Hemels Brood 156 t/m 186

Hemels Brood 156

De meeste mensen trouwen in gemeenschap van goederen, zoals dat heet. Beter is het te trouwen in gemeenschap met Mij. Dat wil zeggen, dat je je innerlijk en uiterlijk op Mij in jou afstemt, dat twee die trouwen dat doen in verbondenheid met Mij. Trouwen is je leven samen verder gaan, je leven samen verder delen. Zo staat in de bijbel dat de mens wordt als Mijn bruid: om samen verder te gaan. Een huwelijk met Mij is dan ook je leven met Mij delen, je leven aan Mij geven, zodat we samen gaan, allemaal samen, niet één meer als een ander, maar samen, als één, allen gelijk. Want Ik heb jullie allen lief en verlang ernaar jullie allen te omarmen en in Mijn hemel samen te zien. Daar leef Ik voor, voor jullie, om met jullie samen te leven, maar dan door jullie als Schepper en liefdevolle Vader erkend en herkend.

Ik ben zachtmoedig, niet bestraffend, Ik neem niemand iets kwalijk. Uit liefde zet Ik Mij in om je tot juiste inzichten te brengen voor je eigen zaligheid. Ik zet Mij in om je te behoeden voor de gevolgen van je misvattingen en je te bevrijden van angsten en zorgen. Maar Ik kan niet zomaar alle ongemak van je wegnemen, dan zou Ik je leerproces, je bewustwording van het eigenlijke leven, je groei naar volkomen gelukzaligheid wegnemen. Welke liefdevolle Vader zou dat doen? Zo zal Ik je ongemakken niet wegnemen, maar je wel helpen ze te dragen, inzichten te verwerven en te groeien naar volkomen gelukzaligheid, waar dan ook geen ongemakken meer zijn, niet meer nodig zijn. Want daar is liefde, pure zuivere liefde in alle waarheid, voor iedereen, ook voor jou.

Hemels Brood 157

Geen zorgen, maak je vooral geen zorgen. Geen angst, heb vooral geen angst. Laat je leven aan Mij over, leg het in Mijn hand. Heb je ooit gemerkt dat het je beter verging door je zorgen te maken? Heb je ooit gemerkt dat je door angst goed geleid werd? Een angst die je waarschuwt dat je ergens alert op moet zijn is vanzelfsprekend iets anders dan angst die eigenlijk geen ware reden heeft en je verlamt en voortdurend bezighoudt, die angst brengt je niets, net als overdreven bezorgdheid je niets brengt. Hoe zul je dat dan loslaten, iets wat je zo bezighoudt.

Kom in jezelf bij Mij en houd het Mij voor, laat Mij je innerlijk aangeven hoe het eigenlijk zit. Vertrouw dan op Mij en je zult gesterkt worden in alles. De waarheid in jezelf ben Ik en deze waarheid staat altijd tot je beschikking. Maar als je wat anders zelf bedenkt, dan overstem je daarmee deze waarheid. Want je bent vrij om zelf te kiezen, vrij om te kiezen of je alles zelf bedenkt en daarmee wellicht misvattingen in het leven roept die je nergens brengen, of er in alle oprechtheid voor te kiezen de waarheid in jezelf te zoeken, die je dan altijd kunt vinden, soms wat gemakkelijker, soms wat moeilijker, dat ligt eraan welke misvattingen je nog hebt en aan je inzet om oprecht Mij in jezelf te zoeken. De keuze is aan jou. En ook dat kun je weer in jezelf op waarheid toetsen. Maak gebruik van je innerlijk vermogen tot waarheid en liefde, en je zult geen angst of zorg meer hebben.

Hemels Brood 158

Een goede dag. Een goede dag is voor de meeste mensen een dag waarop alles voor hen werelds gezien zonder problemen, zeg maar geheel naar wens verloopt. Een werkelijk goede dag is het, als naar waarheid en liefde gehandeld is. Als niet gestreefd wordt naar eigen gewin, naar eigen welzijn, maar als omgezien wordt naar de naaste, naar de hulpbehoevenden, zonder daarbij op eigenbelang te letten. Een werkelijk goede dag is met liefde gevuld, liefde voor alle mensen, ook voor degenen die niet zelf liefde leven, die zelf nog niet bereid zijn eigenbelang los te laten en er simpelweg voor de ander te zijn. Hoe moeilijk is het, om eigenbelang, zorg voor het eigen welzijn, los te laten in een omgeving waar de mensen om je heen dat niet doen, er het nut niet van inzien, zonder enig bedenken hun eigen welzijn, hun eigenbelang voorop blijven zetten.

Toch is het een werkelijk goede dag als je temidden van het werelds gewoel voor eigen welzijn en eigenbelang, jouw liefde en aandacht richt op je naaste en je eigen welzijn oprecht aan Mij overlaat. Wie denk je dat het meeste voordeel behaalt voor zichzelf, diegenen die hun eigen welzijn koste wat het kost in eigen beheer houden of diegenen die hun welzijn in Mijn hand geven? Neem daarbij in ogenschouw dat Ik alles ben en in allen ben, Schepper ben van alles en alle mensen en ook alles en iedereen ken en alles weet. Neem daarbij in ogenschouw dat Ik volkomen liefde en waarheid ben en alleen uit die liefde en waarheid geef en leef. Wie zou dan beter af zijn dan diegene die zijn zorg om wat dan ook aan Mij laat, in het volste vertrouwen dat alles goed komt en is?

Hemels Brood 159

Licht. Wat is het licht der wereld. Licht is het inzicht in waarheid, is het inzicht om tot ware liefde te komen. Licht in de wereld is het begrip om het wereldse los te laten en tot het ware leven te komen, dat is het handelen uit liefde voor anderen. Ik ben het licht zelf, dat wil zeggen, Ik ben in waarheid de zuivere liefde. Als zodanig ben Ik op aarde gekomen, om de mens te laten zien dat het waarlijk mogelijk is om naar liefde te leven. Als zodanig heb Ik de dood overwonnen. Wat in die zin ook wil zeggen, dat Ik de neiging om werelds te leven, dat is eigengericht, heb overwonnen, volkomen heb losgelaten. Zo kan ieder overwinnen, met Mijn liefde kan ieder overwinnen. Richt jezelf innerlijk op Mij, zoek Mij in jezelf, Ik ben in ieder mens, ook in jou, in het centrum, dat is in je hart. En ieder mens kan Mij in zichzelf daar ontmoeten.

Als je Mij wilt ontmoeten, kom dan in jezelf naar Mij toe, maar doe dit zonder eigen gerichte gedachten, zonder boosheid, zonder wrok, wrevel, irritatie, leugen, e.d. Want Ik kan je daar alleen ontmoeten in alle vrijheid, als je oprecht en open voor de waarheid, Mij in jezelf tegemoet komt. Wordt daarom dan eerst stil in jezelf, dat is, bevrijd je van alle eigen gerichte gedachten en stemmingen, laat dat alles gaan en kom neutraal, zonder mening, in alle eerlijkheid met je vraag in je hart bij Mij en Ik zal met je spreken als een gedachte en je zult Mij herkennen met je gevoel. Ik ben daar altijd, jij bent vrij Mij te ontmoeten.

Hemels Brood 160

Je huis. Je huis is de plaats waar je als vaste plek op deze wereld verblijft, waar je elke dag terug komt om te slapen, te eten en te drinken, enz. Je huis is in die zin materieel. Maar wat is je huis geestelijk gezien. Geestelijk gezien is je huis de instelling van waaruit je leeft. Zoals het materiële huis de plaats is van waaruit je op pad gaat en weer terug komt, zo is je geestelijke huis je overtuiging waaruit je leeft en vorm geeft aan je leven. Al naar gelang je overtuiging gebaseerd is op liefde en je je leven vorm geeft vanuit liefde is jouw huis een gebouw van liefde en woon Ik in jouw huis. Dat wil zeggen, maak Ik deel uit van jouw handelen. Of wel woon Ik, ben Ik, in jouw levensovertuiging aanwezig.

