Hemels Brood 1396 t/m 1426

Hemels Brood 1396

Lief mens, twijfel je wel eens aan Mijn liefde als er onaangename dingen gebeuren, die niet direct weer in orde zijn, als jij er om vraagt? Je mag twijfelen hoor. Maar Ik verzeker je, Mijn liefde voor jou is en blijft er altijd en altijd even diep. Niet alleen voor jou, maar voor alle mensen, wat er ook gebeurt.

Ik kan je niet altijd precies laten weten waarom iets jou overkomt en waarom Ik het niet direct weer van je wegneem, als je er om vraagt. Want alles in de hele Schepping hangt met elkaar samen en dan zou Ik je alles van de hele Schepping en haar totale samenhang toch eerst moeten uitleggen. En dat neemt enorm veel tijd. En daarbij komt, dat er toch behoorlijk wat uit te leggen is, wat je nu nog niet kunt bevatten.

Kijk en zo gaat het dan, je leven is gelijk ook Mijn uitleg aan jou over de Schepping en dat gaat je hele leven zo door. Op sommige momenten zul je ineens meer begrijpen dan op andere momenten, alles op zijn tijd. Maar de uitleg krijg je dus, in de vorm van je leven. Het ligt ook aan jou hoe je je daarin opstelt. In daden van liefde zit grote vooruitgang, in daden van eigengewin sta je bijna stil en doe je nauwelijks begrip op. En Mijn liefde? Die blijft echt helemaal gelijk hoor.

Ik gun je alles, het allerbeste. Zoals Ik dat alle mensen gun, niemand meer dan de ander. Wel gaat het leven van de ene mens anders dan dat van de andere mens. Want ieder heeft zijn vrije keus en Ik heb ook ieder andere talenten en taken gegeven. Maar Mijn liefde heb je altijd.

Hoe kun je dan met onaangename dingen nog op Mij vertrouwen? tja, Dat is aan jou. Soms is het leven nog niet te begrijpen, evengoed heb Ik je lief. Daar hoef je niet aan te twijfelen.

Hemels Brood 1397

Hoeveel van Mijn kinderen zijn er dwars en grillig en niet aangepast. Omdat ze een weg verkiezen die vol kuilen en obstakels is. Daar verworden zij als de weg en het weer wat ze er tegenkomen, stoer en woest. Maar hun oorsprong is het niet. Ik ben en blijf hun oorsprong. Zachtmoedig en liefdevol. Hoe groot het verschil ook mag zijn, hoever de afdwaling ook mag zijn, hun oorsprong ben en blijf Ik en tot hun oorsprong kunnen zij altijd nog terugkeren. Hun weg zal geplaveid worden, het weer zal tot rust komen en hun ziel zal vrede vinden in de rust als van een kabbelende rivier, vol fris helder water en de zon zal hen verwarmen tot daden van liefde, die hun hart en dat van allen tot grote vreugde zal brengen.

Treur daarom niet, want ook Mijn kinderen die nu nog dwars en grillig zijn, worden opgericht en verzorgd, met liefde overgoten en tot vrede gebracht. Niemand hoeft verloren te gaan, voor allen is plaats bereid in Mijn hemelen. Het paradijs op aarde is voor de mens voorbij gegaan, maar Mijn hemelen gaan nooit voorbij en voor allen is daar plaats bereid in grote liefde.

Verdraag je tijd op aarde, neem je leven op in liefde zoals het gaat. Het is op de eeuwigheid gezien slechts één seconde. Maar elke seconde telt. En zo ook jouw leven. Jouw leven telt, voor jou, voor Mij en voor alle mensen. Vergis je daarin nooit. Keer Mij niet de rug toe want Ik ben er voor jou, nu en altijd. Deze seconde gaat voorbij en zet zich bij de eeuwigheid. Tot éénheid in ware liefde.

Hemels Brood 1398

Ik heb jullie voor altijd Mijn woord gegeven. Dat zal dan ook altijd zo zijn. Vrees daarom nooit Mij te zullen verliezen, want Ik heb je Mijn woord gegeven en dat blijft dan eeuwig zo. Ik zie wel dat mensen worstelen met zichzelf, met hun leven, met alles wat gebeurt. Velen proberen Mij hun woord te geven, vast te houden aan hun geloof. Maar er is nog teveel wens van eigenwaarde bij jullie aanwezig.

Al is het nog niet eens eigengewin wat je drijft of eigenbelang. Toch dan wel het willen hebben van waarde, eigenwaarde en dat niet alleen, maar dan willen jullie die waarde bevestigd zien, door mensen om je heen en door dingen die gebeuren, door Mij. Jullie hebben allen een enorme waarde voor Mij. Ik heb jullie allen lief en dat is die grote waarde voor Mij, dat Ik jullie liefheb, dat Ik jou liefheb.

Het heeft toch ook met eigengewin te maken als je je waarde bevestigd wilt zien door mensen in je omgeving, als je je waarde voor Mij afmeet aan alles wat je gebeurt en denkt dat je waarde voor Mij niet groot is als je veel onaangenaams gebeurt. O ja, Ik kan zo’n gedachtengang werelds gezien wel begrijpen. Je wilt mee, mee met werelds(e) leven, met feesten, werk, groei in allerlei werelds opzicht, wat om je heen normaal is. En Ik laat je dingen overkomen waardoor je beperkt wordt, niet mee kunt en zo meer. Dan kun je toch niet zo’n waarde voor Mij hebben?

Lief kind, je hebt eeuwig een enorme waarde voor Mij en Ik heb je altijd innig lief en die innige liefde van Mij voor jou uit zich weleens wat anders dan jij je kunt voorstellen vanuit je wereldse plaats, de wereldse instelling en de gewoonten om je heen. Maar Ik zeg je, niet sterker komt Mijn liefde voor jou tot uitdrukking dan wanneer Mijn armen om je heen zijn en je terug houdt van wereldse deelname. Ook al zie je dat niet, al bemerk je dat niet, al begrijp je dat niet, het is toch nog altijd Mijn innige liefde voor jou!

Hemels Brood 1399

Je bent vrijgemaakt uit Mij. Ik ben geest, Ik ben liefde. En uit die liefde ben jij, zijn alle mensen, vrijgemaakt, geest. Maar jullie geest is geplaatst in een materieel lichaam, in een materiële wereld. Om tot een volledig inzicht van leven te kunnen komen heb Ik jullie allen zo met elkaar geplaatst. Om tot het onderscheid te komen tussen leven en geen leven, tussen liefde en geen liefde.

Jammergenoeg wordt door velen nu het bewegen van het lichaam als leven gezien, het materiële lichaam is voor hen vereist om te leven, zonder lichaam geen leven is hun gedachtegang. En daarin hebben zij het volkomen mis. Want het lichaam is alleen gegeven om de geest plaats te bieden in een situatie die onderscheidsbesef mogelijk maakt tussen leven en niet-leven. En juist die materie, dat lichaam is niet-leven maar de geest is leven. De geest is opgenomen in de ziel van de mens, de ziel is de mens. En in de ziel is de geest als vonk aanwezig. Deze vonk is het levengevende wat elke ziel in zich tot verdere ontwikkeling kan brengen.

Maar als Ik hier spreek over een vonk, dan heb Ik het niet over een materieel tot stand gebrachte vonk, door een materieel brandend vuur. Ik heb het dan over een innerlijk heel heel klein stukje eeuwigheids liefde besef, een heel klein beetje levens besef wat in ieder mens aanwezig is. De benaming “vonk” is dus alleen in vergelijkende zin gebruikt. En heeft dus helemaal geen materiële betekenis. Zo is er in de Bijbel heel veel geschreven wat benamingen van materiële dingen zijn, waarmee niet hun materiële betekenis bedoeld is, dat is ook allemaal in vergelijkende zin gebruikt.

Of denk je dat er in je borstholte werkelijk een vonk van smeulend materieel vuur aanwezig is? Druk eens een smeulende sigaret tegen je vinger, doet dat geen pijn? Zou je dan van zo’n vonk in je borstholte geen pijn hebben? En hoe zou zo’n letterlijke vonk in zo’n afgelegen toch heel vochtige ruimte overleven? Ja, bij God is alles mogelijk. Maar zoiets zou toch niet passen in alles wat materieel is en gebeurt, dat zou toch buiten de normale gebruikelijke proporties gaan. Of heb je ooit vuur zien branden zonder zuurstof aanwezig? Kijk het materiële blijft het materiële maar het ware leven is niet materieel en de termen die ook gebruikt worden voor het materiële worden door Mij en juist gebruikt om het geestelijke aan te duiden. Maar voor velen is het heel moeilijk om die omslag te maken en als Ik het dan over een vonk heb dan wordt aan een letterlijke vonk gedacht, terwijl dat nooit zo kan zijn.

