Hemels Brood 1737 t/m 1767

Hemels Brood 1737

Er is nog geen mens op aarde al helemaal volmaakt liefde in al zijn doen en laten en toch is die volmaaktheid in liefde er wel. Toch Ben Ik er. In alles en iedereen. Alles is volmaakt en elk mens kan die volmaaktheid leven. Maar de volmaaktheid staat als het ware stil en wacht op de mens om zijn keus te maken. De tijd is aan de mens. Maar dat zal niet eeuwig zijn. De tijd van afdwaling is beperkt en zal een einde hebben. Dit einde hangt samen met de gebeurtenissen en het volgroeien van de mens tot volkomen liefde, wat nu nog niet afgerond is. Het einde is er niet eerder dan dat de mens de volkomen liefde in opperste gelukzaligheid bereikt heeft. En dat zal de mens bereiken in de tijd die daarvoor gegeven is door Mij, zijn Schepper.

Die tijd is dus wel afgemeten, maar niet in dagen, maanden, jaren, of in eeuwen vastgelegd. In de geest is deze tijd bekend, maar in de menselijke begrippen niet. Het heeft ook geen doel te raden en te proberen de tijd vast te stellen. Want niemand bepaalt zelf zijn bestaan en zijn tijd van leven op aarde, zonder Mijn liefdevolle kracht, zonder Mij. En Ik laat die tijd over aan zijn groei in liefde, terwijl Ik precies weet hoelang iemand die groei nog nodig heeft, wat geen mens weet, omdat Ik het Ben. Omdat Ik het leven van alle mensen Ben.

Ik Ben eeuwig leven. En wanneer heeft de mens eeuwig leven? Nu en eeuwig. Kijk, hoe kan dan de mens zijn tijd van leven weten als het er eeuwig al is en eeuwig blijft? Laat het ijdel zoeken los en zoek het ware leven in jezelf, zoek ware liefde te zijn, nu en wees eeuwig leven in volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 1738

Elke dag gebeurt er wel iets anders. Elke dag gebeuren er over de wereld goede en slechte zaken. Elke dag zijn er mensen die uit liefde handelen of uit het tegenovergestelde van liefde. Maar het aantal dat vooral uit het tegenovergestelde van liefde handelt, is groot en daarvan zijn er velen, die het zich niet of nauwelijks bewust zijn, dat zij voor het tegenovergestelde kiezen. Zo verborgen is het besef van liefde ondertussen bij de meeste mensen.

Maar niet bij Mij. Bij Mij is het besef van liefde volmaakt en in ware liefde Ben Ik volmaakt. In die ware liefde heb Ik de mens volmaakt geschapen. Daaraan verandert niets. Ook al is de mens in zijn vrijheid zich daarvan niet of nauwelijks nog bewust. En zo gebeurt er veel vanuit de afdwaling van liefde. Maar daar tegenover staat Mijn liefde en Mijn liefde heeft een oneindige omvang en reikt tot het oneindige in haar werking. Daarom vallen alle gebeurtenissen, goed of slecht, toch eeuwig nog binnen Mijn oneindige liefde en de uiteindelijke resultaten van alle gebeurtenissen kunnen dan ook niet anders dan tot ware liefde leiden voor alle mensen, vroeg of laat.

Door alle gebeurtenissen zal ook het besef van de mens uiteindelijk tot waarheid van bestaan en eeuwig zuivere liefde komen. Wanhoop daarom in geen enkel opzicht, want wat er gebeurt, doet nergens afbreuk aan Mijn liefde. En het ware leven zal altijd blijven, want Ik Ben en Blijf altijd het ware leven, de ware liefde. En daarmee draag Ik nu en in eeuwigheid al het tegenovergestelde van liefde en zet het voor iedereen om in ware liefdewerking.

Hemels Brood 1739

Laat de liefde vanuit Mij stromen. Probeer niet met je verstand lief te hebben, want het verstand is niet de bron van liefde, Ik Ben je Bron van liefde. Nergens anders is liefde te putten dan uit Mij: de Enig Ware Bron van liefde. En vanuit Mij, die Enig Ware Bron van liefde wordt ook het verstand gevoed en groeit de wijsheid welke de Zoon van de liefde is. Mijn Zoon, welke Ikzelf Ben.

Dat is de weg. Gebruik het verstand, de wijsheid, welke uit liefde voortkomt en tot het volmaakte leidt. Maar zet het verstand niet los van de liefde, zoek niet naar het verstand te handelen zonder te putten uit de Bron van ware liefde, die Ik Ben en in je hart altijd te vinden is. Niet voor iedereen zo gemakkelijk, want velen hebben nu juist hun verstand vóór de liefde gezet en hebben geen idee meer welke Bron zich in hun hart bevindt en hoe zij daaruit kunnen putten tot voeding van hun verstand.

Het verstand gebruiken is zeker goed als het gevoed wordt door liefde, geput uit de eigen ware Bron van liefde in het hart. Alle uit het verstand opgebouwde liefde is geen ware liefde en brengt dan ook nooit het resultaat dat ware liefde brengt. Laat daarom beter nooit het verstand op zichzelf staan zonder voeding uit de Bron van ware liefde. Ga steeds eerst naar het hart en laat liefde uit je hart je verstand binnenstromen en zie welk een wonderlijk resultaat dat geeft.

Hemels Brood 1740

Voor alles wat de mens als recht ziet, maar krom is, staat Mijn zuivere liefde, want de mens weet vaak zelf niet hoe krom hetgeen hij als recht ziet, is. Wat hij als liefde ziet, maar niet werkelijk Mijn liefde is. Maar zal Ik diegene, die geen idee heeft van ware liefde, daarom aan zijn lot overlaten en in zijn onwetendheid ten onder laten gaan? Nee, zeker niet. Maar in de vrijheid die hem gegeven is, laat Ik hem zijn weg gaan.

En zoals het gras overal ter wereld groeit en haar groene kleur van Mij krijgt, zonder dat één mens daar ook maar iets aan bijdraagt, zo krijgt ook ieder mens Mijn liefde, ook zonder dat hij daaraan zelf iets bijdraagt. Want Ik weet maar al te goed hoe het met het mensenhart gesteld is en toch blijft Mijn liefde stromen voor ieder mens. Vroeg of laat zal dat die mens tot waar besef van leven brengen. En dan zal hij beseffen, dat Mijn liefde er altijd was, voor hem en voor iedereen. En hij zal zich verbazen, dat hij dit niet eerder heeft opgemerkt en beseft, terwijl het er altijd was en is.

Ja, veel mensen kijken voorbij aan Mijn liefde, omdat hun aandacht bij heel andere dingen ligt. Maar ook zij die ernaar zoeken, kijken er vaak nog aan voorbij omdat hun zoeken nog niet goed gezuiverd is van eigenbelang. Maar Mijn liefde gaat naar alle mensen, over de hele wereld en zuivert die mens meer en meer, zonder hem de vrijheid af te nemen. Zo zal ieder mens gezuiverd worden en tot waar zicht komen, waar zicht op waar leven, liefde!

Hemels Brood 1741

In den beginne was er duisternis over de aarde. Tegenover de duisternis heb Ik de aarde licht gegeven. Licht en donker, elkaar afwisselend, zodat de mens het verschil kan ondervinden. Het licht beschrijft alles en maakt alles duidelijk zichtbaar, geeft het besef van waarheid en inzicht. Het duister verhult alles, verdoezelt waarheid, beperkt inzicht, beperkt juist inzicht.

