Hemels Brood 1706 t/m 1736

Hemels Brood 1706

Zo slim als de slang in het paradijs was, zo is de verleiding van het kwaad nu nog slim en welbespraakt aanwezig in alles wat geen liefde is. En zo lijkt het allemaal onschuldig, als je voor jezelf kiest, voor je eigen genoegen kiest, zo lijkt het helemaal niet zo erg als je je geduld verliest, boos wordt als iemand je onterecht behandelt, je iets afneemt wat van jou is.

Maar Ik, je Schepper en Vader, word voortdurend onterecht behandeld. Er wordt voortdurend geprobeerd van Mij af te nemen wat van Mij is. Toch, Ik Ben niet te verleiden tot boosheid, tot ongeduld, Ik blijf eeuwig liefde voor iedereen, geduld en zachtmoedigheid. En juist dat redt jullie allen en biedt jullie allen steeds opnieuw de kans om de verleiding te weerstaan en tot ware liefde te komen, tot zachtmoedigheid voor elkaar te komen. Want al lijkt het zo moeilijk, haast onmogelijk, ook jij kunt die volle ware onbaatzuchtige liefde zijn en de verleiding weerstaan om je geduld te verliezen, boos te worden. Dat vraagt alleen nederigheid, de minste kunnen zijn, kunnen afstaan wat je eigenlijk voor jezelf wilde houden, accepteren dat je niet geëerd wordt bij prestaties van bijzondere aard, niet bedankt wordt voor hulp, verkeerd begrepen wordt, afgewezen wordt en in een kwaad daglicht gesteld wordt. Hoe oneerlijk ook, toch is het beter om niet boven de ander uit te willen komen, omdat daarin het ware leven niet te vinden is.

Kijk, dat is de moeilijkheid, niet het handelen naar liefde, maar het in nederigheid accepteren niets te zijn en niets uit jezelf te kunnen. Dat is de moeilijkheid, los te laten wat je wilt hebben, wat je wilt zijn, hoe je geëerd wilt worden, macht wilt hebben, enzovoort, enzovoort. En dat staat allemaal het ware handelen uit liefde in de weg. Maar dat niet alleen, het staat ook het aannemen van Mijn ware liefde voor jou in de weg, welke er altijd en eeuwig voor je is. En daardoor voel je je vaak niet geliefd en zoek je ernaar liefde te krijgen van je medemensen, terwijl je het bij hen maar niet werkelijk kunt vinden.

Ik ben je Schepper en liefdevolle Vader, Bron van alle leven, Bron van alle liefde. Uit Mij kun je putten en uit Mij zijn al je krachten tot waar leven. Kom tot de ware nederigheid en voel de liefde door je heen stromen, Mijn liefde die er altijd was, altijd is, altijd zal blijven, voor jou en alle mensen. Zo is de liefde niet het struikelblok, maar de keuzen die je in alle vrijheid maakt, de verlangens die je hebt, de eer, macht, roem, de genoegens, die je ondanks je besef van waarheid, nastreeft. En het niet klein kunnen zijn, niet nederig, niet zonder waarde kunnen zijn. Want dan heb je pas werkelijk waarde. Zie je, dan kun je ware liefde ontvangen en ware liefde geven, in volle vrijheid.

Hemels Brood 1707

’t Is goed, wat je doet is goed, als je het uit ware belangeloze liefde doet. Want ware belangeloze liefde biedt de ware wijsheid, zodat het optimaal is wat je doet. Maar hoe goed je iets ook bedoelt, als het niet helemaal naar ware belangeloze liefde is, blijft er altijd een kant van onvolmaaktheid aan zitten. En onvolmaaktheid voel je als niet prettig, kan pijnlijk zijn, ziekte geven. Zolang niet alles volmaakt belangeloze liefde is, heb je daarmee te maken.

Want in deze wereld, op deze aarde, is nog lang niet overal, in alles, ware belangeloze liefde, nog lang niet iedereen handelt uit oprecht ware belangeloze liefde. Zelfs de heel goed willende mens nog niet. In de hele totale mens is nog steeds de afdwaling van liefde aanwezig. De totale mens is de volmaakte mens in wording, groeiend, met vallen en opstaan, zoekend, soms de weg vindend, soms de weg kwijt zijnde. Ieder mens maakt deel uit van die totale mens en ieder mens heeft zijn aandeel aan de heelwording van de totale mens. Aan de heelwording in liefde ligt heel jullie handelen ten grondslag, verbonden met de totale mens, dat is de hele mensheid.

Maar de kracht is bij iedereen hetzelfde, dezelfde. Eén en dezelfde. Bij niemand verschillend. Iedereen leeft uit dezelfde levenskracht, dezelfde liefdekracht. Verschillend is wat ieder voor zich daarmee doet, daarvan oppakt in zijn keuzes van leven. Dat maakt het verloop van iemands leven verschillend van dat van anderen. Dat maakt ook elk mens uniek, een eigenheid. En zodra iedereen tot ware liefde gekomen is, blijft er een unieke eigenheid, die past bij alle andere eigenheden en tezamen wordt in liefde één bijzonder mooi geheel gevormd.

Hemels Brood 1708

Ik zou je zo graag helpen, Ik zou zo graag alle mensen helpen, alleen, ze laten zich niet helpen. Jij laat je niet helpen. Krampachtig houd je vast aan genot voor jezelf. ’t Is maar een klein beetje, maar je moet het hebben, je wilt het niet afstaan. En kijk, daar blokkeer je heel Mijn hulp. Niet Mijn liefde, maar Mijn hulp. Vergelijk het eens met een klok. Er zitten heel veel radertjes in, die heel secuur en heel vernuftig een samenwerking hebben met elkaar en waardoor de klok heel precies het uur kan aanduiden. Zo precies en ingenieus heb Ik jullie in het leven geroepen. Stel nu dat er een heel klein radertje in de klok kapot is. En iemand wil het maken. Maar de klok zegt, nee, ik wil het niet missen, het mag niet gemaakt worden, ik hecht eraan. Het is toch maar een heel klein radertje. Dat geeft toch niets?

Jawel, het is maar een heel klein radertje, maar het zit op een belangrijke plaats en het heeft een belangrijke functie en het belangrijkste is, dat zonder dat radertje de samenwerking met alle radertjes en onderdelen binnen de klok verstoord is, zodat de klok niet meer goed functioneert en geen juiste tijd meer aangeeft. En nu wil de klok wel geholpen worden, maar het radertje, daar moet van afgebleven worden. Dat gaat dus niet. Zo is het ook met jou. Je wilt wel geholpen worden, zegt wel volmondig, ja Heer, ik kies voor U, maar wat u graag van Mij wilt, dat doe ik niet. Voorlopig niet. Ja, lief mens, dan kan Ik je ook echt nog niet verder helpen. Want alles hangt met elkaar samen in jouw lichaam en in je geest. Besef dat goed. Dus Ik heb je lief, maar Ik kan je pas echt helpen als je helemaal bereid bent af te staan. En niet morgen of volgende week of over een maand maar NU. Leef nu in Mijn liefde en ontvang nu Mijn hulp.

Maar als je Mij, je Hemelse Vader, wilt laten wachten, dan wacht Ik. Met alle geduld. En schort Mijn hulp aan jou op. Mijn liefde blijft, maar je groei staat stil, net zolang tot je bereid bent, de volgende stap te doen. De klok staat stil, tot het kleine radertje dat de klok wil behouden, vervangen mag worden. Begrijp je? Het is niet voor Mij, maar voor jou, uit liefde voor jou dat Ik je dit uitleg. Neem het aan in liefde. Hulp is uit Mij, maar het is aan jou of je Mijn hulp aanneemt. En op dit moment neem je Mijn hulp niet aan maar houd je vast aan dat ene kleine radertje, dat een grote rol speelt in je welzijn. Zo is het, en niet anders.

