Hemels Brood 125 t/m 155

Hemels Brood 125

Over Profeten. In de Bijbel staan vele profeten. Maar ook nu wek Ik nog steeds profeten. Dit zijn mensen die, door Mij geïnspireerd, de boodschap van Mijn Evangelie doorgeven. Dit zijn mensen die zelf veel van die boodschap inzien en evenzogoed in dit leven een weg te gaan hebben. Want ook op hen heeft het wereldse min of meer een invloed die ook zij uit eigen vrije wil moeten weerstaan. Hun weg wordt dan vaak nog verzwaard door ongeloof en de afwijzing van mensen en door ego gericht gedrag van mensen.

Van Mijn kant steun en sterk ik deze door Mij gewekte profeten, maar hun eigen menszijn moet Ik op deze aarde aan hen zelf laten. Ook aan hen moet Ik op deze aarde een eigen keuze van handelen overlaten. En ook voor hen heb Ik het voorgaande bestaan afgeschermd, zodat zij wel sneller tot dieper inzicht komen, doordat Ik hen wek voor Mijn boodschap van liefde en waarheid en hen inspireer tot dieper inzicht, maar het toepassen van die waarheid en liefde in hun leven moet Ik toch in alle vrijheid aan henzelf overlaten. Zo is die mens profeet en evenzogoed mens met een levensinvulling naar eigen keuze. Wel met een levensopgaaf die sterk door Mij gewekt is en door Mij geïnspireerd is. Zalig degene die deze door Mij gewekte profeten herkent en steunt op hun weg op deze aarde. Niet hen op een voetstuk zet of eert als bijzondere personen, maar helpt op hun moeilijke weg hier op aarde, als een gelijke die een zwaardere weg te gaan heeft. Degene die zo helpt, ontvangt ook Mijn rijkste zegen daarvoor.

Hemels Brood 126

Anders denkenden. Hoe ga je daarmee om? Ik zie dat het voor velen een obstakel op hun weg is. Want laat je de ander anders denken, dan krijg je toch te maken met de consequenties van zijn anders denken en daar wordt je van tijd tot tijd in betrokken. Spreek je de ander aan op zijn anders denken dan kun je in een onprettig conflict geraken. Wat niet je bedoeling is.

Kijk, voor die ander ben jij degene die anders denkt en doet, ben jij degene waarmee hij te maken krijgt met anders denken en de consequenties daarvan. Zal hij zwijgen en accepteren of spreken en een conflict riskeren. Hoe zal je daar mee omgaan. Hoe ga Ik daar mee om. Ik laat en Ik spreek. Ik probeer niet een ieder naar Mijn hand te zetten, maar laat een ieder in zijn waarde. Wel spreek Ik door Mijn woord van Evangelie, liefde en waarheid.

Als je de ander kunt laten, dan laat hem. Als je ´t gevoel hebt te moeten spreken, dan spreek. Laat de ruimte die je de ander geeft je geduld zijn waarmee je de ander in zijn waarde laat. En als je spreekt, spreek dan alleen uit liefde, om uitleg te geven, zodat het de ander wel gaat. Spreek niet om je gelijk te halen, of om de ander te verbeteren. Bedenk dat jij voor hem precies bent wat hij voor jou is: anders denkend, anders voelend. Zoek naar begrip voor elkaar, naar liefde en waarheid. En kom je er dan toch niet uit, omdat je geweten in opstand komt, of je gevoel van waarheid, dan breng het bij Mij in jezelf. Laat het rusten en vertrouw erop dat alles goed komt.

Hemels Brood 127

Zoekt en gij zult vinden. Als je werkelijk en oprecht zoekt, dan vind je wat je zoekt. Misschien lijkt je dat in allerlei opzichten nog niet helemaal waar. Je hebt nog zoveel vragen, er is nog zoveel wat je niet begrijpt of niet met elkaar in overeenstemming kunt brengen. Toch zeg Ik je, wat je zoekt zul je vinden. De vraag is daarbij, hoe zoek je en wat zoek je. Zoek je voor je eigen vermaak het wereldse, of zoek je uit ware liefde voor Mij, je naaste en jezelf het geestelijke. Kijk, wat je ook zoekt, als je het met volharding zoekt, zul je het vinden. Maar of het je baat, hangt samen met wat je zoekt en wat je intenties zijn.

Als je intenties goed zijn en je zoekt het goede te doen, dan zal je dat ook lukken. Als je intenties goed zijn, je zoekt de zin van je leven en je wilt graag de misvattingen die je nog hebt en die je in de weg staan om geestelijk verder te groeien, dan zul je ze vinden. Stel het je zo voor: je bent iets kwijt, maar je weet, het is in die kamer aanwezig en je hebt het hard nodig. Als je dan heel secuur alles in die kamer nakijkt, dan vind je vroeg of laat wat je zoekt, want je weet dat het er is en je houdt vol! Kijk, als je zo ook oprecht en vasthoudend zoekt, met de juiste intenties, dan vind je wat je zoekt. De juiste intenties kun je vergelijken met de juiste kamer. Als je niet in de juiste kamer zoekt, moet je toch eerst de juiste kamer vinden.

Bij het zoeken naar werelds belang kan Ik je niet helpen. Maar bij het zoeken naar geestelijke groei en naar waarheid en liefde te leven kan en zal Ik je zeker helpen! Toch is dat zoeken niet altijd even gemakkelijk. Want als je bijvoorbeeld in een kamer iets zoekt, moet je een stoel opzij zetten om er achter te kijken. En zo moet je als je iets geestelijks zoekt een opvatting of een misvatting opzij zetten om erachter te kunnen kijken. En als dat met het ego te maken heeft kon het wel eens een “zware stoel” zijn!  Maar als je volhoudt en doorzet dan sterk Ik je krachten en tillen we samen je misvatting opzij zodat je gemakkelijk daarachter kunt kijken en vinden wat je zoekt!

Hemels Brood 128

Elke dag van de week is een normale dag, alleen de zondag is een bijzondere dag. De zondag is de dag des Heren. Wat wil dat eigenlijk precies zeggen. Dat je zondags niet mag werken? Maar de discipelen mochten van Mij op zondag toch hun aren plukken en de boer zijn dieren voeren. Kijk, zoiets is dan ook weer iets om geestelijk te verstaan: de door de weekse dagen zijn te vergelijken met de normale levenstaken van de mens, zijn lichamelijke verzorging in de breedste zin, dat wat zo ongeveer nodig is om in het algemeen op aarde te leven. De zondag is te vergelijken met de geestelijke levenstaken van de mens, de geestelijke strekking van zijn bestaan. Dat je de zondag vrij houdt van werk wil zeggen: dat je alles wat geestelijk van belang is niet verwisselt, verwart met de lichamelijke en wereldse aangelegenheden.

In 6 dagen schiep God de aarde. En de 7e dag rustte Hij. Dat wil zeggen dat Ik in 6 stappen alles wat nodig was voor de mens in orde bracht. De 7e dag is de tijd waarin de mens zijn eigen zijn vrijelijk uit zichzelf kan aannemen en gaat leven zoals hij bedoeld is te leven. Die dag rust Ik, omdat Ik Mij daarbij terug trek, in die zin, dat het dan vervolgens aan de mens is om uit eigen vrije wil, naar zijn aard, naar zijn bestemming te gaan leven. De 7e dag is daarmee de belangrijkste dag, de dag, het moment, waarop de mens zijn werkelijke bestaan gaat inzien en uit vrije keus naar zijn werkelijke bestaan gaat leven: uit de liefde en waarheid die Ik in ieder mens in zijn hart-centrum gelegd heb. De 6 dagen zijn de verschillende stappen waarlangs de schepping van de geestelijke mens, het geestelijke groeiproces van de mens gaat. De 7e dag is de rustdag: het volmaakte bereikt!

Dat wil echter niet zeggen dat de zondag, zoals deze nu nog gezien wordt als letterlijke rustdag, kan worden opgeheven. Want zolang de mens in het terugkerende proces van dag en nacht zit, in het natuurlijke leven hier op aarde is, werkend aan zijn werkelijk geestelijke bestaan, is die aldus ingestelde zondag heel nuttig om de mens tenminste 1 dag van de week uit de vlucht en drukte van het wereldse leven te halen en zo de gelegenheid te geven om zich in alle rust innerlijk te schouwen. Zou die zondag als dergelijke rustdag worden afgeschaft, dan zou de mens geheel opgaan in alleen werelds en lichamelijk belang en het minimale geestelijke wat nog is, verdwijnt dan nog verder.

