Hemels Brood 1427 t/m 1457

Hemels Brood 1427

Opgekropte woede is een opeenstapeling van eigenwillen en een niet overlaten aan Mij en vertrouwen op Mij. Hoe verkeerd er ook door anderen gehandeld wordt, laat je liever niet verleiden tot woede, kom liever direct in je hart bij Mij en vertrouw op Mij. Vul niet in hoe je denkt dat Ik zal helpen of zou moeten helpen. Vertrouw alleen maar, wees diep overtuigd van Mijn hulp, verwacht Mijn hulp zonder die in te vullen, zonder te willen weten hoe Mijn hulp zal zijn. Denk vooral niet dat er niets aan te doen is, blijf positief over een goede afloop. Maar vul daarvoor ook geen tijd in. Denk niet dat Mijn hulp er ook direct op dat moment zichtbaar is. Soms is het wel zo, vaker ook niet. Dat wil niet zeggen dat Mijn hulp er niet al is, maar zij is nog niet zichtbaar en soms wordt zij ook niet zichtbaar.

Blijf te allen tijde vertrouwen op Mij. Ook al lijkt het allemaal niets uit te halen. Je mag gerust ook niet op Mij vertrouwen, het is geen dwang die Ik je wil opleggen. Het is zo dat het blijven vertrouwen je beschermt voor het negatieve, beschermt voor het onaangename, beschermt voor machteloosheid. Mijn steun krijg je altijd, alleen als je niet in het vaste vertrouwen blijft, op een andere manier. Je zet jezelf dan als het ware dicht voor de doorstroming van Mijn liefde, die er hoe dan ook altijd is. Zie het dan als een advies, niet als een dwang. De keus is aan jou, blijf je op Mij vertrouwen, waarmee je beschermd bent voor de onaangename gevoelens die met het niet vertrouwen samengaan, of laat je de twijfel toe wat je kwetsbaar maakt? Hoe dan ook, Mijn liefde omringt je evengoed.

Hemels Brood 1428

Het zou voor Mij gemakkelijk zijn om ieder mens tot liefde te brengen. Maar dan zou ook tegelijk ieder mens zijn zelfstandig bewustzijn verliezen. Er zou een geweldige eenheid in Mij zijn, maar zonder dat ieder mens zichzelf en die liefde dan ook bewust is. De mens zou zijn als de dieren en, zonder het persoonlijk individuele besef van bestaan, wel naar liefde handelen, maar nooit de enorme rijkdom, het enorme geluk wat met die liefde samengaat persoonlijk kunnen ervaren. Je kunt dat alleen persoonlijk, individueel ervaren als je een van jezelf bewust eigen bestaan hebt. Weliswaar dan in Mij en Ik in jou, in jullie allen, maar ook als zelfstandig voelend en wetend mens.

Daarom is het zo belangrijk dat je zelf tot de ware liefde komt, zelf de verleiding weerstaat, zelf tot deemoed komt, waardoor je de liefde krijgt. Want eigenlijk hoef je alleen tot deemoed te komen, in nederigheid Mijn liefde aan te nemen en het is al van jou. Je hoeft niet jezelf tot liefde te dwingen, dat lukt je toch niet. Want liefde gaat alleen met deemoed samen en nooit ook maar ergens met welke vorm of ietsie pietsie hoogmoed dan ook. Alleen de afdaling naar deemoed is het opklimmen naar liefde! En dan vloeit de liefde ook rijkelijk in je, je ten volle vullend met de grootste en diepste gelukzaligheid.

Ik weet dat alles makkelijker lijkt te zijn dan tot deemoed te komen in een wereld waar hoogmoed nauwelijks herkend wordt, waar hoogmoed als de normaalste levensinstelling gezien wordt en waar deemoed gezien wordt als minderwaardig en waar mensen dat ook koppelen aan minderwaardigheid. Dat dat nu juist ook hoogmoed in zich draagt beseffen zij niet. Maar het gaat niet om minderwaardigheid, het gaat om eerlijkheid, om waarheid, om ware deemoedigheid, de enige echte drager van volkomen liefde. Die liefde is het hoogste goed, hoezo dan minder waard in deemoed, in nederigheid? Het is een bekennen je niet uit jezelf te zijn maar uit Mij te zijn, het is een bekennen van waarheid en een inzien dat je zelf geen enkele kracht hebt, maar dat de kracht, die je wel degelijk hebt, er is door Mij en van Mij. En dan mag je die kracht inzetten voor ware pure liefde in alle eerlijkheid.

Dan heb je in deemoed de hoogste waarde bereikt, welke door de wereld niet gezien wordt, niet gezien kan worden. Omdat zij volkomen blind is in het licht zoals een mol blind is in het licht maar zijn weg in de duisternis toch vindt, door de antennes die ik hem gegeven heb. Wees dan liever geen mol meer, maar laat Mij je ogen openen in het licht van Mijn liefde, in de warmte van Mijn zon en je sterken in deemoed, als je wilt kiezen om tot volkomen leven, volkomen liefde, volkomen gelukzaligheid te komen.

Hemels Brood 1429

Dat heb ik verkeerd gedaan. Wie kan dat zo ruiterlijk en gemeend toegeven aan zijn medemens als die hem op een misser wijst? Weinig mensen, zeg Ik je kunnen dat. De meesten zullen van alles zeggen om zich er vanaf te brengen in een minderwaardig licht te komen staan. Want ruiterlijk toegeven en erkennen dat je een fout gemaakt hebt, is vernedering van aanzien en er zijn maar weinig mensen die dat aankunnen. En juist diegene, die ruiterlijk kan toegeven en erkennen iets niet juist te hebben gedaan, zal ervaren dat er geen vernedering is, maar een zuivering en een herstel, waarbij juist meer respect ontstaat voor de moed die iemand heeft, om toe te geven wat niet goed was en daardoor het gevolg te accepteren niet die waarde te hebben die hij had, hij heeft immers een misstap begaan en daarmee is hij in waarde voor de ander verminderd.

Kun jij toegeven, dat je iets niet geheel juist hebt gedaan, als dat zo is? Ook als de ander boos is en verwijten maakt? Want als iemand vriendelijk blijft en laat zien dat je hem evenveel waard blijft ondanks de misser, kun je nog wel tot erkenning komen, maar als diegene boos is en verwijten maakt, je bijvoorbeeld al om je handelen afwijst, dan is het veel moeilijker. Als er dan ook dingen beweerd worden die er niets mee te maken hebben, kan het nog weleens hoog oplopen en heel moeilijk zijn om je ongelijk te erkennen. Ga eens kijken bij jezelf en probeer dan je waarde niet samen te trekken met wat je niet goed doet. Want iedereen is hier nog lerend en dat brengt met zich mee, dat het dan eens door deze dan eens door gene niet helemaal juist gaat. Daar moeten jullie samen mee omgaan. En dat gaat makkelijker als je elkaar kunt erkennen dat dit of dat niet in orde was. Dan is het over, weg en weet je weer waar je aan toe bent. Daar kun je dan van je dwaling terugkomen in liefde en berouw tonen in plaats van je groot houden en daarmee je afdwaling nog versterken.

En mocht het eens zo zijn, dat je te goeder trouw gehandeld hebt, maar het wordt gezien als een verkeerd handelen en je kunt dat niet duidelijk maken, toon dan je spijt alsof je verkeerd gehandeld hebt en laat vrede weer tussen jullie zijn, dan heb je in liefde gehandeld om de ander en niet voor jezelf. Dan heb je naar de hoogste liefde gehandeld als je die ander niet kwalijk neemt dat hij je handelen, wat juist was als verkeerd ziet. Geef op die manier van Mijn liefde en ontvang Mijn liefde driedubbel terug om daarvan weer meer te kunnen uitdelen. Zegen zo allen die net als jij af en toe afdwalen en blijf Mij trouw, zodat Ik die zegen ook waar kan maken voor jou.

Hemels Brood 1430

De mensheid draaft door elkaar. Deze groep draaft hierheen een andere groep juist daarheen en allen draven door elkaar. Sommigen er helemaal van overtuigd dat zij het ware nastreven, maar ze zijn er nog ver van verwijderd en anderen zijn zoekend en weten niet dat ze er al heel dicht bij zijn. Weten dat niet, omdat ze niet durven, niet kijken, niet loslaten. Ze voelen wel iets, maar het natuurlijke heeft hen nog teveel vast en zij kunnen dat zichtbare nog niet loslaten voor het onzichtbare, wat pas zichtbaar wordt als het zichtbare wordt losgelaten.

