Hemels Brood 1303 t/m 1333

Hemels Brood 1303

Mijn wezen, Mijn liefde gaat alle verstand te boven. Probeer dan niet om met het verstand te begrijpen wat alleen met het hart begrepen kan worden. Wie Mij graag bewezen wil hebben, die zal nooit enig bewijs vinden als hij zoekt naar bewijs met het verstand. Wie kan trouwens zijn gevoel van liefde bewijzen? Iemand kan zeggen, zoals ik je behandel is toch bewijs van mijn liefde. Maar is daarmee werkelijk duidelijk aangetoond hoe hij zich van binnen voelt? Want iemand kan zijn handelen zodanig inrichten dat het erop lijkt dat het op liefde gebaseerd is, dat hij uit liefde handelt, maar in werkelijkheid is er geen ware liefde, maar eigenbelang. Kan zijn handelen dan als bewijs genomen worden? Iemand kan uit liefde iets doen wat iemand die daar mee te maken heeft helemaal niet leuk vindt. Die ene ziet dat handelen dan als bewijs dat er geen liefde aanwezig was, terwijl dat in werkelijkheid juist wel zo was. Dus, met het verstand gezien is liefde niet te bewijzen.

Maar, kun jij voelen of iemand het goed met je voor heeft? Kun jij voelen of iemand je bedriegt? Is het niet zo dat je soms in jezelf zo’n waarschuwing krijgt iets niet te doen, of juist iets wel te doen en op zo’n moment heb je daarover niet nagedacht, het is daar zomaar opeens. Je voelt of iemand oprecht is, je voelt of iets goed voor je is of juist niet. En vaak blijkt dan dat je gevoel goed was, zonder denken juist was. Dat zijn momenten waarbij juist je gevoel van je onderbewustzijn naar je bewustzijn getild wordt. Je kunt ook zelf ervoor kiezen in plaats van steeds in kringetjes te denken, eens je gevoel de kans te geven in je bewustzijn te komen. En dan eens naar je gevoel te luisteren.

Want daar in het gevoel, waar niets door eigen gedachten wordt ingevuld daar ligt de verbinding met Mij. En via die verbinding kun je Mij gewaar worden. Mij in jezelf ervaren, niet als een verstandsmatig bewijs, maar als een wezenlijk aanwezig bewustzijn, wat niet direct met het verstand te bewijzen is, maar wat gewoon in jezelf als waarheid gevoeld kan worden. Dat is zo bij jou en dat kan zo zijn bij iedereen die niet zijn verstand boven het gevoel zet. En dan kun je net als liefde – wat met het verstand naar anderen toe niet bewezen kan worden –  Mij voelen en net zoals je liefde als een waarheid in jezelf voelt maar niet bewijzen kan, zo voel je dan ook Mij.

Hemels Brood 1304

Zo nu en dan ben je Mij helemaal kwijt, weet je niet waar Ik ben en raak je vertwijfeld. Je vraagt naar Mij, roept en toch krijg je van Mij geen reactie. De situatie die jij graag veranderd ziet, blijft voortduren en je roep om Mij lijkt in het geheel niet beantwoord te worden. Ja, waar ben Ik op zo’n moment, ben Ik dan werkelijk weg? Nee, Ik sta als altijd naast je. Maar je ziet Mij niet. Er is dan bij jou een blindheid voor Mij door je ongeduld of door verontwaardiging, of door beiden.

Ik wil je in zo’n voor jou moeilijke situatie wel helpen, maar vaak vul jij al in wat Mijn hulp moet zijn. En dat kan dan Mijn hulp niet zijn omdat er vrijheid moet blijven voor jou en allen die ermee te maken hebben. Maar ook, Ik neem niet zomaar iets weg wat jou ergert, wat jou ongeduldig en / of verontwaardigd maakt. Want het gaat er niet om het jou naar genoegen te maken of te laten zijn, het gaat erom dat jij en alle anderen gebracht worden tot totale belangeloze liefde in alle situaties en voor alle mensen. Het gaat er dan ook om, dat jij niet voor jezelf invult wat Ik moet doen, of voor moet zorgen, het gaat erom dat jij niets invult en je vertrouwen volkomen op Mij zet.

Op zo’n moment lijkt jou dat teveel gevraagd. Je hebt dat allemaal al geprobeerd, intens geprobeerd en het lukt niet. Dan roep je Mij en Ik moet wonderen verrichten, je boosheid opheffen, je ongeduld wegnemen en ook nog even de ander tot inzicht brengen en wel zo snel mogelijk. Jawel, en hoe zit het met de liefde? Waar heb je Mij gevraagd om liefde, om je liefde versterkt te krijgen, waar heb je gevraagd om vertrouwen, om je vertrouwen versterkt te krijgen, evenals je geduld? Het gaat dan niet om wegnemen maar om versterking. Vraag Mij de volgende keer intens en oprecht daarom en zie eens waar Ik dan ben en wat er dan gebeurt.

Hemels Brood 1305

Een steen is net zo zwaar als dat het je krachten te boven gaat. Wie een steen wil tillen die zijn krachten te boven gaat, die heeft het zwaar. Wat kan hij daar aan doen? Hij kan besluiten die steen te laten liggen en niet te tillen. Maar wat als deze steen zodanig ligt dat het hem de goede weg verspert? Dan is de verleiding groot om boven je kracht toch te gaan tillen. Vraag Mij dan om hulp. Kijk dan toch eerst eens rustig om je heen. Want, als je Mij om hulp vraagt, open Ik je ogen, je oren, je verstand en daardoor ga je mogelijkheden zien die je eerder niet zag, ga je kracht verzamelen die je eerst niet kende, ga je hulp zien waar je niet gekeken hebt.

Voorheen dacht je alles gezien te hebben, alles gehoord te hebben, alles te weten wat nodig is om de steen te verleggen en het leek niet te kunnen, het ging je krachten te boven. Maar zodra je Mij vraagt en op Mij vertrouwt, blijk je ineens veel meer nog te weten, te zien en te horen, waardoor het dan toch wel blijkt te kunnen. Voor Mij is niets onmogelijk. Maar niet alles is zinvol. Wat voor Mij en ook voor jou niet zinvol is, zul je dan ook gaan begrijpen. En wellicht kan dan de steen blijven liggen en kan Ik je er omheen leiden.

Maar mocht het zo zijn dat die steen, die je krachten te boven gaat, eigenlijk wel beter verplaatst wordt, dan zul je van Mij ook alle medewerking krijgen, zodra je daarom vraagt. En dat geldt, in volle vergelijking, met elk probleem waar je op je levensweg voor komt te staan en waar het lijkt dat het je krachten te boven gaat. Open je hart voor Mij, vraag Mij, vertrouw Mij en het zal je gegeven zijn het probleem op te lossen of er omheen geleid te worden, zodat je je weg weer in vrede en rust kunt vervolgen.

Hemels Brood 1306

Veroorloven, wat kun jij je veroorloven, zonder moeilijkheden te verwachten? Soms lijkt iets heel gewoon te zijn en bij nader inzien was het zo gewoon niet. Soms lijkt iets bijzonder te zijn en bij nader inzien was het zo bijzonder niet. Alles is relatief en heeft een waarde die samenhangt met hetgeen er omheen is of niet is en ook met de manier waarop ernaar gekeken wordt. Dat kan dan ook weer alles te maken hebben met verwachtingen en goede gedachten en een volgende keer heel andere verwachtingen of gedachten. 

Jullie denken en doen wisselt met de getijden, d.w.z., je bent beinvloedbaar door van alles om je heen, niet alleen op de natuurlijke wijze zoals de  Schepping bedoeld is zich aan het geheel steeds aan te passen, maar ook individueel persoonlijk, in het ego. En daar zit dan de kern in hetgeen wel of niet gebeurt. Wat kun jij je veroorloven? Dat heeft te maken met het ego, in hoeverre wil het ego voor zichzelf, wil de mens voor zichzelf hebben, zijn, handelen.

In liefde kan een mens zich veel veroorloven, maar daarbuiten schuilen de moeilijkheden. En de ene keer is het voor iemand gemakkelijk te ontdekken dat hij zich buiten de ware liefde bevindt, terwijl dit een andere keer moeilijker is. Houd er eenvoudigweg rekening mee, dat niet alles steeds is zoals het lijkt te zijn, omdat je niet altijd kijkt vanuit het oogpunt liefde. Pas als je helemaal kijkt vanuit het oogpunt liefde, zul je stabiel en zeker kunnen zien en vaststellen hoe iets nu werkelijk is en tevens weten waar moeilijkheden te verwachten zijn.

Hemels Brood 1307

Waar houdt Mijn Rijk op? Mijn Rijk kent geen einde en zo kent ook de beschrijving van Mijn Rijk geen einde. Jullie, als eindige mensen zijn in het aardse bestaan begrensd en zodoende is ook het begrip van Mijn Rijk in jullie nog begrensd. Maar met de groei van je ziel in liefde groeit de mogelijkheid van begrip van Mijn Rijk. Mijn Rijk is niet van deze aarde, toch kun je er in Mijn Rijk binnenkomen. Door de deur van volkomen liefde kun je Mijn Rijk binnenkomen. Maar alleen diegene die volkomen zuiver en rein is, volkomen waarheid en liefde is, kan er binnenkomen. Geen ander vindt de deur van liefde naar Mijn Rijk.