Niet het letterlijk materiële is in Mijn woord van belang. Ga er maar vanuit dat het juist niet letterlijk bedoeld is, maar juist die andere diepere betekenis heeft. Als je dan alles eens opnieuw gaat lezen, dan zul je je misschien afvragen, maar wat bedoelt Hij dan met de ceders van de Libanon en met zoveel andere dingen. Denk er maar over na, vraag het Mij maar innerlijk en Ik zal je de antwoorden wel geven. Soms in jezelf, soms door andere teksten, soms door andere mensen. Maar begin in elk geval het letterlijke los te laten en ga Mijn woord eerst geestelijk zien. Dat zal je veel verhelderen.

Hemels Brood 1400

Ja, Ik sta alles toe wat gebeurt. Zo Ik niet alles zou toestaan, dan zou de wereld zo niet meer bestaan. De vrijheid die in de Schepping ligt, is Mijn toestaan van alles wat gebeurt. Maar het is veel te simpel gedacht, dat het alleen een toestaan van gebeurtenissen van Mij is. Het is veel eerder een keus van de vrij denkende en vrij bewegende mens. Daar ligt dan ook de omslag van welke gebeurtenissen ook, bij de mens en niet bij Mij. Het zal nog wel even duren voor dat bij de mensen gaat doordringen, dat het bestaan van gebeurtenissen niet het brengen of creëren van gebeurtenissen is. En dat wordt nogal eens ernstig verwisseld door jullie.

Als bij jullie iets onaangenaams gebeurt en je kunt het stoppen maar doet dat niet, je laat het gebeuren, dan wordt je als medeverantwoordelijk gehouden en heb je ook aandeel aan b.v. die misdaad die je niet gestopt hebt. En zo denken dus veel mensen dat Ik mede verantwoordelijk ben voor al die misdaden die Ik laat gebeuren. Maar zo zit dat niet. Want in werkelijkheid kan Ik dat alles niet stoppen zonder de vrije wil van de mens af te nemen. En op het moment dat Ik dat doe, is de hele Schepping, zoals zij bedoeld is, weggenomen. Want de bedoeling van de Schepping is de mens te brengen tot een volkomen zelfstandig zelfbewust gelukzalig wezen in het volle besef van zijn Goddelijke eenheid met Mij en alle andere mensen. En zou Ik niet aan dat doel vasthouden, dan is er geen Schepping meer. Ik kan de gebeurtenissen niet stoppen en daarmee de mens uit zijn vrijheid halen.

Maar de mens kan wel andere keuzes maken. Niet Ik ben dus verantwoordelijk voor hetgeen gebeurt, maar de mens. En Ik ben zeker bereid om de mens te helpen andere keuzes te maken, zodat de gebeurtenissen zich voor hem ten goede keren. Alleen, dat zal hij wel zelf moeten willen. En daar help Ik dan ook een handje mee.

Hemels brood 1401

Waar zie je tegenop? Als je ergens tegenop ziet, dan betekent dat dat je eigenlijk even geen werkelijk vertrouwen in Mij hebt, dat je eigenlijk denkt dat je het nu toch even zonder Mij moet stellen. Maar, hoe komt het dat je zo denkt? Heb Ik je vaker in de steek gelaten? Misschien heb je Me vaker niet gezien als Ik er toch was om je te helpen. Maar net als nu, ben je dan bang geweest. En weet je, als je ergens bang voor bent, als je ergens tegen opziet, dan blokkeer je het zicht in jezelf op Mij en dan gaat het er op lijken dat Ik je in de steek laat, er niet ben. In werkelijkheid ben Ik er evengoed wel degelijk en ook help Ik je zeker wel. Maar niet steeds zoals jij verwacht of zou willen. Mijn hulp gaat gepaard met Mijn willen en als jou willen overeenstemt met Mijn willen dan kun je precies dat verwachten wat we samen willen. Ja en Mijn willen heeft altijd en eeuwig de liefde en het belangeloze als basis.

Kijk en daar gaat het dan ook meestal mis, daar verlies je Mij al uit het oog, het innerlijk oog, daar waar je wensen en verlangens hebt die te maken hebben of deels te maken hebben met eigenbelang. Dan trek Ik Mij als het ware uit de bewuste besef terug en ga je je wat alleen voelen en denken dat je het alleen moet opknappen deze keer. Maar in werkelijkheid ben Ik nog steeds paraat en ook bereid om je uitgebreid te helpen met alles wat maar nodig is.

Zo werkt dat, omdat je een vrij mens bent en zo laat Ik je dus de vrijheid. Ik trek Me niet terug als straf, omdat je Mij kennelijk niet wilt volgen, omdat je eigenbelang voorop stelt, maar om je in die vrijheid van keuze te laten. Kijk en mocht je dan beseffen dat er eigenbelang bij is en je laat dat los, dan opent zich onmiddellijk weer het innerlijke zicht op Mij en je innerlijk bewuste besef van Mijn aanwezigheid komt dan al snel weer terug.

En wat als dat niet gebeurt, als je eigenbelang toch boven aan blijft staan? Dan laat Ik je gaan, maar zorg er toch ook voor dat je daarin niet blijft hangen en Ik stel dan voor jou ongemerkt alles in het werk om je te verlossen van de aantrekkingskracht van het eigenbelang. Dan help Ik je zoveel Ik kan zonder je vrijheid te belemmeren terug in belangeloze liefde voor Mij en je naaste. Dus ben je wat angstig, voel je je wat alleen gelaten, kijk eens in jezelf naar eigenbelang, laat het los en voel Mijn innige liefde voor jou en alle mensen!

Hemels Brood 1402

Geduld. Heb toch nog wat meer geduld met je medemensen. Hoeveel geduld heb Ik met jullie allen waar jullie nog steeds opnieuw het eigenbelang voor laten gaan en dan ook nog niet altijd inzien dat het om eigenbelang gaat. Als dan iemand niet wil meewerken dan is het direct mis. Maar werken jullie wel mee met Mij?

Nou, Ik zeg je, dat valt ook nogal tegen. Hoe goed jullie het ook bedoelen en proberen goed te doen, vaker gaat het naar eigen beperkingen. Maar Ik laat jullie geduldig geworden. Ik weet dat na verloop van tijd je je wel gaat afvragen waarom iets zus of zo verloopt. En dat je op zeker moment ook wel in jezelf Mij zult vragen. Kijk, eerst dan kan Ik je antwoord geven en inzichten, als je er zelf om vraagt. Eerder kan Ik je ook wel een en ander aangeven, maar je zou het naast je neer leggen, niet begrijpen, je er onprettig bij voelen en eerder verder van Mij verwijderd raken dan dichter bij komen.

Als iemand iets niet begrijpt, maar zich daar geen gedachten bij maakt, zal hij ook niet openstaan voor uitleg. Hij is met hele andere dingen bezig en neemt zich de tijd niet om even te luisteren. Terwijl iemand die een situatie wil begrijpen daarom gaat vragen en dan ook gaat luisteren naar het antwoord. Als je nu iemand ziet die afgedwaald is van de weg van liefde en je ziet welke gevolgen dat gaat hebben en je wilt hem dat besparen, dan kun je diegene aanspreken en waarschuwen. Proberen uitleg te geven. Maar als diegene het nog niet zelf ervaart als een situatie die uitleg behoeft dan zal zijn reactie zijn; waar heb je het over, zoek een ander voor je verhaaltjes, ik heb ze niet nodig. En dan bereik je diegene niet.

Het enige wat je kunt doen is rustig afwachten tot je gevraagd wordt je mening te geven. En zo ga Ik met jullie om, Ik wacht af tot Ik gevraagd word. Ook al zie en weet Ik alles, toch blijf Ik geduldig wachten. En wanneer Ik dan gevraagd word, dan weet Ik ook dat 1 woord veel meer begrip teweegbrengt dan 100 woorden als Ik niet gevraagd ben. Soms kun je wel proberen iemands intresse te wekken, maar let op dat je niemand iets opdringt. Heb liever geduld zoals Ik met jullie allen in grote liefde geduld heb.

Hemels Brood 1403

Gelijke behandeling. Van Mij krijgen jullie allen een gelijke behandeling. Maar dat wil niet zeggen dat alles voor iedereen precies hetzelfde gaat, dat bij iedereen precies hetzelfde gebeurt en dat iedereen precies hetzelfde gegeven wordt. Bij Mij is gelijke behandeling iedereen naar dezelfde waarde behandelen. Dat is dus niet iedereen hetzelfde doen of geven.