Ook zijn er mensen die Mijn grote liefde voor alle mensen ontdekt hebben. Het zijn er niet veel en het is voor hen moeilijk om tussen het heen en weer gedraaf van hun medemensen, staande te houden wat zij ontdekt hebben. Steeds opnieuw wordt hun overtuiging van Mijn liefde voor alle mensen aangevochten, door allerlei gebeurtenissen, die met het oog van het natuurlijk zichtbare gezien, uitgelegd wordt als geen liefde, maar straf of schuld aan alle narigheid. En daar ook die mens, die Mijn liefde in alles en voor allen en in allen ontdekt heeft, deels ook nog zijn natuurlijk materiële oog in het zichtbare gebruikt, wat ook nodig is, omdat hij ook nog in het natuurlijk zichtbare leeft, wordt hij regelmatig in verwarring gebracht. Het zijn maar heel heel weinigen die dan bij hun eerdere juiste overtuiging van Mijn liefde in alles en allen en voor allen en alles blijven en zien dat het niet om schuld of straf gaat, maar om groei naar volkomen liefde voor en door iedereen!

Die weinigen zien dan wel ook nog met het natuurlijk zichtbare oog, maar zij zien ook met het geestelijke oog, dat het zichtbare ter lering van het onzichtbare een soort spiegeling is van het onzichtbare en weten daarmee ook, dat juist dan het loslaten van het zichtbaar letterlijke, het onzichtbaar geestelijke zichtbaar maakt, zonder het natuurlijke leven te verliezen.

Toch, denk nooit dat je meer weet, meer kunt, meer bent dan één van de mensen die in het natuurlijk letterlijke vastzitten, want niemand is iets dan door Mij en wie zich datgene toeeigent als van zichzelf, die verliest het juist. Mijn liefde zou niet waar zijn, als Ik niet eenieder die dreigt te vallen overeind houdt en eenieder die gevallen is weer help opstaan. Mijn liefde zou niet waar zijn als Ik niet voor alle mensen plaats bereid had in Mijn hemel en bezig was iedereen, alle mensen daar te ontvangen. Ja, zo is Mijn liefde, dat Ik niemand achterlaat, maar allen breng in Mijn eindeloos grote liefde en allen verzorg tot zij Mijn liefde zijn en dan eeuwig nog!

Hemels Brood 1431

Zondaars, Ik heb alle zondaars opgenomen en vergeven. Ik vergeef jullie allen en heb jullie zonden, dat is al jullie afdwaling van liefde, op Mij genomen in Jezus Christus, de totale mens in Mijn Goddelijkheid en jullie Schepper. Geen zonde kan jullie meer van Mij verwijderen. Maar nog wel in de dood houden, in het wereldse. Maar Ik zal komen en jullie allen uit de dood doen opstaan op de jongste dag, dat is de dag dat geen zonde meer is, geen afdwaling van liefde meer is. Dan is ook geen dood meer. Dan is alleen nog het eeuwige licht, de eeuwige dag, de volle gelukzaligheid van alleen liefde, alleen volkomen ware pure liefde.

Neem je deel van het kruis op je en ga je weg. Zodra je je kruis zonder morren opneemt zul je voelen dat je geholpen wordt met het dragen daarvan. En temeer je je vertrouwen op Mij stelt, des te minder zul je van het kruis voelen. Zo kan het zijn dat je het in het geheel niet meer voelt. Maar komt een zwakte in vertrouwen over je, dan kan het zijn dat je plots het gewicht van het kruis weer meer voelt. Dan raad Ik je opnieuw aan, neem dat gewicht zonder morren aan en zie, alweer voel je het gewicht minder worden, blijf dan in vertrouwen en het wordt zo licht als een veertje of je voelt zelfs helemaal geen gewicht meer.

Ja, op deze aarde dragen jullie allen mee aan Mijn kruis, wat in die zin ook jullie kruis is wat Ik op Mij genomen heb in Jezus Christus. In Hem ben Ik één mens met jullie geworden, met jullie allen. Daarin ligt alles, de hele draagkracht van het kruis, hoe groot en zwaar het ook mag lijken. Jezus Christus ben Ik in jullie en Ik draag in jullie het kruis van de afdwaling van liefde. Neem Mij aan en draag dit stukje kruis wat niet jij draagt maar door Mij gedragen wordt. Mijn kracht is oneindig en zo kan het kruis gelijk een veertje zijn, in vertrouwen, in ware liefde, als je het aanvaardt en zonder morren opneemt.

Hemels Brood 1432

Wat Ik ook aan jullie meedeel, het is een uitleg hoe het beste te leven. Het is geen dwang, geen verplichting om zo te leven. Maar als je begrijpt waarom het zoals Ik het je adviseer het beste is, zou je dan niet heel dom zijn als je het niet doet? Maar vaak wordt het waarom juist opzij gezet, terwijl Ik wel zeker jullie steeds opnieuw ook het waarom probeer duidelijk te maken. Er is nu eenmaal steeds de keus tussen het goede, het juiste en het niet goede het onjuiste. En jullie zijn vrij om die keuze te maken.

Alleen moet je niet denken dat als je de richting naar Parijs neemt, je in Chicago terecht kunt komen. Dan zal je toch echt ook die kant uit moeten gaan. En zo is het ook met de keus die je elke keer te maken hebt. Waar wil je uitkomen, wat wil je bereiken? Bedenk daarbij dat wat je kiest om te doen, ook met een vervolg verbonden is. Het is daarom belangrijk te weten welke gevolgen aan welke keuzes zitten. En dan kan Ik je zeggen, aan de keuzes uit liefde is altijd Mijn zegen verbonden en de resultaten van keuzes uit liefde zijn altijd goed. Terwijl de keuzes die niet uit liefde gemaakt zijn maar uit eigenbelang, boosheid of iets dergelijks, Mijn zegen niet hebben en daarmee kom je ook niet echt goed uit.

Als je dat begrijpt, dan kan het verder toch niet zo moeilijk zijn? Was het maar zo eenvoudig. Ja, toch is het eigenlijk zo eenvoudig. Alleen, veel mensen kunnen de drang naar eigenbelang, eigenwillen niet loslaten. Zij hebben te weinig liefde voor Mij en voor elkaar. Dan is de verleiding sterker dan het besef van wat waar en goed en wordt er toegegeven aan de verleiding. Maar Mijn advies blijft altijd staan: kies voor waarheid en liefde en alles keer je ten goede!

Hemels Brood 1433

Het net sluit zich. Alles wordt moeilijker. En de mens raakt gevangen in zijn eigen regelgeving die hoegenaamd niets meer te maken heeft met de door Mij ingestelde juiste wetgeving. Het gaat zo goed als niet meer om liefde, maar om macht en rijkdom en het in standhouden daarvan. En zo sluit het net zich steeds verder tot een gevang. Maar dit zal niet eerder veranderen dan dat zij allen bemerken gevangen te zijn en niet meer vrij te kunnen leven. Dan is alle macht zonder levenswaarde voor hen geworden en dan zal er pas werkelijk gezocht worden, niet naar macht en rijkdom, maar naar vrijheid.

En juist die vrijheid is dan ver te zoeken, heel ver. En moeilijk te bereiken, want overal staan wanden hoog opgebouwd van regels en nog eens regels. Wie die wanden afbreekt krijgt dan ook eerst te maken met chaos, door elkaar lopen van mensen die gewend zijn aan regels en zonder regels hun weg niet vinden, omdat ze niet gewend zijn naar hun eigen innerlijk te luisteren. Maar wie bereid is die zelf opgeworpen regels los te laten en de weg van vrijheid, van waar leven, van liefde te gaan, die laat Ik niet ten ondergaan aan de chaos van neergehaalde wanden, dooreen liggende regels. Die ontmoet Ik sterk en krachtig in zijn hart en wijs hem daar de ware weg naar volle vrijheid van zijn, van leven, van liefde.

Sommigen hebben het niet nodig om eerst in het gevang te komen maar de regelgeving om hen heen benauwt toch ook hen. Houd vol en blijf in het hart met Mij verbonden, zodat je ondanks alle regelgeving en afdwaling die om je heen is, de vrijheid blijft behouden in jezelf en blijft vertrouwen op het ware leven uit Mij, de ware liefde uit Mij. Dan zal het net zich wel sluiten maar er zal steeds wel ergens een groter gat in het netwerk zijn waar je nog precies door kunt, zo zul je dan in vrijheid en ware liefde kunnen blijven tot allen van het netwerk bevrijd worden en liefde weer zegeviert!