Wil je Mijn Rijk leren kennen, dan kan Ik je er over vertellen. Ik kan mensen inspireren tot het omschrijven over Mijn Rijk, Ik kan in de harten van mensen Mijn Rijk openbaren, maar steeds altijd alleen in die mate die diegene kan begrijpen en tot zover die ziel zich al in liefde en waarheid ontwikkeld heeft. Steeds kan Ik daar dan een beetje meer aan toevoegen. Ja, op zich is het grote geheel reeds in de Bijbel neergeschreven. Maar veel is daarin verhuld gegeven, waardoor het niet direct te begrijpen is. Daar waar mogelijk en zinvol komen er nieuwe teksten bij, die eigenlijk hetzelfde zeggen, maar op een beter verstaanbare wijze opgesteld zijn. Daardoor wordt dan hetgeen in de eerst geschreven Bijbel staat, steeds beter verstaan en begrepen en beetje bij beetje wordt haar werkelijke betekenis onthult.

Alleen niet gelijk voor alle mensen, want niet alle mensen hebben gelijk al evenveel liefde en waarheid ontwikkeld. Daardoor kan er onenigheid ontstaan over de ware uitleg van geschriften. Maar voor diegenen met liefde en waarheid in het hart is het van geen belang om met dergelijke discussies mee te doen, zij kunnen in eigen hart voelen, weten en inzien hoe de Schepping bedoeld is en kunnen in en uit eigen hart meer en meer Mijn Rijk gaan begrijpen en inzien en uiteindelijk zullen zij ook zonder uitleg der geschriften uit ware liefde en deemoed de deur naar Mijn Rijk vinden en binnengaan.

Want het gaat er niet om, met het verstand alles te begrijpen en tot volledig inzicht te komen, door uitleg en uitleg. Het gaat er om in alle nederigheid en volle waarheid liefde te leven uit eigen vrije keus. En dat brengt dan in die mens, zonder enig geschrift, het ware inzicht en dat brengt die mens de deur tot Mijn Rijk en alleen Ik ben die deur waardoor een ieder dan Mijn Rijk binnen mag.

Hemels Brood 1308

Wat is liefde? Hoe komt het dat zoveel mensen zich nog die vraag stellen. Is dat dan nog niet duidelijk? Alles wat je belangeloos voor een ander doet uit een gevoel in het hart en waarvan je voelt en ziet dat het de ander goed doet, geestelijk goed doet, is liefde. Overal waar iemand iets verkeerd doet en jij hem vergeeft, uit je hart met overtuiging, is liefde. Overal waar je je geduld bewaart om de ander de kans te geven tot volkomenheid te komen, is liefde. Overal waar je iemand kwijtscheldt wat hij je schuldig is, uit oprechte overtuiging uit het hart omdat je weet dat hij zijn schulden niet aan je kan voldoen, is liefde. Overal waar je iemand zijn fouten laat maken en hem er alleen op wijst voor hemzelf, zodat hij zich beteren kan en tot volkomen geluk kan komen, is liefde. Maar het is alles steeds alleen ware liefde als het uit het gevoel in het hart wordt ingegeven, als er geen, helemaal geen eigenbelang bij is en als het geheel uit eigen vrije wil is.

Daar waar iemand nog beziet of er voor hem ergens ook wat bij kan zijn, is het geen volkomen liefde. Of daar waar iemand toch nog iets iemand kwalijk neemt, is het nog geen volkomen liefde. Of daar waar toch wat van het geduld verloren wordt, is het geen volkomen liefde. Liefde is dus uit het hart de ander vrijwillig volkomen dienstbaar zijn, geheel zonder eigenbelang. Maar pas op, dat wil niet zeggen dat de ander vanalles mag eisen en dat liefde is alle eisen van de ander inwilligen. Liefde is wel de eisen van de ander verdragen, maar ze inwilligen, wat de eis ook is, dat hoeft zeker geen liefde te zijn. Of het kan zelfs liefde zijn, geen enkele eis in te willigen, als dat beter is voor diegene.

Het gaat er niet om wat anderen willen dat je doet, het gaat erom te handelen maar het gevoel van liefde uit je hart. En dat gevoel van liefde is zonder eigenbelang, zonder haat, zonder wrok, geduldig, vergevingsgezind, dienstbaar in positieve zin. Dit klinkt misschien heel gemakkelijk. Hoe komt het dan dat zoveel mensen nog vragen, wat liefde is? Zij kunnen het allen in hun hart voelen. Maar vaak wordt liefde met het verstand beredeneerd. Zo zal het nooit begrepen worden, want in het hart zetelt de liefde, niet in het verstand.

Maar er is nog een moeilijkheid, want in de mens is ook de drang naar eigenbelang, naar voor zichzelf zorgen, voor zichzelf nemen. In de mens is ook de reactie van boosheid, ongeduld, wrok en dergelijke, wanneer hij zich tekortgedaan voelt. Dat overwoekert de liefde. De vraag zou niet moeten zijn, wat is liefde, maar, hoe kan ik toch steeds liefde leven. En daarop zeg Ik  leef met Mij, vraag voortdurend Mij, houd dat steeds vol, vertrouwend op Mijn liefde, vertrouwend op Mijn genade. Accepteer je kleinheid, accepteer je falen, je eigen tekortkomingen in liefde en leer stapje voor stapje meer en meer lief te hebben en al je eigenbelang los te laten. Dan kom je op de enige juiste weg en uiteindelijk ook tot volkomen liefde!

Hemels Brood 1309

Bij jullie op aarde zijn witte stranden, blauwe luchten, helder zeewater, wuivende palmen. Waar dat zo is, wordt de omgeving vaak als hemels omschreven. Maar Ik zeg je, het meeste zo omschreven hemels plekje op aarde is heel armoedig vergeleken bij het werkelijk hemelse rijk van Mij. Jullie kunnen je alleen een beeld vormen van wat je hier bij jullie op aarde kunt zien en daar ben je dan verrukt over als je dat zo als boven omschreven ziet. Hoe verrukt zul je dan zijn als je de werkelijk hemelse omgeving ziet? Je kunt je er geen voorstelling van maken als je alleen dat wat op aarde is in gedachten houdt.

Maar kijk, daar waar de omgeving op aarde uit het natuurlijk materiële is opgebouwd, door Mijn Geest in de vormen gezet zoals jullie die zien, daar verschilt die omgeving op aarde hemelsbreed met het werkelijk hemelse. Want het werkelijk hemelse is niet opgebouwd uit het natuurlijk materiële maar uit het geestelijke. Dit geestelijke is net zo goed te zien, haar werkelijk schitterende vormen zijn net zo goed te zien als bij jullie op aarde de natuurlijke materiële vormen te zien zijn. Het enige verschil daarbij is, dat het natuurlijk materiële met het natuurlijk materiële oog gezien wordt, welk het geestelijke niet kan zien,want het geestelijke kan alleen gezien worden met het geestelijk oog. Geloof Mij, jullie hebben allen het vermogen om met het geestelijk oog te zien, maar jammergenoeg is dit geestelijk oog nooit werkelijk in gebruik genomen, niet geoefend en zwaar miskend.

Dat komt ook omdat het geestelijke niet door jullie zo direct begrepen is. Wat versta Ik onder een omgeving die opgebouwd is uit het geestelijke, wat is het geestelijke? Alles wat niet natuurlijk materieel zichtbaar is maar wel bestaat, zou je kunnen zeggen. Maar dat is nog maar heel vaag. Jouw opvattingen kun je niet materieel zien, ze zijn er wel. Zo heeft iedereen opvattingen die je niet ziet, maar er wel zijn. Dat is b.v. geestelijk. Maar vooral liefde is geestelijk. Vooral liefde is geestelijk leven. En daaruit wordt Mijn hemel vormgegeven, uit liefde.

Als je liefde weleens gevoeld hebt dan weet je dat je je daarbij heel gelukkig kunt voelen. Je weet ook, dat je met het natuurlijke oog die liefde niet kunt zien. Nu zeg Ik je, met het natuurlijke oog niet, maar met het geestelijk oog wel. Als je met het geestelijke oog zou kunnen kijken, dan zou je uit de liefde die iemand heeft hele schitterende vormen zien ontstaan waarvan je even gelukkig wordt als het bemerken van liefde. Zo is Mijn hemel uit liefde vorm gegeven. Zo kun jij je leven vormgeven, ook nu al, hier op aarde, uit liefde. Dan bouw je aan de ware hemel waar je zelf plaats hebt, al naargelang je liefde leeft. En hoe meer je zo hemels opbouwt, des te mooier zal op zeker moment je geestelijke oog haar omgeving gaan zien. Je zult uiterst verbaasd zijn te zien wat geen oog nog gezien heeft en horen wat geen oor nog gehoord heeft. Werkelijk, het schoonste oord op aarde valt in het niet bij het kleinste beetje hemel uit liefde opgebouwd.

Hemels Brood 1310

Alles wat geen liefde is, moet weg, dood. Daarmee leer Ik jullie geen geweld. Want geweld is geen liefde. Toch staat er in de Bijbel dat je Mijn rijk met geweld tot je moet trekken. Dat is, met veel kracht. En dat is wat het je kost, veel kracht om alles wat geen liefde is kwijt te raken, niet aan toe te geven, te doden. Dat is wat in de Bijbel ook bedoeld wordt met: en zij werden allen gedood. Dat is geen lering van geweld. Dat is een aangeven dat alles wat geen liefde is, weg moet zodat er alleen nog liefde overblijft. Die “zij”  in de Bijbel zijn die handelwijzen die geen liefde zijn. Het geestelijke is daar in beeldvorm uitgelegd. Elke boom, land, mens, gebeurtenis, vertegenwoordigt er iets geestelijks.