Geven jullie elkaar gelijke behandeling? Of denk je bij de één wel eens niet zo eerlijk te hoeven zijn als bij de ander? Want kijk, gelijke behandeling is dat als je eerlijk bent bij de één je ook eerlijk bent bij de ander. Dat als je geduld hebt met de één je ook geduld hebt met de ander. En niet omdat iemand je niet aanstaat minder eerlijk, minder geduldig of zelfs minder aardig bent.

Gelijk hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Een gelijke behandeling is ook dat je iemand helpt zijn nood op te lossen. Maar dan kan het zijn dat de één met een uur van de tijd al geholpen is terwijl iemand anders twee dagen hulp nodig heeft. Dan ga je niet diegene die maar een uur nodig heeft twee dagen helpen om hem een gelijke behandeling te geven. Het helpen aan beiden is al de gelijke behandeling, het hoeft dan niet precies even lang te zijn en ook niet precies dezelfde hulp te zijn. De één heeft misschien hulp nodig bij de boodschappen doen en de ander bij het bandplakken.

Kijk, zo is iedereen voor Mij gelijk en geef Ik iedereen gelijke behandeling, maar zo is die gelijke behandeling dus niet voor iedereen hetzelfde. Jullie zijn Mij allen even lief en zo behandel Ik jullie naar Mijn grote liefde voor jullie. Doen jullie dat dan ook naar elkaar, dan mag er verschil zijn in wat je doet, maar geen verschil in de liefde voor elkaar.

Hemels Brood 1404

Soms is het nodig dat je even geduld hebt tot Ik er ben. Ik bedoel daarmee, dat je even wacht tot je Mij innerlijk kunt ontvangen. Ik ben er wel altijd maar je gedachten, je verwachtingen, je wensen zijn dan niet genoeg vrij van het wereldse, het menselijke eigen willen, eigen verlangen, eigen denken. En dan kun je beter even geduldig zijn en je innerlijk schoon maken, vrij maken, zodat Ik je kan laten weten wat het beste is om te doen of te laten. Dat kan dan even duren. Laat dan niet in je ongeduld jezelf gaan in eigen willen, eigen verlangen, denkend dat Ik daar bij ben. Het zou je vervolgens teleurstellen als een hele andere uitkomst zich voordoet dan je zou verwachten. Je zou Mij dan verwarren met je eigen willen en dat zou op een gegeven moment verwarring kunnen geven over Mijn liefde.

Want al ben Ik er altijd en al heb Ik je altijd innig lief en al sta Ik altijd klaar om je met alles wat je maar wilt te helpen, ja dan is dat alleen als je maar wilt en bovendien als je Mij daarin dan ook volledig vertrouwt en aanneemt. Zolang je in jezelf ook nog eigen willen, eigen verlangens en dergelijke hebt, zolang laat je Mij niet vrij in jezelf en laat je Mij ook niet vrij jou helpen. Zie je, neem daarom regelmatig de tijd om jezelf innerlijk te schouwen en te zien of je ook werkelijk op Mij vertrouwt, of je ook werkelijk je eigen willen en verlangen hebt losgelaten en Mij hebt aangenomen.

Als je de buurvrouw wilt helpen boodschappen dragen en zij draagt ze zelf al, dan is er niet veel meer te helpen. Begrijp je? Laat zo ook de hulp die je vraagt, die je nodig hebt, door Mij gebeuren en houdt het niet zelf vast, dan komt alles helemaal goed.

Hemels Brood 1405

Wat Ik de mens beschikbaar stel, is ruim genoeg om volop tevreden mee te zijn. Maar de meeste mensen zijn niet tevreden, omdat zij hele andere dingen beschikbaar willen hebben. En daarin kan en zal Ik hen niet tegemoet komen. Niet het wereldse bezit, het materiële is voor de mens van belang, maar het geestelijke, het belangeloos liefhebben en het loslaten van bezit en eigenbelang.

Alles wat Ik beschikbaar stel aan de mens is daarop gericht hem te helpen tot inzicht van waar geestelijke leven te komen, naar liefde te leven en alle bezit met elkaar te delen, zonder te letten op eigenbelang. En daarmee zou ieder mens heel tevreden moeten kunnen zijn. Maar helaas is hij dat niet. En zo klagen veel mensen over wat ze niet hebben of juist over wat ze wel hebben maar niet willen hebben. En nogal eens wordt Mijn hulp ingeroepen voor allerlei materiële en wereldse aangelegenheden waar Ik niets mee te maken heb.

Je bent vrij en je kunt ook vrij kiezen wat je belangrijk vindt in het leven. Maar vergeet niet dat die vrijheid ook betaald wordt met Mijn liefde. Steeds opnieuw. En daar waar je in vrijheid afdwaalt van liefde, is Mijn liefde duur betaald. Is Mijn offer voor jullie allen duur betaald. Maar zo denk Ik niet en daarom reken Ik jullie ook niet op die manier af op de afdwaling van liefde. Je zult zelf ontdekken wat je afdwaling in werkelijkheid brengt en hetgeen daaruit voortkomt ervaren. Kun je dan tot inzicht van waar leven komen, dan reken Ik je niets aan, neem je op in Mijn armen en draag je over alle hindernissen heen naar eeuwige liefde in volle gelukzaligheid.

Hemels Brood 1406

Van wie wil je leren? Van mensen om je heen of van Mij? Wie denk je dat de beste leermeester is? Zou dat niet onbetwistbaar je Schepper zijn? Daar waar Ik alles en allen geschapen heb en het heelal regeer zou Ik toch zeggen dat daar over geen twijfel kan bestaan. Toch zie Ik mensen elkaar leren en in hun gebrekkigheid de ander ook gebrekkig leren. O ja, er is genoeg kennis en materiële wetenschap wat mensen elkaar kunnen bijbrengen, maar het ware leven, wat weten zij daarvan?

Kun je van deze wetenschappers ook over het ware leven leren? Hoe gaan zij om met het leven als zij niet hun wetenschappelijk werk, hun materiële kennis hebben, kunnen vergroten, hoe is hun leven dan? Ik wil niets ten nadele van hen zeggen, alleen vraag je eens af of zij dan zo’n goede leermeesters van het leven zijn? En de leermeesters die zeggen geestelijk leider te zijn dan, zijn die dan wel de juiste leermeesters? Zij doen hun best. Maar hoeveel van hen zijn in hun hart eigenlijk uit naar een zekere roem, willen graag grote groepen mensen naar hun hand zetten. En hoe weet je zeker dat hun uitleg van het leven de juiste is?

Kijk in je eigen hart, daar heb je het vermogen van je Schepper gekregen om tot waar besef van leven te komen. Daar ben Ik en Ik reik je daar Mijn hand van waar leven, Ik reik je daar Mijn leer naar waar leven aan en daar hoeft niemand tussen te zitten. Dat kan rechtstreeks in jou een uitwisseling zijn tussen jou en Mij. Zonder verstoring van wie dan ook. Als je Mij wilt als je leraar kom dan in je hart waar je vrij bent van allerlei wensen en verlangens, van allerlei eigenbelang, naar Mij  en luister daar naar Mij, je innerlijk eigen weten, je innerlijk eigen besef, wat zuiver in ware liefde is en je hoogste, je beste leermeester is.

Hemels Brood 1407

Ik kan je alleen Mijn liefde garanderen. Maar hoe je leven verloopt kan Ik niet zeggen. Want je hebt daarvoor zelf een belangrijk deel van de sleutels in handen. Jij kunt zelf deuren openen of juist sluiten. Je kunt namelijk zelf kiezen voor handelen naar liefde of naar eigenbelang, eigen wensen. En daar ligt de belangrijkste sleutel voor jouw leven, bij jou, niet bij Mij. Mijn liefde voor jouw is zeker, heel zeker, daaraan hoef je nooit te twijfelen. En vanuit die liefde help Ik je, steun Ik je, geef Ik je inzicht, waar Ik maar kan zonder je vrije keuze te belemmeren.

Maar de sleutel naar waarheid en liefde heb je zelf in handen. Soms is de sleutel groot en zwaar, soms klein en haast onzichtbaar, soms is hij gemakkelijk en licht te gebruiken, maar steeds is hij in jouw handen. Begrijp je dat? En steeds als je die sleutel nodig hebt, kun je Mij vragen je te helpen die te gebruiken, kun je Mij vragen je te helpen in liefde te blijven, ook al word je in verleiding gebracht aan jezelf te denken, boos te worden of ongeduldig. Je kunt dan bij Mij komen en hulp vragen. Maar al voor je hulp gevraagd hebt, zie Ik in jouw de strijd om goed te blijven, naar waarheid en liefde te blijven en Ik kan je dan al met Mijn kracht van liefde versterken, zodat je ook in waarheid en liefde kunt blijven en verder kunt gaan.