Hemels Brood 1434

Waaraan geeft de mens zijn meeste tijd? Zijn tijd hier op aarde gegeven? Waaraan geef jij je meeste tijd? Aan het zorgen voor eten en drinken kan het in een welvaarts situatie niet zijn. En dan heb Ik het niet over de mensen die wel al hun tijd moeten geven om te overleven. Ik heb het over die mens die toch elke dag op tijd zijn eten en drinken ter beschikking heeft. Waaraan geeft hij zijn tijd die hij dan, na werk, heeft.

Waaraan geven mensen hun gedachten? Waaraan geef jij je gedachten, waar ben je het meest mee bezig? Niet met overleven. En eigenlijk zou je daar juist wel mee bezig moeten zijn. Want leef je wel? Is bij jou liefde wel het belangrijkste waar je je mee bezig houdt, waar je je tijd aan geeft? Want liefde is leven, waar leven. Alle afdwaling van liefde is geen leven, geen overleven! Maar zo kijken de meeste mensen daar niet tegen aan, ze leven want ze halen adem, kunnen lopen, bewegen en meestal doen wat ze willen. En nou precies dat willen, dat zelf willen, voor eigenbelang, voor eigen goedvinden, is geen waarlijk leven. En hoeveel mensen beseffen dat eigenlijk? Ik zeg je, maar heel weinig. En van die weinigen die er iets van beseffen, zijn er veel niet opgewassen tegen de verleiding toe te geven aan wereldse verlangens, aan geld verzamelen en aan vermeerderen van macht. De één in het groot en de ander in het klein in zijn eigen kleine omgeving.

Ik zeg het nog eens, laat dat liever los als je tot waar eeuwig leven, tot volle ware blijvende gelukzaligheid wilt komen. Kijk toch eens wat meer naar dat wat geen macht of roem geeft, maar jezelf als mens veel meer verdiept, je geestelijk verheft en je zicht geeft in de eeuwigheid, het ware bestaan. Laat die anderen gaan, doe niet mee, wat ze ook van je denken, vinden, het is gezien in het ware levenslicht helemaal niet belangrijk! Durf dat los te laten en liefde aan te nemen, durf Mij aan te nemen!

Hemels Brood 1435

Wat verwacht je van elkaar? En spreek je die verwachting dan ook naar elkaar toe uit of laat je het gaan en wacht af. En als de ander dan niet aan je verwachtingen voldoet, dan ben je teleurgesteld en heeft die ander afgedaan of in elk geval is hij in waarde voor jou sterk gedaald. Is het terecht dat je verwachtingen hebt, is het liefde dat je verwachtingen hebt? Zo goed als alle mensen verwachten liefde te krijgen van hun medemensen, vinden dat ze recht hebben op de liefde van hun medemensen. En vaak vinden ze dat ze zelf ook al heel wat liefde geven.

Lief mens, alle liefde die er is en gegeven wordt of verwacht kan worden, is van Mij en komt van Mij. En dan verwachten jullie het van je medemensen alsof het hun goed is. Maar ook vullen jullie vaak in wat je wel of geen liefde vindt. Als je bijvoorbeeld vindt dat je buurman wel even je stoep sneeuwvrij kan maken of je helpen met de tuin of iets anders en hij doet dat niet, dan is dat geen liefde voor jou en daar heb je recht op. Maar hoe vaak wordt van jou iets verwacht, wat je ook niet doet, om voor jou hele goede redenen? Maar, vindt die ander dat ook zo’n goede reden? Kijk en daar zijn jullie elkaar steeds opnieuw aan het beoordelen naar wel of niet genoeg liefde voor de ander, voor elkaar. Waar ben Ik dan voor jou? Denk je niet dat alle liefde van Mij komt? En dat Ik iedereen de juiste hoeveelheid liefde kan geven en ook genoeg liefde geef?!

Iedereen is op deze aarde vrij wel of geen liefde te leven. Verwacht daarom niets van elkaar maar verwacht alle liefde van Mij. Je kunt er zeker van zijn dat je van Mij alle liefde krijgt, dat jullie allemaal alle liefde van Mij krijgen. Blijf daarom je naaste ook in waarde zien, respecteer elkaar en veroordeel elkaar niet, behandel elkaar alsof jullie in de grootste liefde met elkaar samenleven. En dan zal Ik je zeggen, jullie leven met elkaar al eeuwig in de grootste liefde, jullie leven al eeuwig met elkaar in Mijn grote liefde voor jullie allemaal!

Hemels Brood 1436

Ruzie, hoe ontstaat ruzie, geharrewar over iets, vaak zelfs iets wat helemaal niet zo belangrijk is. Veel heeft dat te maken met misverstanden, misverstaan, elkaar misverstaan. Niet goed naar elkaar luisteren en dan zelf een invulling maken die dan meestal gekleurd is naar eigen inschatting en verwachting. Bijvoorbeeld, je vraagt iemand iets en je verwacht een afwijzend antwoord. Dan luister je al niet goed meer en “hoort” als het ware de ander zeggen wat je verwachtte. In werkelijkheid zegt hij iets heel anders, maar dat hoor je niet. Hetgeen je dan terugzegt is een reactie op wat je denkt gehoord te hebben, maar het niet was. De ander begrijpt dat uiteraard niet en reageert daar weer op vanuit hetgeen hij wel gezegd heeft en het misverstand neemt al aardige vormen richting ruzie, geharrewar aan.

Dit gebeurt zo vaak en zo haast ongemerkt, dat het gemakkelijk steeds opnieuw voor heel onaangename situaties zorgt. Maar het is toch wel te voorkomen door openhartig en zonder eigen invulling te luisteren naar je medemens. En als je dan iets hoort wat je niet bevalt, herhaal dan met eigen woorden wat je denkt dat de ander gezegd heeft en vraagt hem of het klopt, of dat is wat hij bedoelt. Vaak zul je bemerken dat het dan nog allemaal wel meevalt en is er toch wel tot een vergelijk te komen. Zoals jullie met eigen invulling naar elkaar luisteren, zo gebeurt dat bij jullie ook als je naar Mij luistert, er zijn dan vaak al heel veel invullingen, vooroordelen, etc, die het luisteren naar Mij in je hart enorm vertroebelen. Er is vaak ook nog zoveel eigen willen aanwezig in het hart, dat het luisteren naar Mij vaak iets heel anders ten gehore geeft dan de werkelijk betekenis van Mijn woorden.

Probeer eens zonder eigen invulling naar Mij te luisteren in je hart. Laat eens alle vooroordelen los en zie dan het licht wat in je gaat schijnen als je Mijn woord in je hoort zoals het bedoeld is!

Hemels Brood 1437

Tijd verdoen. Veel mensen verdoen hun tijd. Ze weten nog steeds niet welke betekenis hun leven eigenlijk heeft en met welke betekenis zij op aarde zijn. Zij leven naar wat zich voordoet of ze leven naar wat ze graag willen bereiken. De één in het groot, als politicus of groot magnaat, directeur of machthebber in een grote organisatie, de ander in het klein ten aanzien van zijn familie, buren en vrienden. Maar steeds gaat het om eigen invulling van leven naar behoefte en die behoeften zijn toch meestal vermaak, geld, roem en macht gericht.

En zo verdoen velen hun tijd die van Mij gegeven is met van alles en nog wat, maar niet voor dat wat het meest belangrijke is en het enige ware leven waarborgt. Zo verdoen zij hun tijd aan alles wat vergankelijk is en groeien bijna niet in dat wat blijvend is en eeuwige vreugde biedt, n.l. de onbaatzuchtige liefde. Ja, wel willen zij zich bezighouden met liefde, maar dat is of seksueel getint in meer of mindere mate, zonder de ware heiligheid die de gemeenschap tussen man en vrouw zou moeten zijn, of het is grotendeels eigenliefde. En de liefde die mensen onderling uitwisselen heeft het meest weg van een zeer primitieve vorm.

Ja dat klinkt allemaal niet zo positief. Maar wat heb je er aan als iets wat het nog lang niet is gezien blijft worden als iets wat al heel goed is, terwijl het dat nog niet is, maar wel kan worden. Wie dan zijn mond houdt, houdt iets wezenlijk heel belangrijks achter, wat voor heel de mensheid iets goeds kan uitwerken. Daarom laat Ik het niet gaan, maar zet mensen aan om Mijn woord op allerlei manieren onder de aandacht van de mensen te brengen. Onder de aandacht, zonder enige dwang, het blijft aan allen vrij Mijn Woord van liefde te aanvaarden of los te laten. Maar het blijft juist om Mijn Woord, Mijn Evangelie, Mijn liefde onder de aandacht van de mensen te brengen. En de beste manier daartoe is zelf Mijn Evangelie, Mijn liefde aan te nemen en zoveel mogelijk te leven!