Daar waar gezegd wordt dat Ik in iemands woning kom, wil dat zeggen dat zijn daden uit liefde komen of anders gezegd, dat de liefde steeds meer de grond van zijn daden wordt. Ik ben daar waar liefde woont, liefde trekt Mij aan, liefde ben Ik en met die liefde is ook onmiddellijk al het goede wat met liefde gepaard gaat aanwezig. In die liefde wordt ook steeds dat wat niet goed is opgenomen en opgelost, weggenomen. Als je huis steeds liefde is, met liefde gevuld is, kun je ervan overtuigd zijn dat Ik er ben. Als wie dan ook uit liefde handelt, kun je ervan overtuigd zijn dat Ik er ben, het totaal zuivere goede in waarheid.

Hemels Brood 161

Bevrijd! Bevrijd van alle angsten en zorgen! Wie wil niet bevrijd zijn van zijn angsten en zorgen! Ik ben gekomen om alle mensen te bevrijden! Te bevrijden van angsten en zorgen. En Ik heb jullie bevrijd! Allen heb Ik bevrijd! Door vast te houden aan het leven in de diepste verzoeking, door vast te houden aan de liefde en waarheid in de diepste verzoeking. Daarmee heb Ik mogelijk gemaakt dat ieder mens vasthoudt aan de liefde in de diepste verzoeking. Door Mij is het mogelijk in liefde en waarheid alle verleiding te weerstaan. In elke situatie is het de keus die het vervolg bepaalt. Door Mijn overwinning op de dood, dood zijn is leven zonder liefde, wat in werkelijkheid geen leven is, heeft de liefde de overwinnende kracht op alles gekregen. Daarmee heeft de ware liefde alle kracht gekregen waarmee het zelfs de verleiding oplost. De ware liefde is het ware leven. Alles wat niet uit liefde gebeurt, heeft daarom ook geen waarde, omdat het levenloos is. Het kwaad, de dood, is overwonnen, ook voor jou!

Ook jij kunt nu tot leven komen, als je wilt. Want dit leven is een vrij leven en het staat een ieder vrij hiervoor te kiezen. Vrijheid houdt in, vrij kunnen kiezen. Vrij kunnen kiezen vanuit welke motivatie je handelt. In alle vrijheid de ware keuze maken voor liefde, maakt vrij, vrij van alle zorgen en angsten en toont ook helder wat de juiste weg is om te gaan. Al bij de wil om de keuze van liefde te maken, begint het zicht op de juiste weg, de juiste keuze, helder te worden. Want al met de wil om de liefde te leven trek je Mij aan en met Mij het licht, dat is het inzicht en met dit inzicht uit liefde kan alles zich alleen vorm geven naar die liefde die zalig maakt, zodat je je gelukkig en blij zult voelen en allen met jou, zoals Ik gelukkig ben en jullie met Mij gelukkig kunnen zijn. Ja, Ik heb met liefde overwonnen en die liefde in waarheid staat jullie allen ter beschikking. Maar als vrije mensen hebben jullie altijd de vrije keus om daar wel of geen gebruik van te maken. Kom, neem je bevrijding aan! Leef liefde, leef werkelijk waar!

Hemels Brood 162

Tot ontwikkeling komen. Je bent op aarde om tot ontwikkeling te komen. Om je als een bloem te ontvouwen tot het optimale geluk in liefde en waarheid. Hoe eerder je je bewust bent van de eigenlijke strekking van je bestaan, des te eerder zul je ernaar streven de liefde te leven, des te eerder zul je in jezelf Mij zoeken en vinden, voor hulp en advies en des te  vloeiender zal je ontwikkeling gaan. Maar niet alleen jij bent op deze aarde om tot een optimale ontwikkeling in liefde te komen, alle mensen zijn bedoeld een ontwikkeling door te maken naar het doen van liefde uit hun eigen vrije wil. In deze ontwikkeling zit een samenhang, een samenhang in liefde, Mijn liefde, Mij. Zo is ieder een individu met een samenhang met alle andere mensen in liefde en als zodanig weer geen individu. Zo ben Ik een individu en toch ook alles en iedereen en als zodanig dus ook geen individu, of wel, alles en allen tezamen vormen een individu.

Dat wil zeggen, je hebt een eigen zijn, je bent een eigen zijn, dat is een eigen vrijheid van kiezen, als een eigen individu. Maar de onderlinge verbinding met de liefde voegt allen weer samen tot één geheel, tot één zijn in liefde en waarheid. Zoals jouw zijn geen waarlijk leven in zich bergt, als je niet volkomen liefde leeft, naar volkomen liefde handelt, zo is het gezamenlijk zijn ook pas één, als allen liefde leven en daarmee werkelijk leven. Pas als allen in die zuivere liefde hun plaats hebben ingenomen, is het totale individu in volkomen liefde één, waarmee allen in de grootste gelukzaligheid komen, wat hun plaats in dit grote geheel ook is. Daarom, al het kleine wat je maar in liefde, uit vrije wil doet, het doet goed aan allen! Aan het grote geheel van éénwording. De ontwikkeling van jou is zo de ontwikkeling van allen en die ontwikkeling is weer ontwikkeling voor jou. Zo groeien door liefde van één allen in liefde. Die ene, die eerste, ben Ik, in jou en in allen, Jezus Christus.

Hemels Brood 163

Bekend. Allerlei zaken zijn je bekend. En om dat het bekend is, geeft het een veilig gevoel. Maar dat het je bekend is, wil nog niet zeggen dat het helemaal juist is. Zoals bekend je een veilig, vertrouwd gevoel geeft, zo geeft onbekend je een onveilig, niet vertrouwd gevoel. Eigenlijk vooral omdat iets je onbekend is, wend je je er gemakkelijk vanaf of je wilt er niet mee te maken hebben omdat het werk vraagt, werk om het te leren, terwijl je er helemaal niet zeker van bent of het je iets zal opleveren. Toch zijn er genoeg dingen die je bekend zijn, waar je aan gewend bent, die eigenlijk toch geen nut als zodanig hebben, alleen omdat ze je bekend zijn, houd je er aan vast. En omdat iets onbekend is ga je er aan voorbij. Ik zou je willen aanraden, onderzoek eens het overbekende, dat waar je al zo lang aan gewend bent of het wel zo waar is en zo zinvol, of het wel juist is op je weg naar liefde en waarheid. Ook zou Ik je willen aanraden, het onbekende eens te onderzoeken en eens te kijken of het je wellicht vooruit kan brengen op je weg naar liefde en waarheid.

Want Ik ben nog grotendeels in het verborgene, in hetgeen je nog niet zo bekend is en in delen die je bekend zijn, ben Ik niet, ook al denk je dat misschien van wel. Zo ben Ik niet in door de mens op eigen voordeel berustende omgangsvormen, die ieder als vanzelfsprekend in acht neemt als zijnde respectvol, omdat het in de samenleving gezien wordt als normaal en zo ben Ik niet in de hulp die verleend wordt voor aanzien of geld. Wel ben Ik met die mens die van de normale omgangsvormen afwijkt om uit de grond van zijn hart iemand te helpen, ook al haalt hij zich daarmee de afwijzing van velen over zich heen en zo ben Ik ook met diegenen die doen wat zij in hun hart voelen om de liefde wil en daarvoor bereid zijn om  nieuwe paden te gaan, al halen zij zich daarmee de afwijzing van velen over zich heen, die het bekende niet willen loslaten en het onbekende niet willen onderzoeken. Want, de weg vooruit vraagt erom het oude los te laten en iets nieuw aan te nemen, tot alles in liefde vernieuwd is.