Waar het om gaat is dat de mens, uit eigen vrije wil, tot waarheid en liefde, tot het ware geestelijke leven uit Mij komt. Dat is de ware zondag, die dan uiteindelijk eeuwig is. Alle dagen van de week, die overeenkomen met alle gebeurtenissen en hun leringsstappen, zijn nodig voor de mens en door Mij zo geordend, dat de 7e dag tegelijk de voleinding is.

Verwissel en verwar de geestelijke zondag niet met de natuurlijke zondag. Neem haar als een rustdag voor innerlijk schouwen; maar in alle vrijheid, niet als dwang. Daarom: leg elkaar geen dwang op, maar geef elkaar de ruimte om de zondag naar eigen vrije keus in te vullen. En ieder zal op zijn tijd de juiste betekenis van de zondag gaan ervaren en er zijn leven naar inrichten.

Hemels Brood 129

Liefde en haat, ze liggen dicht bij elkaar wordt wel gezegd. Dat wil eigenlijk zeggen, dat het gevoel van liefde door een min of meer kleine gebeurtenis snel kan omslaan in een gevoel van haat. Waar komt die haat dan vandaan. Vaak is het bij de mens zo, dat wanneer alles naar wens verloopt, hij dik tevreden is en zich gelukkig prijst, maar zodra er iets gebeurt, wat zijn genoegens verstoort, wordt ook zijn geluksgevoel verstoord en gaat hij zich weren, verzetten tegen de veranderde situatie die hij niet prettig vindt.

Zo hangt liefde, geluk bij die mens af van zijn welbevinden en als hij in een situatie terecht komt die hem onaangenaam is, verandert het gevoel van liefde, van geluk in haat en ongenoegen. Degene die dit veroorzaakt heeft moet gezocht worden en als die niet gauw zorgt voor een verbetering van zijn situatie gaat de wraak een rol spelen. Zo komt het dan dat liefde, geluk snel kan omslaan in haat. Maar vraag ik dan, is dat dan werkelijk liefde, werkelijk geluk?

Het is in elk geval geen het hemelse liefde, geen hemels geluk. Want hemelse liefde, hemels geluk komt voort uit werkelijke pure liefde, belangeloze liefde voor de naaste, voor Mij. Het geluk wat de mens voelt omdat hem naar de zin gemaakt is, is eigengericht, gericht op het eigen welzijn. Terwijl de ware liefde, welke de ware gelukzaligheid brengt, het welzijn van de ander nastreeft en niet het eigenbelang. Zo´n geluk kan dan ook niet verstoord worden als het degene zelf minder goed gaat, want dat eigen welzijn streeft hij niet na en eerlijk gezegd, dat hoeft hij ook niet na te streven want de mens, die zich in liefde voor anderen beijvert, weet heel goed dat Ik voor zijn welzijn zorg.

Ook weet deze mens dan, dat zijn welzijn een ander welzijn is dan de werelds en eigen gerichte mens zich voorstelt. Dus als hem iets gebeurt dat werelds gezien niet zo prettig of ronduit onprettig is, dan weet deze mens dat dit voor zijn bestwil gebeurt of voor het welzijn van anderen. En beide zijn hem goed dus hij zal zich niet verzetten, maar God danken en hij blijft in zijn gevoel van geluk.

Voel je verzet in je opkomen, dan denk eens aan wat Ik hier heb gezegd.

Hemels Brood 130

Zinvol bestaan. Wat is dan wel een zinvol bestaan. Te leven naar de liefde uit het hart is het enige zinvolle bestaan, als je het Mij vraagt. Maar meestal of vaak wordt het Mij niet gevraagd en vult de mens zelf in wat hij een zinvol bestaan vindt. Dat mag, want de mens is vrij in zijn levenskeus. Dus ook vrij om zin aan zijn leven te geven. En is hij daarmee tevreden, dan goed. Maar veelal is hij daarmee niet tevreden en weet hij eigenlijk niet goed wat het is dat hem niet tevreden maakt. Hij streeft ernaar zo´n leven te leiden waarover hij tevreden kan zijn. Maar tevreden waarover? Tevreden over zijn situatie, tevreden met zijn geld en goederen, tevreden over zijn handelen, of over de mensen om hem heen?

Die mens vraagt zich dan wellicht af hoe hij de situatie om hem heen zo kan beïnvloeden, zo kan sturen, dat hij tevreden kan zijn. Maar dan komt Mijn vraag, op welke basis kan hij tevreden zijn, als het hem in allerlei opzichten wel gaat of als hij kan meehelpen aan het welzijn van zijn medemensen? Als die mens dan bij Mij komt kan Ik hem helpen en van advies dienen. Maar zolang hij niet bij Mij komt zal Ik hem ook zijn vrijheid laten en hem zijn eigen weg laten gaan. Voor jou die bij Mij aanklopt wil Ik je zeggen, je leven om je heen vormt zich naar gelang je de liefde uit je hart leeft. En naar gelang je die liefde leeft zal vrede en geluk je metgezel zijn in alle rust en eenvoud. En je zult Mij, je liefdevolle Vader, naast je weten en Mijn steun en liefde voelen. Waarmee je tevreden je weg zult gaan, steeds ook door Mij gezegend in liefde.

Hemels Brood 131

Kom, laat Mij je verrassen. Laat Mij je verrassen met Mijn liefde en goedheid. Laat Mij je leven een wending geven die voor jou en iedereen om je heen tot zegen is. Als je dat wilt, dan vertrouw op Mijn liefde en laat je verrassen. Maar laat dan je eigen bemoeienis gaan, vul dan vanaf nu de dingen niet zelf in. Laat dan alles los en vertrouw op Mij. Maar laat helemaal los. Verwacht niets, laat gewoon gebeuren. Als je dat doet zal over niet te lange tijd Mijn liefde op een verrassende wijze zichtbaar worden. Ik weet dat het voor jou niet makkelijk is om je eigen bemoeienis, je eigen invulling die je zo gewend bent om te doen, los te laten en Mij volkomen te vertrouwen en zonder verwach-tingen simpelweg af te wachten. Toch is dat de enige manier waarop Ik iets kan doen. Want alleen als jij Mij de gelegenheid geeft kan Ik Mijn invloed laten gelden.

Want het is de bedoeling dat je vrij bent en je eigen keuzes maakt. En Ik zal je ook in die vrijheid laten, dus nooit uit Eigen beweging iets aan je keuzes toedoen of afdoen. Alleen jij kunt besluiten Mij de gelegenheid te geven iets voor je te doen. En dat zal dan altijd bestaan uit het goede, de liefde. De volkomen liefde, want Ik ben volkomen liefde en niets anders kan uit Mij komen als de ware liefde. Omdat jij nog niet het volkomen inzicht in die ware liefde hebt, kun je ook nog niet overzien welk een betekenis ware liefde voor je leven heeft en zo kun je je ook nog niet voorstellen welke wending je leven daardoor kan maken. Daarom vraag Ik je geen voorstelling te maken en Mij volkomen te vertrouwen, zodat Mijn liefde in al zijn volheid in jouw leven kan werken en je het beste voor jou en je medemensen doet toekomen. Als je dat doet en je gaat dan de werking van Mijn liefde zien, ervaren, dan ga je ook meer en meer de ware liefde begrijpen en het belang van ware liefde inzien en ook zelf zo leven! Zelf zo doen! Dat maakt dan de verrassing compleet.

Hemels Brood 132

Muziek, wat zijn, geestelijk gezien de weldadige tonen van muziek. Dat zijn de liefdevolle gedachten en daden van de mens, de eerlijke en oprechte  inzet van de mens om uit liefde te handelen. De verschillende graden van liefde zijn als verschillende tonen die hun zuiverheid ontlenen aan hun waarheid, eenvoud en volle liefde uit het hart. Als je een goed bericht krijgt, zeg je: dat klinkt mij als muziek in de oren! Zo is de zuivere muziek de goede daden van liefde van de mens. De onzuivere muziek is te vergelijken met daden van zelfgerichtheid. Zoals de muziek een effect heeft in haar sfeer op de mens, zo hebben de daden van de mens ook een effect vanuit haar sfeer. In een sfeer van liefde gedijt alles en iedereen goed. In een sfeer van ruzie en ongenoegen is een heel andere toon aangeslagen en het effect is ook een heel ander.