Hemels Brood 1438

Liefde is het enige ware leven, onbaatzuchtige liefde. Duidelijker kan Ik het toch niet zeggen. En toch wordt het niet opgepakt, toch gaan mensen volkomen hun eigen gang, zelf gericht, zelf bedenkend wat hun het beste uitkomt. Ja, dat is jammer. Jammer voor henzelf, jammer voor jou. Want het afwijken van liefde brengt allerlei ongemak met zich mee welke tot de dood kan leiden. Want dood is alles wat geen liefde is. Maar meestal zijn de mensen ziek, nog niet dood, maar ziek. Er is dan hier en daar nog wel sprake van liefde, maar veelal ook eigenbelang, roem, macht enzovoorts aanwezig. Daarin huist de ziekte en als het allemaal teveel wordt en er geen liefde meer overblijft, de dood.

Hiermee bedoel Ik niet de lichamelijk natuurlijke dood, maar Ik bedoel dat er dan geen waarlijk leven, geen ware liefde meer is. Dit zie je afgespiegeld in het natuurlijke materiële leven met veel verschillende ziekten die veel of weinig problemen geven, die soms wel heel erg worden. De ziekten in het dagelijks leven in natuurlijk materiële aanwezigheid, zijn ook steeds moeilijker te genezen, er zijn steeds weer nieuwe varianten die ook weer moeilijker te genezen zijn en sommigen zijn onherroepelijk met een dodelijke afloop. Ja, dat is de spiegel van wat er geestelijk gebeurt. Jullie zijn één, in één met elkaar verbonden en zoals de liefde jullie in één tot heling brengt, zo brengt het tegenovergestelde van liefde jullie allen vatbaarheid voor ziekten. Want liefde is elkaar lief hebben en er voor elkaar zijn, elkaar goed doen, helpen. In alle omstandigheden. Dus ook al doet de ander je tekort, leeft hij geen liefde, dan toch zelf wel in liefde blijven. Dat helpt mee aan de heling van diegenen die naar het tegenovergestelde van liefde zijn afgedwaald en het beschermt jezelf voor de gevolgen van afdwaling van liefde door je medemensen. Bedenk je, dat alhoewel je jezelf bent, individueel, je ook samen bent, één geheel in liefde, Mijn liefde.

Hemels Brood 1439

Wat is je doel in het leven? Kijk eens goed in jezelf wat eigenlijk je doel is in het leven. Heb je trouwens wel een doel of is dat voor jou niet belangrijk? Ik kan je zeggen dat je toch hoogstwaarschijnlijk wel een doel hebt, maar dat je daar niet over nagedacht hebt. Het kan zijn dat je de zin van het leven als je doel hebt, het kan zijn dat je wel specifiek een doel hebt en ook weet wat je daarvoor wilt. Zo zie Ik dat bij veel mensen, of zij zijn bezig met te ontdekken wat de zin van het leven is of zij hebben een doel van leven zelf ingevuld. Er zijn maar weinig mensen die het leven in zichzelf eenvoudig gevonden hebben. Kijk eens in jezelf welk doel je eigenlijk nastreeft, of ben je op zoek naar de zin van het leven of ben je op zoek naar je eigenlijk ware zijn? Ik ben je ware eigenlijke Zijn, zoek Mij, vindt Mij en je vind je eigenlijke Zijn in jezelf.

Ga eens op zoek naar wie Ik Ben, welk beeld heb je van Mij, hoe denk je dat Ik ben, wie denk je dat Ik Ben. En hoe kom je dan te weten, of dat wat je over Mijn Zijn denkt te weten, waar is. Kom daarvoor maar in je hart bij Mij en als je in je hart oprecht vraagt om Mij te leren kennen, zoals Ik werkelijk ben, geloof Me dan ga je Mij leren kennen zoals Ik werkelijk ben. En dan ga je ook jezelf leren kennen, zoals jij werkelijk bent. Maar, laat dan wel eerst je eigen denkbeelden over Mij en over jezelf, los, geef Mij een kans je ideeën over Mij en over jezelf te verfrissen, te vernieuwen. Wees open en eerlijk tegenover jezelf en tegenover Mij. En realiseer je dat het tijd vraagt om Mij helemaal te leren kennen, Mij en jezelf. Tijd, misschien wel een mensenleven. Maar als je echt wilt kennismaken met Mij en zo ook met jezelf, kom dan en Ik zal Mij bekendmaken, Ik zal je Mijzelf laten zien.

Hemels Brood 1440

Zou je je maar helemaal aan Mij kunnen overgeven, in alles, zou iedereen zich maar helemaal aan Mij kunnen overgeven, in alles, dan zou niet Ik zegevieren maar jullie allen zelf. Want het is niet voor Mij dat Ik dit zeg, het is voor jou, voor jullie. Weet toch dat Ik volmaakt ben, volle ware liefde ben, dat alleen de pure zuivere waarheid van Mij is en dat Ik geen kwaad, geen afwijking van liefde in Mij heb, dat Ik de volle pure gelukzaligheid ben, zonder dood, zonder ziekte, zonder verdriet, zonder iets wat niet volkomen liefde is.

En wie zich aan Mij overgeeft, geeft zich daar aan over ware liefde te zijn, waarheid te zijn, te zijn zonder dood, zonder ziekte, zonder verdriet, zonder verleiding tot eigenliefde, haat, boosheid, etcetera. Daar word je toch zelf beter van, niet Ik, want Ik ben dat alles, werkelijk. En jij, jullie kunnen dat ook zijn, als je alles loslaat, je niet meer naar zelfverheerlijking richt, je wraak, je boosheid, je ongeduld loslaat, tot in het kleinste beetje helemaal loslaat en je overgeeft aan Mij. Vreemd, want als je dat doet, krijg je daar alles wat Ik ben voor in de plaats, wat de ware gelukzaligheid brengt, in zich heeft.

Toch denken mensen nog steeds dat de dingen die zij voor zichzelf willen, hen die gelukzaligheid zal brengen. Als dat niet zo is, verbazen zij zich en gaan nog meer hetgeen zij willen nastreven of worden boos op mensen om hen heen of boos op Mij, wat hen helemaal niet verder helpt en hen ook niet brengt wat ze willen, geluk in het leven. Wie geluk in het leven wil, zal toch eerst wel moeten weten wat waarlijk leven is en dan ook nog weten wat het leven verlangt aan liefde en waarheid. Het geluk kan je niet na streven. Het is er of is er niet: je leeft of je leeft niet, is: je hebt lief of je hebt niet lief….

Hemels Brood 1441

Er zijn diepere dingen van het bestaan waar jullie mensen niet veel van af weten en ook eigenlijk geen idee van hebben. Je vraagt je wel eens af hoe zit dit of dat nu eigenlijk in elkaar, hoe komt het zus of zo en wat betekent het wel of niet. Maar veel verder dan dat wat je met je verstand begrijpen kan en met je ogen zien kan gaat het niet.

Toch, om jullie de gelegenheid te geven op deze aarde in een vrijheid van keus te leven, is er heel wat nodig wat daarbij niet zichbaar of merkbaar is. Alles is op elkaar afgestemd in een perfecte samenhang en dan is daarbij ook rekening gehouden met de afwijking die mensen kunnen maken van liefde waarmee de samenhang eigenlijk verstoord wordt. Maar deze verstoringsmogelijkheid is mee op genomen in het geheel, zodat de samenhang er toch in blijft. Heb je enig idee hoe dat kan? Hoe het kan dat alles zodanig met elkaar reageert, dat toch nooit de eigenlijke samenhang in liefde verbroken kan worden?

Als je naar het materiële kijkt, dan weten jullie inmiddels dat alles uit moleculen bestaat en daarmee tot zijn specifieke eigenschappen is opgebouwd. Die moleculen hebben een samenhang en kunnen ook weer met andere een verbinding aangaan tot een hele andere situatie. Zo is er nog veel meer wat in materiële zin met elkaar en tegen elkaar in werkt. En zo werkt er in het geestelijke ook iets wat toch ook weer in een samenhang staat. En dan ook nog weer zo, dat het materiële en het geestelijke ook weer in een samenhang staat. En of het nu materieel of geestelijk is, het is en blijft in een samenhang met elkaar en die samenhang is en blijft ware onbaatzuchtige liefde.

Liefde die je niet kunt vatten, niet letterlijk materieel kunt vastpakken en niet geestelijk onzichtbaar kunt begrijpen in zijn totaal. Zie en daar ben Ik in die liefde, die liefde is door Mij, zoals de hele Schepping door Mij is, zoals jullie allen door Mij zijn, zoals jij door Mij bent. Je mag zijn die je bent, groeien en leven als een belangrijk deel van de Schepping, het belangrijkste voor Mij. Maar bedenk daarbij wel, dat je nog nauwelijks iets beseft van de werkelijke oneindigheid, van Mijn werkelijk grote liefde voor jou.