De Bijbel is niet zomaar een geschiedenis, een historisch verhaal. Juist niet. Alles heeft er een betekenis in het geestelijke en het weerspiegelt zowel het geestelijke totaal van alle mensen tezamen als het geestelijk goed van ieder mens apart. De verschillende betekenissen zijn niet zo gemakkelijk te begrijpen. Deels omdat men in de tijd waarin het geschreven is, aan deze vorm van beeldbeschrijving gewend was, maar meer nog, omdat in de huidige tijd haast geen besef is van het ware geestelijke bestaan, het ware geestelijke leven. Alles wordt letterlijk materieel en letterlijk mechanisch bezien. Vooral letterlijk. Wie de Bijbel letterlijk neemt, zal niet gauw de ware betekenis doorgronden. Hij zal eerder op een dwaalspoor terechtkomen, waar hij zichzelf verplichtingen oplegt die helemaal niet zo bedoeld zijn. In zijn vroomheid zal deze mens heel moeilijk tot inzicht kunnen komen. Hij gelooft alleen wat hij ziet en met zijn verstand kan bedenken en bevatten.

Maar Ik zal de goedwillende mensen, onder hen die de Bijbel letterlijk nemen en daardoor niet aan de ware betekenis komen, wel helpen, zoveel Ik kan, zonder hun vrijheid en zielegroei uit eigen zijn te belemmeren. Je kunt daarin meehelpen, maar maak de stappen niet te groot, want dit verward die mens eerder dan dat het hem helpt. Wees geduldig en vol liefde, zoals Ik geduldig en vol liefde voor jullie allen ben.

Hemels Brood 1311

Fundamenteel veranderen. Dat is voor ieder mens heel moeilijk. Ga van een groot (of zelfs een klein) gebouw de fundamenten maar eens veranderen. Dat is haast onbegonnen werk. Je zult overal steunen moeten plaatsen om de fundering te kunnen vernieuwen. En als je daarbij niet de juiste punten steunt, valt het gebouw in elkaar. Maar als niet de juiste fundering onder een gebouw gebruikt is, kan het gebouw vroeg of laat toch ook mankementen gaan vertonen of zelfs inzakken.

Zo is het bij de menselijke fundering ook. Alhoewel die fundering geen materiële is, maar de opvattingen zijn waarop iemand zijn handelen baseert. En zijn die opvattingen niet naar waarheid en liefde dan steunen zij zijn handelen ook niet naar waarheid en liefde. Wat diegene dan opbouwt in zijn leven zal zijn zoals zijn fundamenten zijn, wankel.

Maar als je eenmaal naar de fundamenten al langere tijd handelt, naar die opvattingen, dan is daar omheen de levensopbouw ontstaan die steunt op die opvattingen. Wil iemand zijn fundamenten, dat zijn zijn opvattingen veranderen, aan die opvattingen iets doen, dan krijgt diegene te maken met enerzijds gewenning aan zijn opvattingen, die heel diep kunnen gaan en anderzijds met de vorm en de omgeving wat zijn leven heeft gebouwd, de reacties van anderen, de geloofwaardigheid van zijn uitingen. Ook dat kan heel diep gaan. Daarbij komt dan ook nog, waarop zou hij zich dan gronden, welke betere fundamenten of wel, welke betere opvattingen zijn er en hoe kan hij dan weten of die zijn levensgebouw wel beter zullen dragen?

Daar kan Ik zeggen, alles wat uit Mij gefundeerd is, heeft zeker de meeste waarde en kracht. Maar dat is niet altijd voor iedereen direct te erkennen. Dan kun je ook nog onderzoeken bij andere mensen waar zij hun leven op funderen en zien of zij een goede fundering hebben, d.w.z., zien of hun leven naar waarheid en liefde, stabiel en standvastig is.

Net als een gebouw weleens helemaal afgebroken moet worden om een stevige ware nieuwe fundering te kunnen aanbrengen, zo moeten alle opvattingen en ideeën weleens eerst het veld ruimen en je doen en laten tot nul teruggebracht worden om opnieuw te beginnen, op nieuwe gronden met een nieuwe fundering, nieuwe ware en liefdevolle overtuigingen.

Wees niet bang om dat te doen en aan een nieuwe fundering voor een nieuw leven te bouwen. Want je bouwt niet alleen op aarde maar ook in de hemel van het hiernamaals je fundamenten, als je die naar waarheid en liefde richt. En het effect ten goede zal zich al spoedig tonen. Neem de moeite, geef die inspanning die nodig is. Je zult Mijn kracht ervaren als jij je ook in wilt zetten en de moeite wilt nemen. Als jij wilt doorzetten en vasthouden, dan zul je ook daarin door Mij gesterkt worden. Neem je kruis op en ga. En zodra je gaat, krijg je verlichting. Maar jij moet de keus maken en jij moet het kruis oppakken en jij moet de eerste stappen doen. Want jij bent de baas over jezelf, over wat jij wilt, over jouw leven. Jij hebt de vrijheid dus jij zult eerst in beweging moeten komen. Dat kan en mag Ik niet voor je doen. Het is aan jouw, nu.

Hemels Brood 1312

Als je iets waardevols hebt, koester je het, zorg je dat je het niet kwijtraakt, geef je het al je zorg. Zo zijn jullie voor Mij belangrijk, waardevol en zo zorg Ik voor jullie dat Ik je niet kwijtraak, koester Ik jullie met Mijn liefde. Ben Ik voor jullie ook waardevol? Hoe ga je dan met Mij om? Koester je Mij ook, zorg je ervoor Mij niet kwijt te raken? Want al zorg Ik ervoor jou niet kwijt te raken, jij kunt evengoed wel Mij kwijt raken. Al heb Ik je altijd bij Me, ken je eeuwig door en door, dan nog kun jij je eigen weg gaan, zonder Mij, zonder zorg voor Mijn aanwezigheid. Nu hoef je ook niet aan Mij te denken en geen zorg er aan te besteden Mij niet kwijt te raken als je dat niet wilt of niet nodig vindt of wellicht vergeet.

Maar, als je Mij wel waardevol vindt, als je Mijn liefde wel graag voelt, bij je hebt, dan volstaat het niet er op te vertrouwen dat Ik er wel voor zorg jou niet kwijt te raken. Want ook van jouw kant moet jij er dan wel voor zorgen Mij niet kwijt te raken. Dat kwijtraken is bijvoorbeeld al je handelen wat niet naar waarheid en liefde is. Al je handelen wat egoïstisch en naar eigen goeddunken is, naar eigenbelang, naar eigen inzicht. Al je handelen wat zonder vergeving, zonder geduld, uit wrok en veront-waardiging plaats vindt. Nu mag dat best wat schommelen, niemand is al zo volmaakt in waarheid en liefde en de misleiding is heel groot in deze tijd. Maar juist diegenen die direct bij waarheid en liefde blijven, die dicht bij Mij blijven en steeds opnieuw Mij zoeken en proberen Mij niet kwijt te raken, er zorg aanbesteden Mij niet kwijt te raken, juist zij doorzien uit Mijn Geest die misleiding en weerstaan met Mijn hulp de verleiding om te vervallen in datgeen wat geen ware liefde is.

Zie je, Ik sta altijd naast jullie, Ik sta altijd naast jou. Maar sta jij ook naast Mij? Wil je wel naast Mij staan? Ben Ik wel zo waardevol voor jou? Kies zelf. Maar sta dan ook voor wat je kiest en weet dan ook wat je voor je keuze kunt verwachten.

Hemels Brood 1313

Verhef je hart tot God. Vul het geheel met liefde en laat je handelen geheel uit liefde zijn. Zo is het bedoeld te zijn. Helaas, in de praktijk komt het veelal op wat anders neer. Maar Ik ben geduldig en Mijn liefde kent geen grenzen. Grenzen zijn al jullie handelen wat niet volkomen liefde is. Daarmee stellen jullie je eigen grenzen. De liefde gaat over welke grens ook. Ik heb jullie allen lief en Mijn liefde is eindeloos en oneindig groot. Open je ogen, je oren, je hart en laat Mijn liefde binnenstromen, hoor Mij, zie Mij en wees overgelukkig in die volle ware liefde. Dat is wat Ik jullie allen gun, wat Ik voor jullie allen bereid heb. Je hoeft alleen ja te zeggen, ja ik wil. Maar dan wel met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je wezen. En vervolgens dit ja ook leven, met heel je ziel, je hart, je verstand je totale wezen dit ja leven! Werkelijk leven!

Het lijkt moeilijk, nu nog, maar de tijd komt dat je alles geleerd hebt, tot volledig inzicht gekomen bent, tot volmaaktheid gegroeid bent, de volle liefde hebt aangenomen en kunt leven. Ja die tijd komt, de gelukzaligheid komt, waar geen dood, geen verdriet, geen narigheid meer is. Alles is dan vrede, rust en totale gelukzaligheid. Wat nu niet te verwezenlijken lijkt is dan voor eeuwig waar en wijkt niet meer van je. Dat is dan je normale zijn, je normale leven, het ware volle bestaan, als een zelfbewust zijn. Ja het komt. Maar nu is nog niet de tijd.

Nu wordt je nog gevraagd vertrouwen te hebben, verdraagzaamheid te hebben en geduld, vergeving en barmhartig te zijn voor allen die het je moeilijk maken en voor alles wat moeilijk voor je is. Maar de verlossing komt, de tijd der verlossing is nabij. Blijf in vertrouwen wachten en alles komt goed!