Hemels Brood 164

Weet jij hoe de winden waaien? Zij waaien door het verschil in temperatuur tussen twee of meer plaatsen, zoals warme lucht omhoog stijgt waar het koeler is, zo verplaatst zich lucht ook van de ene plek naar een andere plek waar een andere atmosfeer is, dat is het natuurlijke proces. Maar weet je ook hoe dat geestelijke is? Dan zijn het winden die tussen mensen waaien. Tussen twee (of meer) verschillend geaarde mensen, of tussen mensen met verschillende meningen. Hoe groter het verschil van mening, het verschil in atmosfeer, hoe harder de wind waait, zelfs tot storm of tot een orkaan. Zo kan de verhouding tussen mensen ook tot storm geven.

Met de discipelen was Ik op een schip op zee. En het stormde tot angst van de discipelen. Dus zij wekten Mij om de storm tot bedaren te brengen. En Ik bracht de storm tot rust. Hoe is dat geestelijk te verstaan. De storm tussen mensen kan Ik ook tot bedaren brengen, als Mij daarom wordt gevraagd. Dan kom Ik in de harten en neem het verschil in atmosfeer weg door Mijn aanwezigheid van deemoed en liefde. Het vertrouwen van de mens speelt daarbij een grote rol en het heil van de ziel. Want een storm kan weldadig en verfrissend voor de ziel zijn en het kan daarom beter zijn de storm niet te snel te stoppen. Als de storm gaat liggen komt een weldadige rust, waarin de helende werking van de storm zichtbaar wordt. Doorsta je de storm dan doorsta je daarmee heling voor je ziel en heling voor de ziel van de ander. Niets op deze aarde gebeurt zomaar, alles heeft zijn doel in wijsheid en liefde tot groei naar een volledig bestaan in liefde en waarheid voor alle mensen. Heb vertrouwen.

Hemels Brood 165

Buigen. Wat is je knie voor Mij buigen. Dat is niet het letterlijk op de knieën gaan, dat is meer dan dat. Je voor Mij buigen wil eigenlijk zeggen, je eigen ego-gerichte gedachten en verlangens los laten voor Mijn wil en uit eigen vrije keus je handelen richten naar Mijn wil. Je voor Mij buigen wil dan zeggen, je vrije wil af stemmen op Mijn wil van liefde en waarheid en niet jou wil doen, maar Mijn wil laten gebeuren.

Maar dit buigen heeft alleen zijn volle waarde als jij daar uit eigen vrije wil voor kiest, dus niet omdat je jezelf daar toe dwingt of omdat je je dat hebt laten aanpraten of omdat het je zo geleerd is of omdat het in de bijbel staat. Bij Mij heeft alles zijn waarde gemeten naar liefde en waarheid. Dus ook je buigen voor Mij, dat is het aannemen van Mijn wil van liefde en het daarnaar handelen, heeft pas zijn waarde als het uit liefde voor Mij en je naaste gebeurt. Alles wat zo uit liefde gebeurt, heeft daarmee ook onmiddellijk Mijn zegen, alles wat zo met Mijn wil van liefde in overeenstemming wordt gebracht, heeft zijn uitwerking in het grote geheel als een zegen voor allen, voor de zieke werkt het genezend, voor de moedeloze bemoedigend, voor de verdwaalde brengt het licht, inzicht, voor de angstige brengt het rust en voor allen die in onrust zijn brengt het vrede. Want Mijn liefde is niet zomaar iets, het is de enige ware levenskracht en de basis van alle leven. Haar kracht is ongekend groot, haar uitwerking is ongekend zaligmakend en zij is voor allen bestemd, geen mens uitgezonderd. Daarom, verheerlijk ieder door voor Mij te buigen en

neem daarmee Mijn liefde aan tot Heil van allen!

Hemels Brood 166

Sterk heeft in de wereld een hoger aanzien dan zwak. Het sterke mag in grote getale het bewind voeren. Als je zwak bent, tel je nauwelijks mee. Als je geluk hebt, wordt er rekening gehouden met je zwakte, maar het sterke, de sterken bepalen in steeds grotere mate hoe en wat. Hoe is dat bij Mij, heeft bij Mij de werelds geziene sterkere ook meer aanzien, meer betekenis, meer macht? Ik zeg je, nee. In Mijn hemelen zijn deze zogenaamd sterkeren eerder zwak en zonder macht. Want het is niet Mijn liefde wat zij leven, het is naar eigen liefde, naar eigen inzicht wat zij leven. De zwakkere daarentegen is er veel sterker, want deze zwakkere is gewend zichzelf te accepteren als mindere, daardoor kan de zwakkere eerder zijn ego en zijn ego-gericht handelen loslaten. Bovendien kent de zwakkere het ongenoegen van onderdrukking en kan zich daardoor verplaatsen in moeilijke situaties van zijn medemens, hij heeft dan ook eerder begrip voor zijn medemens en ziet in wat het eigen gerichte handelen de naaste aandoet. Wanneer deze mens dan in Mijn hemelen onderricht wordt in ware naastenliefde en de juiste inzichten en waarheden krijgt aangereikt, zal hij die binnen niet al te lange tijd ook helemaal inzien en naleven, hij hoeft daarvoor niet veel van zichzelf in te leveren, door zijn zwakte en de overheersing van de sterkere heeft hij al veel van zijn ego ingeleverd en al gauw is hij in Mijn hemelen de sterkere, de sterkere in naastenliefde, in ware liefde.

De sterkere evenwel heeft in zijn beleving heel veel en zal daar moeilijk afstand van willen doen, hij is gewend volkomen naar zijn ego te leven en hij kan zich niet of nauwelijks werkelijk in zijn naaste en de noden van zijn naaste inleven. Daardoor is hij in Mijn hemelen zwak, zwak in naastenliefde en het zal hem veel moeite kosten om zijn ego los te laten en de naastenliefde in waarheid te gaan leven. Pas als hij zijn sterkte aflegt en de zwakte aanneemt door zijn ego los te laten, zal hij in die zwakte op de juiste wijze sterk worden, sterk in naastenliefde. En zo heb Ik, als Jezus Christus, Mijn sterkte afgelegd en ben volkomen zwak geworden als mens en daarmee onoverwinnelijk sterk geworden in liefde. Daarmee heb Ik jullie allen bewaard voor het leven, de waarheid, de liefde, daarmee kunnen jullie allemaal in waarheid van liefde wat onvolkomen is overwinnen tot volkomenheid. Want wij zijn allen één en wat één kan, kunnen dan allen!

Hemels Brood 167

De aarde is te vergelijken, geestelijk gezien, met de verzameling van gedachtegangen van de mens. In deze verzamelingen van gedachte-gangen bevindt zich het zaad van het inzicht om tot liefde te komen. In dit zaad zit het vermogen tot liefde gevat. Wanneer nu het zaadje van inzicht in de verzameling van alle gedachten geprikkeld wordt, dat wil zeggen dat de mens aangezet wordt om in zichzelf dat inzicht, de mogelijkheid tot liefde, te onderzoeken, te beschouwen, dan gaat dit inzicht bij de mens groeien tot een besef van liefde. En door meer schouwen en onderzoeken, door uitbreiding van inzicht, gaat de liefde groeien.