Maar ook de duisternis brengt op haar manier een zeker licht voort. Namelijk het valse licht, welke zich voordoet als het ware licht. Dit licht beweert het juiste inzicht te geven, maar geeft het niet. En in het duister lijkt dan dit valse licht waarheid te brengen terwijl het niets geeft maar het juiste inzicht wegneemt en er een onzuiver zicht voor in de plaats zet, wat juist lijkt te zijn.

Voor wie in het duister leeft, is elk licht passend, maar wie uit het duister in het volle licht van waarheid wil komen, zal aan al het valse licht voorbij moeten gaan. Dat wil zeggen, alle inzichten in het duister van zogenaamde alwetendheid en eigenbelang moeten loslaten en zich openstellen voor andere denkbeelden van binnenuit, in een oprechtheid van hart, van voelen en denken. De duisternis gaat voor waarheid opzij en het licht breekt door, het licht dat Ik de duisternis geef, is waar en getrouw het ware levensinzicht, de ware liefde, het inzicht tot ware liefde, het inzicht tot waar leven.

Hemels Brood 1742

De boom ligt zoals die gevallen is. Zoals iemand geleefd heeft, zoals zijn overtuigingen zijn, zoals zijn handelen is, zo komt diegene aan in het hiernamaals. Deze aarde is een situatie waarin de mens geplaatst is voor groei naar volwassenheid. Dat is groei naar ware onbaatzuchtige liefde uit eigen vrije keus. Hier is de situatie voor de mens om door de eigen keus het onderscheid tussen waar leven en het doel van zijn bestaan op aarde te leren kennen.

De volgende situatie geeft gelegenheid om dat wat geleerd is te leven, zonder de weerstanden die op aarde zijn. Dat lijkt gemakkelijker, maar dat is het niet, want voor wie op aarde niet geleerd heeft verleiding tot iets te weerstaan, zal zonder weerstand die verleiding nog veel moeilijker kunnen weerstaan. Daarom, zoals de boom ligt, zo blijft hij liggen. Zoals je overgaat, zo kom je aan met die overtuigingen, die handelwijze welke je gewend bent. Dat wil niet zeggen, dat in die nieuwe situatie geen verdere groei kan plaatsvinden. Zeker wel.

En ook daar ben Ik met allen, met Mijn overgrote liefde voor allen. Het is niet in je voordeel om nu meer te weten over dan, want je keuzen van leven zijn belangrijk voor nu, niet het weten hoe het dan is, omdat juist het nu van je leven, het dan mede bepaalt en het je in het nu niet helpt tot juist en belangeloos liefdevol handelen, als je het hiernamaals voor jezelf zou weten. Alles wat erover gezegd wordt, is globaal. Ieder mens is anders, ieder leven is anders, wees hier een goed mens en groei in liefde en je zult ook daar een goed mens vol liefde zijn. Meer is nu niet nodig om te weten!

Hemels Brood 1743

Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wie kan zich erop beroepen al totale liefde zonder enig eigenbelang, zonder enige eigen invulling, in volkomen waarheid, zonder enige afdwaling te zijn? Wie kan bij zichzelf bepalen wie wel of niet die volkomen liefde die Ik Ben, al is. Ik zal je zeggen, dat wie denkt dat te zijn en dat te kunnen, nooit een oordeel zal uitspreken, want Ik Ben die volkomen liefde in volkomen waarheid en Ik zal geen oordeel uitspreken. Wat is, dat is. En daar is geen uitspraak voor nodig. Daar is alleen een volkomen besef nodig.

Wie heeft al een volkomen waar besef van leven? Van totale liefde? Ik zeg je, buiten Mij is  er geen leven. En jullie allen zijn deel van Mij, deel in Mij en Ik Ben deel in jullie. Zo heeft en is iedereen ware totale liefde in zichzelf, van den beginne af aan. Maar het besef daarvan is verborgen geraakt in het aardse leven. Ieder die op aarde geboren wordt, is heeft een mate van besef die past bij de tijd welke op aarde heerst. Daarin speelt ook de erfelijkheid een rol die Ik ingesteld heb in het vlees. Maar de geest erft Mij. En de ziel mag vrij de keus maken die erfenis in ontvangst te nemen. Direct of later.

Ik Ben de volmaaktheid in alles, alle leven, alle liefde, volkomen waarheid en eeuwige wijsheid. En zo zijn jullie allen van oorsprong uit Mij voortgekomen. Direct of via de zeven geesten die voor Mijn troon gezeten zijn. En zo is de mensenziel op aarde van Mij uit op aarde geplaatst, waar één van de zeven geesten in afdwaling van liefde is geraakt. De aarde is de plaats waar deze geest tot volmaaktheid in liefde en wijsheid kan terugkeren. Door Mij in liefde zo geordend en vormgegeven met mensen. Deel van Mij, deel in liefde, welke nooit weg is, ook niet uit die ene afgedwaalde geest.

Wie kan op aarde alle geheimenissen doorgronden die daar zijn, om alle afdwaling voor eeuwig terug te brengen in ware onbaatzuchtige liefde? Alleen diegene die volkomen één met Mij is, uit eigen vrije keus en alle eigen zijn in het volle besef van bestaan voor Mij, voor zijn naaste, heeft afgestaan. Die Ben Ik Zelf in Jezus Christus.

Hemels Brood 1744

Durf te zijn. Ieder is het leven gegeven en de vrijheid te zijn. Alles is door Mij verzorgd en ingericht. Naar Mijn ordening geplaatst. Zodat ieder mens zichzelf kan zijn en kan groeien naar volkomenheid, naar volwassen leven, volmaakte liefde. Maak in vrijheid je keuzen, maar doe dat liever niet onwillekeurig, zomaar, zonder in jezelf te voelen wat juist en naar liefde is. Want je hebt wel de vrijheid van keuze, maar dat betekent niet dat je keus vrij blijft van onaangename gevolgen.

Elke keus heeft gevolgen en daar zijn ook onaangename bij. Niet alle gevolgen laten zich direct zien of voelen, maar toch zijn ze er. Met de keuzen die je maakt, vorm je je leven. Maar ook dat van anderen. En zoals jouw keuzen, in vrijheid genomen, invloed hebben op het leven van anderen, zo heeft de vrije keus van al die anderen invloed op jouw leven. Maar Ik heb die wederzijdse invloeden zo in verhouding gezet, dat elke vrije keus opgenomen is in het grote geheel en ten dienste komt aan groei naar volkomenheid, volmaaktheid in liefde. Er is geen invloed van keuzen, er zijn geen gevolgen, die niet ten dienste gebracht worden aan de groei naar ware liefde voor alle mensen.

En zo is er dus geen afdwaling van liefde, zonder dat er een ombuiging van de gevolgen is naar liefde. Alle gevolgen van alle afdwalingen, hebben op geen enkele manier een werkelijk nadelig effect op het eigenlijke doel van jullie bestaan op deze aarde. Toch zijn er onaangename gevolgen. Heel onaangenaam soms. Maar zelfs die onaangename gevolgen staan de liefde volkomen ten dienste.

