Hemels Brood 1675 t/m 1705

Hemels brood 1675

Over de aarde gaat liefde, maar over de aarde gaat ook geweld. Geweld, waardoor veel kapot gemaakt wordt. En steeds roepen mensen, dat het geweld moet ophouden, moet stoppen. Maar het is diezelfde mens, die het geweld oproept, met zijn daden, zijn keuzen, oproept, terwijl hij dat bij zichzelf maar niet ziet en zich daarvan helemaal geen rekenschap geeft. Het lijkt hem toe, dat hij een heel fatsoenlijk leven leidt, naar de algemeen geldende normen en opvattingen. Maar zijn dat de juiste, de ware levensnormen en opvattingen? Komt dat  helemaal naar waarheid overeen met Mijn nederigheid en totale zuivere belangeloze liefde?

De meeste mensen houden het niet voor mogelijk, om in zo’n volkomen belangeloze liefde, zoals Ik die bedoel, te leven. Dat kan volgens hen geen mens en dus hoef je daar ook niet naar te streven. En toch zeg Ik je, dat het wel degelijk kan en dat het ook wel degelijk zin heeft om naar ware liefde, zoals Ik die bedoel, te streven. Niet krampachtig jezelf te dwingen naar liefde te handelen, maar rustig te zoeken naar nederigheid, bescheidenheid. Want vanuit ware nederigheid, bescheidenheid, groeit het gemakkelijkst die ware liefde, die Ik bedoel. En, zodra Ik zie dat iemand zijn best doet die nederigheid aan te nemen, zich bescheiden op te stellen, ben Ik er om hem met al Mijn krachten bij te staan en sterk te maken in zijn nederigheid en zijn hart te vullen met die ware belangeloze liefde, die Ik voor jullie allen heb.

Ja, het kan hier zonder geweld zijn, maar dat is het niet. En ja, er zijn zeker mensen die naar die ware nederigheid streven, zij krijgen ook de kracht en liefde om naar volmaaktheid te groeien. En ja, dat doet goed naar heel de Schepping. Maar er is nog te veel afdwaling, te veel keuze naar eigen belang. Het duurt nog een tijdje, voordat er zoveel inzicht bij die mensen verkregen is, dat allen in die ware liefde kunnen komen. Geweld is nu nog niet overwonnen. Maar die tijd komt en dan zullen de mensen in vrede, in nederigheid, in liefde met elkaar leven, tot zij het hemelse rijk mogen binnengaan, waar zij eeuwig in liefde met elkaar verblijven zullen.

Hemels brood 1676

Als een koning wilden de mensen dat Ik onder hen zou leven, met een kroon en een scepter macht zou uitoefenen over alles wat hen niet aanstond. Maar zo’n koning wilde Ik, als Jezus Christus, op aarde niet zijn. Zo’n koning ben Ik niet. Hoe ben Ik dan koning? Het beeld dat de mensen van een koning hebben, laat zien waar zij mee bezig zijn, wat voor hen belangrijk is en laat zien dat zij Mij helemaal niet kennen en Mijn liefde ook nog helemaal niet begrijpen.

Hoe kan Ik hen dan duidelijk maken hoe Ik wel degelijk Koning ben? Want Mijn koninkrijk is nederigheid, maar er zijn maar weinig mensen die iets van nederigheid begrijpen en ernaar streven. Mijn koninkrijk is onbaatzuchtige liefde, maar er zijn maar weinig mensen die daar iets van begrijpen en er is nog nauwelijks iemand, die het in praktijk weet te brengen. Mijn koningschap is dan ook niet van deze wereld, waar nederigheid niet wordt gewaardeerd, waar belangeloosheid nauwelijks een plaats heeft. Als koning in Mijn Rijk geef Ik overvloedig van Mijn nederigheid en onbaatzuchtige liefde. En diegenen, die Mij als hun koning aannemen, zijn degenen die nederigheid en onbaatzuchtige liefde aannemen en ernaar streven daarnaar te leven!

Zo ben Ik op aarde gekomen, om daar Mijn Rijk te vestigen van nederigheid en onbaatzuchtige liefde. Daarom past het niet, dat Ik ten strijde zou trekken tegen de vijanden van mensen, die voor zichzelf willen hebben en geen nederigheid of ware liefde kunnen en willen betrachten, die niet bereid zijn aards materieel goed af te staan en Mijn weg van nederigheid en belangeloze liefde te volgen. Ik ben geen koning die bezit nastreeft of de mens helpt bezit te vergaren. Niet materieel, maar ook niet immaterieel. Ik Ben geen koning die mensen aan macht over anderen helpt, die mensen ten opzichte van anderen belangrijk maakt, hen aanzien geeft en alles wat zij maar voor hun gemak willen hebben, geeft.

Zo’n koning als Ik wel Ben, wilden de mensen niet. En zij kroonden en kruisigden Mij, omdat Ik hen hun zin niet gaf. Maar wat Ik wel te geven had, wilden zij niet. Zo blind zijn zij geweest en zo blind zijn nog velen. Wat zij afslaan, is het eeuwig gelukzalige leven. Maar Ik bewaar dat voor allen en eens zullen ook zij zien en tot waar leven komen!

Hemels brood 1677

Veel van wat de mensen voor waar houden, is bedrog. En nu juist dat wat waar is, nemen zij niet aan. Het kan nog zo buitennatuurlijk, paranormaal, zoals dat genoemd wordt, zijn, het wordt blindelings geloofd. Maar wat Ik hen vertel via mensen of op schrift, dat wordt niet geloofd, dat lijkt te onwaarschijnlijk. En juist dit onwaarschijnlijke is waar. Dit niet door mensenhanden gemaakte, dit niet door mensen bedachte bestaan, Ben Ik, in liefde, ware onbaatzuchtige liefde.

Lief mens, welke mensenhanden hebben wanneer welke bloemen en planten gemaakt, van den beginne gemaakt? En hoe en wanneer heeft de mens zichzelf dan doen ontstaan? Ik zeg je, dat heeft geen mens ooit, dat heb Ik, dat Ben Ik. En hoe word je in leven gehouden, hoe blijft je lichaam in leven en je geest in het lichaam in leven? Weet je, dat alles gebeurt door Mijn eeuwige wil van ware belangeloze liefde, of je dat nu gelooft of niet. Maar de weg die jouw leven gaat, dat wordt door mensen mede bepaald, door jou zelf eerst en door de manier van denken en handelen van jezelf en je naasten. Hoeveel anderen in je leven bepalen, ligt ook aan jou, aan je denken en handelen.

Want dat heb Ik jullie in handen gegeven, je leven, je bestaan. Kijk hoe de meesten met hun leven omgaan. Zijn zij in staat leven te maken, planten, bloemen, dieren, mensen te maken? Niemand is tot iets werkelijks in staat, dan alleen met Mij. Met Mijn liefde en waarheid. Mijn liefde en waarheid is met jullie allen, tot genade en vrede van heel de Schepping. In eeuwigheid, Amen.

