Hemels Brood 1458 t/m 1488

Hemels Brood 1458

Aan allen ben Ik genadig. Want er is nog niemand die al vrij van afdwaling is en volkomen liefde leeft. Mijn genade is Mijn liefde die er voor iedereen is, die het leven voor jullie mogelijk maakt. Mijn genade is, dat Ik geen van jullie niets kwalijk neem, wat toch werkelijk anders is dan jullie onderling gewend zijn. Want jullie spreken elkaar erop aan, jullie nemen het elkaar kwalijk als de ander zijn afspraak niet nakomt of een leugen vertelt of bedriegt, steelt, egoïstisch handelt en ga zo maar door. Jullie nemen het elkaar kwalijk en dat staat vrede, liefde in de weg.

Heel begrijpelijk maar het staat vrede, liefde in de weg. Toch wil Ik niet zeggen dat alles maar geoorloofd is en dat iedereen van de ander maar alles moet goedpraten en accepteren, wat zou het dan een liefdeloze bedoening worden. Maar wat Ik wel wil zeggen, is dat je elkaar ook anders kunt benaderen, vanuit een andere gevoelswaarde. Niet vanuit verwijt, niet vanuit het de ander kwalijk nemen, maar uit liefde, om die ander terug te helpen naar ware liefde en hem zijn nalatigheid of zijn afdwaling in bedrog, egoïsme of dergelijke te laten inzien als geen liefde, als afdwaling. Maar dat is iets heel moeilijks, want veelal houden jullie elkaar de afdwaling wel voor, maar toch meestal uit een zeker verwijt, een de ander kwalijk nemen, een boosheid vaak ook. Soms wel verpakt in vriendelijke woorden, maar dan toch nog niet vrij van een innerlijk verwijt.

Kijk, en daar is het bij Mij toch wezenlijk anders. Ik ben niet boos, Ik verwijt niemand zijn afdwaling, Ik wil alleen de mens helpen in volkomen liefde te komen. Uit liefde doe Ik dan wat de mens helpt en terugbrengt in liefde. Doen jullie dan ook zo uit liefde!

Hemels Brood 1459

Angst, wie heeft angst voor Mij? Wie heeft angst voor liefde? Alleen degene die geen ware liefde kent, die niet weet wat ware liefde is. Alleen degene die ware liefde verwisselt met straf. Maar er is geen straf, voor niemand. Ik geef geen straf, aan niemand. Maar, dat wil nog niet zeggen, dat er geen onprettige situaties op aarde kunnen ontstaan.

Weet dat de aarde de plaats is waar ware liefde geleerd wordt. Waar de mens tot het besef van ware liefde kan komen. Waar de mens door Mij tot ware liefde gebracht wordt, terwijl hij zichzelf in volle waarheid kan aanschouwen. Kaal en zonder kleed. Want dat is de mens op aarde, kaal en zonder kleed. Wie dan de bedekking die hij voor zichzelf gekozen heeft, weet af te leggen en in die oorspronkelijke naaktheid voor Mij durft te staan, zonder angst, die is onmiddellijk door Mij gekleed in het mooiste gewaad en is ook geen moment zonder kleed geweest.

Maar, vergis je nu niet, want Ik bedoel hier geen materiële kleding die het natuurlijke lichaam voor de kou beschermd en de naaktheid voor elkaar verbergt, Ik bedoel hier de innerlijke geestelijke waarden die een mens hanteert en zonder die waarden is hij niets, is hij als naakt. Maar weet hij zijn eigen gekozen waarden los te laten en zich Mij toe te wenden, dan geef Ik hem onmiddellijk de ware waarden van het leven en zijn basis zal volkomen liefde zijn. Zijn kleed zal dan liefde zijn, met edelstenen zal zijn kleed afgewerkt zijn, wat zijn daden uit die liefde zullen zijn, uitingen van geduld, verdraagzaamheid, vrede, begrip, vergeving, barmhartigheid. Zijn kleding zal dan vreugde en blijdschap uitstralen.

Zie, daarmee heb Ik dan zijn naaktheid bedekt en zijn schaamte weggenomen voor alles wat geen liefde is. Wees niet angstig voor naaktheid, voor Mij, voor ware liefde. Want, het is je redding door Mij. Laat je kleding door Mij verzorgen, leg je eigen kleed, je eigen angst af. Durf je naaktheid Mij te tonen en zie wat er gebeurt: Ik kleed je met liefde in vrede tot volle gelukzaligheid, voor nu en eeuwig.

Hemels Brood 1460

Voorwaar Ik zeg je, er zal geen steen op de andere blijven van wat niet uit Mijn liefde is ontstaan. Er zal niet één vrucht zijn zonder Mijn liefde, er zal geen vreugde zijn zonder Mijn liefde. Mijn liefde is alom vertegenwoordigt en de reinen van hart zullen in de opperste gelukzaligheid geraken in Mijn liefde. Voorwaar Ik zeg je, geen mens kan door welke zonde, welke afdwaling van liefde ook, ooit Mijn liefde voor jullie allen in jullie allen teniet doen. En hoe negatief iemand ook tegenover Mij staat, hoe haaks op Mijn liefde iemand ook handelt, het doet nooit iets af van Mijn liefde voor jou, werkelijk Mijn liefde voor jou wordt er niet een millimeter minder om, maar blijft eeuwig en oneindig groot.

Maak je dan geen zorgen over de afdwaling van je naasten, het neemt niets weg van Mijn liefde voor jou. Laat je niet wijsmaken dat je een verkeerde weg bewandelt als je oprecht in je hart Mij gevraagd hebt je te begeleiden en je te zegenen voor alles wat je uit liefde en goede bedoelingen onderneemt. Wijk daarom niet af van hetgeen je innerlijk voelt om te doen en vertrouw op Mijn zegen, die Ik je zeker geef als je werkelijk oprecht Mij zoekt in je handelen. Laat je niet door mensen oordelen, kom voor een juist oordeel bij Mij en laat al het andere je niet beinvloeden op je weg. Zegen komt van Mij en kan door mensen worden opgenomen. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid en de terugkoppeling daarvan ligt bij Mij.

Open je hart voor Mij en laat Mij het reinigen. Niemand anders heeft dat vermogen. Wees koppig als je hart je dat ingeeft, want ook vasthoudend-heid maakt op zijn tijd deel uit van Mijn hemelrijk. Maar, laat het geen koppigheid uit eigenbelang zijn, want waarlijk, Ik kan en zal geen zegen geven over eigenbelang. Maar laat niet een ander bepalen of je hart zuiver is, laat je niet van de wijs brengen, kijk zelf in je hart en vertrouw erop dat Ik je heus laat zien waar het bij jou nog niet in orde is, als je Mij daar oprecht om vraagt.

Zo is het. En zo zal het zijn. Voor elk mens ben Ik in liefde daar. Ik Ben het die jou leert, niet een mens, maar Ik, je Schepper. Ik leer jou en Ik leer je naaste. Want er is geen mens die zijn medemens kent dan door Mij. Want alleen Ik, je Schepper, je hemelse Vader kent jouw hart door en door en Ik weet wat Ik daar ingelegd heb, zoals Ik weet wat in ieders hart speelt en in ieders verstand.

Laat niets je afleiden van een direct contact met Mij en weet dat elke “fout” die je maakt  in eerste plaats iets is tussen jou en Mij. Zoals Ik dit tegen jou zeg, zo zeg Ik dat tegen jullie allen: Voor waarheid en liefde, voor verantwoording van je daden, voor inzicht, geduld, voor alles, kom bij Mij, kom vrij bij Mij en laat Mij je bevrijden van alles wat je bedrukt. Zodat je Mij weer helder verstaat en niet door je naasten in verwarring wordt gebracht. Mijn liefde heeft jullie allen opgenomen, wekt jullie allen tot leven, niemand uitgezonderd, niemand uitgezonderd.

Hemels Brood 1461

Waar wil je Mij ontvangen, waar wil je dat Ik je ontmoet? Want Ik ben niet in het wereldse vermaak te vinden. Wel kan Ik daar zijn in je hart, als je dat wilt. Maar, Ik denk niet dat je je daar dan nog op je plaats voelt. Omdat Ik met Mijn aanwezigheid je besef van waarlijk leven beroer en daarmee ervaar je op zo’n moment ook heel duidelijk wat geen waar leven is. En daar je bedoeld bent het ware leven tot uitdrukking te brengen, herken je op dat moment dat je daar niet in het ware leven bent en herken je om je heen ook dat daar het ware leven niet is.

