Hemels Brood 1334 t/m 1364

Hemels Brood 1334

Voor veel mensen maakt het niet uit of Ik besta. Zij bestaan en dat is het voor hen. Zij gaan en staan en leven zonder besef van waar zij hun levenskracht krijgen. Het materiële, het wereldse denken is hun leven. Maar er zijn ook mensen voor wie het wel uitmaakt, voor wie Ik er wel ben, die wel besef hebben van Mijn bestaan. Alleen is dat besef niet steeds helemaal vrij van aardse belangen van materieel gewin, van werelds denken. Daardoor ontstaan ideeën en gedachtengangen die soms verre van de werkelijkheid zijn, daardoor ontstaan ideeën die Mijn ware Zijn vertroebelen.

Help die mensen die besef van Mijn bestaan hebben, maar niet de werkelijkheid nog kunnen zien, die vertwijfeld raken in de verwarring van het wereldse gekrakeel, die nog niet standvastig vasthouden aan datgene wat in hen wel leeft, maar niet in overeenstemming te brengen is met het wereldse denken en het materiële bezit. Help hen, maar overlaad hen niet. Luister in jezelf naar Mij en voel in jezelf wat je wel of juist niet voor iemand kunt doen. Laat altijd de vrijheid bestaan, overtuig niet met fanatisme, leg uit waar uitleg gevraagd wordt, maar geef ook ruimte waar iemand het uitgelegde niet begrijpt. Laat los waar iemand er nog niet aan toe is verdere uitleg te krijgen. Leef zelf zoveel mogelijk naar je innerlijk Goddelijk besef, zonder anderen in hun vrijheid te belemmeren of te forceren. Want alleen in vrijheid kan een ware keus gemaakt worden, die zinvol en blijvend kan zijn.

Maar diegene die geen besef van Mijn bestaan heeft en geen tekenen vertoont naar de diepere betekenis en zin van het bestaan te zoeken, laat die gaan, besteedt daar weinig of geen aandacht aan. Zijn tijd is nog niet gekomen. Maar als zijn tijd er is, wees dan bereid ook diegene te helpen op dezelfde manier als hier aangereikt, zonder afdwaling in alle vrijheid van keus.

Hemels Brood 1335

Wie luistert al helemaal zuiver in zijn hart alleen naar Mij? Overal, bij alle mensen, is ook nog hun ego aanwezig. Ook al bedoelt iemand het nog zo goed om naar Mij te luisteren en Mijn wil op zijn wil voor te laten gaan, dan zijn er toch nog zijn meningen en opvattingen, zijn wensen en verlangens die niet helemaal opzij gezet zijn. Maar Ik kijk er niet naar hoeveel eigenbelang, hoeveel vertroebeling er in het hart nog is, Ik kijk ernaar hoeveel liefde en goede wil er is en hoe sterk iemand daar aan vast wil houden, hoeveel vertrouwen iemand in Mij stelt. Al het andere zorgt vanzelf wel voor de nodige uitwerking zodat iemand zich stukje bij beetje bewust wordt van alles wat in het hart nog niet zuiver is en nog niet met Mijn wil in overeenstemming is.

Zo heb Ik Mijn ordening ingesteld, dat toch alles zijn tijd en plaats heeft en tot de juiste uitwerking komt. Dat is de wetmatigheid die Ik op aarde heb ingesteld. Dat laat Ik dus allemaal gaan, omdat het volgens Mijn ordening toch goed komt. Maar daar waar liefde en overgave aan Mijn wil, in het hart aanwezig is en een vast vertrouwen op Mij, daar word Ik naar toe getrokken, daar wordt Mijn liefde naar toe getrokken en daar wordt de wetmatigheid opgeheven, die Ik heb ingesteld om de mens te behoeden voor afdwaling tot in het oneindige. Zo is alle afdwaling eindig. Maar alle liefde is eeuwig. En Mijn eeuwige liefde wordt daarheen getrokken waar liefde en overgave is aan Mijn wil.

In alles is Mijn liefde de stuwende kracht ook in de wetmatigheid die de afdwaling terug naar liefde brengt. Maar waar liefde is, daar verdubbelt Mijn liefde die tot grote gelukzaligheid, naargelang de mate van liefde in het hart aanwezig is. Die aanwezige liefde heft dan de wetmatigheid, die Ik ingesteld heb en in werking treedt bij afdwaling van liefde, op.

Zo kijk Ik alleen naar liefde in het hart, voor al het andere zorgt de door Mij, met liefde, ingestelde wetmatigheid. Toch, ook daar ben Ik altijd aanwezig, want Mijn liefde draagt eeuwig alles en iedereen.

Hemels Brood 1336

Ik heb je in Mijn hart gesloten. Maar niet opgesloten. Je bent blijvend in Mijn hart vol liefde, maar ook vrij om te gaan waar je wilt. Overal waar je gaat, gaat Mijn liefde met je mee, of je dat nu merkt of niet. Want dat is in Mijn hart zijn, dat is in Mijn liefde zijn, altijd en overal, wat je ook doet. Je kunt jouw hart met Mijn hart in overeenstemming brengen, dan bemerk je volop Mijn liefde. Je kunt jouw hart een eigen koers geven, dan bemerk je Mijn liefde niet zo direct, terwijl zij net zo direct toch aanwezig is.

Ja, Ik heb je lief, eeuwig lief en Mijn liefde voor jou houdt nooit op. Is er ook altijd geweest en zal er altijd zijn. Je hebt plaats in Mijn hart en met jou hebben veel mensen plaats in Mijn hart. Maar daar zijn er nog zo velen van die dit niet beseffen, niet of nauwelijks bemerken. Dat maakt voor Mijn liefde niet uit, Ik blijf liefde geven aan allen.

Verheug je, dat je van tijd tot tijd het kloppen van Mijn hart voelt, dat je de gelukzaligheid begint te voelen, Mijn nabijheid begint te voelen en begint te beseffen wat het leven in waarheid is, wat Mijn bestaan en jullie bestaan in Mij betekent en dat je begint te beseffen hoe Ik in Jezus Christus de deur naar ware liefde, dat is waarlijk leven, ben. Dit zal Mijn terugkeer zijn in Jezus Christus dat allen Mijn liefde gaan beseffen en daar voor gaan kiezen om uit te leven. En hoe meer daar uit liefde geleefd gaat worden, des te  dichter bij komt het moment waarop Ik ook weer zichtbaar voor alle mensen aanwezig zal zijn, tot vreugde van alle liefdevolle mensen van goede wil.

Ik heb jullie allen lief, Ik heb jouw lief. Jullie zijn Mijn hart, jullie zijn in Mijn hart, jij bent in Mijn liefde, altijd.

Hemels Brood 1337

Als je niet weet wat er in je nog aan misverstanden zijn, hoe kun je dan zeggen dat je alles al weet, alles begrijpt? Ik zeg je, dat nog veel mensen innerlijke misverstanden hebben, waarvan ze niet weten dat het misverstanden zijn. Ik zeg je dat er nog veel meer te weten en te begrijpen is over het ware leven. Maar net als een klein kind nog lang niet kan begrijpen wat er in het leven van alledag allemaal speelt, zo kunnen veel mensen dat nog niet. En vooral mensen die Mij niet kennen en niet zoeken, zijn nog als kleine kinderen. Maar net zoals kleine kinderen groeien en stap voor stap meer besef van het alledaagse gaan krijgen, zo gaat dat ook met alle mensen ten aanzien van het ware leven. En zo gaat het ook bij jou.

Want ieder mens heeft daarvoor zijn tijd en mogelijkheden gekregen en zo ook jij. Je hoeft nu niet in één keer alles te weten en te begrijpen. Maar hoed je ervoor te denken dat je al veel weet en begrijpt. Je bent op weg. Maar er is veel en veel meer dan jij nog maar kunt vermoeden en er is veel meer dan jij op dit moment beseft. Ken je de situatie niet, dat je nog gegevens krijgt na afloop en dat je dan zegt, ja als ik dat geweten had, dan had ik dat anders aangepakt? Maar hoe kan je weten wat je niet weet, als je dat niet weet? Ik zeg je, er is nog genoeg waarvan je niet weet, dat je het niet weet. Maar op z’n tijd zul je meer en meer daarvan gaan beseffen.

Zijn je geloof en je levenshouding, je kennis en je opvattingen altijd geweest zoals ze nu zijn?Nee, je hebt in de loop der tijd van alles meegemaakt, ervaringen opgedaan die wijzigingen in je denken en handelen teweeg hebben gebracht. Soms heel duidelijk maar vaker heel geleidelijk aan. En zo gaat je begrip en je besef van het ware leven ook, het groeit geleidelijk en steeds komt er een beetje meer waar leven, ware liefde op zijn plaats. Dat houdt niet op tot in de eeuwige volmaakte liefde. Blijf open in je hart en blijf groeien, ook al besef je nog niet alles, dat gaat wel eens komen, in totale ware liefde.