Hemels Brood 1314

Eens gegeven, blijft gegeven. Ik heb jullie allen het leven gegeven en het blijft aan jullie gegeven. Maar in de vrijheid die jullie hier hebben, gebeurt veel wat het leven teniet doet als zodanig. Toch blijft het leven jullie gegeven en daarom is dan het leven niet weg maar als het ware vervormd. In dit vervormde leven voel je je niet steeds zo prettig. Er zijn zoveel nare dingen die gebeuren. Mensen voeren oorlog, mensen lijden, mensen worden ziek, mensen gaan dood. Het moest allemaal niet gebeuren. Het hoeft ook eigenlijk niet te gebeuren. Maar de mensen zijn zwak en het gebeurt allemaal wel. Ja, het leven is vervormd van zijn voorsprong en dat is niet zo prettig. Hoelang zal dat nog duren? Wat kun je er aandoen? Als eenling lijkt daar niets aan te doen en lijkt het ook eeuwig te gaan duren.

Maar Ik zeg je dat het niet eeuwig gaat duren deze vervorming. En je kunt er zeker ook wat aan doen: zoveel je maar kunt leven naar waarheid en liefde. Dat is steeds opnieuw Mijn boodschap aan jullie allen. Leef in die totale vervorming toch zoveel mogelijk in vriendschap met elkaar, bewaar in die vervorming toch zoveel mogelijk de vrede, de harmonie en je helpt mee de vervorming terug te brengen. Ook al zie je dat niet direct in dit grote geheel. Maar als je het omdraait, je blijft niet in waarheid en liefde, niet in vriendschap, niet in vrede en harmonie, dan werk je mee aan een verdere vervorming. Dus wil je die niet, dan laat dat alles los en houdt vast aan vriendschap, vrede en harmonie. Werkelijk, de vervorming van het ware leven zal eens voorbij zijn en het ware leven, wat Ik jullie eeuwig gegeven heb, zal zonder enige vervorming jullie weer gegeven zijn, voor altijd.

Hemels Brood 1315

Is je ziel verwond door de manier waarop mensen met je omgaan, door de manier waarop mensen met elkaar omgaan, kom bij Mij en laat Mij je helen. Want het is niet fijn te leven met deze verwondingen. En het is moeilijk om de diep geslagen verwondingen na langere tijd nog te helen. Want die wonden die lang geleden geslagen zijn en niet goed geheeld zijn, bemerk je misschien niet zo direct meer, maar zij hebben nog wel hun invloed op je gezondheid, op je ziel en je lichaam. Maar weet daarbij ook dat het de zwakke plekken zijn waar wonden geslagen kunnen worden, steeds opnieuw. Deze zwakke plekken zijn je hang naar b.v. toch wat roem, toch wat macht, toch wat geld en materieel goed, allemaal voor jezelf. En deze zwakke plekken zijn ook daar waar je ongeduld hebt, waar je verwijten maakt, waar je iemand niet kunt vergeven. Door die  zwakke plekken loop je schade op aan je gezondheid en zielepijn of lichamelijke pijn.

De ene mens reageert daarin intensiever dan de andere. Dat heeft ook te maken met de kosmische verhoudingen en de verbinding van ieder mens met het geheel. Dat heeft ook te maken met je taken en je talenten en met datgene wat je gevraagd is op deze aarde te zijn en te doen. Alle mensen zijn verschillend, geen twee mensen zijn gelijk en zo is hetgeen de ene mens ervaart nooit gelijk aan want de andere mens ervaart. Zelfs zijn er geen twee situaties aan elkaar gelijk. Mensen en situaties kunnen wel op elkaar lijken en er kan veel overeenstemming zijn in handelen, toch is er altijd verschil. Hoe kan dan ooit alles één zijn in liefde?

De eenheid zit er niet in dat allen gelijk worden, gelijk gaan zijn, de eenheid zit er in, dat allen zich laten leiden door liefde. Want alleen als allen zich laten leiden door liefde, wordt het geheel een volmaakt leven, waar niemand meer pijn of verdriet heeft. Waar geen wonden meer geslagen worden, waar geen zwakte meer is. Toch zijn mensen ook dan nog verschillend van elkaar, beleven verschillende situaties. De eenheid zit in de liefde die alle verschillen zodanig op elkaar afstemt, dat een volmaaktheid ontstaat, voor het grote geheel en voor ieder mens op zich.

Hemels Brood 1316

Bescheiden. Hoe bescheiden kun jij zijn? En geven zonder daarvoor iets terug te verlangen? Hoeveel liefde kun je Mij geven zonder daarvoor iets terug te verlangen? Want het is toch wel zo, dat je een beeld van Mij hebt en van wat liefde is. Je beeld van liefde is dat het je goed moet gaan, omdat je eigenlijk zelf een goed bedoelend mens bent die in principe niemand kwaad doet. Daar ligt toch wel een verwachting, een terugverlangen van iets voor je goed zijn. Weet je, je bent in die zin zeker een goedwillend mens, die zijn naaste geen kwaad doet en het goede toewenst, maar dat wil nog niet zeggen, dat je geen afdwalingen van liefde hebt en al helemaal volmaakt uit liefde leeft.

Als Ik dat allemaal in ogenschouw zou nemen en je naar werken zou belonen, zou je echt niet zo goed af zijn als jij wel vindt dat je zou moeten zijn. Er is nog zoveel wat jij nog niet ziet, nog niet bemerkt en toch nog lang niet de volmaakte liefde is. Daarom, als je het vanuit jouw verwachtingen bekijkt dan zeg Ik je, dat je veel genade van Mij krijgt, zonder dat je het beseft. Dat Ik je heel veel niet aanreken, omdat Ik je lief heb maar ook omdat Ik wel zie dat je dat alles nog niet beseft. Maar ook de dingen die je wel beseft en toch niet verandert krijgt in volkomen liefde, ook die reken Ik je niet aan en ook daarvoor geef Ik je Mijn genade.

Ik doe niemand naar zijn werken en niemand naar zijn afdwaling, Ik doe iedereen naar liefde en geef allen Mijn genade. Ik hoef geen genoegdoening voor wat Mij is aangedaan of voor wat Mij nog wordt aangedaan. Kun jij dat ook loslaten, dat genoegdoening willen hebben, voor wat anderen fout doen, voor het gebrek aan liefde van anderen, door het gebrek aan waarheid wat bij veel mensen speelt?

Ik weet dat dat niet fijn is, dat de gevolgen van alle niet-liefde en alle onwaarheid ook onschuldigen raakt, onaangenaam raakt. Maar in Mijn grote liefde en genade zal het hen toch niets tekort doen, zal het hen juist veel geven op het moment dat zij dat alles in liefde verdragen. En zo is dat dan een ware oefening in getrouwe liefde voor Mij en je naaste om dat te verdragen van anderen wat nog geen waarheid is, wat nog geen ware liefde is en wat onprettige gevolgen heeft, ook voor onschuldige mensen.

Hemels Brood 1317

Verdraagzaamheid is één van de moeilijkste dingen ten aanzien van elkaar en je ego. Wat kun je van anderen verdragen. Het ene moment kun je meer verdragen dan het andere. Maar het maakt in het totaal niet uit. Verdraagzaamheid is nodig om tot vrede te kunnen komen. En nu juist verdraagzaamheid is moeilijk. Als je niet veel kunt verdragen ben je snel geprikkeld tot boosheid, ergernis, verontwaardiging. Als je veel kunt verdragen kan het zijn dat je ook veel te verdragen krijgt en dan ook een grens van verdraagzaamheid bereikt. Elk mens heeft een verschillende mate van verdraagzaamheid wat vooral ook met het ego te maken heeft. Wie in volkomen liefde wil komen, zal zijn verdraagzaamheid steeds wat meer moeten verhogen en zijn ego steeds wat meer moeten verlagen.

Maar wat te doen bij situaties die werkelijk onmenselijk zijn? Zoals moorden, stelen e.d. Moeten die dan toegelaten worden in verdraagzaamheid? Kijk, iets toelaten is iets anders dan iets verdragen. En dan komt daar ook altijd nog bij: in alle redelijkheid. Zo zijn er genoeg situaties waar iemand niet naar liefde, naar waarheid handelt of gehandeld heeft. Dit kun je in liefde verdragen, misschien de ander uit liefde vermanen. Maar als het zover gaat als misdaad, dan is het goed om daarover in jezelf niet boos te worden en verontwaardigd, om zo te zeggen te verdragen, maar daarnaast hoeft misdaad niet toegestaan te worden en binnen de wetgeving kan er een stop op gezet worden, zolang iemand misdadig gedrag vertoont.

Verdraag elkaar, verdraag elkaars afwijking van liefde. Maar wordt niet met elkaar corrupt, misdadig, crimineel. Want daarvoor is de wet gegeven, om in alle redelijkheid met elkaar te leven tot allen geleerd hebben in en uit volkomen liefde te leven. En deze liefde in haar volkomen zuivere vorm heft dan de wet op, omdat er dan geen afwijking van liefde meer is en alle kwaad is opgelost. Wees tot dan hoorders en gebieders van de wet, in alle redelijkheid en verdraagzaamheid.

