Hemels Brood 1768 t/m 1798

Hemels Brood 1768

Als je met iemand contact wilt hebben, pak je de telefoon en belt en je kunt met hem spreken. Als je met Mij contact wilt hebben, ga je naar je hart, naar je binnenste, in jezelf en je kunt met Mij spreken. Als je iemand belt om mee te spreken, kan het zijn dat hij de telefoon niet oppakt, omdat hij er niet is, of omdat hij geen tijd of zin heeft om de telefoon op te pakken. Als je Mij wilt spreken, dan kan Ik je zeggen dat Ik er altijd Ben en ook altijd beschikbaar Ben. Niet dat Ik het te druk heb of geen zin heb, Ik Ben er altijd en Ik Ben altijd bereid met je te spreken. Alleen, ben jij er ook altijd, heb jij voor Mij wel altijd tijd en zin? Heb jij het niet vaak te druk voor Mij?

En dan, als je in moeilijkheden zit en hulp kunt gebruiken, denk je er dan wel aan dat Ik er Ben en je de nodige hulp kan geven? Denk je er dan wel aan op Mij te vertrouwen en je problemen aan Mij toe te vertrouwen? Of denk je dat Ik je toch niet zou helpen, hoezo zou Ik je helpen? Dan had Ik toch van begin af aan de situatie niet zo hoeven laten ontstaan, ja dat is wat je dan denkt. Maar zo zit dat niet. Want jij en alle mensen op aarde hebben de vrije wil en naar gelang ieders keuzen gebeuren er allerlei dingen die jullie met elkaar en van elkaar te ondergaan krijgen. Wie nu in zijn hart, in zichzelf bij Mij komt en oprecht en vol vertrouwen Mijn hulp vraagt, die geeft Mij met zijn vrije wil gelegenheid hem hulp te geven en die geeft Mij met zijn vrije wil gelegenheid hem tot allerlei inzichten te brengen waarmee hij, met zijn vrije wil, veel goeds kan doen en waardoor de situatie zich voor iedereen ten goede kan keren.

Ja, zoveel kan Ik en meer dan dat help Ik hoe dan ook. Maar vergeet niet dat jullie de vrije wil hebben en dat Ik daaraan niets veranderen zal. Maar Mijn hulp, in vrijheid en oprecht gekozen, zul je krijgen, want Mijn liefde is tot alles in staat. Ook voor jou!

Hemels Brood 1769

Alles wat een mens ten diepste gelooft, maakt hij daarmee waar voor zijn leven. Maar, het geloof moet dan wel zuiver en volledig zijn. Zonder enige twijfel en zonder veroordeling naar anderen toe. Zonder verwijt en ook niet uit wraak gedacht zijn. Wie zuiver en zonder enig verkeerde, dat is aan liefde tegengesteld willen, gelooft, die maakt wat hij gelooft waar. Maar wees daarmee heel voorzichtig, want zo kun je ook door een overtuiging die ten diepste gaat, iets voor waar houden wat in liefde gezien niet zo gunstig is voor jezelf of voor anderen, wat uit angst voortkomt. Zo houd je dan iets voor waar wat je door angst vasthoudt en beter niet kan zijn.

Zo haalt een mens dingen, situaties in zijn leven die hem niet in alle gevallen goed doen. Zo kan een mens ten diepste geloven: mij gebeurt het altijd dat ik niet geholpen wordt. Wees daarom zeer verdacht op waar je in gelooft, wat je overtuigingen ten diepste zijn. En zie of die wel werkelijk zo juist en goed zijn. Want ook hetgeen in ware liefde gezien niet juist is, kun je door een geloof, een overtuiging erin tot een waarheid maken. Weliswaar een tijdelijke waarheid, omdat alleen de ware liefde eeuwig waarheid blijft, maar soms kan dat tijdelijke heel lang duren.

Let op wat je overtuigingen zijn, houd je twijfels in de gaten. Kijk naar je motivatie waaruit je handelen, je denken voortkomt. Let op: waar geloof je in? Kijk daar vooral ook naar als er dingen gebeuren die je liever anders ziet, kijk dan of je overtuigingen, je geloof wel geheel in liefde is ingebed of dat er ook eigenbelang en afdwaling van liefde meespeelt. Dit om je verder te helpen op je weg naar volkomen liefde, volkomen heling, volkomen leven, naar Mij, je liefdevolle Schepper en Vader.

Hemels Brood 1770

Het moeilijkste is wellicht, in Mij geloven en op Mij vertrouwen in een wereldse omgeving met mensen die niet in Mij geloven en niet op Mij vertrouwen zoals jij en zoals zij dat ook zouden kunnen. Zij reageren dan prompt afwijzend als je hen over je geloof en vertrouwen in Mij vertelt. Meer nog wordt hun afwijzing, als je in onaangename situaties toch in Mijn liefde voor jullie allen blijft geloven en daarop blijft vertrouwen. Voor hen is het als vertrouwen op lucht. Ik Ben voor hen niet zichtbaar. Ook voor jou Ben Ik op die manier, zoals zij Mij zichtbaar willen hebben, niet zichtbaar. En dan is het moeilijk om je geloof in Mij, je vertrouwen in Mij, voor degenen om je heen acceptabel te maken.

Toch Ben Ik er en toch rust de hele mensheid in Mijn hand. Toch Ben Ik het die voor iedereen het grote totale stuur in handen heeft. En al wordt het je wel eens teveel, te moeilijk om met die mensen om je heen en hun opvattingen om te gaan en jezelf tegen hun ongeloof te moeten verweren, ook dan ben Ik er altijd nog en draag je op Mijn handen. Mijn liefde is dan wel niet tastbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, zichtbaar als een object, maar zij doet wel haar werk, voelbaar, merkbaar voor wie zich daarnaar wil richten.

Is er in het zichtbare een eigen kracht? Kan een tafel zich bewegen? Kan het vlees zich bewegen? Niets heeft uit zichzelf kracht. Alleen de keuze van besteding van Mijn kracht, is de mens in vrijheid gegeven. En ieder mens maakt van die levenskracht gebruik. Heeft iemand ooit zijn levenskracht gezien? Zijn lichaam waarin die kracht verborgen is, ja, de uitwerking van zijn handelen, ja, de materie om hem heen, ja. Maar zijn levenskracht die Ik Ben niet. En toch gebruikt de mens die kracht, die hij niet kan zien, alsof het heel normaal is dat hij die niet kan zien. Dat hij Mij niet kan zien, dat is dan ineens voor hem een teken dat Ik niet kan bestaan. Laat je daardoor toch niet van de wijs brengen.

Ik Ben die pure levenskracht in jullie allen, onzichtbaar, maar voor iedereen merkbaar, voelbaar aanwezig. Alleen, niet iedereen wil dat erkennen, omdat een zeker eigen willen, zelf zijn willen, dat in de weg staat. Wees niet bang, want niets van hun denken kan jou beletten te zijn wie je bent, te geloven wat je gelooft en te vertrouwen op Mijn liefde als de enige ware levenskracht voor jou en iedereen. Mijn liefde is je tot zegen, je leven lang!