Waarheid en liefde, zij zijn de basis van een zuivere, helder klinkende muziek, de rinkelende cimbalen! Laat iedereen de lofzang zingen wil zeggen: laat iedereen handelen uit de liefde van zijn hart, dienstbaar naar zijn naaste uit liefde voor God en zijn naaste. Dat is de lofzang, de muziek die Ik het liefste hoor: werken van liefde!

Hemels Brood 133

Geboren worden. Wat is precies geboren worden? In aardse begrippen is geboren worden: het moederlichaam verlaten en zelfstandig het leven beginnen, zelfstandig gaan leven. Dit beginnen zelfstandig te leven, zonder steun van het moederlichaam, is in eerste instantie op aarde een natuurlijk gegeven. Het lichaam wat uit het moederlichaam komt, is, normaal gesproken, met behulp van het moederlichaam zover uitgegroeid dat het zelfstandig kan bestaan en verder groeien tot een volwassen eigen bestaan. Zo is het proces van het menselijk bestaan ook geestelijk te beschouwen. De ziel is eerst onwetend van haar geestelijk vermogen, van de geest die zij in zich draagt. Deze zielegeest wordt eerst door Mij, door Mijn geest, zover gevormd dat zij instaat is om tot een zelfstandige zielegeest uit te groeien in de ware zin van het bestaan. Haar verblijf hier op aarde in een materieel lichaam en geestelijk gezien in Mijn orde van bestaan en de door Mij ingestelde wetten is te zien als het moederlichaam.

Als de mens het volkomen besef heeft verkregen dat hij uit liefde leeft en zijn daden ook werkelijk uit liefde voortkomen, heeft zijn geestelijke wedergeboorte een aanvang genomen. Deze geestelijke wedergeboorte is de terugkeer naar zijn werkelijke bestaan: de volkomen liefde maar nu in een zelfstandig bestaan. Die geboorte is dus het begin van een zelfstandig bestaan in volkomen liefde. Net als, natuurlijk gezien, na een geboorte de mens nog een verdere groei naar volwassenheid doormaakt, net zo groeit de mens na deze wedergeboorte nog verder, tot hij de werkelijk volkomen liefde uit eigen werken bereikt heeft. Dit is niet iets van vandaag op morgen.

Voor het verblijf van de mens hier op aarde, voor zijn natuurlijke en geestelijke geboorte,  zijn natuurlijke en geestelijke groei, zijn wedergeboorte en groei tot volmaaktheid, heeft de mens tijd gekregen. Al naar gelang de inzet van die mens kan hij in de hem gegeven tijd op deze aarde uitgroeien tot volkomen liefde. Maar dit proces houdt niet op na het verblijf op deze natuurlijke aarde, het gaat ook daarna door, alleen dán geestelijk en niet meer natuurlijk, niet meer materieel gezien. Hier op deze natuurlijke aarde bevindt de mens zich in een door Mij vormgegeven situatie, passend bij elk mens en noodzakelijk voor zijn meest optimale groeimogelijkheden tot volkomenheid. Is de mens eenmaal opgegaan in het volkomen geestelijke leven na de natuurlijk lichamelijke dood, dus zonder zijn materiele omhulsel, dan bevindt die mens zich in een eigen gevormde situatie die overeen komt met zijn eigen graad van liefde en van daaruit krijgt hij dan van Mij gelegenheid om zijn groei naar volkomen liefde in woord en vooral in daden te verwezenlijken.

De meest optimale groeimogelijkheden zijn de mens gegeven op de materiele natuurlijke aarde. Een ieder is zoveel tijd gegeven als in overeenstemming is met zijn wezen uit Mij. En ieder mens heeft daarbij de vrijheid gekregen om zijn tijd en mogelijkheden in te zetten zoals hij zelf wil. Maar de keuzes die de mens maakt, maken dan ook zijn leven en zullen hem ook worden voorgehouden. Want met die vrijheid heeft de mens dan ook de verantwoordelijkheid en zo zal de mens ook zichzelf tegenkomen in zijn daden. Zo zal een ieder zich vormen naar eigen aard en mogelijkheden, maar uiteindelijk tot eenheid komen in de volkomen liefde als een volkomen zelfstandig zijn. Niet Ik zal je richten, maar ieder zal zich zelf richten. Ieders daden richten die mens. Ik richt niet, Ik oordeel niet, Ik heb jullie allen lief en Ik zal er altijd voor jullie zijn om je te helpen en te troosten, om je te steunen en om je verder te helpen op je pad naar volkomen liefde. Zo Ik niemand richt en niemand oordeel, richt jij dan ook niemand en oordeel niet. Heb elkaar zoveel je kunt lief, want liefde maakt alles goed.

Hemels Brood 134

Boven natuurlijk. Bestaat er iets als boven natuurlijk. Bestaat er iets als onder natuurlijk, want als er een boven is, is er ook een onder. Wat wordt in de regel bedoeld met boven natuurlijk. Is dat niet datgene wat op de natuurlijke manier niet te verklaren is. Zo zeggen mensen b.v. ook: er is meer tussen hemel en aarde. En ook dan bedoelen ze datgene wat vanuit het natuurlijke gezien, niet te verklaren is. Zoals b.v.: ineens krijg je het besef dat je geen stap verder moet doen. En je blijft staan. Een seconde later valt er vóór je een bloempot van boven uit een raam kapot. Één stap verder en je had de pot op je hoofd gehad. Maar hoe wist je nu ineens zo zeker dat je moest blijven staan, zo zeker dat je het ook deed. Dan zeggen mensen, dat is boven natuurlijk, want er is meer tussen hemel en aarde. Wat bedoelen ze dan met “meer”. Meer dan wat? Met dat meer bedoelen zij dát, wat er kennelijk wel is maar wat je niet kunt zien en als zodanig dan ook niet kunt bewijzen. Maar je hebt het zelf ervaren en weet daardoor dat het werkelijkheid is.

Maar wat is deze onzichtbare werkelijkheid dan eigenlijk. Het is niet natuurlijk, niet materieel, het is geestelijk. Het geestelijke is er wel, maar je kunt het niet op de natuurlijke materiële manier zien en je kunt het ook niet op de natuurlijk materiële manier bewijzen. Toch heb je het aan den lijve meegemaakt en ervaren, dat iets onzichtbaars effect heeft op je zijn, op je leven. Kijk, je eigenlijke leven is geestelijk. Ik ben geestelijk. Je natuurlijke leven, je materiële omhulsel maakt hier op aarde het effect van je geestelijke leven in het natuurlijke zichtbaar.

Je zou kunnen zeggen, als je het natuurlijke begrijpt en kunt zien, dan kun je het ook geestelijke begrijpen en zien. Je zou dan gemakkelijk kunnen denken dat het natuurlijke het geestelijke aanstuurt. Maar dat is niet zo. Het geestelijke stuurt het natuurlijke aan. Kijk maar eens: waar vandaan  krijgt de plant haar impuls tot leven. Van binnen uit, vanuit dat onzichtbare. Van waaruit krijg jij die impuls om geen stap meer te zetten? Toch ook van binnenuit, vanuit het onzichtbare. Zo ben Ik in jou en in alles het onzichtbare dat niet te bewijzen is, maar wel te beseffen! Wel te ervaren.

Hemels Brood 135

Ja, elke dag ben Ik bij je. Elke dag ben Ik bij jullie allemaal. Geen dag gaat voorbij zonder dat Ik erbij ben. Ik ben erbij, maar Ik doe niets zonder jouw wil, zonder dat jij Mij vraagt, zonder dat jij Mij toelaat. Ik ben er en Ik wacht. Ik wacht tot jij naar Mij toekomt en Mij aanspreekt. Ik sta klaar om je op te vangen in Mijn armen als er iets mis gaat en je Mijn hulp nodig hebt. Zodra je Mij dan vraagt, kom Ik in actie. Maar niet met bombarie, met geweld. Nee, Ik ben onzichtbaar aanwezig en Mijn hulp is dan in het verborgene, in alle eenvoud en vrede. Maar wel merkbaar voor degene die oplettend is, die Mij direct in zijn hart tegemoet komt en geen vrees heeft om Mij te ontmoeten. Zo wacht Ik er op om door jou gevraagd te worden om in jouw leven werkzaam te zijn.