Ik zegen je in alles wat je onderneemt in Mijn naam, in ware liefde. Ook al ben je nog zwak en wijk je nog wel eens af van ware liefde door verontwaardiging, ongeduld, boosheid, teleurstelling. De zwaktes draag Ik en Ik neem daarom de zegen die Ik je gegeven heb niet weg. Je kunt op Mij blijven vertrouwen. Maar bedenk je dat de sleutel van ware liefde steeds in jouw hand ligt. Ik houd je bij de hand en samen kunnen we de juiste sleutel gebruiken, zodat juist die deuren zich openen, die de zegen die Ik je geef, vermeerdert en die deuren zich sluiten die verdere groei in de liefde in de weg zouden staan. Zo werken wij samen aan de groei van ware liefde, niet alleen bij jou, maar bij alle mensen. Mijn zegen heb je, Mijn zegen blijft je bij, alle dagen, tot in eeuwigheid.

Hemels Brood 1408

Diep in je binnenste weet je wat waar is en wat niet. Daaraan hoef je niet te twijfelen. Als je twijfelt ligt dat er niet aan of je wel of niet weet wat waar is, maar ligt het er eerder aan wat je wel of niet wilt. En het moeilijkste is het om je aan die innerlijke waarheid te houden, terwijl je eigenlijk iets heel anders wilt. Wat staat je dan te doen. Want als je je aan je innerlijke waarheid zou houden, dan geeft dat een resultaat, een wending, die je eigenlijk niet zo prettig vindt. Je zou het dan ook het liefst een beetje anders willen voorstellen, een beetje naar eigen goeddunken willen bijdraaien. Je kunt daarvoor kiezen.

Vaak gaan mensen niet eens in zichzelf naar de innerlijke enige echte waarheid zoeken. Ze vullen gelijk liever hun eigen gewenste waarheid in en vergeten het innerlijke waarheidsbesef maar voor het gemak. Dat leeft dan wel zo gemakkelijk. Maar in werkelijkheid is het leven niet bedoeld om zo gemakkelijk mogelijk te zijn. Het leven is bedoeld naar waarheid geleefd te worden uit eigen vrije keus.

En wie uit eigen vrije keus voor de enige ware juiste levensweg kiest, die zal bemerken dat dat leidt tot het ware levensgeluk. Niet dat dit ware levensgeluk er dan ook onmiddellijk is, want daarvoor moet het ware leven toch wel geruime tijd volkomen naar waarheid geleefd worden, maar uiteindelijk levert het wel een innerlijk diep gevoel van ware blijvende vreugde op, onder alle omstandigheden. Omdat dan niet de omstandig-heden het levensgeluk bepalen, maar de innerlijke zijnstoestand.

En zodra die naar eigen vrije keus over langere tijd wordt aangehouden, dat is in ware liefde zonder eigenbelang, groeit een innerlijke vrede en gelukzaligheid die nu nog ongekend is. Dus als je twijfelt welke keus te maken, voor de innerlijke waarheid of voor je eigen gecreëerde waarheid, dan zou Ik je willen aanraden, houd je aan die innerlijke Goddelijke waarheid, die levert je uiteindelijk het meeste op.

Hemels Brood 1409

De Israëlieten trokken door de woestijn naar het beloofde land maar het duurde een eeuwigheid voor zij er ook werkelijk aankwamen. Zo trekken veel mensen door de woestijn van hun werelds bestaan. En zo duurt het voor velen nog een lange tijd voor zij uit die woestijn geraken. Want zovelen blijven steeds opnieuw hun keuzes maken voor eigenbelang, voor de wereldse belangen, voor de wereldse macht en roem en voor geld.

En zolang dat de basis van hun keuzes vormt, gaan zij door de woestijn, zien zij zich steeds geconfronteerd met allerlei problemen. Zij gaan daarbij op hun eigen denken en willen af en er is geen luisteren naar Mij bij. Zo zijn zij verstoken van voeding en stromend water. Want hun eigenwijze manier van leven blokkeert elke inbreng van Mijn kant. En zo zwerven zij van het een naar het ander in een dorre  vlakte, waar het de liefde aangaat. En met hen zwerven velen, het is in deze dagen een drukte van belang in de woestijn.

Toch, ook is gezegd, de woestijn zal bloeien als een roos en de dorre vlakten zullen herschapen zijn. Ja, want in de mens gaat uiteindelijk een verandering plaatsvinden, een nieuw inzicht gaat komen, een nieuw besef van waar leven, een nieuw besef van Mijn bestaan en van Mijn liefde voor alle mensen. En langzaamaan gaat die in de woestijn dwalende mens zich tot Mij richten, Mijn liefde vragen, Mijn liefde erkennen, Mijn liefde aannemen en zijn handelen daar meer op afstemmen. Dan gaan de wateren van Mijn liefde stromen en de woestijnen gaan vruchtbaar worden. De mens gaat zich kennelijk keren naar ware liefde en daarnaar handelen. Uit zijn handelen komt vreugde voort en het draagt vrucht. De woestijn gaat bloeien en sappige vruchten voortbrengen. Kijk, zo gaat de mens dan uit eigen vrije keus naar ware liefde leven en zich innerlijk vullen met Mijn liefde waaruit alle ware leven ontstaat en is. Zo wordt de woestijn tot het beloofde land, overvloeiende van melk en honing, overvloeiende van Mijn liefde.

Hemels Brood 1410

Wat de mens maar steeds niet begrijpt, maar steeds niet aanneemt, niet erkent, is dat alles, maar dan ook alles van Mij is, van Mij komt. Alles is gegeven, niets heeft de mens uit zichzelf. En nu is het niet zo dat Ik per se voor Mijzelf door de mens erkend wil worden, dat Ik als bezitter van alles gezien wil worden, daar gaat het Mij helemaal niet om. Ik weet heel goed wat van Mij is, van Mij komt en Ik heb geen mens nodig om dat te bevestigen. Het gaat Mij er om dat de mens tot dat juiste inzicht van bestaan komt, voor het heil en zegen, voor het welzijn, het geluk van die mens.

Want als je niet begint met de kern van alle bestaan juist te zien, hoe kun je dan in dat bestaan de juiste weg kiezen? Dan ben je wel vrij om te kiezen, maar als je niet beseft wat het onderscheid is tussen de verschillende keuzes, hoe kun je dan werkelijk kiezen? Als je b.v. een klok wilt repareren en je weet niet hoe die klok oorspronkelijk gewerkt heeft, ga je naar de maker van de klok en vraagt hem hoe de klok oorspronkelijk was. Aan de hand daarvan kan de klok hersteld worden in zijn oude glorie. Zo ongeveer is dat met de mens. Als hij zijn leven in het ware oorspronkelijke bestaan wil terug voeren, zal hij bij de maker, bij zijn Schepper het oorspronkelijke bestaan moeten gaan vragen.

Maar als hij geen Schepper erkent, niet aanneemt dat er een Schepper is, of denkt dat hij geen Schepper meer nodig heeft, dan lukt het hem waarschijnlijk niet om tot het ware leven te komen, tot de volle gelukzaligheid. Want alleen de Schepper weet toch precies hoe hetgeen Hij gemaakt heeft in elkaar zit en waar het niet helemaal juist meer is. Als nu iedereen denkt het zelf wel te weten, kan het een aardige chaos worden. Een chaos die alleen de Schepper nog op orde kan krijgen. En zal krijgen, want dat blijft, dat alles terug kan komen naar het oorspronkelijk door de Schepper bedoelde, dat blijft. Zo kan de mens altijd nog bij zijn Schepper komen, Mij erkennen en tot inzicht van waar leven gebracht worden. Wel uit vrije keus. Niet om Mij te bevestigen als bezitter van alles, van de hele Schepping, maar om zelf terug te komen in zijn oorspronkelijke bestaan en het volle geluk daarvan te ervaren!

Hemels Brood 1411

Op aarde is liefde en het tegenovergestelde van liefde ter keuze voor iedereen aanwezig. De liefde houdt zich vaak wat verborgen, is op de achtergrond, valt niet direct op. Het tegenovergestelde van liefde ziet er daarentegen schitterend uit, aantrekkelijk en dringt zich aan iedereen op. Staat heel zichtbaar vooraan in volle glorie. Maar, het is een kortdurende glorie als je het aanpakt, het is een verwelkende schittering als je er in mee gaat, het valt volkomen weg als je er bij vooraan gaat staan en het verliest alle aantrekkelijkheid als je ermee te maken krijgt.