Hemels Brood 1442

Bewaard blijven, Mijn Woord van liefde zal bewaard blijven in alle eeuwen. Nergens zal Mijn Woord van liefde wegblijven. Ik zal steeds mensen oproepen om Mijn Woord van liefde door te geven. Beschouw diegene die zuiver en oprecht, zonder dwang en in liefde Mijn Woord doorgeven als door Mij geroepen om dit te doen en door Mij geïnspireerd om dan ook daadwerkelijk Mijn Woord door te geven. Geschreven of verteld. Want de meeste mensen vergeten gemakkelijk dat wat zij moeilijk vinden en niet nodig denken te hebben. Juist wat zij niet nodig denken te hebben.

Dat is wat zij over Mij en Mijn Woord van liefde denken, dat zij het niet nodig hebben. Toch ook hen en juist hen breng Ik op allerlei manieren Mijn Woord in herinnering. Niet om hen te irriteren, want sommigen raken daardoor geïrriteerd, maar om er te zijn op het moment dat zij het nodig hebben. En er komt ook voor hen ergens een moment dat zij het nodig hebben. Want het leven gaat niet zonder liefde uit Mij en zo is Mijn Woord van liefde ook voor hen ernstig nodig. Ook al wijzen zij het langere tijd af en luisteren niet, wensen het te vergeten, opzij te zetten, Mijn Woord blijft gegeven worden.

Zo kan niemand zeggen, ik wist niets van Uw Woord van liefde, alles was ik vergeten en niemand heeft mij eraan herinnerd. En zo kan niemand in de problemen raken zonder de mogelijkheid geholpen te worden door Mijn Woord van liefde, door Mijn liefde, door Mijn kracht. Want Ik wil ieder mens helpen tot waarlijk leven te komen en daarmee in de totale gelukzaligheid. En Ik weet hoever de mens kan afdwalen in zijn vrijheid en zijn eigenliefde. Ik weet hoeveel narigheid daaruit  kan voortkomen, dat wil Ik iedereen besparen.

Maar het zal de keus van de mens moeten zijn, om zijn eigenliefde los te laten en naar Mijn Woord te gaan luisteren en handelen. Ik zorg dat iedereen steeds Mijn Woord kan horen en ook steeds daarnaar kan luisteren en naar kan handelen. 

Hemels Brood 1443

Kom in je hart naar Mij, kom elke dag! Ik wil je graag verblijden met Mijn liefde en je die laten voelen in je hart. Nergens anders kan Ik je Mijn liefde duidelijker laten voelen en beseffen, dan in je hart. Maar als je je hart voor Mij afsluit, als je in je hart geen plaats voor Mij hebt, omdat je andere dingen belangrijker vindt, omdat je de begeerte naar geld, roem en macht in je hart hebt of minachting voor je medemens of boosheid over iets wat je is aangedaan of ongeduld om iets te bereiken, dan houd je je hart voor Mij gesloten. In een hart dat vol is van dergelijke dingen is dan ook geen plaats voor Mij, geen plaats voor liefde en verdraagzaamheid, voor vergeving en vrede.

Maar het kan ook zijn, dat je je hart gesloten houdt, omdat je niet goed weet hoe Mij binnen te laten of omdat je denkt te onbeduidend te zijn, om Mij in je hart te laten. Laat die gedachten maar gauw los, want er is geen mens voor Mij te onbeduidend en in ieder mens wil Ik graag in zijn hart zijn, als hij ruimte voor Mij heeft en zijn hart voor Mij wil openstellen. Want niet Ik bepaal of Ik in je hart kom, Ik wil graag in ieders hart komen, maar jijzelf bepaalt of Ik in je hart kom. Jijzelf, door de weg die je kiest. Kies je de weg van liefde te gaan, uit liefde te leven, in vrede met je naaste, dan heb je je hart al open voor Mij en leef je naar liefde, waar je maar kunt, dan ben Ik al in je hart. En wil je dan met Mij spreken, kom dan in je hart en luister, want Ik ben daar en je hoort Mij spreken!

Hemels Brood 1444

Laat je hand gaan waar hulp nodig is. Zoals Mijn Hand gaat waar hulp nodig is. Zelfs al heb jezelf hulp nodig, neem de hulp die je nodig hebt dan aan en doe zelf daarnaast ook goed waar je kunt aan je naasten. Al is het nog zo weinig, help waar hulp nodig is, als je kunt. Maar, al is het nog zo weinig of heel veel, doe het uit je hart, doe het met liefde, want dan is zelfs het hele kleine beetje hulp heel veel en heeft een groot effect. Ken je niet het moment dat alles verloren lijkt, dat iemand diep in de put zit en er wordt dan heel even een liefdevolle hand, een werkelijk liefdevolle hand op je schouder gelegd. Welk een ontspannend en bemoedigend effect kan dat wel hebben.

Kijk, dat is dan een eenvoudig maar welgemeend gebaar en het helpt dan een heleboel. Want in die ontspanning en bemoediging kan iemand weer tot vertrouwen komen, tot vertrouwen in Mij. En als iemand dan  weer vertrouwt op Mijn liefde en Mijn hulp, kan die hulp ook vloeien en zich voltrekken. Voor de een wat sneller dan voor de ander. Maar het probleem wordt opgelost of er wordt er een dusdanige hulp gegeven, dat het allemaal weer te dragen is. Ja, zo’n klein bemoedigend liefdevol gebaar, werkt dan door in de hele oneindigheid. Dus denk nooit, ik ben zelf hulpbehoevend, wat kan ik nu voor anderen doen, betekenen, ik belast alleen maar mensen met mijn hulpbehoevendheid. Vergeet dat dan eens even en zie om je heen, dan is er vast nog genoeg wat ook jij uit liefde voor een ander kunt doen en doe dat dan ook!

Want het komt niet aan op kracht of op heel veel doen, het komt er op aan uit liefde te doen wat in je vermogen ligt, ook al is dat maar weinig in jouw ogen. Het komt er op aan, dat je dat niet laat liggen, al is het nog zo weinig in jouw ogen en het komt er op aan, dat je dat voor jouw dan weinige met veel liefde doet, want welke handicap je ook hebt, daarbij kun je nog wel veel liefde van Mij krijgen en zoveel liefde om door te geven hebben, in allerlei voor jou misschien kleine gebaren, kleine hulp.

Maar hoe klein dat ook allemaal voor jou mag lijken, voor Mij is het veel, heel veel en …. voor jouw naaste hard nodig. Zelfs dat kleine gebaar of dat hele kleine beetje hulp, met ware liefde gedaan, wordt het heel veel!

Hemels Brood 1445

Goud is de dag vol liefde. Alles straalt van liefde en overal is liefde. Dat is de dag die nimmer eindigt, die eeuwig is. Kom allen tot die dag, die er voor iedereen is. Het is de enige ware dag en het is het enige ware leven. Goud is die dag. Maar wat is goud voor de mensen van nu op deze aarde? Een metaal wat zij willen bezitten. Bezitten omdat het macht geeft, bezitten omdat het gemak biedt, rijkdom. Het geeft macht in materiële betekenis, in wereldse betekenis. Het geeft rijkdom in materiële betekenis. Maar, geeft het ook macht in waar leven, in ware liefde? Geeft het ook rijkdom in waar leven?

Nee, in waar levendaar geeft het geen macht, geen rijkdom, daar geeft het niets, helemaal niets. En toch noem Ik de dag vol liefde goud en geeft de zon die dag licht met haar gouden stralen. Ja goud is die dag. Vreugde is die dag, want eeuwig is zij en vol van de glorie die liefde geeft. Ja, macht geeft zij en rijkdom geeft zij, de liefde, het ware leven. Geen aardse, wereldse macht of rijkdom, geen bezit. Want de dag vol liefde heeft niets met bezit, met willen hebben te maken maar juist met geven, met willen delen, alles wat je gegeven is te willen delen met je naaste.

Niet materieel maar vooral geestelijk, vooral liefde, ware belangeloze liefde. Goud is de dag, niet het blinkend metaal, uit het materiële natuurlijke leven, maar de ware liefde, uit het ware oprechte hart, uit het ware leven. En hoe minder iemand daar wil hebben voor zichzelf, des te meer heeft hij en hoe meer hij wil delen met anderen, des te meer heeft hij om te delen.

Wie geen macht hoeft, heeft het, die niets eist, krijgt alles, wie liefde geeft en in orde leeft, leeft de dag van goud, de dag van liefde, eeuwig is die dag en eeuwig leeft die mens!