Hemels Brood 1745

Ik sta niet eeuwig te wachten, want dat zou de mens in geen eeuwigheid verder brengen. Daarom is eens de maat vol. Niet om wraak te nemen op alle afdwalingen van liefde, maar om te voorkomen dat er eeuwig geen liefde meer is. Daarom blijf Ik niet eeuwig jullie afdwaling aanzien. In de mate van mogelijkheid van terugkeer naar ware liefde regel Ik alle situaties, jullie daarbij de vrije keus latend. Maar het is niet zo, dat jullie afdwaling eeuwig door Mij wordt aangezien en dat Ik niet zal ingrijpen, op de juiste tijd en op de juiste manier.

Er zal geen steen op de andere blijven, staat er geschreven. Alle afdwaling van liefde zal teniet gedaan worden. Maar dat heeft niet zozeer betrekking op de afdwalingen zelf, als wel op de misleidende gedachte dat afdwaling van liefde geëigend is en dat het iets oplevert, zoals geld, roem, macht. Dat alles, die gedachte zal tenietgedaan worden en de afgedwaalde mens zal tot het inzicht komen, dat geen enkele afdwaling van liefde hem iets brengt of kan brengen wat werkelijkheidswaarde voor hem heeft. Geen geld, geen wereldlijke roem en al helemaal geen macht. Dat inzicht zal die afgedwaalde mens toch gegeven worden en het zal hem moeilijk vallen het juiste inzicht aan te nemen en de daarbij behorende gevoelens van vernedering te moeten doormaken.

Hoed je voor afdwaling, want Ik blijf niet eeuwig wachten en de weg terug naar liefde die je dan gaat doormaken, is niet aangenaam. Dat kun je voorkomen, door nu al zoveel mogelijk naar liefde te leven. Wie die inzet geeft, en hier en daar afdwaalt van het ware pad van liefde, hoeft geen moeilijke weg te vrezen, want Ik zie zijn inzet. Ik ken de verleidingskrachten. Maar wie hardnekkig in zijn afdwalingen blijft, ook al zijn ze niet zo groot, die zal eens toch ook dat moeten doormaken wat Ik hem geef om los te komen van die vastgeroeste afdwalingen. Ik blijf niet eeuwig wachten. Juist omdat Ik je liefheb en niet in afdwaling verloren wil laten gaan. Want eeuwig is Mijn liefde voor jullie allemaal.

Hemels Brood 1746

Op de dag van Mijn geboorte riep Ik iedereen op om naar Mijn kribbe te komen. Alleen de dieren en de herders kwamen en later ook de drie wijzen uit het Oosten. Maar alle andere mensen hechtten geen waarde aan Mijn geboorte, erkenden Mij niet en interesseerden zich niet voor Mij en de betekenis van Mijn geboorte voor alle mensen.

De herders, zij zijn degenen die voor Mijn kudde zorgen en een diepe nederigheid in hun hart hebben voor al wat leeft en zij behoeden dat leven in nederigheid met weinig comfort, nauwelijks enige kleding, in de open lucht en met de hemel als dak. Zij hebben geen pretenties, hun bestaan is zonder hang naar luxe, naar roem en macht, zonder verlangen naar geld, dienstbaar aan Mij staan zij direct aan de kribbe.

De drie wijzen beseffen hoe groot de liefde is en hoeveel betekenis zij voor de mens heeft, welk een wijsheid er uit liefde voortkomt, wijsheid uit liefde, Zoon uit Vader. En zij voelen zich overtroffen in wijsheid en willen die wijsheid ook leren kennen. Dat zijn de mensen die ontdekken dat de enige ware wijsheid uit ware liefde voortkomt en zo willen zij ook komen tot die wijsheid en die eer betonen. Welk een begrip is er bij diegenen, die niet streven naar geld, roem en macht. En hoe welkom zijn zij om bij Mijn kribbe te komen en zich om Mij heen te scharen. Naakt en klein als Ik was. Dat is de kleinheid die toch in zich enorm groot is, wat zij in hun hart voelden, wisten, erkenden!

Kom allen om Mijn kribbe staan, heb allen deel aan Mijn geboorte. Het is de liefde in je hart waaruit de ware wijsheid geboren wordt. Een wijsheid die in het aards-wereldse niet gekend is, maar die in het hart van de oprecht nederige mens een enorme schat, een enorme rijkdom is, die eens volop naar buiten straalt en een enorm licht verspreidt, uit alle harten van hen die Mij opgenomen hebben, die Mij in hun hart geboren laten worden. Want dat licht ben Ik in Jezus Christus. Zegen zij u allen in Jezus Christus, de Eerstgeborene.

Hemels Brood 1747

Hoe kun je precies weten hoe iets voelt, als je het nog nooit zelf hebt meegemaakt, hebt gevoeld? Toch, op het moment dat je het meemaakt, weet je hoe het voelt. Moet je altijd alles meegemaakt hebben, om te weten hoe alles voelt? Je zou aan één mensenleven niet genoeg hebben. En zou het nodig zijn? Wat is belangrijk? Eén korte periode van je leven, of je totale leven? Ik zeg je, je totale leven. Je totale leven is van belang. Juist gezien je totale leven, is dit korte deel van je leven op aarde, heel belangrijk. Juist daarom heb Ik je alleen dat deel in je bewustheid gebracht. Daarom juist maak je in dit korte deel van je leven, al datgene mee wat belangrijk voor je totale leven is.

Door al datgene wat je meemaakt, doe je ervaring op over hoe dat allemaal voelt. Zou je dit leven met al die gebeurtenissen die je meemaakt niet meemaken, dan zou je die ervaring niet opdoen. Zo leef je hier op aarde een korte tijd en in die tijd doorvoel je alles wat van belang is voor je totale leven, door alles wat je meemaakt, alles wat jou gebeurt. En dat is allemaal van groot belang voor jouw totale leven en daarbij voor het alom totale gezamenlijke leven.

Voor je eenheid in liefde in je totale leven met Mij en al Mijn schepselen, waar jij er één van bent en Eén mee kunt zijn. Jij kunt je leven op aarde vormgeven in de vrijheid die je hebt en al naar gelang die vrijheid van keus geef Ik je allerlei gebeurtenissen om te beleven, zodat je juist dat meemaakt, wat jou datgene laat weten, laat voelen, wat van belang is voor je totale leven. Jouw totale leven is ware belangeloze liefde in Eenheid met Mij, je liefdevolle Schepper en alle wezens die met jou geschapen zijn en met jou in de totale Eenheid van Zijn, van Mijn liefde zijn.

Hemels Brood 1748

De schoonheid van een diamant wordt pas gezien nadat zij in vlakken geslepen is en het licht er aan alle kanten in valt. Zo is het ook met de mens. Hij heeft het nodig “geslepen” te worden voordat het licht in hem kan komen en hij het licht kan uitstralen. Er moet toegang zijn voor het licht. Met licht bedoel Ik Mijn boodschap van liefde en de kennis, de wijsheid die daaruit voortkomt.

Als de mens niet eerst toegankelijk wordt gemaakt voor Mijn boodschap van liefde en deze in zich kan opnemen, blijft hij ruw en zonder begrip voor het leven. Maar als de mens door allerlei gebeurtenissen ontvankelijk wordt voor de ware boodschap van liefde en die in zich gaat opnemen, dat is, gaat begrijpen en ernaar gaat handelen, dan neemt hij Mijn liefde op en gaat deze uitstralen, gaat liefde uitstralen, de schoonheid daarvan maakt hemzelf wonderlijk mooi.