Hemels Brood 1338

Vergeef elkaar keer op keer en leef zoveel mogelijk in vrede. Laat liefde jullie leidraad zijn in het leven en zo ben Ik jullie leidraad. Je kunt natuurlijk van liefde afwijken, jullie zijn vrij om dat te doen, maar besef dan, dat alleen liefde de weg is naar het allerbeste voor iedereen. Ook al lijkt het anders te zijn, ook al heb je de neiging om iemand niet te vergeven, om boos te zijn, om wraak te nemen of wat dan ook, wat geen ware liefde is, het kan nog zo normaal lijken en het kan nog zo lijken dat je daarmee ook vooruit komt, Ik zeg je, het lijkt alleen zo, maar het is niet zo. Ook al lijkt het allemaal niet zo’n gevolg te hebben, toch heeft het dat wel en toch werkt het iets uit wat uiteindelijk niet zo prettig en vredig voor iedereen is. Wat het tegengestelde van liefde is, werkt ook het tegengestelde van liefde uit. Maar zo is Mijn liefde, dat wat afdwaling van liefde uitwerkt, al is het voor de mens niet prettig, toch altijd nog iets goeds brengt voor de rijping van de ziel naar volkomen liefde. Want op korte of langere termijn geeft dat alles het ware inzicht. Je zou kunnen zeggen, door schade en schande wordt men wijs.

Maar, het hoeft niet door schade en schande. Ieder mens kan steeds opnieuw, bij elke situatie, direct kiezen voor liefde, voor vergeving, voor begrip, bemoediging, vriendschap, verdraagzaamheid, e.d.. Daarmee wendt hij dan veel af van wat geen leuke gevolgen zijn als hij voor boosheid, wraak e.d. kiest. Je kunt zeggen: “dat wil ik wel, maar  mijn buurman of buurvrouw, mijn familie, of vrienden doen dat niet, dan hoef ik dat toch ook niet te doen”. Nee, je hoeft het niet te doen, ook jij kunt vrij afdwalen van liefde. Maar Ik kijk niet naar wat je buur of je familie of je vrienden doen, Ik kijk naar wat jij doet, wat jij leeft. En alleen jij kunt voor jouw leven kiezen. Doe dat dan ook en laat niet anderen voor jouw leven kiezen. Kies voor vrede, voor harmonie, kies voor liefde en jij bent dan in elk geval geen oorzaak van afdwaling.

Je bent vrij om te doen wat je goed dunkt. Wil je graag net zo afdwalen als andere mensen? Ga je gang. Mijn liefde blijft gelijk. Maar of jouw leven dan gelijk blijft aan liefde, is niet zo waarschijnlijk. Wil je een betere wereld? De wereld is in jou zelf en in jezelf kun je die wereld verbeteren. Of anderen dat nu ook doen of niet, dat maakt in jou niets uit, want in jou zelf ben jij heer en meester. Wil je een werkelijk vredige wereld, begin in jezelf en verbeter de wereld in jezelf. En laat het aan Mij om de wereld in anderen te verbeteren. Als het zover is dat je Mij kunt helpen, dan laat Ik je het weten. Maar voorlopig is jouw hulp al heel groot als je de wereld in jezelf omzet in totale liefde. Want die liefde die jij dan in jezelf hebt, die dan in jouw wereld is, die is dan ook in de wereld van alle andere mensen! Zo heb Ik dat alles in één liefde geplaatst, Mijn grote liefde voor jullie allemaal. Gezegend zijn jullie zo allemaal!

Hemels Brood 1339

Elk mens is uit Mijn gedachtengangen voortgekomen, elk mens is uit Mij ontstaan en heb Ik uit Mij leven gegeven. Er is geen mens die niet uit Mij leeft. Jij leeft uit Mijn gedachtengangen, jij leeft uit Mij. En ieder mens die jij kent leeft uit Mij, als ook alle mensen die jij niet kent. Onnoembaar veel mensen zijn zo uit Mij tot leven gekomen op deze aarde, met de bedoeling dit leven ook in een zelfstandig bestaan aan te nemen. Maar zovelen zien dat niet, beseffen dat niet en zodoende is dood ingetreden. Dood is in geestelijke betekenis, afdwaling van waarlijk leven. Waarlijk leven is ware liefde. Waar dan afgedwaald is van ware liefde, daar is dood. Maar in Jezus Christus ben Ik gekomen om de dood teniet te doen en het ware leven voor iedereen te laten zegevieren. Ook voor jou, voor iedereen.

Is er iemand op aarde die uit de dood tot leven kan wekken? Is er iemand op aarde geweest die uit de dood tot leven kon wekken behalve Ikzelf? Ik zeg je, alleen door Mij kan de dood overwonnen worden, door Jezus Christus. Ik ben het die hemel en aarde geschapen heeft en voor jullie allen zorg op een manier die jullie allen tot leven brengt, tot waarlijk leven en red uit de klauwen van de dood. Ik heb jou geschapen uit Mijzelf en Ikzelf ben de waarheid en het leven, waar leven. Niemand buiten Mij is Schepper en allen zijn uit Mijn leven voortgekomen.

Als je dit werkelijk begrijpt, kun je ook inzien dat er maar één Schepper kan zijn, die uit zijn oerkracht dit alles heeft doen ontstaan. Die Ene ben Ik in jou zoals jij in Mij bent. En die oerkracht is totale eeuwig ware zuivere liefde, niet anders dan liefde. Verzoen je met je Schepper, verzoen je met ware liefde, geef je over aan die oerkracht, die liefde. Sta op uit de dood en leef! Leef waarlijk en heb elkander waarlijk lief!

Hemels Brood 1340

Wie verdient Mijn liefde? Ik geef die zonder dat er een verdienste tegenover hoeft te staan. Wat geef jij zonder dat er een verdienste van iemand tegenover hoeft te staan? Hoeveel mensen geven, vrij, zonder dat er iets tegenover hoeft te staan? Weinig. Heel weinig. En daardoor denkt de meerderheid van de mensen dat Mijn liefde ook niet zonder verdienste verkregen kan worden. Maar Mijn liefde is er altijd voor iedereen. Alleen, hoe die liefde voor jou of wie dan ook uitwerkt, dat heb je wel in eigen hand. Stel je hebt een kapitaal op de bank staan. Wat heb je daar aan, als je er niets mee doet, als het alleen op de bank staat? En elke maand krijg je een papiertje waarop staat hoeveel je wel niet op de bank hebt staan. En stel dat je nu met een deel van dat vele geld mooie dingen voor jezelf gaat kopen, zoveel dat anderen er jaloers van worden. Zou je daar gelukkig van worden? Of je zou je geld inzetten om mensen te helpen aan werk en een betere gezondheid. Zou dat dan niet veel zinvoller besteedt zijn?

Kijk, zo is het ook met Mijn liefde. Je hebt Mijn liefde, heel veel, altijd. Maar wat doe je er mee? Heb je het “op de bank” staan? Of zet je het alleen voor jezelf in? Of denk je ook aan anderen en deel je van Mijn liefde uit? Wat je er ook meedoet, Mijn liefde voor jou wordt niet minder, maar of je er gelukzalig door leeft, dat ligt wel aan jou. Want hoeveel liefde Ik je ook geef, als jij het niet oppakt, als jij het negeert, het niet doorgeeft, niet met anderen deelt, dan is het als een groot kapitaal wat op de bank staat. Je hebt het wel, maar je doet er niets mee.

Mijn liefde heb je, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Het leven heb je, wat doe je ermee? Leef je naar Mijn liefde of laat je het allemaal als een vrek op de bank staan? Deel eens uit en zie wat dat doet, als je het oprecht ook anderen gunt. Zie wat liefde jou dan in werkelijkheid geeft. Zie wat je ermee kunt bereiken. Zonder verdiensten kun je dan toch heel veel bereiken, Hemels bereiken.

Hemels Brood 1341

Steeds opnieuw kun je in je hart bij Mij komen als je de juiste weg om op aarde te gaan even kwijt bent, niet helder meer is wat wel en wat niet te doen. In je hart kun je veel antwoorden vinden, als het er schoon en opgeruimd is, als er geen boosheid of wraak is, als je oprecht het goede wilt nastreven maar even niet meer weet of dit nu juist is of dat. Er is zoveel afdwaling om je heen en alles lijkt anders dan het in werkelijkheid is en wat in werkelijkheid is, is moeilijk te herkennen omdat alles zich als werkelijkheid voordoet, terwijl veel dat niet is. Wat is waar, wat is niet waar, wie is werkelijk oprecht en wie niet? Alleen je hart kan je daar in leiden, maar dan wel alleen als jezelf eerlijk en oprecht bent en het goede, liefdevolle voor anderen nastreeft. Want wie eigenbelang nastreeft, die vindt in zijn hart de weg die daar naar wijst, wie wraak wil, die vindt in zijn hart de weg naar wraak. Maar wie oprecht liefde wil, goed wil zijn en goed wil doen, die vindt in zijn hart ook de weg naar liefde en naar goed doen. Wie de leugen wil gebruiken vindt in zijn hart de perfecte leugen, maar wie oprecht waarheid wil leven, die vindt in zijn hart de weg naar waarheid. Let daarom op wat je wilt, wat je zoekt, wat je instelling is.