Wil je Mij daar ontmoeten, waar eigenbelang en behoefte aan allerlei vormen van genot, wereldse genot, de boventoon voeren, dan kan dat zeker wel, maar je zult er dan niet lang meer kunnen blijven en al snel ander gezelschap zoeken of je geheel alleen ergens terugtrekken. Bij het zoeken van wereldse genoegens ben Ik niet, maar waar jij ook bent, daar kan Ik wel in je hart te zijn. Waar je maar wilt, kan Ik je in je hart ontmoeten, als jij dat wilt. En zo kan iedereen dat, niemand uitgezonderd, als hij dat oprecht en in waarheid wil.

Niet de plaats of de situatie is bepalend om Mij te kunnen ontmoeten, maar je hart. Heb je in je hart ruimte voor Mij, heb je in je hart alles van jezelf, je eigen verlangens naar eigen genoegens, eigen zorg maar ook mogelijke boosheid, wrok en ongeduld, opzij gezet, je hart daarvan vrij gemaakt, dan kun je Mij ontmoeten als jij dat wilt en dan Ben Ik er ook. En mocht je je hart niet kunnen vrijmaken van wrok of ongeduld of anders wat, vraag Mij dan toch als je het oprecht wel vrij wilt maken, want dat is voor Mij alsof je je hart daarvan vrij hebt. En samen maken we je hart dan werkelijk vrij en Ik vul het met Mijn liefde voor alle mensen!

Hemels Brood 1462

Vanwaar komt Mijn Heil? Mijn Heil komt van boven. Niet van beneden. Dat wil zeggen, Mijn Heil komt van zuiverheid, van liefde, niet van onwaarheid, of van het tegenovergestelde van liefde. Laat daarom al het onzuivere los, laat daarom alles wat geen ware liefde is los en ervaar Mijn Heil, Mijn Heling aan jullie allen. Want daarin ligt Mijn Heil verborgen, in ware liefde, nu en immer, niet aflatend. Wees daarom sterk en laat je niet verleiden tot het boze, het tegenovergestelde van liefde, wat vaak zich verbergt in de leugen en het bedrog, zich tooit als een waarheid maar onder de oppervlakte is het niets dan onwaarheid. Maar evengoed kun je het herkenen aan de vrucht van zijn daden, aan de signalen in je hart die je waarschuwen voor dit door zichzelf als waarheid geldende onware en onzuivere.

Wees op je hoede, want in je argeloosheid ligt het gevaar op de loer en maakt misbruik van je argeloosheid. Pas na een tijdje word je het dan gewaar, het gevaar, de afdwaling van liefde, wat leek op juist en zuiver, maar het niet is. Heus, er is zoveel wat juist en zuiver lijkt, maar het niet is. En het is overal, het meest nog waar je het niet verwacht, omdat je daar juist zo argeloos bent en daar dus juist ook het gemakkelijkst meegenomen wordt.

Maar vrees niet, wie in zijn hart oprecht en zonder eigenbelang bij Mij komt en zijn onvermogen Mij voorlegt, zijn afdwaling uit die argeloosheid bekend, die heeft niets te vrezen. En wie wil, kan een sterker signaal aan Mij vragen, zodat hij niet in argeloosheid vervalt maar de waarschuwing van Mij in zijn hart beter herkent en zich een halt toe kan roepen op tijden dat hij overvallen wordt door verleiding en het daar niet verwacht.

Zo kan iedereen aan de verleiding ontkomen. Maar Ik ken jullie allen en de zwakte is nog vaak oorzaak van jullie afdwaling, niet dat jullie slecht zijn in wil, maar wel zwak in je hart, in je standvastigheid bij Mij te blijven. Maar Ik heb een ruim hart en zorg voor jullie allen. Degenen die verleid worden en moedwillig afdwalen, allen hebben Mijn liefde en Mijn oneindig lange arm houdt jullie allen vast voor het eeuwige leven, de ware liefde, Mijn eeuwige ware liefde!

Hemels Brood 1463

Ga weg van Mij satan, ga weg van Mij, leugen en bedrog. Zo zeg Ik, niets van wat leugen en bedrog is zal Mij mogen naderen. Alle leugen en bedrog wordt door Mij afgewezen, zonder voorbehoud. Nergens zal Ik ooit dat laten gaan wat niet Mijn liefde in zich heeft. Het zal alles moeten verdwijnen en Ik zal het daarheen sturen waar het geen pijn, geen ziekte, geen ellende meer kan veroorzaken. Die tijd gaat komen, dat alle mensen gezuiverd worden van alle leugen en bedrog, alle list, haat en wrok. De tijd zal komen dat alleen liefde nog heerst en alle mensen in geluk tezamen leven.

Ga weg van Mij satan, dat is, Ik doorzie je snode plannen maar Ik ga daar niet op in en Ik zal ervoor zorgen dat ook de mensen je volkomen gaan doorzien en je mijden, zodat je nergens meer voet aan de grond krijgt. Je dagen zijn geteld en je einde, je volkomen einde is nabij. Lief mens je zult bevrijd zijn, omdat Ik het zeg, omdat Ik het beveel. Ik je Schepper en hemelse Vader. Want alle mensen zijn Mij lief en zo zullen alle mensen in Mijn liefde delen, zonder onderscheid, maar ook zonder satan. Want van hem zal niets overblijven als allen in Mijn grote oneindige liefde tot waarlijk leven zijn gekomen.

Alle verdriet, ellende, leugen, bedrog, het zal alles een einde nemen. Maar Mijn liefde nooit en zij zal alle mensen tot waarlijk leven brengen in opperste gelukzaligheid. Ik gebied de satan weg te gaan en dat is wat jullie allen kunnen doen met Mijn hulp, Mijn liefdekracht. Stel je daarvoor open en al wat geen liefde is, vloeit weg om niet meer terug te komen voor Mijn aangezicht.

Hemels Brood 1464

In oprechtheid Mij liefhebben. Als alles naar wens verloopt en er wordt aan Mij gedacht is er bij de mens die in Mij gelooft ook de dankbaarheid in een zekere liefde. Maar komt er dan een moeilijke tijd, waarin het allemaal niet zo naar wens verloopt, dan wordt het al veel moeilijker om in de ware liefde voor Mij te blijven. Toch is het in oprechtheid Mij liefhebben de waarborg voor juist en waar leven. En toch is het in oprechtheid Mij liefhebben een voorwaarde om de juiste weg te vinden en op deze aarde om te gaan  met alle afwijkingen van ware liefde door zoveel mensen.

Juist de wisseling in wel en niet liefhebben van Mij en de naaste brengt ook de wisseling in situaties en de oplossingen daarvan. Dat wekt dan alom ook weer verwarring, waardoor het weer moeilijker is om bij jezelf vast te stellen, wat waar en de liefde getrouw is en wat niet. Kun je te allen tijde in oprechtheid Mij liefhebben? Al gebeuren er allerlei onprettige dingen, al weet je niet meer precies hoe je dit of dat moet aanpakken, je vindt je weg in dat alles zeker weer, maar het is dan wel van belang dat je in liefde voor Mij en je naaste blijft, oprechte ware belangeloze liefde. Ja, je weet dat en je probeert dat en toch stel je keer op keer vast van dit ware pad afgeweken te zijn, zomaar, haast ongemerkt, of wel gemerkt maar niet tegen te houden. Opeens een ontvlammen in boosheid, ongeduld of iets dergelijks. Ja, je wilt wel, maar zo vaak lukt het nog niet.

Kijk dan naar je liefde voor Mij, kom terug in je liefde voor Mij en Ik geef je de kracht om terug te keren in liefde voor je naaste, in verdraagzaamheid, geduld, in de barmhartigheid op de juiste manier van ware liefde.

Hemels Brood 1465

Tot diep in het menselijk zijn is het tegenovergestelde van liefde doorgedrongen en daardoor moeilijk meer te herkennen en uit te bannen. Veel mensen zijn vergeven van hebzucht en daaruit ontstaat een gedrag dat niets meer met ware liefde te maken heeft. Zolang zij zich laten leiden door hebzucht en gewin, zijn zij moeilijk tot staan te brengen. Zij gaan als paarden met oogkleppen op die op hol geslagen zijn. Als je ze niet bij de teugels te pakken krijgt, is het alleen nog zaaks te wachten tot zij uitgedraafd zijn. Dan komen ze tot stilstand maar weten van hun drijfveer niets meer af.