Hemels brood 1678

De wereld is heel ver afgedwaald van ware liefde. En zij is het zichzelf niet bewust. Door de blindheid die afdwaling van liefde geeft, is zij het zich niet bewust. Zou Ik geen liefdevolle Vader zijn, dan zou de wereld zo goed als verloren zijn voor het eeuwig ware leven. Maar Mijn liefde is zo oneindig groot en Mijn nederigheid is zo diep, dat Ik niemand iets kwalijk neem en allen red. Alleen kan die redding niet zonder pijn gebeuren. Het losscheuren van de wereld uit haar verbeten afdwaling gaat niet zonder moeite en pijn. En juist de blindheid door afdwaling maakt dat mensen die pijn en dat ongemak niet kunnen zien als liefde. En zoals zij zelf vol wraak en bestraffing naar elkaar zijn, zo denken zij dat ook Ik vol wraak en straf naar hen ben. De pijn en de moeite is voor hen het bewijs van Mijn wraak en Mijn straf.

Maar niets daarvan is waar. Het is hun eigen hardnekkige afdwaling, die hen deze pijn en moeite bezorgt. Maar Mijn liefde gaat ook zover, dat Ik hen onverminderd blijf helpen terug te komen op het pad van ware liefde, terug te komen tot waar leven, zonder verwijt over hun afdwaling en kortzichtigheid. Zonder hen hun misvattingen over Mij aan te rekenen. Ik Blijf Liefde, blijf jij dan ook zoveel mogelijk liefde, voor Mij, voor je naasten en voor jezelf!

Hemels brood 1679

Wie niet horen wil, moet voelen. Maar bij Mij moet niets. Alleen is er wel een ordening door Mij ingesteld. Niet om de mens zijn tekorten kwalijk te nemen en te dwingen goed te doen. Maar wel om de mens te behoeden en tot gelukzaligheid te brengen. Want de ziel die in overeenstemming is met Mijn eeuwig belangeloze liefde, is daarmee ook in de volkomen gelukzaligheid. Om zich daarvan als een eigen zelfstandig wezen bewust te kunnen zijn, heb Ik in die ordening de mens vrijheid van keuzen gegeven.

Zo kan de mens vrij ook die keuzen maken, waarbij zijn ziel niet in die voor opperste gelukzaligheid nodige overeenstemming met Mijn ware onbaatzuchtige liefde is. Dat geeft een zekere pijn, een zeker ongemak. Alles zodanig, dat het in een bepaalde verhouding staat tot de ernst van de afdwaling en de nog wel aanwezige liefde. Zolang in de mens Mijn stem van liefde niet aangenomen wordt, vertaalt zich de afdwaling in natuurlijk materiële uitingen, waarbij pijn, ziekte en ander ongemak zich voordoet, ter lering van de ziel om tot ware liefde te komen.

Wie daardoor gaat begrijpen, dat zijn eigen keuzen hem de ongemakken bezorgen, gaat meer en meer naar Mijn innerlijke stem van waarheid en liefde luisteren. In eerste instantie meer ter voorkoming van pijn en ongemak. Maar al gauw komt het vertrouwen dat Mijn liefde, Mijn stem, in zijn hart een altijd juist advies geeft. Zo groeit de belangstelling voor Mij en Mijn ware liefde. En wie heeft niet graag liefde? Deze liefde roept dan ware liefde terug op. Daarmee groeit bij die mens de eeuwig juiste liefde voor Mij en alle mensen!

Hemels brood 1680

Alles wat op aarde geen liefde is, zal door Mij worden gezuiverd. Alle vuil zal schoongewassen worden door Mijn ware liefde. Elk beetje eigenliefde zal verteerd worden in het vuur van Mijn liefde en een schone aarde zal overblijven, waar in de mensen alleen liefde woont. Zo zal het zijn. Wees daarom blij en dapper, houd moed en blijf vol van vertrouwen. Houd vast aan wat je van Mij weet en laat je niet door misverstanden en misvattingen van de wijs brengen. Nu brult de leeuw nog of hij verschuilt zich in een schaapsvacht, maar hij, die de mens steeds opnieuw verleidt van het pad der liefde af te dwalen, om eigen genoegens, om bezit, om macht, zal verslagen worden.

Want als dat alles voor de mens heeft afgedaan, als hij geen belangstelling meer heeft voor geld, roem, macht, bezit, enzovoort, hoe zal hij dan nog tot zoiets verleid kunnen worden? Zo zal Ik de mens leiden tot een vrije keus voor ware liefde en daarmee de aarde van al haar vuil zuiveren. Dan zal geen mens meer te verleiden zijn, omdat zijn belangstelling niet meer uitgaat naar materieel bezit, macht en roem. Dan zullen zij volkomen opgenomen zijn in hun vrije keus van ware belangeloze liefde. Juist daarom is het zo belangrijk dat de mens de vrijheid van keus houdt. Want op het moment dat hij uit eigen beweging voor ware liefde kiest, is er geen verleiding meer mogelijk voor het tegenovergestelde van liefde. Zo is het Mijn liefde, die de mens beide laat ervaren en hem ernaartoe leidt, volkomen liefde te leven en voor eeuwig zielsgelukkig te worden!

Hemels brood 1681

De geest van de mens is zo gevuld met wereldse belangen, dat er geen ruimte is voor enig hemels besef, voor een besef over waar hemels leven, Mijn leven. Dat kan wel een tijd duren, maar zal niet blijvend zijn. Alleen het ware leven is blijvend. Dus, wie zich verbaast over de veranderingen die steeds maar doorgaan, die kan Ik zeggen, dat is allemaal het wereldse wat geen eeuwigheid heeft, wat vaker slechts van korte duur kan zijn.

Zo is ook het natuurlijke leven van beperkte duur, het maakt de keuzen van de mens zichtbaar zodat hij tot kennis en inzicht komt over leven en dood, over liefde en het tegenovergestelde van liefde. Alle veranderingen hebben toch ook te maken met de vooruitgang van de mens, met de weg van de mens op aarde naar volkomen waar leven, wat oneindig eeuwig is.

Al het tegenovergestelde van liefde kan dan ook nooit eeuwig zijn, moet veranderlijk zijn, om als een weg voor de mens op aarde, hem naar zijn ware bestemming te helpen, het eeuwig gelukzalig ware leven, de ware liefde. Zo is de vrijheid van de mens ingedeeld in zijn proces van bewust zelfstandig zijn naar volmaakt leven, in het bewustzijn van bestaan. Dat alles heeft tijd gekregen, net genoeg om tot voleinding te komen, om tot waar gelukzalig leven te komen, in eeuwige ware liefde!

Hemels brood 1682

Een graf is waar de doden ingelegd worden. Dat is, het lichaam. Want de geest heeft dan het natuurlijke lichaam verlaten en keert daarheen niet terug. De geest verblijft dan elders. Want het leven gaat door, de geest is niet dood. De ziel leeft en neemt haar geest mee in het oneindige zijn. De ziel van de mens leeft voort in Mijn geest, maar de neigingen van de mens die op zichzelf gericht zijn, op eigen genoegen, eigen welzijn en het nastreven van eigenbelang, zijn niet in Mijn geest, zij zijn de werkelijke dood die in het graf gelegd worden, nadat zij bij de mens hebben afgedaan. De ziel gaat daarom in Mijn Geest verder zonder dit eigen genoegen, dit eigenbelang, enzovoort. Dit is met het natuurlijke materiële verloop te vergelijken, dat dood is van aanvang aan. Dat geen vrijheid van keuze heeft. Dit is dan materie, samengesteld uit alles wat het tegenovergestelde van liefde is en de hardheid van afdwaling van liefde zichtbaar maakt.

