Hemels Brood 1892 t/m 1922

Hemels Brood 1892

Wonderen kunnen gebeuren, elke dag. Maar of je ze ziet als een wonder, ligt er helemaal aan. De een beschouwt dit als een wonder, de ander dat. Meestal beschouwt iemand iets als een wonder, als het hem onmogelijk schijnt dat dat gebeurt. En zo is er veel wat voor het menselijk denken een wonder is. Wat hem zelf niet lukt om voor elkaar te krijgen, is er opeens toch. Bijvoorbeeld, een misstap, bijna gemaakt bij het oversteken, wordt door een innerlijk waarschuwingssignaal net op tijd voorkomen.

Mensen zeggen dat zij Mij niet zien. Maar het besef een wonder mee te maken en het besef dat dit wonder van Mijn Hand komt, is de geestelijke manier van Mij zien. En dat is belangrijker dan Mij in een natuurlijk lichaam zien. Want eigenlijk zie je Mij dan niet, want Mijn eigenlijke Zijn is niet dat lichaam. Dus waarom willen mensen nu toch Mij in een natuurlijk materieel lichaam zien, wat ook op aarde slechts een omhulling is en het werkelijke Zijn verhult? Het is juist jullie opgaaf om uit die omhulling te komen, om die te overstijgen, de materie te overstijgen, want die materie is niet het werkelijke leven.

Ik Ben het werkelijke leven en het werkelijke leven heeft geen materieel omhulsel, zoals het lichaam van jullie op aarde een materieel omhulsel is. Maar in Jezus Christus heb Ik Mij getoond in een materieel omhulsel, omdat dat een betekenis had voor jullie allemaal, voor jullie afdwaling van liefde. Eens zullen jullie het geestelijke zien zonder materie, wat voor jullie nu nog alleen het besef is, maar dan net zo helder voor je innerlijk oog verschijnt, als op aarde de materie te zien is. Alleen is wat je dan op die manier ziet geen aardse materie, maar geestelijke waarheid.

Hemels Brood 1893

Wie is je vriend en wie is je vijand? Soms kan iemand een langere tijd je vriend zijn en dan opeens slaat de vriendschap om in vijandschap. Waar komt dat zo plotseling vandaan? En soms kun je voor langere tijd een vijandigheid van iemand bemerken en dan gebeurt er iets en de vijandschap is gewijzigd in een ware vriendschap. Waar zit dat dan in? Veel heeft te maken met elkaar wel of niet verstaan, elkaar beluisteren en elkaar serieus nemen, elkaar in de juiste waarde laten. Maar ook het ego, het willen, het willen bepalen speelt daarbij een grote rol. Hoe gemakkelijk kun je je eigen willen loslaten ter voorkoming van onenigheid? En hoe ver gaan de eisen van die ander, om in vriendschap te willen blijven of komen?

Wat is het gemeenschappelijk belang en wat zijn de tegenstellingen? Er zouden geen tegenstellingen zijn, als alle mensen steeds vanuit een gezamenlijk belang hun keuzen van handelen zouden maken en daarbij allemaal zouden uitgaan van Mij, van Mijn liefde, van het ware leven. Want alle mensen die van Mij als de Enig ware Bron uitgaan, zullen met elkaar niet in tegenstelling komen, want uit Mijn Bron zal nooit iets komen, wat tot een tegenstelling onder mensen kan leiden. Ik heb alle mensen lief. Maar bij mensen zijn vaker tegenstellingen door tegenstrijdige belangen. En nogal eens kiezen mensen met hun handelen dat wat in tegenstelling is tot wat zij uit Mijn Bron kunnen putten.

Maar zij zijn vrij en mogen hun eigen weg kiezen. Ik laat hen hun vrije keus. Ik maak er geen punt van, als je niet met iedereen in goede vriendschap kunt blijven. Maar laat het niet van jou afhangen. Houd iedereen in liefde in je hart, vriend en vijand. Eens valt alle vijandschap weg en is iedereen met elkaar bevriend. Eens houdt alle afdwaling van liefde op en blijft alleen de ware liefde over, het ware leven. In vrijheid zal alles goed komen. Niet gedwongen, maar in vrijheid.

Hemels Brood 1894

Voor alles op aarde is een eerste keer. Maar het ware leven is eeuwig en heeft geen begin en geen einde. Ik Ben zonder begin en zonder einde. Dat is voor een mens niet voor te stellen en daardoor kunnen mensen dat ook moeilijk begrijpen. Toch is het zo en niet anders.

Maar er is nog meer dat de mens zich niet kan voorstellen en er toch is. Veel, heel veel meer. En van alles wat er wel is, maar door de mens niet voor te stellen is, kunnen de meeste mensen niet geloven dat het er werkelijk waar is. Daarvoor is een vertrouwen nodig, zonder precies alles te weten. Degenen die voor hun handelen uit liefde putten, putten daarbij ook vertrouwen en zij hebben er daardoor geen moeite mee, om datgene van Mij aan te nemen, wat voor hen met het verstand niet te overzien is.

Een deel is niet het geheel en toch maakt het deel uit van het geheel. Een zaadje is niet de boom en toch heeft het de hele boom in zich. Ook al heeft het zaadje op zich niet de totale kennis, als Ik het van de juiste voorwaarden voorzie en op de juiste plaats terecht laat komen, groeit het uit tot die boom die het in zich heeft.

Als Ik dat met een klein zaadje kan doen, zou Ik jullie dan niet allemaal tot hetgeen je in je hebt van het ware goddelijke leven kunnen laten uitgroeien? Je kunt op Mij vertrouwen.

Hemels Brood 1895

Veel van wat mensen kiezen is op hun plezier gericht. De aanbieder van koopwaar doet dit niet om de mens werkelijk plezier te bezorgen, maar om eraan te verdienen. En de afnemer is alleen op zijn eigen genoegen uit. Zo blijft hun handelen zonder de ware liefde. Is het dan niet de bedoeling dat mensen plezier hebben?

Zou Ik de mens geen plezier gunnen? Ja, er zijn kerkgemeenschappen waar haast geen plezier is en alles streng gedaan wordt naar wat zij als regel uit de Bijbel halen. Denk je dat Mij dat plezier doet, dat dat de bedoeling is? Niet in het minst. Want Ik zie jullie allemaal het liefst helemaal blij en gelukkig.

Alleen, waar de meeste mensen denken blij en gelukkig van te worden en waar Ik van weet dat je er blij en gelukkig van wordt, is heel verschillend. En vooral, waar je blij en gelukkig van blijft. Dat is niet wat je voor jezelf uitzoekt en neemt, zonder daarbij om anderen te denken. Degene die van alles aanbiedt, is vooral uit op eigengewin en eigenbelang en is er niet op uit om anderen een plezier te doen en voor het welzijn van anderen te zorgen. En voor degene die het aangebodene aanneemt, is het eveneens eigengewin en eigenbelang, hij besteedt alleen voor eigen genoegen. Liefde is hun drijfveer niet, maar hebberigheid. Daarmee is voor beiden een werelds belang gediend. Terwijl alleen dat wat uit ware liefde gebeurt, de ware gelukzaligheid teweegbrengt, wat allebei op die manier missen.