Hemels Brood 1709

Wees niet bang voor de weg die je op aarde gaat. Ik ben er altijd bij aanwezig. Mijn liefde is er altijd voor jou. En vanuit Mijn liefde wordt jouw weg gevormd. Vanuit liefde, alleen liefde. Weet je ondertussen wel goed wat ware liefde is? Er zijn veel mensen die angst hebben, angst voor het leven, angst voor andere mensen, angst voor Mij. Als zij zouden beseffen dat hun leven volkomen uit Mijn liefde tot stand komt, zouden zij dan nog zo bang zijn?

Weet je, hun angst heeft geen verbinding met Mijn liefde, met Mij en hoe Ik altijd bij hen ben. Hun angst heeft met henzelf te maken, met hun vrije keus van leven, met hun kleine en grotere afdwalingen van liefde. Ja, Ik weet dat het jullie nog niet lukt, om in volkomen liefde te blijven, Ik weet dat het zelfs nog niet helemaal tot jullie is doorgedrongen, wat in alle werkelijkheid volkomen liefde is. Jullie zwakte daarin draag Ik, draag Ik met liefde. Maar Ik moet jullie ook een beetje laten voelen, wat het verschil is, tussen wel en niet uit liefde handelen. Hoe zou je anders tot het volkomen besef kunnen komen en hoe zou je anders tot een volwaardige eigen keus van ware liefde kunnen komen?

Juist die eigen keus tot het handelen naar ware volkomen liefde, is voor jou en iedereen belangrijk, omdat alleen daarin het volkomen gelukzalige ware leven ligt, in een eigen zelfstandig besef. En geloof Mij, daar ligt werkelijk de grootste gelukzaligheid in eeuwigheid. Die gun Ik je zo van ganser harte, dat Ik er alles aan zal doen om je te helpen die te bereiken. Doe jij er dan ook alles aan en bundel je krachten met Mij, bundel je wil met Mij, bundel je liefde met Mij!

Hemels Brood 1710

Water naar de zee dragen. Iets doen, wat helemaal niet zinvol lijkt. Maar stel, dat water is toch nodig, alleen je ziet niet waarom. Als je in je hart voelt, kun je Mij voelen en Mijn boodschap van licht krijgen, ontvangen. Laat je niet van de wijs brengen, laat je door niets van de wijs brengen en volg je hart. Hoe dingen soms ook anders mogen lijken dan je hart je aangeeft, hoe mensen dingen ook anders aan je voorstellen dan je hart je aangeeft, houd zonder angst toch vast aan je hart.

Je vraagt, maar hoe moet ik dan met die mens omgaan, die gekwetst wordt als ik mijn hart volg, die mij niet begrijpt, als ik mijn hart volg, die mij weert, als ik mijn hart volg. Ik zeg je, laat die ander zijn reactie geven, waarheid blijft waarheid, of die gezien wordt of niet, dat verandert niets aan de waarheid. Je hebt Mijn liefde, zoals iedereen Mijn liefde heeft. Zal Ik je dan in de steek laten, als Ik het ben die waarheid in je hart legt? Als Ik het ben, Die er in je hart op aandringt, je in die waarheid te uiten? Niet jij wordt afgewezen, niet jij wordt niet begrepen, maar diegene vindt even Mij niet, of kijkt op dat moment een heel andere richting uit dan jij.

Vertrouw op Mij, ook al lijkt het allemaal nog zo scheef, ook al zie je even je weg niet meer in de omgang met elkaar. Heb je niet al eerder meegemaakt, dat Ik dan toch aanwezig ben en blijf, met Mijn overgrote liefde en je achteraf bezien helemaal nooit in de steek gelaten heb? Ja dat weet je, en toch vind je het nu wel eens even moeilijk. Het is je zwakte in Mij. En lief kind, ook daarin draag Ik je met Mijn overgrote liefde en maak jouw zwakte tot een sterkte voor allen om je heen. Ga, doe en vertrouw!

Hemels Brood 1711

Zonder zonden, wie is helemaal zonder zonden? Is er iemand die nooit gelogen heeft, nooit boos is geworden, nooit een onaardig woord heeft gezegd? Is er iemand die alles in ware liefde gedaan heeft, geheel zonder enig eigenbelang en alles verdragen heeft wat hem onterecht werd aangedaan? Er is er Eén, Jezus Christus en behalve Hem is er geen. Allen die Hem in zich dragen, kunnen Hem leven en daarmee tot de Vader komen, dat is tot de volkomen liefde komen. Allen kunnen tot waar leven komen door Jezus Christus in zich op te nemen en te leven. En daarmee leef je Mij, je Hemelse Vader. Want de Zoon en de Vader zijn Eén. Eén ook met jullie allemaal in ware liefde. Dit is voor velen nog moeilijk in zijn gehele betekenis te begrijpen. Maar degenen die ernaar zoeken en verlangen het te begrijpen, zullen steeds een beetje meer gaan begrijpen, gaan inzien, welk een enorme betekenis dit heeft.

Wees daarom niet ontmoedigd, als niet alles direct voor je duidelijk is, als er vragen zijn, stel ze in je hart en als het mogelijk is, geef Ik je de antwoorden, Ik leg je die in je hart. Maar ook kunnen gebeurtenissen juiste antwoorden op je vragen geven. Soms ook wat anderen in zuiverheid tegen je zeggen. Of je kunt door Mij geleid worden naar teksten, die je vragen beantwoorden. Stel gerust al je vragen en verwacht daarop ook antwoord. Maar laat het open hoe en wanneer je antwoord krijgt. Op het moment van inzicht, weet je onmiddellijk dat je antwoord van Mij, je Hemelse Vader, gekregen hebt. Houd daarom steeds je hart open en verwacht Mij in alles!

Hemels Brood 1712

Degenen die honger lijden, zijn niet degenen die het brood verkopen. Kijk daar eens goed naar. Want dit heeft meerdere betekenissen over de mens, over zijn handelen. Als je het brood ziet als Mijn Woord van liefde, dan kun je begrijpen, dat diegenen die Mijn Woord verkondigen, de ware verkondigers, door Mij geplaatst en geroepen, Mijn Woord ook in zich opnemen en zo gezien te eten hebben, dus geen honger hebben.

Maar er is ook nog een wereldse betekenis. Dat is, dat diegenen die brood verkopen, dat is gebruik maken van de goedheid van mensen, er zelf baat bij hebben. Ten eerste hebben zij zelf altijd te eten en daarbij worden zij goed betaald voor het brood. Maar wie geen geld heeft om brood te kopen, krijgt van hen ook geen brood. En daar ligt dan het onderscheid tussen de wereldse broodverkopers en de hemelse broodverkopers. De wereldse doen het voor zichzelf en weten er altijd wel een draai aan te geven om zich daarvoor te rechtvaardigen. De hemelse broodverkopers doen dit voor hun medemensen. Zij verkopen dan ook niet werkelijk, maar geven onbaatzuchtig aan allen die het nodig hebben en erom komen. Zonder verdienste geven zij Mijn Brood van leven en welzijn. En hun verdienste is groot.

Dit integendeel tot de wereldse broodverkopers, want hun verdienste is nihil. En wie van Mijn Brood eet, krijgt werkelijke levensvoeding. Maar wie het wereldse brood eet, de wereldse ideeën slikt, krijgt geen gevulde maag, hoeveel hij ook eet. Wie dit begrijpt gaat naar de enig ware Broodverkoper, diegene komt naar Mij, voor het ware Levensbrood.

Hemels Brood 1713

Eenvoud, zo eenvoudig mogelijk, dat is Mij het liefst. Is Mijn schepping zo ingewikkeld? Het basisprincipe is heel eenvoudig, liefde. Waarheid. Vanuit liefde wordt alles vormgegeven. Daarmee is de Schepping heel eenvoudig. De afwijking van liefde maakt alles gecompliceerd, kon iedereen eenvoudig tevreden zijn met niets, geen bezit willen, geen macht nodig hebben, aanzien niet belangrijk vinden, dan was het allemaal veel eenvoudiger.