Want je kunt je ernstig vergissen als je de perfecte leugen vindt in je hart en denkt dat dat dan goed is, omdat je hart je die leugen aangeeft. Maar Ik ben daar dan niet, want de leugen is niet van Mij. Dus let op wat er in je hart huist en let op of je wel zeker met Mij daar in gesprek bent. Want waar je bijvoorbeeld eigendunk, verontwaardiging, neiging tot wraak, ongeduld e.d hebt, daar geef je in je hart ruimte aan het tegenovergestelde van Mij en Mijn liefde en daar waar het tegenovergestelde van Mij in je hart huist, daar ben Ik niet. Daar stop je de stroom van Mijn liefde, alhoewel Ik die stroom nooit stop. En daar stop je het contact in je hart met Mij, alhoewel Ik het contact met jou in je hart nooit stop. Let dan goed op wat je wilt, waar je om vraagt, wat je drijfveer is. Ben je oprecht in waarheid en zoekend naar waarheid en liefde, Ik ben er en zal je antwoorden en helpen.

Open je hart, maar open het alleen voor waarheid en liefde, zodat niets onwaars, liefdeloos kan binnenkomen en al het goede en mooie verdringen. Dan zul je steeds opnieuw, als iets je verwart, vertwijfelt, Mij in je hart kunnen raadplegen en antwoord van Mij krijgen.

Hemels Brood 1342

Wanneer beëindig Ik iets? Ik beëindig niets. Ik Ben oneindig en Mijn liefde is oneindig. Beëindigen doen jullie zelf. Alleen wat niet Mijn is, is eindig, is eigenlijk niet. Alle afdwaling van liefde is eindig, dat is, dat de mogelijkheid tot beëindigen er is. Maar de keus is aan jullie, of je doorgaat of stopt met afwijken van liefde.

Ik kan weleens iets voor je wegnemen, als Ik dat voor de groei van je ziel juist vind, dan is het voor jou een beëindiging, maar beëindigen doen jullie dan toch nog zelf, door de keuzes die je in je leven maakt. Ook het sterven van een mens komt op een moment wat met die mens te maken heeft en in verband staat met zijn zieleheil. Ik beëindig niet, maar wijzig wel. En wat dan hier op aarde de dood betekent, is in werkelijkheid een bestaanswijziging, maar geen levensbeëindiging zoals dood door jullie genoemd wordt. Ik beëindig geen leven. Het ware leven is oneindig en gaat oneindig door. De bestaande situatie kan gewijzigd worden in een andere maar dat is geen beëindiging van leven.

Jullie zijn deze bestaande situatie op aarde gewend – je kent geen andere situatie dan deze. Maar je kent wel de stoffelijke veranderings-mogelijkheden van bijvoorbeeld water naar ijs of naar waterdamp. Zo kunnen stoffen op aarde vast, vloeibaar en gasvormig zijn. Dat is wat je hier kunt waarnemen. Maar er is veel meer wat jullie op deze aarde niet kunnen waarnemen op de wetenschappelijke kennis manier. En zo gaan jullie voor het merendeel uit van dat wat waarneembaar en bewijsbaar is. Maar dat wil nog niet zeggen dat er niet buiten de situatie van leven op deze materiële aarde om nog andere situaties zijn,die hier niet waarneembaar zijn voor jullie en er toch zijn, en verder leven mogelijk geeft. Hier is een bestaanssituatie voor leven wat in een andere bestaanssituatie verder gaat, het ware leven eindigt niet, het ware leven is, is eeuwig oneindig.

Hemels Brood 1343

Waar is de waarheid? En, waarom is waarheid zo belangrijk. De waarheid is als de fundamenten van een gebouw. Als die fundamenten niet zijn wat ze moeten zijn om het gebouw te kunnen dragen, dan zakt het gebouw weg, valt om. Waarheid is de bouwsteen, het fundament in het leven. Alles wat op onwaarheid berust, stort hoe dan ook in. Onwaarheid kan geen houvast geven in het leven. Is het niet zo, dat je vertrouwt op wat een ander zegt en als je daar dan op vertrouwt, dat je je plannen daarop af stemt?

 Als je b.v. verteld wordt, de trein of de bus vertrekt om tien uur, dan ga je ervan uit dat dat waar is en maakt een afspraak, rekent op het vertrek van de trein om tien uur. Maar dan is de trein al om half tien vertrokken en er gaat dan geen andere meer. Daar sta je dan. Kijk, zo is het met waarheid en onwaarheid gesteld. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook dat onwaarheid geen liefde in zich draagt. Hoe dan ook, geen liefde kan zijn. Laat dan jouw levensgebouw niet op slechte fundamenten rusten. Laat het op stevige fundamenten rusten, op waarheid en ware liefde. Dan kan jouw levensgebouw groot en sterk worden en ruimte bieden aan veel mensen om in jouw liefde opgenomen te worden. Zo’n levensgebouw heeft dan haar fundamenten in Mij en wordt dan ook gedragen door Mij. Daar ben Ik ook altijd aanwezig en jouw liefde is daar dan ook Mijn liefde. Laat jouw woord, jouw leven altijd waarheid zijn, Mijn liefde vertegenwoordigen en zo in kracht groot anderen helpen, steunen, bemoedigen.

Want er staan velen vertwijfeld naar de wereld te kijken, niet wetend wat waar is en wat niet, niet wetend wat liefde is en wat niet, niet wetend wat aan te vangen, wat te denken van alles wat op de aarde gebeurt. Maar jij, die weet dat toch overal Mijn ware liefde aanwezig is, laat in je daden Mijn liefde voor alle mensen zien, wees zachtmoedig en sterk, steeds in de waarheid en zo veel je maar kunt in ware liefde. Zo zal je levensgebouw krachtig zijn, velen helpen en door Mij gezegend zijn.

Hemels Brood 1344

Berouw komt na de zonde. Maar berouw moet er zijn om de vergeving te krijgen, om de kracht te krijgen te overwinnen, om de zonde op te lossen. Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen. Niemand werpt. Is niemand zonder zonde? En die zonder zonde is, werpt niet. Want het is geen liefde en zonde is het gebrek aan liefde. Dus als daar alleen nog liefde is, is er geen werpen, maar is er ook geen werpen nodig.

Laat de zonde zichzelf oplossen in het niets. Maar berouw is nodig om kracht op te doen voor verbetering, voor vernieuwd inzicht, voor vergeving door anderen, door Mij, door jezelf. Berouw is inzicht dat het niet juist was wat je deed, zei, vond. Berouw is toegegeven dat je niet juist handelde, niet juist sprak, dacht. Berouw is niet jezelf verstikken in zelfverwijt, ongelukkig maken door jezelf kwalijk te blijven nemen, schuldig te blijven voelen, miserabel te voelen, ongelukkig te blijven over wat je ook maar niet goed hebt gedaan. Berouw is erkennen, inzien, spijt betuigen, goed maken voor zover dat mogelijk is en dan vergeving krijgen, ook van jezelf. En tot slot loslaten.

Mocht je hetzelfde nog eens fout doen, dan geldt hetzelfde. Zeventig maal zeventig maal…. Ook voor jou, ook door jezelf te vergeven. Sta op, toon berouw, aan Mij in je hart, aan anderen die je wellicht tekort deed, maar blijf niet in je ongelukkig zijn hangen. Dat doet niemand goed en is ook geen liefde. Toon liefde aan jezelf, aan allen om je heen en wees bereid door te gaan met je leven en opnieuw te proberen liefde te leven. Niemand is al volmaakt. Al Mijn liefde hebben jullie evengoed allemaal eeuwig!

Hemels Brood 1345

De wind blaast waarheen hij wil. Maar in werkelijkheid altijd tussen twee punten met verschil van luchtdruk. Zo lijkt hij willekeurig welke kant op te blazen, maar zo willekeurig is dat niet. Het doen en laten van mensen lijkt beinvloed door van alles en nog wat, zonder richting. Toeval hier en toeval daar. Als het één zich niet plotseling had voorgedaan, zou het ander niet gebeurd zijn. Als je niet de verkeerde straat per abuis ingelopen zou zijn, zou je niet die vroegere goede vriend weer ontmoet hebben. En zo gebeurt er van alles waar je zelf geen richting aan hebt gegeven of zelf geen richting aan kunt geven.

Maar net als de wind niet werkelijk zomaar blaast waarheen hij maar wil, zo gaat ook alles in jouw leven niet zomaar, alsof er geen richting aangegeven wordt. Ja, je bent vrij in je keuze van leven, maar toch heeft je leven een richting, een bestemming. In de wind wordt van alles meegevoerd wat licht genoeg is om door de wind te worden meegevoerd. Soms is de wind krachtiger en soms is hij minder krachtig. Bij een orkaankracht wordt er veel en ook zware dingen meegenomen op de windrichting. Dat is te vergelijken met de stroom die in de wereld gaat.