En terwijl Ik daar op wacht zorg Ik ervoor dat alles zo geregeld is, dat op het moment dat jij Mij vraagt, Mijn hulp nodig hebt of wat ook, Ik die werkzaamheid, die hulp ook onmiddellijk in de juiste verhouding kan geven. Zo ben Ik, al wacht Ik, toch ook altijd werkzaam op de achtergrond aanwezig. Ook zorg Ik, al wacht Ik, dat jij kunt leven, dat jij bewust van je eigen bestaan kunt leven. Zo wacht Ik op jouw contact met Mij en tegelijkertijd ben Ik vol werkzaamheid om jouw leven en dat van alle mensen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Zo optimaal mogelijk wil zeggen zo dat het jullie allen toch uiteindelijk brengt naar een leven in totale liefde terwijl Ik jullie allen toch in volkomen vrijheid laat. Hoe en wat je ook leeft, Ik ben er. Je kunt ten alle tijde bij Mij komen en Mij vragen, met Mij spreken, in je hart. Of je dat wilt, of je dat doet, dat is aan jou. Ik laat je in grote liefde vrij, vrij om te leven.

Hemels Brood 136

Laat het licht in je hart komen! Laat het licht in je hart komen en al het donkere verdrijven! Al het donkere zoals misvattingen, droefenis, ongenoegen, boosheid, verontwaardiging en dergelijke. Laat het licht van het inzicht in ware liefde in je hart komen en laat al het andere gaan. Laat het kleinste verwijt, het kleinste stukje misnoegen, het kleinste stukje negativiteit, laat het gaan, laat het gaan en kies daarvoor in de plaats de zegenende werking van liefde voor iedereen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want al gauw sta je door een of andere situatie met je voeten in de kleverige drek van het ongenoegen, het gevoel onjuist behandeld te zijn, de verontwaardiging en het verwijt naar de ander. Hoe maak je dan je voeten weer los van die drek, die zuigkracht van het ongenoegen, om je stappen weer uit liefde te zetten, hoe krijg je dan je hart gereinigd van boosheid, van het gevoel van machteloosheid of welk negatief denken ook. Probeer dan je wil te zetten naar loslaten. Je hebt dan een wil die je kunt inzetten en richten op het loslaten van alle negatiefs, probeer je wil positief te richten en Mij te vragen, ook al lijkt dat volkomen nutteloos, probeer het toch. Probeer bij jezelf na te gaan wat je nou precies zo stoort, zo boos maakt, zo machteloos en als je dat in oprechtheid doet, zul je inzien dat het met je ego te maken heeft, dat het met eigenwil te maken heeft.

Daarmee wil Ik niet zeggen dat wat de ander doet of zegt, terecht of goed is, maar dat is een zaak tussen diegene en Mij. Richt je er dan niet op dat die ander het niet goed doet, geen liefde leeft, dat kan zeker zo zijn. Maar probeer daar niet op in te gaan met verwijten, met boosheid e.d. Richt je wil op verdraagzaamheid en kom naar Mij, dan kan Ik je inzicht en liefde geven, zodat je in rust en in vrede kunt blijven.

Hemels Brood 137

Alle dag. Een alledaagse dag. Het hoeft geen bijzondere dag te zijn, maar jij kunt van elke dag een bijzondere dag maken door te leven vanuit liefde en waarheid. En dat is dan toch ook weer niet echt bijzonder, het is eigenlijk simpelweg de enige juiste levenshouding: waarheid en liefde. Niets bijzonders, het is gewoon bedoeld zo te zijn. Maar in de huidige tijd, waarin mensen veelal op eigen welzijn gericht zijn, is een dergelijke levenshouding wel bijzonder. En zo maak je dan een alledaagse dag tot een bijzondere dag, een bijzondere dag met Mij, je Schepper en Vader, in Jezus Christus. Graag maak Ik zo het alledaagse tot bijzonder met jou, terwijl dat eigenlijk niet bijzonder is, maar normaal. Want weet je, het werkelijke leven is waarheid en liefde, belangeloze liefde.

Maar inmiddels is de eigenliefde bij de meeste mensen zo normaal geworden dat bijna niemand zich meer ten diepste beseft dat dat het leven niet is, ook niet kan zijn en dus ook niet normaal is, terwijl het wel als normaal gehandhaafd blijft. Als jij nu werkelijk normaal wilt zijn, dan ben je in verhouding tot al die anderen, bijzonder. Maar bij Mij ben je niet bijzonder, maar normaal: je leeft de liefde. Dat betekent, je leeft zoals het bedoeld is. En toch ben jij dan bijzonder, zonder bijzonder te zijn en Ik omarm je, omdat je het lef hebt bijzonder te zijn, terwijl je daarmee eigenlijk normaal bent. Als alle mensen zo bijzonder worden, zijn ze allemaal weer normaal!

Hemels Brood 138

Doen en laten. Soms moet je iets doen, soms moet je iets laten. Hoe bepaal je wat je doet of wat je laat. Je bekijkt de situatie en schat die in: wat kan ik het beste doen of laten. Maar waarop richt je je keuze, wat motiveert je tot je keuze. Je bekijkt welke uitwerking het één en welke uitwerking het ander zal hebben en wat jou dan het beste lijkt, wat jou het beste uitkomt, dat kies je dan. Wat jou het beste lijkt, het beste uitkomt, heb je daarbij ook bekeken hoe het voor een ander uitkomt, wat je handelen daarbij voor een ander betekent of heb je alleen naar je eigen welzijn omgezien? Meestal zal het een vermenging zijn, deels bekijk je het vanuit je eigen behoeften, je eigen belang en deels betrek je daar dan ook wel het belang van de ander bij. Luister je daarbij dan naar de ander of luister je naar je eigen besef, je innerlijk besef?

Los van wat jij doet vanuit jezelf bedenkt en/of vanuit hetgeen door anderen tegen je gezegd wordt, of van je verwacht wordt, heb je ook nog een innerlijk besef van waarheid en liefde. Luister je daar ook naar, heb je daar wel eens volledig naar geluisterd? Dit is wat Ik je wil zeggen: in ieder mens heb Ik zo´n besef van waarheid en liefde gelegd en wel zo, dat ook ieder mens dat besef in elke situatie waar een keuze gemaakt moet worden, kan voelen en begrijpen. Maar ook zo, dat de mens volkomen vrij is om wel of niet naar dit besef te luisteren en te handelen. Bij dit besef is geen enkele dwang en het zal zich ook nooit op de voorgrond dringen als voor onwaarheid dreigt te worden gekozen. Daardoor lijkt het misschien, dat het niet zo´n belangrijk besef is om na te volgen, maar Ik zeg je, dat is het nu juist wél.

Als jij een keuze moet gaan maken en je kijkt naar wat de beste uitwerking zal hebben, dan zeg Ik je, die keuze van handelen, die vanuit dat innerlijk besef van waarheid en liefde gemaakt wordt, die zal zeker de beste uitwerking hebben. Ben je daar inmiddels achter? En handel je daar dan intussen ook naar?

 

 

Hemels Brood 139

Het moeilijkste om hier op deze aarde te doen is het in alle vrijheid loslaten van de eigen wil. Wat is eigenlijk dat loslaten van de eigen wil? Dat is concreet, loslaten wat je vanuit je eigengericht zijn wilt, loslaten wat je voor je eigen zin wilt. Je mag zeker een wil hebben en je bent ook vrij om die voor jezelf in te zetten. Maar als je bedenkt voor welke uitwerking dit aardse leven bedoeld is en je vraagt dan hoe je dat kunt bereiken, dan is het antwoord: door in alle vrijheid van keuze je eigen gerichte wil los te laten en alleen gericht op het welzijn van anderen uit liefde te handelen, er op vertrouwend dat Ik hoe dan ook voor jou zorg.

En dat is nou net niet het makkelijkste. Want de eigen gerichte wil is in de loop der eeuwen toch sterk uitgegroeid en het doen van de zuivere liefde vindt weinig of niet meer plaats, zodat het bijna niet meer ervaren wordt. En toch heeft de mens een innerlijke behoefte aan die liefde. Ook is de mens in zijn individuele vrije leven verbonden met elkaar als één lichaam met verschillende ledematen. In die verbondenheid heeft elk doen en laten effect op de ander, zowel als geen liefde geleefd wordt als wanneer wel liefde geleefd wordt. Zoals het wel of niet naar de liefde leven effect heeft op het individuele leven, zo heeft het ook effect op het gezamenlijke leven. Zo heeft het een groot effect als veel mensen weinig of geen liefde leven. Voor de kleinere groep mensen, die wel liefde willen leven, is het daardoor veel moeilijker om dat vol te houden, dwars tegen alle niet-liefde in. Maar weet dan dat Ik daarbij ben. Ik, die volkomen liefde ben, steun alles wat liefde is bij de mensen rijkelijk. En deze nog bestaande liefde is Mijn liefde die eeuwig niet vergaat en nog steeds haar enorme kracht heeft en zal blijven behouden voor eeuwig. Alleen voor het heil van jullie mensen is haar macht, kracht en schoonheid zodanig teruggetrokken, dat de mens zijn vrijheid in een eigen bewust bestaan heeft. En handelt de mens in dit eigen vrije bewuste bestaan naar waarheid en liefde, dan pas leeft hij werkelijk volkomen vrij.  