Hemels Brood 1318

Het goede voor de mensen is niet dat wat zij voor zichzelf graag hebben, als het materieel is of aanzien en macht. Het goede voor de mensen is wat zij overhebben voor anderen, wat zij af kunnen staan aan aanzien en macht en wat zij los kunnen laten aan materieel bezit. Want in al dit materiële en in macht en aanzien, huist de tegenkant van liefde. Begrijp dat goed en realiseer je goed wat de tegenkant van liefde allemaal is en bewerkstelligt. Eén van de ergste is het dat het tegengestelde van liefde zich voordoet als waarheid waar het helemaal geen waarheid is.

Juist diegene die door verlangens naar bezit, of het nu materieel bezit is of bezit van roem en macht of beiden, in verstrengeling komt met de tegenkant, ziet niet meer wat wel en geen waarheid is. Ziet dan dingen voor waarheid aan, die geen waarheid zijn. Je kunt je misschien voorstellen wat dat teweeg brengt. Mocht diegene dan op een gegeven moment gaan zoeken naar wat werkelijk waarheid is, dan zou hij in allerlei situaties zijn ongelijk moeten bekennen. Iemand met zucht naar roem en macht, naar materieel bezit, zal niet snel tot die erkenning komen, want het zou hem ongeloofwaardig maken in zijn positie van roem en macht, het zou hem vernederen. Om die reden houdt hij vast aan de onwaarheid, al is hem duidelijk dat het geen waarheid is.

Hoe kan zo iemand dan weer op het rechte spoor komen? Door eerst zichzelf zo nederig op te stellen, dat hij zijn onwaarheden kan bekennen, waardoor hij zichzelf al naar het nederigste punt heeft gezet en niet meer door anderen vernederd kan worden. Hij zal dan wel macht en roem bij mensen verliezen. Maar, op aanzien bij Mij zal hij winnen. Wat denk je dat meer waard is?

Hemels Brood 1319

Vaak zie Ik mensen met weinig of geen vertrouwen. Hoe is het met jouw vertrouwen gesteld? Want ook bij jou mankeert het nog wel eens aan het volle vertrouwen. Is het niet zo dat je er moeite mee hebt omdat je vaker op iets vertrouwd hebt en het kwam niet uit. Ja, het kwam niet uit zoals jij er op vertrouwde dat het uit zou moeten komen. En nu heb je het er moeilijk mee om juist op moeilijke momenten op Mij te vertrouwen. Maar wat was jouw vertrouwen eigenlijk? Want wat Ik bij jou zag was een verwachting, een invulling van wat jij dacht dat het beste zou zijn om te gebeuren en nou net dat gebeurde dan niet. Terwijl je je vertrouwen nog zo daarop gesteld had. Ja, je had je vertrouwen daarop gesteld wat jezelf had ingevuld dat zou moeten gebeuren. Dat is dus eigenlijk je vertrouwen op jezelf stellen en van Mij verwachten dat Ik dat vertrouwen, wat niets met vertrouwen op Mij te maken heeft, waar zou maken.

Je bedoelt het wel goed, maar het is dan toch niet het juiste vertrouwen op Mij. Vertrouwen op Mij is niet van Mij verwachten dat Ik datgene wat jij invult en waar jij van verwacht dat het zo goed komt, laat uitkomen. Heel soms kan Ik dat doen, als het met niets in de liefde in tegenspraak is, maar vaker kan Ik dat niet doen, omdat het toch hier of daar met liefde in tegenspraak is of omdat het niet iedereen in volle vrijheid laat. Zo zijn er nog meer redenen die Ik hier niet noem. In elk geval is dat niet het vertrouwen in Mij wat Ik bedoel als Ik zeg: heb vertrouwen op Mij.

Vertrouwen op Mij is geen eigen invulling geven in wat er zou moeten gebeuren of wat je denkt dat goed zou zijn om te gebeuren, want je kunt vaak niet overzien wat wel of niet goed is. Vertrouwen op Mij is alle eigen invulling loslaten, geen verwachtingen hebben en geloven, zeker weten, dat wat ook gebeurt, het in Mijn Hand ligt en door Mij bestuurd wordt. Dat wat er ook gebeurd  goed is, goed komt.

Hemels Brood 1320

In de plaats van “Uw wil geschiedde” kun je ook zeggen: “niet wat ik voor mezelf het beste vindt, maar wat U voor mij het beste vind.” En daar is dan alles inbegrepen. Maar daarbij moet je wel weten, dat Ik uiteindelijk het hemels geluk voor jou het beste vind en niet het wereldse. Ook moet je daarbij wel weten dat jullie neiging tot wat het beste is, veelal te maken heeft met het wereldse geluk, met het tevreden zijn als het op aarde leuk en aangenaam is.

Wat Ik het beste voor je vindt, is niet altijd leuk en aangenaam. Niet omdat wat Ik het beste voor jou vind, met ongemak en onaangenaam samengaat, maar omdat jouw afdwalingen door Mij verholpen moeten worden om je uiteindelijk in het ware geluk te kunnen laten leven. En dat verhelpen gaat wel eens dwars tegen jouw verwachtingen en verlangens in zodat je het als  onaangenaam voelt. Dan zeg  je wel “Uw wil geschiedde” maar in je hart leeft dan nog: “laat wat ik het beste vind dat gebeurt, geschieden”. Ergens in je hart heb je toch een invulling gemaakt van wat Mijn wil op dat moment voor jouw probleem zou moeten bewerkstelligen.

Zo kun je Mijn Geest niet afdwingen. Want Ik geef alleen wat werkelijk goed voor je is, wat werkelijk liefde voor jou is, Ik zorg werkelijk voor jou. En als dat er niet uitziet zoals jij verlangt, zoals jij verwacht dat Mijn wil zal bewerkstelligen, dan ben je teleurgesteld en voel je je verdwaald, alleen gelaten. Maar lief kind, Ik heb je niet alleen gelaten. Jij hebt je afgesloten voor Mijn liefde door toch in je hart anders te willen dan Mijn liefdewil voor jou het beste vindt. Maar het komt goed en Ik zal je laten zien, dat Ik je niet alleen heb gelaten, dat Ik eeuwig naast je sta en Mijn armen om je heen heb. En je zult het weer voelen en weten dat Ik je niet alleen gelaten heb en heel goed voor jou zorg. Kom, leg je hoofd maar in Mijn schoot, open je hart en weet dat het allemaal goed komt, heel goed!

Hemels Brood 1321

Oprechte dank in het hart is voor Mij een vreugde. Het hoeft niet met de lippen, juist in het hart is Mij een vreugde. Want daar kijk Ik, in het hart en daar zie Ik hoe het met een mens gesteld is, daar zie Ik hoeveel liefde een mens heeft voor Mij en zijn naaste of juist niet heeft. Daar zie Ik wat oprecht en waar is, wat getrouw naar Mij is of juist niet. En dat is vreugde voor Mij, waar het hart vol oprechtheid is. En mocht daar dan nog niet zoveel liefde zijn, maar wel de oprechtheid om dat te erkennen en de bede om de liefde voor Mij en de naaste in het hart te vergroten, dan is Mijn blijdschap groot en dan zal ook in dat hart de liefde mogen groeien. Want een oprechte erkenning van zwakte is de juiste weg naar ware liefde zoals Ik die dan ook duidelijk zal sterken.

Laat daarom de leugen ver van je hart zijn en wees steeds zo eerlijk Mij in je hart toe te geven dat je nog vele dwalingen hebt en dat het met je liefde voor Mij en je naaste nog armoedig gesteld is. Dan zul je Mijn liefde voor jou des te sterker gaan ervaren en langzaam maar zeker zal ook jouw liefde voor Mij gaan groeien. Omdat je door je oprechte erkenning van de afdwalingen en je tekorten aan liefde voor Mij en anderen, door Mijn liefde tot inzichten wordt gebracht die je voorheen niet kende, tot kennis over de Schepping wordt gebracht welke je voorheen niet had. En die kennis is niet zoals bij jullie wetenschappelijk verstandsmatig maar een intensief gevoelsmatig besef van geestelijk bestaan in de ruimste zin van het woord. Waardoor ook jij een innerlijke verblijding gaat voelen in direkte verbinding met Mij!

Hemels Brood 1322

Alles lijkt woest. Woest en ledig. Maar Mijn stem, Mijn woord heeft al het woeste gekalmeerd en al het ledige gevuld. Want de Schepping was woest en ledig, zonder besef van Mijn bestaan en Ik heb haar zo ingedeeld dat zij tot besef is gekomen van Mijn bestaan. En zo zal ieder mens in Mijn ordening tot besef van bestaan komen, tot besef van Mijn bestaan komen. Want het woeste en het ledige heeft afgedaan en er is ordening voor in de plaats gekomen, er is besef van bestaan voor in de plaats gekomen. Mijn geest heeft allen bezield en deze bezieling zal tot leven komen, tot waarlijk leven. Mijn liefde draagt alles en iedereen en is in elke ziel de kiem tot waarlijk leven, die Ik daar in gelegd heb. Die kiem blijft eeuwig de mogelijkheid in zich dragen tot waarlijk leven uit te groeien.

In Mijn ordening heeft ieder mens een vrij leven voor zichzelf van waaruit hij tot volkomen leven kan komen. Maar in die vrijheid zal hijzelf tot die keuze moeten komen. Zal hijzelf tot dat inzicht moeten komen, wat hem duidelijk maakt, wat waarlijk en volkomen leven is. En daartoe is de Schepping geordend, dat ieder mens tot inzicht kan komen, dat ieder mens de woeste, de leegte, achter zich kan laten en met Mij kennis kan maken, met Mijn liefde gevuld kan worden en vanuit de kiem van het ware leven, zelf tot volkomen leven kan komen. Heel Mijn Schepping, heel Mijn wezen staat die mens ten dienste, is dat dan nog niet genoeg?