Wie wordt daar in meegenomen wie is dan te licht om op zijn plaats te kunnen blijven? Want de stroming van de wereld neemt iedereen mee die niet sterk in zijn schoenen staat. Zijn je opvattingen sterk genoeg om aan vast te houden, wat anderen ook doen of zeggen? Is je geloof, je vertrouwen in Mij sterk genoeg om staande te blijven temidden van de verwoestende maalstroom van het wereldse belang? Versterk je geloof, je vertrouwen, je liefde, zodat de wind van het wereldse geen vat op je krijgt. Sta voor wat je goed dunkt, sta voor je levenskeus en laat het wereldse aan je voorbijgegaan.

Hemels Brood 1346

Vooraanstaan. Wil je graag vooraanstaan? Sta dan vooraan met liefde, met geduld, met verdraagzaamheid, met vergeving. Maar sta achteraan met eigenbelang, met boosheid, met wraak en dergelijke. Laat dat liever helemaal achterwege, weg er mee. Veel mensen willen vooraan staan, willen macht, geld, belangrijk zijn, aandacht hebben en zij willen dat zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. Daarmee staan zij het liefst vooraan, schreeuwen om hun zin te krijgen, wat dat een ander ook aandoet. Maar het zal hen geen goed doen. Het mag hun zinnen strelen, maar blijvend is het niet en hetgeen zij ervan verwachten, eeuwig geluk en zaligheid, brengt het hen uiteindelijk ook niet.

En waarom dan niet? Omdat Ik deze aarde en jullie leven daarvoor niet bestemd heb. Omdat Ik jullie geschapen heb met een hele andere bestemming dan de meesten van jullie aan zijn leven geeft, in zijn leven zoekt. Jullie hebt hier een leven, een bestaan, wat nog verwezenlijkt moet worden door jullie zelf in ware liefde. Zodat je, bewust, als een zelfstandig denkend en voelend wezen, in het eeuwige ware leven tot volkomen gelukzaligheid komt. Op geen andere manier, dan uit eigen vrije wil kiezen voor liefde, kom je in het eigenlijke ware leven, als een geheel zelfstandig zelfbewust bestaan, in gezamenlijkheid met elkaar en met Mij.

Maar de vrijheid die jullie daarvoor hebben geeft jullie de mogelijkheid om af te dwalen van die eigenlijke bestemming en terecht te komen in wat je kunt noemen, de schaduw van het ware eeuwige gelukzaligmakende leven. Maar ook is Mijn ordening dan zo, dat iedereen de waarheid van leven kan gaan zien en alsnog voor het ware leven kan kiezen. Wil je vooraan staan? Sta dan vooraan met de keuze voor liefde, sta vooraan in nederigheid, kom tot waarlijk leven.

Hemels Brood 1347

Wat heb je nodig om te kunnen leven? Water en brood, zuurstof, lucht, ruimte. Dat alleen? Wat heb je eigenlijk nodig om te leven. Is het genoeg om zuurstof, water en voeding te hebben? De juiste luchtdruk, de juiste atmosfeer, in de juiste verhoudingen is ook nodig. Maar als dat alles aanwezig is, is dat dan genoeg? Kun jij denk je leven zonder enige liefde? Want dat is de uiteindelijke kracht waardoor jullie allen leven, dat is de uiteindelijke kracht waardoor alle voorwaarden om te kunnen leven aanwezig zijn, liefde.

Maar zelfs die mens die van zijn directe omgeving, in zijn leven, geen liefde ervaart, leeft toch door die kracht van liefde, door Mijn kracht van liefde. Die liefde voor jullie houdt alles in stand, voor iedereen. Of je nu zelf al liefde leeft of je nu in je omgeving wel of geen liefde ervaart, toch is je leven gebaseerd op liefde, volkomen totale liefde. Jammergenoeg wordt dat door zovelen niet gezien. Velen hebben ook geen idee wat ware liefde eigenlijk is, dat het er is, dat Ik er ben, Schepper van alle leven, uit liefde.

Er is veel ontkenning van liefde als basis van bestaan. Dat is vergelijkbaar met een balk die van ijzer is maar er wordt van beweerd dat hij van hout is. Maar ijzer kun je niet zo gemakkelijk zagen als hout en wie dan van een ijzeren balk denkt dat die van hout is, die krijgt er geen beweging in als hij die doormidden wil zagen. Als je iets met een voorwerp wilt doen, dan is het nodig dat je weet met wat voor materiaal je te doen hebt, wat de basis van je materiaal is. Weet je dat niet of heb je verkeerde gegevens, dan kan het lastig zijn het voorwerp op de juiste manier aan te pakken.

Zo is het ook met je leven. Als je niet weet en erkent dat jouw leven liefde is, liefde als basis heeft, dan kun je er wel eens moeilijk mee om kunnen gaan. Dan kun je wel iets willen wat niet past bij de basis van je leven wat niet strookt met liefde. Handel daarom zoveel mogelijk naar de ware basis van je leven – naar liefde.

Hemels Brood 1348

Bekennen. Kun je tegenover Mij bekennen wat je niet juist gedaan hebt, wat je niet naar liefde maar naar eigenliefde, eigen wens, eigen verlangen gedaan hebt? Kun je tegenover Mij bekennen wat je uit ongeduld, uit boosheid, uit verwijt niet juist gedaan hebt? Dat is dan, kun je dat in jezelf, aan jezelf erkennen en kun je dat aan je medemens bekennen? Want waar je je misvattingen, je onjuiste handelen of onjuiste spreken aan jezelf en aan je medemens kunt bekennen, daar beken je het aan Mij. En waar je dan jezelf herstelt naar waarheid en liefde, daar herstel je je innerlijk uit Mij. Maar bekennen wat je aan missers hebt gedaan, is niet zo gemakkelijk gedaan. Het vraagt een nederig hart dat afwijzing kan verdragen. Want vaak zit er afwijzing bij de reactie van je medemens, als hij bemerkt dat je hem bedrogen hebt voor eigen gewin of onheus behandeld hebt. En bekennen roept wellicht zo’n afwijzing op. Dat is iets wat velen moeilijk te verdragen vinden. Dus kiezen de meesten liever niet voor bekennen van missers, van misvattingen, van onheus behandelen, van ongelijk hebben. Ook al beseffen zij in zichzelf wel dat zij ongelijk hebben, toegeven is dan nog iets heel moeilijks.

Maar, op wat voor manier geeft je toe? Want vaak wordt een rustige oprechte manier van bekennen dat je iets niet juist deed, zei of naar handelde, in verdraagzaamheid en met vergeving aangenomen. Terwijl wanneer het op een geïrriteerde, ongemakkelijke manier gebeurt, dit niet zo prettig wordt aangenomen en er vaak dan juist een afwijzende reactie opgegeven wordt. Hoe is dat bij Mij? Of je Mij bekent wat mis ging, wat niet juist was of niet, Mijn liefde voor jou blijft altijd gelijk. Maar de uitwerking blijft ook zoals jij je daden ziet. Kun je Mij bekennen, dan lucht dat je hart op, dan geeft dat je ruimte voor liefde en blijdschap. Wat dan ook Mijn liefde en Mijn blijdschap in jou is. Bekennen, doe dat dan ook niet uit plicht, maar uit vrije keus, omwille van het goede, uit liefde voor Mij en je medemens wat dan gelijk uit de juiste liefde voor jezelf is. Oprecht bekennen wat niet juist was, is oprecht de ware liefde aannemen!

Hemels Brood 1349

Vandaag schijnt Mijn licht voor jou, altijd schijnt Mijn licht voor jou. Net als Mijn liefde er eeuwig en altijd is, zo is ook Mijn licht er altijd en eeuwig voor jou en iedereen. Maar wat gebeurt er met Mijn licht? Het verspreidt zich wijd en zijd maar velen sluiten hun ogen voor Mijn licht en zoeken de duisternis. De duisternis waar zij denken niet gezien te worden en waar zij denken in het geheim te kunnen handelen naar eigen gewin.

In de duisternis sluiten zij zich af voor Mijn liefde en Mijn licht. Maar Ik zie hen toch. Mijn licht schijnt overal, ook in hun duisternis en in Mijn licht tekent hun duisternis zich maar al te sterk af. Ja, wie in Mijn licht staat en zijn ogen open houdt, die ziet alle duisternis om hem heen waar velen zich in terug trekken. Toch in Mijn heldere licht is alles te zien wat in duisternis gebeurt. Daarom, de duisternis is geen dekmantel voor het kwaad, want Mijn licht beschijnt toch daar ook alles wat er gebeurt.

Durf in een Mijn licht te kijken, durf Mijn licht aan te nemen, ook in jezelf. Laat Mijn licht in je schijnen en ontdek ook wat jij in duisternis wilde hullen. Haal het tevoorschijn uit die duisternis waar het toch voor Mij nog altijd zichtbaar is. Want voor Mij is het nergens duister, Ik zie overal alles. Niets is voor Mij verborgen, tot in je diepste donkerste denken niet. Ik verwijt je niets, kom, breng het alles in het licht, uit eigen vrije wil zodat het wel bedekt kan worden, maar niet met duisternis, maar met liefde, met Mijn grote liefde, die ook alles reinigt. Laat Mijn liefde je afdwaling bedekken en je hart reinigen!