Een mens vol liefde is niet alleen mooi om te zien, maar je wilt ook graag bij diegene zijn, met diegene omgaan. Een mens, vervuld van Mijn levende liefde, gaat in schoonheid veel verder dan die schitterend geslepen diamant. Kijk, als die mens, door het opnemen van Mijn liefde, al zo mooi en aangenaam wordt, hoe zal Ik dan zijn, daar Ik die volkomen liefde Ben? Zoveel mensen hebben daarover misvattingen en kunnen Mij maar niet zien als totale eeuwige ware volkomen liefde. Toch Ben Ik die totale ware volkomen liefde voor jullie allemaal. En alleen door Mijn liefde word je zo mooi, alleen door Mijn liefde kom je tot leven. Alleen door Mijn liefde word je zichtbaar, door het licht van Mijn liefde word je hemels gelukzaligmakend zichtbaar, als je het in je opneemt. Als je het toelaat, bewerkt te worden.

Hemels Brood 1749

Al zou je alles weten, alles kennen, alles zien, alles in de hele Schepping doorzien, begrijpen, overal geweest zijn, veel geholpen hebben, veel gegeven hebben, maar je zou de liefde niet hebben, het zou je allemaal niet baten, het zou je allemaal geen waar leven geven. Alleen ware onbaatzuchtige liefde is leven, geeft leven. Al het andere is van geen enkele betekenis, geen enkele werkelijke waarde. Je kunt met elkaar redeneren, alles met elkaar bespreken, hoe dit in elkaar zit of dat, wie gelijk heeft of wie geen gelijk heeft, of dit handelen juist is of dat, of je beter hierheen of beter daarheen kunt gaan of juist niet, of je met deze mens moet omgaan, of met die, of  juist met geen. Of de Bijbel dit bedoelt te zeggen, of dat, of nog anders. Of die het weet of juist niet weet. Of je het zelf allemaal weet en begrijpt of juist niet. Je kunt er met elkaar keer op keer over redeneren, er ruzie over maken, elkaar op van alles aanspreken, rechtzetten, enzovoorts. Maar zolang er geen liefde aan ten grondslag ligt, baat het allemaal niets.

Liefde geeft vrede, gemoedsrust, geduld, juiste bedrijvigheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, vriendschap, bemoediging, waarheid, begrip, liefde luistert, hoort, omarmt, verlicht, houdt vol, verwarmt, voegt toe, geeft, ontvangt, is barmhartig, enzovoorts. En mocht je door hetgeen anderen doen, of tegen je zeggen, van je verlangen, over je denken, of over je zeggen, onrustig worden, weerstand voelen, ongeduldig worden, je innerlijke rust verliezen, enzovoorts, dan kun je ervan op aan, dat je liefde mist. Bij die ander, maar ook bij jezelf. Kom dan snel in je hart bij Mij en laat Mij je hart vullen met liefde, laat alle onvrede en weerstand eruit spoelen door Mijn liefde en kom weer tot waar leven, tot ware liefde.

Hemels Brood 1750

Hoe worden je gedachten gestuurd? Door je eigen vrije wil? Je handelen stuur je naar gelang je gedachten, maar hoe komen je gedachten bij je binnen? Je keus van handelen komt voort uit de keus voor liefde of uit eigenbelang. En deze keus heeft alles met je gedachten te maken. Je gedachten worden gevormd uit je ervaringen in het leven, de dingen die je verteld zijn, de normen en waarden die je bijgebracht zijn, enzovoorts. Maar, ook ingevingen die in je opkomen, spelen mee. Die ingevingen houden deels verband met liefde en deels met het tegenovergestelde van liefde. Vervolgens is aan jou de keuze. Maar voor wie een hang heeft naar eigenliefde, eigenbelang, zal de keus vaker voor de ingevingen van het tegenovergestelde van liefde zijn en voor wie een hang heeft naar liefde, zal de keus vaker voor de ingevingen van liefde zijn.

Beide ingevingen zijn er, in je gedachten, in je gevoel. Het is aan de mens naar welke hij luistert, of al eerder, welke hij hoort, innerlijk hoort. Want iemand die veel en intens met zichzelf bezig is, die hoort meer naar de eigen gerichte ingevingen, dan naar Mijn liefde ingevingen. Voor hem lijkt het of Ik hem geen ingevingen geef. Voor de mens die geen geloof hecht aan Mijn aanwezigheid, geldt hetzelfde, alsook voor de mens die niet gelooft dat Ik Mij direct met hem bezighoud, bij hem ben, hem steun en help. Dat is jammer, want hij laat Mijn innerlijke stem verloren gaan, terwijl die er wel is.

Luister goed en je kunt Mijn stem in je hart vinden, Mijn ingevingen ervaren, die je kunnen helpen bij het maken van al je keuzen voor een liefdevol leven. Geloof en vertrouwen met de wil om te handelen naar liefde zijn genoeg om in jezelf je gehoor, je gevoel te openen voor Mijn ingevingen van liefde. En als je keuzen van handelen gericht zijn op Mijn ware liefde, zul je die liefde worden.

Hemels Brood 1751

Voor alles is een tijd en een plaats ingericht in Mijn Schepping. Zo zou niemand zich zorgen hoeven te maken. Maar alles wat buiten het handelen naar liefde valt, geeft de mens het gevoel buiten Mijn liefde te staan, alleen te staan zodra zich situaties voordoen die het beoogde resultaat in de weg staan. Dan gaan mensen zich zorgen maken, ze voelen Mijn aanwezigheid niet, beseffen Mijn zorg niet. Maar ook daarvoor is tijd en plaats ingeruimd in de Schepping. Wat je ook meemaakt, wat je ook overkomt, het heeft tijd en plaats in Mijn Schepping en is niet zomaar, voor niets.

Het staat allemaal ten dienste van het doel voor alle mensen, tot volkomen liefde te komen in een zelfbewust bestaan. En vrijheid van keus maakt dit zelfbewuste bestaan mogelijk. Mijn liefde maakt dit mogelijk. Mijn Schepping maakt dit mogelijk. De aarde, als plaats van verblijf, maakt dit mogelijk en tijd, als tijdelijk gegeven, maakt dit mogelijk.

Daarmee krijgt ieder mens zijn kansen, keer op keer. Ook jij krijgt je kansen, keer op keer. In alle wirwar van gebeurtenissen zijn je kansen, je mogelijkheden, verweven. Kansen om tot het doel van je leven te komen, mogelijkheden om tot ware liefde te komen in het volle besef van bestaan. Let op en pak je kansen, benut je mogelijkheden, blijf niet zitten, maar kom in beweging en neem aan, wat jou gegeven is. Neem Mijn liefde aan, handel ernaar en leef!

Hemels Brood 1752

Afdwaling van liefde staat bij iedereen als een filter tussen Mijn Woord in hun hart en hun besef daarvan. In ieders hart geef Ik steeds opnieuw Mijn Woord van liefde. Maar bij iedereen is er wel een zekere mate van afdwaling van liefde. En deze afdwalingen werken als een belemmering om Mijn woord innerlijk geheel juist te verstaan. Ook zijn er allerlei misvattingen in de mens, die als een vertroebeling werken en een juist verstaan belemmeren. Toch, in ieder mensenhart ben Ik aanwezig en in ieder mensenhart leg Ik Mijn Woorden van liefde, ter hulp en ondersteuning, ook al wordt er weinig of soms ook helemaal niets van gehoord en verstaan.