De mens heeft alles van Mij gekregen en kan, als hij wil, tot zo’n enorm gelukzalig wezen uitgroeien. Als hij wil en dat is aan hem. Ja, de vrije keus is daarin belangrijk voor zijn eigen vrije besef of hij zou niet van zichzelf bewust, kunnen bestaan. Ik heb alles de mens gegeven. Ik hoef daarvoor niets terug. Laat hij, die mens dan vrij kiezen, meer dan alles geef Ik, maar hij neemt het niet aan, ziet zijn mogelijkheden niet.

Toch, eens zullen ieders ogen opengaan, eens zal de mens zien, inzien welke weg hij gaat en inzien welke weg tot zijn volkomenheid leidt. En eens zal ieder mens uit vrije keus voor de enige ware weg van onbaat-zuchtige liefde kiezen, uit vrije wil. En die weg zal hem dan in vrijheid in de opperste gelukzaligheid brengen, de hoogste hemel!

Hemels Brood 1323

Voor alle armoede in de wereld ben Ik op aarde gekomen. Maar dat is niet voor de materiële wereldse armoede, Ik bedoel daarmee voor de geestelijke armoe, voor de armoede aan Goddelijk besef. En er is veel armoede aan Goddelijk besef, veel armoede aan liefde vanuit dit Goddelijk besef. Juist daardoor is het leven van zovelen zoals het is! Armoedig. Maar als Ik het over armoede heb, wordt vaker gedacht aan materiële wereldse armoede en daar ziet men dan geen verbeteringen gebeuren. Dus denken de meeste mensen dat Ik helemaal niet de armen help.

Ach, dat op zich al te denken is een enorme armoede. Want het laat juist zien dat diegenen die dat denken niet begrepen hebben welke armoede Ik bedoel, omdat ze er geen idee van hebben wat werkelijk Goddelijk is, wat ware Goddelijke liefde is en wie Ik Ben. Ook hebben zij weinig of geen besef van hun ware achtergrond, dat zij Mijn schepselen zijn en bedoeld zijn in vrijheid Mijn Goddelijk Zijn te erven, dat is de totale belangeloze liefde te leven en volledig mens te worden.

Mens naar Gods beeld geschapen. Wie beseft ook maar voor het kleinste deeltje hoe enorm dat is vergeleken bij het aardse geploeter om meer winst te maken of meer macht te krijgen of meer aanzien en in positie te stijgen. Terwijl dat alles in een seconde weg kan zijn. Maar het kindschap Gods is eeuwig, het Goddelijk leven naar ware belangeloze liefde is eeuwig waar leven, dat gaat nooit verloren. Toch blijven mensen voor die vergankelijkheid werken, zonder enige ware liefde na te streven. En hoezeer zij zich ook van dit vergankelijke bewust zijn, elk voor zich denkt het wel vast te kunnen houden. Maar niets van dat al is blijvend, hoe hard een mens zich er ook aan vast wil grijpen en hoe graag hij het blijvend zou willen zien.

Eens zal hij Mij toch dankbaar zijn, dat Ik alle afdwalingen beperkt heb, begrensd heb, vergankelijke gemaakt heb zodat hij eens toch het ware leven vindt, zodat alle mensen eens toch hun Goddelijke oorsprong vinden en naar ware liefde gaan leven, in het volle besef, eeuwig Goddelijk leven.

Hemels Brood 1324

Ik begrijp heel goed wat het aardse leven van je vraagt. Dat het aardse leven materie is en dat je daar dan ook mee te maken hebt. Je kunt dus niet alle materie negeren en alleen geestelijk leven, er is materie om je heen en je natuurlijk lichaam is materie. En zo heb je dus zeker ook met materie te maken. Ja, dat begrijp Ik. Maar wat Ik je daarover duidelijk wil maken is dat je hetgeen materie is, niet verheerlijkt, niet aan vast houdt. Dat je niet je leven alleen om materie laat draaien. En wat nog meer, dat je de manier van omgaan met materie vanuit een geestelijk besef doet, dat je het geestelijk besef gebruikt om met materie om te gaan. Want de materie op zich is dood, is niet het leven zelf, ook al heb je het in je leven op aarde nodig. Een stoel om op te zitten, een huis om in te wonen, kleren om aan te trekken. Maar, maak het niet te belangrijk op wat voor stoel je zit, in welk huis je woont en wat voor kleren je draagt.

Want kijk van alle materie kun je ook een geestelijke betekenis zien. Overeenkomend met je gedachtengoed, je meningen, je handelen. Van welke opvattingen leef je? Welke invloeden heb je op andere mensen en hoe handel je? Is de stoel waarop je zit dan belangrijker dan de manier waarop je met mensen omgaat? Is het huis waarin je woont belangrijker dan de opvattingen die je hebt? Zijn de kleren die je draagt belangrijker dan je besef van waarlijk leven, van liefde? Want alhoewel je dat alles, die stoel, dat huis, die kleren aards-materieel gezien zeker nodig hebt, je neemt het na je verblijf op aarde niet mee. Maar geloof Me, je opvattingen, je wijze van omgaan met mensen, je besef van leven, je liefde, dat alles neem je wel mee.

Kijk en zo is het goed en begrijpelijk om zorg te dragen voor het nodige materiële in je leven en Ik heb daar ook alle begrip voor dat je daar tijd voor neemt. Maar laat het niet het belangrijkste zijn. Laat daarbij altijd liefde het belangrijkste zijn!

Hemels Brood 1325

Het leven lijkt knokken. Voor de goede zaak. Steeds weer knokken. Maar wat is de goede zaak? Meestal iets persoonlijks, iets wat met het eigen ik te maken heeft. Dan wordt dat knokken heel zwaar, want waar iemand iets voor zichzelf wil, daar heeft hij Mijn wil verlaten, daar heeft hij ook de invloei van Mijn kracht geremd. En Ik zeg hier geremd, omdat Mijn invloei van kracht altijd nog daar is, altijd doorgaat. Mijn levenskracht aan jullie mensen gaat eeuwig door, zonder ophouden. Maar de doorstroming wordt door jullie wel vaker geremd door handelen naar eigenbelang. Daarvan hebben jullie niet altijd zo direct besef, je bedoelt iets goed, maar helemaal zonder eigenbelang is het niet.

Zie je altijd helemaal de basis van je handelen? Onderken je altijd helemaal alle aanleiding van je handelen? Kijk, als dat zo zou zijn, zou je een gewetenloze schurk zijn, iemand die wel weet dat hij van liefde is afgedwaald, maar daar geen boodschap aan heeft. Nee, vaker is het idee iets goed te doen zo overheersend dat het achterliggende eigenbelang niet als zodanig gevoeld wordt, bemerkt wordt. Ik laat dat zo. Want het is de bedoeling dat je vrij en uit eigen keuze tot waarheid komt, tot volkomen zelfkennis komt. Want ware zelfkennis is de poort tot ware Godskennis. En hoewel er al veel mensen zijn die denken dat ze een ware zelfkennis bezitten, zeg Ik dat er nog maar weinig tot geen zelfkennis bij de meeste mensen is. Zodra er door medemensen een poging gedaan wordt hen iets over henzelf duidelijk te maken, verweren zij zich en sluiten zij zich daarvoor af.

Meestal komt een mens dan ook eerder door schade en schande tot een stukje meer zelfkennis, dan doordat een medemens hem ergens op wijst. Vaak heeft die medemens een bijbedoeling een stukje eigenbelang bij het aanspreken op iets bij de ander. En er is nog zo weinig nederigheid bij de mensen, zodat zij zich dan juist daardoor verontwaardigd verweren met ontkenning of uitleg in hun voordeel, zodat zij niet hoeven bekennen dat de ander eigenlijk gelijk heeft. Zo gaat dat over en weer.

Pas als je in volle liefde een ander uit behulpzaamheid en dus helemaal zonder eigenbelang, hoe dan ook, de ander iets wilt helpen duidelijk te krijgen over zijn van liefde afgedwaald handelen, zul je merken dat diegene zich niet verweert en kan het zelfs zijn dat hij toegeeft en ineens inziet dat het waar is wat je zegt. Op zo’n moment heb je Mij zichtbaar gemaakt aan je medemens en geholpen om zonder dat hij er schade en schande voor hoeft te doorstaan, iets te leren over zichzelf en zich daar te verbeteren ten goede van hem en allen om hem heen. Want dat is de fijnste leerweg, via de ware liefde.

Hemels Brood 1326

Vermenging. Er is op aarde veel vermenging van wat waar is en van wat niet waar is. Door de afdwaling van de mens van liefde is hij het zicht op wat werkelijk waar is en wat niet waar is kwijt. En wat gebeurt er, als er in een verhaal een bepaalde hoeveelheid waarheid aanwezig is, waarvan de mens zeker is, dan is hij geneigd om al het andere ook als waarheid aan te nemen, ook al heeft hij daarvoor geen enkel bewijs.

Vervolgens gaat hij dat wat hij op die manier als waarheid heeft aangenomen als een waarheid aan anderen doorgeven. Omdat hij van de waarheid overtuigd is, legt hij in dat doorgeven iets van die overtuiging waardoor diegene waar hij het aan doorgeeft gemakkelijker geneigd is om aan te nemen dat wat hij hem zegt, waar is. En als nu zo iemand die een niet bewezen iets als waarheid doorgeeft een belangrijke positie heeft, dan wordt er al helemaal niet meer getwijfeld aan de waarheid van hetgeen hij beweert. Zo werkt de tegenkant, gebruikmakend van het onvermogen van de mens om waar van niet waar te onderscheiden.