Maar zo is het niet. In de vrijheid van keus, die Ik voor de mens in de Schepping gelegd heb, wordt veelvuldig van de basis van liefde afgeweken. Stel je een bouwwerk voor en je haalt er de steunbalken, de basis uit, dan dreigt het bouwwerk in te storten. Met kunst en vliegwerk moet het in orde gehouden worden. Stel je voor dat iemand helpt om de steunbalk als basis weer terug te zetten en daarna haalt iemand op een andere plaats een steunbalk weg. Stel dat gebeurt bij een heel groot gebouw en heel veel mensen doen iets aan dat gebouw, een aantal doet aan opbouw, een aantal doet aan afbraak, wat zal dat een raar en gecompliceerd gebouw worden!

Kijk, dat is wat er zo ongeveer gebeurt met Mijn Schepping. Alleen, één verschil tussen een gebouw welke door mensenhanden is gemaakt en Mijn Schepping, is dat bij het door mensen gemaakte gebouw de basis weggehaald kan worden, maar bij Mijn Schepping kan dat niet. Hoeveel mensen in de Schepping de liefde ook onderuit halen, Mijn liefde blijft eeuwig in de Schepping aanwezig en daarop is alles voor eeuwig in alle eenvoud gebouwd. Daaraan verandert geen mens ook maar het minste. En juist diegenen die in deze eenvoud de minste kunnen zijn, hebben in deze, Mijn Schepping, het hoogste verworven en bevinden zich direct in Mijn volle liefde.

Hemels Brood 1714

Zie de dieren, hoe zij leven. Zij hebben niet het vermogen van alles van tevoren te overdenken en te plannen zoals de mens. En zij leven toch in een juiste verhouding met elkaar, met de natuur en zijn geheel verzorgd. Diegenen die in koude gebieden leven hebben een dikkere vacht dan degenen die in warmere gebieden leven en zo zijn zij geheel aangepast aan hun omgeving, alles wat nodig is, is verzorgd.

En de mens? De mens kan zich van alles bedenken en plannen. Kiezen wat hij wel en niet wil, waar hij wel en niet wil zijn of wil gaan. En toch heb Ik ook hem goed verzorgd. Het zou genoeg zijn, als hij zich aan deze verzorging zou overlaten. Het is juist doordat hij het vermogen heeft om zelf te denken en zelf plannen te maken, dat hij zich zijn bestaan bewust kan zijn, wat anders is dan bij de dieren. Maar daarmee neemt hij ook vaak zijn leven zodanig in eigen hand, dat het loskomt van de verzorging die Ik voor hem heb ingesteld. Alsof de mens het beter weet. Maar het vermogen tot zelf kiezen, zelf bedenken en zelf kunnen plannen is nog niet een zelf beter weten, zelf beter kunnen, wat de mens vaak wel denkt en daarmee Mijn verzorging loslaat, Mijn Hand loslaat en zijn eigen weg gaat, zijn eigen verzorging kiest.

Ja, je kunt zelf denken, zelf plannen, zelf regelen, zelf zorgen. Maar ook dat staat allemaal in een bepaalde verhouding en de van Mij gekregen vrijheid is niet bedoeld om alleen voor eigen zorg te gebruiken, wat vaak wel gebeurt. Toch is Mijn Hand van liefde er altijd nog, en houdt jullie allen vast, zodat geen van jullie verloren gaat in gebrek, maar eens weer terugkomt in de volle liefde en allen zich weer verbinden met die liefde, het enig ware leven.

Hemels Brood 1715

Elk woord, elke zin, elk levend wezen bevat Mijn evangelie van liefde, voor iedereen te herkennen. Maar wie het wil herkennen, moet daarvoor wel met de juiste ogen kijken, met de juiste oren horen. Niet met ogen van haat of ogen van ongeduld, niet met oren die dicht zitten met werelds lawaai.

Wie in alles Mijn Evangelie wil herkennen, heeft daarvoor een oprechte zuivere instelling nodig, een eerlijke wijze van kijken, een eerlijke wijze van horen en een juist vermogen van interpreteren. Want als een vogel opvliegt kan gezegd worden, het is bang of er kan gezegd worden, het gaat voedsel zoeken, of nog allerlei anders kan gezegd worden. Maar wie ziet er de Hand van de Schepper in? En hoe kun je de Hand van de Schepper zien? Zo kan er van alles beweerd worden: het is zo of het is zo of nog heel anders, maar wie weet hoe het werkelijk is?

Probeer niet naar mensen om je heen te luisteren, naar hun uitleg over de wereld en wat er zoal gebeurt, als daarin Mijn Hand van liefde niet gezien wordt, Mijn liefde niet gehoord wordt. Kijk en luister zelf naar alles, kijk met een eerlijk oprecht oog en luister met een eerlijk oprecht oor en met een eerlijk oprecht hart. Dan zie je zelf in alles Mijn ware totale liefde, dan hoor je zelf in alles Mijn ware totale liefde, dan neemt je hart uit dat alles Mijn ware totale liefde op en word je uiteindelijk ook zelf Mijn eeuwig totale gelukzalig makende liefde.

Hemels Brood 1716

Loslaten, alle hoogmoed loslaten, dat is het belangrijkst om tot volle nederigheid te kunnen komen en Mijn liefde ten volle aan te nemen. Maar er zit zoveel hoogmoed verscholen in het handelen van de mens, zodat je veelal niet beseft waar de hoogmoed zich voordoet. Een ernstig kijken naar jezelf is ervoor nodig, volkomen oprechtheid en totale eerlijkheid in jezelf is ervoor nodig. Elk stukje hoogmoed is een belemmering in je groei naar volkomenheid en alle nederigheid bevordert je groei naar volkomenheid, want in nederigheid ligt de sleutel tot ware onbaatzuchtige liefde, waarmee je zicht en inzicht verkrijgt in het ware hemelse leven, terwijl hoogmoed dit zicht en inzicht geheel vertroebelt en je zicht tenietdoet.

Je hoeft maar een beetje trots op jezelf te zijn en je verkeert al in hoogmoed, hoe onschuldig deze trots ook mag lijken, geloof Me, het is een vorm van hoogmoed die nauwelijks door mensen herkend wordt, zelfs vaker gestimuleerd wordt: daar mag je trots op zijn, wordt dan gezegd. Je mag met alles wat je ten goede komt of waar je ten goede in gehandeld hebt blij zijn, heel blij zelfs, maar denk er direct aan, dat trots daar toch niet op zijn plaats is. Blijdschap met al het goede, met overwinning door het goede, met het behalen van een geslaagde geste, juiste hulp, etc., je mag er heel blij mee zijn en er mag veel vreugde op je pad zijn, maar houd je ver van trots op iets van jezelf of trots op anderen, want daarin schuilt toch ook hoogmoed.

Alles is mogelijk, door Mijn overgrote liefde voor jullie allemaal, maar alles wat liefde is en goedheid brengt, is van Mijn Hand. Zie dat ook als van Mijn Hand en laat geen trots toe, alleen blijdschap dat Mijn Hand voor jou merkbaar aanwezig was en Mijn liefde je leiding is en was. Niet omdat Ik als zodanig de beste wil zijn, maar omdat het eenvoudig zo is en was. En omdat het jou het beste vergaat, als je ook erkent dat niets werkelijk uit jou is, maar dat alles uit Mij is, uit pure onbaatzuchtige liefde voor jullie allemaal. Laat elke trots over wat dan ook los en wees blij! Verheug je dat Mijn liefde je de kracht, inzicht en liefde gegeven heeft, om goed te doen, als een eigen zelfstandig zelfbewust mens, goed te doen. Dan blijft alles goed en de liefde blijft voor alle betrokkenen stromen en alles goed houden zoals het voor ieder het beste is. Geen trots dus, maar blijdschap! Over het ware, over het goede, over liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 1717

Als je het helemaal niet meer weet, vastgelopen bent tussen hemel en aarde, geen keus meer weet te maken, boosheid voelt, die je niet wilt, waar je niet aan toe wilt geven, maar die ook niet kunt loslaten, slaat wanhoop toe. Maar wanhoop is een ernstige vorm van gebrek aan vertrouwen, een niet kunnen loslaten van wat je denkt dat zou moeten. Wanhoop zet de verbinding met Mij dicht.