Gelukkig zijn er ook mensen die Mijn Woord wel gemakkelijk in zich horen en kunnen verstaan en bereid zijn om Mijn Woord weer te geven in woord en geschrift. Niet dat die mens geen afdwaling van liefde kent. Want er is nog nauwelijks iemand die al helemaal naar volkomen liefde handelt. Maar bij die mens heb Ik de belemmering, die er anders eigenlijk ook bij die mens zou zijn, grotendeels weggenomen. Om dan niet via het hart jullie mensen te bereiken, maar via de oren en via de ogen. Zodat er door Mijn Stem in jullie hart toch herkenning kan plaatsvinden en er toch een besef komt van Mij en Mijn Woord van liefde, jullie ware leven.

Help die mens, die op welke wijze dan ook, ervoor zorgt dat Mijn Woord van liefde wordt uitgedragen. Want ook diegene is onderhevig aan verleiding en verzoeking en heeft te maken met de gevolgen van zijn afdwalingen van liefde. Zet zo iemand nooit op een voetstuk, zie hem als je gelijke, een direct familielid die ook alle moeilijkheden van het mens zijn te verwerken krijgt. Vaak zelfs moeilijker, omdat zijn besef al veel dieper gaat en hij daar in de huidige samenlevingsverbanden nog al eens geen weg  mee weet en klem komt tussen zijn innerlijk besef en de wereld om hem heen. Het is Mijn zegen aan jullie allen.

En daar waar mensen zeggen Mijn Woord uit te dragen, let erop of het in je hart overeen komt met wat je daar voelt. Houd er rekening mee, dat er ook dan nog voor iedereen belemmeringen aanwezig kunnen zijn om de juistheid van wat dan ook geheel naar waarheid te kunnen beseffen. Kom bij twijfel in je hart naar Mij toe. Laat het los als dat je niet lukt. Ik zie je, Ik ken je, Ik breng je op je pad wat je nodig hebt en Ik zorg ervoor dat de sluier van belemmeringen even wordt opgeheven en je tot een waar besef komt. Zo gaat een proces keer op keer door om tot een nieuw stukje besef te komen, tot je uiteindelijk helemaal  tot besef van bestaan bent gekomen en uit vrije keus geheel naar liefde leeft, liefde bent, geheel naar waarheid volkomen leeft!

Hemels Brood 1753

De Hemelse Vader Ben Ik in jou. Alle liefde Ben Ik in jou. In de stilte van je hart ga je Mijn aanwezigheid beseffen, als een zachte bries is Mijn liefde in jou aanwezig. En zodra je je innerlijk bewust met Mij verbindt, hebben wij contact, heb je bewust contact met Mij. Dan kan Ik je van alles laten zien, inzichten geven  waar je nog blind voor was. Ik kan dan je ogen en oren openen voor een zicht en een gehoor, dat over een veel grotere afstand gaat dan je eerder gewend was. En met afstand bedoel Ik dan geen letterlijke kilometers, maar Ik bedoel dat in geestelijk opzicht. Dan gaat je begripsvermogen wijder open en ga je dingen ervaren, die je eerder niet kon ervaren, omdat je gezichtsvermogen dat niet kon bevatten. Je verbaast je dan inzichten te krijgen die zo eenvoudig lijken, terwijl je ze eerder niet zag. Maar je vermogen is door Mij verruimd en daardoor kun je tot die inzichten komen.

Ik heb je lief en Ik wil je graag helpen met al je vragen en levensproblemen. Maar Ik laat je ook vrij en zo’n verruiming geef Ik niet zomaar. Zo’n verruiming staat in direct verband met je nederigheid en je mate van liefde, maar ook, en vooral, met je oprechtheid, met waarheid, met trouw en vertrouwen. Met openheid van hart voor Mij, je Hemelse Vader. Je hoeft dus nog niet volmaakte liefde te zijn, maar je intenties moeten wel zuiver zijn, je nederigheid oprecht, je verlangen naar waarheid en ware liefde zonder enig eigenbelang. En het is nodig, dat je kunt toegeven wat je zwaktes zijn en waar je de verleiding tot afdwaling niet kunt weerstaan. Dat is wat Mij dan ruimte geeft om, zonder je vrije wil te belasten, jou te helpen en je begripsvermogen, en daarmee je inzichten, te verruimen.

Zo Ben Ik als liefdevolle Hemelse Vader voor jou en voor alle mensen een steun en geef hulp om tot waar leven te komen.

Hemels Brood 1754

Het is moeilijk om dat wat je graag wilt, heel graag wilt, los te laten voor iets wat je niet graag hebt, maar wat voor een ander prettig is. Je verstand zegt je dan dat je iets voor een ander moet overhebben. Ja, dat is wat je begrepen hebt uit Mijn Evangelie, liefhebben is alles wat voor jezelf is loslaten en alleen handelen naar wat goed is voor anderen. Maar regelmatig lukt dat niet en geef je toch voorrang aan dat wat je zelf graag hebt en waardoor je je beter voelt. Vervolgens krijg je een schuldgevoel, je hebt weer, tegen beter weten in, voor jezelf gekozen in plaats van voor de ander.

Weet je, zo’n schuldgevoel helpt je niets. Als je in zo’n situatie komt, waar je eigenbelang sterker is dan je wil om te handelen in het belang van de ander, probeer dan die ander meer lief te hebben. Kom daarvoor bij Mij en vraag Mij je te helpen. Dan wil het nog niet zeggen, dat Ik je direct de volle liefde voor diegene geef, zodat je gemakkelijker je eigenbelang kunt loslaten, want daarvoor is een ernstig willen in jezelf nodig, wat zich in de loop van de tijd moet opbouwen. Steeds opnieuw kom je in verleidingen, steeds weer kun je bij Mij komen en Mij om kracht vragen voor meer liefde. Steeds weer en steeds weer. Zo bouw je dan een blijvende kracht van liefde op in jezelf en komt er een moment dat je uit liefde je eigenbelang opzij kunt zetten. Dan heb je je dat eigen gemaakt, vanuit Mijn liefde, Mijn kracht. Voor alle keren dat je je eigenbelang niet hebt kunnen loslaten, zeg Ik, geen schuld, maar beken het Mij, vraag Mij om je een volgende keer bij te staan en vertrouw op Mijn liefde.

Hemels Brood 1755

Gemeenschappelijk. Alle mensen hebben gemeenschappelijk van Mij hun leven gekregen. Bedoeld om met elkaar en voor elkaar samen te leven. Elkaar te helpen, elkaar te verzorgen, elkaar te steunen. En dat alles in liefde met Mij, met Mijn liefde. Maar daarbij heeft ieder zijn eigen vrije wil en een vrije keuze, wat ook een eigen individuele verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Hoe wordt die verantwoordelijkheid opgepakt? Door de meeste mensen eerst voor zichzelf, terwijl toch echt bedoeld is, voor elkaar en met elkaar.

Zo komt er verdeling onder de mensen en al het gemeenschappelijke gaat verloren, lijkt het. Maar zo is het niet. Want jullie gemeenschappelijkheid ligt in Mij en Ik ben eeuwig met jullie verbonden. Ik laat jullie vrij, maar niet los van Mij. Ik geef jullie voeding, het is jullie keus deze tot je te nemen. Ik geef jullie kansen, het is jullie vrijheid die aan te nemen, daar gebruik van te maken. Ik geef jullie het zicht, het is jullie keus je niet te laten verblinden door alle verleiding van het wereldse tot eigenbelang. Ik geef jullie gehoor, het is aan jullie om te luisteren en naar hetgeen je hoort te handelen, je keus te bepalen.