Zo gaat het ook bij mensen, zij weten vaak ook niets meer van hun drijfveer, hun moment van hebzucht en naijver. Zo diep of zo ver is het gekomen met veel mensen. En Ik heb met hen te doen, Mijn liefde is ook bij die mens betrokken. Zij weten niet wat zij aanrichten en als Ik hen met Mijn liefde niet help blijven zij steeds opnieuw op hol slaan met hun hebzucht en naijver. Maar Ik zorg ervoor, uit liefde voor die mens, dat zij toch wel met zichzelf en hun handelen geconfronteerd worden, dat zij tot zichzelf gebracht worden in allerlei dagelijkse gebeurtenissen. Dat hen langzaam maar zeker de oogkleppen afvallen en zij in zichzelf gaan zien en herkennen wat wel en niet het ware leven inhoudt. Dat gaat niet plotseling in één keer, maar stapje voor stapje. Soms, bij de ene mens, met grotere en diepere stappen, dan bij de andere. Maar van niemand zal Ik iets vragen, iets verwachten wat niet in zijn vermogen ligt, wat hij niet van Mij ook al gekregen heeft om te gebruiken. Ik ben streng, maar rechtvaardig en Ik ben mild en barmhartig voor alle mensen.

Hemels Brood 1466

Verdriet, om wat hebben de meeste mensen verdriet. Om iets wat pijn doet, lichamelijk pijn doet of geestelijk. Maar vaak heeft die pijn te maken met iets wat diegene wil of niet wil en wat hij niet krijgt of hem niet lukt. Er zijn veel misstanden in de wereld, maar er is ook veel afdwaling van liefde en wie kan met zijn hand op het hart beweren dat hij nergens is afgedwaald van ware liefde, dat hij nergens ooit boos of teleurgesteld is geweest, nooit ongeduldig of vol verwijt is geweest, niemand ooit iets kwalijk genomen heeft, niets voor zichzelf genomen heeft, altijd volkomen eerlijk geweest is en vol van vergeving voor anderen, die hem tekort deden?

Wel  zolang dat zo is, maak je zeker nog deel uit van het aardse onvolkomene en daarmee gepaard gaat pijn. Maar ook al is er iemand die dat alles al overwonnen heeft, oprecht al zijn medemensen liefheeft, nooit iemand een verwijt maakt, geduldig en vergevend is, nooit boos of teleurgesteld, kortom volmaakt in ware liefde, dan nog zou die mens levend op aarde ook deel uitmaken van alle gebeurtenissen op die aarde. Deel uitmaken van wat alle mensen met elkaar zijn en beleven. Alleen pijn, pijn zou die mens voor zichzelf niet meer hebben, want de volkomen liefde lost al die pijn op.

Als het je  niet lukt om de wereld te verbeteren, zou het dan een idee zijn je er op toe te leggen in die volle ware liefde te komen? Niet om de pijn kwijt te raken, maar om de samenleving te helpen, om de ander te helpen!

Hemels Brood 1467

Wanneer komt aan dat alles wat geen liefde is een einde? Hoelang gaat dat alles nog door, is er dan geen einde aan? Ja, dat alles heeft een einde en dat eind komt zeker. Maar niet eerder dan dat alle mensen zich er van losgemaakt hebben en in ware liefde kunnen blijven. Niet eerder dan dat alle afdwaling is opgelost in ware liefde.

Daarvoor is de mens tijd gegeven, genoeg tijd. Genoeg tijd is precies zoveel tijd als nodig is. En deze tijd is afgemeten door Mij, niet door een mens. Een mens bepaalt de tijd naar andere maatstaven dan Ik. De mens bepaalt de tijd naar wat hij ermee wil verdienen, wil hebben. Zo moet iets binnen een door de mens bepaalde tijd gemaakt zijn. Anders heeft hij er geen winst meer aan en is het voor hem waardeloos, dan wil hij het niet meer hebben. Zo bepaalt de mens de tijd voor iets, naar wat hij denkt dat het hem kan opleveren. Alles wordt er zo op aangepast, dat iets zo snel mogelijk gemaakt kan worden. Of dat een ander tekort doet, speelt geen rol of iemand er teveel voor moet geven aan werk, wordt niet naar gekeken. Winst telt bij het vaststellen van tijd.

Maar bij Mij telt wat werkelijk mogelijk is en niet welke winst het Mij gaat geven. Bij Mij telt wat het de mens aan liefde, aan waar leven kan brengen en daar meet Ik tijd aan af. Heeft een mens 10 jaar nodig om tot liefde te komen of 20 of 100 het maakt niet uit, wat hij nodig heeft, is maat. Maar die maat kan vol geraken. Toch Ik geef allen een overlopende maat. Maar wie denkt, dat bij hem de maat niet vol kan raken, die vergist zich. Want waar tijd geen nut meer heeft, daar is de maat vol en de tijd op. Zie er op toe, dat je de jouw gegeven tijd naar liefde omzet, dan is de maat nooit vol en wordt tijd eeuwigheid.

Hemels Brood 1468

Innerlijke rust, waar vind je innerlijke rust? Bij Mij, in je hart bij Mij vind je innerlijke rust. Maar het lukt niet altijd bij Mij te komen in je hart, doordat weerstand tegen wat gebeurt je daarvan weerhoudt. Weerstand roept blokkade op. Niet dat je het altijd met de gebeurtenissen eens hoeft te zijn, want iemand die liegt of bedriegt, voor zichzelf neemt ten koste van anderen of ten koste van jou, doet daarmee het tegenovergestelde van liefde en dat hoef je niet als juist te zien, want dat is het niet.

Maar, het beste kun je aan Mij overlaten aan de situatie iets te doen en eerst bij Mij te komen om te zien wat jij er aan zou mogen doen. Soms is er inderdaad iets wat Ik je kan aanreiken om te doen, niet uit weerstand, boosheid, maar uit liefde. Dan zal Ik je eerst dat in liefde aanreiken en als je dat in liefde kunt doorgeven, is het goed. Maar vaker zie Ik, dat in je hart niet de rust en de liefde die nodig is om iets voor die ander te betekenen, aanwezig is. En dan kun je het beter loslaten en op Mij vertrouwen dat alles hoe dan ook voor iedereen goed komt. Ook al ziet het er niet steeds zo goed uit.

Maar hier op aarde is het een en het ander tot keuze voor de vrije mens aanwezig en niemand anders kan de vrije keus van de mens, als die geen liefde is, opvangen, dan Ik en omzetten in liefde, dan Ik. Aan jullie allen is het eenvoudig gegeven elkaar te verdragen en zelf zoveel mogelijk in liefde te blijven. Blijf dan in alle situaties eerst erbij jezelf in één liefde met Mij te brengen en alle weerstanden los te laten en wat gebeurt aan Mij over te dragen, zodat Mijn liefde alles kan opvangen en op zijn tijd in ware liefde oplossen.

Hemels Brood 1469

Geen mens is geschikt om al in Mijn liefde te zijn. Maar desalniettemin neem Ik ieder mens op in Mijn liefde. Niet omdat hij geschikt is neem Ik hem op, maar omdat Ik hem lief heb! Laat dit toch tot een ieder doordringen: Ik heb jullie mensen lief! Onbaatzuchtig lief! En met die liefde omring Ik jullie, vanuit die liefde help Ik jullie. Geef je toch helemaal aan Mijn liefde over en kom in de wijsheid van Mijn liefde, zodat alles zo goed mogelijk kan gaan verlopen. Want dat is wat Ik voor jullie zou willen bewerkstelligen, dat alles voor iedereen zo goed mogelijk verloopt. Hemels goed, niet werelds goed.

O ja, er is nog heel veel wat je als niet goed kunt aangeven en het is ook niet goed, het is geen liefde. Het is de vrije keus van de mens die niet in overeenstemming is met ware liefde. Maar ook dan werk Ik eraan alles goed te maken, alles terug te brengen in volkomen ware belangeloze liefde. Zodat alles en alle mensen die belangeloze liefde uit eigen vrije keus gaan leven en het enige ware leven in jullie mensen zijn getrouwe vorm krijgt.