De liefde daarentegen, als je die weet te vinden, als je die oppakt, blijkt dan een ware schoonheid te zijn, brengt je van de achtergrond zichtbaar op een schitterende manier waar allen wel bij varen, blijkt dan een juweel te zijn die een enorme rijkdom biedt. Zo is het gesteld met liefde en het tegenovergestelde van liefde.

Maar de meeste mensen raken verblind door de schittering van het tegenovergestelde van liefde, daardoor zien zij de liefde niet, verborgen als zij is en op de achtergrond aanwezig. En pas als zij met het tegenovergestelde gevallen zijn, als de schittering weg is, als de blindheid voorbij is, bemerken zij de liefde. Als zij dan hun keuze maken voor liefde, bemerken zij licht in zich, vreugde en stijgen omhoog in de glans en de warmte van de zon, Mijn licht van liefde voor alle mensen. Dan pas bemerken zij het ware verschil.

Maar wees voorzichtig, want de schittering van het tegenovergestelde van liefde blijft zich voordoen en sommigen vergissen zich meerdere keren. Laat je niet verblinden, laat de schittering aan je voorbijgaan en blijf zoveel mogelijk bij liefde!

Hemels Brood 1412

Waarheid grijpt soms diep in. Doet soms diep pijn. Zou je liever met onwaarheid leven, dan met waarheid? Zou je liever denken dat je rijk bent totdat je ontdekt dat je helemaal niet rijk bent en dan in enorme problemen komen, omdat je veel teveel gekocht hebt? Zou het dan niet beter zijn precies te weten waar je aan toe bent en je leven daar naar in te richten?

Er zijn genoeg mensen die hun fouten en missers bedekken met onwaarheid, met leugen en bedrog. Om niet gezien te worden in hun fouten en missers. Zo stapelen ze leugen op leugen. Maar, waar komen zij uiteindelijk uit? Want eens komt die onwaarheid, die leugen toch aan het licht en de schande die zij wilden ontwijken, is dan veel groter. Iedereen maakt weleens fouten, maakt wel eens een vergissing, dwaalt wel eens af.  Maak dat niet erger met leugen en bedrog. Niet alleen voor de schande die dat uiteindelijk toch geeft, maar vooral omdat het je heel ver van je eigenlijke bestemming brengt.

Stel je gaat een weg en moet ergens heen, maar je weet niet precies welke weg te gaan. Je vraagt het en om allerlei redenen wijst diegene je de hele andere kant uit. En stel je gaat een weg en je ontmoet iemand die je niet zo aardig vindt en met je mee wil gaan. Je gaat dan gauw een andere weg nemen om die niet mee te hoeven hebben. In beide situaties ga je de hele andere kant uit dan je eigenlijke nodig hebt en het duurt veel langer om bij je doel te komen. Ook kan je op die dwaalwegen van alles nog gebeuren.

Hoe je het ook wendt of keert, onwaarheid brengt je altijd verder van hetgeen je eigenlijk bereiken wilt en het misleidt ook anderen om bij hun bestemming te komen. Hoe je het ook bekijkt, onwaarheid brengt je nooit dichter bij Mij, dichter bij je bestemming en ook anderen doe je ermee tekort. Op waarheid kun je bouwen, onwaarheid is als het moeras, hoe verder je er in komt, des te dieper zink je weg. Denk daar goed om als je de keuze maakt tussen waar en niet waar.

Hemels Brood 1413

Hoe word Ik door mensen gezien. Heel verschillend. Zoveel mensen er zijn, zoveel verschillende ideeën zijn er over Mij en sommigen zijn goed maar veel komt niet overeen met Mijn zijn. Hoeveel van jouw ideeën over Mij zijn waar en hoeveeel niet? Ik kan het je niet zeggen, je zou Me niet geloven. En zo gaat dat met alle mensen. De ideeën die zij hebben laten zij niet gemakkelijk los. En zo word Ik nauwelijks gezien zoals Ik Ben. Volkomen liefde, volkomen waarheid.

Maar wie niet het besef heeft van volkomen liefde, hoe kan die besef van Mij hebben zoals Ik Ben. En wie niet aan waarheid hecht, hoe kan bij Mij zien als waarheid. Zo word Ik dus niet gezien, zo ben Ik dus niet op aarde, op de grond waarop mensen hun handelen baseren. Maar, Mijn licht straalt Mij vooruit en dit licht brengt verheldering, brengt inzicht in de harten van de mensen. Dit licht dringt door in de duisternis, in alle hoeken en gaten van het hart en langzaam maar zeker verdringt Mijn licht de duisternis. Langzaam maar zeker verandert het inzicht van het hart, langzaam maar zeker wordt de aarde, de grond waarop de mens zijn handelen baseert, rijp voor Mijn komst terug op aarde, op de bodem van het menselijk bestaan. Want Ik kom terug, zichtbaar voor alle mensen en allen zullen Mij dan zien zoals Ik werkelijk Ben. Niet de één zus en de ander zo. Allen zullen dan de waarheid zien en de ware volkomen liefde begrijpen.

Ja, Ik kom zoals Ik Ben en daar zal grote vreugde zijn in de harten die Mij onvoorwaardelijk in zich opnemen. Nu wordt de aarde bereid, nu wordt de grond losgemaakt, omgewoeld zodat niets vast blijft zitten en er lucht en ruimte komt voor het goede zaad om tot ontwikkeling te komen. Een nieuwe aarde ontstaat, een nieuwe grond voor Mijn bestaan waarop Ik kan komen en blijven. En allen zullen Mij zien in volle glorie van ware liefde voor iedereen.

Hemels Brood 1414

Geen mens op aarde is zonder afdwaling van ware liefde maar ook geen mens is zonder Mij. En zo hef Ik de afdwaling op door Mijn liefde. Zo komt het altijd voor iedereen goed. Maar niet zonder het besef van afdwaling, omdat het toch altijd nog de bedoeling is dat jullie mensen tot waarlijk leven komen zonder afdwaling van ware liefde.

Hier op aarde is het je gegeven te kiezen en van liefde af te dwalen. Maar als een elastiek blijf je altijd toch verbonden met Mij en het elastiek trekt zich dan eens wat verder dan eens wat minder ver uit. Soms word je met een ruk weer teruggezet, dan deed dat je wel even schrikken. En soms werd iemand anders met een ruk teruggezet en raakte die daarbij jou. Het heeft alles zijn doel en dat heeft dan altijd te maken met het welzijn van alle mensen. Niet het welzijn zoals jullie het zien, iedereen zijn materiële verzorging, onderdak en eten, maar juist het welzijn van de ziel in geestelijke zin, het welzijn in waarlijk leven, in ware liefde.

Ik kan het nog zo vaak zeggen. Maar zelfs de mensen die gaan begrijpen wat Ik bedoel, leven er nog niet naar, zijn nog vaak blind voor hun afdwaling in eigenbelang, eigen ideeën, eigen wensen, verlangens. Een boom staat op zijn plek en komt er uit zichzelf niet weg. Jullie staan op je plek en je kunt er wel weg, je hebt die vrije keus. De plaats waar je staat is de mening die je hebt ten aanzien van leven, ten aanzien van Mij en de keuzes die je maakt.

Die plaats, die opvattingen, die handelswijze naar bepaalde ideeën kun je veranderen, je bent vrij en hebt van Mij heel wat mogelijkheden gekregen. Mogelijkheden die je misschien niet ziet maar er wel zijn. Begin maar met te vertrouwen, begin maar met los te laten, begin maar met jezelf te verplaatsen! En kijk eens hoe je leven zich dan in jezelf kan veranderen! Zie dan dat je vrij bent en gelukkig kunt zijn!

Hemels Brood 1415

Zoals Ik wel vaker gezegd heb, Ik ben geen God van straf maar een God van liefde, in Jezus Christus, voor ieder mens. En ook breng Ik jullie mensen niet in verleiding van het boze, het tegengestelde van liefde. Toch, de verleiding is er wel degelijk. En de keuze daarvoor is vrij bij jou. Nu komt het voor, dat je Mij in gebed om zegen vraagt op je daden, dat je Mij ook specifiek vraagt je ergens mee te helpen.