Ik geef jullie liefde. Het is aan jullie om die in je op te nemen en uit te stralen. Die liefde te leven voor elkaar, met elkaar, voor Mij, met Mij. Het is jullie vrije keus om een ware samenleving vorm te geven in liefde voor Mij en elkaar. Het is jullie keus om het ware leven aan te nemen.

Hemels Brood 1756

Zou je in ieder mens een kijkje nemen, wat zou je dan zien? In ieder mens een verschillend landschap. Bij de één ruw en ongeordend, bij de ander koud en vlak, bij nog een ander als een woestijn, bij weer een ander lieflijk en aangenaam en ga zo maar door. Bij ieder zou je weer een ander landschap aantreffen. In dat landschap zou bij de één een groot pompeus gebouw staan, terwijl bij de ander een klein huisje staat. Ook dat is bij veel mensen heel verschillend.

Het landschap zegt iets over het karakter van de mens, ruw, onaangepast, of meegaand en liefdevol. Het huis zegt iets over de persoon, zijn wil, zijn handelen, met veel eigenbelang zichzelf graag groot ziend en veel indruk makend, veel macht willend, behoefte aan veel aanzien, of met eenvoud, nauwelijks eigenbelang, belangstellend naar anderen, gemoedelijk.

Ja, er zijn zoveel verschillen als er mensen zijn. Natuurlijk lijken sommige mensen op elkaar, kun je bij sommige mensen eenzelfde sfeer ervaren, net zoals in het natuurlijke landschappen op elkaar lijken. Maar er is geen landschap op de wereld gelijk, helemaal gelijk.

Er is ook geen mens helemaal gelijk en toch zijn alle mensen in Mij hetzelfde verbonden, in dezelfde liefde met Mij en met elkaar verbonden. Het verschil zit niet in Mijn Zijn waarin ieder gevat is, maar in het eigen vrije handelen. En dat is door Mij ook bedoeld zo te zijn. Ieder mens uniek, ieder mens met dezelfde waarde, maar niet hetzelfde in handelen, in vorming. Iedereen is dezelfde liefdekracht gegeven om te leven in een eigen vorm van liefde. Ook jij!

Hemels Brood 1757

Voor ieder mens, ieder wezen, ben Ik altijd aanwezig met Mijn liefde. Maar niet iedereen merkt Mij en Mijn liefde op. Voor de meesten is hun leven gewoon een gegeven waar ze niet van begrijpen wat de grond ervan is. Zij kennen het als een natuurlijk gegeven en het doet er niet werkelijk toe waarvan en waardoor het komt. Zoals zij leven is het goed.

Tot er van alles gebeurt wat zij niet graag hebben en ook niet begrijpen. Dan gaan zij nadenken en zoeken. En voor hen en voor Mij is het dan fijn als zij Mij vinden. Ik doe er alles aan om Mij door hen te laten vinden. Maar iedereen houdt altijd de vrije wil. En die laat Ik hen dan ook. Maar wie Mij met de vrije wil vindt, heeft het grootste geluk gevonden. Het ware leven en het totale begrip van leven. Geluk, want het ware leven is de totale gelukzaligheid die voor ieder mens bestemd is, maar die ieder mens wel voor zichzelf uit vrije wil moet zoeken en vinden. Ik ben er altijd voor iedereen en om iedereen in liefde naar het ware leven te begeleiden, in vrije wil, dat wel.

Iedereen komt daarom, voor wat zijn afkomst betreft, zonder geheugen op aarde en gaat daar zelf ondervinden, wat waar leven is en wat niet. Dat is niet altijd prettig, maar het brengt wel de grootste gelukzaligheid in een zelfbewust bestaan voor wie dat wil, voor wie dat vrijelijk wil. En zeg niet, wat kan iemand die niets weet nu voor zichzelf gaan ontdekken? Want dan zeg Ik, Ik heb ervoor gezorgd dat in ieder mensenleven beetje bij beetje het ware leven te vinden is. Want Ik Ben in ieders leven op aarde en Ik Ben het ware leven. Ik laat Mij vinden door ieder mens en wie Mij vindt, vindt het ware leven!

Hemels Brood 1758

Ieder mens heeft van Mij ruimte gekregen, ruimte voor zichzelf, om tot zichzelf, tot waar leven te komen. Die ruimte is open en staat in open verbinding met alle ruimte van alle mensen. Mijn liefde stroomt door ieder mens, door alle ruimte. En zo kan iedereen deel hebben aan Mijn liefde. Maar net zo kan iemand zich afsluiten voor Mijn liefde. Dat is allemaal open en vrij te zien en te merken. Op die manier is alles met elkaar verweven. Mensen kunnen elkaars ruimte betreden, gevraagd of ongevraagd.

Daarmee ontstaan allerlei situaties die, afhankelijk van ieders handelen, een richting nemen. Want overal ben Ik aanwezig en de keus die mensen maken ten aanzien van Mij, bepaalt de richting van de situatie. Als twee mensen werkelijk beiden voor Mij kiezen, ervoor kiezen uit Mijn liefde te handelen, dan kunnen zij niet in botsing komen in de vrije ruimte die zij hebben. Mijn liefde laat hen samen in dezelfde richting gaan.

Maar juist diegenen die van eigen handelen uitgaan, kunnen in de ruimte met elkaar in botsing komen. Toch is ook zo’n botsing niet zo erg, want het kan hen beiden een andere richting geven, waardoor situaties zich wijzigen en er meer begrip voor elkaar ontstaat. Ja, zo heb Ik de botsingen, die mensen in de vrije ruimte met elkaar maken, ook in dienst gesteld van het bereiken van de ware liefde uit eigen vrije wil, het bereiken van het ware leven, de totale gelukzaligheid in Mijn liefde!

Hemels Brood 1759

Aan al het natuurlijke komt een eind. Aan Mijn liefde nooit. Aan het ware leven, welke liefde is, nooit. Zo gezien hoeft niemand zich dus zorgen te maken. Vanwaar dan zoveel zorgen?

De mens is zover afgedwaald van liefde, waardoor er zoveel ontstaan is wat onaangenaam is. Dat is het, waar de mens zich zorgen om maakt. Maar je zorgen om iets maken, verandert de situatie niet. Terug naar liefde is het enige wat helpt, wat altijd iedereen helpt. Liefde slaat een brug tussen die afdwaling en het ware leven, liefde is het ware leven. In liefde ben je veilig, in eigenliefde ben je kwetsbaar.

In liefde kun je veel verdragen, geduld opbrengen, begrijpen. In eigenliefde verdraag je weinig of niets, is er weinig geduld en weinig begrip. Wanneer je bemerkt dat je onverdraagzaam wordt, je geduld verliest, geen begrip meer kunt opbrengen, dan ben je aan het afdwalen van ware liefde. Heel begrijpelijk in sommige situaties. Maar het maakt je toch wel kwetsbaar. Zoek in zo’n situatie daarom steeds Mij in je hart en vraag Mij om de ware liefde. Niet voor jezelf, maar voor die ander. Want het is gemakkelijk om jezelf lief te hebben in eigenbelang, maar het ware jezelf liefhebben, is je naaste liefhebben en daaraan vooraf gaat Mij liefhebben.

Het is gemakkelijk de ander die jou goed doet, lief te hebben. Maar waar leven ligt erin, diegene lief te hebben die het jou niet zo makkelijk maakt, die zelf niet zo liefdevol is. Hebt elkander lief, zonder voorbehoud, dat is de ware liefde zoals Ik die Ben voor jullie allemaal.