Maar die in haar vormen van schoonheid ook de verleiding weergeeft, die elke afdwaling van liefde op de mens heeft. Maar de schoonheid in de natuur laat de Hand van de Schepper zien, laat Mijn Hand van liefde zien voor allen, ondanks afdwaling van liefde. En de kleuren die er zijn en samen de kleuren van de regenboog vormen, weerspiegelen Mijn belofte aan alle mensen, Mijn trouwe liefde aan alle mensen, Mijn genade aan alle mensen, tot eeuwige liefde, eeuwig waar leven!

Hemels brood 1683

Hoe vindt een mens zijn evenwicht in een onevenwichtige wereld waar leugen en bedrog hoogtij vieren, waar meer misvattingen zijn dan mensen en besef van waar bestaan een utopie is? Hoe blijft een mens op de grond staan bij een zware storm? Hij kan het beste beschutting vinden. Bij Mij kun je beschutting, begrip vinden en bij Mij kun je duidelijkheid krijgen in je verwarring, als de storm je onverhoeds heeft overvallen. Ja, bij Mij is rust en geen storm blijft bij Mij bestaan. Alles wat moeilijk is, onoverkomelijk lijkt, het is weg, opgelost in Mijn armen van liefde.

Kom bij Me, vertel Me wat er is, wat je bedrukt, laat Mij je helpen los te komen van het wereldse gewoel. Probeer het niet te begrijpen vanuit het wereldse, probeer het niet te bevechten, laat het wereldse aan het wereldse tenondergaan in zijn zee van afdwaling en hoogmoed. Hoogmoed herkent zichzelf niet, ook al houd je het een spiegel voor, het zal daardoor niet tot inzicht komen. Zij die zichzelf mooi vinden, vinden zich in die spiegel ook mooi. Maar de effecten van hun daden zijn voor hen niet mooi en dat zal hen vroeg of laat tot bezinning brengen. Laat hen aan Mij over en bekommer je er niet om, alles wat krom is recht te buigen. Buig voor Mij en voor geen ander. Neem Mijn liefde aan, neem Mijn genade aan en laat Mij je innerlijk bevrijden met Mijn enig ware oneindige liefde.

Hemels brood 1684

Wie bij Mij wil blijven, in Mijn Hemel wil komen, die moet al het wereldse achterlaten, alle bezit achterlaten, vrijwillig en zonder hang ernaar. Je kunt iedere dag bij Mij komen, elk moment van de dag, ook ’s nachts, en met Mij spreken. Je kunt altijd Mijn liefde voor je voelen, beseffen en Ik blijf ook altijd in liefde voor jou.

Maar, wil je zelf zo worden als Ik, tot volle belangeloze liefde komen, dan is het nodig dat je alles van wereldse aard loslaat, uit vrije overtuiging loslaat. Dan is het nodig, dat je nergens verlangen naar hebt wat aards materieel is. Dat je geen verlangen naar macht en positie meer hebt, geen verlangen om groots te zijn, aanzien te hebben, erkenning te krijgen. Dat je dat allemaal loslaat, want alleen zonder dat allemaal kan het wonder van de opstanding geschieden en je tot de ware gelukzaligheid in Mijn hemelen komen. Daarvoor is je dit leven op aarde gegeven, opdat jij tot vrije keus kunt komen en al het verleidelijke zoals geld en goederen, macht, erkenning en positie leert af te staan, los te laten, uit eigen vrije keus.

Dat je tot besef komt dat Ik de narigheid niet over de mens uitstort, maar dat, in zijn vrijheid en verleiding, de mens zelf zijn narigheid over zich afroept. En waar dit niet is, daar ben Ik ter bescherming en die mens die werkelijk onschuldig lijdt aan de vrije keus van anderen, diegene krijgt overmatig vergoed in waar leven en ware gelukzaligheid.

Hemels brood 1685

Kind, waar is je trouw gebleven? Je bent gekooid door al je misvattingen over Mij, over waar leven. In alles wat er gebeurt, zie je Mijn Hand, maar niet als hulp, maar als schuld. Alle ongemak, alle pijn en moeite, je ziet het als Mijn schuld. Ik ben immers volmaakt en almachtig, waarom neem Ik dan alle leed van de wereld niet weg, waarom laat Ik dan toe, dat zoveel mensen zo ernstig lijden en vooral ook diegenen, die onschuldig zijn?

Wie hier op aarde is, is op aarde. En dat betekent precies wat het is, op aarde. De plaats waar goed en het tegenovergestelde van goed is. Waar geluk en het tegenovergestelde van geluk is. En dan zou je willen, dat Ik al het tegenovergestelde van liefde wegneem. Dat betekent, de aarde wegnemen. Probeer eerst te begrijpen waar je bent en met welk doel je daar bent. Vorm jezelf geen mening, zolang je dat allemaal niet doorziet.

Wat Mij aangaat, Ik ben volkomen liefde, totale waarheid, barmhartig en vol mededogen. Ik wijk niet af van liefde. Wat je ook van Mij denkt dat Ik ben, Ik Ben die Ik Ben, of je dat nu wel of niet naar waarheid ziet. En daar waar jij Mij niet naar waarheid ziet, breng je jezelf in moeilijkheden.  Trek jij verkeerde conclusies, Ik verander niet. Al ziet niemand Mijn liefde, toch ben Ik liefde en heb jullie allemaal lief, oneindig belangeloos lief. Hebben jullie elkaar al zo lief? Werk eerst daaraan, voordat je Mij beschuldigt.

Hemels brood 1686

Als je een huis gaat bouwen, heb je stenen, hout, cement en dergelijke nodig. Weet  je, Ik heb je op aarde gebracht en leven gegeven om uit te bouwen tot iets wat goed is, van jezelf uit. Maar net zoals je voor het bouwen van een huis het één en ander nodig hebt, zo heb je voor het opbouwen van een eigen zelfstandig leven op aarde ook van alles nodig.

Ik heb jullie niet zomaar tot leven op aarde gebracht. Ik heb jullie allen alles erbij gegeven wat je maar nodig hebt, om tot waar gelukzalig leven te komen. Maar net zoals je bij een huis bouwen zelf moet leren en uitpuzzelen hoe je het beste gebruik kunt maken van alle benodigdheden en hoe je het beste dat alles kunt samenvoegen tot één geheel, wat dan je huis kan zijn, zo is het ook de bedoeling dat je zelf leert, hoe je met alles wat Ik jullie gegeven heb tot een liefdevol, juist, waar en gelukzalig leven komt.

Dat heeft naast een zeker leerproces ook te maken met de keuzen die mogelijk zijn. Welke keuzen maak je in dit leven? Welke keuzen kun je maken bij de bouw van een huis? Gebruik je daarbij deugdelijk, goed betrouwbaar materiaal wat duur is, of goedkoop spul, wat niet betrouwbaar is? Zo is het ook met je leven. Maak je het jezelf gemakkelijk, wat een veel minder fijn resultaat geeft, of sta je sterk en heb je er iets voor over, zodat het resultaat prettiger, steviger en blijvender is?