Hemels Brood 1771

Vrijheid! Ieder mens heeft de vrijheid van keus, van denken in zichzelf. Waar je ook bent, je kunt denken wat je wilt in jezelf. Keuzevrijheid van denken is niet altijd vrijheid van handelen. Want iemand die in de gevangenis zit, achter slot en grendel, heeft niet de vrijheid daaruit weg te lopen. Dus, vrijheid is maar heel beperkt. Toch, die mens kan in gevangenschap denken wat hij wil. Daarin ligt de totale vrijheid van de mens. Daarin ligt de persoonlijke vrijheid en het vrij zijn. Daarin ligt ook de basis van waaruit de mens handelt, tenzij een ander hem dwingt tot handelen buiten zijn wil. Maar als totaal zijn is de mens dan toch nog steeds vrij in zijn denken. En zo kan iemand bij het gedwongen worden tot handelen, vrij kiezen diegene die hem dwingt te vervloeken, of te vergeven en lief te hebben.

Daarin ligt de vrijheid van keus. Blijf je vergevingsgezind, verdraagzaam, of veroordeel je, of verfoei je wat je overkomt, word je boos en neem je wraak als de mogelijkheid zich voordoet? Daarin ligt de vrijheid: in jezelf, je eigen reactie. Uit welke opvatting komt je handelen voort? Of je nu vrij op de aarde rondloopt of in een cel gevangen zit, je vrijheid houd je, je vrijheid hoe je daarmee omgaat. En de een wijkt ver af van liefde, maar loopt vrij rond en de ander blijft grotendeels in liefde, maar zit in het gevang. Beiden vrij. Maar in hun vrijheid zit degene die vrij rondloopt meer gevangen dan degene die in de cel gevangen zit. Denk daar maar eens over na!

Hemels Brood 1772

Wat is pijn? Pijn is het tegenovergestelde van liefde voelen. Lichamelijk of geestelijk. Pijn is een waarschuwing dat er ergens iets niet klopt. Lichamelijk of geestelijk. Pijn is vervelend om te ervaren, onprettig, maar als waarschuwing heeft het zin. Als besef heeft het zin. Kijk, liever heeft de mens geen pijn, het liefst heeft hij alles heel prettig. Iets wat een moeilijkheid is op deze aarde. Want geen mens is al in totale liefde en zo is het nog zeker niet een volmaakt gelukkig samenzijn. Daaruit kun je bedenken, dat het dus niet genoeg is om alles goed te willen hebben om het ook goed te kunnen krijgen. De wil om iets te bereiken, is wel heel hard nodig, maar daarom moet er ook aan wat je wilt bereiken, gewerkt worden.

Je kunt niet op een stoel gaan zitten wachten tot alles goed komt. Het komt allemaal goed. Zeker komt het allemaal goed. Maar niet zonder arbeid, niet zonder goede werken. En daarin ligt je mogelijkheid, pijn te overkomen. In het aardse verblijf zijn jullie allen met elkaar verbonden en zoals je je voet pijn doet of je hand en je dit allemaal voelt, centraal voelt, zo zijn alle mensen tezamen een eenheid die van elkaar te voelen krijgen dat er nog afdwaling is van ware liefde. Dus al zou je zelf niet afdwalen van liefde, maar andere mensen nog wel, dan heeft dat ook zijn invloed op jou en alle andere mensen. Jullie zijn met elkaar en ieder voor zich. Werk eraan om samen in liefde te komen!

Hemels Brood 1773

In het hart van de mens zit een centrum, waar hij precies weet wat wel en wat geen liefde is. Wat zuiver en waar is en wat niet waar is. Het hart is het innerlijke levensbesef van de mens. In dit innerlijke levensbesef ligt het weten van goed en niet goed, waar en niet waar. Dit kun je het geweten noemen. Maar het geweten is niet verstandelijk weten, dit weten, dit geweten, is met het innerlijke gevoel verbonden. En dit weten geeft dan ook een goed gevoel en een niet goed gevoel bij alles wat je doet of meemaakt. Dat goede of niet goede gevoel is een signaal, wat binnen in je geweten ontstaat en naar je bewustzijn uitstraalt.

Nu kan het zijn dat je in je bewustheid veel doet wat het niet goede signaal oproept. En het niet goede signaal voelt helemaal niet prettig, terwijl het goede signaal wel prettig voelt. Wie veel met zijn handelen het niet goede signaal oproept, zou eigenlijk zichzelf eens goed moeten bekijken en eens goed moeten nadenken over zijn leven en zijn handelen. Maar, juist die mens stopt de kanalen waarlangs die innerlijke signalen komen, liever dicht om door te kunnen gaan met zijn eigen keuzen, zonder die onprettige signalen.

Ik heb in de mens dat centrum gelegd, dat geweten, met die verschillende signalen. Want zo heb ik de mens bedoeld, dat hij uit eigen vrije keus naar volkomen liefde gaat handelen. Want het werkelijke leven, dat de totale ware eeuwige gelukzaligheid geeft, is volkomen liefde, volkomen liefde in alle opzichten, in denken en handelen. Wie dan daarvan afwijkt, die krijgt door dat innerlijke geweten, signalen om hem te laten weten in welke richting zijn handelen gaat. Anders zou er geen vrije keus mogelijk zijn, als een mens de richting van zijn handelen niet zou beseffen. Nu komen alle signalen hem vertellen of het liefde is waar hij voor kiest, of juist het tegenovergestelde van liefde. Daar liefde het ware gelukzaligmakende leven inhoudt, is daaraan gekoppeld het goede gevoel. Daar al het tegenovergestelde van liefde de mens ook wegvoert van die ware gelukzaligheid, geeft het andere signaal, dat waarschuwt voor de afdwaling van liefde, juist ook het tegenovergestelde onprettige gevoel. Zo kan de mens in zich heel goed weten waar hij mee bezig is, welke keuzen hij maakt en in welke richting zijn handelen gaat.

Aan niemand uitgezonderd heb Ik dit centrum, dit geweten, in zich gegeven. Maar in de loop der tijden zijn mensen steeds slimmer geworden, denken zij. Want zij hebben in zich die kanalen weten dicht te zetten, zodat zij gevoelloos geworden zijn voor die onprettige signalen en zij zonder die onprettige gevoelens het tegenovergestelde van liefde kunnen doen en ware liefde achterwege kunnen laten.

Dat zij zich daarmee veel tekortdoen, kunnen zij dan ook niet meer beseffen, jammer genoeg. Maar Ik Ben een liefdevolle barmhartige Schepper en Ik blijf hen altijd ook behoeden voor een totale afdwaling van het ware leven. Ik Ben er toch om hen te behoeden voor de werkelijke dood. En zo wordt dan toch, op een zeker moment, die mens gered van zijn eigen afdwaling. Op allerlei manieren werkt Mijn liefde, zodat geen mens verloren gaat voor het eeuwig ware leven. Zo is alles wat er gebeurt niet zomaar een gebeurtenis, maar alles, werkelijk alles is erop gericht, ieder mens, of hij ver of bijna niet afgedwaald is, tot het ware leven, de ware gelukzaligheid te brengen. Wie in die betekenis de hele Schepping kan zien, kan ook zien dat er nergens straf is, dat er overal opbouw is. En dat deel, wat niet goed voelt, is eerder een signaal dan straf. Want straf is iets wat de mens zich bedacht heeft voor het onprettige, wat het tegenovergestelde van liefde met zich meebrengt.