Hemels Brood 1760

Hogere sferen. Wanneer is een mens in hogere sferen? Niet als hij zich meer voelt dan een ander, niet als hij hoog in een toren is, maar als hij zich heel prettig, heel gelukkig en blij voelt. Dan is een mens in hogere sferen. Zo weet iedereen wel dat  “in hogere sferen zijn” niet een plaats of hoge verdieping van een flat is, maar een toestand. Zo is het hemelse een toestand. Een toestand van volmaakt geluk. Je kunt je in geluk bevinden en dan is dat niet een specifieke plaats. Zo is het hemelse niet als op aarde een natuurlijke specifieke plaats.

Het aardse, het materiële, is een natuurlijk gevormde afspiegeling van al datgene waarin je je kunt bevinden, zonder dat het een specifieke natuurlijke plaats is. Dat is voor de mens moeilijk te begrijpen. Het is veel gemakkelijker alles natuurlijk, letterlijk te nemen. Een stoel is een stoel, een plaats is een plaats. Maar in het geestelijke rijk zijn de dingen niet op die manier vormgegeven. En juist in het geestelijke is het ware leven. Het leven is niet de stoel, niet de plaats, niet het lichaam, maar wat de mens in zichzelf geestelijk aan liefde is, dat is het leven.

Het leven is niet de cel, maar het leven is wat de cel in werking zet. Dus ook al niet de werking zelf. Wat zet de mens aan? Mijn liefde zet de mens aan tot werking, tot leven. En daar waar de mens die liefde overneemt als beweegreden van zijn handelen, daar heeft hij zelf het leven gekozen en is daarmee zelf Mijn liefde, Mijn leven.

Hemels Brood 1761

Je maakt fouten. Ik laat je die fouten maken en je de gevolgen ervan ervaren. Soms heel pijnlijke gevolgen. Ik heb je lief, werkelijk, Ik heb je lief. En dat wat je overkomt, is geen straf. Er zijn mensen om je heen, die fouten maken. Ik laat ze die fouten maken en de gevolgen ervan laat Ik ze ervaren. Ook hen heb Ik lief, werkelijk, ook hen heb ik lief.

Ik zie bij jou welke afdwalingen er nog spelen, welke misvattingen je nog hebt en Ik zie ook precies wat je van het ware leven, van Mijn bestaan, van het geestelijke, je ziel en alles om je heen nog niet naar waarheid begrijpt. Ik zie dat allemaal bij jou en Ik zie dat ook bij de mensen om je heen. Om jou te helpen je afdwalingen in te zien, je misvattingen te bemerken, je begrip tot waar leven, je geest, je ziel en alles om je heen tot volmaaktheid in ware liefde te brengen, zodat je in eeuwigheid volkomen gelukkig kunt zijn, laat Ik dat allemaal zo gebeuren bij jou.

Maar hetzelfde geldt voor de mensen om je heen, voor alle mensen op aarde. Ik laat het toe. Maar niet zomaar, willekeurig. Altijd met het doel jullie uit eigen vrije keus tot die ware onbaatzuchtige liefde te brengen en daarmee tot een ware gelukzaligheid die dan in eeuwigheid niet eindigt. Zo is Mijn liefde niet alleen een zachtaardig Zijn, dat iedereen in de watten legt, waardoor niemand tot waar leven, tot ware gelukzaligheid zou komen, maar ook een aanzetten tot werking naar volkomen liefde, zodat iedereen het ware leven kan bereiken in opperste gelukzaligheid.

Hemels Brood 1762

Heling van de mens gebeurt van binnenuit. Kijk naar een wond, de heling vindt plaats van binnen naar buiten, het ontstaan van nieuw weefsel gebeurt van binnen naar buiten. Zo gaat het ook in geestelijk opzicht. De werkelijke heling van de mens gebeurt van binnenuit. In het hart van de mens ligt de werkelijke genezing. Daar Ben Ik, daar is Mijn liefde. En vanuit dit binnenste geneest Mijn liefde de mens.

Maar de mens zal zelf zijn heling vanuit zijn binnenste moeten aannemen. Kijk, een deel van Mijn liefde doorstroomt zonder meer de gehele Schepping zonder belemmering, dus ook alle mensen. Dat deel zorgt dus voor alles wat groeit en bloeit en voor de onwillekeurige werking van het menselijk lichaam. Als de mens daarbij ook de keus had, zou zijn hart al snel niet meer kloppen. Maar een ander deel van Mijn liefde is er wel, maar staat vrijelijk ter beschikking van de mens, die dus zelf kan kiezen daar wel of geen gebruik van te maken.

Ik heb het hier wel over een deel en nog een deel, maar in werkelijkheid heb Ik het over één grote oneindige Liefde, Die de Schepping en alle mensen tot leven gebracht heeft en eeuwig nog in leven houdt. Maar Die daarnaast de mens ook de vrijheid geeft om wel of geen gebruik te maken van liefde in zijn handelen. Zie, Mijn liefde is totaal, vanwege de vrije keus. Zo kan de mens kiezen, kiezen voor heling van binnenuit. Maar meestal wordt gezocht naar heling van buitenaf. Draai het eens om, kijk in jezelf, in je hart, kom eens in jezelf bij Mij en voel je innerlijke helingkracht uit Mij!

Hemels Brood 1763

Geen mens is te ver afgedwaald van Mij. Ieder mens kan terugkeren tot de volmaakte liefde. Ieder mens is in zijn kern niets anders dan de volmaakte liefde. En wie in zijn handelen is afgedwaald van de volmaakte liefde, is afgedwaald van zichzelf, maar zijn kern is en blijf nog altijd volmaakte liefde, omdat Ik volmaakte liefde Ben in eeuwigheid in ieder mens,  in ieder mensenleven. Zo kan ook ieder mens in zichzelf, in zijn levenskern, zijn ware levenskern contact met Mij maken.

Het handelen van de mens kan hij in overeenstemming brengen met zijn levenskern of laten afwijken van zijn levenskern, van ware totale volmaakte liefde, maar zijn kern verandert niet. Ik Ben verandert niet in hem, zijn kern blijf Ik, Ben Ik en zo is dat eeuwig. Ik Ben in de totale Schepping, de totale Schepping Ben Ik, volmaakte liefde in eeuwigheid. Maar op deze aarde wordt de afdwaling waar de mens voor kan kiezen, zichtbaar in het stoffelijke, het materiële. Het van liefde afwijkende handelen, brengt de mens in verwarring, waardoor hij zichzelf niet meer totaal beseft, zoals hij oorspronkelijk totaal is. Daardoor verliest hij het begrip van leven, het ware zicht op zijn bestaan. Maar Ik Ben in hem en blijf in hem, altijd bereid hem zijn besef en zijn begrip terug te geven. Zo blijf Ik in ieder mens en in het grote geheel werkzaam. Mijn werkzaamheid is liefde en de mens terugbrengen in handelen naar ware liefde. Daarbij laat Ik hem in alle vrijheid van keuze, terwijl zijn kern altijd eeuwige liefde is, terwijl Ik Ben eeuwige liefde in zijn kern is en eeuwig blijft.

Mijn werkzaamheid is in jullie allen en in de gehele Schepping. In Jezus Christus is ieder mens gered om in zijn handelen te kunnen terugkeren naar zijn ware levenskern, Die Ik Ben in eeuwige, totale, onbaatzuchtige, volmaakte, gelukzalige liefde!