Hemels Brood 1896

Elke goede wil is Mij welgevallig, dat wil zeggen, heeft Mijn zegen. Daar Ben Ik om de goede wil ook verder te helpen, door allerlei moeilijkheden heen die de goede wil teniet kunnen doen. Maar het is ook voor de mens een strijd om in alle omstandigheden vast te houden aan de goede wil en zich niet te laten verleiden tot boosheid en ongeduld als anderen om hem heen geen goede wil tonen en het gemoed bezwaren.

Geduld en liefde is dan nodig en Ik sta paraat om daarin te steunen als de goede wil aanwezig is en men niet toegeeft aan de verleiding tot het tegenovergestelde. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar het is te doen en wie meer en meer de weg vindt om vast te houden aan de goede wil, die zal ook meer en meer de kracht vinden die Ik hem geef om vast te houden aan de goede wil en meer en meer groeien in liefde.

Niemand is al volmaakt en iedereen krijgt zijn opgave om aan te voldoen in goede wil. Wie volhoudt, bereikt een vast punt waarbij geen verleiding meer effect heeft, omdat de goede wil sterker is. Omdat de ware liefde sterker is. Om dat te bereiken is er voor iedereen een weg te gaan, met vallen en opstaan, tot er geen vallen meer is, omdat de verleiding geen greep meer heeft en de goede wil sterk en blijvend als een zegen van Mij aanwezig is en blijft. In Mijn zegen overwint de liefde.

Hemels Brood 1897

Er is zoveel wat niets met liefde te maken heeft en wat de mens dus zou moeten laten. Maar het lukt hem niet, de verleiding is meestal te groot. Zo blijft er heel veel afdwaling van liefde en dat roept ook weer een reactie op, die niet naar ware liefde is. Het is moeilijk en vraagt veel kracht om ondanks tegenslagen, ondanks tegenwerkingen, vast te houden aan ware liefde. In een wereld waar steeds weer verklaringen gegeven worden om afdwaling van liefde acceptabel te maken, is het niet gemakkelijk om de weg van zuivere ware liefde vast te houden.

Toch, in alles Ben Ik en dat betekent dat nog steeds en altijd ware liefde de basis is van bestaan en wording. Hoe afwezig ware liefde ook lijkt te zijn, door Mijn aanwezigheid in alles en iedereen, is de ware liefde nooit werkelijk weg of uitgeschakeld. Hoezo zou die weg van liefde er niet kunnen zijn, als het leven ware liefde is? En altijd leven er mensen, dieren en planten. Altijd leef Ik en daarmee leven ze allemaal, door ware liefde. Daarom is niet de liefde het euvel, maar de keus van de mens om zich daarmee niet te verenigen. Juist die vereniging van de mens met Mijn ware, eeuwig gelukzaligmakende liefde, juist die bereidheid, daar is gebrek aan en dat wordt gemerkt, dat wordt gevoeld. Maar de liefde is altijd aanwezig. Ik Ben altijd aanwezig.

Hemels Brood 1898

Wie zich tot Mij wendt, zal nooit bedrogen uitkomen. Wie zich tot Mij wendt, zal Ik altijd helpen en ondersteunen met Mijn liefde. Mijn liefde is er altijd voor iedereen, maar eenieder heeft de vrije wil en de vrije keus en juist pas als Ik gevraagd word om hulp en steun, kan Ik het op de best mogelijke manier geven, tenminste als diegene die Mij vraagt, oprecht is, in waarheid en het ook aan Mij overlaat, op Mij ten volle vertrouwt. Want Ik moet iedereen de vrije wil en de vrije keus laten.

Niet dat Ik Mijn liefde niet geef, als iemand niet naar Mij toekomt en Mij er niet om vraagt, maar dan heeft diegene zelf een deel van het stuur over zijn leven in handen, dat deel is zijn eigen keus, en dan gebeurt datgene wat met zijn eigen keus samenhangt. Wie dat echter weet los te laten en Mij vraagt en ook werkelijk in het volste vertrouwen de leiding aan Mij overlaat, die zal Mijn zegen ervaren en oplossingen vinden die in alle opzichten goed zijn.

Maar, wees er daarbij wel op verdacht, dat die oplossingen niet altijd de verwachte of gewenste oplossingen zijn. Want wat in Mijn geest is en wat in geestelijke zin voor iemand het beste is, kan heel verschillend zijn van wat diegene als wens heeft of als idee van wat het beste is. Ik heb een oprecht vertrouwen nodig en een volkomen overgave om het stuur in handen te mogen nemen. Het grote levensstuur van de Schepping heb Ik altijd in Handen, maar de eigen wil en de vrije keus is een deel van het eigen stuur wat Ik niet overneem, in al Mijn liefde niet overneem, voor Ik daar oprecht om gevraagd word. Dan kan Ik pas werkelijk goed doen, als ook het oprechte, volle vertrouwen er is.

Hemels Brood 1899

Van alles wat Ik iemand aanraad, is het niet de bedoeling dat hij het klakkeloos doet als een opdracht van Mij. Want het zal pas de juiste zegen opleveren, als hij het doet overeenkomstig het goede gevoel in zijn hart. Als het in het hart als waar en waarachtig op zijn plaats valt en ook uit zijn hart zijn keus is, pas dan zal het de zegen brengen die Mijn advies in zich heeft. Dus wie een advies van Mij krijgt, laat die dat niet opvolgen omdat Ik het hem gegeven heb, maar omdat het in zijn besef van waarheid op zijn plaats valt, omdat het in zijn hart op zijn plaats valt, omdat het in zijn gevoel op zijn plaats valt en omdat hij het er vanuit zijn eigen willen, zijn vrije keus mee eens kan zijn dat het de beste oplossing is, of als hij, in volle oprechtheid, een totaal vertrouwen in Mij en het door Mij gegeven advies heeft en er om die reden volkomen achter kan staan. Als hij zijn eigen denken en willen leeg kan maken en in het volle vertrouwen op Mij het er mee eens kan zijn en het in zijn hart ook zijn volkomen vrije keus is.

Pas dan zal het opvolgen van Mijn advies een ware zegen geven en een ongekende werking hebben tot ver over de grenzen van het menselijk begrip en tot ver over de grenzen van het menselijk vernuft. Wees gezegend in de vrije overgave aan Goddelijke liefde, want daarin vind je het ware volmaakte leven en de totale gelukzaligheid.

Hemels Brood 1900

Alles heeft zijn tijd en zijn plaats. In alles is voorzien, voor iedereen is gezorgd, maar het staat daarbij wel allemaal in samenhang met elkaar, met Mij, met het doel van de Schepping en met de vrijheid van keus van de mens. Die samenhang vormt het geheel en dit geheel is niet een statisch, maar een voortdurend veranderend geheel, om te komen tot volmaaktheid van liefde en om te komen tot een opperste gelukzaligheid voor alle mensen. Dat lijkt een utopie en in het menselijk wereldse is het ook een utopie, lijkt het nooit mogelijk om dat te verwezenlijken.

Maar Wie zou Ik zijn, als eeuwig ware volmaakte liefde, als Schepper, God en Vader, als Ik dat niet zou weten te bereiken voor al de Mijnen, voor al Mijn schepselen? Maar Ik wil dat niet zomaar bereiken, Ik wil daarbij dat ieder mens zich ook zelf van die ware volmaakte eeuwige liefde bewust is en vanuit dit bewustzijn leeft en de daarmee gepaard gaande gelukzaligheid ervaart en beseft. De weg daar naartoe is deze aarde, met alles erop en eraan, de gang over deze aarde maakt dat mogelijk, maakt dat wat het hoogste hemelse goed is  voor alle mensen en voor iedereen beschikbaar, bereikbaar.