Alle onprettige situaties die op aarde gebeuren, kan ik niet uit je zicht houden. Maar het is er tijdelijk, als uiting van het kwade dat eindig is, zijn tijd heeft gekregen, maar niet de volle macht. Dat lijkt misschien vaak wel zo, maar het is beslist niet zo. Altijd is ware liefde de heersende macht, hoe het soms ook anders mag lijken, toch is liefde, onbaatzuchtige liefde, de heersende macht. Vergeet dat nooit. En mocht je dan in je wanhoop over alles wat geen liefde is, gaan twijfelen hoe daarmee om te gaan, laat dan alles juist los, geef het in Mijn Handen en vertrouw erop, dat het allemaal al vanaf het begin in Mijn Hand ligt. Probeer niet uit verontwaardiging tegen de afwijking van liefde in te gaan,  want dat brengt juist wanhoop, als je daarmee niets bereikt. Alleen Mijn Hand van liefde zal in alles het goede bereiken, jij hoeft daar alleen ten volle op te vertrouwen en al het andere los te laten. Dan zal het snel weer helder worden in je geest en je zicht zal zich verruimen en Mijn liefde brengt alles weer op zijn plaats.

Hemels Brood 1718

Zie de mensheid, zij gaat als een olifant door de porseleinkast en ziet van zichzelf niet, wat zij aanricht. Zo zuiver en rein is de Schepping en zo onzuiver en onrein maakt de mens zijn bestaan en verfrommelt hij de zuiverheid en reinheid van de Schepping en hij ziet het niet. Zou de mens maar eerlijk en oprecht naar zichzelf en zijn handelen willen kijken en wilde hij zich er dan ook maar voor inzetten vanuit eerlijkheid, waarheid, te handelen, met het streven naar ware liefde. Dan zou er al snel een geheel andere samenleving ontstaan. Maar nog ziet de mensheid niet wat hij met zijn hebberigheid, boosheid, leugenachtigheid, bedrieglijkheid teweegbrengt!

Ja, voor degene die dat al wel een beetje begint te beseffen, is het moeilijk om de koers te bepalen, om zijn weg te vinden, om zichzelf rein en zuiver te houden, te midden van alle onzuiverheid en onreinheid. Maar wie zich wast met het water uit Mijn Bron en zijn hart laat doorspoelen uit Mijn Bron van liefde, die reinigt zich zo dat geen vuil, geen onzuiverheid, geen onreinheid meer aan hem komen kan, want hemel en hel kunnen naast elkaar bestaan, zonder elkaar te raken, want een liefdevol mens kan naast een misdadiger staan zonder die misdaden over te nemen of zonder dat daar van enige invloed sprake is. Toch, wie geen zuiver en rein hart heeft, die loopt risico wel beïnvloed te raken. Wees daarom alert op je hart, houd het rein en zuiver en vol liefde.

Hemels Brood 1719

Voor veel mensen is liefde een groot woord en niet haalbaar of nauwelijks haalbaar. Ja, voor naaste familie en vrienden is er een zekere liefde, maar zodra er zich een probleem voordoet, is het snel gedaan met de liefde en staan mensen niet zo vriendelijk meer tegenover elkaar. En juist dan is het nodig om vast te blijven houden aan liefde, juist als je je tekortgedaan voelt, juist als iemand je onheus behandelt, juist als je bedrogen wordt, niet gekend wordt, enzovoort. En juist dan is het haast onmogelijk om in liefde te blijven, waar is dan liefde? Moet je dan iedereen die bedriegt en liegt en anderen besteelt en tekortdoet maar zijn gang laten gaan? Een arm om hem heen slaan en zeggen, joh dat was niet leuk, maar het geeft niet?

Nee, je hoeft niet met je te laten sollen, je hoeft geen leugen te accepteren. Bedrog mag je aan de kaak stellen. Maar doe dat niet uit boosheid, uit verontwaardiging. Doe het uit waarheid, uit Mijn liefde. Kom in je hart bij Mij en leer de weg te vinden om met alle afdwaling van liefde, zoals die om je heen gebeurt, om te gaan. Om vanuit liefde de afdwaling van liefde aan te pakken en niet uit boosheid. Want alleen liefde heeft de ware wijsheid in zich en leidt tot waar leven. Met boosheid begeef je je in de macht van het tegenovergestelde van liefde en alles wat daarmee samenhangt. Je sluit dan ook Mijn hulp aan jou af en dobbert dan even stuurloos rond, tot je weer tot jezelf komt en de boosheid heeft afgenomen. Zie toe dat je vanaf het begin, in elke onprettige situatie, onmiddellijk je hart naar Mij keert en vanuit liefde de afdwaling van liefde aanpakt. Dat heeft het beste resultaat!

Hemels Brood 1720

Begin de dag altijd met Mijn zegen en blijf je zoveel mogelijk de hele dag bewust van Mijn zegen. Zo zal je dag ook werkelijk gezegend verlopen en die dag zal zijn uitstraling hebben naar alle mensen om je heen. Laat elke dag door Mij gezegend zijn, voor jou en iedereen om je heen.

Blijf ook de hele dag op Mijn zegen vertrouwen, in het bijzonder op momenten waar het er misschien even minder prettig aan toegaat. Wees je ervan bewust, dat ook zo’n onprettige gebeurtenis Mijn zegen heeft en je niets tekortgedaan kan worden. Vind je iets onprettig verlopen, bedenk dan dat Mijn zegen voor jou en de hele dag niet betekent, dat altijd alles alleen prettig voor jou zal verlopen. Maar het betekent wel, dat er niets zal gebeuren wat Ik niet voor je draag en waarvoor Ik je geen hulp en steun zal geven, dat er niets zal gebeuren waarbij Ik niet naast je sta en in je hart aanwezig ben. Het betekent ook, dat al je handelen gezegend zal zijn, als het tenminste niet uit hoogmoed of eigengewin voortkomt. Er kan evengoed op zo’n gezegende dag nog wel iets onprettigs, gemeens, leugenachtigs gebeuren, maar jij zult ermee om kunnen gaan, in het vertrouwen dat het hoe dan ook gezegend is.

Hemels Brood 1721

Volhouden. Hoeveel mensen houden het vol om in moeilijke tijden op Mij te blijven vertrouwen en niet op te geven en in angst en wanhoop te vervallen, omdat zij denken dat er geen uitweg uit hun narigheid is, terwijl Ik er nog altijd ben en iedereen op Mij kan vertrouwen, dat het goed komt?

Maar voordat het goed komt, zijn er bepaalde gebeurtenissen nodig, die niet altijd naar het genoegen van de mens zijn. Wie zich daartegen verzet en niet meer vertrouwt op Mijn liefdevolle aanwezigheid en Mijn liefdevolle hulp, die krijgt het extra moeilijk, wat eigenlijk helemaal niet nodig is. Ja, zo is er veel meer gejammer en geklaag dan nodig. Als je maar zou willen volhouden en de tijd aan Mij zou overlaten. Als je maar niet zelf zou willen bepalen, dat het nu afgelopen moet zijn. Elk proces heeft zijn tijd en Ik heb nauwgezet alles precies zijn tijd gegeven. Niets duurt langer dan noodzakelijk en hoe noodzakelijk iets is, ligt aan de liefde en verdraagzaamheid van de mens. Wie een zekere mate van verdraagzaamheid mist en eraan toe is dat te leren, die krijgt daarvoor oefensituaties aangereikt. Wie zo’n oefensituatie wil stoppen, omdat hij er genoeg van heeft, die beknot zichzelf en heeft het dan extra moeilijk met de tijd, die de situatie nog duurt, omdat Ik die zo ingesteld heb voor het welzijn van de ziel, voor de groei van de ziel.