Hemels Brood 1350

Intelligent. Je bent intelligent genoeg om het dagelijks leven te doorzien. Zou je dan niet verder kunnen zien dan wat dagelijks om je heen gebeurt? Wie zich tot Mij wendt, heeft al een verder gaande intelligentie dan het dagelijks begrip, zonder dat zou hij zich niet tot Mij wenden. Maar intelligentie wordt nogal eens aangezien voor verstand. Toch zetelt in intelligentie nog ook het gevoel, terwijl het gevoel door het verstand eerder wordt uitgeschakeld dan wordt meegenomen. Wat is dan wijsheid? Ook dat wordt vaak geplaatst bij verstand, verstandig zijn. Maar ware wijsheid komt uit oprechte belangeloze liefde voort en legt de brug tussen liefde en verstand wat tesamen dan gezien kan worden als intelligentie. Toch, in wereldse termen wordt iemand met veel kennis, met een hogere opleiding, gezien als heel intelligent.

Maar wat zegt een woord? In de ene taal betekent een woord heel iets anders dan in een andere taal. Met het ene woord kunnen verschillende betekenissen samenhangen, het andere heeft misschien maar één betekenis. Maar, de taal van het hart is éénduidig, kan niet misverstaan worden. Als je tenminste in het hart kunt zien. En dat kunnen maar weinig mensen. Er zijn ook maar weinig mensen die hun hart laten zien. Voor Mij zijn alle harten zichtbaar en Ik zie in alle harten wat daar leeft. Zo heb Ik geen woord nodig om hun taal te verstaan. Zo doorzie Ik wat in ieders hart leeft en wat hem drijft. Wie intelligent genoeg is, ziet in de harten van mensen, net als Ik, omdat hij zich tot Mij wendt en indien zijn hart in zuiverheid dit verdraagt, zal hij met Mij mee in de harten van andere mensen kunnen zien wat hen beweegt en daarmee gaat hij verder zien, dan het dagelijks gebeuren. In ware intelligentie is de volle liefde en haar wijsheid gevat die samen gaat met Mijn ware liefde voor alle mensen.

Hemels Brood 1351

Liefde doet wonderen. Elke dag in liefde doet wonderen. Wonderen zijn de dingen die goed gaan terwijl dat niet verwacht werd. Maar eigenlijk zijn wonderen het uitwerken van Mijn liefde aan jullie in genade waar je denkt het niet verdiend te hebben. Maar Mijn liefde is niet op die manier te verdienen en Mijn liefde is ook geen wonder, het is het normale leven. Voor wie van het normale leven is afgeweken, voor wie afgeweken is van liefde, is het normale leven, is liefde, een groot wonder als het hem overkomt. Want een wonder is als iets wat onmogelijk leek, mogelijk blijkt en gebeurt, ten goede gebeurt. In de ogen van mensen is belangeloze liefde en haar uitwerking een wonder, brengt wonderen voort.

Verwondering, ja, want wat je niet gewend bent, wat je zo niet kent en heel goed doet, verwondert. Zo ver is liefde van de manier waarop mensen nu leven afgeweken, verwijderd. En alleen Mijn genade brengt haar terug in de samenleving. Wat bevroren is ontdooit door warmte, maar kan dat wat bevroren is zelf die warmte ontwikkelen, vanuit haar koude? Zo is het bij de mensen, die bevroren zijn in de afdwaling van liefde, alleen door de warmte van Mijn liefde is ontdooiing mogelijk. En Ik ontdooi mensen hier, daar en overal. Maar de vrieskou slaat regelmatig weer toe, omdat de mens in zijn vrijheid steeds opnieuw de mogelijkheid heeft af te dwalen en onder nul terecht te komen. Maar Mijn liefde laat niet af en haar warmte zorgt steeds opnieuw voor ontdooiing en terugkeer naar liefde. Tot de mens uit vrije wil in de ware liefde en warmte blijft.

Dat lijkt nu een wonder wat te gebeuren staat. En ja, dat wonder zal zich voltrekken, eens, over niet te lange tijd. Want Ikzelf begeleid de mens naar die enige ware liefde, het enige ware leven, de volle gelukzaligheid in Mijn warme, eeuwig durende liefde.

Hemels Brood 1352

Als je niet goed meer weet hoe je iemand zult benaderen, hoe het beste met diegene om te gaan, dan vraag het Mij in je hart en Ik leg je in je hart hoe je met diegene het beste om gaat. Dat zal altijd overeenkomen met waarheid en zachtmoedigheid. Nooit verwijtend of agressief. Altijd rustig en in vrede, nooit boos of wraakzuchtig. Zo kun je wat Ik in je hart leg herkennen, zo weet je dat het van Mij komt, als het liefdevol maar toch duidelijk en waar is, zonder verdraaiing maar wel verzachtend, ruimte latend aan de ander om tot inzicht te komen. Nooit vernederend, maar wel in de juiste verhoudingen, in het juiste perspectief. Nooit kwetsend maar wel eerlijk zoals het is, zonder omhaal van woorden, rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden van die mens.

Zo vind je Mijn antwoorden in je hart en zij brengen je tot rust en zekerheid in vrede met jezelf en met de mensen om je heen. Zij brengen je in vrede ook met de gebeurtenissen om je heen, al zijn die nog zo onaangenaam of verwarrend. Ook neemt, wat Ik je in je hart leg, alle angst weg, als die er is. Want niets wat van Mij komt beangstigt, het neemt angst weg en brengt vrede en tevredenheid, zelfs met het meest moeilijke vooruitzicht. Laat Mij dan je hart vullen met Mijn liefde en je helpen om te gaan met mensen waar je moeite mee hebt en situaties waar je moeite mee hebt. Luister in je hart naar hetgeen Ik er in leg en je tot rust brengt en tot vertrouwen in de mogelijkheden door liefde. Want bij Mij en met Mij is niets onmogelijk. Ik ga met jou onverwachte wegen die alles ten goede anders maken. Kom en zie en ervaar dat Mijn liefde alles vermag!

Hemels Brood 1353

Tevreden zijn. Het gaat erom tevreden te zijn met alles wat je hebt en niet hebt. Maar dat wil niet zeggen dat alles moet blijven zoals het is. Want daar waar je ziet dat geen liefde is, dat liefde de drijfveer niet is, daar mag je helpen diegene te bewegen naar liefde zich te keren en liefde zijn drijfveer te laten zijn. Alleen, niet uit onvrede maar uit liefde voor Mij en die mens die niet uit liefde handelt. Als iemand liegt, wees niet ontevreden over de leugen, wees evengoed tevreden met jezelf en wat je hebt, ondanks die leugen. Maar je hoeft die leugen niet te laten bestaan, je mag de leugenaar ontmaskeren en hem die voorhouden. Alleen, niet uit onvrede maar uit liefde, om diegene op liefde te brengen. Daarbij is het dan wel belangrijk dat je niet dwingt of fanatisch wordt want dat belemmert de vrijheid en vrijheid is voor iedereen juist zo belangrijk. Ik heb allen die vrijheid van innerlijke keuze gegeven en het is niet de bedoeling dat de ene mens de van Mij gegeven vrijheid de ander afneemt. Toch gebeurt dit in het uiterlijke.

Maar in het innerlijke kan toch ieder mens vrij zijn eigen mening kiezen. Hoe kies jij? Uit tevredenheid of uit ontevredenheid? Uit liefde of uit liefdeloosheid of eigenliefde? Uit eigenbelang of vanuit het belang voor de naaste? Wat ook gebeurt, blijf toch altijd uit liefde kiezen en blijf toch liefst altijd in vrede met jezelf en anderen en de situaties waarin je terecht komt. Laat onvrede niet je drijfveer zijn, maar het verlangen de ware liefde uit te dragen. Ja, Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is als het hier gezegd wordt, want onvrede is als een kleefkruid wat zich onmiddellijk hecht aan alles wat als niet aangenaam wordt ervaren. Laat dan liefst alle onaangename dingen los en blijf in vrede met jezelf en allen om je heen door ware liefde, waar het kleefkruid, wat onvrede heet, geen vat op heeft!

Hemels Brood 1354

Naar hartelust. Met groot enthousiasme Mijn liefde leven. Dat is wat Ik het liefste zie. Maar vaak gaat het enthousiasme niet uit naar het leven van liefde, naar dienstbaar zijn voor Mij en anderen om je heen, vaak gaat het enthousiasme uit naar eigenbelang, naar zaken wat de persoon pleziert en dat wordt dan naar hartelust nagestreefd. Het is goed om plezier te hebben in je dagelijkse bezigheden, wat je doet, doe het met plezier en enthousiasme, met heel je hart, maar laat het tegelijk ook zo zijn dat je het doet uit liefde voor Mij en je naaste, dat je het doet ten dienste van Mij en je naaste, ten goede aan allen om je heen.