Jullie vragen je, af hoelang nog? Maar het is jullie vrijheid die de oneindigheid vertraagt, dus zou dan niet Ik diegene moeten zijn die jullie vraagt, hoelang nog? Hoelang nog blijven jullie met je vrije keus Mij afwijzen, het beste, liefdevolste wat jullie hebben? Maar Mijn geduld is groot, Mijn liefde en wijsheid is eindeloos en eens zijn jullie allen daarin opgenomen, volmaakte liefde in een eigen bewust bestaan!

Hemels Brood 1470

Het kan voor iemand nog zo donker zijn, nog zo duister, het licht zal toch weer naar hem toekomen, de duisternis blijft niet, zij zal toch op zeker moment door het licht verdreven worden. Al is het nog zo duister voor iemand, alsof er geen mogelijkheden meer zijn, ze zijn er toch, maar in het duister worden zij niet zichtbaar, blijven zij verborgen. Door de afdwaling van liefde komt de duisternis, waardoor alles verloren lijkt, het goede niet meer zichtbaar is, maar niet zichtbaar wil nog niet zeggen, niet meer aanwezig. Alles blijft zoals het is als de zon onder is en de duisternis valt, verandert niet ineens de omgeving. Je ziet haar dan niet meer. Maar zodra de zon weer opkomt, kun je de omgeving weer zien en zij is dan niet veranderd, alles wat er stond, staat er nog.

Zo kan de mens in zijn geest, in zichzelf verduisterd raken, door zijn afdwaling van liefde en zo kan de mens vertwijfeld raken, door de gebeurtenissen die hij niet meer in de hand heeft. Maar wat de mens niet meer in de hand heeft, dat heb Ik toch nog altijd in de Hand. Ik houd eeuwig alle leven en alle welzijn in Mijn Hand en Mijn Hand blijft eeuwig aan het grote levensstuur voor alle mensen. In de duisternis is dat niet altijd zichtbaar, merkbaar. Maar duisternis is niets anders dan een tijdelijk onzichtbaar houden van wat er altijd nog is en eeuwig blijft. Het ware leven. Zodra de duisternis optrekt is alles in de ziel, in de geest weer helder en duidelijk en weet ieder mens dat Mijn liefde nooit weg is, nooit weg was en altijd eeuwig daar is en daar blijft. Daar  waar iedereen liefde nodig heeft, ook in de duisternis, zeker ook in de duisternis.

Hemels Brood 1471

Overdenk alle dingen en behoud het goede. Kijk naar je leven, kijk naar alles wat er in je leven om je heen allemaal gebeurt. Overdenk dat alles. Breng het in je hart bij Mij en beschouw dan wat wel en wat niet uit liefde is of kan zijn. Laat dat alles tot je doordringen en laat gaan wat geen liefde is. Laat gaan wat jezelf misschien niet naar liefde gedaan hebt of doet en laat gaan wat anderen niet naar liefde gedaan hebben of doen. Neem dat wat wel uit liefde voort is gekomen of voorkomt aan en wees er dankbaar voor. Maak je niet boos over al hetgeen geen liefde in zich draagt, wees niet teleurgesteld. Stel je alleen open om er van Mij liefde voor te ontvangen en in die liefde te helpen, die mens die niet uit liefde handelde, tot inzicht te brengen of zelf tot inzicht te komen. Neem jezelf niets kwalijk maar zet je in om je inzichten in  ware liefde te vergroten en dan daarmee ook anderen te helpen tot meer inzicht te komen.

Maar laat gaan wie dat niet wil, want dwang is geen liefde. Inzicht komt het best in vrijheid, dwang roept weerstand op. Laat diegene die niet wil aan Mij over en vertrouw erop dat het goed komt, in liefde goed komt. Je wilt wel al helemaal liefde zijn en toch dwaal je nog af. Door afdwaling komt ook herkenning in jezelf en in jezelf moet het juiste begrip groeien, het juiste begrip van liefde, wat dan in jezelf de volkomen basis wordt van je leven, niet omdat Ik het wil, maar omdat je het zelf begrepen hebt en wilt. Daarvan kun je van tijd tot tijd  afdwalen  maar daarmee kun je inzichten verwerven, die een eigen groei van ware liefde je geven, beter dan dat Ik je afdwalingen wegneem en je eigen groei daarmee belemmer. Blijf in contact met Mij in je hart en je zult ook je afdwalingen te bovenkomen op een manier die voor jou en alle mensen het beste is en met een resultaat, dat voor jou en alle mensen het meest gelukzaligmakend is.

Hemels Brood 1472

Geef niet op. Al is het soms nog zo moeilijk, geef niet op. Want juist in het aanhouden, het vasthouden, zit het rendement, het resultaat. Als je een trui gaat breien en je hebt na een half pand breien nog geen trui, dan geef je het ook niet op, omdat je weet dat je met zo’n stukje breien geen trui kunt hebben. Kijk, zo is het met alles. Als je iets wilt bereiken, is daar werk en tijd voor nodig. Alles heeft zijn eigen werk en tijd. En als je eerder stopt met breien dan de trui af is, zul je nooit een trui bereiken. Zo is het met alles.

Als je eerder met het werk stopt, dan je doel bereikt is, bereik je je doel niet. Geef daarom niet op, als je iets wilt bereiken. Denk niet dat als iets lang duurt, dat het dan niet meer te bereiken is. Blijf zoeken naar mogelijkheden en wat minstens  zo belangrijk is, blijf vertrouwen op Mij en blijf er op vertrouwen dat het je zal lukken. Geef niet op. Blijf aanhouden, houdt vol. Als je doel je belangrijk is, geef het dan niet op. Maar zorg wel voor de juiste levensinstelling, zorg wel voor een instelling uitgaande van waarheid, uitgaande van liefde, van vergeving aan de naaste, van geduld met anderen en met jezelf, van mededogen naar allen om je heen. Want het werk voor wat dan ook zal in zuiverheid, in waarheid, in liefde het snelst het beste resultaat opleveren. Alles naar verhouding. Dus een berg van 10 ton duurt langer om af te graven, dan een berg van 3 ton. Weet dat ook en verwacht dan niet dat dat even snel gaat.

Weet toch dat graven met de hand minder snel gaat dan met een graafmachine. Kijk, en zo gaat dat geestelijk ook, het ene inzicht zal sneller komen, dan het andere, omdat er meer mee gemoeid is. Wat er ook is, geef niet op, blijf vertrouwen dat het lukt, dat het op zijn tijd zeker lukt!

Hemels Brood 1473

Er zijn zoveel verschillende kanten van waaruit een mens zijn doen en laten kan beschouwen. Zo kan hij zijn ondernemen bezien vanuit zijn verstandelijk vermogen of vanuit zijn gevoel. Hij kan dan uitgaan van wat hij in zijn opvoeding geleerd heeft gekregen, vanuit die waarden en normen of vanuit zijn ervaring, die hij heeft opgedaan bij allerlei gebeurtenissen of door allerlei mensen – familie, vriend, niet-vriend of zelfs van vijanden. Dan kan hij zijn doen en laten ook nog bezien vanuit datgene wat hij graag wil, vanuit eigenbelang en genoegen of vanuit emoties. En uiteindelijk is er nog de mogelijkheid zijn leven te beschouwen vanuit Mij, vanuit ware liefde.

Wat gebeurt er bij al die verschillende uitgangspunten, van waaruit je je doen en laten kunt  beschouwen. Veelal word je heen en weer geslingerd tussen het één en het ander – dit heb je geleerd – dat zou je willen – hier zegt iemand dat je het best zo kunt handelen – daar zegt iemand, beter anders – je verstand beredeneert het zus en je gevoel zegt je zo en je eigen genoegens geven je nog een andere weg aan. Dan wordt het moeilijk kiezen.

Mag Ik je dan een voorstel doen? Mag Ik je dan aanraden je levenskeuzes maar op één manier te doen, namelijk naar liefde, ware liefde. Als je namelijk een weg wilt kiezen, die je altijd het meest optimale biedt, dan is dat de weg van de ware liefde. Ik weet dat dat soms helemaal niet zo lijkt te zijn en daarom vervallen zoveel mensen in keuzes die niets meer met ware liefde te maken hebben. Maar het is een schijnwereld waar je dan in terechtkomt en vroeg of laat komt dat tot uiting. Dan blijft er toch alleen nog de keuze voor ware liefde over, als je je leven weer in orde wilt krijgen.