Maar alles heeft  in dat opzicht een zekere tijd en een bepaalde plaats. Niet zomaar, maar om goede redenen, zodat iedereen de gelukzaligheid van ware liefde in een zelfbewust bestaan, bewust blijvend kan ervaren.

Hemels Brood 1901

De werkelijke Bron en plaats waar je Mij kunt ontmoeten is in jezelf, in je hart in het centrum van je gevoel waar je in alle oprechtheid zonder eigenbelang jezelf en Mij Bent. Daar is in alle werkelijkheid je mogelijkheid om Mij te ontmoeten. Maar er zijn ook plaatsen in de natuur waar de zuiverheid van de natuur in een zeker contact staat met het ware geestelijke leven, op een manier die het materiële loslaat en een verbinding legt tussen het Goddelijke, de Bron van leven in jezelf, en het aards natuurlijke leven. Daar staat het materiële direct in verbinding met het ware geestelijke leven. Van deze plaatsen zijn er weinig en net zoals velen voorbijgaan aan de plaats van ontmoeting met Mij in hun hart, zo gaan ook velen voorbij aan die verbindingsplaatsen van zuiverheid en verbondenheid van het materiële aardse met het zuiver geestelijke.

Daar waar het zuiver geestelijke contact maakt met het natuurlijk materiële, wordt het bestaan op aarde in een geestelijk verband in beeld gebracht. Of wel, het ware geestelijke leven weerspiegelt zich daar in de vrije natuur. Het helpt de mens in zichzelf die ware Bron van leven te voelen, te ontdekken en te verstaan. Het helpt de mens om dan in zichzelf tot die enig ware Bron te komen en te beseffen dat hij die Bron in zichzelf overal in de wereld kan bereiken, waar hij ook is, met wie en in welke situatie dan ook, hij zal dan kunnen beseffen dat het ware leven niet buiten hem is, maar in hem, in zijn hart, in zijn gevoel, in zijn wezen, welke van oorsprong Goddelijk is.

Hemels Brood 1902

Strijd om de verleiding tot het tegengestelde van liefde te weerstaan in jezelf is een juiste strijd. Maar strijd om je gelijk, om eigenbelang, om te krijgen wat je hebben wilt, is toegeven aan de verleiding van eigenliefde, eigenbelang, eigen willen, aan het tegenovergestelde van liefde. Met wat in de Bijbel staat, dat het Koninkrijk Gods met geweld naar je toe getrokken moet worden, is dan ook bedoeld, dat het strijd kost om de verleiding te weerstaan en die strijd is in de Bijbel bedoeld. Maar op dat gebied wordt weinig of geen strijd gevoerd, terwijl door de eeuwen heen enorme oorlogen zijn uitgevochten, niet om waarlijk in liefde te komen, maar om anderen te overwinnen, om bezit en macht te vergroten, om roem en uit eigenbelang.

Wie luistert voor zo’n oorlog naar de bazuin om oorlog te gaan voeren? Mensen die de waarheid van leven niet kennen, die in zich verblind zijn, omdat zij zelf in hun eigen leven nog niet de juiste levensweg van ware liefde gevonden hebben. Want wie zou zo’n oorlog binnen stappen en strijd leveren voor het tegenovergestelde van liefde, als hij in waarheid wist wat het ware leven is en welke strijd wel juist is?

Daarom zeg Ik jullie hier, dat de enig juiste strijd is: de strijd tegen de verleiding om af te dwalen van ware liefde. En dat is alleen een strijd in jezelf, om in jezelf de verleiding te weerstaan en in nederigheid bij ware liefde te blijven. En geloof Me, daar heb je je handen al meer dan vol aan. Daar heeft iedereen, als hij het zou beseffen, zijn handen al meer dan vol aan. Geen oorlog of strijd onder elkaar dus, maar in jezelf, om tot ware liefde komen, dat is de enig ware weg in Jezus Christus.

Hemels Brood 1903

Wie doet wat er in zijn vermogen ligt, doet genoeg en hoeft zich er geen zorgen over te maken of hij wel genoeg doet. Hoe wil je meer kunnen doen dan je kunt? Of denk je heus dat Ik meer van je verwacht dan je kunt en dat Ik je niet meer liefheb omdat je niet meer doet, terwijl je niet meer in je vermogen hebt? O, dan vergis je je, want Ik weet heel goed wat je vermogen is en Ik zal je heus niet tot meer pressen. Wat Ik je wel kan zeggen, is dat je je vermogen kunt uitbreiden. Heel Mijn vermogen kan jouw vermogen zijn. Alleen is daar wel een zekere inzet en verandering bij jezelf voor nodig. En zie, ook die verandering die daarvoor nodig is om tot een groter vermogen te komen, eis of verwacht Ik niet van je, het is aan jou of je die nodige inzet wilt geven, het is aan jou of je die nodige verandering wilt ondergaan.

Voor Mij hoef je niet meer te doen of te zijn dan je kunt. Maar voor de wereld moet je dit vaak wel, of voor jezelf vaak wel. Maar dat is voor de wereld, voor jezelf. En het is ook vaak niet het vermogen wat Ik bedoel nl.: het vermogen om tot volkomen leven te komen en de totale gelukzaligheid te bereiken. Het is mogelijk, maar van Mij is het geen eis en Ik straf je ook niet als het je nog niet lukt. Als Ik je niet dwing, dwing jij dan ook jezelf niet. Laat Mij je bij de hand nemen en haast ongemerkt groeit je vermogen in Mij, waar leven, ware liefde.

Hemels Brood 1904

Als je bidt, komt het erop aan hoe je bidt. Het ware bidden komt uit de stille liefde uit het hart. Ware liefde heeft geen eigengewin ten koste van wie dan ook voor ogen. Het ware bidden is dan ook vrij van eigenbelang en eigen willen. Het kan om steun in moeilijke tijden gaan, maar dan vrij ten aanzien van na-ijver ten aanzien van anderen, vrij van hoogmoed, vrij van vergelijking met anderen.

Het ware bidden is nederig en dankend, vertrouwend op Mijn liefde voor alle mensen en Mijn wijsheid, die alles voor iedereen ten goede doet komen in volkomen liefde. Het ware bidden vraagt Mij om de juiste wijze raad, voortkomend uit ware belangeloze liefde. Het ware bidden komt uit het hart dat vol liefde is en naar de meest liefdevolle oplossing zoekt voor alle betrokkenen, zonder aanzien des persoons, zonder iemand uit te sluiten om wat men denkt dat hij is of niet is. Want allen zijn Mijn schepselen en iedereen heb Ik evenveel lief.

Niet dat de afdwalingen van liefde van mensen voor hen geen gevolgen hebben, want dat is wel het geval. Maar ook die gevolgen worden uit Mijn liefde geleid. En ook dat wordt door het ware bidden ondersteund. Ook dat is waar gebed, Mijn liefdevolle leiding vragen over alles wat afwijkt van ware liefde en erop vertrouwen dat in Mijn liefde alles gedragen is, al lijkt het nog zo moeilijk. Mijn liefde draagt het.