Kijk, zo is het zo ongeveer bedoeld als gezegd wordt dat het zaad in de aarde zich opent en wortel schiet, dat wil zeggen, dat de waarheid ingezien gezien wordt en een plant vormt, dat is dat de mens naar dat inmiddels in de gedachten gewortelde inzicht gaat handelen. Vervolgens gaat de plant bloemen en vruchten geven, dat wil zeggen, dat het handelen van de mens naar het aldus verkregen inzicht resultaten gaat opleveren die aan allen ten goede komen. Zo kan door allerlei situaties de aarde, de verzameling van gedachten van de mens, vruchtbaar gemaakt worden om het zaad te laten gedijen, deze situaties zetten de mens aan tot gedachten wisselingen, wat gezien kan worden als het omzetten van de aarde. Nieuwe gedachten vormen zich en invloeden van anderen kunnen als mest op die aarde gezien worden. Zo heeft al het natuurlijke niet alleen de weerspiegelende functie om het geestelijke doen en laten zichtbaar te maken, maar ook om het geestelijke zijn openbaar te maken, begrijpelijk te maken. Zo heeft al het natuurlijke een geestelijke oorsprong en dit geestelijke is het ware leven!

Hemels Brood 168

Denk je dat er ergens op de wereld iets gebeurt, wat niet Mijn liefde heeft? Als je dat denkt dan vergis je je. Want alles, overal op de wereld heeft Mijn liefde, bergt Mijn liefde in zich en wordt gevormd door Mijn liefde. Alleen de voorstelling die jij er van hebt, komt niet helemaal overeen met de werkelijke aard van Mijn liefde. In jullie wereldse gedachtegangen hebben allerlei misvattingen post gevat, hebben jullie allerlei opvattingen over wat volgens jullie liefde is. Zo vinden jullie het bijvoorbeeld liefde als een door jullie algemeen aanvaard sociaal protocol wordt opgevolgd terwijl volgens jullie de liefde ontbreekt als zo’n protocol niet wordt opgevolgd. Een klein voorbeeld: als in een bus een jongere geen plaats maakt voor een oudere, dan vindt men al gauw dat bij die jongere de liefde ontbreekt, terwijl deze jongere een goede reden kan hebben om te blijven zitten, zonder dat je dat zo aan de buitenkant ziet. Dit is maar een klein voorbeeld van de vele vergissingen die in het normstelsel van sociaal gedrag, wat gekoppeld is aan wat jullie liefde vinden, kan gebeuren.

Ik zeg jullie, ook tegenover Mij hebben jullie zulke misvattingen, ook van Mij zeggen mensen dat Ik dingen toelaat waaruit een gebrek aan liefde zou blijken. Toch zeg Ik je, niets gebeurt op aarde zonder Mijn aller grootste zuivere liefde, werkelijk niets. Veel mensen kunnen dat nog niet of nauwelijks inzien, begrijpen, toch is het waarheid. Door de vrijheid die elk mens heeft, kan door dwaling van die mens blindheid ontstaan die Mijn liefde onzichtbaar, onmerkbaar maakt. Ik zeg je nogmaals: alles, alles heeft Mijn liefde. Zoek ernaar om dat te gaan zien, te gaan voelen in alles en je zult het zien en begrijpen!

Hemels Brood 169

Als je Mij wilt ontmoeten, als je Mij wilt naderen, dan kom in je hart. Dat heb Ik al vaker gezegd: Mij kun je ontmoeten wanneer en waar je wilt, in je hart, dat is in je gevoel. Met je verstand kun je Mij nooit vatten, niet begrijpen, niet met Mij in verbinding komen, maar in je gevoel, met je gevoel wel. Maar wat bedoel Ik dan met gevoel, want, kun je zeggen, boosheid is een gevoel, verdriet is een gevoel, enz. Toch kun je Mij in dat “gevoel” niet ontmoeten. Sterker nog, het sluit je zelfs af van een ontmoeting met Mij als je boos bent of verdrietig of teleurgesteld. Eigenlijk is dat alles ook niet het gevoel wat Ik bedoel, dat zijn eerder emoties die je met het gevoel waarneemt. Het volgende is dan aan de hand: je voelt boosheid, je voelt teleurstelling, maar dat zijn emoties die je voelt. Als je je vrij maakt van al die emoties, kun je Mij voelen. Kijk, zolang je boos bent richt je voelen zich op die boosheid, dat gaat haast automatisch. Doordat die boosheid sterk gevoeld wordt, wordt Ik niet meer gevoeld. Je zou ook kunnen zeggen dat je voelen bijvoorbeeld het verlangen naar een nieuwe auto is: ik voel behoefte aan een nieuwe auto. Ook dat verlangen is niet het gevoel wat Ik bedoel. Want net als bij emoties neem je met het gevoel het verlangen waar. Het gevoel heeft het vermogen om emoties, verlangen e.d. waar te nemen.

Met het gevoel kun je dus je innerlijk leven waar nemen. En dat wat het sterkst je voorkeur heeft, zul je ook het sterkst waarnemen. Hoe sterker je gevoel het één waarneemt, hoe zwakker zal het het ander waarnemen. Zo kun je dus door de sterkte van wat je met je gevoel waarneemt op een verkeerd spoor terecht komen. Boosheid kan bijvoorbeeld de waarneming van andere elementen in jezelf overstemmen, zonder dat je dat zo direct merkt. Zo kan ook bijvoorbeeld boosheid of een andere sterke emotie, Mijn aanwezigheid, de ontmoeting met Mij, overstemmen. Als je dit nu weet en je wilt Mij graag ontmoeten, doe dit dan met het gevoel en zorg dan dat geen emotie, geen eigen innerlijk denken of willen of verlangen het gevoel al richt, zodat het contact met Mij niet vertroebeld kan worden. Zorg dan dat je vrij van eigen gerichtheid, vrij van boosheid, verwijten, wrok e.d. bent, zodat het contact met Mij zuiver kan zijn en zodat je Mij ook goed kunt verstaan. Zoals in een opgeruimde kamer alles beter te overzien is, zo ben Ik in een opgeruimd gemoed ook beter te voelen en te verstaan.

Ik ben de zachte stem in jezelf, waarvan je eigenlijk wel weet dat die waar en goed is, maar wat je misschien niet altijd goed uit komt, omdat je verlangens op iets anders gericht zijn. Als je je verlangens kunt loslaten, kun je ook inzien dat wat Mijn stem in je zegt je meer zal brengen dan het nastreven van je verlangens. Weet dat Mijn stem in jou de grootste zegen is!

Hemels Brood 170

Gewoon. In gewoon zijn ga je vrede ervaren, de vrede van het ware zijn. Want als je gewoon bent wie je bent en accepteert dat je bent wie je bent, kun je in die aanvaarding de vrede van het gewoon zijn voelen. Dan hoef je er niet naar te streven om meer te zijn en dan hoef je de frustratie niet te voelen als het je niet lukt om meer te zijn of beter te worden als je bent, want je bent goed zoals je bent. Het enige wat je hoeft te doen is te leven, te leven naar Mijn liefde, niets anders hoef je na te streven. En als je zo, vanuit degene die je bent, ernaar streeft uit liefde te handelen en je niet om je eigen goed zijn bekommert, je niet bekommert of je wel of niet goed genoeg bent, maar dat los laat en je bekommert om het handelen uit liefde voor allen om je heen, zonder onderscheid, dan zul je de vrede en het geluk in jezelf steeds meer gaan ervaren.