Hemels brood 1687

Het zou allemaal zo eenvoudig kunnen zijn. Als ieder mens niet voor zichzelf vergaarde, maar voor elkaar. Als eigenbelang losgelaten werd, als verontwaardiging en ongeduld losgelaten werden en als er meer uit belangeloze liefde gehandeld werd. En ja, dat zou iedereen wel willen, maar die ander moet daar dan mee beginnen.

Kijk, zo begint niemand ermee. Nou ja, soms beginnen een paar mensen ermee, zich op ware liefde toe te leggen. Maar het is voor hen dan niet makkelijk, om als het ware tegen de grote stroom in te gaan. Makkelijker is het met de grote groep mee te gaan. Ja, dat lijkt makkelijker. Maar wat het uiteindelijk oplevert, is vaak niet zo makkelijk. En dan blijkt, dat juist niet met de stroom meegaan, een plaats biedt waar beschutting is, waar rust en vrede is. Waar Ik ben. Niet het grote geeft eer, maar het kleine, de deemoed. Vooral als niemand daar oren naar heeft. Maar eventjes is daarvoor niet genoeg, volhouden, dat is dan nodig. Volhouden en niet terugvallen, want dat is vaak wat er gebeurt. Je komt in meer rust, alles gaat beter en juist op zo’n moment komt de tegenkant, met mooi verpakte verleiding om weer mee te gaan in de algemene stroom.

Sta dan sterk en blijf nederig, laat je niet opnieuw meetrekken in de stroom van de massa. Begin zelf, wacht niet op de stroom, probeer die ook niet te keren. Houd je vast aan Mij en houd vol, blijf waakzaam en houd vol en met jou zullen er meer komen. Er is immers iemand begonnen niet voor zichzelf te vergaren, maar voor anderen, voor elkaar? Ja, zo ben Ik begonnen, zo mag iedereen beginnen. Wacht niet op die anderen en begin er zelf mee en houd vol, door alles heen, houd vol en Ik zal je de liefde en de kracht geven om werkelijk vol te houden. Hoelang? Tot alle mensen zich om elkaar bekommeren, elkaar uit liefde helpen. Tot zolang en dan nog eeuwig daarna!  

Hemels brood 1688

Zou Ik niet ieder gebed verhoren? Maar hoe wordt een gebed gedaan? Is het ook werkelijk een gebed of is het een eis? En hoe zou Ik aan een gebed voldoen, als de invulling die de mens eraan geeft, schade kan toebrengen aan de ziel?

Elk gebed gebaseerd op ware liefde, wordt door Mij verhoord. Elk ander gebed wordt door Mij gehoord. En zo Ik zo’n gebed niet verhoor op de manier die de mens vindt dat Ik zou kunnen en zou moeten doen, dan leg Ik die mens, als hij in zijn hart bij Mij komt, dat ook uit, waarom het anders loopt dan hij zou willen dat Ik toelaat. Sommige gebeden komen erop neer dat gevraagd wordt: “Laat het kwaad toch even in de hemel komen” zonder dat die mens zich ervan bewust is dat het dat eigenlijk is, wat hij Mij vraagt. Veel mensen hebben er nog geen besef van, wat de hemel is en wat het kwaad. Zo’n gebed kan Ik werkelijk niet verhoren op de manier die de mens invult.

Veel gebeden zijn eisen, tegen alle orde van liefde in. En toch doe Ik ook met die gebeden iets voor die mens. Maar meestal wordt dat pas veel later door die mensen begrepen en wordt pas veel later ingezien, dat de weg die hun leven genomen heeft, de enige juiste weg was. Maar in Mijn grote liefde voor jullie allemaal maakt het voor Mij geen verschil of iemand een gebed heeft tegen de orde van liefde in, Mijn liefde en hulp, Mijn steun zal er niet minder om zijn, zou dat al kunnen, eerder meer. Maar Mijn liefde is al oneindig en in die oneindige liefde verhoor Ik je gebed, op de beste manier, voor jou en iedereen om je heen!

Hemels brood 1689

Het heelal breidt zich uit, de afdwaling van de mens van waar leven, van ware liefde is nog steeds gaande. De uitbreiding van het heelal is daar de natuurlijke weergave van, zoals al het natuurlijke materiële een weergave van het geestelijke is. Ieder mens is op aarde nog in materie gevat en heeft met de aantrekking daarvan te maken. Deze aantrekking is in het natuurlijk materiële weergegeven door de aantrekkingskracht van de aarde. De aarde is een verblijfplaats, waar de mens onderdeel is van het materiële en het geestelijke. Een verblijfplaats waar de mens gelegenheid gegeven wordt, afstand te doen van de dood, dat is afstand te doen van alles wat geen liefde is en terug te keren naar het ware leven, de volkomen liefde in eeuwigheid.

De liefde afdrijvende kracht is nog groot, maar zal toch op een zeker moment terugvallen tot nul en vervolgens zal de geest terugkeren naar haar oorsprong van liefde en de expansie zal zich omzetten terug naar één, terug naar liefde. Maar dan wel een eigen bewuste zelfgekozen liefde, in een zelfbewust bestaan. Waarbij het materiële natuurlijke is opgelost en het geestelijke leven haar volkomenheid heeft gekregen. Want niet het materiële natuurlijke is waar leven, het geeft het ware leven weer, spiegelt het als het ware, maar het geestelijke is leven, de ware onbaatzuchtige liefde is waar leven, als daarvoor door ieder zelf vrijwillig gekozen is. Geen plicht, geen dwang, helemaal vrijwillig. Vrijwillige belangeloze liefde is waar en vrij leven.

Hemels brood 1690

Het moment van niet weten, is een moment van naaktheid. En geen mens wil graag naakt zijn, wil graag zijn naaktheid tonen. Dus bedekt de mens zich, zodat zijn naaktheid niet gezien wordt. Maar Ik, zijn Schepper, ken de naaktheid van jullie mensen, van ieder mens voor zich. En de bedekking die een mens voor zijn naaktheid neemt, is armoedig, is als de kleren van een landloper, gerafeld, oud en vies.

Maar zou die mens bij Mij komen, Mij zijn naaktheid durven tonen, dan zou Ik hem kleden, met mooie nieuwe goed verzorgde kleding. Maar ja, wie beter af denkt te zijn met zichzelf te kleden om zijn naaktheid te bedekken, die hoeft van Mij geen kleding meer. Wie bij Mij komt en zegt, Vader, zie ik ben naakt, onwetend en het beschaamt mij, geef mij toch een kleed om mijn naaktheid te bedekken, die zal Ik dan ook kleden, zoals bij hem past en hem goed zal doen. En zijn kleed zal liefde voor zijn medemensen zijn, geduld, vertrouwen, betrokkenheid en besef van waarheid en ware liefde. En het kleed dat hij eerder misschien gedragen heeft, van afgunst en verwijten, ongeduld en eigenbelang, zal verbrand worden in het vuur van ware liefde.

Maar degene die zichzelf kleedt met eigenbelang, hoogmoed, verontwaardiging, bluf en grootspraak, die zal gezien worden door zijn medemensen, alsof hij helemaal geen kleding aan heeft. En zijn naaktheid blijft daarbij zo goed als onbedekt. Uiteindelijk zal in de volkomen liefde geen bekleding van naaktheid meer nodig zijn, omdat er dan geen naaktheid meer is, maar een volkomen zijn, wat geen kleding meer behoeft!