Neem in dank oefensituaties aan en laat het Mijn tijd duren. Vertrouw daarbij op Mij. Vertrouw erop, dat het Mijn zegen is en heeft voor jou en allen om je heen. Houd vol, geef niet op, verlaat de weg van vertrouwen niet. Het komt uiteindelijk helemaal goed.

Hemels Brood 1722

Ik ben bij de armen, niet omdat zij geen geld hebben, want geld is voor Mij geen maatstaf voor de bepaling van armoede. Ik ben bij de armen, de mens die Mij niet of nauwelijks beseft door alle afdwaling van liefde om hem heen. Ik ben bij de mens, die de gelegenheid voorbij heeft laten gaan om Mij te leren kennen, omdat hij in beslag genomen werd door van alles en nog wat en om zich heen alleen mensen heeft getroffen, die ook geen besef van Mijn bestaan hebben. Ja, afdwaling van liefde heeft zich onder zoveel mensen verspreid en verspreidt zich nog, zodat er veel armen zijn.

Niet arm wat betreft geld en goed, maar arm aan ware liefde, arm van geest, arm van besef van Mijn bestaan, van waar leven. Daar ben Ik, bij die mens die arm is, maar misschien werelds gezien aan geld en goederen rijk is. Want vaak gaat het zo, dat hoe rijker iemand aan geld en goed is, des te armer hij is aan besef van waar leven, van liefde, van Mij, zijn Schepper en liefdevolle Vader. Zo zijn er heel veel armen en hen geef Ik onbevangen, zonder vooroordeel, Mijn liefde, ware totale belangeloze liefde. Voor Mij hoeven zij daar niets voor te doen. Maar in zichzelf kunnen zij, door Mijn liefde aan te nemen, tot waar leven gebracht worden.

Hoeveel afwijking van liefde er ook is, hoeveel blindheid en geestelijke armoede, Ik Ben overal aanwezig ook waar hoge nood is, ben Ik aanwezig, met Mijn ware onbaatzuchtige liefde, die altijd ieder mens ten goede komt en op de bestemde tijd ieder mens van de afdwaling terugbrengt in liefde.

Hemels Brood 1723

Liefde is overal, in het hele universum. Niet voor het natuurlijke oog zichtbaar aanwezig, maar wel voor het geestelijke oog zichtbaar en voor de mens in het hart voelbaar. De hele Schepping is in de grond genomen liefde, alles is liefde. Maar door afdwaling van de mens van zijn basis, is de mens in allerlei opzichten blind geworden voor de alom aanwezige liefde, hij kan al bijna niets meer zien in geestelijk opzicht en ook al vele malen minder voelen.

De mens ziet en voelt wel op de natuurlijke manier en heeft er geen idee van hoeveel hij in geestelijk opzicht mist. Wie dit wel beseft en daar zijn medemens op aanspreekt, verbaast zich erover dat er een reactie komt alsof hij niet goed wijs is en maar wat verzint. Ja, degene die geestelijk nauwelijks meer ziet of hoort en nauwelijks meer liefde voelt, verbeeldt zich, doordat hij in natuurlijk opzicht wel ziet en hoort en voelt, dat er verder niets te zien, horen en voelen is. Diegene verzet zich dan ook tegen alles wat beweerd wordt er te zijn, maar hij kan het niet zien of zich ervan bewust zijn. Daardoor komt het, dat mensen je niet willen horen, als je over Mij met mensen wilt spreken.  In hun afdwalingen zijn zij geheel afgesloten geraakt van alles wat geestelijk is en zij kunnen zich daar geen enkele voorstelling van maken. Maar met de grootste liefde en het grootste geduld is het mogelijk bij die mensen iets op te bouwen in liefde, waarmee zij dan langzaam in het ware levenszicht kunnen komen. Maar forceer niets, alles heeft zijn tijd.

Hemels Brood 1724

Op eigen benen. Het is de bedoeling dat ieder mens op eigen benen tot ware liefde komt. Ja, Ik zou ieder van jullie volmaakt kunnen maken, maar daarmee zou je het ware leven niet jezelf eigen maken, dan zou je het ook niet als eigen bestaan bewust in en om je heen kunnen ervaren. Juist je mogelijkheid tot keus is je mogelijkheid tot besef. Maar daarmee besef je ook het tegenovergestelde van leven, al wat dood is. Tussen dood en leven is een tijdelijk bestaan, het natuurlijk materiële leven, samengesteld uit afdwaling van leven, gevat in materie.

Want het ware leven is niet de materie, maar is de geest, de geest van ware liefde. Leef die ware liefde en je leeft waarlijk. Met het leven van ware liefde overkom je ook al het tegenovergestelde van liefde, waarmee ook alle verdriet wordt opgelost. Ware liefde lost al het tegenovergestelde van liefde op en alles wat met het tegenovergestelde van liefde te maken heeft. Streef ernaar om al het tegenovergestelde van liefde met liefde te pareren. Ook al lukt dat niet steeds, je bent tenslotte lerend, dan toch sterk Ik je in de geest en verwerf je, als zelfstandig mens, steeds een beetje meer inzicht. Tot je je geheel zelf, als eigen bestaan, eigen wezen, de ware liefde volkomen hebt eigengemaakt en niet meer vervalt in afdwaling. Dan zul je ook geen verdriet meer ervaren en je zult voor je medemensen een ware hulp tot waar leven zijn.

Hemels Brood 1725

Tijden veranderen, Ik blijf eeuwig dezelfde. Wat verandert er dan zoal? De mate van liefde bij mensen. Deze is door de tijd steeds verder afgenomen. De intelligentie van de mens heeft daarmee een richting genomen die niet meer overeenkomt met de verdieping en verruiming van de geest en het ware leven, maar is vooral gericht op de uitbuiting van het materiële en de vergemakkelijking van het lichaam, het vergemakkelijken van alles wat het lichamelijke en natuurlijk materiële aangaat.

Dat is in tegenspraak met de ware bedoeling van het leven en in dit natuurlijk materiële uit zich dat in ziektes en allerlei ongemakken. Daardoor is er een discrepantie ontstaan tussen de verdeling van al wat het natuurlijk materiële lichaam nodig heeft en wat de mens zich ten koste van elkaar onnodig toe-eigent. Omdat er een grote onbalans is ontstaan tussen hetgeen er met de schepping bedoeld is en al hetgeen de mens noodzakelijkerwijs nodig heeft en daarvoor ook krijgt, maar voor zichzelf, voor eigen genoegen en welzijn, misbruikt, zijn er grote verschillen ontstaan in de verdeling van alle goederen, voedsel en drinken onder de mensen.

Deze onbalans komt ook doordat nog maar heel weinig mensen zich laten voeden door Mij, hun Schepper en liefdevolle Vader. Dat die mogelijkheid er is, is voor velen al zo goed als onbekend geworden. Zo blijft er wat dat aangaat een kale vlakte voor ziel en geest en daaronder lijdt dan ook het lichaam. Doordat dit door de algemene blindheid niet onderkend wordt, gaat men niet meer naar Mij op zoek, maar naar oplossingen uit het materieel natuurlijke.

Zo gebeurt het dat de medische wereld groeit tot ongekend vernuft, zonder werkelijk geestelijke genezing te geven, welke tot waarlijk leven zou kunnen leiden, als de mens niet zo los van Mij zou staan. Maar alhoewel mensen zich van Mij losgemaakt hebben en een eigen weg gekozen hebben, Ik Ben niet los van jullie. Ik heb jullie allen oneindig lief en in die oneindige liefde houd Ik jullie vast, laat Ik jullie vrij en toch blijven jullie in Mijn liefde in waar leven, toch komen jullie in Mijn liefde tot waar leven, via die vrijheid kom je hoe dan ook tot waar leven.