Je bent wie je bent, maar door zo uit liefde te gaan leven, groei je steeds meer in liefde zonder dat je zelf eigenlijk verandert. Je bent wie je bent, maar je handelen kun je richting geven vanuit liefde of zonder liefde. Probeer niet te treuren over hetgeen je in je eigen ogen, of in andermans ogen, (nog) niet goed doet. Je bent wie je bent en het komt er op aan ernaar te streven te handelen uit liefde. Met dat streven zul je groeien in liefde en uiteindelijk ook liefde zijn. Niet je kommer en zorg of je wel goed genoeg bent en treurnis over wat je zo al fout gedaan hebt, helpt je verder, maar je streven naar het handelen uit liefde helpt je verder naar eenheid met Mij, helpt je verder naar volmaakte liefde. Daarom, accepteer wie je bent, want dat ben je eenvoudigweg en streef ernaar uit je hart, uit liefde te handelen, oprecht, eenvoudig naar waarheid. Je zult zien: de vrede komt en vervult je, geluk komt en vervult je en je zal goed doen aan velen!

Hemels Brood 171

Werkelijk alles heeft zijn tijd en zijn plaats. Zou je niet je tijd en je plaats hebben, waar zou je zijn? Je tijd en je plaats hebben wil zeggen, gelegenheid hebben om tot het juiste inzicht te komen en in het geheel mogen zijn wie je bent, zoals je bent. Zoals jij bent heb Ik je ingepast in de schepping, nu in het onvolmaakte en later in het volmaakte. Hoe dan ook, Ik heb je geplaatst zoals Ik al Mijn schepselen heb geplaatst, niemand uitgezonderd. Ook heb je tijd van Mij gekregen, zoals alle mensen tijd van Mij hebben gekregen, tijd om je te realiseren wie je bent en wat de bedoeling is van jullie mensen op aarde. Die tijd staat in rechtstreeks verband met de groei in liefde van je ziel. Tijd en plaats, je bent hier dus echt volkomen met Mijn medeweten en Ik ben ook niet vergeten dat je er bent, Ik vergeet niet, vergeten bestaat bij Mij niet.

Vergeven wel. Zeker wel. En Ik heb je vergeven, Ik vergeef allen die bij Mij komen en oprecht daarom vragen. Maar die vergeving is al lang geleden gebeurd, want Ik heb jou niets kwalijk genomen. Als je buiten Mijn ordening gaat, geen gebruik maakt van je tijd en je plaats, als je met opzet de liefde niet doet, zal Ik je dan iets verwijten? Nee, Ik niet! Maar je gaat dan de afstand die daardoor met Mij ontstaat voelen, je gaat de kou en de hardheid van de materie voelen. Denk niet dat Ik dat ben, je bent het zelf, want het was jouw keus om je van Mijn liefde af te keren. Wil je weer bij Mij terugkomen, in Mijn ordening terugkomen, Mijn omarming in liefde, die er altijd is en blijft, weer voelen, denk dan niet dat Ik je daarvan tegen houd, als je dat zo denkt, dan ben je dat zelf. Want jij maakt de keuze, jij kiest hoe te leven. Ik heb je tijd en plaats gegeven en jij hebt in alle vrijheid de keuze hoe je daar mee omgaat. Ik verwijt je nooit iets, Ik straf nooit. Alleen de werking van je keuze, die voel je, kies jij ervoor te handelen uit naastenliefde, dan kies je ervoor Mij te voelen. Kies jij ervoor te handelen uit eigenliefde, dan kies jij ervoor Mij niet te voelen. Maak de juiste keuze en je voelt Mij weer.

Hemels Brood 172

Betrokkenheid. Betrokkenheid met elkaar verbindt, betrokkenheid in elkaars doen en laten is de basis van de alledaagse liefde. Waar kan liefde groeien als er geen wederzijdse betrokkenheid is, als ieder voor zichzelf en op zichzelf bezig is. Door betrokkenheid met elkaar ga je elkaar beter leren kennen en begrijpen, begrijpen hoe één en ander bij de ander voelt en hoe zijn doen en laten tot stand komt, wat zijn achter liggende motivaties zijn. Want elk mens heeft een weg te gaan en heeft liefde en steun nodig op die weg, ook al is die weg om allerlei redenen nog ver van Mijn enige ware hoofdweg, het is zijn weg en waar die gaat ben Ik. Zou dan niet de ene mens bij die andere op zijn weg mogen zijn? Zeker uit betrokkenheid en zeker uit liefde.

Maar als je zo naast iemand op zijn weg gaat, wil dat nog niet zeggen dat je betrokkenheid zo ver moet gaan dat je je eigen weg niet meer gaat. Je hoeft je eigen juiste en ware inzichten die je uit Mij hebt verkregen niet los te laten, als je uit liefde naast de ander op zijn weg gaat. Ik zie toch in je hart en Ik zie toch dat je uit betrokkenheid en liefde naast en met die ander wilt gaan, zoals Ik naast en met jullie allen ga. Maar zoals Ik meegaand de mens zijn vrijheid laat, zo is het ook bedoeld dat jullie elkaar de vrijheid laten, want alleen de inzichten die in vrijheid verkregen worden, zijn duurzaam voor de toekomst en van blijvende aard. Natuurlijk mag je elkaar helpen om tot inzicht te komen, maar doe dat uit Mij, met liefde en geduld.

Hemels Brood 173

Voor alle mensen wil Ik graag de liefdevolle helper zijn, de liefdevolle helper in waarheid en in trouw. Voor iedereen ben Ik er, iedereen kan een beroep op Mij doen, iedereen kan Mij vragen en Ik zal dan ook antwoorden en die antwoorden kun je herkennen aan waarheid en liefde. Maar zolang je in jezelf misvattingen hebt, kan het zijn dat je Mijn antwoorden in waarheid nog niet herkend, je kunt in Mijn antwoorden dan altijd nog de liefde herkennen. Als je dan zo Mijn antwoorden in liefde hebt herkend, kun je wellicht ook de waarheid gaan zien en daarmee kun je dan wellicht misvattingen opruimen. Niet voor Mij, want Ik ben en blijf altijd en eeuwig dezelfde, in liefde en waarheid. Maar voor jou en je medemensen, om samen in liefde gelukkig te kunnen worden.

Je geloof en vertrouwen is je behoud, liefde is het licht op je weg, waarheid is je weg. Momenten van eigenliefde vormen de obstakels op je weg, die je opruimt zodra je ze herkent als eigenliefde en loslaat. Het lieflijke landschap om je heen met bloemen en planten zijn je daden van goede wil en liefde, regen en wind zijn de versterkende besproeiingen om te zien of je standvastig je weg vervolgt. Houd moed, want je kunt het, hoe je weg zich ook kronkelt, houd vast aan je geloof, je vertrouwen en je liefde en waarheid. Wat ook gebeurt, Ik ben steeds en altijd bij je en sterk je in je zwakte, of zwak je in je sterkte als dat nodig is voor je ziel, voor je uiteindelijke doel, voor de gelukzaligheid van jou en alle mensen.

Hemels Brood 174

En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die Mij liefhebben. Ja, Ik doe barmhartigheid aan allen die Mij liefhebben, liefhebben in hun hart, liefhebben in hun doen en laten. Mij liefhebben is waarheid en liefde liefhebben, is het belang van de ander voor het eigenbelang stellen, voor zover het geen werelds materieel belang is wat de ander trekt. Want in het wereldse materiële ben Ik niet, Mijn barmhartigheid is dan ook niet op het werelds materiële gericht, maar op datgene wat de mens geestelijk gezien nodig heeft.