Hemels Brood 140

Bergen en dalen. Het leven is voorlopig nog gelijk aan bergen en dalen. Op de vlakten kan men tot rust komen, tenzij de storm daar woedt. Geen mens heeft zijn leven al zo vorm gegeven dat er geen bergen en dalen meer zijn, bergen waar je tegen opziet en dalen waar je in de put zit. En daar tussen in de vlakten waar dan alles egaal verloopt, totdat er een storm opsteekt en die de rust verstoort. Zo verloopt het leven van de mens op aarde in allerlei wisselvalligheden. Komen er moeilijkheden, dan zijn dat bergen; ziet een mens geen uitweg, dan zijn dat de dalen van mismoedigheid; gaat alles z´n “normale” gangetje, dan strekt zich de vlakte uit. En dit komt allemaal in je leven voor. Want de grond waarop je staat is in beweging, de geestelijke grond waarop je je leven baseert, is in beweging. En die geestelijke gronden, je overtuigingen, je opvattingen, zullen in beweging blijven tot je je leven gegrondvest hebt op de rots en je je daarin verankerd hebt. Dat wil zeggen, tot je je geestelijke waarden gegrondvest en verankerd hebt in waarheid en liefde.

De plooiingen in jouw geestelijke aarde kunnen zich vormen tot bergen, dat wil zeggen: jouw misvattingen kunnen situaties oproepen als bergen en je in een dal brengen, waar je beseft, zo zit het niet, maar hoe dan wel? En op de vlakten steekt een storm op, wil zeggen, als je dan in rust over alles bent, beginnen mensen om je heen je in verwarring te brengen met wat ze zeggen en doen en van jou lijken te mogen verwachten. Dat vindt allemaal plaats, zolang je niet heel, heel stevig je doen en laten gegrondvest hebt in waarheid en liefde, alleen dán plooit zich jouw aarde niet meer en alleen dán kun je elke storm trotseren die mogelijk over de vlakte opsteekt. Wat een lieflijke omgeving hebben we dan met elkaar gevonden als iedereen uiteindelijk in waarheid en liefde gegrondvest is! Want die liefde en waarheid ben Ik, dus daarmee grondvest je je in Mij!

 Hemels Brood 141

Eenvoud. Ik heb de mens het liefste als een eenvoudig mens, die er niet naar taalt om op te vallen, die er niet zoekt om bijzonder te zijn, die er niet naar zoekt om belangrijk te zijn. Toch kan het dan gebeuren dat die mens opvalt, dat die mens bijzonder is, dat die mens belangrijk is. Dat die mens opvalt door zijn eenvoud, bijzonder is door zijn liefde, belangrijk is door wat hij aan anderen geeft en hoe hij anderen helpt. Maar die mens zoekt dat niet voor zichzelf te zijn, die mens is zo, uit zijn innerlijk Goddelijke zijn. Eenvoudig, zonder eigen belang, liefdevol en eerlijk, zachtmoedig maar niet dom. Hij verlaat zich innerlijk op Mij en zoekt niet zijn weg zelf in te vullen, zelf in te vullen naar hetgeen hij belangrijk vindt.

Deze mens laat zijn eigen belang als niet belangrijk los en voelt in zijn hart naar Mij, daardoor voelt hij in zijn hart wat werkelijk van belang is voor het welzijn, het geestelijk welzijn, van alle mensen. Vanuit zijn innerlijk leven is deze mens gelukkig en werkzaam voor zijn naaste. Zoals deze mens zijn innerlijk leven uit Mij krijgt, omdat hij zich daar zonder eigen belang naar richt, zo richt zich ook zijn uiterlijke leven, zodat het Goddelijke zijn ook uiterlijk zichtbaar wordt, voelbaar wordt, merkbaar wordt. Want hetgeen de mens uit zijn innerlijk leeft, wordt zichtbaar in het uiterlijke, in de situaties in zijn leven. Hoe meer de mens uit zijn innerlijke Goddelijke zijn leeft, des te meer vormt zich zijn uiterlijke leven daarnaar. En aangezien het innerlijke Goddelijke zijn, liefde is, zal het uiterlijke zich naar die liefde gestalte geven en zo zijn heil hebben voor alle mensen in zijn omgeving en in de hele oneindigheid. Daarom heb ik het liefst een eenvoudig mens, die niets voor zichzelf najaagt en niet groot wil zijn, maar voor anderen bedrijvig is in liefde en daardoor groot is! Groot in eenvoud.

Hemels Brood 142

Geloven is zeker weten. Zeker weten met het gevoel, niet met het verstand. In het gevoel kun je Mij ontmoeten in waarheid en liefde. Met het verstand kun je deze ontmoeting met Mij overdenken, maar bevatten kun je het alleen in je gevoel van liefde en waarheid. Met het verstand kun je je richten op het uiterlijke, het materiële leven, met je gevoel kun je je richten naar het innerlijke, het geestelijke leven.

Als je het gevoelsleven plaatst in het natuurlijke materiële leven, krijg je weerstanden van mensen om je heen. Het past hen niet bij hun verstandsdenken, waarmee zij denken het materiële vorm te kunnen geven. Als je het verstandsdenken toepast op het geestelijk begrijpen, kom je er niet uit, het geestelijke, Mijn tegenwoordigheid, laat zich niet verstaan door het verstandelijke denken. Daardoor kan de mens die alleen verstandelijk denkt het geestelijke gevoelsbesef niet begrijpen. Pas je het gevoelsdenken toe op het materiële bestaan, dan zal het tot gevolg hebben dat je niet verstaan wordt door de materieel verstandelijk denkende mensen, want het gevoelsdenken hoort bij het geestelijke en alleen het gevoelsdenken verstaat het geestelijke. Voor het natuurlijke leven, het materiële bestaan is het verstandsdenken gegeven. Maar het natuurlijke leven, het materiële leven wordt geen vorm gegeven door het verstandsdenken, ook al lijkt dat voor heel veel mensen wel zo te zijn. Het geestelijke leven, de mate van leven uit waarheid en liefde, vormt de ziel en vormt ook het uiterlijke, natuurlijke, materiële leven. In waarheid en liefde ligt de oorsprong van alle leven en alleen het gevoelsdenken kan dat bevatten zodat het gevoel, het gevoelsdenken, de ware vorm van besef inhoudt, het enige ware besef van leven in zich heeft.

Hemels Brood 143

Genade. Genade is Mijn gift van liefde aan ieder mens, hoe dan ook. Dat wil zeggen, dat niemand Mijn liefde hoeft te verdienen om die te krijgen. Dat hoeft niet, want iedereen krijgt, ja, iedereen heeft Mijn liefde voor altijd. Dat wil nog niet zeggen, dat het leven van ieder mens gelijk aan Mijn liefde is. Want het krijgen, het hebben van Mijn liefde is nog niet het zelfstandig, het zelf leven van Mijn liefde. Dat is wel de bedoeling: dat ieder mens Mijn liefde niet alleen van Mij krijgt, van Mij heeft, maar dat ieder mens ook zelf die liefde uit Mij leeft, als een zelfstandig wezen, uit vrije wil. Want een zelfstandig zijn, kan de mens alleen zijn in alle vrijheid van zijn. Werkelijk leven is werkelijke liefde, daarom is het leven van ieder mens al, hoe dan ook, Mijn liefde, anders zou hij niet zijn. Maar dit zijn kan de mens zich volkomen eigen maken als hij vrijwillig ervoor kiest deze belangeloze liefde ook uit zich zelf te leven. Gaat een mens deze belangeloze liefde uit zich zelf leven, dan vervolmaakt hij zijn leven tot een vrij en zelfstandig eigen bestaan.

Het is genade van Mij dat een mens Mijn liefde zonder eigen verdienste krijgt, zodat hij kan komen tot wat hij bedoeld is te zijn: een vrij en zelfstandig volkomen zijn. Zo ontvang jij van eeuwigheid aan, tot in alle eeuwigheid, Mijn genade, Mijn liefde, waarmee je kunt komen tot een eeuwig vrij en zelfstandig wezen, in de opperste gelukzaligheid van belangeloze liefde en met jou ook alle andere mensen. Mijn genade heb je, Mijn genade hebben jullie, zonder uitzondering voor altijd.