Ja, Ik wil je altijd helpen. Maar soms is het nodig om te weten waar jij precies staat. En dan laat Ik eerst een situatie toe waarbij de keuze heel duidelijk aan jou is. Je hebt dan ergens om gevraagd en Ik geef je een situatie waarin je kunt kiezen tussen waarheid en liefde en het tegenovergestelde daarvan. Ik trek Mij dan eerst als het ware terug en wacht op je keuze. Maak je uit eigen beweging de keuze voor waarheid en liefde, de keuze die Ik voor je kan zegenen, dan zal Ik die ook dubbel zegenen en Mijn hulp zal vol zegeningen zijn, maar kies je voor het tegenovergestelde, dan zal Ik Mijn zegeningen niet geven op die manier, dan zal Mijn zegening eruit bestaan je tot lering te brengen over je keuze, zodat je je bewust wordt van je keuze en de afdwaling die dat met zich meebrengt. Zodat je het onderscheid bewust wordt, tussen datgene wat Mijn zegen kan krijgen en wat niet. Want je zult toch moeten gaan beseffen wat wel en geen waarlijk leven is en je bent er niet mee gebaat blind te blijven voor de dood, dat is voor alles wat geen liefde is. Ik kan het tegenovergestelde van waarheid en liefde niet zegeningen, het is niet van Mij, het is het leven niet. Maar zodra je dat in werkelijkheid begrijpt, inziet en je verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes oppakt, zodra heb je in alle opzichten en meer nog Mijn zegen en Mijn hulp, Mijn steun ter vermeerdering van de goede resultaten.

Daarom, niet alles wat je in gebed vraagt, wordt zonder een eigen inbreng gegeven, zoals jij het wilt ontvangen. Want wat geen liefde is, is er voor Mij niet en kan dus ook nooit zegen dragen. Besef daarom wat je vraagt, dat het in Mijn liefde gebracht moet zijn, dan breng je jezelf in Mijn liefde en krijg je ook ten volle Mijn zegen!

Hemels Brood 1416

Zolang zal Mijn liefde zo zijn tot je geleerd hebt. Niet wat Ik je zeg dat je te leren hebt, maar wat je in jezelf herkent als datgene wat je te leren hebt, of liever gezegd, wat je mag leren.

Je zoekt, je vindt. Ik help je vinden en Mijn liefdevolle armen zijn altijd om je heen, waar je ook gaat. Niet de acceptatie van anderen is het belangrijkste, maar in jezelf je plaats bij Mij vinden is het belangrijkste. Niet de waardering van de mensen om je heen is het belangrijkste, als wel een waardering van Mij. Je innerlijk wezen in zuiverheid brengen, is het belangrijkste en in die zuiverheid groeien in liefde. Kind, Ik heb je lief, oneindig lief, zoals je bent, helemaal zoals je bent. Geplaatst in een wereld die Mijn liefde niet in alles en overal aanneemt en bewust is. In een wereld waar iedereen te leren heeft, mag leren. In een wereld waar Ik dat naast elkaar geplaatst heb, niet de één meer en ander minder, maar aan elkaar gelijk, ook al stellen mensen om je heen zich soms anders op.

Maar het is Mijn liefde je juist daar te plaatsen waar Ik je dan juist mee help. En op zeker moment ga je dat zien, Mijn lief(ste) kind en begrijpen. De zon komt op en haar stralen van begrip maken je geest helder verlicht en je ziel neemt haar opvoeding uit Mijn hand op en Mijn hand leidt je verder, onzichtbaar, omdat het alles in jezelf moet groeien als iets van jezelf en niet als iets wat je van Mij opgelegd krijgt. Je hart is open en je laat Mij binnen, daar wil Ik ook zijn. Ik heb je lief en Ik zie je, Ik ben er voor je, altijd. Ga je weg, je bent niet alleen, je bent nooit alleen. Draag de mensen om je heen in je hart zoals je Mij draagt en neem hen aan zoals ze zijn, zoals Ik jou en iedereen lief heb. Blijf in Mijn zegen, je gaat goed.

Hemels Brood 1417

Je mag altijd bij Mij komen. Aarzel daarom niet en kom! Kom in je hart bij Mij. Ja, Ik ben heilig en voor velen hoog verheven. Maar is iemand liefhebben te combineren met hoog verheven? Liefhebben is dicht bij elkaar zijn in het hart, heeft geen afstand en overbrugt elke afstand. Dus, hoewel Ik heilig ben, ben Ik ook dichtbij, zoals liefdevolle vrienden dichtbij zijn, elkaar na zijn. Zo ben Ik je na.

Ik weet dat je nog lang niet in alles volmaakte liefde bent. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat er nog veel modder aan je kleeft. Maar stel je voor, je hebt je kind lief, diep en innig. En het heeft buiten gespeeld, is modderig, maar komt op je toe met zijn modder. Dan stuur je hem niet weg, maar omarmt hem en neemt hem mee om gewassen te worden, zodat hij even later weer schoon en fris voor je staat. En zo doe Ik dat ook. Je bent altijd welkom om bij Me te komen, Ik neem je met modder en al in Mijn armen, maar Ik neem je ook mee om gereinigd te worden, je hart te reinigen. Ik was je met het water uit Mijn zuivere Bron en dan sta je weer voor Mij, gereinigd, fris van nieuwe volkomen liefde.

Of je ook modderig bent en of dat moeilijk afwasbaar is, het doet er niet toe, kom toch bij Mij. Want Ik heb je liever met modder en al in Mijn armen, dan dat je buiten alleen dwaalt in de kou en zonder onderdak. Ten prooi aan een ieder die misbruik wil maken van je situatie. Denk daarom nooit dat je niet bij Me kunt komen, denk dat nooit. Als je niet wilt komen, als je buiten wilt blijven, je eigen weg zelf wilt gaan, dan is Mij dat goed, het is je vrije keuze, maar laat het nooit zo zijn dat je denkt niet goed genoeg te zijn om bij Mij te komen, want een ieder die wil komen is welkom en die zal Ik ontvangen, in zijn hart zal Ik die ontmoeten, wanneer  hij wil.

Maar je bent vrij en kunt je eigen weg gaan, ook zonder Mij. Maar weet daarbij goed, heel goed dat je voor Mij nooit te min bent om te ontmoeten. Wat je ook gedaan hebt, Mij ontmoeten kan altijd, als jij wilt.

Hemels Brood 1418

Soms vergeet je weleens iets en je weet niet dat je het vergeten bent. Hoe zou je het weer weten, als niet iets of iemand je er aan herinnert? Soms vergeet je Mij wel eens, vergeet je in jezelf naar Mij te luisteren en gaat spontaan je eigen weg. Maar weet je, als die weg uit liefde is, dan ga je niet alleen je eigen weg maar ook Mijn weg of juist Mijn weg. Terwijl je niet eens bewust in jezelf naar Mij gezocht en geluisterd hebt. Kijk en zo is het ook eigenlijk de bedoeling, dat jij en Ik één worden, dat je niet steeds Mij hoeft te zoeken, dat je spontaan Mij bent. Dan ben je zelf en dan ben je Mij. Dan zijn we samen één.

Maar wanneer je Mij werkelijk vergeet en je eigen weg gaat en die weg is niet gebaseerd op liefde, dan ga je niet met Mij samen. En dat heb je misschien helemaal niet door. Hoe zou je Mij in herinnering krijgen, als niet iets, als niet iemand of als niet Ik je aan Mij zou herinneren? Ja, en dan zorg Ik ervoor dat je Mij weer herinnert. Zonder dat Ik je een dwang op leg, om naar Mij te luisteren, laat Ik je wel aan Mij herinneren. En zo jij wilt kun je dan alsnog uit eigen vrije wil naar Mij luisteren en je handelen op liefde baseren.

Zo geef Ik je Mij steeds opnieuw in herinnering, maar laat je toch ook vrij. En als je je eigen weg wilt gaan, dan ga die. Ik zal je niets verwijten. Ook de gevolgen die je eigen weg je geven, zijn niet een straf aan jou omdat je je eigen weg verkoos te gaan. Alleen het verschil in wel of niet uit liefde handelen, maakt ook het verschil in wat hetgeen je doet teweegbrengt. Want dat verschil vind je daar in terug, in de uitwerking van je handelen.

Ja, je bent vrij, maar dat verschil neem je in je vrijheid niet weg en dat zul je dan ook ondervinden. Dat wat je in werking zet, is wat je meemaakt. En hoe lief Ik je ook heb, daarin zal Ik niets veranderen. Ben je Mij vergeten, echt vergeten of ben je spontaan Mij in ware liefde!