Wat maakt het meest gelukkig, wat maakt gelukkiger dan uit liefde voor Mij en je medemensen leven en je handelen daarop afstemmen? Ik zeg je, niets maakt gelukkiger en niets doet de Schepping, jezelf en je medemensen meer goed en brengt meer geluk dan in de voetsporen van je Schepper in Jezus Christus te treden en naar liefde voor Mij en je naaste te leven en te handelen. Het kan wel zo lijken dat het nastreven van eigenbelang je goed doet en gelukkig kan maken, maar dat is een tijdelijke situatie, die niet in waarheid is, die een tijdelijk droomsituatie is, een droom gelijkend op werkelijkheid.

Want nooit ben je klaar met je streven, altijd is er het streven naar meer of steeds heb je voor jezelf weer wat anders nodig om je prettig te voelen, terwijl het dienstbaar zijn uit liefde voor Mij en anderen je een blijvend geluk geeft, wat nooit weg is of voor wat anders vervangen hoeft te worden. De blijdschap iemand geholpen te hebben blijft altijd en biedt altijd het gevoel van geluk met het leven, met dit helpen. Doe alles wat je doet naar hartelust, uit de liefde van je hart, maar laat het voor blijvend geluk de liefde voor Mij en je medemens zijn!

Hemels Brood 1355

Wat is raadzaam? De één vindt dit raadzaam, de ander dat. Waardoor laten zij zich leiden? Niet door hetzelfde, want anders zouden zij hetzelfde raadzaam vinden. De één laat zich leiden door angst, de ander door eigenbelang, weer een ander door boosheid en zo zijn er nog wat meer verschillen te bedenken. En evenzoveel verschillen maakt evenzoveel verschillen in raad. Zo kan er veel gedacht worden over de juiste raad en het juiste handelen naar aanleiding van allerlei situaties die ontstaan zijn, ook weer door de verschillende gedrevenheid van mensen.

Waaruit komt Mijn raad? Toch altijd uit liefde. Maar wie de liefde niet kent, hoe zal hij Mijn raad herkennen? En waarheen zal hij gaan voor Mijn raad? Wie zal hij geloven? De enige ware juiste raad is toch die uit liefde. En zodra mensen zich tot de liefde wenden en daarin Mijn raad herkennen, zal aan eenieder die zo Mijn raad herkent ook dezelfde raad gegeven worden. Dan zijn er geen verschillen meer in wat de één raadzaam vindt en wat de ander raadzaam vindt. Eenheid van hart maakt eenheid van leven en eenheid van geluk. Want raad uit liefde brengt alleen het goede voort, waaraan eenieder zich kan warmen, dat wil zeggen, waar iedereen wat aan heeft.

Daaraan is Mijn raad dan ook te herkennen, als meerdere mensen in hun hart Mijn raad vragen en in oprechtheid daarnaar luisteren, dan krijgen allen dezelfde raad en dan zijn allen daarmee tevreden. Ook zal dan de situatie naar tevredenheid van allen zich wijzigen. Want geen mensenhand kan datgene bewerkstelligen wat Mijn hand uit liefde kan bewerkstelligen. En zodra Mijn raad wordt opgevolgd, werkt het ook uit tot ware gelukzaligheid voor allen die op Mijn liefdevolle raad vertrouwen.

Zo ontstaat dan ééheid en wordt er gehandeld naar één en dezelfde raad, zonder twist en afgunst, zonder strijd en verlies. In harmonie en verdraagzaamheid. Wat is raadzaam? Dat je in je hart bij Mij komt als je raad nodig hebt en dat allen die met je zijn, dat ook doen. Maar nooit gedwongen, altijd vrij naar eigen keus.

Hemels Brood 1356

Nog al eens zie of hoor ik je verzuchten, was de goede Vader maar direct zichtbaar onder ons. Ik ben zichtbaar onder jullie, maar niet zichtbaar op de materiële manier, zoals jij eigenlijk bedoelt. Maar toch zichtbaar voor allen die Mij willen zien. Alleen, er is zoveel afdwaling van waar leven, dat Ik door bijna niemand gezien wordt. Toch denk je, als Ik maar gewoon zichtbaar zou zijn, juist ook voor allen die zo afgedwaald zijn, dat zij Mijn aanwezigheid niet zien, dan zouden veel meer mensen Mijn liefde gaan aannemen, omdat ze dan direct zouden zien wat Mijn liefde vermag.

Jammergenoeg is dat niet zo. Ik ben zichtbaar, zoals jij bedoelt, onder de mensen geweest. En Ik heb veel liefde getoond aan veel mensen. Maar het heeft er toch niet toe geleid dat de wereld zich ten goede keerde. Integendeel, Mijn ware liefde is niet geloofd en Mijn ware liefde is vertrapt en weggesmeten. Dat zou in de tijd waarin jij leeft evengoed gebeuren. Daarbij komt, dat het niet de bedoeling is, dat iemand door Mijn zichtbaarheid in natuurlijk opzicht, tot waarlijk leven komt. Het is juist de bedoeling dat ieder in zichzelf Mij herkent en zo Mij ook herkent in de ander. Zonder dwang, uit eigen vrije keus. En geloof Me, zo aanwezig als Ik ben, kan iedereen Mij zien en bemerken.

Maar de aandacht gaat niet naar Mij uit, de aandacht gaat uit naar eigen gewin, plezier en genoegen bleven. En daar ben Ik niet, daar ben Ik dan ook niet zichtbaar. En als Ik daar wel eens aan iemand op een bepaalde manier verschijn, is het maar zelden dat iemand Mij opmerkt en zich van zijn dwaling afkeert. Eens zal Ik voor allen levend voor jullie staan en zal Ik ook totaal herkend en gezien worden. Dan zullen er velen schrikken, want zij zullen hun afdwaling beseffen. Anderen zullen een enorme vreugde beleven, want zij zien hun leven bevestigd worden en zich bevrijd weten van alle druk en ongemak.

Maar die tijd is nog niet aangebroken. Heb nog geduld en blijf standvastig. Blijf Mij in jezelf ontmoeten, blijf Mij in jezelf en in anderen zien. Blijf uit Mijn liefde putten, onversaagd en wees blij, want Ik ben komende en als Ik werkelijk kom dan zullen allen Mij zien. Bij velen zal de vreugde groot zijn, bij anderen zal schrik zijn. Maar uiteindelijk zal Ik alle schapen in Mijn hemel in grote liefde bijeen brengen en hen het eeuwige leven in liefde in een vrij besef geven. Houd moed en wees tevreden met het zicht wat Ik je geef. Wees tevreden met Mijn genade aan jou en aan jullie allemaal.

Hemels Brood 1357

Vaak wil de mens eigenlijk wel het juiste doen, maar de verleiding tot eigenliefde, eigen gewin, is zo groot, dat hij te zwak blijkt om niet toe te geven aan de verleiding. Het vraagt kracht en moed om vast te houden aan de liefde en niet te vervallen in eigenliefde, in eigengewin.

Waar haal je die kracht vandaan? De mens zelf is zwak, maar je kunt die kracht wel bij Mij halen. Ik kan een ieder sterken naar zijn wil maar, daar moet dan ook bij Mij om gevraagd worden. Wie Mij bidt om gesterkt te worden in zijn kracht om niet toe te geven aan de verleiding, die krijgt van Mij die kracht. Maar meestal denkt de mens op zo’n moment waarop de verleiding toeslaat niet aan Mij en denkt hij er dus ook niet aan Mij te bidden om de nodige kracht. Zo sluipend gaat de verleiding, dat de wil al eigenlijk door haar ingenomen is, als het moment van besluiten gekomen is. En alsof het helemaal juist is wordt dan de gemakkelijkste weg gekozen, die van eigengewin, eigenliefde. Op zo’n moment lijkt het ook helemaal niet zo’n grote afwijking, lijkt het heel geeigend om die keuzen te maken, die uiteindelijk toch weer het eigenbelang dienen.

Als je die momenten voor wilt zijn, moet je vroeger opstaan. Moet je eerder goed kijken naar waar je mee bezig bent, moet je eerder al allert zijn op de gebeurtenissen om je heen en welke gevoelens, welke verlangens die in je oproepen. Controleer die dan onmiddellijk op ware liefde, leg ze Mij voor en vraag Mijn raad. Je kunt dat niet vaak genoeg doen. Overal sluipt de verleiding in rond, gebruikmakend van elke zwakte die hij maar ziet en de verleiding is heel slim, altijd paraat om toe te slaan. Wees jij dan altijd paraat om die verleiding op te merken, door steeds Mij toe te laten in je hart en steeds te controleren of er geen eigenbelang in je hart binnensluipt. Wees steeds op je hoede en houd contact met Mij, zodat je alle verleiding herkent en in liefde blijft.