Jammer van de omweg die mensen maken, kun je zeggen. Maar Ik zeg je, alles is Mijn liefde, alles heeft Mijn liefde en in die vrijheid kiest de mens het tegenovergestelde van liefde te ervaren. En dat mag hij, tot hij tot besef komt en vervolgens tot hij in vrijheid voor ware liefde kiest en geen onprettige ervaringen meer hoeft mee te maken. Want Ik Ben een liefdevolle en Barmhartige God en Vader voor jullie allen. Nu en eeuwig!

Hemels Brood 1726

Inzet. Hoeveel inzet geef je om iets moeilijks te bereiken? Veel mensen geven een enorme inzet, als zij bij iets een groot belang hebben. Dat belang is voor hen de motivatie om een grote inzet te geven. Maar het moet daarbij wel de moeite waard zijn.

Helaas, wat de meeste mensen de moeite waard vinden om een grote inzet aan te geven, is meestal iets wat te maken heeft met geld, roem, macht en vooral een gemakkelijk leventje, maar dat kan ook zijn uit angst, om te voorkomen dat zij tekortgedaan zullen worden. In elk geval zijn er weinig mensen die geen geld, macht, en dergelijke nastreven en hun inzet geven puur voor het ware leven. Maar voor de meeste mensen is dat te moeilijk en zij zien er geen heil in zich in te zetten voor het ware leven, zij hebben daar geen motivatie voor. En dat is verwonderlijk, als je weet dat hun motivatie vooral gaat om voordeel te behalen. Waarbij voordeel voor die mens is, er beter van worden, meer krijgen. Verwonderlijk, omdat diezelfde mens geen inzet wil geven om het ware leven te bereiken, terwijl juist het ware leven alles voor de mens volmaakt maakt, en hem juist alles geeft wat hij nodig heeft. Wat hem ook het enig ware aanzien en de totale macht over zijn leven geeft.

Hoe kan een mens dat versmaden en daar geen inzet voor willen geven, dat te moeilijk vinden, terwijl alleen de oprechte wil daarvoor al voldoende is? Want de rest, de kracht, liefde en wijsheid krijgt hij dan van Mij. De meeste mensen laten zich misleiden door onwaarheid. Dit komt door de wens veel te willen hebben, veel te willen zijn en door de gedachte alles zelf te kunnen en te moeten. Ja, er zijn ook mensen die het goede willen en zich daar wel voor willen inzetten. Maar helaas ook zij worden vaak nog door onwaarheid verleid, door onware aanwijzingen, zoals: daar is het goede, zo moet je het doen. Hoe komt het dan dat ook de goedwillende mensen hun inzet niet voor het ware leven geven? Omdat ook zij de verleiding niet weerstaan zich door onware woorden op een verkeerd pad te laten brengen, omdat zij niet in zichzelf naar Mij komen en naar Mij luisteren in hun hart. Soms omdat zij bang gemaakt zijn voor Mij en denken te zondig te zijn voor contact met Mij. Soms omdat zij toch nog graag geëerd worden voor hun goede daden en soms omdat zij het goede als dekmantel gebruiken voor al hun slechte daden.

Wie werkelijk het beste wil, die laat om te beginnen los, het beste te willen. Dat is zelfs voor de goedwillende mens nog een hele opgaaf, want zo zijn mensen vaak niet opgevoed. En toch zeg Ik jullie, laat al het willen maar los, helemaal los. En ga dan in je hart naar Mij en voel daar wat Ik je aangeef dat ware liefde naar je naaste toe is en naar Mij toe is. Zet je in voor het goede uit liefde en waarheid zonder enig eigenbelang. Want dan behartig Ik al je levensbelangen en dat doe Ik op de allerbeste manier. Jij of geen enkel mens kan dat beter. Want Ik Ben je Schepper, jouw ware leven en de volkomen liefde, waar het enig volmaakte leven voor iedereen uit voortkomt. Is dat niet je grootste moeite, je totale inzet voor 100% waard?

Hemels Brood 1727

De mens leeft alleen door Mijn liefde, hij heeft daar zelf geen aandeel aan. Toch loopt hij op aarde rond alsof hij zelf zijn leven tot stand heeft gebracht en in stand houdt, zo verblind is de mens geraakt voor zijn ware werkelijke afkomst. Zo hoogmoedig is de mens geworden en zo moeilijk is de mens in zijn vrijheid nu te bereiken. Want hij staat zijn hoogmoed niet gemakkelijk af. Het is voor hem, alsof hij daarbij zijn leven verliest. Terwijl hij met het afstaan van zijn hoogmoed niets verliest, maar juist tot het ware leven kan komen. Maar in zijn hoogmoedige blindheid beseft de mens niet, dat hij zich in een schijnleven bevindt, ver afgedwaald van het ware leven, van ware liefde.

Hoe ver een mens ook afgedwaald is, er blijft altijd de mogelijkheid om terug te komen. Ik houd altijd nog Mijn armen om hem heen en Mijn liefde is nooit weg. Maar er is nederigheid nodig om Mijn armen te bemerken en Mijn liefde te beseffen. Er is erkenning van de mens nodig, dat het leven niet zijn verdienste is, om de weg naar het ware leven terug te vinden. Er is inzet nodig om van dwaalwegen terug te komen en terug te blijven, om de verleiding tot afdwaling te weerstaan. Sommige mensen komen met weinig lering al tot nederigheid, tot erkenning, tot inzet, tot inspanning. Anderen zijn moeilijker tot nederigheid, tot inzicht te brengen. Voor hen zijn moeilijkere middelen nodig. Maar iedereen krijgt keer op keer de kans, om in ware liefde terug te komen.

Hemels Brood 1728

De poort naar de hemel is smal. De weg op aarde ernaartoe is smal. Alle andere wegen en poorten zijn breed. En toch is het op de smalle wegen en door de smalle poort geen dringen van mensen. Omdat er nauwelijks mensen zijn. Terwijl het op de brede wegen een drukte van belang is en mensen elkaar verdringen om toch sneller vooruit te komen. Ja, de brede wegen zijn bij iedereen in trek, de smalle wegen kijkt niemand naar om.

Zo is het gesteld met de mensen, zij gaan liever de gemakkelijke weg van eigenliefde en eigenbelang en met hen heel velen, zodat zij elkaar tekortdoen, van elkaar eisen en nemen en elkaar proberen te overheersen. Dat zij daarmee juist zichzelf tekort doen en geestelijk gezien, niet vooruitkomen, heeft voor hen geen belang, beseffen zij dan ook niet. Op de smalle weg probeert een enkeling naar ware liefde te leven, spant zich in voor de naaste en neemt zo min mogelijk voor zichzelf. Dat is niet gemakkelijk, want juist ook aan die mens, op die smalle weg, wordt getrokken en geduwd door de verleiding. En die weg is juist  zo smal, omdat daar alleen het volkomen zuivere, het volkomen ware, de onbaatzuchtige liefde telt. En juist is die smalle weg moeilijk te gaan, omdat de verleiding daar met grote kracht op de mens inwerkt en het niet gemakkelijk is die kracht te weerstaan  en in zuivere ware liefde te blijven. Maar op die smalle moeilijk begaanbare weg Ben Ik volop aanwezig en bescherm de mens die de moeite neemt, om die smalle weg te gaan en die mens zegen Ik volop in waarheid en liefde.

Hemels Brood 1729

In waarheid en vertrouwen ligt de basis van je leven, waarop je tot de volle liefde kunt komen. Want het ware leven is volkomen liefde en de weg op aarde is de weg naar volkomen liefde, uit eigen vrije keus in een zelfbewust bestaan. Niets anders heeft enig belang, dan je tot die volkomen liefde in een eigen bewust bestaan te brengen. Plaats alles in dat licht, in dat besef en veel zal je dan duidelijk worden.