Hemels Brood 1419

Ben je in nederigheid bij Mij in dienst of ben je geheel baas over jezelf en bepaal je ook zelf wat voor diensten je anderen biedt. Kijk, want als jezelf je diensten bepaalt, dan zullen die afgestemd zijn op wat jij kunt accepteren en wat jou het beste uitkomt, waar jij iets over hebt en niets tekort gaat komen. Maar dan zal het ook afgewogen zijn naar wat jij er wel of niet voor terugkrijgt of kunt verwachten. Is iemand niet eerlijk of niet aardig, dan zul je hem in die verhouding tot dienst zijn, vanuit jezelf.

Als je iemand in nederigheid tot dienst bent uit Mij, dan kijk je niet naar zijn eerlijkheid, zijn aardigheid, dan kijk je naar Mij en niet naar jezelf. Dan wordt het niet afgepast naar eerlijkheid of aardig zijn of wat nog meer, dan wordt het afgepast naar vermogen. Hoeveel vermogen heeft die ander van begrip, aan liefde, aan waarheidsbesef. En is dat nog weinig, dan zal de dienstbaarheid uit Mij er in alle nederigheid op gericht zijn diegene te helpen zijn inzicht te vergroten, zijn begrip van ware liefde te vergroten, zijn besef van waarheid te vergroten en zijn besef van hoe belangrijk dat alles voor het ware leven is te vergroten, zonder verwijten over het lage niveau wat diegenen in dat besef heeft. En dan ook nog heel voorzichtig, stapje voor stapje en niet met de botte bijl iemand zijn onvermogen voor de voeten werpend.

Wie daar mee omgaat, vanuit diezelfde hulpvaardigheid als Ik hier net uitleg, zonder op welke manier dan ook zijn eigen behoeften er in mee te nemen, die is in nederigheid bij Mij in dienst en in waarheid zijn medemens gedienstig. Zijn medemens, die op zijn eigen niveau hulp nodig heeft, zonder boosheid, zonder verwijten. De één ziet meer dan de ander. Laat het niet zo zijn dat wie meer ziet, de ander verwijt minder te zien. Want het is alles van Mij gekregen en zo gezien zal het zegen brengen.

Maar wie zijn talenten als eigen verdiensten ziet, die verliest daarmee de zegen en de zal eerst ook geholpen moeten worden tot waar inzicht en liefdevolle dienstverlening in Mijn naam. Wie in zich alles wat hij meer heeft en kan dan een ander geeft en zich niet stoort aan het gebrek bij zijn naaste(n), maar die heel voorzichtig helpt, zonder eigenbelang, die is door Mij gezegend en zal ook zegenrijke resultaten boeken!

Hemels Brood 1420

Zo zuiver als de verse sneeuw is de bedoeling dat ieder mensenhart is of wordt. En laat Ik je zeggen dat het er in de meeste mensen harten nog verre van uitziet als die zuivere witte sneeuw. Er is dus nog heel veel te doen voordat alle harten rein en zonder afwijking van liefde zijn. En tot zolang is Mijn Woord steeds opnieuw, in allerlei vormen, gesproken en geschreven, nodig.

Net zoals er verschillende talen zijn en degene die deze taal spreekt een andere taal niet verstaat, zo zijn er ook verschillende manieren om Mijn Woord tot uitdrukking te brengen. Zo begrijpt de één het beter met anekdotes verteld, terwijl een ander het beter begrijpt met moeilijke woorden en weer een ander juist met eenvoudige woorden. Maar ieder heeft zijn eigen mogelijkheden tot het verstaan. En zo is Mijn Evangelie niet nieuw, maar wel steeds op een andere manier belicht, naar voren gebracht. En zo pikt de één het hier gemakkelijker uit op en wordt daardoor in zijn geloof gesteund, in zijn handelen naar liefde gesteund, terwijl een ander vanuit een heel ander gezichtspunt meer steun ervaart in zijn handelen.

Zo geef Ik ieder de mogelijkheid om op zijn eigen wijze Mijn Woord te verstaan. Zo is dan niet hier wel en daar niet de waarheid. Hier wordt het voor mensen die dit begrijpen gegeven en daar voor mensen die het via een andere weg kunnen begrijpen gegeven. Zodat uiteindelijk in alle harten het begrip groeien kan, de liefde groeien kan en het hart bij allen gereinigd wordt tot de volle zuiverheid als de witte zuivere verse sneeuw. Tot zolang geef Ik Mijn Woord op allerlei wijzen, aanvaardbaar voor iedereen die dat wil.

Hemels Brood 1421

Iedereen kan in zijn hart alles wat in Mijn Evangelie staat wel weten. Daarvoor hoeft hij het niet nog ergens of hier te lezen. Maar helaas is er ondertussen zoveel verleiding in de wereldse samenleving gegroeid en daarmee is er  ook in het hart, zoveel vertroebeld, doordat de mens toch steeds meer en steeds vaker die verleiding niet heeft kunnen weerstaan. Daarmee is ook het hart steeds verder vertroebeld geraakt. Waardoor het voor een mens ook moeilijker geworden is om onderscheid te maken in zichzelf tussen wat wel en wat niet van Mij komt. Op het moment dat iemand hier of daar iets leest wat hij eigenlijk ook in zijn hart weet, herkent hij datgene in zijn hart en het wordt daar door naar voren gehaald, wat anders weggezakt achter de vertroebeling zou zijn gebleven.

Zo kan het lezen van Mijn Evangelie veel mensen steunen om in zichzelf weer het ware, het goede naar voren te brengen. Voor velen zal het dan ook voelen alsof het nooit is weggeweest, altijd paraat aanwezig was. De herkenning geeft dat gevoel, omdat het goede altijd overwint in uiteindelijke kracht.

Alleen, het moet dan wel onder de vertroebeling vandaan gehaald worden. En dat kan dan bijvoorbeeld door stukjes uit Mijn Evangelie te lezen, hier of ergens anders. Dus, al zeggen mensen, ja, dat wist ik allang, dat is niet nieuw voor mij, dan wil dat nog niet zeggen dat ze niet even een geheugenopfrisser nodig hadden. En dat is het dan in elk geval geweest: ze weten het weer, of nog!

Hemels Brood 1422

Ga je weg, vlucht je, of blijf je en ga je de confrontatie aan? Soms is het goed om weg te gaan, soms is het beter om te blijven. Maar hoe weet je welke keuze de beste is? Kijk daarbij dan niet naar wat voor de mensen om je heen de meeste waarde heeft. Want daar zit vaak de strijd in jezelf. Je wilt een waarde ophouden. Opgeven wordt door degenen om je heen als zwak gezien en zwak wil je niet zijn. Maar misschien is het dan juist sterk om “zwak” te zijn.

Maak dus je keuze niet naar aanleiding van wat anderen vinden en bekijk in jezelf heel goed of het werkelijk jouw keus is of dat het een keus is die samenhangt met wat anderen vinden. Jij mag je eigen keuzes maken. Is het liefde iemand steeds zijn zin te geven of mag je ook ergens tegenin gaan, wat in jouw ogen niet goed is en eigenbelang van diegene dient? Neem niet iemand zijn gedrag kwalijk, kijk hem er niet minderwaardig op aan, maar je hoeft ook niet mee te gaan in iets wat duidelijk uit eigenbelang gebeurt en jouw hulp daarbij vraagt. Als je dat niet ziet zitten, kies dan voor je eigen idee van wat goed is om te doen.

Ook al wordt die andere dan boos. Zolang jij niet boos bent of wordt, blijft het zijn boosheid die met hemzelf te maken heeft, niet met jou. Ook al komt het door iets dat hij van jou wil, maar niet krijgt. Niet zijn boosheid is de maatstaf of jij het wel of niet goed doet. Je hart, is je hart vrij van verwijt, van boosheid, van verontwaardiging, is je hart rustig, bewust van de afdwaling van de ander naar eigenbelang zonder daarover te oordelen, maar niet gewillig om met zijn wensen mee te gaan, volg dan je eigen weg. De boosheid is van de tegenkant, die wel brult, maar zolang jezelf niet in boosheid of verwijten of vernederend naar de ander toe bent, blijft het bij brullen en verder niets. Laat je daar niet door intimideren. Nog door afwijzing. Als je op die manier eerlijk maar je eigen hart kijkt, komt het heus goed. En mocht het zo zijn dat er toch ook een beetje eigenbelang in jouw keuze zit, of mocht er toch (een beetje) boosheid bij je opkomen, je mag mens zijn en je zwakte dan toegeven. Je kunt het onderdrukken en verstandsmatig kiezen voor wat verstandsmatig gezien wordt als juist, maar als je hart eigenlijk anders had gewild, telt toch je hart en niet je verstand.