Hemels Brood 1905

Wie te goeder trouw handelt naar datgene wat hij voelt in zijn hart, zal gehoord worden. En al zal hetgeen hij doet misschien niet het resultaat hebben dat hij verwachtte, het zal toch een zegen in zich dragen. Een zegen die zich uitstrekt in de totale oneindigheid. Want zegen is verbonden met alles wat uit liefde, uit het hart gedaan wordt en waar op geen enkele manier een eigen voordeel aan verbonden is voor die persoon. Want liefde heeft nooit eigenbelang voor ogen, is deemoedig, waarachtig en volkomen betrouwbaar.

Toch, een goede wil staat niet altijd gelijk aan een volkomen overzicht van de situatie. Daarom kan het resultaat wel eens heel anders uitpakken dan bedoeld en verwacht. Dat komt omdat alles met elkaar in verbinding staat. En het goede, het goed bedoelde, moet dan ook in goede aarde vallen. Als dat niet zo is, kan het niet zo uitgroeien als wel bedoeld was. Dat heeft diegene niet in de hand, maar dat ligt het wel in Mijn Hand. Want Ik weet en zie alles en elk verband is Mij bekend. Hoe het in het hart van de ander gesteld is, weet Ik en daaraan ligt het ook hoe het goed bedoelde zijn uitwerking heeft.

Maar neem dit van Mij aan, al heb je het nog zo zuiver en goed in liefde bedoeld, dat bepaalt nog niet of aan je verwachtingen voldaan wordt. Wel zal het Mijn zegen dragen, wat voor iedere betrokkene het beste zal geven. Voor iedereen op de juiste manier, met het beste resultaat  voor geestelijke groei. Houd dat voor ogen, Mijn Hand zet het om naar geestelijke groei, groei in liefde tot volkomenheid.

Hemels Brood 1906

Als je alles van Mij zou weten, zou je ook alles van jezelf weten. En het klinkt misschien raar, maar op dit moment kun je beter nog niet zomaar opeens alles van jezelf weten. Het zou je teveel terneerdrukken, het zien van je onvolmaaktheid zou je te veel terneerdrukken. Deze onvolmaaktheid is een aardse situatie, waar je doorheen gaat om tot het eigen zelfstandige ware leven in volle liefde te kunnen komen. Stap voor stap en niet alles in één keer. Zo leer je zelf te onderscheiden, te kiezen, verantwoordelijkheid te nemen, zo leer je waarlijk te leven.

Die onvolkomenheid is niet je ware oorspronkelijke zijn, welke je in volmaaktheid bent. Het is een tijdelijke vorm waarin je geplaatst bent, waarin alle mensen op aarde geplaatst zijn. Op aarde is er licht en duisternis en alles is daartussenin zo geplaatst dat de mens kan leren tot volkomen licht te komen, uit zijn eigen vrije keus. Je zou niet in één keer het volkomen licht kunnen verdragen en je kunt ook niet de volkomen duisternis verdragen. Daarom is er een afscherming om zowel licht als duisternis te kunnen zien. De duisternis zal uiteindelijk door het licht verdreven worden en het licht zal voor iedereen tot volmaaktheid zijn en gezien worden. Maar alles stap voor stap. Wat baat het je om in een plotselinge overdaad ten onder te gaan?

Daarom heeft het geen zin, meer te willen zien dan goed voor je is, meer te willen doen, dan je kunt. Laat de grenzen die er zijn je bescherming van Mij zijn en op z‘n tijd zullen zij wijken en het licht zal je meer en meer laten zien, terwijl het de duisternis doet wijken en je er ook sterk genoeg voor bent. Alles op zijn tijd, je zult het zien!

Hemels Brood 1907

Het beste in elke situatie is het, je hart op liefde te richten. Maar hoe richt je je hart op liefde en voorkom je irritatie, verwijten, boosheid, teleurstelling, frustraties die plaats innemen in je hart en de stroom liefde blokkeren? Daarvoor zul je naar je eigen centrum moeten gaan en bij jezelf gaan zien wat je eigenlijke eisen aan het leven en aan anderen zijn. Kijk bij jezelf waar je eigenlijk aan vast wilt houden en waarop je de verwachtingen van het leven baseert, want daarop baseer je ook je verwachtingen van anderen en van je eigen handelen.

Kijk in jezelf of je in je basisideeën en verwachtingen afwijkt van ware liefde. En als je in je eigen centrum afwijkt  van ware liefde, dan zal zich dat voortzetten in je handelen. Als je dat handelen wilt wijzingen, maar je kijkt niet eerst in het centrum van jezelf, dan lukt het niet of nauwelijks om werkelijk iets aan je handelen te veranderen en je raakt erdoor vertwijfeld en geeft het op, want het lukt je toch niet. Elke keer als je denkt: en nu overkomt het me de volgende keer niet weer, overkomt het je toch. En dat heeft ermee te maken, dat je de afwijkingen van liefde in je centrale gevoelsdenken niet hebt bekeken en niet hebt aangepakt om je handelen weer naar liefde te brengen. Vraag Mij om samen met jou naar je centrale ik te kijken en sta daarbij open voor Mijn advies, neem Mijn liefdevolle hulp aan, dan verander je in je centrale zijn naar meer liefde en zal je handelen mee veranderen.

Hemels Brood 1908

Als kind denk je als een kind, weet je als een kind, maar als je volwassen bent geworden, denk je volwassen en weet je als een volwassene. Je overzicht van dingen is ruimer, maar je onbevangenheid heeft zich verkleind. Kon je de onbevangenheid van het kind maar bewaren in de volwassenheid. Maar zo is het niet. Wat wel mogelijk is, is de omzetting van deze onbevangenheid in vertrouwen, volkomen vertrouwen in Mij, je Schepper en hemelse Vader. Want de onbevangenheid van het kind is zo, omdat het nog niet alle ellende van de wereld ziet, omdat het de leugen en het bedrog, wat in de volwassenheid speelt, nog niet in die omvang kent, alsof iedere volwassene volmaakt is.

Maar gaandeweg komt het kind erachter dat niet alle volwassenen volmaaktheid zijn, dat ook volwassenen soms zelfs meer liegen en bedriegen dan dat hij misschien met vriendjes heeft meegemaakt. En hoe groter het kind wordt, des te meer gaat hij de boosheid en het ongemak ervaren van wat er in de wereld, die hij als volmaakt zag, aan leugen en bedrog aanwezig is. En met die groei en dat besef verliest het kind zijn onbevangenheid. Als aan het kind  een juist besef van Mijn bestaan gegeven is, kan de onbevangenheid worden overgenomen door vertrouwen in Mij. Maar nogal eens blijft de groei in geestelijk opzicht, en daarmee het besef van Mijn bestaan als leven gevende Schepper en hemelse Vader, tot een minimum beperkt.