Hemels Brood 1358

Diepere lagen: Iieder mens heeft diepere lagen van onwil, onwil om zich te schikken. Ook diegenen die op Mij vertrouwen, Mij zoeken in hun leven en ernaar streven naar liefde te leven. Deze diepere lagen is de mens zich nauwelijks bewust, maar van tijd tot tijd komt door de gebeurtenissen de diepgewortelde eigenwil toch naar boven, wordt deze toch zichtbaar. Dan gaat die mens zich afvragen hoe toch dit of dat kon gebeuren. En wie dan met een oprecht hart bij Mij komt, die neem Ik mee naar die diepere lagen waar misvattingen verborgen liggen die aan de oppervlakte niet bemerkt worden.

Want bij ieder mens komt het voor, dat hij van zich zelf niet werkelijk ziet, dat iets in zijn handelen toch een grond heeft van eigenbelang of eigen richting willen geven of niet willen toegeven dat een vergissing gemaakt is, ook al wilde die mens die vergissing niet maken. Ik zie in het vermogen van de mens alle hiaten in liefde en alle hiaten in overgave aan Mijn liefde, aan Mijn wil van ware liefde, zonder dat die mens dat bij zichzelf al ziet. En daarom laat Ik de dingen wel zo gebeuren, dat het die mens wakker roept, dat hij bij zichzelf gaat denken en voelen en zich gaat afvragen, hoe kan dat nu zo gaan of hoe kan ik dat nu zo gezegd hebben en zo gedaan hebben.

Dan kan het zijn dat hij er achter komt, dat hij niet alles wist aan gegevens over een gebeurtenis en daardoor een verkeerd oordeel, een verkeerde inschatting gemaakt heeft. Dan moet hij opnieuw gaan kijken waar dat was, zijn blindheid voor het moment onder ogen zien. En juist dan kunnen de diepere lagen bereikt wordt, juist dan kan ook de diepere laag gaan meespelen en bijvoorbeeld ontkenning plaatsvinden van eigen aandeel aan iets, wat niet naar wens verlopen is of juist erkenning van eigen aandeel daarvan. Die erkenning helpt dan naar in de diepere laag van onwil die onwil te herkennen en deze bij Mij te brengen waar dit in Mijn liefde wordt opgelost.

Zo wordt langzaam maar zeker alles van de mens zichtbaar en in Mijn liefde opgelost. Bij de een wat eerder en wat sneller, dan bij de ander. Zie toe dat ook jij in je diepere lagen tot ontdekking komt en dat je alles aan Mij voorlegt, zodat Mijn liefde ook bij jou dat alles oplost.

Hemels Brood 1359

Wie voor Mij kiest, zal nooit bedrogen uitkomen. Zal altijd Mijn liefde en genade voelbaar bewust kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat in zijn leven altijd alles vlekkeloos zal verlopen, want in het vlees, op de aarde levend, is zoveel verleiding, dat ook diegenen die oprecht in hun hart voor Mij kiezen, nog te kampen krijgen met afdwaling van zichzelf en afdwaling van anderen in eigenliefde, eigenbelang. Maar wie voor Mij kiest, zal toch steeds gemakkelijker zijn weg terugvinden naar Mij en zijn afdwaling aan Mij bekennen, omdat hij weet dat Ik hem genadig ben in Mijn grote liefde voor hem. Ook omdat hij Mijn liefde onmiddellijk weer voelt en beseft dat, hoewel hij is afgedwaald, Mijn liefde toch eeuwig nog voor hem daar was en blijft.

Zo’n besef is een rijkdom en de diegene die voor Mij kiest, beseft dan ook die rijkdom, misschien beseft hij nog niet ten volle de reikwijdte van die rijkdom, toch voelt hij het geluk wat met dit besef samengaat. Maar, de zwakte is nog niet van die mens geweken. Want de keuze voor Mij neemt niet zijn verantwoordelijkheden die hij in het leven heeft weg, hij zal evengoed zelf de daad bij het woord moeten voegen en datgene wat hij gelooft en beseft uit Mij in zijn handelen moeten laten zien.

Die verantwoordelijkheid voor zijn leven en zijn handelen neem Ik niet weg, hij blijft een zelfstandig wezen die vrij te kiezen heeft of hij wel of niet naar liefde leeft. De gelukzaligheid Mij in zichzelf te kunnen voelen, bemerken en het besef met Mij in contact te zijn, heeft hij wel en zal hem veel steun geven op moeilijke momenten die hij, net als diegene die nog niet bewust voor Mij gekozen heeft, ook heeft. Allen zijn voor Mij gelijk en allen heb Ik lief. Maar nog niet allen hebben in zich dat besef. Dat besef waaruit jij nu voor Mij kiest en in jezelf in gelukzaligheid voelt. Ook al ben je nog niet volmaakte liefde, je hebt de grootste rijkdom ontdekt, voor heel je leven!

Hemels Brood 1360

Je hoeft het boze, het kwade, het tegenovergestelde van liefde, niet toe te laten, niet te accepteren. Laat Ik ook maar iets van het boze, iets van het tegenovergestelde van liefde zoals bijvoorbeeld ongeduld, leugen, zucht naar roem en macht, enzovoorts toe in Mijn Hemel? Niets van dat al. Hoezo denk je dat je moet accepteren dat iemand je voorliegt, dat iemand je benadeelt, eisen aan je stelt die voor zijn eigenbelang zijn en voor jou moeilijk om aan te voldoen?

Ja, Ik roep iedereen op om verdraagzaam te zijn, te vergeven en in liefde te blijven en dat blijft van kracht. Ik roep niet op tot wraak en vergelding. Maar, je hoeft het gedrag, wat niet uit liefde voortkomt, ook niet te bevorderen door het te laten gaan en een bijdrage aan te leveren, zodat er vrede blijft. Ik laat het tegengestelde van liefde niet toe in Mijn Hemelen en Ik tolereer het ook niet. Zo zou ieder mens dat mogen doen.

Alleen, er is wel een verschil tussen Mij en jullie. Want waar Ik dat niet toelaat, niet accepteer in Mijn Hemelen, daar weet Ik precies wat geen liefde is en daar heb Ik zelf wel de grootste liefde. De afwijzing van het tegenovergestelde van liefde komt bij Mij dan ook nooit voort uit ergernis, uit verwijten, omdat Ik iets voor Mijzelf wil, maar altijd om dat Ik de grootste gelukzaligheid wil geven aan alle mensen, omdat Ik eenieder wil helpen in Mijn Hemelen te komen en in het grootste geluk, in het ware gelukzaligmakende leven!

Ja en Ik kan het onderscheid precies maken, tussen wat wel en geen liefde is, zonder dat er iets van eigenbelang, eigenliefde bij komt, altijd alleen uit enorme liefde voor jullie allemaal.

Wie van jullie kan dat zeggen, dat hij al volkomen liefde is en het totale onderscheid kan maken, tussen liefde en het tegenovergestelde van liefde? Wie heeft helemaal geen eigenbelang meer in zijn handelen, in zijn leven op aarde en wie is helemaal zonder ergernis, zonder verwijt? Nog niemand. Dus kun je maar beter verdraagzaam zijn, zonder de ander in zijn afwijking van liefde te bemoedigen. Het best kun je allen vergeven die je tekort doen, zonder verwijten te maken en de vrede bewaren, zonder mee te gaan in de leugen. Hoe dat moet? Kom bij Mij in je hart en Ik zal je helpen, Ik zal het jezelf in grote liefde leren!

Hemels Brood 1361

Voor zoveel mensen is het moeilijk om de juiste weg in hun leven te vinden. Zoveel mensen zoeken hun weg en vinden die niet. Zij zoeken een weg van geluk en vrede en vinden een weg vol moeilijkheden. En steeds opnieuw roep Ik hen en wijs hen een weg waarlangs zij kunnen gaan en die rust en die vrede kunnen bereiken. Maar zij horen niet en zij voelen niet, zij bemerken Mijn roep niet of nauwelijks en blijven kringetjes draaien in hun vertwijfeling. Wie kan hun oren openen, wie kan hen inzichten geven?

Ik Ben de Goede Herder die hen toch steeds opnieuw roept en nooit opgeeft. En zo zal er toch een moment komen, dat zij Mijn stem in de verte gaan horen, dat zij vaag in zichzelf iets gaan voelen en als zij daar maar het kleinste beetje aandacht aan geven, wordt Mijn roep voor hen al duidelijker en voelbarer. Daarmee groeit bij hen dan ook een beetje inzicht en besef van leven. Al is het maar weinig, het is een begin. En dit begin groeit en groeit, tot hun oren steeds verder opengaan en hun gevoel steeds meer ontwikkeld wordt, tot hun besef dieper wordt en het inzicht in leven totaal waar wordt.

Zo zal dan na lange tijd die mens ontwaken uit zijn vertwijfeling en tot helderheid van geest komen, tot volkomen inzicht van leven. Daarmee gepaard gaat de opwekking van liefde, die groeit en groeit tot volwassenheid. Die volwassenheid is dan de zelfstandige vrije keuze uit de in hem uitgegroeide liefde om voor Mij en zijn naaste te leven en daarmee krijgt hij vrede en het geluk van het ware leven. Daar het zijn eigen vrije keuze is en hij dan volkomen naar liefde leeft, zal de vrede en het geluk hem nooit meer verlaten en eeuwig zal hij wonen in de hoogste Hemelen. Die eerst blind en doof was, zal volkomen zien en horen en eeuwig in liefde leven.