Hemels Brood 144

Genezing. Van waar komt genezing? Genezing komt van Mij, via het hart, door geloof, hoop en liefde. De mens die op Mij vertrouwt zal ook genezen. Zal op het juiste tijdstip genezen. Zoals een ziekte tot heil van de ziel gegeven wordt, zo is ook de genezing tot heil van de ziel gegeven. En pas dan, wanneer de ziekte geen heil voor de ziel meer brengt maar eerder de genezing heil voor de ziel brengt, zal genezing komen. Dat alles is door Mij geleid. Geen mens heeft langer een ziekte dan strikt genomen tot heil van de ziel is. En genezing vindt alleen dan plaats als het tot heil van de ziel dient. Niet voor het plezier dus, maar voor een heilig doel: de groei naar volkomen liefde van de ziel. Ziekte treedt alleen op als het nodig is voor het heil van de ziel en zo is ook genezing bedoeld tot heil van de ziel.

Evenzogoed mag ieder mens bidden voor zijn genezing, want een oprecht gebed van de mens in zijn hart maakt de weg vrij om Mij in zijn hart te ontmoeten. En een ontmoeting met Mij in je hart komt ook het heil van je ziel ten goede. Elk werkelijk contact met Mij, in alle oprechtheid, is een contact met Mijn liefde die helend en versterkend is, zo je die liefde ook aanneemt en deel van je leven laat zijn. Daarom, kom zo vaak en zo oprecht mogelijk in je hart naar Mij, Ik wacht op je, Ik ontmoet je dan graag in je hart, Ik help je graag genezen. Maar kom in je hart naar Mij want door het contact met Mij kan Mijn genezende liefde je hart binnen stromen en alleen zo vindt genezing van de ziel plaats. En het lichaam is aan de ziel verwant.

Hemels Brood 145

Ik zie in je hart dat je graag al een volkomen liefdevol mens wilt zijn. Maar vaak zie je bij jezelf dat er nog eigenbelang en een eigen invulling meespelen. Je wilt dat graag veranderen, maar hoe doe je dat, het lijkt zo hardnekkig. Je bent zoals je bent. Accepteer dat. Je mag groeien in liefde en als je je daarvoor blijft inzetten, zul je ook groeien in liefde. Die groei in liefde vindt haar wortels in eenvoud, in deemoed, in de overgave aan Mij, het vertrouwen op Mij. En zo kun je, stap voor stap, in elke situatie rustig je weg gaan, met de overtuiging dat Ik bij je ben en je handelen uit liefde steun en zegen.

Je leert. Je bent op aarde om de volkomen liefde te leren leven. En leren gebeurt door herhaling. Door herhaling maakt de mens zich iets eigen. Dat is ook zo met het leren leven van Mijn liefde, steeds weer de herhaling van situaties om de liefde in toe te passen, om de liefde te oefenen. Die herhaling is er niet om je het gevoel te geven dat je het nog niet goed doet. Die herhaling biedt je de mogelijkheid om te leren en leren gaat met vallen en opstaan en opnieuw proberen, opnieuw doen. Net zolang tot het zo bekend is in jezelf, dat het je geen moeite meer kost om in bepaalde situaties vriendelijk te blijven, waar je voorheen geïrriteerd raakte.

Kijk, dan heb je door de herhaling geleerd. Dus neem elke herhaling als een zegen om tot de juiste houding in liefde te kunnen komen. Zonder oefening geen leren. En je leert! Elke dag, ook al lijkt het voor jou misschien niet zo! Heus, het komt goed. Houd vast aan je wil de liefde te leven! Ik help je, Ik steun je, Ik zegen je.

Hemels Brood 146

Gunstig. Wat is gunstig. Bijvoorbeeld, je wacht op een gunstig moment om de straat over te steken. Of mensen wachten een gunstig moment af om geld te beleggen, of je wacht op een gunstig moment om iemand iets te vertellen. Gunstig is dan eigenlijk het moment waarop je naar alle redelijkheid mag verwachten dat het een optimaal resultaat geeft. Kijk, en zo gaat dat bij Mij ook. Je vraagt Mij iets of Ik zie dat je iets nodig hebt, dan wacht Ik tot het meest gunstige moment, tot de meest gunstige situatie om het beste resultaat voor je te behalen. En kijk, omdat Ik ook achter de schermen alles weet en zie, kan Ik heel goed overzien wanneer iets en hoe iets het beste kan plaatsvinden. Ik begrijp dat jij ook een gunstig moment zoekt voor datgene wat je wilt of nodig hebt. Maar bij jou is er toch ook noch een deel verstandsmatig en je bent voor een deel nog op je zelf gericht. Ook overzie je niet alles van wat achter de schermen is, niet alles van wat er gebeurt in de totale schepping en door jou niet kan worden waargenomen. Als je het volkomen in Mijn hand legt, aan Mij overlaat, dan zoek Ik voor jou het beste, het gunstigste moment voor het beste resultaat.

Maar dat hoef Ik niet te zoeken, Ik weet al van eeuwen geleden wat voor jou het beste is. Al weet Ik dat en al kan Ik dat voor jou bewerkstelligen, Ik doe dat niet eerder dan dat jij het Mij vraagt en het dan ook werkelijk aan Mij overlaat in het volste vertrouwen dat het goed komt en dan komt het ook goed. Want Ik werk alleen vanuit de liefde, Ik ben alleen liefde. En Ik kijk niet alleen naar hetgeen voor jou goed is, Ik kijk er gelijk naar, wat voor allen goed is, want Mijn liefde is voor alle mensen even groot en even werkzaam. Alleen werkt het voor de verschillende mensen verschillend uit. Toch heb Ik voor allen evenveel totale pure liefde. Laat je een gunstig moment door Mij kiezen, dan krijg je in alle opzichten het gunstigste resultaat, in alle liefde voor iedereen.

Hemels Brood 147

Aanwezig zijn. Wanner ben jij ergens aanwezig? Als je er lichamelijk bent of als je er ook met je aandacht er bent, als je er ook bewust bent, als je beseft dat je er bent, met je geest, met je gevoel, je gedachten. Wanneer ben Ik aanwezig, als Ik er lichamelijk ben? Ik ben aanwezig in de geest, als geest. Lichamelijk is materieel, Ik ben niet materieel. Zo ben Ik dan wel overal aanwezig, maar niet lichamelijk materieel. Zo kun je Mijn aanwezigheid eerder voelen als zien. En als je Mijn aanwezigheid kunt zien, dan ook weer eerder geestelijk als lichamelijk. Toch heb Ik een lichaam, een geestelijk lichaam. En in die zin zijn jullie Mijn lichaam en dragen als zodanig ook Mijn Geest. Zo kun je, in het materiële lichaam zijnde, Mijn Geest in jou en in alles voelen, bemerken. Alles wat je zo als Mijn Geest voelt, ervaart, is liefde of, alle liefde die je voelt, alle liefde die je ervaart, ben Ik.

Geen stukje liefde uitgezonderd, alle liefde ben Ik. In liefde ben Ik aanwezig en in liefde kun jij aanwezig zijn. Want ook jij bent liefde en zo kun jij ook in die liefde aanwezig zijn, hier en overal. Het materiële lichaam is plaatsgebonden, maar liefde niet, liefde is geestelijk en als zodanig ook niet plaats gebonden. Zo kan liefde overal zijn, overal komen, zij gaat door muren, door alles. Zo kan zij ook in alles zijn en zo is zij ook in alles. Zo ben Ik ook in alles aanwezig, zo ben Ik dus ook in jou aanwezig. Als jij dan ook met je bewust besef in jezelf aanwezig bent, dat wil zeggen je aandacht niet buiten jezelf maar in jezelf richt, dan kun je daar Mijn liefde ervaren, dan kun je daar Mijn aanwezigheid ervaren.