Waar zal de volwassene zich dan naar richten? Veelal naar de wereld, daar liggen in zijn beleving zijn levensmogelijkheden. Hij richt zich naar de wereld, want een andere mogelijkheid kent hij nauwelijks of niet. Daarom Ben Ik in de wereld gekomen, om al diegenen te redden en de gelegenheid te geven Mij toch te leren kennen en het verlies van hun onbevangenheid toch om te zetten in vertrouwen in Mij, het ware leven, en hen te helpen de wereld de rug toe te keren. Want zo Ben Ik, als het Licht der wereld op aarde gekomen om iedereen tot licht te brengen, om iedereen tot liefde te brengen, want Ik heb jullie allemaal lief en voor iedereen is het levende paradijs opengesteld. Kom allemaal, leg je wereldse lasten af, vertrouw op Mij en kom tot rust, komt tot het hemels Paradijs. Nu en eeuwig. Amen.

Hemels Brood 1909

Er is nog een enorm onbekend gebied voor de mensen. Er is nog zoveel voor hen te ontdekken en te begrijpen. Eigenlijk is er in geestelijk opzicht nog nauwelijks iets ontdekt of begrepen. En toch denkt de mens dat hij ondertussen heel veel weet. Hij denkt, maar zijn voelen blijft daar ver bij achter. Voelen van waarheid, voelen van zuiverheid, voelen van begrip, voelen als weten, bij wie is dat zuiver, wie kan daarop ten stelligste vertrouwen? Nee, het denken, het bewijzen, dat is de leidraad voor alles en via het voelen kan niets meer gezegd worden.

Het voelen is niet de emoties die bij gebeurtenissen kunnen opkomen. Het voelen is zonder meer zeker weten, zonder dat daarover nagedacht is. Maar dat kan niet, overal moet over nagedacht worden met het verstand. Niets kan ingeschat worden met het gevoel. Want alleen het verstand geeft feiten, het gevoel bewijst niets, veronderstelt alleen. Ja, het gevoel is een enorm onbekend gebied en een heel belangrijk gebied, wat je alleen kunt betreden als het verstand tot stilstand gebracht is. In zo‘n stilte van het verstand, kun je gaan leren luisteren naar je ware gevoel, want daar kan ieder mens contact maken met Mij, ieder op zijn eigen wijze. Voor de een zal dat een Stem zijn, voor de ander een weten. Maar het zal altijd verbonden zijn met een gevoel van waarheid en liefde.

Het zal niet zomaar een stem en zomaar een gevoel zijn. Het zal altijd ware pure liefde zijn en goedheid brengen voor iedereen. Het ware voelen is zonder eigenbelang, zonder dwang, geduldig, in de vrijheid van je ware zelf, welke in waarheid en liefde je laat weten wat goed is, wat juist is, wat de meest optimale situatie geeft voor iedereen. Iets wat geen menselijk denken ooit voor elkaar kan brengen. Het gevoel, dat bij mensen ook wel intuïtie genoemd wordt, is zo weinig ontwikkeld en zo weinig in gebruik, daardoor is er bij mensen in hun bewustzijn nog maar zo weinig bekend over het ware gelukzalige leven. Maar de tijd komt dat beseft gaat worden wat waar leven is en wat waar leven betekent. Want tot nu toe is het ware leven nog nauwelijks geleefd. Kom allemaal, sta op uit de dood en leef! Ik heb je lief, jullie allemaal.

Hemels Brood 1910

Voor wie buigt de mens, voor wie geeft de mens zijn leven, wat is voor de mens belangrijk? Hij buigt voor wie hem geld geeft, hij buigt voor wie hem roemt, eert. Hij buigt voor alles wat hij krijgen kan en wat hij hebben wil. Voor geld en gewin geeft hij zijn leven, want dat is voor de mens belangrijk. Voor de één wat meer dan voor de ander, maar belangrijk is het voor bijna iedereen en zo buigt ook bijna iedereen wel voor geld, voor macht, voor roem, voor eer. Maar wie buigt er voor Mij, voor ware liefde? Wie laat het geld los en zet er liefde voor in de plaats, wie laat macht, roem, eer e.d. los en zet er liefde voor in de plaats?

Ja, er zijn er een paar die het proberen, maar erg ver komt eigenlijk niemand. Als het niet Mijn liefde zou zijn, dan zou er op aarde al helemaal geen liefde meer te vinden zijn. Maar de aarde is niet bedoeld als een plaats waar de mens door gebrek aan liefde ten onder gaat. De aarde is bedoeld een plaats te zijn waar de mens leert waaraan hij ten onder kan gaan en wat hem het eeuwig ware leven geeft. De aarde is bedoeld hem het onderscheid te leren maken tussen dood en leven. De aarde is bedoeld de mens tot het ware leven te brengen uit eigen vrije keus, om in een van zichzelf bewust bestaan tot totale eeuwige gelukzaligheid te komen. Zo is de aarde bedoeld en zo is de werking op aarde nog steeds.

Er zijn verschillende wegen op aarde te gaan. En daar zijn wegen bij, die de mens heel direct bij de totale gelukzaligheid brengen. Maar er zijn ook wegen bij, die de mens veel meer tijd kosten, langer duren en onaangenamer zijn. Er zijn enorme omwegen. De mens maakt zijn keuzen en met zijn liefde krijgt ieder mens een juiste weg te gaan. Alle wegen leiden naar hetzelfde doel, het eeuwig ware, gelukzalige leven. Maar wie zich buigt voor geld, roem, macht, die gaat een andere weg dan degene die dat allemaal los kan laten en zich kan buigen voor Mij, voor liefde. Want wie Mij eert, brengt ware liefde tot uiting, het ware leven.

Hemels Brood 1911

Er zijn momenten dat een enkel mens zijn hart dicht bij het Mijne heeft, dat de eenheid van Zijn hem een impuls van ware liefde kan geven en dat hij die kan doorgeven. Maar heel veel gebeurt nog alleen door Mijn genade. De mens blijft veelal achter in ware liefde. Niet omdat er geen mensen zijn die ernaar streven, maar zo weinig zijn er maar die tot de nodige ware nederigheid kunnen komen en alles wat geld, roem en macht oplevert, los kunnen laten.

Ik heb het dan niet speciaal over mensen die wereldberoemd zijn en miljonairs en leiders. Ik heb het dan eerst ook over de doorsnee mens die eigenlijk met niemand iets verkeerds in de zin heeft, die eigenlijk rustig leeft, zijn werk doet en zijn pleziertjes zoekt. Van al die mensen die zo gezapig leven, zijn er vooral die in hun keuzes van handelen toch de meeste tijd zich laten leiden door dat wat zij voor zichzelf graag willen, door dat wat voor hen het meeste voordeel oplevert, enzovoorts. Het lijkt allemaal zo gewoon. En het zijn er zoveel die op die manier leven. Maar stel je voor dat juist die allemaal tot het ware handelen uit liefde zouden komen, dan zou dat een enorme ommezwaai geven. Het is dan ook belangrijk dat die eenvoudige mensen met elkaar tot ware liefde komen, want juist dat bewerkt de ware vrede onder alle volkeren en het ware leven in liefde voor iedereen.

Hemels Brood 1912

Hoe zeker kan een mens zijn over alles wat hij denkt te weten, denkt te kunnen, denkt te beseffen? Is het niet zo, dat steeds nieuwe informatie het weten doet toenemen, steeds verdere oefening hetgeen  iemand kan, verbetert en dat nieuwe informatie ook vaak opvattingen en ideeën wijzigt, nieuwe inzichten tot anders handelen aanzetten? Waar je vandaag zeker van weet dat het zo en zo in elkaar zit, kan morgen volkomen anders zijn met nieuwe informatie, die je eerder niet had. Hoe vaak worden regels gewijzigd, wetten herzien, mogelijkheden verruimd of juist beperkt, vaak onverwacht of ongewenst, vaak zonder werkelijke verbetering?