Ieder mens heeft het vermogen in zich om de juiste keuze van leven te maken, maar vaak worden eerst nog zoveel keuzes gemaakt vanuit hetgeen iemand aan opvoeding gekregen heeft, vanuit wereldse opvattingen, vanuit verstandelijke vermogens, vanuit eigen verlangens naar roem, macht of geld. En vaak pas nadat het ergens tot de mens doordringt, dat er een andere keuze tot veel betere, veel mooiere resultaten leidt, omdat niets tot werkelijk innerlijke rust en vrede, tot werkelijke gelukzaligheid heeft geleid, pas dan laat de mens alles los wat geen liefde is en ontwaakt uit de dood, staat op en neemt het ware leven aan, kiest voor leven, waarlijk leven, ware liefde.

Hemels Brood 1474

Mij verheerlijken is toch wel iets anders dan zoals mensen denken dat verheerlijken is bedoeld. Want bij mensen is verheerlijken iemand op een voetstuk plaatsen, hem verheffen boven anderen, hem eer geven als iemand die meer is, meer kan dan zijn medemensen. Maar die de verheerlijking bedoel Ik niet, als Ik in de Bijbel aangeef verheerlijkt te willen worden. Ik Ben die Ik Ben en een dergelijke loze verheerlijking heb Ik niet nodig. Wat wordt er door Mij dan wel als verheerlijking bedoeld? Eigenlijk wordt met verheerlijking bedoeld, dat de mens tot inzicht komt van welk belang Ik voor zijn ware leven ben, dat de mens tot inzicht komt dat Ik zijn ware leven ben, Ik, liefde in ware wijsheid. De ware verheerlijking van Mij is,dat de mens zich verenigt in ware liefde met Mij, dat die vereniging in ware liefde met Mij, uit vrije keus zijn leven tot Mijn leven maakt. Mij als zijn leven in werkelijkheid aanneemt en, uit vrije keus, onvoorwaardelijk liefde leeft naar Mijn beeld en gelijkenis, dat is de ware verheerlijking van Mij, jullie Schepper en Vader, jullie enige levensgrond. Al het andere is geen ware verheerlijking.

Maar het begrip dat mensen hebben van verheerlijking is moeilijk los te laten zie Ik wel. Toch, zo’n verheerlijking is voor Mij lippen- verheerlijking wat de ware verheerlijking  in de weg staat. Laat het allemaal los en streef ernaar ware liefde te leven uit eigen vrije keus. Je kunt Mij niet méér verheerlijken, dan liefde zonder eigenbelang in volle ware wijsheid te leven. Dat is Mij verheerlijken uit vrije keus, ware liefde uit Mij te leven!

Hemels Brood 1475

Je kunt misschien de situaties die je niet aanstaan de rug toekeren, de mensen die je niet prettig vindt mijden, je werk opzeggen, maar je zijn uit Mij kun je niet opzeggen, je kunt doen alsof je niet uit Mij bent, je kunt Mij de de rug toekeren, maar je blijft uit Mij zijn, je blijft leven door Mij en dat verandert niet of je het nu wilt of niet, je blijft altijd deel van Mij uitmaken. Je kunt je ogen ervoor sluiten, maar stel je voor dat je op straat loopt en je wilt daar eigenlijk niet zijn dus je beslist je ogen te sluiten zodat je kunt doen alsof je niet op straat loopt, maar je loopt er wel, dan loop je het risico ergens onprettig tegenaan te lopen of erger nog, door een auto overreden te worden.

Je doet er dus beter aan je ogen open te houden en dat weet je, daarom houd je ze ook open, zo dom ben je niet om met gesloten ogen op straat te lopen. Maar waarom sluit je dan wel je ogen voor Mij, voor Mijn aanwezigheid, voor dingen die in je leven gebeuren en je iets te zeggen hebben? Want als je daar je ogen voor sluit, loop je ook risico om ergens tegenaan te lopen, om ergens onder terecht te komen. Je kijkt waar je loopt in je natuurlijke leven, maar je doet er ook goed aan eens te kijken waar jij gaat in het geestelijke leven. Sluit daar je ogen ook niet want dat zicht is zeker zo belangrijk voor je leven. Of wil je niet weten welke kant je uitgaat?

Neem je leven in eigen hand, sluit je ogen niet maar open ze voor de werkelijkheid. Sluit je ogen niet voor Mij, neem Mijn aanwezigheid aan en zie Mijn hulp die er altijd is, ook al zie je Mij niet staan. Al keer je Mij de rug toe, Ik blijf naar jou gekeerd, vol liefde. Je bent deel van Mij en dat zal altijd zo zijn.

Hemels Brood 1476

Je leven is als een blanco bladzijde, jij maakt de keuzes en naargelang die keuzes, vult zich de bladzijde. Naargelang die keuzes vormen zich de gebeurtenissen. Elk onderdeel van je leven heeft steeds opnieuw te maken met de keuzes die jij maakt. Maar dan bedoel Ik niet alleen de keuzes in wereldse zin, die van wat je vandaag wel of niet gaat doen, met wie je wel of niet omgaat, waar je wel of niet heengaat, Ik bedoel dan veel eerder de keuzes van wel of geen liefde, de keuzes van wel of niet boos worden, wel of niet tevreden zijn, wel of niet vergeven, wel of niet verdragen, enzovoorts.

Want die keuzes liggen ten grondslag aan al je levensuitingen, waar je ook gaat of staat, wat je ook doet. En die lege, die blanco bladzijde, is je vrijheid om te kiezen. Dan kun je wel zeggen, welke vrijheid heb ik, ik word verwacht hier of daar aan mee te doen, ik ben verplicht om belasting te betalen, ik moet altijd dit of dat, enzovoorts. Ja, daar heb je gelijk in, maar dan nog heb je de vrijheid daar een intentie bij te hebben, een innerlijke beleving bij te hebben, vrede mee te hebben of niet, geduldig te zijn of niet, te vergeven of niet. Wat je ook aan wie of wat voor wijze verplicht bent, je blijft altijd de vrije keus hebben alles wat er is en gebeurt in liefde te plaatsen.

Dat is je blanco bladzijde, dat is je vrijheid van leven, dwars door alle dwang, moeten, willen, enz. heen. En zo is er ook altijd Mijn liefde, dwars door alles heen. Ben je even de weg kwijt, is je blanco bladzijde helemaal vol geraakt, zie je het even niet meer zo helder allemaal en weet je in alle vrijheid door zoveel gebeurtenissen niet meer wat te kiezen, dan kun je nog altijd naar Mij komen, Ik veeg je bladzijde weer schoon tot een blanco bladzijde, dat is, Ik breng je weer terug bij jezelf, laat je weer tot rust komen, breng je weer tot ware liefde, tot dat wat ware liefde is en geef je de moed om verder te gaan. Verder te gaan in een wereld die egoïstisch is, zonder dat jij egoïstisch hoeft te zijn, een wereld die vol leugen is, zonder dat jij in leugens hoeft te vervallen, in een wereld die opjaagt zonder dat jij hoeft te jagen, niet jezelf en niet anderen. Ik laat je dan zien, hoe je rustig jezelf kunt blijven temidden van alle werelds rumoer. Zodat je levensblad  steeds opnieuw blanco is en jij de vrije keus behoudt!

Hemels Brood 1477

Veel mensen denken dat is zij door de vele zonden die ze doen, door de afdwalingen van liefde, niet bij Mij mogen komen, dat zij voor Mij te min zouden zijn. Maar niets is minder waar. Kom toch ook juist dan bij Mij, open toch ook juist dan je hart voor Mij. Laat Mij je toch ook juist dan helpen, met je praten! Ga dan niet juist een omweg maken, omdat Ik te Heilig voor je ben. Ja Ik ben Heilig, werkelijk God almachtig. Maar in Mijn almacht ben Ik ook totale liefde en in Mijn almacht ben Ik ook nederigheid, geduld, verdraagzaamheid, vergeving. In Mijn almacht heb Ik begrip en sta Ik ten dienste van jullie mensen.

Juist degenen die afdwalen, die afgedwaald zijn, juist hen wil Ik graag helpen. Juist hen wil Ik meer inzicht geven in de juiste vormen van liefde en waar zij precies zijn afgedwaald van ware liefde. Juist diegenen wil Ik inzicht geven en kracht om van hun afdwalingen terug te komen. En waar is dan de beste plaats en de beste manier voor Mij om dat aan jullie te doen dan in het hart, in contact met Mij in het hart. Kom dan juist rechtstreeks naar Mij in je hart, laat niets of niemand daartussen komen, kom oprecht gemeend in je hart bij Mij en Ik ben daar in alle liefde.