Dat wil niet zeggen dat Ik geen zorg geef voor het lichamelijk welzijn en materiële  zaken waar dat, gezien jullie verblijf in de materie op aarde, nodig is. Dat wel, maar dan altijd in verhouding met het eigenlijke doel van jullie bestaan op aarde en je daarbij heel belangrijke vrije wil. En dat vraagt wel de grootste barmhartigheid om jullie de vrije wil te laten, want die vrijheid is enerzijds wel volstrekt nodig om tot een zelfstandig vrij bestaan in volkomen liefde te kunnen komen, maar anderzijds wordt in die vrijheid veelvuldig afgeweken van Mijn orde van waarheid en liefde, waarmee het werkelijke leven uit Mij ten dode vertrapt wordt. Mijn barmhartigheid wekt dan de mens uit de dood van zijn afdwaling keer op keer weer tot leven, tot de mens uit vrije wil in leven blijft en niet meer afdwaalt maar voor eeuwig en altijd gelukkig leeft in Mijn hemelen.

Hemels Brood 175

Goed doen. Goede daden. Voor Mij is goed doen, zijn goede daden, ingegeven door het hart, door een impuls van liefde in het hart. Die impuls van liefde komt van Mij, maar de ruimte in het hart, die geef jij, alleen jij kan er voor zorgen dat die impuls van liefde je hart binnenstroomt. Nu vraag je wellicht: als die liefde stroom alleen mijn hart binnen kan stromen door mijn eigen toedoen, hoe doe ik dat dan, hoe geef ik daarvoor dan ruimte?

Die ruimte geef je, door je zelf terug te trekken. Als de mens zichzelf uit het centrum van zijn hart terugtrekt, dat wil zeggen, zichzelf niet meer in het middelpunt van de belangstelling, van de zorg, zet, maar zich opzij weet te zetten, komt er ruimte, ruimte voor het binnenstromen van Mijn liefde. En die ruimte, die kan de mens alleen zelf maken. Ik zal niet zeggen: opzij, uit je hart, als meest belangrijke persoon, wegwezen want Ik wil Mijn liefde in je laten stromen. Als Ik dat zou doen, hoe vrij zou je dan zijn? Daarom, in alle vrijheid die nodig is om jezelf bewust te kunnen zijn, kan alleen jij besluiten om jezelf, om je eigen belang uit het centrum van je hart terug te trekken, zodat de ware liefde er in kan stromen, ten behoeve van Mij en je medemensen.

En kijk, die stroom van Mijn liefde is er zodra je jezelf terugtrekt en je eigenbelang loslaat voor het welzijn van de ander. En zo kun je dan oneindig putten uit Mijn stroom van liefde en waarheid in je hart. Zodra jij jezelf in je hart loslaat, je eigen belang loslaat, beland je in Mijn armen en wordt je zeker en vast verzorgd door Mij, je hemelse vader. Want die liefde die stroomt, die heelt en helpt niet alleen je naaste maar ook jou! Als je Mij toelaat, door jezelf los te laten.

Hemels Brood 176

Immanuël. De eerstgeborene. De Messias. De liefde, de waarheid. Liefde overwint alles, werkelijk alles. Daarom ben Ik in de wereld gekomen, Ik, de liefde, de waarheid. Omdat de mens bij zichzelf denkt dat het kan niet, bij zichzelf denkt: ik kan geen totale liefde zijn en alles overwinnen. Ik zeg je, het kan wel. Daarom ben Ik onder jullie allen gekomen, om het allen te tonen dat het waarheid is, dat Ik waarlijk ben die Ik ben, liefde. Ik heb met Mijn liefde de wereld overwonnen, Ik ben beschimpt en geslagen, gekruisigd en gestorven. Werelds gestorven. Maar geestelijk opgestaan uit het wereldse, de ketenen van het wereldse heb Ik verbroken en Ik heb daarmee een eenvoudige brug geslagen tussen wereld en hemel, tussen jullie en Mij. Over die brug, die Ik zelf ben in Jezus Christus, kan iedereen bij Mij komen. En die brug is waarheid en liefde.

In waarheid en liefde kan iedereen, maar dan ook iedereen bij Mij komen en met Mij spreken, in zichzelf, in je hart. Bij welke gelegenheid ook, waar ook ter wereld, het is altijd mogelijk Mij in jezelf te ontmoeten over die brug, die brug die er voor eeuwig is. Je kunt je leven invullen zoals jij wilt, dat wil zeggen met alles wat zich in je leven voordoet kun je omgaan zoals je wilt. Uit liefde of uit boosheid kiezen, dat doe je zelf. Wat je overkomt en wat je doet, staat met die keuze in verband. Wil je daar meer van weten,  dan kun je over de genoemde brug van waarheid en liefde in alle oprechtheid in je hart Mij ontmoeten en Mij vragen. Ik zal je dan een eerlijk en liefdevol antwoord geven.

Hemels Brood 177

Vergelijk jezelf niet met andere mensen. Want hoe zal je weten wat bij die ander speelt, van binnen speelt, hoe zal je weten in welke verhouding diens leven verloopt, gezien in Mijn grote totale plan. Wat kun je zien van die ander, anders als het uiterlijke, dat wat je getoond wordt, maar hoeveel ontbreekt daar dan nog aan. En wat voor zin heeft het om jezelf te vergelijken met wie dan ook. Kun je jezelf daarmee veranderen, kun je daarmee die ander worden. En als dat al zou kunnen, wat voor zin zou dat dan hebben, als Ik je zo als die ander had willen hebben, dan had Ik je toch zeker wel gelijkend op die ander, hetzelfde als die ander gemaakt. Maar dat heb Ik niet, Ik heb juist alle mensen verschillend gemaakt. En juist dat verschil is zo belangrijk in het totaal en voor jullie ieder apart. Door dat verschil kan ook niemand hetzelfde worden, al probeer je het, het lukt je niet, want dat verschil heb Ik blijvend gemaakt om wijze en liefdevolle redenen.

Het is dan ook nergens je opgave om gelijk te worden aan welke ander dan ook. Wel is het jullie aller opgaaf om uit vrije wil uit liefde te gaan handelen, vanuit je eigen zijn, een zijn wat bij iedereen verschillend is. En omdat Ik dat bij iedereen verschillend heb gemaakt, kan ook geen mens ook maar enige status ontlenen aan zijn anders zijn, geen status van waardiger of hoger of beter of wat dan ook, voor Mij zijn jullie allen gelijk. Ik heb jullie dan ook allen even lief. Zeker is het te zien dat de één al meer uit liefde handelt als de ander, maar die verschillen tussen mensen hebben met de verschillende situaties te maken, waardoor dat de één ook al eerder liefdevol kan zijn dan de ander. Van niemand wordt dat gezien als meer waarde of als een eigen verdienste. Daarom, vergelijk je niet met wie dan ook, leef zoveel je kunt in jouw omstandigheden uit liefde en dan is het goed!

Hemels Brood 178

Met: open je oren en open je ogen, worden niet je lichamelijke oren en ogen bedoeld. Open je oren wil zeggen, luister naar Mijn stem in je, naar wat je in jezelf voelt als waarheid en liefde, open je ogen wil zeggen, begrijp wat er in je gezegd wordt naar waarheid en liefde, met de bedoeling dit begrijpen, dit inzien, om te zetten in de daad. Als je dat doet heb je je oren en ogen open, dan is luister je met je geestelijke oren en zien je met je geestelijke ogen. Het heeft dus te maken met wat je in jezelf voelt en ervaart, dat je naar hetgeen je innerlijk voelt en ervaart gaat luisteren en gaat begrijpen wat dat betekent, dat je, wat je innerlijk voelt en ervaart, serieus neemt en daar iets mee doet, dat je niet uiterlijk gericht blijft leven, je afstemmend op wat mensen om je heen zeggen en vinden, op wat in het algemeen de normen en waarden zijn, maar dat je innerlijk gaat schouwen, gaat horen en in zien wat er binnen in je leeft en wat je in jezelf kunt ervaren als waarheid en liefde.