Probeer alles te zien in een groter geheel, waar alles en iedereen met elkaar in verband staat en de ware liefde alle afdwaling van liefde geneest, heelt. Neem Mijn liefde in je op. Mijn liefde is in alles, zij heelt, zij geneest. Zonder enig verwijt, zonder enige straf. Neem je bed op en wandel. Neem Mijn liefde aan en leef!

Hemels Brood 1774

Verweven met tijd. Alles is verweven met tijd. Zowel in jouw handelen, als dat van alle mensen. Maar tijd is geen tastbaar materieel iets. Iedereen beleeft tijd, maar niemand kan haar grijpen of stopzetten. Tijd loopt door. Wacht niet. Tijd is doorgaan, verder gaan. En voor alles is tijd nodig. Hoeveel tijd heb jij en hoeveel tijd heeft iemand anders? Heb je hier tijd voor, of heb je daar tijd voor, of heb je nergens tijd voor? Kun je tijd bezitten, kopen? Tijd bepalen? Kun je precies zeggen wat tijd is?

Tijd is jullie allen door Mij gegeven. Ik heb jullie tijd gegeven. Tijd van leven, tijd van handelen. Tijd voor keuzen. Tijd kun je zien in de betekenis van gelegenheid. Ik heb jullie hier op aarde gelegenheid gegeven. Een doorlopende gelegenheid. Blijft die gelegenheid altijd bestaan? Die gelegenheid blijft zolang bestaan als Ik zie dat zij nodig is om jullie te brengen tot ware gelukzaligmakende liefde. Want dat is tijd, het is gelegenheid om uit eigen vrije keus te komen tot ware gelukzaligmakende liefde.

Tijd kan zo oneindig zijn, gelegenheid kan zo oneindig zijn. Maar dat is zij niet. Alle tijd, die gelegenheid, komt uit in liefde, ware oneindige liefde. Maar nu is er nog tijd, nog gelegenheid. Neem jij de tijd, de gelegenheid ten beste waar? Of laat je tijd verloren gaan? Laat je gelegenheden voorbijgaan? Elke tijdseenheid is gelegenheid, een uur, een minuut, een seconde, het is steeds gelegenheid. Gelegenheid om uit eigen vrije wil te komen tot ware gelukzaligmakende liefde.

Hemels Brood 1775

Feestende mensen. Maar wat is hun feest? Is het een feest in hun hart, of is het een feest van de wereld, van vermaak en eigenbelang? Meestal heeft een feest niets te maken met het hemelse en alles met het wereldse. Meestal is een feest op aarde van wereldse betekenis. Men viert een gebeurtenis die aan de mens iets oplevert in wereldse zin.

Wanneer is er een hemels feest? Zodra een ziel innerlijk tot een geestelijke rijping komt en zijn doel op aarde gaat inzien, de ware liefde gaat beseffen in zijn bewustzijn, de betekenis van ware liefde als waar leven duidelijk wordt en zijn keus meer en meer naar liefde uitgaat. Dan is er een hemels feest. Dan juichen de engelen in het hemelse. Dat feest klinkt door in de hele Schepping en verruimt het zicht van vele zielen, die nog nauwelijks of geen besef hebben van ware liefde en de betekenis daarvan voor het ware en enige leven.

Het wereldse feest heeft daarmee niets van doen. Wees erop verdacht, dat de wereldse feesten de geest vertroebelen, omdat er een mist ontstaat, waarin de mens de indruk krijgt een waar plezier te hebben, terwijl dit een werelds vermaak is. Vergis je niet, Ik veroordeel zo‘n feest, in vrijheid tot stand gekomen, niet. Maar verwissel het niet met het ware hemelse feest van ware liefde!

Hemels Brood 1776

Ga met mensen om alsof zij je beste vrienden zijn. Beter nog, zie hen zoals je je beste vrienden ziet, behandel hen zoals je je beste vrienden behandelt, laat hen in je hart, geef hen liefde. Dat is de beste bescherming voor jezelf. Want die boosheid, alle ongeduld, alle wrok, verwijt en dergelijke is een opening in je bescherming tegen invloed van de tegenkant van liefde. Ook al lijkt het geen directe verandering te brengen in die persoon die jou onheus behandelt, toch biedt jouw liefde bescherming als je zelf in liefde blijft, als je zelf in vriendschap blijft.

Geeft iemand je niet waar je recht op hebt, wat je nodig hebt, behandel hem alsof hij je meer nog gegeven heeft dan je recht op had, dan je nodig had. Wees in je hart in liefde en vol vergeving en houd daar voortdurend aan vast. Dan zal zich de zee voor je openen, zoals eens de zee zich voor de Israëlieten opende, dan zal voor jou een weg zichtbaar worden, niet van haat en boosheid, maar van liefde, vergeving, geduld, verdraagzaamheid. En die weg zal je bij wonderschone landschappen brengen. Die weg zal je in volle tevredenheid van je bestaan brengen, vol vreugde en blijdschap. Die weg zal je verlossen van het terneergedrukt worden door je van liefde afgedwaalde medemensen. Werkelijk, ware liefde beschermt tegen hun liefdeloze handelen. Liefde maakt je daarvan vrij!

Hemels Brood 1777

Een engel blijft in alles Mijn liefde. Een mens heeft de gelegenheid van Mijn liefde af te wijken, daar hij de eigen vrije keus heeft. Hoe volmaakt een engel ook is, een mens is meer nog dan een engel. Ook al leeft een mens nog lang niet Mijn liefde en een engel wel. Maar de engel heeft nog nooit in vrijheid de verleiding van het tegenovergestelde van de liefde hoeven te weerstaan. Terwijl de mens, voortdurend in verleiding gebracht, steeds opnieuw zelf moet kiezen wat hij wel of niet naar ware liefde doet.

Daar ligt voor de mens een voortdurende strijd, die geen engel nog kent. Maar zo heeft de engel dan ook geen individueel eigen bestaansbesef, wat de mens wel heeft. En juist dat maakt de mens uniek en juist dat is het onderscheid met Mijn engelen. Al zijn dan de engelen Mijn hoogste liefde, de mens is Mijn hoogste liefde in eigen persoon. Hij kan Mijn liefde in eigen persoon leven en zijn, en daarvan zichzelf bewust zijn. Zichzelf bewust zijn van zijn goddelijke herkomst, van zijn goddelijke mogelijkheden. De mens is drager van Mijn goddelijk volmaakt leven. Engelen zijn doorgevers van Mijn goddelijk volmaakt leven.

Hemels Brood 1778

In vrijheid en liefde is de mens geborgen. Steeds opnieuw. Nooit is de mens los van mijn liefde, ook al wijkt hij met zijn handelen nog zo ver van liefde af. Dan nog blijft die verbondenheid met Mij, met Mijn liefde die alles goedmaakt en ervoor zorgt dat geen mens ooit werkelijk door zijn van liefde afgedwaalde handelen, verloren gaat. Zo is de ordening op aarde ingesteld. Dat alles teruggebracht wordt tot ware liefde, dat alle handelen, hoe ver ook van liefde afgedwaald, toch in liefde haar bestemming vindt. Weliswaar niet steeds door die mens opgemerkt door zijn blindheid, maar eens trekt die blindheid op en dan zal ook diegene die, ver van liefde afgedwaald, door blindheid niets meer kon zien, weer alles kunnen zien en begrijpen en Mijn liefde ook in zichzelf, in volle vrijheid opnemen. En zijn handelen zal dan alleen nog vanuit ware liefde plaatsvinden, in volle vrijheid.