Hemels brood 1691

Heling van de mensenziel naar volkomen liefde, gebeurt door liefde. De afdwaling van liefde kan tenietgedaan worden door liefde. Zo kan de ene mens heling bewerkstelligen bij de ziel van de andere mens door liefde. Zo kan de ene mens met liefde de andere mens terughalen van zijn afdwaling van liefde, hem in de bewustheid brengen van zijn afdwaling en hem inzicht geven. Niet door hem zijn afdwaling voor te houden, te verwijten, maar door zelf niet in de afdwaling mee te gaan, door zelf in zuivere liefde te blijven.

Hoe je het beste zelf in liefde blijft en niet in de verleiding meegaat, als de ander in afdwaling vervalt en dat je trekt ook in afdwaling te raken, kan Ik je in je hart laten weten. Als je in je hart bij Mij komt en Mij je situatie voorlegt en laat zien dat je in verleiding dreigt te raken van het tegenovergestelde van liefde, terwijl je dat wilt weerstaan, maar niet weet hoe en de kracht niet hebt het tegen te gaan, dan zal Ik je in je hart laten weten, hoe je voor die ander in liefde kunt blijven en Ik zal je de kracht geven om de verleiding, tot bijvoorbeeld boosheid en verwijten, te weerstaan. Dan blijft diegene niet alleen in ware liefde, maar tegelijkertijd gaat er genezing uit naar de ziel van hem, die even afgedwaald is van de enige ware weg van liefde. Zo kunnen mensen elkaar tot genezing helpen!

Hemels brood 1692

Als je denkt dat Ik er niet ben, als je denkt dat Ik je niet help, toch ben Ik er altijd, help Ik je ook steeds. Maar je merkt het niet, omdat je niet oplet, niet goed kijkt, niet openstaat voor Mijn liefde. Ook omdat je zelf invult, bepaalde verwachtingen hebt en blijft wachten tot jouw invulling wordt uitgevoerd, jouw verwachtingen uitkomen. En wanneer dat niet gebeurt, denk je dat Ik er niet ben, je niet hoor en je niet help. Maar zo zit dat niet. Dan stel jij jezelf boven Mij, boven Mijn liefde, boven Mijn aanwezigheid en boven Mijn vermogen om te weten wat goed is voor jou en iedereen.

Terwijl Ik alles weet en zie, bij iedereen ben, alles ben, alles geschapen heb, waardoor jij kunt zijn. Waardoor jij kunt zijn, zonder al in alles volkomen liefde te leven. Want geloof Me, je doet je best, maar het is nog niet gelukt in alles geheel volkomen liefde te leven. Dat neem Ik je niet kwalijk en Ik geef je alle ruimte en tijd, al Mijn liefde, om uit vrije keus tot volkomen liefde te komen en je daar ook bewust van te zijn. Maar nu is dat nog niet zo. Ja, Ik Ben wel volkomen liefde, Ik Ben Schepper, Bron van alle leven, Bron van alle zijn, in volkomen zuiverheid van leven en zijn. Niets is Mij onbekend, alles is in Mijn macht, alles is Mijn totale belangeloze liefde.

Zie je, zolang jij niet ook die volkomen, belangeloze liefde in alles bent, uit eigen vrije keus, in het volle bewustzijn van bestaan, weet en kun je zoveel als niets. Maar Ik heb je toch Mijn liefde beschikbaar gesteld, door Jezus Christus. En Mijn wijsheid. Open je ogen en zie, open je oren en hoor. Laat je eigen invulling en je verwachtingen los en kijk naar Mij, Je hemelse Vader en ontvang Mijn hulp, ontvang Mijn liefde!

Hemels brood 1693

Deze aarde is de plaats waar je bent en daar is het bedoeld dat je bent, dat je leeft en je keuzen van handelen maakt. Op geen andere plek ben je. Hier en nu in je leven. Dit is de plek waar je bedoeld bent te zijn, zonder uitwijk naar een andere plaats in het heelal. Niet de maan of de sterren en geen ander hemellichaam dan alleen hier, op de aarde.

Kun jij uit eigen keuze vrijelijk je leven zomaar verplaatsen naar de maan of naar de zon? Naar één van de sterren of planeten? Of naar welke andere plaats in het heelal, het universum? Die mogelijkheid heb je niet. Zonder vervoermiddel kun je jezelf nog niet verplaatsen naar de andere kant van de aarde. Je kunt er in gedachten zijn of komen, maar je kunt niet in een ogenblik met je natuurlijke lichaam je verplaatsen, zonder lopen of vervoermiddel. Zie hoe Ik je geplaatst heb. Dat is belangrijk, dat je ziet waar je bent en dat dit niet zomaar is, om je een plezier te doen en om je plezier te laten maken. Niets is zomaar!

Ieder mens die op aarde is, is er door Mij geplaatst met reden en niet zomaar voor de lol. Natuurlijk mag je plezier in het leven hebben, mag je het geluk te leven voelen en aanvaarden. Maar je bent hier niet zomaar, besef dat. En kijk om je heen, kijk in jezelf, kijk naar Mij. Laat Mij je geestelijk voeden, zodat je tot besef kunt komen waar je werkelijk bent, wat de betekenis daarvan is en wat je levensdoel hier en nu is. Want dat alles is heilig. Jouw leven is heilig, zoals het leven van alle mensen heilig is. Want Ik ben heilig en jouw leven, je ware leven, is Mijn leven, is heilig. Ontdek je ware leven, ontdek je ware bestaan en wees heilig, zoals Ik Heilig Ben.

Hemels brood 1694

Voor de meeste mensen is het moeilijk om Mij in hun hart te vinden. Voor een aantal is het gemakkelijk om Mij in hun hart te vinden. Heb Ik het dan voor diegenen moeilijk gemaakt en voor die anderen makkelijk? Ik heb het grote levensgeheim verborgen, maar niet onvindbaar gemaakt. Ik ben voor velen in hun hart verborgen, maar niet onvindbaar. Alleen, wie neemt zich de moeite te zoeken? Wie neemt zich de moeite zichzelf eerlijk en oprecht te beschouwen, zijn daden en zijn innerlijk? Mijn geheim ontvouwt zich gemakkelijk voor diegene, die oprecht en naar waarheid zoekt naar het ware leven.

Mijn geheim komt gemakkelijk uit het verborgene tevoorschijn voor allen die bereid zijn hun eigen zwakte en kleinheid te erkennen, hun misvattingen te erkennen, hun afdwalingen te bekennen. Maar, Mijn geheim blijft verborgen voor hen die naar Mijn gunsten dingen uit eigenbelang. Het grote levensgeheim blijft verborgen, voor al diegenen die macht en roem zoeken, die geweld gebruiken op welke manier dan ook om hun gerief te krijgen, die geld en materie verzamelen om hun voordeel te kunnen doen in allerlei zaken.