Mijn Heiligheid blijft, maar daarvoor hoef je niet bij Mij weg te blijven. Juist door die Heiligheid ben Ik volmaakte liefde in wijsheid en juist dat is goed. Daar hoef jij je geen zorg om te maken. Ik kan daar goed mee omgaan en ondanks Mijn Heiligheid en jouw afdwalingen van liefde, kan Ik je toch heel goed ontmoeten, liefst in je eigen hart, waar niets en niemand tussen ons kan komen. Kom in Mijn genade, verbind je met Mij in je hart, leg Mij in gedachten alles voor wat je maar wilt en luister dan in jezelf wat er bij je opkomt. Doe dat steeds opnieuw en Ik zal je verrijken met nieuwe inzichten, die je tot liefde zullen vernieuwen.

Laat Mijn Heiligheid aan Mij en laat je afdwalingen niet juist tussen ons komen, Ik wil je graag ontmoeten, wat je afdwaling ook is. Kom, als je wilt, oprecht wilt, dan kom!

Hemels Brood 1478

Toen jezelf nog niets wist, niets was, kende Ik je al. Elke cel, elke molecuul, elk deeltje van jou ken Ik van oorsprong aan. Zo ken Ik elk kleinste deeltje tot het grootste deeltje van de hele Schepping, want Ik ben de Schepper van alles en Ik ken en doorzie alles van de hele Schepping, Ik ken en doorzie alle mensen, Ik ken en doorzie ook jou helemaal. Wees daarvoor niet bang, want alhoewel Ik alles van je zie en alles van je weet, zal Ik daarvan geen misbruik maken. Integendeel, je kunt op Mij vertrouwen, je kunt vertrouwen dat Ik je juist help, dat Ik er voor je ben en alleen datgene voor je bewerkstellig, wat je ten goede komt en je vrije wil niet belemmert.

Maar, Ik weet ook, wat je verlangt, wat je voor jezelf verlangt en wat je afdwaling van liefde is. En Ik zie ook, dat je je daarvan niet steeds bewust bent, of dat wel weet maar nog niet instaat bent om dat te weerstaan. Soms praat je het voor jezelf goed, soms stop je het ver weg en soms laat je het gewoon maar gaan. Ja, dat alles zie en weet Ik. Natuurlijk heeft al je doen en laten gevolg. Soms gebeuren er dan ook niet zo’n fijne dingen. Ook dat zie en weet Ik. Hoewel Ik het niet van je wegneem, heb Ik je toch lief en dat geldt voor alle mensen. Maar vaak kunnen mensen dat niet begrijpen, dat Ik hen laat lijden en toch hen liefheb en het lijden dan in Mijn liefde voor hen niet wegneem. Maar weet dan van nu af aan, dat het eerder liefde is om dat lijden te laten gebeuren dan dat het liefde is om het weg te nemen. Wel zorg Ik ervoor dat geen lijden voor wie ook te zwaar wordt. Maar de onprettige gebeurtenissen die pijn veroorzaken neem Ik vaak niet weg, uit liefde. Want, het is voor jou, voor jouw ziel belangrijk, om tot ware liefde te komen uit eigen vrije wil en daarom is het ook belangrijk dat je wat uit vrije wil ontstaat meemaakt in een bewust ervaren.

Nu heb je in je leven ook te maken met eigengericht en zonder liefde handelen van andere mensen en dat heeft ook onprettige gevolgen voor mensen om hen heen, bijvoorbeeld ook weleens voor jou. Ja, ook dat zie Ik allemaal en Ik weet welk een egoïsme daaraan ten grondslag ligt. Geloof Me, ook die mens heb Ik net als jou, innig lief en ook die mens zal in liefde van Mij zijn lering-pijn te dragen krijgen. Dat alles, niet zoals de mens het zich voorstelt, zoals jij het je voorstelt, maar zoals Ik het het beste acht zonder de vrije wil van welke mens ook te belemmeren en ten goede komend aan alle mensen. Ja, de gevolgen van jullie daden zijn zo geordend, dat je er van kunt groeien in waar besef van ware liefde, dat je ervan kunt leren, tot verbeterd inzicht kunt komen, als je wilt, als je je eigen invullingen opzij weet te zetten en op Mij kunt vertrouwen. Kun je dat nog niet, dan zal Ik er toch altijd zijn, soms op de achtergrond, als dat voor de groei van jou ziel belangrijk is, maar vaker voelbaar, merkbaar “naast” je, als dat voor je ziel ook goed is.

Angst is, als het niet voor even een signaal voor naderend gevaar is, een slechte raadgever. De overtuiging en het vertrouwen dat Ik er altijd ben en altijd voor je zorg, of je Mij nu wel of niet bemerkt, of het nu wel of niet goed met je gaat, dat houdt je sterk en brengt je uiteindelijk toch heel, heel dicht bij Mij. Ik heb je lief, oneindig lief en duisternis is daar niet! Of je nu wel of niet door duisternis overvallen bent, het is slechts de wereld, het is slechts schijn, want heus waar Mijn liefde blijft er altijd voor jou, altijd!

Hemels Brood 1479

Geen woorden maar daden heb je nodig om het Evangelie waar te maken, om liefde waar te maken, om je leven waar te maken. Goede daden, wel te verstaan, die uit liefde voortkomen. Daarmee wil Ik niet zeggen dat geen woorden nodig zijn. Want goede woorden kunnen aanzet zijn tot goede daden. Daarom zijn goede woorden zeker ook nodig en gewenst. Maar voor wie geneigd is in goede woorden te blijven steken, steeds opnieuw naar de goede woorden te luisteren of te lezen of zelfs steeds de goede woorden te spreken, maar daarbij niet komt tot de goede daden, die doet als iemand die steeds zegt in dit kopje doe lk iets om te drinken en op dit bordje komt iets om te eten en dat herhaalt hij keer op keer en nooit doet hij werkelijk iets in het kopje of legt iets op het bordje.

Zo kan de mens 1001 rituelen wel doen met woorden en bepaalde handelingen en toch zelden of nooit tot goede daden komen, wel het blijft dan als een lege huls zonder werkelijkheid, zonder inhoud. Het ware leven is de inhoud die jij eraan geeft en het is dan eerst waar leven, als die inhoud daden van liefde zijn. In liefde dienstbaar aan elkaar, maar dat is dan niet uit plicht of dwang. Iedereen heeft de vrije keus en dit is dan ook een advies en geen oproep tot plicht of dwang. Maar wie het ware leven wil, die kan hier zijn voordeel meedoen. Alhoewel liefde geen voordeel nastreeft, begrijp dat goed en handel als je wilt daarnaar, naar ware liefde.

Hemels Brood 1480

Ga je weg in eenzaamheid, wil niet zeggen zonder mensen om je heen. Met eenzaamheid bedoel Ik dan, zonder dat je je laat beïnvloeden door andere mensen, zonder dat je van anderen aanneemt wat zij denken en vinden. Het is bedoeld dat jij zelf tot liefdevol handelen komt uit eigen keus, los van wat mensen om je heen willen of zeggen. En dat kan eenzaam voelen, alhoewel je weet dat Ik er altijd ben en ook altijd bij je ben, of je dat nu voelt of niet voelt.

Alle mensen die om je heen zijn, al zijn het er nog zoveel, kunnen het gevoel van eenzaamheid wat je hebt van tijd tot tijd niet wegnemen, omdat je bedoelt bent zelf je keuzes te maken. Maar, die individualiteit die jullie hebben en die door velen misbruikt wordt, om voor zichzelf te kiezen, voor zichzelf te vergaren, is evengoed in een verbondenheid met elkaar, en met Mij gezet. Een verbondenheid die eerst pas tot uiting komt, als je je naar ware liefde richt. En dan hoeft het nog niet die totale ware liefde in één keer helemaal te zijn, om die verbondenheid te voelen. Je bent lerend en dat mag dan met vallen en opstaan zijn. Accepteer daarin de eenzaamheid van het zelf zijn, alvorens je komt in de verbondenheid van ware liefde. Want vrijheid van keuze is nodig om van je vrije bestaan bewust te zijn en daar hangt dat alles mee samen. Voor jou en voor allen. Maar Mijn liefde draagt dan toch eeuwig alles, alle mensen en ook jou!