Want er is maar één ware vreugde, één waar vreugdevol leven. En voor iedereen is dit ware vreugdevolle leven te bereiken, voor eeuwig te bereiken. Want zo heb Ik Mijn ordening op aarde gegeven, opdat iedereen tot ware gelukzalige liefde kan komen en blijven.

Mijn zorg is Mijn zegen, is Mijn liefde aan jullie allen uit ware liefde gegeven, in volle vrijheid gegeven.

Hemels Brood 1779

Welke lijn loopt er door jouw leven? Wat komt steeds bij je terug en hoe ga je ermee om? Want datgene wat steeds in je leven komt, steeds op je pad komt, steeds terugkomt, is iets wat in jouw leven van belang is. Van belang om op te lossen of om van te leren, of om mee om te gaan, te accepteren, te verwerken, of wat ook maar. Want elk mens heeft van Mij talenten gekregen om ze te gebruiken. En elk mens heeft een deel van de Schepping gekregen om goed te maken, om tot volmaaktheid te brengen. De onvolmaaktheid die ontstaan is door afdwaling van liefde, is onder de mensen gebracht en ieder heeft op zijn levensweg op aarde daar een stukje van gekregen. De een wat meer dan de ander. Zo heb Ik ook talenten onder de mensen verdeeld, afgestemd op de verschillende afdwalingen die er zijn van liefde. Zodat alles mettertijd weer kan terugkeren naar liefde, volmaakte liefde.

Kijk naar alle zegeningen die ook in je leven gebracht zijn en houd moed om alles te trotseren wat zich in je leven voordoet. Ik sta naast je. Ook al bemerk je Mij niet steeds, toch ben Ik bij je en ondersteun je in je talenten, die je van Mij gekregen hebt om al het tegenovergestelde van ware liefde aan te kunnen. Maar ga niets aan wat niet nodig is, waar je geen talenten voor gekregen hebt, zonder met Mij te overleggen, zonder met Mij te bespreken en Mij om de nodige talenten te vragen, om zegen te vragen. Een oprecht liefdevol hart vermag veel en krijgt bij een oprecht liefdevolle vraag steeds ook antwoord en alles wat gevraagd is.

Hemels Brood 1780

Wat een mens wel of niet goed doet, is niet aan de mens om te beoordelen, te veroordelen. Het is een zaak tussen hem en Mij. Of je wel of niet Mijn woord van liefde juist weergeeft in je handelen, je schrijven of anders wat, is een zaak tussen jou en Mij en voor andere mensen een zaak van hun eigen hart en Mij. Want alles kan iemand in zijn hart beproeven en daar, waar hij bij zijn medemens een afdwaling bemerkt van waarheid of van liefde en van handelen naar waarheid en/of liefde, kan hij ermee bij Mij komen en in zijn hart voelen, hoe daar het best en het liefdevolst mee om te gaan.

Geen mens is al zo volmaakt in zuivere waarheid en zuivere liefde, dat hij er geheel naar leeft en handelt. Maar wie bijvoorbeeld een taal probeert te leren, die zal het nauwelijks ooit leren als hij die taal niet begint te spreken met fouten en al. Kijk, zo is het ook met Mijn leer aan jullie, wie ernaar streeft die leer van waarheid en liefde te leren, die zal dat doen met fouten en al. En dat heb Ik liever dan geen oefening, geen werking en alleen wachten op perfectie, die zo nooit bereikt kan worden.

Accepteer daarom elkaar in goed en kwaad. In juist en onjuist. En wie in zijn hart voelt Mijn woord op te willen schrijven, ook al zal dat misschien niet geheel en al naar ware zuiverheid van liefde zijn, Ik geef er Mijn zegen over, zolang liefde het hoofdstreven is. Ik inspireer diegene en het woord dat hij schrijft is Mijn Woord, zoals voor diegene mogelijk is. Ieder hart kan dat in zich beproeven en wel of niet beamen.

Hemels Brood 1781

De wegen die Ik de mens te gaan geef, zijn niet altijd door de mens te doorgronden. Want hij heeft altijd nog de vrije keus en daarmee bepaalt hij zelf zijn weg. Maar die weg die hij zelf bepaalt, is een weg in Mijn Schepping en zo heb Ik ook een zekere invloed op die zelf bepaalde weg. Kijk, en die invloed is voor de mens vaak niet te merken en niet te doorgronden, zolang de zelf gekozen weg niet bestaat uit volkomen zuivere belangeloze liefde. Want de invloed van Mijn liefde is er op alle wegen die een mens maar kan gaan.

Mijn liefde, die zodanig werkt dat elke weg uiteindelijk in liefde uitkomt, bij Mij uitkomt, in volmaakt zijn uitkomt. Zo komt het dan ook, dat mensen op hun weg over de aarde van alles meemaken, waarvan ze de diepere achtergrond niet beseffen, niet doorzien. Wel ontstaan er zo allerlei vragen, levensvragen, die de mens ertoe kunnen brengen op zoek te gaan en ontdekkingen te doen, waardoor misvattingen kunnen worden losgelaten en vernieuwing van innerlijk besef over het ware leven kan plaatsvinden.

Mijn liefde begeleidt op allerlei manieren de mens op zijn weg over de aarde. Soms zichtbaar, merkbaar, maar meestal grotendeels achter de schermen. Juist zo dat het de vrijheid van de mens niet in de weg staat. Want zijn vrijheid is het ware besef van leven, wat dan kan uitmonden in het ware besef van liefde!

Hemels Brood 1782

De vernieling van de aarde is groot. Maar het is niet de ware levensvernieling. Het is de verleiding tot het tegenovergestelde van waar leven, de vleselijke vernieling die verschroeit en verloren gaat, in je handen verpulvert en tot stof verwordt. Wie kan haar grijpen en in leven blijven? Niemand, want het is niet, het is een fata morgana, een spiegeling van eigengerichtheid, zonder ware liefde, zonder waarheid. Maar wie dit vleselijk genot toch nastreeft, zal ook eens tot waarheid gebracht worden. Wat voor sommigen een shock zal zijn in zichzelf, hun afdwaling van waar leven, van ware liefde te zien en anderen zullen tot zichzelf komen en inzien dat zij het ware leven genegeerd hebben, maar ook beseffen dat zij nog een kans krijgen om te keren en het ware leven aan te nemen.

Maar de dag komt dat Ik zeg, maak nu je keus en leef daarnaar. Dan wordt voor iedereen de waarheid en het ware leven zichtbaar, welke voor degenen die voor afdwaling van liefde gekozen hebben een grote shock zal zijn, waaruit zij eerst weer moeten ontwaken, voordat zij opnieuw voor een keus gesteld worden. Zo blijft ieder een kans krijgen. Maar wie zich uit zichzelf al richt op waarheid en liefde, zal niet in zo’n shock terechtkomen, doch geleidelijk opgaan in volkomen liefde.