Hemels Brood 1446

Kom in Mijn Hemelen, laat al het wereldse los en kom in Mijn Hemelen. Maar weet goed dat Mijn Hemelen niet eerst een plaats is waar je naar toe kunt komen, zoals je van de ene plaats op aarde naar de andere plaats kunt reizen. Het is geen plaats in topografische betekenis. Wie in liefde is, wie volkomen liefde leeft uit eigen vrije wil die is in Mijn Hemel, waar hij op dat moment ook op aarde zich bevindt. En dan bevindt hij zich ook in de Hemel van Mijn liefde op dezelfde plek waar hij zich op aarde bevindt. Net zoals iemand die in het tegenovergestelde van liefde is en handelt naar het tegenovergestelde van liefde in een hel kan zijn terwijl hij ergens op aarde zich bevindt.

Je eigen zijn, de wijze waarop je leeft, is de plaats waar je in Mijn Hemelen bent. Zo heb je je plaats op aarde letterlijk en zo heb je je plaats geestelijk, wat te maken heeft met je graad van liefde voor anderen of voor jezelf.

Als Ik je dan toeroep, kom in Mijn Hemelen, dan bedoel Ik daarmee, laat alle wereldse aangelegenheden los, laat alles wat niet met ware liefde te maken heeft los en neem de ware liefde aan, handel uit vrije keus naar ware liefde. Want daarmee kom je in Mijn Hemelen, waar je je ook op aarde bevindt. En mocht het ooit je tijd zijn om het aardse verblijf te beëindigen dan vervolg je je leven in een andere levensvorm door Mij je gegeven en wel zo als jezelf op dat moment bent, handelt, liefhebt of jezelf liefhebt. Alles in die verhouding, alles naar jouw instelling van liefde, naar de graad van jouw liefde. Kom nu in Mijn Hemel, leef nu naar ware liefde!

Hemels Brood 1447

Om iets goed te doen, moet je weten hoe je het goed kunt doen. Zo is het ook met het leven. Als je juist wilt leven, moet je wel weten hoe juist leven is. Maar de meeste mensen denken dat ze dat weten en willen er niet meer over weten, dan ze zelf bedacht en van anderen aangenomen hebben. Dan wordt het moeilijk om hen iets aan te reiken over het ware leven. Wie denkt dat hij het weet, staat niet open voor wijzigingen. Vooral niet als het hem voor zichzelf wel bevalt en hij bang is om van zijn verworven genoegens te verliezen bij veranderingen.

Maar eigenlijk zijn er nog maar heel heel weinig mensen die een beetje weten wat waar leven precies is. Terwijl alle anderen min of meer hun eigen invulling er aan geven. Waarmee Ik niet wil zeggen dat zij het helemaal verkeerd doen. Want bij die grote groep mensen, die hun eigen weg zoeken, zonder echt naar het ware leven om te zien, is ook nog wel omzien naar elkaar en zorg voor elkaar. Ook zijn zij niet onwillig naar elkaar. Maar in het grote geheel opgenomen zien zij zichzelf als centrum van hun bestaan en leven op een manier die hen het beste uitkomt.

Wie denkt te weten hoe te leven, die vraagt niet om raad aan Mij. En mochten er situaties ontstaan waarbij een helpende hand nodig is, dan vraagt hij die ook niet aan Mij maar aan iemand in zijn omgeving. Want wat je niet ziet, is er voor hen ook niet. Ik ben voor de meesten niet zichtbaar, ook niet op de geestelijke manier, dus ben Ik er niet of Ik ben onbereikbaar, in hun wijze van denken. En daar zij ervan overtuigd zijn goed te denken, zullen zij dus zeker niet naar Mij toekomen, Mij om raad vragen. Maar dan, als de nood heel hoog stijgt en er geen mens meer lijkt te zijn, die nog kan helpen, dan wordt er wel geroepen, God, als je bestaat, dan help mij toch eens!

Ja, wie dan oprecht aan Mij denkt, al is het nog zo weinig, die geeft Mij de gelegenheid om Mij zichtbaar te maken. Zichtbaar te maken in liefde en in de nodige hulp. Maar vaak zakt die mens na die zichtbaarheid terug in zijn oude patroon van eigen invulling. Het zijn dan toch de omstandigheden, de mensen om hem heen die geholpen hebben. En God, ach die is onzichtbaar gebleven….. .

Hemels Brood 1448

Zachtaardigheid, zachtmoedigheid is de basis waarop Ik met jullie om ga. Mijn liefde voor jullie allen kent geen grenzen. En niets wat jullie aangaat is zonder Mijn liefde, alles en jullie allen zijn Mijn liefde. Hoe zal Ik dat nog duidelijker maken? Waar niet geluisterd wordt, daar wordt niet gehoord, niet verstaan. Waar niet gekeken wordt, daar wordt niet gezien. Waar geen aandacht voor is, wordt niet opgemerkt. Dan kan Ik spreken, voor je staan, er zijn, maar je hoort Me niet, je ziet Me niet, je bemerkt Mij niet. Wie dan luistert, die hoort Mij, wie kijkt die ziet Mij, die aandacht voor Mij heeft, die bemerkt Mij en begrijpt wat Ik te bieden heb.

Alles, Mijn totale koninkrijk heb Ik te bieden, Mijn volkomen liefde heb Ik al gegeven en in die liefde kunnen jullie allen tot volmaakte gelukzaligheid komen. Maar wie komt er? Slechts heel heel weinigen…. De kracht van de verleiding om niet te komen en eigen genoegens, eigen macht na te streven, gaat jullie krachten te boven. Bid dan voor liefde, bid dan voor kracht en houd vol, vertrouw en blijf vertrouwen. Want Ik heb jullie niet in de duisternis achter gelaten, Ik sta naast jullie met een enorm licht van liefde, maar jullie kijken niet, luisteren niet, merken niets van Mijn licht, doordat jullie veelal in beslag genomen zijn met zelf doen, zelf willen, met jezelf en wat jezelf vindt, zelf denkt.

Ik laat je gaan, Ik laat jullie gaan in vrijheid en al zijn jullie blind, doof, en ongevoelig geworden, toch is er nog Mijn liefde die jullie leidt. Want Ik ben niet doof, niet blind en ook niet ongevoelig. Ik leef en jullie leven met Mij. Open je oren, open je ogen, zie en hoor, leef! Omdat Ik zeg: leef!

Hemels Brood 1449

Laat het voor alle mensen duidelijk zijn, dat zij niet uit zichzelf leven maar uit Mij, hun Schepper, die als een goede Vader liefdevol voor hen zorgt. Laat het voor iedereen duidelijk zijn, dat alleen liefde, onbaatzuchtige onvoorwaardelijke liefde in alle situaties het ware leven is. En laat het voor alle mensen duidelijk zijn, dat het uiteindelijk totaal geen zin heeft om voor jezelf te vergaren, geen geld en goederen, maar ook geen macht of roem. Want zodra het natuurlijke leven wegvalt blijft er helemaal niets van over.

Maar wie toch denkt er iets aan te hebben in dit natuurlijke leven, iets te hebben aan geld, macht, roem, aanzien, die heeft de vrijheid om zich dat te verwerven. Vrijheid is echter een kostbaar goed, die veel leven kan geven, maar waardoor je ook veel leven kunt verliezen. Want wie voor zichzelf vergaart in geld, roem en macht, verliest aan waar leven, aan waar besef van leven. En misschien denkt hij dat niet nodig te hebben, terwijl dat toch wel degelijk nodig is, om tot waar leven te komen.

Ja, iedereen is geroepen tot waar leven te komen maar dan wel uit vrije wil. En zonder die vrije wil kan geen mens in een zelfbewustheid tot waar leven komen. Want dwang is geen onderdeel van waar leven, evenmin als eigen zorg, ongeduld, boosheid, leugen en bedrog e.d. Het ware leven is liefde, in vrijheid voor gekozen. En de roep om tot waar leven te komen, kan ieder mens beantwoorden door in vrijheid onvoorwaardelijk lief te hebben, vooreerst Mij, je Schepper en daarmee alle mensen, zoals Ik onvoorwaardelijk jou en alle mensen lief heb. Laat dat dan ook aan ieder mens duidelijk zijn: Ik heb hem onvoorwaardelijk lief.