Komt er dan iemand die wel zeker weet dat iets niet waar is, al kan hij het bewijzen, naar hem zal nauwelijks of niet geluisterd worden. Want iets wat op een dergelijke manier als waarheid is aangenomen, kan niet ineens niet waar meer zijn. Dus wordt er vastgehouden aan de onwaarheid alsof het een waarheid is en mochten er al meerdere mensen zijn die de onwaarheid ervan in zien, dan noemt men het eenvoudigweg twee stromingen die verschillende ideeën hebben. Blijf altijd zelf denken, zelf voelen, zelf onderzoeken.

Neem niet zomaar alles aan wat algemeen beweerd wordt en aangenomen als waar. Want in alles schuilt de leugen, vooral tussen de waarheid in. Zoals bepaalde planten lijken op een edele soort planten, om van hun voedsel te trekken, zo stelt zich de onwaarheid tussen de waarheid, om als waarheid opgevat te worden. Mensen maken daar gebruik van om zelf beter van te worden. Het is het vernuft van de tegenkracht die bij eigenbelang, bij eigenliefde inwerking treedt. Wees daarop verdacht, bij mensen om je heen, bij anderen, maar ook bij jezelf!

Hemels Brood 1327

Welke dag is het vandaag? Een gewone dag, geen bijzondere dag maar wel een andere dag. Elke dag is een andere dag en elke andere dag brengt andere gebeurtenissen dan welke andere dag ook. Gebeurtenissen waar je van kunt leren, die je inzicht geven, die je verder helpen. Ook al zijn het gebeurtenissen die minder leuk zijn. Maar vooral daarin liggen kansen om tot vernieuwd inzicht te komen. Wees daarom ook blij met de minder prettige gebeurtenissen. Kom bij Mij in je hart als je er moeite mee hebt en Ik zal je troosten of laten zien waarom juist die onaangename gebeurtenis goed voor jou is of waarom die gebeurtenis moest plaatsvinden.

 Soms is een gebeurtenis niet zozeer voor jou om te leren, maar voor anderen. Dan is het voor jou om die te accepteren en te weten dat Ik alles wat je onterecht wordt aangedaan, zal vergoeden, Hemels te vergoeden. Wees dus niet verdrietig, want alles zal op z’n tijd werkelijk goed komen. Kom in je hart bij Mij als je toch nog verdriet voelt en Ik zal je helpen en troosten. Niets gebeurt zonder reden, alles gebeurt vanuit een eigen inzet en hangt voor een groot in het geheel met elkaar samen.

Kijk in jezelf, wat is jouw houding, wat zijn jouw wensen, verlangens, hoe uit jij die, hoe sterk houd je aan je eigen ideeën vast, ook al staan ze ware liefde in de weg? Want alles werkt met elkaar samen en geeft z’n uitwerking. Elke stap die je maakt gaat een bepaalde richting uit. Elke dag doe je weer nieuwe stappen, in dezelfde richting of in een andere richting. Met die stappen maak je je weg, maak je je leven. Ga je op oud vertrouwd terrein of zoek je nieuw terrein. Hoe dan ook, waar jouw voet gaat, gaat jouw weg. Elke dag weer. En de dag belicht jouw weg, de gebeurtenissen maken je je weg duidelijk. Aan jou de keuze, elke dag weer, elke nieuwe dag weer, elke andere dag. Welke andere stap maak jij?

Hemels Brood 1328

Geen enkel voordeel ergens aan hebben. Kun je je voorstellen dat mensen zo met elkaar leven, dat zij geen voordeel hoeven te hebben uit hun handelen, anders gezegd, dat zij volkomen ten dienste van anderen handelen, zonder enig eigenbelang. Ja, maar waar blijft dan de winst die gemaakt moet worden om hun salaris uit te betalen? En hoe zullen zij dan brood en drinken, kleding en meubels, enzovoorts kopen, om in hun levensonderhoud te voorzien, als geen winst gemaakt wordt en geen salarissen uitbetaald kunnen worden?

 Kijk zo zit de mens vastgeroest in de wereldse rituelen, in bezit en behoeften. Wie kan zijn behoeften allemaal, maar dan ook allemaal, al loslaten? Er blijft altijd wel iets over wat gezien wordt als “normaal” en “juist”. Want ieder mens moet ook zichzelf  verzorgen in deze samenleving, zou hij anders niet verhongeren?

In werkelijkheid zijn bijna alle mensen verhongerd. Wie heeft er nog besef van Mijn bestaan, zoals Ik werkelijk Ben, werkelijk besta? Wie heeft er nog besef van leven, zoals het leven werkelijk is, liefde geheel belangeloos. Zover is het mensdom afgedwaald, dat het werkt voor geld, voor eigenbelang, omdat de overtuiging leeft dat zonder eigenbelang – zonder het maken van winst, het boeken van vooruitgang in de economie, niet te leven is, er geen brood op de plank komt. En dat is werkelijk een hele grote misvatting. Helaas, deze misvatting heeft over de hele wereld de overhand en de kleine hoeveelheid mensen die deze misvatting inzien en anders zouden willen, worden toch meegezogen in de stroom van alle anderen.

Heb geduld, als je een van diegenen bent die proberen zoveel mogelijk ten dienste van anderen uit liefde te leven. Houdt waar je kunt aan ware liefde vast, wat er ook gebeurt. Ik ben komende en het tij zal zich keren zodat allen die nu denken dat hun wijze van leven juist is of niet anders kan, tot inzicht komen, gaan beseffen dat het wel anders kan. Langzaam maar zeker zullen mensen hun eigenbelang loslaten en dienstbaar aan elkaar worden, uit eigen besef van wat wel en geen waar leven is, wat wel en geen liefde is. Zij zullen tot waar besef van leven komen. Dan zal het hele bestel, de pijlers van eigenbelang, eigenliefde omgevormd worden in pijlers van dienstbaarheid aan de naaste en geen winst is meer belangrijk, het geluk en de vrede met de naaste, van de medemens is dan belangrijk. En zie, geen mens zal dan verhongeren want Ik zelf zal voor allen voor al het nodige zorgen, want zij allen hebben zich dan aan Mijn Handen toevertrouwd.

Hemels Brood 1329

Zoek niet het ware geluk bij mensen, want je zult het niet vinden. Het ware geluk kun je alleen in jezelf vinden. Zoek het daarom in jezelf. Laat je geluk niet afhangen van het wel of niet juist handelen van andere mensen, van mensen om je heen. Volmaakt geluk komt uit jezelf voort, uit je eigen manier van handelen, als dit uit zuivere belangeloze liefde is. Maar vaak wordt het eigen handelen afhankelijk gesteld van de wijze van handelen van andere mensen. Hoe reageren zij, wat vinden zij, wat doen zij. Is de ander oneerlijk, onaangenaam, ongeduldig, dan beinvloedt dat jouw handelen  mogelijk naar verontwaardiging of ongeduld, of oneerlijkheid of naar zelfs onaangenaam. Dat is dan geëigend, wat de ander doet of zegt moet aangepakt worden, als het geen liefde is.

Er is heel veel zonder liefde. Zolang daarop gereageerd wordt zonder liefde, blijft er een disbalans tussen mensen bestaan die het ware geluk in de weg staat. Maar zodra je je los kunt koppelen van dat wat de ander  doet of zegt (of anderen doen of zeggen) en je handelen richt naar liefde, naar wat voor allen goed is en goedheid brengt, zodra komt ook het geluk in je bereik. Daarvoor is moed nodig, kracht en doorzettings-vermogen, vasthouden aan een eigen weg, al is de ander nog zo onaangenaam en ver van ware liefde.

Als je nog niet zo sterk daaraan vast kunt houden, nog geprikkeld wordt tot een reactie die nog niet ware liefde is, vergeef het jezelf, evenals je de ander vergeeft. Want in de vergeving ligt die nieuwe weg om verder te komen. De vergeving heft elke blokkade die ontstaan is uit niet-liefde op. Vergeving voor de zwakte in de ander en in jezelf. Want zwak zijn jullie allen nog en afdwaling maken jullie allen nog. Wie geen afdwaling meer maakt, is sterk en kan in liefde blijven, wordt dus ook niet meer geprikkeld tot afdwaling. Zie jezelf niet aan op je zwakte, zoek Mijn kracht in jezelf, vergeef jezelf en die ander en open de weg voor nieuwe kansen voor ware liefde.

Hemels Brood 1330

Jij kunt niet anders dan zijn wie je bent. Wil je anders zijn dan je bent? Je kunt je anders voordoen dan je bent. Maar wat voor zin heeft dat? Je bedriegt er jezelf en anderen mee. Je bedriegt er Mij mee, als dat kon. Dat zal je niet lukken, want Ik ken je, Ik heb je geschapen en Ik heb je geschapen zoals je bent. Ben je er niet tevreden mee? Is dat de reden waarom jij je soms anders voordoet dan je bent? Of wil je er iets voor jezelf mee bereiken, wat je anders niet denkt te kunnen bereiken? Je bent niet de enige, er zijn veel mensen die zich anders voordoen dan ze zijn, om iets te bemachtigen wat zij anders niet denken te kunnen krijgen.