Hemels Brood 1783

Ontwaak, jullie die slapen, sta op uit de dood. Ja, de meesten van jullie slapen als in de dood. Want al het tegenovergestelde van leven is dood. En daar, waar liefde het leven is, is dood het tegenovergestelde van liefde. Maar, iedereen kan uit de dood opstaan. Zie, dat is wat in de Bijbel ook bedoeld wordt met het opstaan uit de dood. Dat is naar liefde gaan leven en niet meer afdwalen in het tegenovergestelde van liefde. Ik Ben er om jullie allen terug te halen van de dood en op te wekken tot het ware leven, de ware liefde.

Maar slechts weinigen zijn bereid, wakker te worden en tot waar leven te komen. Velen nemen aanstoot aan die wakkere geesten, omdat zij liever in de roes van de dood blijven, denkend dat zij daar hun voordeel tot geluk kunnen halen, verleid tot al het tegenovergestelde van liefde, in slaap gesust door hun blindheid voor het ware liefdevolle leven, omdat zij voor zichzelf geld, macht en roem willen hebben.. Omdat zij een ander niets meer gunnen dan zichzelf. Daardoor is hun blindheid ontstaan en hun hang om in te slapen. En diegenen, die wakker zijn in het ware leven, verstoren hun zogenaamde geluk, want zij roepen hen op tot waar leven, maar de verleiding is hen nog de baas.

Hemels Brood 1784

De slang in het paradijs. De verleiding op aarde. Overal de verleiding om te weerstaan en terug te komen in het paradijs, maar dan deze keer zonder de slang. Dat is wat iedereen wel zou willen. Maar wat is daarvoor nodig? Daar is totale belangeloze liefde bij alle mensen voor nodig. De wil en het streven om tot die ware en belangeloze liefde te komen. Daarmee kom je langs de wachten met hun vurige zwaarden, die het paradijs bewaken. Want geen slang zal het paradijs meer binnengaan en geen vergiftigd mens zal voorbij de wachten komen. Want het goede, het zuivere, het ware leven, laat Ik bewaken, bewaak Ik met Mijn vlammende liefde Zelf. De vlammen van Mijn liefde zijn als wachters met een vlammend zwaard. Zij laten geen enkele slang binnen en niets wat geen zuivere ware onbaatzuchtige liefde is. Zo is de mens buiten het paradijs op aarde gezet, tot hij tot volkomen onbaatzuchtige liefde terugkomt en de deuren van Mijn hemelen hem weer toegang geven tot het paradijs, waar alles zuiver en rein is.

Blijf zolang je wilt in ongeloof, mens op aarde, blijf in liefdeloosheid zolang je wilt. Maar Ik Ben het niet, die je het paradijs ontneemt. Je bent het zelf, met je onzuivere liefde, met je afdwaling in eigenliefde, met je willen voor jezelf, je ongeduld of je wantrouwen, met je eigengerichte verwachtingen van het leven, je drang naar vergelding. Blijf dat allemaal zolang je wilt, maar weet dat je al NU het paradijs zou kunnen binnengaan, want het is er nog steeds en zal er altijd blijven. Alleen voor ware zuivere onbaatzuchtige liefde is het er ook al NU.

Hemels Brood 1785

Een vis in het water, als een vis in het water. Dat wil dan zeggen, je helemaal op je gemak voelen, je helemaal thuis voelen, zonder enige bedreiging, je veilig voelen. Bij Mij mag je je thuis voelen, bij Mij kun je je veilig voelen, bij Mij is er geen dreiging. Hoe weinig mensen weten dat, hoe weinig mensen nemen dat van Mij aan. En toch is het zo. Jammer genoeg zijn er vooral mensen die zich op deze aarde niet veilig voelen, zich niet vertrouwd voelen in hun omgeving, die zich niet op hun gemak voelen. En heel jammer is het, dat velen van hen dit aan Mij wijten, dat Ik er niet voor zorg dat zij veilig zijn, dat zij vertrouwen kunnen hebben, dat zij op hun gemak kunnen zijn. Maar daar maken zij een vergissing. Want Ik Ben wel de Schepper van het geheel, in volmaakte liefde, maar het is de mens zelf die zijn levensles maakt in die overigens volmaakte Schepping.

Helaas zijn de keuzen, die mensen steeds weer opnieuw maken, niet of nauwelijks in overeenstemming met de volmaaktheid van de Schepping. Ja, Ik zou alle mensen, die hun keuzen niet in overeenstemming met de volmaaktheid van de Schepping maken, dat is niet uit volmaakte liefde, de mogelijkheid om keuzen te maken kunnen afnemen. Maar dan zou Ik hen ook de mogelijkheid om het ware leven, de volmaakte liefde, de totale gelukzaligheid als een zelfstandig wezen bewust te kunnen ervaren, afnemen. En dat is nou net waarvoor Ik deze volmaakte Schepping aan de mens gegeven heb, om hem de gelegenheid te geven in volmaakte liefde volmaakt gelukkig te zijn, in een eigen bewustzijn van zichzelf en de gelukzaligheid van zijn bestaan.

Helaas brengt die bewustheid van bestaan met zich mee, dat de mens dan ook het tegenovergestelde van gelukzaligheid gaat ervaren, op het moment dat zich dat voordoet. En door de afdwaling van de mensen, in keuzen die totaal geen of nauwelijks nog liefde zijn, is er dus veel te voelen, wat het tegenovergestelde van gelukzaligheid teweegbrengt. Toch, Ik blijf de ware liefde, de thuishaven voor iedereen. Ieder mens mag bij Mij komen en zal bij Mij veilig en geborgen zijn in Mijn eeuwige liefde.

Hemels Brood 1786

Je denkt misschien dat het een zeldzaamheid is dat Ik aan jou denk. Je ziet Mij niet, je bemerkt Mij niet wezenlijk zoals je alle mensen om je heen bemerkt. En het is dan voor jou alsof Ik ver weg ben, haast buiten bereik. Maar Ik ben wel degelijk heel dichtbij, in jou aanwezig. En jij bent wel degelijk in Mij aanwezig en in Mijn Bewust Zijn.

Het is niet zomaar eens een keertje dat Ik je bezie, Ik zie je, Ik ken je. Ik Ben met je. Elke dag, ieder uur. Je bent Mijn leven, Ik ben jouw leven. En wat jij je bewust bent, ben Ik ook. Maar Ik ben Me meer nog van jou bewust, dan jij je van Mij. En daar ligt het verschil. Niet Ik ben Me van jou niet bewust, jij bent je vaak van Mij niet bewust. Je handelt en maakt keuzen, maakt van alles mee en het leven gaat zijn weg. En weinig kom je in je hart bij Mij, weinig denk je aan Mij, aan Mijn wil van Liefde. En zo komt het dat ik verder van je weg lijk te zijn dan in werkelijkheid het geval is.