Waar kun je dan je handelen nog op baseren, waar is dan nog een vast punt wat nooit wijzigt, waar je je in alle woeligheid van wijzigingen en nieuwe informatie aan kunt vasthouden? Laat in elk geval waarheid altijd je weg zijn en wijk niet uit naar leugen of bedrog of verdraaiing. Probeer daarbij zoveel mogelijk in liefde te blijven, dat wil zeggen, laat de basis van je doen en laten liefde zijn en laat haat of nijd, verwijt, boosheid of ongeduld los. Want waarheid kan niet veranderen en liefde evenmin. En wie een waar en liefdevol ijkpunt wil voor zijn leven, voor zijn handelen, zijn doen en laten, die kan en mag altijd bij Mij komen. In je hart kun je bij Mij komen en van Mij krijgt iedereen de aanwijzingen die hem de weg wijzen naar eeuwige ware liefde, in de eeuwige waarheid. Werkelijke waarheid die niet vandaag zus en morgen zo is. Want Ik ben altijd Dezelfde en geef altijd het eeuwige ware leven, de eeuwige ware liefde.

Hemels Brood 1913

Doe wat je kunt en geef jezelf tijd om wat je nog niet kunt, je te leren, op Zijn tijd. Je hoeft niet nu direct alles goed te doen, het mag, maar het hoeft niet. Forceren iets te kunnen wat je nog niet geleerd hebt, heeft geen enkele zin, Onder dwang leer je niet gemakkelijk en welk nut heeft het jezelf tot iets te forceren waar het de tijd nog niet voor is en waar de juiste voorwaarden ook nog niet voorhanden zijn?

Stel je wilt iets maken en je hebt daar een aantal onderdelen voor nodig waarvan je er een paar nog niet hebt. Ga je dan met wat je wel hebt toch proberen datgene te maken? En elke keer lukt het niet, want je mist nog een paar onderdelen. Dan is het toch veel verstandiger even te wachten tot je alle onderdelen hebt?

Zo is het ook met sommige dingen die je nog niet kunt. Je hebt daar nog wat meer inzichten voor nodig die je gaandeweg wel zult opdoen. En zonder die inzichten hoef je niet te proberen te kunnen doen wat je wilt, maar nog niet kunt. Beter kun je in nederigheid blijven en jezelf niet forceren, maar accepteren dat je nog mag leren, voordat je al helemaal volmaakt hoeft te zijn. Mijn liefde heeft in alles voorzien voor iedereen, ook voor jou. Neem de tijd die Ik je in liefde geef en weet dat Ik in alles voor je zorg en je begeleid, nu en altijd al.

Hemels Brood 1914

Is er ergens op de wereld of ergens in het heelal iets wat niet door Mij geleid wordt, wat niet door Mij zijn plaats heeft, wat niet door Mij is en kan zijn, bestaat? Is er ergens een levend wezen dat niet zijn leven door Mij heeft en zijn bestaan door Mij heeft? Ik zeg je, alles wat is, alles wat leeft, alles in de totale oneindigheid is Mijn oorspronkelijk idee, Mijn oorspronkelijk zijn en dankt zijn bestaan, zijn leven aan Mij, niets en niemand uitgezonderd. Er is niets en niemand die zich op zichzelf kan beroepen, zonder te erkennen dat zijn oorspronkelijk bestaan uit Mij is en al het eigen besef uit Mij gevoed wordt.

En zo kan Ik laten gebeuren wat Ik wil. Maar alles wat Ik Ben en wil is ware onbaatzuchtige liefde en deze heb Ik al Mijn schepselen gegeven, in een vrij bestaan aan de mens gegeven, om hem tot eenzelfde wezen uit te laten groeien als Mijn Wezen. Daarom schiep Ik de mens naar Mijn beeld en gelijkenis. Dat is door de mens opgevat alsof hij zichzelf tot leven heeft gebracht met een toevallig aanwezige kracht waardoor hij leeft, als uit zichzelf. Kan hij niet inzien dat niets uit zichzelf kan zijn? Hij zal het kunnen zien, want alles heeft Mijn oorspronkelijkheid in zich en alles is in zichzelf met Mij verbonden.

Maar in de vrije zelfstandigheid die Ik de mens gegeven heb, staat de mens zich voor op zichzelf en erkent niet dat hij Mij is en uit Mij voortkomt, leeft door Mijn levenskracht, Mijn liefde. Dat niet erkennen maakt hem blind voor waarheid en werkelijkheid. Pas als de mens in nederigheid zijn afkomst niet meer verloochent, als hij erkent uit en door Mij te zijn, te bestaan, zal hij ook de totale waarheid van leven zich eigen maken in een zelfbewust bestaan. En dat bestaan is totale ware gelukzaligmakende liefde. Wie wil daar geen aandeel in hebben?

Hemels Brood 1915

Elke vergelijking van de wereldse mens met Mij gaat mank. Want alles wat geen ware liefde is, ben Ik niet. Zo zijn er mensen die Mij zien als een oudere, baardige man, wie weet ook nog met een rokende pijp. Ik zeg je, die vergelijking is ver van de werkelijkheid. En zo zijn de meeste voorstellingen die de mensen van Mij hebben ver van de werkelijkheid. Voor de mens die middenin het wereldse leeft en omringd is met veel afwijkingen van ware liefde, is het heel moeilijk om zich Mij in de juiste vorm en omvang, in de juiste wezenlijkheid voor te stellen of Mij te begrijpen.

Het gaat er nu dan ook niet om, zich Mij ten volle in waarheid voor te stellen en Mij al geheel te begrijpen. Het gaat er vooral om, om in jezelf het goddelijk ware te vinden, in jezelf het ware bewuste leven te vinden, in jezelf ware liefde te vinden en je keuzen van handelen daar zoveel mogelijk op af te stemmen. Zoveel mogelijk te luisteren naar de goddelijk ware Stem van liefde in jezelf. Want zo kun je zelf groeien naar het oorspronkelijk goddelijke wezen wat je eigenlijk bent. Zolang je zelf niet weet wie je in jezelf eigenlijk bent, kun je je ook geen juist beeld, geen juiste voorstelling van Mij maken en benadert elk beeld nauwelijks of niet iets van de werkelijkheid. Streef er naar in waarheid en liefde te groeien en je blik zal verruimd worden, je inzichten zullen zich verdiepen en je zult meer en meer zicht krijgen op Mij, Mijn ware Wezen en jouw ware wezen in Mij.

Hemels Brood 1916

Mijn liefde voorziet in alles. En als Ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles. Dus je kunt niets bedenken of Mijn liefde voorziet erin. Hoe afgedwaald een mens ook is, Mijn liefde voorziet in dat wat nodig is om die mens niet verloren te laten gaan. Zo voorziet Mijn liefde in alles, waardoor niets en niemand verloren kan gaan.