En gaan die op zoek, om te krijgen wat zij zien dat anderen hebben, rust, vrede, liefde, dan zullen ze het toch niet vinden. Omdat de reden waarom ze het zoeken niet vrij is van eigenbelang, omdat geen afstand gedaan is van verlangen naar macht en roem. Zij kunnen Mij dan zoeken en soms zullen zij Mij ook vinden. Maar niet als weldoener van macht en roem, geld en zaken. Zij vinden Mij dan als Heer van liefde en krijgen de keus hun levensstijl los te laten, hun verlangens, hun streven naar al het tegenovergestelde van ware liefde los te laten, uit vrije overtuiging. En als zij daarvoor kiezen en zich oprecht keren naar waarheid en nederigheid, in een oprecht streven naar belangeloze liefde, dan zullen zij geleid worden en de weg te vinden naar het grote levensgeheim, wat Mijn eeuwige oneindig grote liefde is voor iedereen.

Hemels brood 1695

Angsten, hoeveel mensen leven met angsten? Meestal angsten voor het onbekende. Of angst dat hen iets kan overkomen, wat zij niet in de hand hebben. Zij hebben geen vertrouwen in Mij, terwijl Ik wel degelijk alles in Mijn Hand heb. Maar, met hun angsten gaan mensen het als het ware uit Mijn Hand nemen en zelf invullen. Daarmee sluiten zij zich af voor Mij, voor Mijn liefdevolle hulp. Zij verwachten van Mij geen hulp, geen liefde.

Overal gebeuren nare dingen, zou een hemelse Vader dat toelaten als Hij er was? Vast niet, denken zij, en daarom gaan zij ervan uit, dat zij het zelf in handen moeten zien te krijgen, want of Ik er wel of niet ben, maakt niet zoveel uit, Ik help toch niet, denken zij. De gedachte van de mens is de richting van zijn handelen. Aan elk handelen gaat een gedachte vooraf, van waaruit het handelen plaatsvindt. Dat is de vrijheid van ieder mens. En in die vrijheid bepaalt de mens of hij in liefde leeft of juist niet. Of hij zijn leven in Mijn Hand laat of juist niet. Maar Ik zelf blijf eeuwig in liefde voor alle mensen, wat hun denken ook brengt. Daarbij laat Ik ieder zijn vrijheid van denken en daarmee zijn vrijheid van handelen, zijn vrijheid van leven. Want zo belangrijk als het is, dat de mens naar liefde leeft, en dat is heel belangrijk voor de mens, net zo belangrijk is het, dat de mens in vrijheid leeft, in vrijheid tot waar leven komt, tot ware liefde komt. Dus als Ik niet ingrijp, is het geen gebrek aan liefde, maar is het juist liefde, liefde waarin de mens volkomen vrijgelaten wordt.

En ja, dan kan het wel eens helemaal niet op ware liefde lijken. Er kan van alles gebeuren, wat het tegenovergestelde van liefde is en heel pijnlijk kan zijn. Toch, daarachter is Mijn Hand van eeuwige liefde, die maakt dat alles de mens ten goede komt en hem uiteindelijk in vrijheid tot ware gelukzaligheid brengt. De ware gelukzaligheid van zuivere belangeloze liefde.

Hemels brood 1696

Enthousiasme over Mijn liefde is goed. Maar overdreven enthousiasme over Mijn liefde naar anderen, terwijl zij nog niet zo ver zijn Mijn liefde in alles te zien, forceert. Forceert hen om ook te zien, wat de enthousiaste ziet, terwijl zij in werkelijkheid dat nog niet kunnen zien. Voor hen lijkt het erop, dat diegene enthousiast is over iets wat nauwelijks iets voorstelt, want zij zien nauwelijks iets en het komt hen raar voor, dat iemand daarover zo enthousiast kan zijn. Daarom gaan zij diegene mijden, die naar hun beleving buiten proporties reageert.

Wees blij, heel blij, met alle liefde die je van Mij ziet, maar houd ook rekening met diegenen die dat alles nog niet zien, nog niet kunnen zien. Verplaats je ook in hun beperkte zicht. Dat geldt ook, voor wat je anderen vertelt over Mij. Niet alles wat jij al begrijpt en ziet, beseft, kan de ander al begrijpen, zijn zicht en besef is misschien nog heel beperkt. Luister in jezelf naar Mij en vertel niet meer dan Ik je aangeef, laat niet meer van je enthousiasme zien dan het besef en het begrip van de ander reikt. Houd alles in de juiste verhouding voor hen.

Maar naar Mij mag je in je hart je overgrote enthousiasme tonen. Bij Mij mag je je blijdschap helemaal laten zien, zoveel als je maar wilt en kunt! En mocht je hart daarbij eens overlopen en dat bij anderen te zien zijn, dan zal het hen wellicht goeddoen. Alleen, ga met je enthousiasme niet specifiek naar anderen, om het hen te tonen en hen tot inzicht te brengen, want zo gaat hun weg niet. Laat Mij je in je hart leiden hoe anderen te helpen en toon je overgrote blijdschap aan Mij, in je hart. Dan straal je evengoed en voor degenen waar dat goed voor is, open Ik de ogen en zij zien dan ook Mijn liefde.

Hemels brood 1697

Ik sta altijd op jullie te wachten. Maar niet werkeloos. Terwijl Ik wacht ben Ik bezig, voor jullie bezig. Terwijl Ik wacht, zorg Ik voor jullie, zorg Ik ervoor, dat je op aarde leven kunt, dat je je weg kunt gaan. En tegelijkertijd wacht Ik tot je komt, tot je Mij vraagt, met Mij wilt spreken. Want je bent vrij en het is de bedoeling dat je in die vrijheid uit eigen keus bij Mij komt, Mij vraagt. Zolang wacht Ik en zorg in die tussentijd dat het jullie aan niets ontbreekt, dat alles aanwezig is wat je nodig hebt om tot een volkomen waar en eeuwig gelukzalig leven te komen. Dat alles wat nodig is aanwezig is om uit vrije keus tot ware volkomen belangeloze liefde te komen. Zo is Mijn wachten geen stil aan de kant staan en niets doen. Maar Mijn wachten is bezigheid, voortdurende bezigheid in het totale universum, steeds erop gericht, jullie allen tot volkomenheid te brengen, uit eigen vrije zelfstandige keus.

Als jullie wel eens ergens op moeten wachten, word je ongeduldig. De één wat eerder dan de ander. Maar Ik wordt nooit ongeduldig, Ik wacht en ben bezig, voor jullie heil, jullie geluk en zaligheid. En iedere keer als Mijn wachten beloond wordt met de omkeer naar Mij van iemand die afgedwaald was, stroomt gelukzaligheid uit Mijn hart vol liefde het universum in naar alle mensen, alle levende wezens en verlicht de hele Schepping, tot steeds een beetje meer licht en steeds een beetje meer liefde, tot alles en iedereen volkomen liefde is.

Hemels brood 1698

In ieder mensenhart ben Ik aanwezig. Toch ben Ik niet in ieder mens welkom. Bij diegenen die roem en macht nastreven, ben Ik als liefde en waarheid niet welkom. Want Mijn liefde en waarheid drukken hun mogelijkheden tot roem en macht terneer. Want roem en macht, geld en materieel gewin gaan veelal gepaard met leugen en bedrog. Terwijl liefde en waarheid deze leugens en bedrog blootleggen, aantonen en zichtbaar maken. Zo ben Ik bij diegenen niet welkom en eenieder die Mij uitdraagt vanuit zijn hart, is bij hen ook niet welkom.

