in nederigheid vragen. Heb elkander dan zoveel mogelijk lief, zoals Ik jullie liefheb.

Want de tegenkant heeft vele wegen en ziet elke vertroebeling in de stroom van liefde, hoe klein ook, en probeert die te doorbreken. Maar Ik waak over Mijn kinderen en Ik roep een halt toe aan diegene die de zwakheid van Mijn kinderen probeert uit te buiten. Mocht soms jullie liefde een zwakheid vertonen, Mijn liefde kent geen enkele zwakheid en zal jullie nooit en te nimmer verlaten. Zo is het en zo zullen jullie dus altijd nog door Mijn liefde omringd zijn. Vooral in tijden van zwakte zullen Mijn armen om jullie heen een belangrijke bescherming zijn.

De verleiding zal evengoed nog mensen tot verzoeking proberen te brengen. Vooral bij iemand die er oprecht naar zoekt om daadwerkelijk naar Mijn liefde te leven. Maar Ik zal jullie helpen elke proef te doorstaan en in ware liefde elke aanval van de verleiding te weerstaan. Iedereen leert met vallen en opstaan, maar iedereen heeft ook steeds Mijn armen van liefde om zich heen, soms duidelijk te voelen, soms wat minder duidelijk te voelen, zijn Mijn armen krachtig aanwezig. Alles heeft zijn tijd en zijn plaats, alles ligt uiteindelijk in Mijn Handen van liefde. En daar mag je ook alles brengen om opgelost te worden in ware liefde. Mijn liefde blijft eeuwig jullie zegen.

Hemels Brood 1951

Je wilt vrede. Maar vrede moet eerst in het hart van de mens zijn. Alle oorlog heeft zijn oorsprong in het hart van de mens. En vanuit die verleiding van de ene mens wordt de andere mens verleid. Zo gaat het steeds in cirkels door. En alleen in het hart kan dit gestopt worden, met de innerlijke vrede en vergeving. Mettertijd zal dit komen en het zal niet lang meer duren tot het inzicht er is, dat de verwoestingen die oorlogen aanrichten geen enkele zin hebben. Dan gaan partijen wel kiezen voor onderhandelen en elkaar accepteren. Kan het nog geen vriendschap zijn, dan kunnen vijanden elkaar wel uit de weg gaan en elkaar met rust laten.

Zoveel Ik kan, zonder de vrijheid van keus van de mens te belemmeren, help en ondersteun Ik hen met Mijn liefde tot waar leven in vrede met elkaar. Maar nu woedt er nog veel wat mensen aanzet tot gevechten over en weer, dan eens hier, dan eens daar. Het is een blindheid, een gemis aan contact met Mij. De mens heeft keus. Maar hij zal ook zelf moeten leren wat de beste keus is en waar hij het beste advies kan krijgen. En dat is wat hij door zijn eigenbelang juist nog niet ziet. Dat is daarom het belangrijkste voor de mens om te leren: het eigenbelang los te laten, de eigen ideeën los te laten en te vertrouwen op Mij, op ware liefde en haar ware wijsheid.

Hemels Brood 1952

Je kunt het zelf nog zo goed bedoelen, maar er zijn altijd mensen om je heen die andere belangen hebben dan jij vermoedt, die hun eigenbelang boven het gezamenlijk belang stellen en niet willen delen, terwijl jij verwachtte dat ze zouden delen. Maar ieder heeft de vrije keus en veel mensen kiezen voor zich, voor eigen voordeel, ook al doet dat anderen tekort. En in die vrijheid van keus moet Ik hen allemaal laten. Want ieder mens heb Ik die vrijheid van keus gegeven en ieder mens is uniek en reageert anders, kiest anders, handelt anders. Zo is er veel wat de mens kiest in eigenbelang en voor eigen voordeel en zo is er veel wat met de liefde niet in overeenstemming is. Maar dat wordt door Mij toch allemaal zo ingepast in Mijn ordening, dat het de mens ten goede komt.

Elke uitwerking van niet-liefde lijkt mensen tekort te doen en zo is het ook. Maar Mijn ordening heb Ik zo ingesteld dat het uiteindelijk toch niemand werkelijk tekort doet. Hoe dat kan, is voorlopig nog Mijn geheim. Maar wie door daden van niet-liefde tekortgedaan wordt, hoeft toch niet bang te zijn, want het zal hem meer dan eens vergoed worden tot hemels welzijn. Alleen, daar is nog wel even geduld voor nodig. En het is niet altijd direct zichtbaar. Soms neemt het tijd voordat de gevolgen van het tegenovergestelde van liefde vergoed worden. Heb dan geduld en vertrouw erop dat het door Mijn hand van liefde toch vergoed gaat worden. Weet te wachten en er op te vertrouwen dat Mijn liefde in wijsheid alles goedmaakt.

Hemels Brood 1953

Een verminkte samenleving geeft een vertroebeld beeld van wat eigenlijk Mijn Schepping is. Door dit vertroebelde beeld raken veel mensen in verwarring en weten niet meer hoe met alles wat om hen heen gebeurt om te gaan. Het is niet steeds onwil wat mensen doet afdwalen van liefde. Er is heel veel onwetendheid door de verduistering die op dit moment plaatsvindt. Maar ook de mensen die het licht wel kunnen zien, raken verduisterd door alle verminkingen in de samenleving. Al het goede en liefdevolle lijkt geen uitwerking meer te hebben en het lijkt ook niet meer zo veel uit te maken of je in liefde naar iemand reageert. Er is een verharding bij mensen gaande die het ware gevoel van liefde belemmert en zo dringt liefde niet meer genoeg tot hen door.

Ja, Ik zie dat allemaal en Ik laat dat niet zo verder gaan. Wees daarom gerust. Nog een kleine tijd en de mens zal Mij weer ontmoeten. Ik zal er zijn in alles en iedereen, zoals Ik er nu al Ben in alles en iedereen. Maar de mens zal dan tot het inzicht komen dat Ik in alles en iedereen Ben. Maar het zal op de tijd zijn die Ik daarvoor uitgekozen heb en die er het beste moment voor is. Heil en zegen brengend aan iedereen. Wees gerust, jullie Schepper rust niet, maar is in volle actie om de liefde in alle harten terug te brengen.