Hemels Brood 1450

Blijdschap is een zeldzaam goed. Kun je blij zijn met datgene wat je hebt, zonder meer te verlangen, zonder anders te willen? Gewoon blij zijn? Niet omdat je alles hebt of omdat je genoeg hebt, maar omdat je leeft, jezelf bewust leeft! Want niets anders kan werkelijk blij maken dan het ware leven. En wie niet bezig is met zich te verbeteren, in welk opzicht dan ook, die leeft in de eenvoudige zin van het woord en voelt daarmee of kan dan de levensvreugde in blijdschap ervaren. Daar begint de weg naar volkomenheid, waar je in armoede van materieel bezit toch die levensvreugde in jezelf kunt voelen, waar je die blijdschap in jezelf kunt voelen, zonder precies te kunnen zeggen, waardoor je die blijdschap voelt.

Blij zijn, gewoon blij zijn. Dat lukt je niet als je ergens ontevreden mee bent, of boos of verdrietig bent. Dat lukt je niet als je iets nastreeft om zelf te hebben, zelfs niet als je iets nastreeft wat goed is om na te streven. De ware blijdschap is als het leven zelf, zonder bezit, zonder eigen verlangen, vrij van leugen en bedrog. Al het andere is zelfgenoegzaamheid en daar vergissen nog al wat mensen zich in en denken blij te zijn. Ja, ze hebben een nieuwe auto of nieuwe macht, geld en roem en wat ze daar bij voelen is voor hen blijdschap, maar in werkelijkheid is het triomf, overwinning. Echte blijdschap heeft met waarheid van liefde te maken en daarin komt geen bezit, macht, roem, enz. aan te pas. Gelukkig is hij die in zichzelf die blijdschap van waar leven kan voelen, waar bewustzijn, zonder enig verlangen naar bezit, macht, roem. De blijdschap van waar leven, in volle tevredenheid met het zijn, wat de situatie ook is. Dat is hemelse blijdschap, die eeuwig niet vergaat, maar eeuwig voor iedereen daar IS.

Hemels Brood 1451

Altijd ben Ik jullie trouw. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Wat er ook gebeurt, Ik blijf jullie trouw in ware liefde. En hoewel Ik jullie trouw blijf, is dat nog niet zo bij jullie. Maar jullie zijn vrij om wel of niet trouw aan Mij te blijven. Ik leg jullie daarover geen enkele dwang op. Je doet dan ook alleen jezelf tekort, als je niet in vertrouwen op Mij kunt blijven. Wie Mij niet trouw blijft, gaat zijn eigen weg, maakt zijn eigen levensinvullingen. Die zijn vaak niet zo als Ik die zou adviseren. Je hoeft in alle vrijheid niet naar Mijn advies te luisteren of te wachten tot Ik je datgene aanreik wat je nodig hebt of te wachten op Mijn zegen voor wat je nodig hebt om te doen. Maar dat kan dan betekenen, dat je weg niet gaat vanuit liefde, ware liefde. En dat is wel iets wat altijd het zelfde blijft, alleen liefde is het ware leven en alleen het ware leven bergt de eeuwige gelukzaligheid in zich. Al Mijn adviezen, al Mijn hulp, al Mijn liefde is er alleen opgericht je tot dat ware leven te brengen, tot die eeuwige gelukzaligheid.

Trouw aan Mij wil zeggen, zo je leven in richten als van Mij gegeven, als door Mij bedoeld. Zodat je ook werkelijk in die volle gelukzaligheid komt. Kijk, en dat doe je dan niet voor Mij. Ik Ben die volle gelukzaligheid, Ik Ben het ware leven, de eeuwige liefde. En jullie, jij kunt dat ook zijn, volle gelukzaligheid, het ware leven, de eeuwige liefde.

Wees dan trouw aan Mij, niet omdat Ik het van je verlang, van je eis, maar omdat je het zelf inziet, zelf wilt, zelf ziet dat alleen waar leven, ware liefde de totale gelukzaligheid kan geven. En dan het belangrijkste, die gelukzaligheid bereik je niet vanuit een willen hebben voor jezelf. Die gelukzaligheid bereik je alleen vanuit een oprecht willen geven aan anderen, om hen gelukkig te zien. En dan pas ben je Mij trouw, als je alles weet te geven aan anderen vanuit een oprechte liefde voor anderen, Als je zonder eigenbelang, onvoorwaardelijk kunt geven!

Hemels Brood 1452

Waar ligt de juiste weg om te gaan en hoe weet je in de warboel van wegen welke weg juist is? Iedereen gaat zijn eigen weg en roept: dit is de juiste weg! Maar naar wie zul je dan luisteren, als er zovelen zijn die allen een andere weg gaan en allen verschillend. De één roept je deze kant op en de ander een andere kant en zo zijn er velen die je elk hun eigen weg toeroepen om te gaan. Soms ga je een eindje met deze mens mee, dan eens een eindje met die mens en bij geen vind je de juiste weg. Overal mist wel iets of vind je dingen die niet juist zijn.

Je vraagt je af, waar gaan die allen heen en waar ga jezelf heen? Luister in je hart, daar ben Ik je kompas waaruit je kunt opmaken welke weg de juiste is. Ga je Oost of West, Noord of Zuid, zolang het de weg van pure ware liefde is, ga je goed. Want wie weet uit zichzelf of hij Oost of West, Noord of Zuid moet gaan? Ga niet de weg die mensen je aanraden die zijzelf gaan. Als zij die niet vanuit hun innerlijke kompas door Mij gewezen gaan, kan het niet de juiste weg voor hen zijn. Maar ook al gaan zij hun weg vanuit hun innerlijke kompas die Ik dan Ben, dan nog raad Ik je aan niet ook hun weg te gaan. Want elk mens krijgt van Mij, zo hij wil, de juiste weg voor hem aangewezen en elke weg is daarom anders omdat ieder mens anders is en ook vanuit een hele andere kant komt en moet gaan naar de bestemmeling die voor hem door Mij is weggelegd.

Ieder mens heeft zijn eigen tijd gekregen, om tot zijn innerlijke kompas, dat is in zichzelf, tot Mij te komen. Zo staat ieder mens ergens anders op dat moment dat hij zich innerlijk tot Mij als zijn kompas wendt. Zodoende staat de één hier en de ander daar en al hebben zij dan dezelfde eindbestemming, toch zullen hun wegen niet gelijk zijn ,want ook hun innerlijk is niet gelijk. Waar de een een hang naar macht heeft, zal hij een weg te gaan hebben waarbij hij die machtslust kan gaan loslaten. Waar iemand boosheid te overwinnen heeft, zal diegene ook alweer een andere weg te gaan hebben. En wie weet van de ander op welk punt in zijn leven diegene bij Mij komt en Mij als kompas vraagt?

Alleen Ik weet dat precies. Vergelijk daarom je weg niet met anderen en probeer ook niet hun weg te gaan. Wil je de juiste weg vinden? Wend je tot je innerlijk kompas, wat Ik Ben. En je zult de juiste weg vinden en met Mijn hulp ook kunnen gaan. Met alle liefde kunnen gaan.

Hemels Brood 1453

Lieve mensen, Ik wil jullie altijd bemoedigen in je liefde voor Mij en voor je naaste. Bemoedigen, omdat er zoveel verleiding en verwarring om je heen is. Kijk daar niet naar, bestrijd dat niet, strijd er voor de liefde te doen, richt al je kracht erop de liefde te doen, wat er ook gebeurt, laat het je aandacht niet van de liefde afhouden. Dat is al heel moeilijk, dat zie Ik wel. Toch is het belangrijk dat je bijvoorbeeld niet je ongeduld bestrijdt, maar je geduld vergroot, niet je boosheid over iets bestrijdt, maar je zachtmoedigheid vergroot. En dat is ook het beste om bij anderen te bemoedigen: niet met hen bezig gaan en hun tekorten gaan bestrijden, maar liever hun talenten onder de aandacht brengen en die versterken.

Ik geef jullie liefde, vermeerder dan daarmee je eigen vermogen van liefde voor Mij en allen om je heen. Want alleen ware liefde verslaat alle niet-liefde. En zo wil Ik jullie allen bemoedigen bij het goede te blijven, bij liefde te blijven, bij geduld te blijven, bij zachtmoedigheid te blijven, bij vergeving te blijven, ook al is er de verleiding en de verwarring om je heen en al lijkt het allemaal geen zin te hebben, want om je heen blijft leugen en bedrog, verdraaiing, verraad en noem het allemaal maar op. Daar ligt niet jouw verantwoordelijkheid. Maar je niet mee laten slepen in dat tegenovergestelde van liefde, je niet blind laten maken voor de waarheid door de leugen die zich vooral voedt uit hebberigheid.