Hemels Brood 1764

Voor ieder is er een tijd van komen en een tijd van gaan en een leven daartussenin. In dat leven krijgt de mens gelegenheid het ware leven te leren kennen. Dat gaat met ups en downs. En juist de mindere momenten zijn de leringen tot waar besef van leven. Je wilt die misschien het liefst vermijden en bedenkt van alles om niet meer in zulke onaangename situaties terecht te komen, maar steeds opnieuw gebeurt dat toch. Het is niet de bedoeling dat je al die gebeurtenissen omzeilt om er geen last van te hebben. Het is de bedoeling dat je die juist aangaat en tot lering komt of dat je ze verdraagt en anderen de kans geeft om tot lering te komen. En het is de bedoeling dat je het geleerde in praktijk brengt en daarmee je medemens helpt om ook tot lering te komen. Om tot verbetering te komen van je handelen, of anderen aan te zetten tot verbetering van hun handelen. Niet door dwang, door boosheid, maar door inzicht in vrijheid.

Daar zijn al die gebeurtenissen, die niet altijd prettig aanvoelen, voor bedoeld. Maar als je bij al dergelijke gebeurtenissen in ware liefde zoekt te blijven, zul je bemerken dat die gebeurtenissen niet meer zo onaangenaam gaan voelen en je handelwijze tot prettige oplossingen gaat leiden. Want wie uit ware liefde handelt, krijgt het stuur in handen van de hele situatie. Maar wie uit eigenbelang en boosheid of ongeduld handelt, die ziet zich uiteindelijk toch het stuur uit handen genomen zijn en heeft het dan extra moeilijk. Alleen liefde leidt tot het ware leven, vergeet dat niet.

Hemels Brood 1765

Ieder mens heeft dat eigen stukje zijn in zich, zijn eigen keus. Niet iedereen gebruikt dat eigen stukje zijn als eigen keus. Veel mensen geven dat eigen stukje zijn uit eigen keus uit handen. Dat kan zijn door eigenbelang. Dat kan zijn door de verlangens van anderen, de dwang van anderen, dat kan zijn door opgelegde normen en waarden. En dan is er nog iets. Wie in alle opzichten zelf in vrijheid zijn keus wil maken, heeft daarvoor wel nodig alle mogelijkheden te kennen. En daar blijft de mens lange tijd behoorlijk in gebreke. Want veelal wordt niet werkelijk onderzocht welke keuzemogelijkheden er zijn en daarbij wordt al helemaal niet onderzocht wat de gevolgen van een keus kunnen zijn. Er wordt meestal snel een keus gemaakt, waarvan gedacht wordt dat die dan ook nog meestal in het voordeel is van degene die de keus maakt.

Maar welk voordeel? En is dat wel werkelijk een voordeel? Zo willen mensen “vooruit” komen in hun werk, hun studie, hun leven. Zo willen mensen macht, geld, roem. En zo zijn de meeste keuzen die iemand maakt daarop gericht, op eigen welzijn. Maar het ware leven, de ware vrijheid, de ware keuzemogelijkheden en de ware gevolgen, daar wordt zo goed als niet naar omgezien. Jammer, want er is zo ontzettend veel meer waarvoor gekozen kan worden, met zo ontzettend veel meer voordeel voor de mens! Zocht hij daar maar eens naar.

Hemels Brood 1766

Gun een ander al het goede. Gun hem alles wat hij meer heeft dan jij, alles wat hij meer kan dan jij, alles wat jij graag zou willen, zou willen hebben, zou willen kunnen. Want het doet je geen goed, iets van een ander te willen en het hem niet te gunnen als je het zelf niet hebt. Of hem ook maar iets te misgunnen, omdat je vindt dat hij het niet verdient, omdat je zijn handelen afkeurt of om wat voor reden dan ook. Want daarmee stel je jezelf boven die ander, daarmee geef je toe aan eigenliefde, egoïsme. En dat is allemaal het tegenovergestelde van liefde.

Maar als je aan iemands handelen ziet dat hij afgedwaald is van liefde, en je kunt zonder eigen invullingen, zonder afwijzing, zonder oordeel, zonder veroordeling, afgunst, enzovoorts, in liefde blijven, dan kun je misschien die ander helpen tot een inzicht te komen, wat hem op zijn weg naar volmaaktheid kan helpen. Maar je kunt alleen iets voor die ander doen, als je dat geheel en al zonder eigenbelang, zonder weerstand tegen zijn gedrag of zijn persoon kunt doen, als je helemaal liefde voor die ander kunt zijn, zoals Ik helemaal liefde voor jullie ben. Bij nog niemand van jullie is dat al zover. Maar als het je streven is om eigenbelang los te laten, weerstanden tegen de ander los te laten, dan ben Ik er, dan neem Ik op Mij wat jou nog niet lukt. Dan zal Ik je met liefde leiden, zodat je het goede toch kunt doen. Want jullie wijken allemaal nog af van liefde en jullie maken het elkaar allemaal niet gemakkelijk met je verwijten, afwijzingen, ongeduld, oordeel, veroordeling en vaak ook nog veel vooroordeel, gebrek aan eigen inzicht en ga zo maar door.

Zie erop toe dat je dat alles voor ogen houdt als je de afdwaling van de ander bemerkt, zeker als je er last van hebt. Want daar ligt de verleiding,  om zelf ook in het tegenovergestelde van liefde te vervallen. Toch omarm Ik jullie en Ik zal er alles aan doen om jullie allemaal terug te brengen tot ware volmaakte liefde. Daar mag je op vertrouwen.

Hemels Brood 1767

Ziekte. Er is zoveel afwijking van ware liefde, daardoor is er ook veel ziekte. De mensheid is ziek door gebrek aan liefde onder elkaar en voor Mij. Want een gezond leven is een leven in volkomen liefde voor Mij en de naaste en waar is dat zo, bij wie is dat zo? Ziekte is als een genezingsproces voor de menselijke ziel, voor zijn geest. De pijnlijke ontsmetting van de wond is de reiniging van de ziel, van de geest. Dat kan niet anders, omdat het natuurlijke leven de weerspiegeling is van het geestelijke leven en het geestelijke leven nog nergens het volmaakte leven is, zoals het bedoeld is te zijn.

Ziekte is geen straf, maar een weerspiegeling van het gebrekkige zijn van de mens. Het treft dan deze, dan gene. Want het is met alle afwijking van liefde verbonden als een schaduw. En juist het licht maakt de schaduw scherper zichtbaar. Maar ook kan het licht verblindend zijn, zodat juist niets zichtbaar is.

Maar wie gewend is aan het licht, die kan wel de schaduw zien en haar betekenis begrijpen, evenals hij ziekte kan begrijpen. Hij kan zien dat er geen sprake van straf is, maar een weerspiegeling van het onvolmaakte leven, de afwezigheid van liefde onder elkaar. Zo is er lijden onder de mensen, maar door Mijn liefde leidt dit lijden de mens naar ware liefde, naar het licht. En wie het ware licht aanneemt, de ware liefde aanneemt en ernaar handelt, die gaat al de ware betekenis van ziekte als schaduw van het licht zien en begrijpen. En hoe meer deze mens dan in liefde groeit, des te meer zullen de schaduwen afnemen tot volkomen liefde bereikt is en er geen ziekte, geen schaduw meer is.