Het verschil is, dat Ik steeds alles doorzie en vooraf weet waar en bij wie Ik niet welkom ben. Terwijl jullie, die Mij willen volgen in liefde en waarheid, nog niet in alles leugen en bedrog herkennen. Zodat jullie ook niet altijd weten, waar en bij wie je eigenlijk niet welkom bent of waar en door wie je belogen en bedrogen wordt. Wees in je hart dan zo dicht mogelijk bij Mij, open je innerlijk oog en oor zoveel mogelijk en let op wat je innerlijk van Mij verneemt in je omgang met anderen. Zo kan Ik je in jezelf laten weten, wie je wel en wie je niet kunt vertrouwen.

Maar laat hen, vertrouw op Mij en laat diegenen los, die je zo vanuit je innerlijk herkent als iemand die niet te vertrouwen is. Velen doen zich voor als goede zachtaardige mensen, wat zij doen om in de gunst te komen en het vertrouwen van mensen te winnen, terwijl hun intenties van een heel andere aard zijn. Ga met Mij en wees bevrijd van deze mens, die niet beseft wat hij doet. Weet dat de liefde uiteindelijk alles overwint.

Hemels brood 1699

Niet de beste bedoelingen maken dat iets goed is, maar volkomen belangeloze liefde. Alleen ware liefde geneest en heelt, voorkomt en doet werkelijk goed. Alleen ware liefde doet het tegenovergestelde van liefde wijken. De beste bedoelingen hoeven nog niet die ware bevrijdende liefde te zijn. Alleen liefde leidt tot de juiste en enig ware inzichten. Alleen liefde leidt tot de ware kennis, tot ware vergeving, tot het ware geduld, tot de ware verdraagzaamheid, tot de ware zachtmoedigheid.

Meegaandheid is niet zonder meer liefde. Meegaandheid is voor de mens wel prettig, gemakkelijk, maar niet zonder meer liefde. Zou Ik alles toelaten in meegaandheid, hoe zou het wereldse ooit tot staan gebracht worden, hoe zou de afdwaling van liefde ooit tot staan gebracht worden, als daar niet een weerstand gegeven wordt? Hoe zou een dief ooit tot stoppen gebracht worden, als hem nooit iets in de weg gelegd zou worden? Ware liefde is belangeloos maar niet per definitie voor iedereen om het naar eigen zin en verlangen gemakkelijk te hebben en naar eigen genoegen behandeld te worden.

Mijn liefde is de ware belangeloze liefde die over alles heen gaat, die nooit veracht, nooit aflaat, er eeuwig is en er eeuwig blijft. Mijn liefde is de enige ware belangeloze liefde voor alle mensen en voor alle mensen beschikbaar om in zich op te nemen en aan zijn naaste door te geven. Zonder eigenbelang aan naasten door te geven. Geen mens bepaalt Mijn liefde, uit Mij is alle leven, uit Mij is alle liefde. Ik Ben de Bron van eeuwig leven, van eeuwige liefde.

Hemels brood 1700

Waar vind je de meeste liefde? Is het bij roem en macht? Is het bij geld en goederen? Kunnen alle zaken je liefde geven? En toch zijn er zoveel mensen die een intens verlangen hebben geliefd te worden en hun heil daarvoor zoeken bij roem en macht, geld en goederen. Terwijl zij daarvan veel hebben, blijft er in hen toch een smachten naar liefde, die zij maar niet krijgen. Want het zogenaamde respect dat zij krijgen van mensen, omdat zij rijk zijn en macht hebben, is geen liefde.

Zo zijn zij rijk aan van alles en nog wat, maar arm aan liefde. Arm aan het krijgen van liefde en arm aan het geven van liefde. Zo is het gesteld met de werelds gerichte mens. Wie benijdt die mens, die uiterlijk alles lijkt te hebben, geld, roem, macht, die het in alles uiterlijk gemaakt heeft in de wereld. Maar van binnen gaapt het, is het donker. Van binnen wordt gebrek geleden aan alles wat waar leven brengt, wat ware liefde brengt. Dus benijd die mens niet, die uiterlijk in alles voorzien is en het gemakkelijk lijkt te hebben. Want het is allemaal werelds zoals het hem gaat en het ware leven gaat vooralsnog aan hem voorbij. Ja eerst dan, als hij al die privileges die hij heeft opgebouwd voor zichzelf kan loslaten, eerst dan vangt voor diegene het ware leven aan.

Maar dat alles gaat jou niet aan. Of iemand zomaar rijk aan wereldse zaken mag zijn en geen moeilijkheden op zijn weg vindt. Want alleen Ik ben Schepper, Heer en Vader over alle mensen. En zou Ik ook diegenen, die ver afgedwaald zijn van ware liefde, zo op willen nemen in Mijn hemel van eeuwig ware liefde, wie zou Mij dat beletten? Benijd daarom niemand, opdat je niet je zicht verliest op het ware leven, op ware liefde en verblind raakt door afgunst. Laat alle afdwaling aan Mij, richt heel je wezen op Mij en geef geen oordeel over je naasten, hoe ver diegenen ook afgedwaald zijn, ook zij zijn Mij heel dierbaar, heel belangrijk en ook hen heb Ik innig lief.

Hemels brood 1701

Naast zo velen die afgedwaald zijn van hun hart en niet naar de liefde in hun hart luisteren, zie Ik ook diegenen die wel naar de liefde in hun hart luisteren, die wel uit liefde handelen. Als de mens naar zijn hart gaat en de liefde betracht, dan raakt hij Mijn hart en smelt zijn hart met Mijn hart van liefde samen. Het is de grootste zaligheid als alle harten in liefde met Mijn hart samensmelten en er in totale gezamenlijkheid uit één hart van liefde geleefd wordt. In een enorme verbondenheid met elkaar en toch als een zelfbewust onderdeel van het grote geheel.

De grote gelukzaligheid die handelen naar liefde met zich meebrengt, is er voor iedereen en is de gelukzaligheid waarin Ik Ben en eenieder kan Zijn. Nu kan Zijn. Want alles is reeds lang aanwezig voor iedereen, de totale gelukzaligheid is reeds van den beginne aanwezig voor iedereen. Mijn hart is reeds lang in open verbinding met alle harten en eenieder die wil kan in vrijheid tot die verbinding komen, . Maar niemand zal die verbinding vinden in hoogmoed, in zelfzucht, in ongeduld, in verwijt, in boosheid, in onverdraagzaamheid, die verbinding is dan verborgen.

Door Jezus Christus is die verbinding zichtbaar gemaakt voor alle mensen die zijn weg willen volgen en in alle nederigheid zich vrij willen maken van hoogmoed en eigengewin. Dat hart, dat zich vrijmaakt, raakt Mijn hart en in liefde smelten zijn en Mijn hart samen. Hoe meer harten zo met Mijn hart samensmelten, des te groter kan de volle gelukzaligheid door steeds meer mensen ervaren worden. Tot alle harten met Mijn hart, in eeuwige liefde verbonden, de grootste gelukzaligheid mogen bereiken. In een eigen besef van bestaan en een eigen besef van ware liefde en eeuwige gelukzaligheid.