Hemels Brood 148

In Mijn naam. Wat is eigenlijk de strekking van een naam. Iemand heeft een naam, zodat je weet wie je bedoelt. Met een naam onderscheid je je van elkaar. Maar zegt een naam ook iets over die iemand? Bij jullie niet, bij jullie kunnen ook twee of meer mensen dezelfde naam hebben. Toch is die naam er om een onderscheid aan te geven. Want geen twee mensen zijn gelijk. Waren mensen wel volkomen identiek, het zou dan geen nut hebben ze een verschillende naam te geven om ze uit elkaar te houden. Wisselen ze zich een paar maal van plaats, dan zou je al niet meer weten wie wie is en zo heeft een verschillende naam dan al geen zin meer. Juist doordat er geen twee mensen gelijk zijn, kun je met een naam gemakkelijk aangeven wie je bedoelt en mochten twee of meer mensen dezelfde naam hebben, dan kun je al snel erbij zeggen, die met de donkere haren  of die met de blauwe ogen of welk verschil ze ook maar hebben. Zo zijn dat aardse namen gegeven om te weten wie je bedoelt. Zo’n naam zegt verder niets over de persoon zelf.

Ook bij Mij hebben alle mensen een naam. In de bijbel staat: “en God kent allen bij naam”. Ja, Ik ken jullie allen bij naam. En dat is niet alleen jullie aardse naam, die Ik ook van jullie allen ken, maar dat is jullie hemelse naam, die Ik dan bedoel. En jullie hemelse naam heeft niet alleen de functie om jullie technisch gezien te kunnen aanduiden. Nee, jullie hemelse naam zijn jullie hemels gezien, zelf. Zegt iets over jullie zelf. Geen twee mensen in Mijn schepping zijn gelijk en dat verschil is nou precies jouw naam. Dat individuele zijn, wat jij bent, is precies jouw naam. Maar met dat individuele zijn bedoel Ik dan jouw Goddelijke oer zijn, zoals je oorspronkelijk vrij van zonde in volkomen liefde geschapen bent. Daarmee bedoel Ik niet je geboorte op aarde, maar je allereerste ontstaan uit Mij in volkomen zuivere liefde, met een eigen persoonlijk vermogen zoals Ik een volkomen Zijn in liefde ben. Het onderscheid wat Ik daarbij gemaakt heb tussen jou en alle anderen, dat is jouw hemelse naam.

In die hemelse naam terugkomen, is jouw doel hier op aarde. Die hemelse naam weet Ik precies, maar is voor jou verborgen, om je de kans te geven vrijwillig en uit eigen werken, in die naam terug te komen. En dat gaat dan eigenlijk alleen via Mijn Naam, want ook Ik heb zo een Naam, niet alleen om Mijzelf aan te duiden maar om Mijn Wezen weer te geven. En Mijn wezen is volkomen liefde in de volkomen zuiverste zin. En jij maakt daarvan deel uit, daarom kun je je eigen naam vinden door Mijn naam. Dat wil zeggen, door volkomen liefde kun je terugkomen in je eigen volkomen zuivere bestaan van oorsprong uit Mij, in Mij, als een zelfstandig bewust zijn.

In Mijn naam wil zeggen: door Mijn zuivere kracht van volkomen liefde, maar dan ook werkelijk volkomen liefde en die zul je dan ook eerst diep binnen in je moeten ervaren, binnen in je hart gaan voelen wat Ik daarmee bedoel. In je hart wil zeggen, in je gevoel van liefde, wat je in jezelf kunt ervaren. Want liefde is de strekking van alle leven, alleen de pure liefde in volkomen waarheid. En hoe zou deze volkomen liefde, in volkomen waarheid de kern van alle leven zijn als het niet in de kern van ieder mens aanwezig is en als zodanig in ieder mens voelbaar is! Dat eigenzucht en eigengerichtheid het zicht op deze kern van liefde belemmert, wil nog niet zeggen dat zij niet bestaat. Zo zeg Ik, liefde is leven, Mijn Naam is liefde in waarheid.           

Hemels Brood 149

Keurig netjes. Iemand kan er keurig netjes uitzien en toch niet netjes zijn. Onder zijn nette uiterlijk, waardoor alles tip top in orde lijkt, kan iemand helemaal niet zo netjes zijn. En zo kan iemand die er slordig en onverzorgd uitziet, een heel fijn persoon zijn. Waarmee Ik wil zeggen, wees er op verdacht dat het uiterlijk niet bepalend is voor hoe iemand als persoon is. Het is niet zo moeilijk om een net pak aan te trekken en het uiterlijk heel netjes en aantrekkelijk te maken. Veel moeilijker is het om het innerlijk netjes en goed te maken. Toch letten veel mensen vooreerst op het uiterlijk om te zien of iemand goed is. En zijn dan hoogst verbaasd en teleurgesteld als blijkt dat een persoon die er toch als een echt goed mens uitzag, keurig gekleed en verzorgd, niet zo´n beste persoon blijkt te zijn. Tja, hoe kun je dat nou weten. Hoe kan Ik dat weten.

Kijk, aangezien Ik alles en allen tot in het diepste innerlijk ken en alles weet, zo weet Ik natuurlijk ook iemands ware zijn en zo wordt Ik niet om de tuin geleid door zijn uiterlijk. Maar hoe kun jij dan weten hoe iemand in werkelijkheid is? Op deze aarde zul je dat niet zo gauw in alle diepte kunnen doorzien en daar zul je mee om moeten gaan zoals het zich voordoet. Maar voor een deel kun je het wel, je kunt je in elk geval realiseren dat het uiterlijk in principe geen maatstaf kan zijn, wel de manier waarop iemand handelt. Maar wees ook dan voorzichtig, want ook dan kan iemand zich nog heel anders voordoen dan hij in werkelijkheid is. Het beste kun je dan ook in alle eerlijkheid en oprechtheid in je hart naar Mij toe komen en in jezelf voelen wat Ik in je hart leg. Let op dat Ik altijd in liefde ben en nooit iemand zwart zal maken. Nooit negatieve dingen in je zal geven, maar wel waarheid en uit die waarheid in liefde kun jij dan voelen hoe het met iemand staat, zonder dat diegene daarmee veroordeeld of beoordeeld wordt. Alleen in waarheid in liefde kun je iemands ware zijn zonder oordeel, zonder veroordelen voelen. Dan kun je in alle liefde voor zo´n persoon ook handelen naar wat je in jezelf van Mij voelt en dan zul je nooit bedrogen uitkomen.

Hemels Brood 150

Alles is goed. Alles komt goed. Ook al lijkt het allemaal nog zo moeilijk, dat is tijdelijk, het komt goed. Kom zo vaak mogelijk in je hart naar Mij, luister naar de zuivere waarheid in je hart en je luistert naar Mij. Voel de liefde in je hart en je voelt Mij, kom naar Mij en Ik verzacht je hart zodat je Mijn liefde kunt voelen en getroost en gesterkt wordt, gesterkt in liefde, zodat je het leven aankunt zoals het komt. Want alles heeft zijn tijd en zijn plaats van Mij gekregen in alle vrijheid. En deze vrijheid kan en zal Ik geen mens afnemen. Ik kan je wel troosten en sterken voor de gevolgen van liefdeloos handelen door mensen in hun vrijheid. En als je daarvoor bij Mij komt zal Ik je ook troosten en sterken, sterken om in liefde te blijven voor hen die niet in liefde handelen. Kom daarvoor bij Mij, want ook jou moet Ik vrijlaten en zodoende kan Ik niets doen voor jij bij Mij komt en Mij vraagt.

Laat jouw vragen niet zelfgericht zijn, want dat zou je niets goeds brengen. Troost, kracht, inzicht, liefde, e.d., kun je Mij altijd vragen en daarmee zal Ik je ook altijd helpen, zolang het je ziel en die van anderen, hemels gezien, ten goede komt. Probeer je je oplossingen zelf te maken, probeer je de situaties zelf te dragen, het zal je zwaar vallen. Als je dat bemerkt, kom dan alsnog bij Mij en laat je dan alsnog door Mij troosten, steunen en met Mijn liefde verrijken.

Hemels Brood 151

Vreugde en blijdschap wisselen elkaar af met verdriet en droefenis. Dat heeft er mee te maken dat je nog niet alles van Mijn leer goed begrijpt en in jezelf op de juiste manier kunt aannemen, daardoor zie je nog niet altijd overal Mijn liefde in. En toch heeft alles Mijn liefde en is alles Mijn liefde. Dit begrip van Mijn liefde, wat bij jou nog mag groeien, vermeerdert zich in de mate waarnaar jij er naar zoekt, naarmate jij hetgeen je wel beseft ook leeft en naarmate jij met hetgeen je niet begrijpt of waarbij je je niet prettig voelt, in alle eerlijkheid bij Mij komt.