Hemels Brood 1481

Waar je ook gaat of staat, is het bij leven of dood en nieuw leven, Ik ben er, Ik ben met je en wie met Mij gaat, zal waar dan ook, wanneer dan ook, hoe dan ook gelukkig zijn, zich gelukkig voelen en blij zijn te leven, in dit leven, ondanks alle afdwalingen van liefde, blij zijn te leven, in een leven na dit leven, alhoewel daar nu nog geen zicht op is. Wie het ware leven in zich voelt, die voelt ook al iets van de gelukzaligheid die dit ware leven biedt, die voelt blijdschap in zich opkomen, ondanks de wereldse afdwalingen om hem heen. Want dat al is op uiterlijk en buiten de mens gericht, maar het ware leven is in de mens, innerlijk gericht en komt uit de ware bron in jezelf, de ware bron van liefde, die in iedereen is en door iedereen in zichzelf kan worden aangesproken, zonder tussenpersoon, rechtstreeks.

Hoe zou een mens kunnen leven als hij niet in direct contact met Mij stond, aangezien alleen Ik de mens van waar leven voorzie, de enige bron van leven ben, de enige ware bron van leven. Dan moet toch wel iedereen met Mij direct in verbinding staan! Ja, en die verbinding maakt dan ook mogelijk direct met Mij, jullie Schepper in Jezus Christus, contact te hebben. Niemand hoeft een omweg te maken, iedereen is welkom bij Mij, iedereen is welkom zich in zichzelf, in zijn oprechtheid, tot Mij te wenden en met Mij in contact te komen, direct contact, zonder tussenpersoon.

Dit geldt voor alle mensen, dus ook voor jou, die misschien denkt Mij niet waardig te zijn. In alle oprechtheid ben je Mij waardig, nu en altijd. Kom dan maar in jezelf bij Mij en Ik zal je de antwoorden in je leggen, vertrouw daar maar op, durf Mij aan te spreken en open daarmee je contact met Mij, heel eenvoudig, zonder poespas, zonder rituelen, van mens tot mens, want in Jezus Christus ben Ik mens, volmaakt mens, dat wel, zonder afdwalingen van liefde ben Ik Jezus Christus, de volmaakte mens. Kom bij Mij in Jezus Christus, in je hart en Ik zal daar ook zijn en je antwoorden in je oprechtheid. Nu en altijd.

Hemels Brood 1482

Er is de wereldse kant en er is de hemelse kant en er is de mens die daar tussen kan kiezen. Maar meestal vermengt zich bij de mens zijn hang naar het wereldse en zijn besef van het hemels zodanig dat het voor hem niet meer helder is, wat nu werelds en wat nu eigenlijk hemels is. Dat alles in verband staat met wel of geen liefde geven aan de naaste en wel of niet liefde aannemen van Mij, je Schepper, is wel zo ongeveer doorgedrongen tot de gelovige mensen. Maar waar zij zelf staan, wat precies hun waarheid en Mijn waarheid, hun besef van zichzelf en hun besef van Mij is, dat is nog niet helder voor hen. Daar is het moeilijk voor de mens, onderscheid te maken tussen al zijn handelen, wat wel en al zijn handelen wat geen liefde voor de naaste, voor Mij is.

Daarvoor kan wel iedereen bij Mij komen. Niet dat Ik dan wel even zal zeggen: dit is wel en dat is geen liefde, en: handel maar zo, dan handel je naar liefde en ben Ik tevreden. Het gaat er niet om om Mij tevreden te stellen. Het gaat er om, in jezelf heel duidelijk het onderscheid te gaan kennen tussen wat je wel en wat je niet uit liefde doet en wat werelds is en wat hemels is. Het gaat er dan om dat je in jezelf tot het juiste besef, tot de juiste inzichten in liefde komt en niet dat je doet wat Ik je zeg, zonder dat je dat uit eigen begrip en besef doet en weet.

Want dan ben je als een robot, je doet het wel naar ware en juiste aanwijzingen, maar de bedoeling is dat je het naar eigen inzichten en begrip juist en naar ware liefde gaat doen. Daarom ga Ik niet steeds je voorkouwen wat je doen moet en laten moet en wat wel goed is en wat niet. Wel kan Ik je in jezelf helpen tot onderscheid te komen, tot besef te komen van wat hemels is en van wat werelds is. Als je dan tot dat onderscheid, tot dat besef gekomen bent, dan is nog de keuze aan jou. Maar wie kiest dan nog voor het wereldse?

Hemels Brood 1483

Kun je je voorstellen, niets te willen, helemaal niets en nergens toe gedreven te voelen, nergens toe gedreven te worden, alles is je goed en je laat dan alles over, over aan Mij? Kijk, het is wel juist om je leven in Mijn hand te leggen, te weten dat Ik daar ben en je steun en help. Maar helemaal niets te willen is niet precies wat Ik dan bedoel, want dan kun je wel op een stoel gaan zitten of handelen gelijk een automaat.

Meer is het bedoeld, dat je je wil alleen die van liefde laat zijn, zoals Mijn wil alleen liefde is. Want daarmee breng je jouw wil overeen met Mijn wil en daarmee zet je al het Goddelijke in werking. Met je leven in Mijn hand leggen, wordt ook niet bedoeld als een automaat handelen naar Mijn Woord en jezelf uitschakelen. Bedoeld wordt, er op vertrouwen, dat Ik alles zo geregeld heb, in de juiste ordening geplaatst heb, dat het allemaal naar Mijn ware wijze wil van liefde goed komt, op de daarvoor bestemde tijd en dat je er op vertrouwt, dat je handelen door Mijn liefde wordt opgevangen. Het wil niet zeggen: leef maar raak, Ik maak het allemaal wel in orde.

Ik maak het in orde, maar dat neemt niet weg dat de keuzes die een mens maakt een effect op zijn leven heeft. Daarom leg Ik steeds opnieuw, aan wie wil, uit hoe dit en hoe dat bedoeld is. Daarmee rekening houdend met het vermogen van de mens. Dus voor de één moet Ik het anders aanreiken, dan voor de ander, om begrepen te worden. De één heeft aan 3 woorden genoeg om te begrijpen, de ander heeft aan 60.000 woorden nog niet genoeg.

Maar niet alleen het woorden, vaker met gebeurtenissen help Ik de mens te gaan begrijpen en woorden, gesprekken, enzovoorts, ondersteunen zonodig en zo mogelijk de mens om tot waar inzicht te komen. Wie het wil begrijpen, die zal het begrijpen!

Hemels Brood 1484

Moeilijke momenten in je leven, zijn momenten waarop veel te leren is. Het zijn momenten waarop er ook veel van je gevraagd wordt. Maar je staat er nooit alleen voor, hoe eenzaam je je misschien voelt, Ik ben er toch altijd en help je. Weliswaar vaak op de achtergrond en rekening houdend met je vrije wil. Daardoor lijkt het weleens dat je er alleen voor staat, maar dat is maar schijn, want Ik ben er altijd. En weet je, als alle moeilijkheden voorbij zijn en de zon in je leven weer volop schijnt, je weer blij bent, dat alles toch weer goed is gekomen, ook dan ben Ik nog steeds bij je en ook in de vreugde ben Ik er om je vreugde te delen.

Maar vaak vergeten mensen Mij juist als het in hun leven goed gaat, als zij krijgen wat ze willen. Vaak denken ze dan, dat zij dat zelf bewerkstelligd hebben en vergeten Mij of vinden Mij gewoon niet nodig, het gaat toch allemaal goed? Ja, maar ook dan ben Ik op de achtergrond aanwezig. Niemand zou een stap op aarde verzetten als Ik hem niet die mogelijkheid geef. En juist dat wordt door veel mensen niet begrepen, niet bemerkt.

Hoe is dat met jou? Roep je Mij als het moeilijk gaat of denk je dat Ik je dan juist alleen laat? En hoe is dat met jou, ben je blij met Mij als het je goed gaat of denk je Mij dan niet nodig te hebben? Weet je, het is niet om Mij dat Ik je dat vraag, niet om je schuldig te doen voelen, maar voor jezelf. Want wie in waarheid leeft, dus in de voor- en in tegenspoed met Mij, die zal zich veel zekerder voelen van de juiste weg om te gaan, zowel als het heel gemakkelijk gaat als wanneer het moeilijk gaat. Terwijl diegenen die denken hun eigen weg te moeten gaan, vaak vertwijfeld raken als het wat moeilijker wordt, terwijl Ik er dan toch ook ben en hen in alles ondersteun.