Hemels brood 1702

Wat denk je dat er in Mijn Hemelen omgaat? Denk je dat het er saai is, omdat daar iedereen en alles alleen liefde zijn, denk je dat daar dan niets meer te doen is? Daar vergis je je dan wel in. Want alles in de hemelen heeft ook in die liefde zijn taak, om het geheel in stand te houden. Elk stukje liefde, zou je kunnen zeggen, moet in stand gehouden worden. Alles is er voortdurend in een stroom van liefde in beweging. Daar is harmonie en vrede maar ook dat vraagt werk om in stand gehouden te worden.

Ja, alles in de hele universum heeft zijn taak en werking, maar ook in het hemelse heeft alles zijn taak en zijn werking. Maar als het handelen naar zichzelf toe gericht is, om het zelf beter te krijgen, naar eigen willen en eigenbelang, naar hoogmoed, dan is de werking daarvan een verval van gelukzaligheid naar pijn, verdriet en zich ongelukkig voelen. Terwijl alle handelen uit liefde een uitwerking heeft die een gevoel van gelukzaligheid geeft. Maar dan ook alleen, als er werkelijk helemaal geen enkel greintje eigenbelang of hoogmoed meer is.

In Mijn hemelen is alleen volkomen zuivere liefde, alle handelen is daar uit volkomen zuivere liefde, alle werken zijn volkomen liefdewerken. Maar werken is in Mijn hemelen net zo goed nodig als buiten Mijn hemelen, bijvoorbeeld op aarde, waar de keuze is tussen liefde en geen liefde. Je denkt misschien dat het werken alleen te maken heeft met alles wat er op aarde gebeurt. Maar werken kan vanuit eigen liefde zijn of vanuit belangeloze liefde. En de werken in Mijn hemelen zijn altijd uit volkomen liefde, daar is dan ook de opperste gelukzaligheid.

Hemels brood 1703

Wees je ervan bewust, dat alle gaven van Mij komen en wees daar dankbaar voor in je hart. Zo is Mijn ordening ingesteld en zo is het goed. Want deze dankbaarheid maakt je vrij van al het tegenovergestelde van liefde. Deze dankbaarheid is er dan ook niet voor Mij, maar voor je eigen ware leven, je eigen vrije liefdevolle bestaan. Zo zijn alle wetten die Ik de mens gegeven heb, bedoeld om hem in vrijheid tot ware liefde te brengen en om de tijd te overbruggen waarin de mens nog niet in staat is uit eigen keuze naar liefde te leven en vooral nog leeft naar eigen genoegen en eigen invullingen.

Dankbaarheid in het hart wekt ware liefde en in deze liefde is de vrijheid geborgen. Maar zo ook geduld en verdraagzaamheid. En het loslaten van eigen willen en eigen invullingen. Want dat is wat zo goed als alle mensen toch maar steeds blijven doen, dat zelf invullen. Ook al is het nog zo goed bedoeld, toch is de eigen invulling altijd gecombineerd met het ego en kan daarom beter losgelaten worden. Het ego denkt het zo goed te doen, maar ook het ego zal losgelaten moeten worden, om te kunnen versmelten met de ware liefde uit Mijn hart, de Bron van alle leven, de Bron van zuivere liefde.

Wanneer dankbaarheid opwelt uit het mensenhart, is het hart open voor Mijn liefde en kan de gelukzaligheid van Mijn liefde gevoeld worden. Dankbaarheid voor het ware leven uit Mij is nederigheid van hart en de basis voor het opnemen van Mijn liefde en Mijn alom tegenwoordig zijn. Want Ik ben altijd in alles en ieder mens aanwezig, in grote liefde voor jou en alle mensen.

Hemels brood 1704

Wat er ook gebeurt, Ik ben met je, in alles. Hoe iets ook zonder Mijn liefde lijkt te zijn, het heeft toch Mijn liefde, laat je niet van de wijs brengen, laat je niet uit je evenwicht brengen als je Mij even mist en de gebeurtenissen moeilijk te verwerken zijn. Ik ben dan misschien even uit je gezichtsveld, dat is, uit je innerlijk besef, maar Ik ben er toch altijd nog wel. Als je iemand ziet lopen en hij gaat een hoek om, dan zie je hem niet meer, maar je weet dat hij er nog is.

Zo ben Ik wel eens even uit je besef, maar Ik ben er toch altijd nog. Soms komt dat doordat je jezelf verblind hebt met bijv. eigengerichtheid, eigen invulling, eigenbelang. Soms komt het, omdat Ik het nodig vind, om je iets duidelijk te maken of om andere redenen, die hier nu niet gezegd kunnen worden. In elk geval, Ik laat je nooit alleen in moeilijkheden, Ik ben zeker ook dan bij je, zoals Ik bij alle mensen ben en Ik help je verder op je weg naar volmaaktheid in liefde. Daarom, raak niet in vertwijfeling, want juist dan is het belangrijk, dat je op Mij blijft vertrouwen, dat je vasthoudt aan je besef van Mijn bestaan, al lijkt dat even helemaal niet zo te zijn. Al proberen anderen je te laten geloven dat Ik de hand heb in het boze, dat Ik niet altijd zo’n liefdevolle God en Vader ben, laat het niet toe, want Ik ben er en Ik blijf altijd de Enige ware liefdevolle Vader voor jullie allemaal, of je dat ziet of niet ziet.

Maar dan, na een tijdje, zie je dat wel weer, besef je dat alles wel weer en dan is het voor jezelf niet zo prettig te beseffen, hoe je aan Mij getwijfeld hebt, terwijl je dan weet, Ik heb je nooit alleen gelaten en Ik zal je nooit alleen laten. Wees blij en blijf met Mij gaan, ook als je Me even niet ziet, want Ik ben er wel en blijf altijd bij jullie allemaal!

Hemels brood 1705

De levenskracht die je voelt, komt van Mij, je Schepper en hemelse Vader. Ik heb je die vrij gegeven en je kunt in die kracht vrij leven, vrij zijn, vrij je keuzen maken. Zo heb Ik dat aan alle mensen gegeven en zo hebben alle mensen vrij leven, vrije keus.

Juist door die vrijheid van keus lijkt het of er geen verbinding met Mij is en ieder mens op zichzelf staat, alleen en toch met elkaar op één plaats, de aarde. Maar in werkelijkheid staat niemand alleen en zijn allen in die levenskracht, welke liefde is, wel degelijk met Mij en met elkaar verbonden. Juist in die kracht, die vrijheid van leven geeft, zijn jullie toch ook allen met Mij en elkaar verbonden, onzichtbaar voor het natuurlijke oog en onzichtbaar voor het geestelijke oog van al diegenen, die geen besef meer hebben van hun werkelijke afkomst en geen geloof meer hechten aan Mijn bestaan en Mijn liefde voor jullie allen.

Zo is de situatie ontstaan, waarbij het voor velen lijkt alsof het leven op aarde uit een soort van toeval ontstaan is, afgedwaald als zij allemaal zijn van liefde en de ware betekenis van hun bestaan op aarde. Maar evengoed krijgen zij kracht tot leven, evengoed krijgen zij Mijn liefde en allen krijgen steeds opnieuw kansen om tot dat ware leven, de ware liefde terug te komen. Want zo zal het zijn, dat alle mensen terugkomen tot het ware leven, tot ware liefde, in een eigen zelfbewust bestaan, niet alleen, maar zich volkomen bewust van hun verbinding met Mij en elkaar, in liefde, in vrijheid.