Hemels Brood 1148 t/m 1178

Hemels Brood 1148

Er zijn mensen die vinden dat Ik streng ben. Zij leggen de Bijbel streng uit. Met veel dreiging. Dat beangstigt mensen en het idee dat Ik een bestraffende God ben, wordt eens te meer versterkt. Terwijl Ik geen bestraffende God ben. Ik ben jullie Schepper en Ik ben Heer over Mijn Schepping. Maar niet als een bestraffende God. Ik ben jullie Schepper en Heer over Mijn Schepping en daarbij ben Ik als een liefhebbende Vader voor jullie, Mijn Schepselen.

Waar komt dan die strengheid, die van Mij gezegd wordt, vandaan?

In de Bijbel staat hoe de aarde geschapen is, hoe de mens daarop als belangrijkste wezen geplaatst is en hoe hij zou moeten handelen om volkomen waar en gelukzalig te kunnen leven. Ook wordt in de Bijbel aangegeven dat de mens de vrije keus heeft, waarmee hij zichzelf bewust kan zijn. Maar er wordt ook heel duidelijk aangegeven wat er gebeurt als hij niet kiest naar liefde te handelen, als hij kiest voor eigenzinnig handelen wat afwijkt van de ware grond van zijn bestaan en hem van de ware gelukzaligheid wegtrekt.

Er is op aarde het één: de liefde en daaruit het ware gelukzaligmakende leven en het tegenovergestelde van liefde, de niet-liefde, met daaruit ook al het tegenovergestelde van gelukzaligmakend leven. Ja, en dat is geen straf, het is gewoon de waarheid. Diegene die onwaarheid leeft krijgt bijvoorbeeld  te maken met de gevolgen van onwaarheid, niet als straf, maar gewoon omdat het zo is.

Wat Ik doe, is de mens waarschuwen, de weg wijzen naar waar gelukzalig leven, maar straffen, nee dat doe Ik niet. De mens roept zijn eigen “straf” over zich, wat dan ook geen straf is, maar een bewustwording van dat wat geen waarlijk leven is. En de prikkel om tot inkeer te komen. Uit liefde jullie gegeven.

Hemels Brood 1149

Mijn mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Niet voor te stellen. Waar jij je in overeenstemming brengt met Mij, heb je verbinding met Mij en Mijn mogelijkheden zijn onuitputtelijk zodat je ook daaruit kunt putten. Maar veel van Mijn mogelijkheden worden niet zichtbaar, omdat de mens is afgedwaald van het enig ware leven, van ware liefde. Daardoor is blindheid ontstaan en het inzicht in de onuitputtelijke mogelijkheden van Mijn liefde is verdwenen. Maar het kan terugkomen, je kunt tot inzicht komen en zien wat Mijn liefde jou en alle mensen kan bieden in oneindig veel mogelijkheden, je kunt tot vertrouwen komen als je het inzicht nog niet weer hebt en daardoor voelen dat het goed komt, dat het altijd goed komt.

Hoe meer je je hart op Mij richt, des te meer open je je geest en kun je in verbinding met Mij komen. Hoe meer je je richt naar liefde en je handelen daaruit richting geeft, des te meer zul je aan inzicht winnen en zien hoe oneindig Mijn liefde is en hoe oneindig Mijn mogelijkheden zijn. Ook al begrijp je het allemaal nog lang niet zo precies, al twijfel je aan jezelf, omdat je nog regelmatig in eigenliefde, eigengewin vervalt, dat neemt Mijn liefde niet weg en dat neemt ook niet weg dat je altijd bij Mij komen mag en Mij vragen mag voor hulp. Hulp voor jezelf en hulp voor anderen. En daar waar jouw vragen helder en uit goede grond gesteld zijn, daar zul je Mijn hulp ook zeker krijgen.

Ook al ben je nog lang niet volkomen, ook al dwaal je nog af, ook al begrijp je er soms niet veel van, kom evengoed bij Mij in je hart. Maar wees dan geduldig en probeer het allemaal vrij in Mijn hand te laten. Want alles ligt in Mijn hand, geen grassprietje groeit zonder Mijn liefde. Ik heb jullie allen lief en in die grote liefde zijn jullie allen geborgen, voor eeuwig en altijd.

Hemels Brood 1150

Soms begrijp je niet waarom iets loopt zoals het loopt en niet anders, wat in jouw ogen beter zou zijn. Maar waarvoor beter? Want het ligt toch helemaal eraan wat je wilt bereiken? Als je iets werelds wilt bereiken ga je een andere weg dan wanneer je iets hemels wilt bereiken. En nu is het zo, dat wat Ik voor jullie, met jullie wil bereiken, altijd hemels is, terwijl dat wat jullie willen bereiken nogal eens werelds is of zeker deels werelds. En ja, dan denk je weleens dat het op een andere manier beter had kunnen gaan. Maar hemels gezien is dat niet zo.