Vooral het doen van de liefde, zonder eigenbelang, in al haar puurheid, brengt steeds nieuw inzicht en daarmee ook groei in het begrijpen van Mijn leer en het hele scheppingsgebeuren. Niets daarvan wordt je onthouden, maar alles hangt met je daden en die van andere mensen samen. En in die samenhang ontvouwt zich alles, in die samenhang ontvouwt zich jouw leven naargelang je je handelen baseert op reine liefde of eigenliefde. En baseer je je handelen op eigenliefde dan nog is de samenhang zo dat Ik je daarin niet alleen laat of verstoot, dan nog heb Ik je lief en omarm je, zodat je uit eigen vrije wil weer terugkomt bij de ware liefde, die alles en iedereen gelukkig maakt. Ook jou!

Hemels Brood 152

Alles ben Ik. In alles ben Ik. Alleen jouw vrijheid, die ben jij. Die heb Ik jou gegeven zoals Ik alle mensen hun vrijheid heb gegeven. Dat is voor jou wel moeilijk voor te stellen, dat Ik alles maar dan ook alles ben, behalve jouw vrijheid. En in zekere zin ben Ik die zelfs ook nog. Maar Ik heb jullie, jou, die vrijheid gegeven zodat je een bewust levend mens kan zijn, bewust levend van alles wat Ik ben en jullie, jou, geef om tot het volkomen leven te komen, zoals Ik volkomen ben. De vrijheid heb je en daarmee kun je alle kanten op met alles wat van Mij komt en is. Begrijp je het zo misschien een beetje beter? Jou is de keuze, of je naar boven of beneden, naar links of naar rechts gaat, of je dit doet of dat, enz., die vrijheid heb je, maar de mogelijkheden die je in alle vrijheid hebt, de kracht om tot uitvoering van je keuzes te komen,  die heb je van Mij, je hemelse Vader. Hoe Ik in alles en alles ben, kun je zelf gaan beseffen, juist door dat bewust vrije leven.

Als je die vrijheid van bestaan niet had gekregen, zou je het besef van een eigen bewust zijn ook nooit kunnen hebben. Met die vrijheid van leven kun je zelf aan den lijve ervaren wie Ik ben en wie jij bent en wat het ware leven is. Door die vrijheid, die nodig is voor een bewust bestaan, moet je het ware leven wel zelf gaan ervaren, dat kan Ik niet voor jou doen, wel kan Ik je helpen tot de juiste inzichten te komen die jou ertoe kunnen brengen geheel uit eigen keus je vrijheid in te zetten voor het doen van liefde, waarmee in het werkelijk bedoelde leven van vrijheid en gelukzaligheid komt. Ik geef je de kracht, de liefde, het leven, alles wat maar nodig is én de vrijheid, de vrijheid van keuze, aan jou is het om de juiste keuze te maken en daarmee de juiste inzichten tot het ware leven te verwerven!

Hemels Brood 153

Hoe wil je Mij kennen? Door de mensen om je heen of door jezelf, door Mij in jezelf te voelen? Hoe zie je Mij, als iemand die van buitenaf alles bestuurt, iemand die vanaf een hoge post neerkijkt op het werelds gekrioel en daar weinig betekenis aan geeft? Of als iemand die naast je staat, in je is, in alles is. Denk je dat je Mij kunt leren kennen buiten jezelf, door anderen? Of zou je Mij misschien niet eerder, niet beter kunnen leren kennen in jezelf, door jezelf? Want hoe kun je dat wat een ander je als waarheid voorhoudt op werkelijkheid inschatten. Doe je dat niet in jezelf, beschouw je dat niet in jezelf? Waar kan Ik je dan beter ontmoeten dan in jezelf, in jezelf waar jij kunt schouwen wat je maar wilt. Toets je niet alles wat buiten je is eerst in jezelf om het te onderzoeken op werkelijkheid, omdat je alleen in jezelf tot inzichten komt over hetgeen om je heen gebeurt en gezegd wordt. Is het niet zo, dat wanneer je zonder meer afgaat op hetgeen iemand tegen je zegt, zonder dat je het eerst in jezelf op werkelijkheid hebt getoetst, het nogal eens niet naar verwachting uitkomt, zodat je je realiseert dat je er beter aangedaan zou hebben om het wel eerst in je innerlijk op werkelijkheid te toetsen?

En kijk dat innerlijk, waar jij dan eigenlijk alles naar waarheid en liefde zou moeten schouwen om niet bedrogen uit te komen, daar ben Ik, die ben Ik. Jouw innerlijke zuiverheid, jouw liefde en waarheid, jouw weten, voelen in die zuivere waarheid en liefde, ben Ik. Door die innerlijke liefde en waarheid ben je nog nooit bedrogen uitgekomen. Daarom, mag Ik je dan aanraden zoveel mogelijk naar je innerlijke liefde en waarheid te leven, want als je dat doet, dan ontvouwt je leven zich het beste naar liefde en waarheid, wat jou en allen veel heil en zegen zal brengen.

Hemels Brood 154

Wat beweegt de mens in het diepst van zijn hart. Wat beweegt jou in het diepst van je hart. Weet jij wat jou beweegt in het diepst van je hart. Ik weet het, want in het diepst van je hart beweeg Ik je. Daar ben Ik in waarheid en liefde. Wat is het diepst van je hart? Het diepst van je hart is het nederigste van je hart, het deemoedigste van je hart. Daar ben Ik. Hoe deemoediger je leeft, des te dichter ben je bij Mij in je hart en des te gemakkelijker voel je Mij en leef je Mijn liefde. Deemoedigheid is eigenlijk weten wat je wel en niet bent. Wil ook zeggen, dat je niet doet alsof je meer bent, meer weet, meer kunt dan in alle waarheid het geval is maar wil ook zeggen, dat je je niet als minder voordoet dan je bent en kunt. Wil dus eigelijk zeggen: eenvoudig waarheid leven in alle liefde tot jezelf en je naaste en daarmee tot Mij. Het staat hier heel eenvoudig en strikt genomen ís het ook eenvoudig.

Hoe komt het dan, dat het toch nogal eens moeilijker uitpakt? Vaak is de verleiding je gewoon te snel af en ben je, voor je het goed en wel beseft, iets afgeweken van deze eenvoudige leer. En dan lijkt het (even) helemaal niet zo eenvoudig meer. Wees niet bedrukt, kom bij Mij en samen zoeken we weer de juiste weg. Al het kleine en grotere afwijken van de eenvoudige weg helpen je ziel om tot het enige ware en juiste inzicht te komen op punten waar je het ware inzicht nog niet hebt en wat toch voor jouw volkomen zaligheid van groot belang is. Want niets ontgaat Mij, ook niet die delen in je ziel die nog tot verdere rijping moeten komen om je in de volkomen gelukzaligheid van Mijn hemel te brengen. Zo word je, door al die situaties die min of meer onprettig aanvoelen, meer verrijkt dan wanneer Ik je laat in gezapigheid maar zonder het juiste besef om tot gelukzaligheid te komen.

Hemels Brood 155

Alle dagen van de week ben Ik bij je, dat wil zeggen, in elke situatie ben Ik bij je, ook al merk je dit niet, toch ben Ik er. Vertrouw op Mij, Jezus Christus, de enige weg van waarheid en liefde. Als je die weg bewandelt, zonder vrees, in het volste vertrouwen, dan komt het toch altijd goed. Soms mag het lijken dat je de weg alleen gaat, maar dan toch ben Ik er, alleen laat Ik je dan meer van jezelf gewaar zijn dan van Mij. Want uiteindelijk is het de bedoeling, dat je uit je eigen vrije wil de liefde leeft. Als je Mij voortdurend voelt kom je niet tot een eigen bewust en zelfstandig zijn in volkomen belangeloze liefde – kun je staande blijven als je Mij even niet zo direct vindt, niet zo direct voelt? Dit sterkt je ziel en vermeerdert je vermogen om tot zaligheid te komen, ook al lijkt dat voor jou het tegenovergestelde.

Een hart dat de juiste liefde begint te ontwikkelen, kan dit gebeuren, om die liefde te sterken, te beproeven. Loop je zelf over een vloer zonder te beproeven of deze je kan dragen? Zonder ervan overtuigd te zijn of deze je kan dragen? Zo beproef en overtuig Ik Mij ook of jij Mij kunt dragen. Maar meer nog beproef Ik jou voor jezelf, zodat je bij jezelf gewaar wordt of jij Mij al genoeg in je hart hebt om alle situaties te dragen of, nog veel belangrijker, of jij Mij al genoeg in je hart hebt om de situatie aan Mij over te laten en volkomen op Mij in jou te vertrouwen, hoe dan ook. Houd moed en Ik zal je sterken, nu en altijd.