Jij hebt Mij in jou laten vervagen. Maar Ik heb jou in Mij niet laten vervagen. Voor jou lijkt het misschien dat je voor Mij niet zo belangrijk bent, dat Ik je niet zoveel volg in je leven, maar in werkelijkheid is het net omgekeerd. Jij hebt niet zo’n aandacht voor Mij, jij volgt Mij eigenlijk niet zo, jij bent niet zo open om Mij te bemerken. Toch, Ik ben er, dicht bij je. Help en steun je waar mogelijk, zonder je vrijheid te belemmeren. Kom in je hart bij Mij en vernieuw ons contact in liefde!

Hemels Brood 1787

Voor sommigen is het leven op aarde als een marteling. Zij missen de directe liefde, die zoveel mensen missen en waar zoveel mensen in gebreke blijven. Niets is al volmaakte liefde en er is voor hen veel te verdragen. Maar Ik laat hen niet alleen en zonder Mijn zorg. Ook al lijkt het allemaal oneerlijk te zijn, in aards opzicht is het ook oneerlijk, maar zij zullen allemaal een hemelse vergoeding krijgen voor de martelgang die hen op aarde niet bespaard is gebleven.

Voor degenen die met zoveel pijn en ellende op de aarde geleefd hebben, is een hemelse vergelding die hen allemaal in zachtheid zalft. En hun ellende is in eeuwigheid voorbij. Maar wie in oneerlijkheid hen de ellende heeft aangedaan, zal in zich nog tot Mij moeten komen. En alhoewel Ik een genadig Schepper en Vader ben, zal het toch voor hen niet prettig zijn, zichzelf in alle waarheid en tegengesteld aan liefde te zien. Want wie zal werkelijk geboren worden zonder de engte van het geboortekanaal? Wie zal tot inzicht van zijn misvattingen komen, wie zal tot inzicht van zijn afdwaling van liefde kunnen komen zonder te schrikken van wat hij teweeggebracht heeft met zijn eigengerichte denken?

Ik zeg je, de pijn is niet mis en zal ook geheel doorleefd moeten worden om tot genezing te kunnen komen en de ware liefde te kunnen aannemen.

Hemels Brood 1788

Is het zwakte om alleen lief te hebben? Kijk naar de reactie van mensen als je het accepteert dat iemand je bedriegt. Je moet hem minstens aangeven en wraak nemen. Je recht halen. Is dat wat Ik jullie mensen leer? Mijn leer is duidelijk. Is niet een leer van wraak en boosheid, maar van liefde en verdraagzaamheid. Toch, het is niet de bedoeling dat daarmee maar alle kwaad zijn gang kan gaan. Dat niemand zich mag verweren omdat dat geen liefde en verdraagzaamheid zou zijn. Je mag in Mijn leer van liefde iemand wel degelijk zijn afdwaling van liefde voorhouden. Maar op welke manier is dat de bedoeling? Niet vanuit boosheid, niet vanuit wraak, alhoewel dat hele begrijpelijke reacties zijn, natuurlijk materieel gezien.

Maar het ware leven vraagt een andere levenshouding. Eén die de ander tot waarheid, tot zinnen brengt, tot inzicht brengt en tot het herstel van zijn handelen. En dan is het belangrijk, uit de juiste liefdevolle motivatie te reageren. Wat dan te doen bij de onverbeterlijke leugenaar, de onverbeterlijke bedrieger, lasteraar, dief, moordenaar? Deze mag dan van de samenleving geïsoleerd worden. Niet als wraak of straf, maar ter bescherming van de medemens.

En zo mag eenieder naar liefde zijn handelen richten en in de situaties helpen waar mensen tekortgedaan worden: degene, die iemand aan liefde tekortdoet, uit liefde tot de orde roepen of hem van de samenleving isoleren, tot hij tot inzicht gekomen is. Doe niets uit wraak of boosheid. Laat al je handelen tot eer van ware liefde zijn.

Hemels Brood 1789

Alhoewel in ieder mens wel degelijk het besef aanwezig is van liefde als enig waar leven, wijkt zo goed als iedereen daar nog veelvuldig vanaf en kunnen de meesten de verleiding van al het materiële, wat het tegenovergestelde van liefde meedraagt, niet weerstaan. Ook de verleiding van roem en macht kunnen velen niet weerstaan en zo worden wegen bewandeld, die weinig of niets met de ware liefde te maken hebben. En als er dan iemand komt, die wel het belang van ware liefde inziet en wel daarnaar wil leven, dan wordt diegene niet gewenst, want het licht van zijn liefde doet de schaduw van hun niet-liefde scherp afsteken en dat is voor hen te pijnlijk, te vernederend. Zo wordt dan iemand die in ware liefde wil handelen, niet in ware liefde opgenomen, maar juist weggejouwd en het leven moeilijk gemaakt.

Als diegene dan maar bedenkt, dat aan hem niets mis is en Ik altijd wel naast hem sta en hem hoe dan ook bescherm tegen de ongenoegens van hen, die zijn liefde, en dat is dan eigenlijk Mijn liefde, niet kunnen verdragen, omdat zij zelf zijn afgeweken van liefde. Dan blijft diegene wel overeind, ondanks alle tegenwerking in zijn omgeving. Maar vaker wordt die mens verteerd door verdriet, omdat hij de afdwaling van zijn naasten ziet, dat betreurt, maar ook omdat hij zelf nog zwak is en die tegenwerking nog moeilijk verdragen kan. Aan hen zeg Ik, en aan allen die in Mijn liefde al het tegenovergestelde van liefde kunnen verdragen, kom bij Mij en bid tot Mij om kracht en standvastige liefde en Ik zal hen dat geven.

Hemels Brood 1790

Wat is de grootste schat op aarde? Geen geld, macht of roem, maar liefde. Wie de liefde heeft, heeft de grootste schat op aarde. Want wie de liefde heeft, heeft Mij. En Ik ben alles, Ik geef alles. Dus wie Mij heeft, heeft alles. Dit is al zo vaak gezegd. En zoveel mensen hebben dat gehoord. En toch zijn er maar zo weinig mensen die naar die ware liefde zoeken, naar Mij zoeken. En daarom zijn er dan ook nog maar weinig mensen die Mij vinden en in zich kunnen opnemen.

De verleiding tot alles wat het tegenovergestelde van liefde in zich houdt, is zo groot geworden en zij is zo verborgen in van alles wat juist en goed lijkt, maar het niet is, dat velen erin opgaan zonder dat te beseffen. Er is een enorme warboel ontstaan. En in die warboel is het zelfs voor degenen die het goed bedoelen en werkelijk naar Mij zoeken, heel moeilijk geworden. De waarheid is vertrapt, Mijn liefde belachelijk gemaakt en wie de waarheid wil vasthouden, wordt mee vertrapt, wie Mijn liefde nastreeft, wordt belachelijk gemaakt.

Maar, degenen die dat doen, hebben geen besef van wat zij doen. Zij hebben geen zicht op hun afdwaling, blind als zij zijn geworden door het toegeven aan de vele verleidingen. Door hun zwakte. En zo zijn zij arm geworden, arm van geest, arm van besef van waar leven. Arm aan liefde. Wees dan toch vergevingsgezind aan hen allen, die de verleiding tot het tegenovergestelde van liefde niet konden weerstaan. Want Ik heb jullie allemaal lief en voor jullie allemaal is Mijn koninkrijk geopend. Kom en wees goed voor elkaar.