Jammer genoeg verwisselen jullie het wereldse en het hemelse doel nogal eens en verbazen je over de gebeurtenissen, dat die eigenlijk niet zo handig zijn. Maar uiteindelijk dienen zij toch het enige juiste doel en dat is, de mensen terug te brengen in het ware volkomen leven, vol liefde en gelukzaligheid. Daarvoor is het nodig om de mens tot een zeker inzicht te brengen. Alle gebeurtenissen zijn er dan ook op gericht de mens tot inzicht te brengen, de mens tot inkeer te brengen. Ja, en dan denk jij misschien nog weleens, is dat en dat wel de juiste manier dan om mensen tot inzicht, tot inkeer te brengen en ze tot het aannemen van liefde aan te sporen? Ze worden eerder boos en ze dwalen verder af.

Ja, dat kan wel zo zijn, maar net als een vrucht eerst rijp moet worden, om gegeten te worden, zo moet een mens ook eerst “rijp” worden om iets te kunnen gaan begrijpen. Ik zie wanneer iemand rijp is voor de juiste inzichten en wanneer nog niet. En alle gebeurtenissen zijn erop gericht de mens verder te rijpen waar hij nog niet rijp genoeg is, zodat hij dan op een zeker moment tot inzicht kan komen en uiteindelijk de ware liefde kan aannemen, naar kan gaan leven en gelukkig worden. En soms is er een weg vol pijn en moeilijkheden voor nodig om iemand los te weken van heel vastzittende misvattingen. Geloof Mij, juist die mens draag Ik eens te meer in Mijn sterke armen vol liefde en juist die mens zal als een mooie vrucht de volle rijpheid bereiken en tot een volledig juist inzicht ooit komen met de volle gelukzaligheid van het enig ware leven: de liefde in volkomen waarheid!

Hemels Brood 1151

Als Ik alle mensen het leven geef en alles in Mijn hand heb, hoe verhoudt zich dat dan met de vrije keus van de mens, vraag jij je af. Hoe verloopt dan alles naar Mijn hand en waar blijft dan die vrije keus. Mijn leven is totaal door dat van jullie verweven. Mijn kracht is in jullie vormgegeven en toch is daarin ook jullie vrijheid vervat. Hoewel Ik alles bestuur en in onderling verband met elkaar gezet heb, heb Ik toch ook jullie de vrijheid van leven, de vrijheid van keus gegeven. Maar die vrijheid staat in een totaal en dit totaal heeft een verband, welke functioneert in een samenhang die alles tot één geheel maakt, waarbij er niets verloren kan gaan.

 In dat geheel kan de mens een keuze maken, vrij. Maar die keuze heeft altijd een effect op het geheel. En in dit geheel heb Ik gezorgd dat daar als het ware een mechaniek is welke een werking heeft dat wat er ook gekozen wordt, het gekozene altijd ten dienste van het geheel uitwerkt en nooit het werkelijk ware Zijn vernietigd. Het is een beetje te vergelijken met de kringloop die op aarde plaatsvindt van planten, dieren, mensen, het één dient weer tot voedsel van het volgende en zo door. Maar dit mechaniek wat Ik bedoel gaat veel verder, het omvat het totale leven, als een ronde bol die alle leven in zich houdt en binnen die bol geheel vrij is.

Zoals b.v. je een palletje hier verschuift, er een ander palletje daar verschuift waardoor zich een reeks van palletjes verschuiven, tot de gelijke situatie er weer is. En het ligt er maar aan welk palletje verschoven wordt, hoelang het duurt voordat de gelijke situatie er weer is. Bovendien moet je er dan bij bedenken dat niet één palletje verzet wordt, maar dat miljoenen palletjes verzet worden. En toch werkt hetgeen Ik opgezet heb hier op aarde dan zo, dat die miljoenen palletjes andere ontelbare palletjes zó in werking zetten, dat de oorspronkelijke juiste situatie weerkeert.

Maar dat heeft tijd nodig en het ligt er maar net aan hoeveel palletjes hoe verzet worden, hoelang het duurt voordat alles weer terug is in zijn oorspronkelijke situatie. Dat is hetgeen hier op aarde gebeurt. De mens zet in zijn vrijheid “palletjes” om en dit werkt zich uit. Tot de situatie zich weer zo geordend heeft als in oorsprong de situatie was. Dat is een soort van cyclus. Het omzetten van palletjes is dan wat de mens doet en laat. En de werking is in micro en in macro, in het directe leven, in de directe omgeving van iemand, maar tegelijkertijd ook in het grote geheel. Zo werkt alles volgens Mijn plan van liefde samen en toch heeft iedereen de vrijheid van keuze.