Laat dat gaan, dat is je verantwoordelijkheid. Blijf bij waarheid al is dat soms nog zo moeilijk, blijf bij liefde, al verlies je daar nog zoveel mee. Maar weet dan daarbij heel goed, dat je als je bij de waarheid blijft je nooit iets werkelijk verliest en als je in liefde blijft je al helemaal nooit iets werkelijk verliest. De liefde heeft alles in zich, ook al zie je dat misschien niet, toch is het zo en dat alles is dan ook helemaal van jou en van allen die in liefde zijn. Niet als bezit, maar als waar leven!

Hemels Brood 1454

Nog steeds zijn er mensen die denken dat Ik een aandeel heb in het kwaad. Ik sta het toe, dus doe Ik mensen ellende aan. Ja, Ik sta het toe, maar Ik ben het niet en Ik kies het ook niet. Aan jullie mensen heb Ik de vrijheid gegeven, welke zo kan zijn, door de mogelijkheid keuzen te maken en kennis te nemen van wat juiste liefde is en van wat het tegenovergestelde is. Het is nodig voor die vrijheid dat ieder mens kennis maakt met het tegenovergestelde van liefde. Maar, hij hoeft niet te kiezen voor het tegenovergestelde van liefde en hij kan volkomen vrijwillig zich met Mij verenigen in ware liefde.

Alleen, veelvuldig doet hij dat niet. Dan wordt er gezegd, de verleiding is zo verborgen dat het vaak de juiste oplossing, de juiste wijze van handelen lijkt, terwijl het dat niet is, gewoon geen ware liefde is. Hoe weerstaat die blinde mens dan die onzichtbare verleiding. Er is dan ook maar één weg en dat is je over alles met Mij in verbinding stellen. Erkennen dat je blind bent, erkennen dat je het niet weet, erkennen dat je het niet kunt.

Ja, er is jullie allen een weg gegeven om tot het licht te komen. Maar neem het Mij niet kwalijk, dat zovelen die weg versmaden en niet willen gaan. Ik zeg je, de belofte die Ik gedaan heb, zal aan allen vervuld worden en zo zullen allen toch in het alleszins gelukzalige leven aankomen. Maar neem Mij niet kwalijk, dat de weg erheen voor zovelen bedroevend is. Het is slechts de weg die zij kiezen. Eens komt iedereen aan in Mijn Vaderhuis en wordt opgenomen in de volle gelukzaligheid van eeuwige liefde!

Hemels Brood 1455

Gevoel en verstand zitten bij mensen vaak niet op één lijn. En dan gaan er innerlijke conflicten ontstaan. Maar wat is dat verschil dan eigenlijk, dat verschil tussen gevoel en verstand? Het is het verschil tussen die mens en Mij, tussen zijn wil en wat hij voelt dat Mijn wil is. Want met het verstand beredeneert hij wat hij zelf het logischte vindt en graag wil. Maar in het gevoel ben Ik en daar laat Ik hem weten wat eigenlijk in liefde en waarheid is. Ik ben niet in het verstand, maar Mij vind je in het gevoel, in het hart. En als iemand verlangens heeft maar tegelijkertijd van Mij ingegeven krijgt dat die eigenlijk in het tegenovergestelde van liefde liggen, dan gaat hij met zijn verstand redeneren om voor zichzelf aannemelijk te maken dat hij kan doen wat hij wil. Maar hij kan natuurlijk toch wel doen wat hij wil, die vrijheid heb Ik immers iedereen gegeven? Maar daarbij heb Ik ook iedereen een geweten gegeven, een gevoel in het hart waar Ik hem Mij laat beseffen, waar Ik hem bereik met dat wat eigenlijk liefde zou zijn in de situatie waarin hij is.

En ja, dat komt niet altijd overeen met wat die mens soms zelf wil en dan gaat het denken een andere weg dan het gevoel. Soms wordt het gevoel ook overstemd door wereldse verwachtingen en dan ontstaat er ook een tegenstelling tussen het gevoel en het verstand. Vaak wint het verstand, omdat de lijn met het gevoel verstoord is door eigen willen en zwak geworden is. Heb je strijd in jezelf tussen verstand en gevoel? Wend je innerlijk tot Mij en je vindt de waarheid, de ware liefde!

Hemels Brood 1456

Taal wordt gebruikt om een besef onder woorden te brengen om dat elkaar duidelijk te maken. Omdat de directe verbinding onderling haast weggevallen is. Maar die verbinding is er met Mij nog altijd en in die verbinding is geen taal, zijn geen woorden nodig. Soms begrijpen mensen elkaar zonder woorden. In de verbinding met Mij zijn zo ook geen woorden nodig. Ik zie en begrijp je zonder woorden. Maar ook jij kunt Mij begrijpen in jezelf zonder woorden, als een besef, als een weten.

Kijk, zo gaat dat bij diegenen die Mijn Evangelie uit het hart opschrijven. Zij ervaren in zich Mijn Evangelie als een besef en zij verstaan dan Mij in een weten zonder woorden. Vervolgens gaan zij dat eerst voor zichzelf in woorden van hun eigen taal zetten en zo kunnen zij dan hetgeen zij uit Mij in zichzelf zijn gaan beseffen doorgeven, mondeling of schriftelijk. Vervolgens begint bij de mens die dat woord hoort of leest eerst innerlijk een besef van waarheid . Dat besef van waarheid is een contact met Mij wat ook alweer zonder woorden is. Dat woordloos weten, dat diegenen die Mijn Evangelie vertelt of geschreven heeft, waar is, wordt dan dat innerlijk besef, dat natuurlijk weten van waarheid, ook weer omgezet in woorden. En dat omzetten gaat razendsnel, zodat er soms nauwelijks gemerkt wordt dat eerst geen woorden aanwezig zijn, maar een diep besef van zijn, van waarheid, van leven.

Geen taal, met nog zoveel woorden, kan die volkomen diepte, die volkomen waarheid van liefde onder woorden brengen. Toch gaat er niets van dat alles verloren, omdat iedereen de totale Schepping in zichzelf aanwezig heeft en dat ook zonder woorden kan beseffen, weten. Taal is voor mensen het hulpmiddel waar de directe innerlijke verbinding mist, er eigenlijk nog wel is, maar te ver is weggezakt. Zonder taal, zonder het gesproken woord kan toch iedereen elkaar en Mij verstaan, in ware liefde is dat mogelijk, liefde heeft geen woorden nodig.

Hemels Brood 1457

Ben Ik aardig voor alle mensen? Dat ligt er maar aan wat mensen aardig vinden. Ik heb alle mensen lief en vanuit die ware grote liefde ga Ik met alle mensen om. Maar, beseffen alle mensen dat, vinden zij Mij daarom aardig en hebben zij Mij daarom ook allen in waarheid lief? Daar zijn grote verschillen. Want er zijn bij de mens verschillende gebeurtenissen die hij niet prettig vindt en die hij met Mij in verband brengt. Ik heb het hem aangedaan of Ik heb er niet voor gezorgd, dat hem die gebeurtenis bespaard is. In beide gevallen vindt die mens Mij niet aardig, integendeel. Toch, ook die mens, of misschien kan Ik wel zeggen, juist die mens, heb Ik ook oneindig lief en de gebeurtenissen staan toch ook nog altijd met Mijn grote liefde voor die mens in verband.

Want nooit gebeurt er iets wat niet die mens toch helpt in liefde te komen of nooit gebeurt er iets wat niet door Mij in liefde wordt omgezet. Hemelse liefde, zodat die mens dichter bij het volkomen leven, de volkomen liefde komt. Geen van jullie staat alleen op deze wereld, op deze aarde. Ik sta naast jullie allemaal, Ik ben in jullie allemaal aanwezig en Mijn liefde breidt zich uit over jullie allen. Niemand uitgezonderd. En toch zijn er genoeg mensen die Mij helemaal niet aardig vinden. Want Ik laat mensen honger lijden, kou lijden, ziekte lijden, kortom, Ik laat mensen lijden.

O, zouden jullie maar beseffen dat als Ik zulks niet zou toe laten, geen van jullie in het besef van ware liefde zou komen, geen van jullie ooit in de warmte zou komen maar meer en meer zouden jullie afdwalen tot een niet te beschrijven koude en zonder Mij zou niemand daarvan gered zijn. Maar juist door Mij, door Mijn liefde, zijn jullie daarvan gered. Toch wordt dat door jullie nu nog niet zo gezien en toch wordt Ik door velen niet aardig gevonden en aan Mijn liefde wordt veelvuldig getwijfeld.

Mijn liefde staat boven dat alles, zij blijft eeuwig dezelfde diepe oneindige liefde voor jullie allen, of Ik nu wel of niet aardig gevonden wordt, Mijn liefde is eeuwig goed! En eeuwig voor alle mensen.