Hemels Brood 1791

Voorwaar, Ik zeg jullie dat iedereen Mijn liefde kan bereiken, dat voor iedereen die mogelijkheid er is. Maar voor iedereen is er een eigen tijd, een eigen weg, een eigen plaats. En met elkaar kan ook iedereen die weg, die plaats in de gekregen tijd vinden.

Met elkaar, hoe afwijkend ieder mens ook is. Want alles is toch zo gemaakt, dat al die verschillende stukjes tot één geheel in elkaar passen. Ik heb er geen broddelwerk van gemaakt, denk dat maar niet. Ik weet waar elk stukje op zijn plaats is, maar Ik heb het jullie gegeven om met elkaar een geheel tot stand te brengen. Om dat geheel als een eigen zelfstandig wezen te kunnen beseffen, te kunnen zien, te kunnen zijn.

Alleen door afdwaling van de kern van dit geheel, welke liefde is, is blindheid onder jullie allen gekomen en zo kunnen jullie het geheel niet meer overzien en begrijpen. Maar Ik heb Mijn zicht niet verloren. Mijn liefde blijft eeuwig bestaan en Mijn liefde zal jullie allen het licht in de ogen langzaam weer teruggeven. En dit licht van ware liefde zal dan jullie ogen voor eeuwig licht geven, zodat ze nooit meer in blindheid vervallen.

Dit alles kan alleen in vrijheid van zijn, met een eigen ontwikkelingsproces, en daarbij hoort dan ook het doormaken van een zekere blindheid door afdwaling van liefde. Maar Ik breng jullie allen, in die vrijheid, toch terug in ware liefde en daarmee in de volle gelukzaligheid van het ware eeuwige leven!

Hemels Brood 1792

Voor alles kun je bij Mij komen en Mijn hulp vragen. Dat mag iedereen. Maar jammer genoeg doet bijna niemand dat. Veel mensen niet omdat men er gewoon niet aan denkt, niet in gelooft en anderen niet, omdat zij denken dat zij niet goed genoeg zijn om zich tot Mij te wenden. Maar Ik sta het liefst naast jullie, gelijk met jullie en op vriendschappelijke voet met jullie. Ik kan jullie allen helpen, steunen, een juiste weg wijzen en je ook nog laten weten hoezo die weg de juiste is. Maar niet zonder dat jullie Mij daarom vragen en Mij laten weten dat je Mijn hulp, Mijn steun, graag hebt. En daarbij heb Ik het dan ook nodig, dat je Mij de ruimte geeft om je te helpen, te steunen, want als je Mij vraagt en laat weten dat je graag steun hebt, en je vult vervolgens je handelen naar eigen goeddunken in, zonder naar Mij te luisteren, zonder op Mijn steun te wachten, dan blijft Mijn hulp en steun achterwege.

En dan denken de mensen, dat zij wel vragen, maar toch geen hulp, steun, antwoord krijgen. Vaak omdat de meesten van jullie geen direct antwoord, directe hulp verwachten. Maar wie tot Mij bidt, mag ook een reactie van Mij verwachten. Alleen, vul geen verwachtingen van Mij in. Laat Mij dan bepalen en geven. Laat dan je eigen invullingen los en geef Mij de gelegenheid je te helpen, je te steunen. En dat kan wel eens wat langer duren dan jij onmiddellijk wilt. Vul dan geen tijd, geen plaats in, laat eigen wensen los en vertrouw op Mij.

Hemels Brood 1793

Het eeuwige leven. Wie kan zich ook maar enigszins voorstellen wat en hoe dat precies is? Want het eeuwige leven wil niet zeggen, het eeuwig doorgaan van alle gebeurtenissen zoals die nu op aarde plaatsvinden. Wat zou het eeuwige leven te bieden hebben, als alle pijn, alle ziekte, alle bedrog, alle misdaad, alle criminaliteit, moordzucht, enzovoorts, het eeuwige leven zou zijn? Dat is ten enenmale niet het eeuwige leven. Wees gerust, want het eeuwige leven is dat allemaal niet. In het aardse leven, dat niet direct het eeuwige leven is, daar vindt men pijn, ziekte, narigheid. Daar vindt men ook het eeuwige leven, tussen dat alles in.

Als Ik zeg, dat het eeuwige leven liefde is, en nergens is pijn, ziekte, verdriet, bedrog, onwaarheid, moord enzovoorts, dan nog is het voor jullie heel moeilijk voor te stellen, wat werkelijk eeuwig leven is. Eeuwig houdt nooit op. Maar alle pijn, ziekte, verdriet, onwaarheid, bedrog, moord, dieverij, enzovoorts, het houdt werkelijk een keer op. Het is een uiting van het tegenovergestelde van liefde, het is een zichtbare dood. En dat is op aarde de dood. Maar wie al het tegenovergestelde van liefde kan loslaten, kiest voor ware liefde en wie daaraan vasthoudt, wat er ook gebeurt, daaraan vasthoudt, die houdt zich aan het ware eeuwige leven vast en overwint alle aardse dood. Die zal direct na zijn verblijf op aarde geheel opgenomen zijn in het eeuwige ware leven, in eeuwige ware liefde, zonder dood, zonder verdriet, zonder moord, bedrog, enzovoorts.

Daar is licht en daar is het leven licht, het eeuwige leven. Wat geeft het als je je daar nog geen voorstelling van kunt maken? Dat hoeft ook niet. Je bent er alleen bij gebaat, te handelen naar liefde en dat steeds weer opnieuw na te streven. Want dat is de enige weg om dwars door dood en verderf heen in het eeuwige leven te komen. Die aarde waar je nu op leeft, is die enige weg, Jezus Christus zelf leven op die aarde, dat is die enige weg en als je er dan uiteindelijk bent, dan heb je het altijd geweten, altijd gekend, het ware leven, het eeuwige leven, de eeuwig ware liefde, Mij.

Hemels Brood 1794

Zelfs de grootste heiden weet in zichzelf nog wel, dat alleen de ware liefde de juiste manier voor mensen is om met elkaar om te gaan als je geen problemen met elkaar wilt hebben. En de grootste heiden probeert dat nog wel te doen. Maar, zodra er een situatie ontstaat, waarbij het lijkt dat hij tekortgedaan gaat worden, is het met het streven naar liefde gedaan. En jammer genoeg gaat het zo bij veel mensen. En juist dan gaat het verder, als een sneeuwbal die van een helling rolt. Want de reactie van de een, roept een reactie op van de ander en die weer van nog een ander en zo is er dan reactie op reactie. En zo lijkt het dan, dat het heel gewoon is om zonder liefde te reageren, als men tekortgedaan wordt.

Maar is dat zo, wordt die mens tekortgedaan, of word Ik tekortgedaan? Want als Ik degene ben Die de Schepping vormgegeven heeft en als Ik de ordening ingesteld heb, naar ware liefde en wijsheid, en iemand wijkt af van die ordening, welke het leven naar ware liefde is, doet diegene dan de mens tekort of Mij? Ja, uiteindelijk doet die mens Mij tekort, want hij leeft niet naar de door Mij ingestelde orde van liefde. Aan Mij is ieder mens verantwoording schuldig over de wijze waarop hij leeft en omgaat met zijn medemens. En bij Mij kun je je beklagen, als je medemens je niet naar ware liefde behandelt. Maar dat is nog niet een vrijbrief om zelf van ware liefde af te wijken. Want ook degene, die tekortgedaan wordt, is aan Mijn ordening gehouden en aan Mij verantwoording daarover verschuldigd.