Want in jezelf vormt zich het leven, vanuit je eigen innerlijk besef. Wat buiten je is, is een spiegel van dit innerlijke leven. Van jou en van anderen. Richt je dan niet naar de spiegel. Als je jezelf in de spiegel ziet smeer je de lippenstift toch ook niet op het spiegelbeeld als je je lippen wilt kleuren. Richt je dan ook niet op het uiterlijke als je iets wilt veranderen, maar op je innerlijk, daar vind je werkelijke waarheid en liefde. Als je die oren en ogen opent zie je het ware geestelijke leven.

Hemels Brood 179

Geen mens is Mij onbelangrijker als de ander, bij Mij is ieder mens altijd welkom, ongeacht zijn zienswijze. Geen mens kan Mij beledigen, alleen zijn eigen weg door het vlees kan hij verzwaren door vast te raken in werelds gekrakeel, door het zicht te laten vertroebelen door eigen denken in wereldse zin. Geen boosheid kan Mij raken, wel raakt het de mens zelf. Waardoor laat een mens zich gaan in pijn en boosheid?

Vooral angst is daarin een spiraal die moeilijk te doorbreken is als zij gekoppeld worden aan uiterlijke oorzaken. Daarom is het beter dat angsten volkomen naar buiten komen, zodat de ware innerlijke rede gezien wordt en opgeruimd kan worden. Angsten die ergens binnen verborgen blijven, zoeken zich toch een uitweg, opdat wat verborgen in het donker ligt in het licht komt en opgelost wordt, waarna de ruimte die zij vulde ingenomen kan worden door waarheid en liefde. En hoe onaangenaam zo’n opkomende angst ook voelt, het verwerken van de angst maakt vrij en geeft ruimte voor meer liefde in het hart.

Zal Ik ooit een storm in angst laten ontstaan zonder het heilige doel de mens tot volkomen liefde in waarheid te brengen? Geloof maar gerust dat alle haren geteld zijn. Dat wil zeggen dat niets, maar dan ook niets zomaar gebeurt. Alles heeft Mijn uiterst liefdevolle zorg en alles zal dan ook werkelijk in alle liefde terugkomen.

Hemels Brood 180

Uw wil geschiede. Dit is voor jullie mensen wel zo ongeveer het moeilijkste om in alle vrijheid oprecht uit het hart, met volle overtuiging te zeggen en te menen. Alles overlaten aan Mijn wil van liefde is toch een hele moeilijke, terwijl het in vrije wil overlaten aan Mij de mens alleen het goede brengt, liefde brengt, brengt wat de mens zelf zonder Mij niet voor elkaar zou krijgen. Toch houdt de mens nog het liefst aan zijn eigen wil vast, een eigen wil die meestal ook eigengericht is, hoe is dat mogelijk?

De eigen wil is dan nog verbonden met een diep gewortelde hoogmoed die de mens blind maakt voor de gevolgen van zijn zelfzucht. Deze blindheid is alleen te doorbreken door stralen van Mijn licht op momenten dat die mens zich door allerlei situaties vertwijfelt gaat afvragen waarom hem dat alles toch overkomt. In die vertwijfeling gaat hij zoeken en in dit zoeken kan Ik hem met Mijn licht naderen, zodat hij tot inzichten kan komen die hem helpen zijn ware geestelijke leven te vinden en Mijn liefde te gaan beseffen. In dit besef, dit beginnend besef van Mijn liefde kan hij zich dan overgeven in vertrouwen. Dit vertrouwen is een eerste stap en nodig om te komen tot een volkomen overlaten aan Mijn wil, die waarheid en liefde is. Zoek ernaar je vertrouwen op Mij te richten, in het vertrouwen op Mij kun je je zorgen loslaten en kun je in alle vrijheid uit je hart zeggen: Vader, Uw wil geschiedde en vervolgens kun je je ook helemaal aan Mijn zorg toevertrouwen. Want Mijn wil is geen eisende, opleggende dwang, Mijn wil is niets anders dan waarheid en liefde, totale pure zuivere liefde.

Hemels Brood 181

Alles is genade. Alles wat de mens kan en heeft, is genade van Mij, zijn Schepper en Vader. Niets heeft de mens uit zichzelf bereid, alles komt van Mij, in grote liefde hem gegeven. Niets wat de mens Mij zou willen geven is niet eerst hem door Mij gegeven en is dus eigenlijk reeds Mijn. Toch is er iets wat Ik de mens niet kan geven zonder hem de vrijheid te benemen, iets wat de mens in zijn vrijheid zelf moet bewerken, wat hij Mij kan geven en dat is deemoed, nederigheid. Nederigheid in de vorm van dienstbaarheid aan Mij, dienstbaarheid aan de naaste, zonder zichzelf ergens op voor te staan, zonder zich op de borst te slaan, zonder daar op welke manier ook trots op te zijn. Nederigheid in de vorm van erkenning. Erkenning dat hij alles aan Mij te danken heeft en daar ook vrede mee heeft, dat hij er vrede mee heeft zelf niets te kunnen en van Mij alles te krijgen. Nederigheid in de vorm van aannemen, aannemen van Mijn diepste liefde en die zelf ook leven, zelf ook in alle vrijheid leven naar Mijn liefde.

Nederigheid, niet naar eigen gewin streven maar omzien naar de noden van je medemensen op aarde, omzien naar de noden van anderen, die soms materieel zijn en soms geestelijk of zelfs beiden. En dan, wanneer je de mogelijkheid hebt om te helpen, dit ook te doen, in alle eenvoud, zowel materieel als geestelijk en daar niet trots op te zijn, maar er dankbaar voor te zijn, in de wetenschap dat Ik degene ben die alles geeft en leidt. Wil je Mij tegemoet komen, je bent Mij het allerliefst wanneer je Mij tegemoet komt in die ware deemoed die alle eigenwaan mist en overvloeit van liefde in alle eenvoud voor Mij en je naaste.

Hemels Brood 182

Die van goede wil zijn. Mijn evangelie van liefde en waarheid is voor allen die van goede wil zijn. Toch wil Ik niemand uitsluiten, daarmee Ik heb dan ook niemand uitgesloten, Ik heb alleen een voorwaarde gesteld, een voorwaarde waar iedereen aan kan voldoen. En aangezien iedereen aan deze voorwaarde kan voldoen, heb Ik daarmee niemand uitgesloten. De keuze is aan ieder zelf, omdat iedereen vrij is en alleen in die vrijheid zichzelf bewust kan bestaan. In die vrijheid is de mens geroepen naar waarheid en liefde te leven, geroepen, dat wil zeggen, zeker niet gedwongen. In die vrijheid van bestaan wordt de mens getoond wat het ware leven is en wat de dood, in die vrijheid kan de mens de verschillen ervaren, de tegenstellingen ervaren tussen het een en het ander. En steeds kan een mens de keus te maken.

Die keus heeft dan te maken met de wil, iemand wil links of hij wil rechts, maar zonder wil gaat hij noch links, noch rechts. Zo is de wil de aanzet van zijn keuze, zeg maar de motor. En de keuze bepaalt de richting, is dus het stuur, waardoor je een weg volgt. Zo heb Ik voor Mijn evangelie de wil nodig en de goede keuze, beiden in alle vrijheid. Mijn evangelie is leven naar waarheid en liefde, uit eigen vrije wil. Het tegenovergestelde is onwaarheid en niet-liefde of wel eigenliefde. En net zo goed als je niet links en tegelijkertijd rechts kunt gaan, kun je ook niet voor Mijn evangelie en tegelijkertijd er tegen kiezen. Daarom ook kan Ik zeggen, Mijn evangelie is voor diegenen die van goede wil zijn. Ook zeg Ik dat, omdat het goede het goede aantrekt. Daarmee heb je dan je richting, je weg bepaalt. En Ikzelf zal je dan op die weg begeleiden, jou in alle vrijheid latend, begeleiden met Mijn waarheid en liefde.