Je leeft niet uit jezelf, maar je keus van leven is wel aan jouzelf gegeven. Je leeft uit Mij, uit Mijn liefde en de keus om je doen en laten wel of niet aan Mijn liefde gelijk te maken, bepaalt de gebeurtenissen op je weg op aarde. Heb altijd in gedachten, dat het het doel van je bestaan is, om je te brengen tot volkomen liefde, uit eigen vrije keus, in een van jezelf bewust bestaan. Dus wat er ook gebeurt, het is geen straf van Mij, het komt niet voort uit verwijten van Mij aan jou, het heeft niets met boosheid te maken. Alles gebeurt ten goede, om je tot het enige doel van je bestaan te brengen, om tot het ware leven, tot volkomen liefde te komen.

Jij, van jezelf bewust, zelf de ware liefde voelend en begrijpend, dat is in de huidige vorm van aards leven nauwelijks voor te stellen. Maar het is er, het komt er en het brengt je de grootste gelukzaligheid in het volle bewustzijn van bestaan. Dat geldt voor jou en voor alle mensen. Want Ik heb jullie allen innig lief, nu en altijd, tot in eeuwigheid, amen.

Hemels Brood 1730

Denk je, dat je alles al weet, van wat er te weten valt? Dan zeg Ik je, dat je je deerlijk vergist. Want er is zo ontzettend veel te weten, dat je dat op aarde natuurlijk gezien in een natuurlijk mensenleven op aarde niet voor elkaar krijgt om te verwerken. Elk stapje op de natuurlijke manier heeft een verwerking nodig en het vele dat hier op aarde in natuurlijke zin geweten wordt, is nog niets vergeleken bij het totale weten. Kun je werkelijk al helemaal uitleggen hoe een ster zich precies daar bevindt, waar hij zich bevindt? Hoe hij daar gekomen is, hoe lang hij daar blijft en waarheen hij ooit zal verdwijnen? Alleen natuurlijk gezien is er veel en veel meer te weten. Vervolgens is er ook nog het geestelijke, de geestelijke betekenis van elke ster, ken je die ook al door en door? Je zegt, dat is ver weg, dat heeft voor jou geen betekenis. Toch wel, want elke ster, elke aanwezigheid in de Schepping heeft een invloed op het aardse leven, op jouw leven, en omgekeerd heb jij met je doen en laten ook invloed op alles wat in de Schepping aanwezig is. Of weet jij ook al precies hoe dat allemaal werkt? Weet jij wat jouw daden teweegbrengen tot in het oneindige van de Schepping?

Ben jij die volkomen belangeloze liefde zonder enige afdwaling, die Ik Ben? Want pas diegene heeft het totale zien, het totale weten, kennen, het totale besef van leven, van liefde, die zelf volmaakt zuivere belangeloze liefde is in alles. Je mag van Mij denken wat je wilt, die vrijheid heb je gekregen en die neem Ik je niet af. Maar Ik zeg je, je weet nog minder dan een speldenknop in vergelijking tot wat er te weten valt. Je mag het zo houden, maar als je wilt, kun je verder komen, meer nog te weten komen. Je hoeft er maar voor bij Mij te komen, te erkennen dat je nog lang niet alles weet en graag verder zou groeien in ware belangeloze liefde. Als dat ook oprecht je wens is, dan help Ik je met liefde om in liefde verder te komen. En met je groei in liefde, groeit ook je ware geestelijke kennis. Want wat baat het iemand, er kennis van te hebben hoe een auto werkt, hoe die in elkaar zit en rijdt? In het hiernamaals is die kennis van geen enkel belang, want die auto neem je daarheen niet mee, noch welk ander materieel apparaat. Niets is in het hiernamaals van dezelfde materie gemaakt als op aarde. Alles wordt er gevormd uit het geestelijke, uit de mate van liefde die in je hart leeft.

Hoe meer je hier op aarde oprecht en uit vrije wil naar liefde leeft, des te meer zul je weten en begrijpen van het ware leven hier en na dit natuurlijk aardse leven.

Denk je alles al te weten? Kom in liefde naar Mij toe en we zullen het eens samen bekijken. Geloof maar dat er nog veel en veel meer is, waar jij en nog niemand ook maar een beetje van weet. Maar in ware zuivere liefde ligt alle kennis van het universum als in een seconde verborgen. Wist je dat?

Hemels Brood 1731

Vol liefde ben Ik voor jullie allen aanwezig. Iedereen kan Mij in zijn hart vragen en iedereen kan in zijn hart Mij ontmoeten, met Mij spreken, niemand uitgezonderd, want jullie zijn Mij allen oneindig lief. Vanuit die liefde leven jullie in vrijheid op deze aarde, die de basis is waar jullie mogen verblijven. Deze aarde is, voor jullie groei naar volkomen ware liefde, zodanig ingericht, dat er alles aanwezig is, om uit eigen vrije keus tot die groei te komen. Elk detail wat aanwezig is, is zorgvuldig bedoeld daar te zijn en heeft plaats en tijd gekregen. Zo heeft ook ieder mens plaats en tijd gekregen en vrijheid om zijn leven richting te geven.  Wie zijn leven de richting van ware liefde geeft, ervaart ook ware liefde. Wie zijn leven de richting van het tegenovergestelde van liefde geeft, ervaart ook het tegenovergestelde van liefde. In alles zit de keus tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde en in alles zit de ervaring van liefde en het tegenovergestelde van liefde.

Geluk en pijn, vreugde en misère, waarheid en bedrog, steeds is de mens vrij. En steeds kan hij Mij vragen hem te helpen. Want er is veel hang naar het tegenovergestelde van liefde en dit te weerstaan is niet gemakkelijk. Maar wie Mij roept en om hulp vraagt met een oprecht hart, krijgt hulp om in ware liefde te komen!

Hemels Brood 1732

Ben je vergeten hoe het is om in de stilte van je hart bij Mij te komen? Want daar kun je met Mij spreken, of anders gezegd, met Mij van gedachten wisselen. Jij zegt iets in jezelf tegen Mij en in jou zeg Ik iets tegen jou. Of heb je dat nog niet geprobeerd? Ik zeg je, dat Ik op die manier vaker in je hart ben geweest dan je denkt. Bij al je overwegingen was Ik erbij, als je oprecht op zoek was om het juiste te doen, zonder op het beste voor jezelf te letten. Dat heb je misschien niet altijd zo ervaren, denkend dat het allemaal je eigen gedachten, je eigen overwegingen waren. Maar Ik zeg je, de overwegingen die juist waren en zonder enig eigenbelang voor jou, die heb Ik je ingegeven, heel voorzichtig en haast onmerkbaar. Maar Ik kan het je ook wat duidelijker aanreiken, zodat je ervaren kunt, dat je in het oprechte zoeken naar wat juist is om te doen, Mij herkent die al het goede, al het juiste naar de mens brengt en die de mens naar zich toetrekt, op momenten dat hij het juiste verlangt te doen.

En zo heb jij vaker Mij in je hart naar je toegetrokken, door het juiste te willen doen in een belangeloze oprechtheid. Zo trekken meer mensen Mij naar zich toe, zonder dat zij het besef hebben dat zij dat doen. Maar jou kan Ik dat nu laten weten, hoe Ik in je hart met je ben, je help en hoe je Mij naar je toetrekt, met Mij van gedachten kunt wisselen. Elk moment van de dag en ook ’s nacht ben je welkom bij Mij.