Laat je niet verleiden tot het afwijken van leven naar ware liefde, omdat je medemens dat doet, want hoe gewoon dat intussen ook mag lijken, dat is het niet en het blijft een afwijken van Mijn ordening, wat niet de bedoeling is. Kom dan bij Mij en samen, met Mij, zullen we dat oplossen. Maar wijk zelf liever niet af van ware liefde. Dan zul je ook de minste schade van de ander ondervinden. Dan kan Ik je het beste helpen. En helpen zal Ik je.

Hemels Brood 1795

Hoe bevrijd je je van demonen en wat zijn demonen? Laat Ik je de eenvoudigste vorm aangeven. Want ook hier is het niet zozeer een letterlijk iets, als wel een omschrijvend iets. Daarmee bedoel Ik, net zoals de hemel, niet een plaats in letterlijke zin, maar meer een zijnstoestand. Zo is een demon ook niet een letterlijk wezen, maar een deel van de wezenlijkheid, van de zijnstoestand van iemand. En wel dat deel, wat diegene belemmert om in het hemelse te geraken.

Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat zo’n demon een zwakte is in het toegeven aan de verleiding tot het tegenovergestelde van handelen naar liefde. Een afwijking van liefde in de zijnstoestand, welke benoemd kan worden met het woord demon. Dat geeft de indruk, een persoon van gene zijde te zijn, maar in werkelijkheid is het een eigen gebrek aan volkomen liefde zijn, wat zodanig sterk is, dat het de oorspronkelijke liefde van die persoon zodanig gaat overheersen, dat er een geheel andere persoonlijkheid gezien gaat worden.

En nu, hoe bevrijdt men zich van zo’n demon? Dat zal vooral zijn in grote nederige wilskracht en grote nederige overgave en erkenning van Mijn leven en liefde. En dan zal het vooral Mijn genade zijn, die de ware zuivere wilskracht van die mens zegent en de waandenkbeelden wegneemt en zijn geestelijk zijn vult met waarheid en juist inzicht en met veel liefde. Zo zal dan ook het gebed vol deemoed en erkenning en vol van vertrouwen in Mij nodig zijn, om die diepgewortelde demonische zijnstoestanden te kunnen omzetten tot waar en liefdevol leven, vrij van demonische zijnstoestanden. Maar een krachtig, liefdevol vasthoudend gebed, keer op keer tot Mij gericht, trekt Mijn liefde aan tot ware genezing en bevrijding.

Hemels Brood 1796

Op deze aarde zijn veel mensen gevangen. Gevangen in hun onkunde, hun onwetendheid. Bijna niets is werkelijk zoals zij de werkelijkheid zien, maar hun ware zicht is vertroebeld door de tralies van hun eigendunk en hun overtuiging, alles te weten en te doorzien. En wie eenmaal denkt dat hij alles wel zo’n beetje kent en doorziet, die zal niet gemakkelijk tot nieuwe of andere inzichten gebracht worden, zeker niet als hij daarin een dreiging ziet, om zijn voordelen in het leven kwijt te raken en inspanning te moeten ervaren om het aangenaam te kunnen hebben.

Want dat is wat de meesten van jullie nastreven, het aangenaam hebben, het jezelf in allerlei opzichten zo aangenaam mogelijk maken, met zo min mogelijk inspanning een zo hoog mogelijk resultaat bereiken. Maar dat uiteindelijke resultaat is niet het ware gelukzalige leven, waarvan de meesten geen besef hebben dat dat bestaat. Het blijft bij een oppervlakkig welzijn, wat bij het minste of geringste weg is en het geeft op geen enkele manier diepgang aan de ziel, zoals het ware leven de ziel diepgang geeft.

Kom, sta op uit je verdwazing. Ik doe je de deuren van je gevangenis open, dat is, Ik verlicht je geest met waar levensinzicht en Ik geef je kracht om naar waarheid en liefde te leven. En als je wilt, kun je met een beetje inspanning al zicht krijgen op waar levensgeluk.

Hemels Brood 1797

Je kunt nog zo ver reizen om van alles te zien en mensen te ontmoeten, als het hart niet gereinigd wordt van alle misvattingen en eigenliefde, heeft al dat reizen geen enkele waarde en alles wat gezien en beleefd wordt ook niet. Als in het hart niet gereisd wordt van de ene plaats naar de andere, dan is elke reis die ondernomen wordt een pas op de plaats en heb je in werkelijkheid geen enkele reis gemaakt, al heb je nog zover gereisd met je lichaam.

De beste reizen maak je in je hart, tussen de verschillende opvattingen, misvattingen, eigenliefde, ongeduld en zoal. Daar te kijken en te ervaren en tot waar besef van leven te komen, brengt meer dan lichamelijk reizen over de hele aardbol. Kijk met je oog niet alleen buiten je, zoek met je oog niet alleen van alles buiten je te zien op verre reizen en in verschillende landen, maar kijk met je oog vooral bij je naar binnen. Hoe ziet het er bij jou binnen in je hart uit? Zoek met je oog binnen in je naar mooie goede stralen, naar ware liefde en reinig je hart van al het tegenovergestelde van liefde. Dat brengt je meer eeuwige schoonheid dan het reizen over de wereld je kan brengen.

Let wel, Ik zeg niet, niet te reizen. Ik raad je alleen aan vooral ook in je hart te reizen en daar goed te kijken, wat zich daar allemaal bevindt. Wat daar goed is en behouden kan worden en wat niet zo fraai is en beter opgeruimd kan worden. Reis in elk geval ook in je hart.

Hemels Brood 1798

De goedheid van de mens zal groeien, ook van de onwetende, ongelovige. Want Mijn genade is over de wereld gekomen en Mijn licht schijnt overal. Alle mensen zullen Mijn licht gaan zien, ook al weten ze niet direct waar dat licht vandaan komt. Alle ogen zullen geopend worden en zien, het heerlijke licht zien. En zij zullen zich dan allemaal naar de Bron van het licht keren. En in dit licht wordt hen alles duidelijk. Wordt hen de betekenis van leven duidelijk, de waarheid komt geheel aan het licht en iedereen wordt het geheel duidelijk welk een belang de liefde, de ware liefde heeft voor het handelen van de mens en daarmee voor het leven van de mens, voor het leven op deze aarde en voor het eeuwige leven.

En het licht zal dan ook voor iedereen de enige ware voeding zijn, eten en drinken, en iedereen zal door dit eeuwige ware licht verzadigd worden en tot eeuwig waar en gelukzalig leven gebracht worden. Ik Ben dit ware licht en Ik ben reeds nu onder de mensen. Ik ben reeds nu bezig met alle mensen opdat hun ogen opengaan en opdat alle mensen Mijn eeuwig ware licht van zuivere liefde kunnen gaan zien en in zich kunnen gaan opnemen. Zo gaat Mijn licht alle mensen opwekken uit hun duisternis, uit hun verwarring, uit hun dwaling. En iedereen zal tot de Bron komen, de Bron van liefde, Mijn liefde!