Maar het grootste gedeelte van Mijn liefde werkt verborgen voor de mens en wordt door de meeste mensen niet bemerkt als zodanig. Hier en daar wordt de werking enigszins zichtbaar en iemand die zijn ogen open heeft en niet blind is door afdwalingen, kan dit dan zien en bemerken. Hij die dit ziet en bemerkt, voelt een stroom van geluk door zijn hart gaan en zijn hart vult zich met een ongekende warmte. Maar vaker houd Ik de werking van Mijn liefde voor de mens verborgen. Om hem niet in verwarring te brengen, om zijn vrijheid van keus niet te verstoren. Want de vrijheid van keus is pas werkelijk vrij als het niet het geluksgevoel de mens beheerst. Juist het kiezen van de juiste weg, zonder daarvan de ware gelukzaligheid  te voelen, is een ware keus. Al het andere zou een gestuurde keus zijn. Als op een examen de kennis getoetst wordt, is het geen toets meer als de antwoorden op de vragen rechtstreeks uit het boek overgeschreven kunnen worden. Zo is er ook geen ware vrije keus voor de juiste weg, als elke andere weg er niet meer is en er ook geen soort van verleiding voor meer zou zijn.

Maar voor wie zich toelegt op het navolgen van ware liefde, is het geen moeite om die ware weg te herkennen, ook zonder het gevoel van geluk. Dan, na de juiste keus te hebben gemaakt, komt die stroom van geluk toch wel op gang, als een genadevol besef van Mijn liefde in alles.

Hemels Brood 1917

Waar richt je je blik op? Op het verre nog onbereikbare, of op het hier en nu, het bereikbare? Kun je genoegen nemen met wat je hebt en nog niet hebt, of is je blik gericht op meer en nog meer? Want daarmee samen hangt alles wat je doet en elke keus die je maakt. Kijk eens goed in jezelf, wat zijn je wensen en je verlangens? Waar is je blik op gericht?

Wat zich in je hart afspeelt, hangt nauw samen met de richting van je blik en waar je je oog op laat vallen, brengt een houding teweeg die effect heeft op je hart. Als bijvoorbeeld een jongeman zijn blik richt op een beeldschoon meisje, kan dat zijn hart in vuur en vlam zetten. Maar de schoonheid van zo‘n meisje wil nog niets zeggen over de werkelijke aard van dit meisje. Terwijl het hart in vuur en vlam staat, wordt alles bij die jongeman daardoor beheerst en zijn zicht wordt vertroebeld. Of het nu wel of niet een goed meisje is, hij gaat ervoor en al het andere moet wijken voor zijn “liefde.” Na een tijdje dooft het vuur omdat de oogverblindende schoonheid alleen van buiten zit en er verder niets moois aan het meisje is. Maar waar staat de jongeman dan? Heeft hij zich zo met het meisje verbonden dat hij er niet meer gemakkelijk los van kan komen?

Kijk, en zo is het met alles waar je je blik op richt en een zeker genoegen aan wilt hebben. Het vertroebelt je blik, zet je hart op een verkeerd spoor en je verliest het ware vermogen tot onderscheid tussen waar leven en de verleiding tot het tegenovergestelde. Let op dat je dat niet overkomt.

Hemels Brood 1918

Genegenheid is nog geen ware volle liefde, maar het is al meer dan niets en het zou al heel wat zijn als mensen in elk geval met genegenheid met elkaar konden omgaan. Want in deze tijd is ware liefde bijna niet te vinden. Een zekere genegenheid is er hier en daar gelukkig nog wel te vinden en zo zou er meer mogen zijn. Als het beste niet kan, dan moet men wel tevreden zijn met het minder goede. En als dat niet kan met het nog minder goede, tot het minste toe, dat is nu ongeveer de situatie bij heel veel mensen. Steeds wordt er een stapje teruggedaan, steeds is er minder mogelijk in ware liefde en tenslotte is er bijna geen liefde meer over.

Waar is de mogelijkheid tot liefde dan gebleven? Neemt bij Mij die liefde dan ook af tot iets minimaals? Nee, Ik blijf eeuwig dezelfde volle ware oneindige belangeloze liefde, waar eeuwig leven. Het is de mens zelf die steeds een beetje meer van zijn liefde inlevert, inwisselt. Maar voor wat? Voor gunsten aan hemzelf, voor rijkdom, roem, macht, enzovoorts. En zo brokkelt het totaal aan liefde voor elkaar steeds verder af en steeds vaker wordt er gezegd: “Dat lukt je toch niet”, als iemand idealistisch wil proberen verandering in de samenleving te brengen. Dat is iemand die de liefde graag weer terugbrengt in haar ware vorm als mogelijkheid om vanuit te leven en zo iemand zou gesteund moeten worden en niet geremd worden met de woorden: “Dat lukt je toch niet.” Want het is dan als tegen Mij, die liefde is en eeuwig blijft, te zeggen: “De Schepping naar ware liefde terugbrengen, dat lukt je toch niet.”

Welk een blindheid. Want er zou niemand in leven zijn, als Ik daar niet voor gezorgd zou hebben uit Mijn eeuwig ware liefde.  Dus, wie wil meehelpen, die is welkom en laat niemand diegene hinderen, want aan diegenen die zeggen dat het kan, dat alles kan, is de volle zegen van ware liefde gegeven. Laat de kinderen tot Mij komen, want voor zodanige is het koninkrijk der hemelen opengesteld.

Hemels Brood 1919

Probeer zoveel mogelijk contact te maken met Mijn liefde, die je vooral kunt voelen in je hart. Het contact maken met Mijn liefde is belangrijk voor jezelf, om te voelen wat waar en goed is om te doen. Mijn ware liefde geeft namelijk licht, zuiver helder licht en in dat licht is het ware zuivere goed te zien, zodat je geen moeite hebt om tot onderscheid te komen van wat wel of niet juist en goed is. Je mag je eigen keuzen maken, in die vrijheid zijn alle mensen op aarde geplaatst. Maar als je om je heen kijkt, zie je wel dat veel van wat de mensen kiezen, niet zo prettig is voor anderen of zelfs anderen tekortdoet. Vooral als het om regelgeving gaat, worden de keuzen nogal eens zonder werkelijk inzicht gemaakt, met allerlei onprettige gevolgen. Daarom is het zo belangrijk om in het juiste licht je keuzen te maken, want zonder dat juiste licht van Mijn liefde gaat de mens dwalen en worden zijn keuzen minder prettig voor anderen en uiteindelijk, door de gevolgen daarvan, ook voor hemzelf. Terwijl hij waarschijnlijk heel andere keuzen gemaakt zou hebben, als hij in het zuivere ware licht zijn keuzen gemaakt zou hebben.

Maar ook is het zo, dat het contact met Mijn ware liefde in je hart een stroom van geluk laat voelen, die je verheft boven de dagelijkse sleur en ongemakken en die je tevredenheid geeft, ook al is niet alles zo bijzonder goed, maar je weet dan dat het in elk geval goed komt en dat je in alle opzichten op Mijn hulp kunt vertrouwen. Dat geeft rust en vrede en in die ontspanning valt alles terug op zijn plaats en overzie je, wat eerder niet te overzien leek. Zo brengt Mijn liefde je tot waar leven, als je wilt en de moeite neemt zoveel mogelijk contact te maken met Mijn liefde in je hart.