Wees zoveel mogelijk Mijn liefde, maar forceer niets en wees dan in nederigheid dan maar liever die zwakke mens, die wel erkent zwak te zijn. En vervolgens zul je merken dat Ik je sterk en opbeur en je de enige juiste weg heb laten gaan!

Hemels Brood 1423

Stel je een klein kind voor. Kleine kinderen hebben nog weinig weet van de volwassen wereld. Langzaamaan groeien zij en komen na een groot aantal jaren tot volwassenheid. In die volwassenheid groeit de mens verder en leert meer en meer van het leven, de één wat sneller en meer dan de ander.

Stel je dan de mens voor, klein kind in Mijn Schepping, nog bijna niets begrijpend van die Schepping, van zijn eigen plaats in die Schepping. Maar langzaamaan groeit die mens tot meer en meer begrip, de één wat sneller dan de ander. Zou Ik hetgeen in de Schepping is, die mens ook direct kunnen uitleggen en duidelijk maken? Zou je een klein kind ook direct tot volwassenheid kunnen praten? Zoals het kind van niets beseffend, niets wetend groeit naar besef van wat om hem heen speelt, van wat het bestaan als volwassen is, zo gaat de mens van niets beseffend wat in de Schepping is, welke plaats hij in de Schepping heeft, naar begrip en besef van waar bestaan, de één sneller en dieper dan de ander.

Waar is het raakvlak tussen kind zijn in natuurlijk materiële betekenis en kind zijn in het geestelijke niet materiële? Het raakvlak is het eerst niets weten, niets beseffen en het vervolgens te weten komen en in dat weten groeien. Het raakvlak is ook, waar begint dat proces van bewustzijn? Wanneer begin je een klein kind over Mij te vertellen, wanneer kan het iets begrijpen van zijn leven als zelfstandig mens en als schepsel van liefde, ware onbaatzuchtige liefde? En zo ook wanneer is de materieel gezien volwassen mens ook bereid naar zijn afkomst als schepsel van Mij te zien? Kijk, dat is geheel afhankelijk van die mens en hetgeen Ik hem in zijn leven aanreik. Ik kijk daarbij naar zijn hart en zie hoe rijp dat is om Mij te ontvangen. Het besef wat groeit tot volwassenheid bij kinderen is ook het proces wat bij mensen groeit tot volkomen besef van ware liefde.

Het één staat in direct verband met het ander. Wie een kind daarom de liefde leert als basis van leven, leert dit kind Mij te kennen en in zijn volwassenheid Mij te herkennen en te erkennen. Dan hoef Ik nog niet in materiële zin bij naam genoemd zijn, dan ben Ik al bij naam genoemd.

Hemels Brood 1424

Laat alles wat je weet eens los. En vooral want je denkt te weten. Kijk eens verder dan alles wat je weet in de woestijn van wat je niet weet. Maak plaats in jezelf voor dat wat je niet weet. Laat het in de vrije ruimte van je hart komen, waar je ruimte gemaakt hebt door alles wat je weet en dacht te weten los te laten. Dan kan er nieuw weten binnenkomen, niet gehinderd door wel weten. Dan kunnen er nieuwe gezichtspunten ontstaan, nieuw begrip, vrij, zonder de banden met het eerdere weten.

Want nieuw weten kan vaak niet binnenkomen door het web wat daar door eerder weten gespannen is. Maak ruimte, laat los en sta open voor nieuw weten, nieuw begrip, nieuw besef. Juist dan kun je weer verder groeien en meer liefde geven uit de enige ware Bron in jezelf, die Ik Ben. Want ook uit die Bron komt juist het nieuwe weten, het nieuwe begrip, het nieuwe inzicht. Maar veel mensen hebben die Bron overwoekerd met eigen weten, opgebouwd uit weten van buitenaf, van andere mensen. Want er is een weten gebaseerd op de eigen ideeën en op die van andere mensen. Dit is een weten van buiten, verweven met het weten naar eigen invulling en dat ligt als een sluier over de ware Bron waardoor het putten uit die Bron moeilijk is geworden.

Haal de sluier weg, laat alle weten los, maak de Bron weer vrij en put in ware liefde uit die enige ware Bron, alle weten wat je nodig hebt. Het is de enige ware Bron van ware liefde in jezelf die Ik bedoel, uit die Bron put je het enige ware weten met de liefde mee. Neem geen genoegen met halve waarheden van anderen, put uit de ware Bron in een ruim en vrij gemoed tot innerlijke vrede en rust in volle liefde en waarlijk weten.

Hemels Brood 1425

Helder zien. Dan kan twee betekenissen hebben. Het letterlijke heldere zicht of het zicht in de toekomst. Maar het kan ook nog een derde betekenis hebben. Het juiste inzicht in de dingen, in het leven hebben. Deze laatste betekenis is eigenlijk de belangrijkste. Voor iedereen is het belangrijk om helder te zien, om een juist inzicht te hebben. Maar helaas is dat vaak ver te zoeken. Wel denken veel mensen dat zij een helder zicht hebben, alles in de juiste verhoudingen zien, maar in werkelijkheid is er nog veel vertroebeld in hun zien, zijn er nog veel misverstanden en onjuiste opvattingen.

Daar heb je met elkaar mee te maken. Daar heb je ook mee te maken als jouw zicht misschien wel wat helderder is. Alleen, die helderheid van jou is dan nog niet de helderheid voor iemand anders. Je kunt je heldere zicht dan wel voor jezelf gebruiken, daarmee bedoel Ik niet voor eigenbelang, maar daarmee bedoel Ik, dat je er zelf voor kunt kiezen dat heldere zicht vast te houden als basis van handelen, juist en onbaatzuchtig handelen. Maar je kunt niet van een ander verwachten, dat diegene eenzelfde helder zicht heeft en zo kun je dan ook niet verwachten dat de ander vanuit dat dezelfde heldere zicht handelt. Als zijn blik troebel is dan zal zijn handelen vanuit die vertroebeling zijn.

Is jouw blik zo helder dat je die vertroebeling opmerkt, dan is het nog niet zo dat je dan gemakkelijk de vertroebeling bij de ander kunt wegnemen, door je eigen heldere blik te beschrijven. In zijn vertroebeling zal hij jouw heldere blik niet als verheldering kunnen aannemen. Helder zien heeft met liefde te maken. En dat is dan ook nodig om vertroebeling te zuiveren. Helder zien is dan dus niet voldoende om aan anderen verheldering te brengen. Laat Mijn liefde zijn werk doen en blijf geduldig daarop wachten.

Hemels Brood 1426

Ik beken Mij voor jullie mensen in liefde. Bekennen jullie jezelf dan ook voor Mij in liefde en beken Mij aan elkaar in liefde. Dat is het enige wat Ik aan jullie allemaal vraag om met elkaar in liefde te leven. Maar al zo gauw is het voornemen Mij in liefde te bekennen verdwenen en wordt de liefde naar elkaar losgelaten. Want altijd is er wel ergens de verleiding om naar eigenbelang te handelen. En dat sluit de stroom van liefde. Al is het nog zo weinig, het heeft altijd gevolg.

Als de stroom van water stopt, krijg je na verloop van tijd dorst. Maar als er geen water stroomt, hoe les je dan je dorst? Als de stroom van liefde stopt, hoe zul je dan aan de nodige liefde komen, hoe zou je dan kunnen leven? Door Mijn liefde leeft nog steeds iedereen, maar als je naar ieder persoonlijk kijkt, wie leeft er dan al ook zelf? Ik wek jullie op uit de dood van eigenliefde, maar Ik kan niet voor jullie in de plaats de keuzes van leven maken. Dat zal toch iedereen zelf moeten doen. En dat betekent voor ieder persoonlijk de verleiding om naar eigenbelang te handelen, weerstaan en los laten. Dat betekent voor ieder van jullie persoonlijk in zichzelf naar Mij komen en met zijn hele hart, uit liefde, wat Ik daar aanreik ook op volgen. Niet uit dwang of uit plicht, maar uit vrije keus voor ware liefde.

Hoe moeilijk het ook lijkt om de verleiding te weerstaan, als je er oprecht naar vraagt, Mij er oprecht naar vraagt, kun je van Mij de nodige kracht krijgen. Maar Ik geef je die kracht pas, als je er zelf bewust en uit vrije wil, uit overtuiging, oprecht naar vraagt. Vraag Mij steeds opnieuw, bij elke verleiding naar liefde en kracht om die verleiding te weerstaan en niet in eigenbelang, eigenliefde te vervallen. Om niet in verontwaardiging en ongeduld, verwijten en afwijzing te vervallen, maar in rust en vrede, in liefde in waar leven te blijven.