Hemels Brood 183

Er gaat geen dag voorbij of Ik geef Mijn hemels brood, Ik geef Mijn liefde en genade elke dag aan alle mensen, geen dag uitgezonderd en geen mens uitgezonderd. Hoe zal Ik ook maar iets van Mijzelf, van Mijn liefde, van Mijn genade kunnen terugtrekken, weglaten, waar Ik alles in allen ben. Het zou onmiddellijk de meest rampzalige gevolgen hebben voor het mensen bestaan, voor het heelal, voor alle wezens, voor alles, want Ik ben alles. Dit heb Ik al vaker gezegd en Ik weet dat het voor de mens in de gegeven omstandigheden heel moeilijk is om zich dat ten diepste voor te stellen, te realiseren, te beseffen. Dit komt door de grote afdwaling van veel mensen.

Hoe meer je bereid bent uit liefde te leven, uit liefde uit je hart, uit Mijn liefde te leven, des te meer kun je Mijn alom tegenwoordigheid in jezelf en in alles ervaren. En dat geldt voor iedereen, Mijn aanwezigheid, Mijn bestaan is alleen te ervaren in de liefde, door de liefde in het hart en in waarheid.

Verbaas je dan ook niet dat mensen beweren dat Ik dood ben, dood ben Ik eeuwig niet. Ik kan niet dood zijn, want Ik ben het leven, het leven ben Ik. En door Mij leef jij, leven jullie allen. De dood zoals jullie dat werelds gezien kennen, bestaat niet, is niet. Begrijp dat goed: je leeft! En je leeft voor eeuwig! Maar hoe je leeft, dat kun je zelf kiezen, op deze aarde, in de gegeven omstandigheden, is je keus van handelen bepalend voor de weg die je gaat. Hoe meer die weg liefde is, uit vrije wil, des te meer zul je het ware leven uit Mij beseffen en des te meer kun je Mij ervaren als deel van je leven of kun je jezelf ervaren als deel van Mij.

Hemels Brood 184

In ieder mens zit Mijn kiem van liefde. En ieder mens heeft de vrijheid om naar die kiem van liefde te leven. Zodra je ervoor kiest om naar die kiem van liefde te leven, gaat die liefde in je groeien. Maar zodra die gaat groeien gaat het ruimte vragen, ruimte die nog met allerlei wereldse zaken en misvattingen gevuld is. Groei van die liefdekiem vraagt dan ook om opruiming in je hart, om ruimte vrij te maken voor die groei in liefde. Zo wordt je, als je wilt groeien in liefde, ook gelijk aan het werk gezet, dat werk is niet altijd even gemakkelijk. Kijk maar eens als je je materiële huis opruimt en afstand moet doen van dingen waar je aan gehecht bent. Zo’n gehecht zijn is meer een gewenning en een gewenning loslaten vraagt inzet, kracht, wilskracht, berusting, acceptatie om het oude af te staan voor ruimte voor nieuw, voor groei in liefde. Maar als je eenmaal weet wat je wilt, omdat je hebt ingezien welk een enorme waarde het leven naar liefde heeft voor iedereen, dan wil je je wel inspannen om ruimte te maken, om alle onnodige ballast uit te zoeken en los te laten zodat liefde in je kan groeien.

Je huis ben jij, is je innerlijk. Hoe heb je je innerlijk gevuld, wat is daarvan liefde en wat kun je beter opruimen zodat er ruimte vrij komt waar de liefde kan groeien en groeien. Kan groeien tot heel je innerlijk liefde is in totale waarheid van zijn. Dat opruimen kost tijd, die groei kost tijd, maar het loont zeker de moeite om daarvoor tijd en inspanning te leveren. En weet je, als je zo wilt groeien en ruimte voor die groei wilt vrijmaken, dan krijg je Mijn hulp. En Mijn hulp is vele handen en vele handen maken licht werk.

Hemels Brood 185

Gaan of staan. Wat je ook doet, doe het uit de overtuiging uit je hart, doe het uit je innerlijk gevoel van waarheid, van goedheid, doe wat je doet uit eigen gevoel van wat het beste is. Als je Mij vraagt, maar je voelt niet direct of duidelijk Mijn antwoord, dan doe wat je gevoel je ingeeft en waar jij je mee kunt verenigen. Als iemand je zegt, doe het zo of doe het zo en je kunt het er in je diepste gevoel niet mee eens zijn, luister dan naar je eigen diepste gevoel. Als iemand zegt, dit is waarheid, of dat en je kunt het er met je diepste gevoel niet mee eens zijn, dan laat het voor wat het is en ga alleen op je eigen diepste gevoel af.

Als je Mij in jezelf niet denkt te kunnen vinden of herkennen, dan ga op je eigen gevoel, je eigen idee van waarheid af. In de schemering is het licht in jezelf altijd nog meer als dat wat van buiten komt, tenzij het met je eigen licht overeen komt. Dan kan het je bemoedigen. Maar kijk uit voor de valse profeet die zijn leer brengt als goedheid en waarheid, het ook nog in alle goedheid bedoeld, maar zijn eigen misvattingen niet ziet en dus als juist naar voren brengt. Hoe zal je weten wat waar is anders dan in je eigen diepste gevoel? Daarom zelfs in de grootste vertwijfeling: blijf bij je eigen gevoel van waarheid in liefde. Want Mijn steun is toch altijd in jou. En wat van buiten komt en goed is, stemt met jouw gevoel overeen. Al het andere kun je laten en je eigen diepste gevoel van waarheid doen!

Hemels Brood 186

Alles is door Mij geordend. Dat wil zeggen dat alles zodanig op elkaar is afgestemd dat het de optimale mogelijkheid geeft om tot volmaaktheid te komen. Of wel om tot het volkomen ware leven te komen. Mijn ordening is ook zo ingericht, dat alles elkaar dienstbaar is om tot volmaaktheid te komen. De kern van Mijn ordening is Mijn alles omvattende liefde voor jullie allen en voor Mijn hele schepping. Zo is in Mijn ordening, die Mijn liefde als kenmerk heeft, ook liefde de levende werking ervan, daarom is ook het meest belangrijke voor haar werkzaamheid, dat jullie Mij liefhebben ofwel dat jullie Mijn liefde aannemen. Het tweede meest belangrijke voor jullie is, dat jullie elkaar liefhebben, want dat is in de daad Mijn liefde aannemen. Zo is het tweede de uiting van het eerste en het eerste zou zijn kracht niet hebben zonder het tweede. Daarom is het eerste belang: Mij liefhebben, wat ook wil zeggen, Mijn liefde aannemen, gelijk aan het tweede belang: Mijn liefde leven, wat is, elkaar liefhebben.

Waar jullie elkaar liefhebben, daadwerkelijk liefhebben, heb je namelijk ook Mij lief. Daarom staat er als eerste gebod, als het eerste belangrijke levensadvies: Mij lief te hebben. Dit vervul je met het tweede gebod,  het tweede belangrijke levensadvies: je naaste lief te hebben als jezelf en als je dat doet dan is dat het levende bewijs dat je Mij lief hebt. Zo zijn die twee eerste geboden, twee eerste belangrijke levensadviezen, aan elkaar gebonden, verbonden. Maar het is een advies, je blijft vrij dit wel of niet na te leven. De ordening blijft, Mijn liefde blijft.