Hemels Brood 1733

Water naar de zee dragen, handelen op een wijze die niet werkelijk zin heeft. Bekijk je leven eens goed, is alles wat je doet nu werkelijk zo zinvol? En dan heb Ik het er niet over of het je wel iets brengt aan geld en goed, aan positie en aanzien. Of het jou persoonlijk iets brengt. Maar hoe is het voor anderen, voor je naaste. Voor mensen die dichtbij je staan of zelfs voor die wat verder van je af staan. Hoe ga je met hen om, hoeveel begrip heb je voor hen, hoe tolerant ben je? Wanneer vind je dat jouw leven zin heeft? Als je zelf tevreden bent. En wanneer ben jij tevreden? Als alles naar jouw goeddunken marcheert. Of kijk je vooral ook naar wat het voor anderen betekent, hoe je handelt en welke keuzen je maakt? Zorg je vooral goed voor jezelf, of zorg je vooral goed voor anderen? Het zijn zo een paar vraagjes.

Ik zie wel hoe je gaat en wat je beweegredenen zijn, maar kijk je ook zelf altijd goed in je binnenste? Ieder mens heeft talenten, maar ook tekorten. En ieder mens zal in die verhouding vermogen opbouwen en al naar gelang het gebruik van zijn talenten, kan hij zijn tekorten te boven komen. De tekorten zijn in bepaalde situaties gebrek aan liefde. De talenten zijn in andere situaties een goede hoeveelheid liefde. En dat staat bij ieder mens weer in een andere verhouding. Waar de een veel liefde voor kan opbrengen, kan een ander maar weinig opbrengen. Ga je elkaar dan bekritiseren of ga je je talenten aan elkaar beschikbaar stellen en daarmee elkaar helpen om je tekorten te boven te komen?

Want zo heb Ik het bedoeld, zo is het mogelijk voor iedereen om tot die volkomen liefde te komen. Juist omdat de een hier, de ander daar talenten van liefde heeft gekregen en gecombineerd wordt het een totaal. Maar blijf je tegenover elkaar staan en ga je elkaar verwijten maken, over het niet talentvolle gedeelte over en weer, dan maak je een combinatie van jullie tekorten. Kijk eens welk een effect dat geeft. En zeg nu niet, ik wilde wel, maar die ander wilde niet. Kijk naar jezelf, steeds alleen naar jezelf en blijf bij je talenten, blijf die aanbieden en kom in je hart bij Mij, zodat Ik je kan ingeven, hoe je met die ander het best over zijn talenten kunt spreken en hoe je het best in jullie verschillende talenten in Mij tot één kunnen komen, tot Mij kunnen komen. In liefde, wederzijdse liefde. Dat blijft steeds de sleutel tot het ware leven.

Hemels Brood 1734

Liggen in jouw levenspuzzel alle stukjes al op hun plaats? Heb je alles begrepen, kun je al altijd in volkomen liefde leven, zonder ooit een keer in het tegenovergestelde van liefde te vervallen? Ik denk het niet. Je doet je best en leeft wel zoveel mogelijk naar waarheid en liefde, maar je vervalt nog regelmatig in ongeduld, boosheid, verontwaardiging. Het komt nog regelmatig voor dat je jouw wil voor Mijn wil plaatst, dat je zelf bepaalt hoe te handelen en niet op Mijn liefdevolle aanwijzingen wacht.

Kijk, als het jou met de beste wil nog niet in alle opzichten lukt, om tot ware liefde te komen, kun je dan niet begrijpen dat dat voor anderen, die nog niet zo’n besef hebben van Mijn bestaan en de bedoeling van hun leven, dan nog stukken moeilijker is? Kun je begrijpen, dat er dan over de wereld verspreid nog zoveel afdwaling van liefde is? Het zou niet zo hoeven zijn, dat is waar, maar al die mensen mogen in vrijheid hun weg gaan, zoals jij ook in vrijheid je weg mag gaan.

Ja, het is jammer dat daarbij zo weinig voor liefde gekozen wordt, dat aan de drang voor het tegenovergestelde van liefde zo vaak wordt toegegeven. Maar meestal is dat zonder dat de mens werkelijk beseft wat zo‘n afdwaling tot gevolg heeft, wat het werkelijk teweegbrengt. Mijn liefde regelt de groei van dat besef, in kleine stapjes, voor iedereen. En eens zal het besef tot iedereen zijn doorgedrongen, dat het ware leven alleen liefde is en kan zijn en dat alleen ware liefde de volle gelukzaligheid geeft aan iedereen!

Hemels Brood 1735

Niemand laat Ik werkelijk los. Al is iemand nog zo ver van de liefde afgedwaald, al is iemand nog zo van Mij vervreemd, iedereen is Mij bekend en iedereen is Mij nabij. Ik Ben iedereen heel nabij en Mijn liefde omringt alle mensen, hoe hun keus van leven ook is en hoever zij ook zijn afgedwaald. Maar door hun afdwaling hebben zij daar weinig of geen besef meer van. Ik Ben de volkomen waarheid, de volkomen liefde, het ware leven, de volkomen volmaaktheid in alles en iedereen.

Alleen, de mens heeft de vrije keus en daarmee is het voor hem mogelijk om er voor te kiezen, om op een bepaalde manier los van Mij in het leven te staan. En zo is het mogelijk, dat mensen los van Mij vorm aan hun leven geven. Maar van Mijn kant blijft eeuwig de verbinding in liefde bestaan, ook al beseft die mens dat niet, ook al ontkent die mens die verbinding, toch is en blijft Mijn liefdevolle verbinding met de mens onverbrekelijk bestaan. Want ieder mens is en blijft een onderdeel van Mij. Ook al is hem de vrijheid gegeven als zelfstandig wezen op aarde te verblijven, hij blijft onderdeel van Mij, van Mijn liefde, van Mijn leven.

De mens is vrij om Mijn liefde aan te nemen of los te laten, wat op het besef van zijn bestaan een effect heeft. Maar op Mijn verbinding in liefde met hem heeft dat geen effect, Mijn liefde blijft eeuwig dezelfde voor alle mensen, voor de hele Schepping.

Hemels Brood 1736

Zal Ik je ooit ergens toe dwingen? Nee, ieder mens heeft de vrijheid van Mij gekregen en vrij laat Ik je dus. Dwang is niet van Mij. Maar hoe vrij Ik je ook laat, de keus die je maakt is niet vrijblijvend. Het is niet zo, dat vrijheid betekent, dat de mens zelf de Schepping bepaalt en de ordening binnen de Schepping bepaalt of kan wijzigen. Ook wil vrijheid niet zeggen, dat je alle kanten tegelijk op kunt, links en rechts en naar achteren. Het is of het één of het ander. Alleen de keus is vrij.

Maar aan elke keus is een verloop verbonden en het verloop van elke keus is direct verbonden aan het doel van je bestaan: te komen tot een waar liefdevol en gelukzalig leven, in een eigen persoonlijke bewustheid van bestaan. De bewustheid te bestaan heeft iedereen gekregen, met de mogelijkheid tot vrije keus. En in die bewustheid zijn alle gevolgen van de in vrijheid gemaakte keuzen ook duidelijk te ervaren. Dat is niet altijd prettig. Je kunt Mij vragen je te helpen bij je keuzen, je inzicht te geven in waar leven, in de verschillende keuzen en waar die toe leiden, maar jij bent het die de keuzen maakt. En mocht je door mensen tot een keus gedwongen worden, dan wordt het je niet aangerekend.

De vrije keus van je hart, die telt voor de opbouw van je leven en gelukzaligheid. Alleen de vrije keus uit de volle overtuiging in je hart, bepaalt de richting van je leven, de vorm en de gebeurtenissen. Is die vrije keus vanuit liefde, dan zal ook je leven daarnaar vorm krijgen en de richting zal naar volmaakt leven zijn. Is die vrije keus naar eigen welzijn, eigenbelang, niet uit liefde, dan zal dat de vorm en de richting van je leven zijn.  In beide situaties is de keus die je maakt van belang ten aanzien van de gevolgen, positief of niet positief, altijd speelt de vrije keus een rol. Je bent vrij, maar je keus van leven is niet vrijblijvend, het heeft gevolgen voor jou en voor je naasten.