Als je dat weet en daar op vertrouwt, zul je je in moeilijke tijden toch gedragen weten door Mij en in dat vertrouwen steeds de juiste oplossing zien en naar handelen. Diegene blijft gemakkelijker innerlijk rustig, welke storm in zijn leven ook woedt. Zie eens bij jezelf, heb je Mij innerlijk ook naar ware liefde aangenomen?!

Hemels Brood 1485

Welk mens wil niet geholpen worden, als hij in nood is, werkelijke nood? Ieder mens wil dan echt geholpen worden. Maar niet iedereen wil door Mij geholpen worden. Zo heeft het  ook niet veel effect, als je over Mij spreekt tegen die mensen. Het verbaast je wellicht dat niet iedereen door Mij geholpen wil worden. Maar je vergeet dan, dat niet iedereen Mij op de juiste manier kent, dat er veel mensen zijn die een vertekend beeld van Mij hebben.

Weet je, ook jouw beeld van Mij is nog niet helemaal juist. Je bent op weg, maar net zo goed als je nog afdwalingen van liefde hebt, net zo heb je ook nog niet een geheel juist en volkomen beeld van Mij. Daarom is het goed om voorzichtig te zijn met wat je zegt tegen diegene die niet met Mij te doen willen hebben. Het zou goed zijn om eerst eens te luisteren naar hen, naar hun levensvisie, hun beeld van het leven en hun beeld van Mij. Misschien geloven ze helemaal niet in Mijn bestaan. Hoe zien zij dan hun bestaan en van waaruit denken zij dan dat hun leven vorm krijgt?

Als dat zonder Mij is, dan kun je je geloof in Mij beter niet aan hen gaan opdringen. Bid dan in jezelf naar Mij, opdat Ik je innerlijk helderheid geef over wat wel en wat niet te zeggen,. over wat wel en wat niet te doen. Geef de ander de ruimte en overweldig hem niet, wijs hem niet af, heb begrip en geef ruimte, zoals Ik hem begrip en ruimte geef, in grote liefde.

Hemels Brood 1486

Wanneer je de vijand wilt buiten houden, bouw je een vesting met een dikke muur er om heen. Zo werd dat door de eeuwen heen gedaan. Maar zo’n muur bleek toch niet altijd afdoende te zijn, de vijand kwam er toch nog wel eens doorheen. Nu zijn er mensen die bouwen een muur in zichzelf en houden daarmee Mij tegen, terwijl in hun binnenste de vijand zich binnen de muren bevindt. En daar huishoudt, door allerlei gedachten die niets met Mijn liefde te maken hebben. Allerlei angsten en pijnen worden achter die dikke muren vastgehouden, gekoesterd. Niemand mag er aan komen, de pijn en de angst zijn veilig weggeborgen. Maar zo veilig is dat niet, want in die angsten en pijnen zit juist ook de tegenkant van liefde, die dan binnen die dikke muren wordt gehouden. En die zal er alles aan doen om je te laten geloven dat je die muren nodig hebt en moet laten staan. Die zal je doen geloven dat het alleen nog erger wordt als je de muur afbreekt, want daar buiten is de vijand. Nee, zo is het niet, juist daarbinnen, juist binnen die muren heb je de vijand opgesloten en die wil daar in zijn kleine koninkrijkje wel graag blijven. De angst en pijn zijn zijn leven, dat wil hij niet opgeven. Geloof hem maar liever niet. Hoe dik je muren ook zijn, Ik kom er wel doorheen en verdrijf de angst en de pijn.

Maar de tegenkant van liefde, de ware vijand van vrede, die je juist binnen de muren gevangen houdt, zal zich verzetten en je angst en je pijn aanwakkeren, omdat hij graag binnen die muren beschermd blijft voor Mij. Maar, Ik laat Mij niet tegenhouden door die dikke muren en Ik kom toch bij je in je hart, door deze of gene gebeurtenis, door iets wat je hoort of leest. Maar nooit zal Ik Mij op doordringen, nooit zal Ik je vrije wil belemmeren. Dus, als Ik door de muur bij je binnenkom en je wilt Mij niet, dan stap Ik weer door de muur weg.

De muur laat Ik wel staan, want het is jouw keus. Maar, wil je die muur eens afbreken, helemaal echt afbreken, dan zal Ik je daarbij zeker helpen, als je dat wilt. Denk niet dat die muur je bescherming is, want het tegendeel is waar. Die muur is van de vijand en houdt liefde tegen die anders bij je binnen zou komen. Begrijp je Me? Durf dan bij Mij te komen en durf de vijand samen met Mij te trotseren. Hij is niet buiten je muren, maar juist er binnen en hij houdt je in angst en pijn achter je muur verborgen.

Maar als jij wilt, breken we je muur weg en kom dan met Mij in het vrije veld, waar liefde bloeit door de mooiste bloemen en de lucht helder en fris is, waar de zon van waarheid en liefde je verwarmt, innerlijk verwarmt en je tot leven brengt, tot waarlijk leven! Kom in Mijn armen, Ik wacht!

Hemels Brood 1487

Weet wat je zegt als je met anderen over Mij spreekt. Want al te gemakkelijk is er iets gezegd wat de ander in verwarring kan brengen. Wat voor jou heel logisch is en waar, wat je in jezelf ervaren hebt als juist en Mijn liefde, dat wil nog niet zeggen dat anderen dat al net zo kunnen ervaren en al net zo kunnen begrijpen. Er is nog zoveel afdwaling van waar leven waardoor ook nog veel niet juist begrepen kan worden. En ook bij jou is dat wat je juist en goed begrijpt nog vermengd met gebrekkig zicht en blindheid.

Maar, wat je in je voelt dat Ik je aangeef, dat kun je zeggen, daarover kun je praten, als je je door Mij gesteund voelt is het goed. Maar vaker is dat wat je in jezelf van Mij voelt nog niet geschikt om aan willekeurig welk mens te vertellen. Dan is het genoeg als jij voor jezelf weet hoe het eigenlijk in elkaar zit, maar je hoeft er anderen niet op aan te spreken. Laat een ieder vrij zijn keuzes maken. En al zie je wel dat die keuzes niet helemaal overeenkomen met hetgeen jij van binnenuit wel zeker van Mij weet, dat wil nog niet zeggen dat die mens dat al kan bevatten en dat jij hem dat zou moeten uitleggen.

 Pas als iemand rijp is voor het ware leven, kan hem het ware leven worden voorgehouden. Stapje voor stapje gaat dat, niet in één keer. Zie je, bij jou is dat ook stapje voor stapje gegaan. En nog gaat dat zo, ook al heb je misschien meer stappen gedaan, laat die ander maar in  zijn eigen tempo gaan, dan komt het toch ook allemaal goed!

Hemels Brood 1488

Ga niet met je medemens in discussie om je gelijk te krijgen. Ook al heb je gelijk, onomstotelijk gelijk. Laat niet die drang om dat over te brengen op de ander je beheersen. Want dan gaat het een vorm van dwang krijgen en daarmee drijf je die ander juist weg van wat waar is, maar hij nog niet kan zien. Dan is spreken uit eigen overtuiging niet juist. Spreek alleen als het uit Mijn overtuiging is en als het niet is om je gelijk te krijgen, maar om de ander te helpen.

Laat het los als de ander het niet oppakt, niet beamen kan en zijn eigen mening blijft vasthouden. Dan is het nog niet de tijd, dan mag hij nog aan zijn opvattingen vasthouden en op een ander moment zal hem nogmaals de waarheid worden voorgehouden. Het gaat er dus niet om dat je de ander meekrijgt naar de waarheid, koste wat het kost, want iedereen heeft zijn vrijheid en zijn tijd om tot waar leven te komen, van Mij gekregen, daar verandert geen mens iets aan. Beter kijk je goed bij jezelf en ga je geen discussie aan,  om je gelijk op te eisen bij de ander. Met geduld en rust mag je proberen in liefde te ander te helpen tot verbeterde levensinzichten te komen, als je dat in jezelf vanuit Mij zo voelt. Maar zie er op toe, dat het geen persoonlijk eigen streven is om in je gelijk erkend te worden. Zie er op toe dat je in verbinding blijft met Mij, met Mijn liefde. Dan weet je ook wanneer te spreken en wanneer te zwijgen.