Hemels Brood 1920

Milder dan Mijn liefde is er niet. Geen mens heeft meer mildheid dan Ik. Want Ik ben alle liefde. En mildheid en alles wat de mens heeft en is, heeft en is hij uit Mij, is hem door Mij gegeven. Ik ben dan ook de Bron van alle leven en alles wat daarmee samenhangt. Ik ben de alom tegenwoordige Schepper en Bron, ware wijsheid en liefde. En zo ga Ik met jullie allemaal om, in ware wijsheid en liefde. Waarbij de liefde en de wijsheid precies in de juiste verhouding staan en daarmee volmaaktheid vormen.

Wie zich daaraan gelegen laat liggen, kan de volmaaktheid in eeuwigheid bereiken. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen deze wijsheid en liefde in waarheid voor eeuwig zelf bereikt. Maar wel uit eigen vrije keus, zodat zij die dit bereiken, ook als een zelfstandig wezen dit en de gelukzaligheid die daarmee samenhangt, bewust zullen ervaren, zoals zij hun eigen bestaan nu al bewust kunnen ervaren door deze vrijheid van keus.

Dit blijft mogelijk, ook al kiest de mens lange tijd voor het tegenovergestelde. Maar alles is wel zo ingericht, dat de mens in zijn vrijheid van keus steeds meer onderscheid gaat krijgen tussen dat wat hem werkelijk hemels goed doet en goed is en dat wat een waan is en hem geen goed doet, ook al lijkt het in eerste instantie wel goed te zijn. Zo leert hij  wat goed is en wat niet te doorzien en krijgt hij meer inzicht. Op die manier zal de mens uiteindelijk in een eigen bewust bestaan en uit vrije keus tot de ware keus van wijsheid en liefde komen, tot eeuwig waar leven komen!

Hemels Brood 1921

Hoeveel mensen laten Mij toe in hun leven? Want het is wel zo, dat Ik in alles ben en alles in Mij is, maar dat is zodanig geordend, dat de mens er de vrije keus heeft om Mij bij de uitvoering van zijn leven toe te laten. Want het grootste deel van de uitvoering van zijn leven kiest de mens vrijelijk zelf. Het is wel zo dat Ik daarbij de voorwaarden en de mogelijkheden gesteld heb en het is ook zo, dat de vrijheid van keus effect heeft op elkaar, maar toch is dan de ordening van alles zodanig, dat de vrijheid van keus door Mij niet aangetast wordt. Ik wacht tot de mens Mij in zijn leven toelaat, Mij in zijn leven vraagt en Mij deel laat zijn van zijn vrijheid, zijn vrije keuzen.

Door Mij te vragen in je hart, door naar Mij te luisteren in je hart, door te handelen naar Mijn adviezen, door zoveel mogelijk te handelen naar waarheid en liefde, laat je Mij toe in je leven en kom je tot waar leven. Hoe meer een mens Mij toelaat in zijn leven, des te meer inzicht krijgt die mens in de totale Schepping, het aardse en het hemelse. En van tijd tot tijd zal die mens zich verbazen over de schoonheid van de Schepping, van het Goddelijke wat door de meeste mensen niet gezien wordt. En als die mens dat voor anderen zichtbaar wil maken, zal hij merken dat hem dat niet lukt. Hoe komt dat? Ook dat heeft te maken met de vrije keus van de mens. Wie in vrijheid nog niet zoveel of nog helemaal niet voor Mij kiest, heeft nog een blindheid, die pas afneemt als zijn vrije wil belangstelling krijgt voor Mij, voor waar leven, voor ware liefde. Is die mens in zijn vrijheid van keus daar nog niet aan toe, dan blijft zijn zicht vertroebeld.

Wat jij al wel ziet, doordat je vaker contact met Mij opneemt en Mij in je leven toelaat, kun je diegene wel beschrijven, mag je diegene ook wel beschrijven. Maar alleen diegene die in vrijheid geprikkeld wordt tot onderzoek van wat jij hem vertelt, zal een ietsje van de vertroebeling opgelicht krijgen en een weg inslaan die hem langzaam tot contact met Mij brengt. Langzaam, alles op zijn tijd.

Maar de meeste mensen zullen in hun vertroebeling zeggen dat het nonsens is, want zij zien het niet. In hun vrijheid zijn zij nog te vast verbonden aan een weg zonder Mij. Laat hen voorlopig maar gaan. Ik zal wel weten wanneer deze mens rijp is voor een andere weg en Ik zal jou wel laten zien hoe je verder mag gaan op de door jou gekozen weg. Maar ook jij blijft een vrij mens met vrije keuzen en ook bij jou wacht Ik steeds opnieuw tot je zelf bij Mij komt en Mij in je leven toelaat. Ja, je hebt Mij al veel gevraagd en veel van Mij toegelaten in je leven, Ik ben er graag, Ik ben graag bij je en Ik word graag gevraagd in je leven te zijn. Je hebt Mijn volle belangstelling voor alles wat je doet en je weet dat Ik er altijd voor je Ben. Maak daar maar rustig gebruik van. Ik ben er voor jou en voor iedereen, nu en altijd!

Hemels Brood 1922

Sommige mensen weten veel, sommigen weten weinig, niemand weet nog alles. En wat weten zij die veel weten? Zijn het Hemelse zaken of aardse zaken? Het meeste weten op aarde is materieel aards weten, theorie, technisch vernuft, enzovoorts. En degenen die weinig weten, hebben daarvan geen kennis. Maar van hen zijn er wel die over Mij weten en over liefde en over de Schepping. Eigenlijk weten zij veel. Alleen is het een weten dat niet wetenschappelijk te bewijzen is. En een dergelijk weten wordt niet erkend door de algemene mensheid. Weten is bewijzen hebben over dat weten. Maar waarlijk weten vraagt geen bewijzen, omdat het een waarlijk waarachtig weten is, een oer-weten, een zeker weten en dit hoeft geen bewijs. Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen iets zeker te weten en ook denken het zeker te weten, maar het is toch niet waar, wat ze zeggen en denken.

Maar voor de mens die werkelijk weet, oer-weet, Goddelijk weet, is dat helemaal niet erg, hij weet het juiste toch wel en raakt dan ook niet in de war door mensen die zeggen het te weten, maar het niet werkelijk weten. Voor de mensen die willen weten, maar niet weten en het ware weten buiten zichzelf zoeken, is dat wel ongemakkelijk, want zij raken van het zogenaamde weten wel in de war. Dat komt ook omdat van diegenen die zeggen het werkelijk te weten, de één dit zegt en de ander dat. Dan heeft iemand eerst de één geloofd en wat diegene beweerde voor waar aangenomen en vervolgens hoort hij door iemand anders iets anders als waar beweren, wat ook waar kan zijn. Hij weet het dan niet meer.

Het echte ware weten kan de mens alleen in zichzelf vinden, in de Bron in zijn hart Die Ik Ben. Daar is alle zuivere ware weten, het oer-weten, wat ieder mens zonder bewijzen kan aannemen omdat dat het enige ware is en dat kan hij voelen. In plaats van bewijs kan hij dat voelen in zichzelf. Maar alleen in zichzelf, in die Bron in zijn hart, waar Ik in ware liefde en geduld hem alles om  te weten kan geven over de hele Schepping en haar totale inhoud, alsook de waarheid over Mij en hem. Dat weten heeft geen bewijs nodig, het weten op zich is het bewijs.