Waarom liegt een mens, bedriegt en verdraait een mens toch steeds weer de werkelijkheid? Alleen omdat hij bang is iets niet te kunnen bemachtigen. En dat iets kan macht zijn of geld of roem of wat dan ook. Alleen, wat het ook is, het is altijd hebberigheid, willen hebben, anders gezien willen worden voor eer en roem, voor een betere maatschappelijke positie, voor noem maar op. Maar niet om liefde. En houd je zelf niet voor de gek, als je denkt dat je er wel goed aan doet, je anders voor te doen dan je bent.

Wil je anders zijn dan je bent, bedenk dan eerst waarom je dat wilt. Kijk eens goed in jezelf wat je daarmee dan zo graag wilt bereiken en uit welke beweegredenen dat is. Is het voor jezelf, probeer het dan los te laten en te zijn zoals je bent. Ook al zien mensen je dan misschien niet staan of vinden ze je niet aardig of krijg je er minder geld of macht door. Wil je anders zijn dan je bent omdat je vindt dat je niet genoeg liefde voor anderen hebt, of omdat je vindt dat je niet nederig genoeg bent, niet genoeg dienstbaar aan anderen, kom dan in je hart bij Mij. Want dat is geen werkelijke verandering van wie je oorspronkelijk bent. Dat is terug naar waarheid en ware liefde en wie dat wil, die zal Ik helpen en die zal daar komen.

Maar niet door een verandering van zijn, maar door verandering van inzicht en verandering van kracht in het volhouden aan waarheid en liefde. Ook door het versterken van je moed om vast te houden aan waarheid en liefde en je niets aan te trekken van de afwijzende reacties van anderen als jouw gedrag hen niet zint of om je niets aan de trekken van een mindere positie met minder aanzien en minder geld. Door je in dat alles te sterken en tot de juiste inzichten van leven te brengen kun je dan waarlijk jezelf zijn en blijven en hoef je helemaal niet te veranderen.

En weet je, dan zul je toch heel gelukkig zijn, Ikzelf leg je de vrede en gelukzaligheid dan in je hart, want liefde en waarheid gaat samen met vrede en geluk in het hart. Die vrede, die gelukzaligheid, bereikt niemand door zich naar de maatstaven van de wereld, naar macht en roem en materieel bezit te veranderen. Het is bedrog. Blijf waarlijk jezelf en sta ervoor, dan bereik je het ware leven, de ware vrede, het ware geluk in eeuwigheid.

Hemels Brood 1331

Wat je ervaart, wat je meemaakt, alles wat er gebeurt, vormt je leven tot een geheel. Van dat geheel maak jij deel uit en dat geheel ben jezelf. Zo is dat met alle mensen. En samen vormen jullie het grote geheel waar jullie allen deel van uitmaken en samen ook zijn. Al ben je individueel gezien zelf, toch ben je ook samen gezamenlijk één geheel. En zo heeft alles zijn invloed op elkaar. In dat grote geheel ben Ik de levengevende kracht en in jou persoonlijk ben Ik de levengevende kracht. Zonder Mijn levenskracht is niets. Niets. Niet voor te stellen en toch is het zo. Het leven, het besef van bestaan, je handelen, je gaan en staan, je willen, wikken en wegen, dat alles is alleen mogelijk door de levenskracht uit Mij die jullie allen vrij gegeven is.

Vrij, je hoeft daar niets voor te doen. Maar, wat je er mee doet bepaalt wel hoe je leven er uit ziet, bepaalt de richting van je bestaan op aarde. Jij bepaalt steeds opnieuw hoe je Mijn levenskracht in jou richting geeft door je vrije keuze. Maar Ik zie wel je vraag, wat is een vrije keuze voor iemand die gedwongen wordt tot iets wat hij niet wil? Kijk ook die mens heeft toch nog de vrije keus om Mijn levenskracht in hem richting te geven. Hij kan er namelijk evengoed nog voor kiezen, kwaad te worden, verdrietig, wanhopig enz. of degene die hem dwingt in liefde te zetten en niet boos te worden, niet verdrietig, niet wanhopig.

O ja, Ik weet hoe moeilijk dat is. Voor velen onmogelijk om niet juist te vervallen in boosheid, verdriet, wanhoop. Want zover is het gezamenlijk geheel afgedwaald van liefde en dat heeft ook zijn invloed op de goedwillende mens, ook op jou. Dat maakt het veel moeilijker nog, om op de weg van liefde te blijven als onaangename dingen gebeuren. Omdat ook het gezamenlijk geheel vormgeeft aan je leven en verzwarend werkt.

Laat het maar los. Jij kunt niet de wereld verbeteren, niet alles op je schouders laden. Laat Mij het dragen. Vertrouw Mij. Want Mijn kracht is wel vrij in te zetten, maar het blijft liefde en het blijft Mijn liefde voor alle mensen. Begrijp je? Daarom zal het uiteindelijk toch altijd goed komen. Hoe verdwaald jullie allen ook zijn. Geef de moed niet op. Mijn liefde draagt je in je goede wil, nu en altijd.

Hemels Brood 1332

Het wereldse en het hemelse zal altijd met elkaar in conflict zijn, want het staat haaks op elkaar. Wat werelds is, is niet hemels en omgekeerd. Daarom, als iemand werelds gericht is en de ander hemels, dan zal er geen harmonie zijn. Wel kan het verschil door de hemels gerichte in harmonie verdragen worden. Maar Eenheid in de ware zin zal het niet geven. In de Bijbel wordt de discipelen aangeraden om het stof van de voeten af te wassen en verder te trekken, als ze ergens niet welkom zijn. Doe ook zo. Als je merkt in conflict te komen met het wereldse, laat het dan los en vermijd het verder met diegene naar Eenheid te zoeken. Accepteer het verschil en blijf op je eigen weg. Want wil je die de Eenheid bereiken, dan zul je van je eigen weg af moeten om tot die Eenheid te komen. Want het wereldse laat niet los en kan zich niet hemels richten. Het wereldse met het hemelse kan geen Eenheid vormen. Vecht daarom dat conflict niet uit. Laat het los, laat het Mij.

Liefde is de basis van Eenheid, wie zich daarop richt komt tot Eenheid. Het wereldse, richt zich op zichzelf, niet op liefde. Wie vasthoudt aan het wereldse richt zich dus niet op liefde. Vaak heeft dat ook met het verstand te maken, de redenatie. Maar de redenatie is niet naar liefde gericht, ook niet het compromis. Toch zal daar soms de vrede door bewaard blijven.

Vrede. Maar vrede is nog niet de hemelse Eenheid. Laat de ander die werelds gericht is in vrede gaan, laat het geen gevrecht worden. Te zijner tijd zal diegene in vrijheid van keus het wereldse loslaten en dan kan hij tot ware Eenheid komen. Eenheid is mogelijk met allen die het wereldse loslaten en het hemelse zoeken, liefde zoeken te leven. Die Eenheid Ben Ik in liefde met jullie allemaal en Ik laat vrij wie werelds wil gaan. Als Ik dat doe, doen jullie dat dan ook en maak er geen gevecht van. Wacht tot het wereldse is losgelaten en kom dan in liefde tot Eenheid.

Hemels Brood 1333

Gezondheid is een groot goed. Voor veel mensen heel belangrijk. Maar hoe blijft iemand gezond, hoe wordt iemand gezond? En wat is gezond? Op deze aarde gaat van alles rond. Dan eens voor de ene mens een moeilijkheid, dan eens voor de andere mens. Voor iedereen van tijd tot tijd moeilijkheden om op te lossen of mee om te gaan. Een van de moeilijkheden die mensen op hun pad krijgen is ziekte, verlies van gezondheid. Wat is daar de oplossing voor en hoe ga je daar mee om. Natuurlijk zou iedereen gezond zijn als iedereen totale ware liefde zou leven. Maar dat is op deze aarde nog niet het geval, zodat nog niet iedereen gezond is en kan blijven. Hoe los je dat dan op of hoe ga je daar dan mee om? Dat is voor ieder mens en iedere vorm van verlies van gezondheid verschillend.

Er is, behalve het leven van onbaatzuchtige totale ware liefde, geen eensluidend antwoord. Voor de één is dit en voor een ander is dat juist en goed. De één heeft hier baat bij, de ander daar. De misvatting die veel gemaakt wordt, is dat wanneer iets meerdere mensen helpt, het gezien wordt als iets wat alle mensen met dezelfde afwijking van gezondheid wel zal helpen. Of als iets wat meerdere mensen een afwijking van gezondheid geeft, wel voor alle mensen verkeerd zal zijn. Wees daar maar voorzichtig mee, want dat gaat echt niet voor alle mensen op. Er zijn zoveel verschillen tussen mensen en de balans van gezondheid voor de één kan heel verschillend zijn als voor een ander.

Wat houdt die balans dan in stand of wat verstoort die balans. Dat is voor ieder individueel verschillend en soms ook overeenkomend. Wees open en eerlijk, oprecht en vol liefde, vol vertrouwen en accepteer de situatie. Komt in je hart bij Mij, Ik zal je in je hart laten weten of er iets aan te doen is en zo ja wat. Ik zal je in je hart laten weten of de gezondheid van iemand te herstellen is en zo ja hoe en wat er gedaan kan worden. Maar als niet, dan laat Ik je weten hoe iemand er het beste mee om kan gaan en wat er nog aan gedaan kan worden ter verbetering van de situatie. Alles wat overblijft zal in liefde aangenomen en verdragen worden waardoor diegene toch gezegend zal zijn. Want niet de ziekte van de persoon telt maar de liefde in het hart!