Hemels Brood 1362

Uit de meest dorre aarde groeit met een beetje water alweer een plantje. Het licht van de zon en haar warmte trekt het plantje als het ware omhoog. Maar als er geen voeding aanwezig is, overgroeit het plantje haar krachten en de stengel buigt zich en het plantje kwijnt weg.

Zo kunnen mensen, die geen besef hebben van hemels geluk, van waar liefdevol leven, van Mij als hun Schepper en goede Vader, door een beetje liefde opbloeien. Maar als die liefde niet ook inzicht en wijsheid aan hen meegeeft, dan verflauwt de gegeven liefde en komt die mens er niet toe zelf liefde te geven en te gaan leven. Er is meer nodig dan alleen een klein beetje aandacht, een klein beetje liefde. Het kleine vlammetje wat ergens in de mens smeult, flikkert wel even op bij een beetje zuurstof, bij een beetje liefde, maar als daar niet steeds opnieuw zuurstof bijkomt, liefde bijkomt, dan dooft het weer tot een smeulend vuurtje met weinig warmte. Zo wil Ik graag allen Mijn liefde geven opdat ieder kan groeien en bloeien, al is de grond nog zo dor, al heeft die mens nog zo weinig geestelijk besef.

Maar daarbij is ook jullie liefde onder elkaar nodig, jullie zorg voor elkaar, jullie aandacht aan elkaar, jullie rekening houden met elkaar en je steeds weer richten naar ware liefde, naar Mijn liefde voor jullie allemaal. Niet eventjes, maar doorlopend en steeds opnieuw. Niet aflatend elkaar helpen, er voor elkaar zijn. Dan zorgen jullie voor het nodige water, het nodige licht en de nodige warmte en Ik zorg voor de nodige voeding, het besef hoe het leven bedoeld is en hoe liefde de basis van het ware leven is. Door jullie stroomt dan het water waarin de voeding is opgenomen en zo ook door anderen kan worden opgenomen waardoor zij kunnen uitgroeien tot zelfstandige mooie planten, tot mooie zelfstandige mensen, zelfstandig in handelen naar liefde, in het opnemen van liefde, verbonden met elkaar en met Mij. Als mens, wat dan veel meer nog is dan de plant, die geen eigen initiatief kent.

De plant staat waar hij staat, maar de mens heeft zijn vrije keuze. En daar is dan het vergelijk, de basis waaruit de mens zijn keuze maakt, is als de grond waarin de plant staat. De plant is hetgeen voortkomt uit de basis van waaruit de mens zijn keuze maakt. Wat komt er terecht van zijn keuzes? Als de basis water krijgt, dat is liefde, is er liefde bij de basis en licht krijgt, dat is,  begrip, waar inzicht en voeding krijgt, de juiste voeding, dat is, wordt er naar Mijn woord van liefde geluisterd, dan kan er een volwaardige plant groeien uit die grond, d.w.z., dan kan diegene tot daden komen, die zinvol zijn en goed doen, die stevigheid geven aan mensen om hem heen.

Maar is die grond arm aan liefde, zijn zijn opvattingen van waaruit de mens handelt zonder liefde en heeft diegene weinig waar inzicht en zoekt hij Mij niet om naar te luisteren, zijn daden zullen hemels gezien, gezien in waarlijk leven, klein en slap zijn, zoals een plant zonder water, licht en voeding, klein en slap blijft. Dat is het vergelijk. Maar een mens kan kiezen, zijn water te halen, een plant niet. Kom mens, haal je water, kom in het licht, haal je ware voeding, kom en leef! Kom en groei! Kom en wordt sterk in liefde en geluk!

Hemels Brood 1363

Ieder mens heeft de volle waarheid in zich. Ieder mens heeft het vermogen tot waarlijk leven, de ware liefde in zich. Ieder mens kan tot Mij komen, Mij kennen. Hoe komt het dan, dat niet alle mensen waarheid naleven, de liefde tot uiting brengen, Mij willen kennen?

Omdat dat alles in vrijheid gezet is. En in die vrijheid is een ordening aangebracht. Zodat iets wel aanwezig is, maar het gebruik ervan wordt door de mens zelf bepaald. Iedereen kan gebruik maken van Mijn kennis en Mijn liefde. Maar daar moet ieder voor zich dan wel zelf voor kiezen. En dat kiezen is alleen waarlijk kiezen, als die mens dat uit eigen vrije wil en met een oprecht hart, in volstrekte waarheid kiest. Zo kun je bijvoorbeeld aan een tafel zitten met allerlei voedsel, dat klaarstaat om gegeten te worden. Maar ieder die aan die tafel zit en wil eten, zal zelf de keuze maken wat hij wil eten, zal het zelf moeten pakken en eten.

Zo is het met alle hemelse gaven. Ze staan voor jullie allen klaar. Het is waarheid en liefde, geduld en verdraagzaamheid, vergeving en barmhartigheid, in dienstbaarheid en zorg voor elkaar. Van dat alles kan iedereen nemen en naar leven. Maar jammergenoeg laten veel mensen dat alles staan en kiezen voor een heel andere tafel waar onwaarheid, eigenliefde, ongeduld, eigenbelang onverdraagzaamheid, onvrede, verwijten, wraak e.d. staan opgesteld. En als zoete broodjes wordt meest daarvan genomen. Ja, en dan vervaagt die andere tafel. Die beide “tafels” heeft ieder mens in zich, in de vrije keus. Ja, al het goede, de hoogste liefde is in ieder mens aanwezig. Maar het is aan de mens in alle vrijheid om van die aanwezigheid gebruik te maken. Ik wacht geduldig tot de keus voor waarheid en liefde gemaakt wordt. Ik wacht geduldig op iedereen. En in die tussentijd geef Ik iedereen in zijn vrijheid te eten en te drinken. Ja, ook diegene die aards, werelds gezien van honger omkomen.

Want daar ligt jullie verantwoordelijkheid, dat je voor elkaar zorgt, in natuurlijk materiële zin uit ware liefde. Daar komt jullie vrijheid van keuze tot zichtbaarheid. Denk niet dat Ik hen niet voed, die bij jullie honger lijden, armoe doormaken. Want Mijn gaven zijn niet van wereldse materiéle aard maar hemels en zijn het ware leven. En dat alles, dat ware leven, kan iedereen in zichzelf zo vinden en hebben. Als je daar in vrijheid in je hart voor kiest.

Hemels Brood 1364

Je bent Mijn uitverkorene, want je hebt mijn roep in je hart verstaan en je bent gekomen. Je bent gekomen om je leven in Mijn dienst te stellen, in Mijn liefde te stellen. Ondanks je zwakheden, ben je gekomen en hebt Mij jezelf aangeboden, je leven aangeboden om Mijn liefde zichtbaar te maken aan andere mensen. Zodat zij ook in hun hart Mijn liefde voor allen in alles gaan herkennen en aannemen. Daarmee heb je Mijn roep beantwoord en daarmee heb Ik je uitverkorenen. Ga nu je weg in Mijn liefde, laat Mijn liefde zien en bekommer je niet om je zwakheden. Zij worden in Mijn liefde gedragen en ook ten dienste gesteld aan Mijn liefde voor allen in alles. Ik ben er en vanuit Mij zul je leven, steeds opnieuw de liefde zichtbaar makend en dienstbaar aan Mij en je naasten.

Niet dat je nu volmaakt bent, want je groei naar volmaaktheid gaat door tot volkomen liefde, volkomen waarheid van zijn. Ik ben je weg, je leven. Mijn liefde omringt je, beschermt  je, draagt je. In je hart vind je alles wat je nodig hebt en alles wat anderen nodig hebben, alles wat jij hen kunt geven uit Mijn Naam. Jij hebt je bereid verklaard, in vertrouwen op Mij, zonder precies te weten wat dit van je gaat vragen, bereid verklaard om Mijn liefde zoveel als in je vermogen ligt, met alle zwakheden van je mens zijn, alle misvattingen die je nog hebt, zichtbaar te maken voor je medemensen, tastbaar te maken, verstaanbaar te maken in woord en daad.

Dat is Mij aannemen in je hart en Mij uitdragen in je daden, in je handelen. Neem dan je staf op en leef naar Mijn liefde, help en ondersteun, open ogen en oren, open harten. Breng troost waar verdriet is, breng vrede waar strijd is, breng inzicht waar onbegrip, vertwijfeling is, breng rust waar onrust is, breng heling waar dat nodig is, breng verdraagzaamheid waar onverdraagzaamheid is, breng waarheid waar onwaarheid is, geef richting waar mensen zoeken, breng moed waar moedeloosheid is, verzorg waar verzorging nodig is, wees Mijn hand en strek die uit naar allen die behoeftig zijn. Neem hen aan in Mijn naam en wees Mijn liefde voor allen, leef in Mijn naam. Gezegend ben je in ware liefde.