Hemels Brood 1152

Voor veel mensen is het een worsteling om zich aan Mij over te geven. Het loslaten van eigen invulling, hoe iets het beste zou moeten verlopen en welke aanpak het beste is voor iets wat niet direct duidelijk te overzien is, is moeilijk voor veel mensen. Toch kom Ik pas met Mijn werkzaamheid als de mens zijn eigen invulling loslaat, als de mens zijn eigen ideeën los kan laten en het gebeuren aan Mij kan overlaten. Pas dan, als het hebberige ego tot zwijgen is gebracht, het bedrijvige ego voor eigen bestwil, eigen bedenksels, zwijgt, pas dan komt Mijn oplossing, komt Mijn uitwerking. Pas dan wordt zichtbaar wat Mijn liefde bewerkstelligen kan.

Maar vaak is het voor de mens niet mogelijk om even als het ware in niemandsland te zijn. Om even zelf niets in te vullen en geen verwachtingen te hebben, om overtuigingen los te laten zonder dat het juiste inzicht er al is. Dit niemandsland is kort het moment van omschakeling, van eigen invulling, van verwachtingen, van misvattingen  naar  werking uit Mij, invulling naar Mijn liefde, inzichten uit Mij, de meest zuivere bron voor alle waarheid.

Dat moment van overgave beangstigt vaak mensen en voordat het dan zover is wordt er gewoonlijk strijd gevoerd. Wat wel loslaten, wat niet, wanneer wel loslaten, wanneer niet. Zo is de mens altijd in zich verwikkeld met zijn eigen willen uitvoeren of loslaten en aan Mij overlaten. Maar het aan Mij overlaten kan pas als je het niet meer in eigen hand houdt. En Ik kom pas met Mijn uitwerking als Ik zie dat jij het in Mijn hand gelegd hebt. Daar is moed en trouw voor nodig en vrede in jezelf met Mij, met Mijn manier van aanpak, hoe die ook zal zijn. Heb het lef om door niemandsland te stappen in Mijn rijk van waarheid en liefde.

Hemels Brood 1153

Veel mensen halen de dingen door elkaar. Zij verbazen zich erover dat een goed levend iemand een ernstige ziekte krijgt, terwijl iemand die veelvuldig anderen bedriegt en er maar op los leeft geen schrammetje oploopt. In hun ogen zou het juist andersom moeten zijn, de goed levende mens zou geen schrammetje moeten oplopen en degene die er maar op los leeft zou eens tot de orde geroepen moeten worden met een of andere nare ziekte.

Ja, en zo zit het nu net niet in elkaar. En wat niet gezien wordt, is dat voor die goed levende mens die ernstige ziekte een genade is van Mijn liefde. Want, hoewel dat door de wijze waarop jullie denken niet zo ervaren wordt, deze ziekte brengt diegene dichter bij Mij, dichter bij Mijn liefde. Wie zou dat eerder moeten overkomen, toch juist die goed levende mens? Want, hoewel in jullie ogen die mens goed leeft kan Ik je vertellen dat hij toch nog niet in Mijn rijk is aangekomen en als Ik hem dan niet een duwtje nog in de goede richting geef, blijft hij bij zichzelf denken het allemaal wel goed te doen en komt hij geen stap verder naar Mijn totale ware liefde.

Kijk, diegene die nog helemaal in eigen werelds genoegen vastzit, zal er niet beter van worden. Maar diegene die de juiste weg op wil, die kan net daardoor tot vernieuwde inzichten komen. Maar het kan ook zijn dat hij met zijn ziekte anderen de gelegenheid geeft te groeien in liefde en daarmee heeft hij ook zelf groei in liefde en wijsheid bereikt. Want het doel hier op aarde is niet voor jullie om een wel en goed gezapig leventje te leiden. Het doel is tot volkomen liefde te komen, in volmaakte gelukzaligheid en in een volkomen vrij eigen bewust bestaan in samenhang met Mij en elkaar.  Dat wordt nog al eens vergeten, dan lijkt het dat iemand goed leeft en dat is ook zo, in jullie ogen genoeg, maar voor Mijn hemel voor het doel van jullie op aarde nog niet. Zie en dan is het Mijn genade die ziekte brengt als wegwijzer naar Mijn hemel naar het doel van jullie bestaan. Voor de één of voor de ander, in vrijheid.

Hemels Brood 1154

Voor diegenen die opkijken tegen mensen die Mijn woord doorgeven wil Ik dit zeggen: het is nog altijd beter om Mijn woord te doen dan Mijn woord op te schrijven en daarbij wil Ik dan ook nog zeggen dat van degenen die Mijn woord opschrijven er nog haast niemand het ook al volledig doet, al in zijn handelen alleen liefde is. Ook diegenen die Mijn woord schrijven of op een andere manier doorgeven, hebben nog genoeg te leren.

Als je denkt dat Ik voor het doorgeven van Mijn woord mensen kies die onberispelijk zijn, onberispelijk in het leven van Mijn woord, in het leven van ware liefde, dan moet Ik je zeggen dat dat niet zo is. Als Ik dat wel zou doen, dan zou Ik zo goed als niemand kunnen vinden. Ik kies dus mensen om Mijn woord van liefde door te geven op heel andere gronden dan dat zij al volmaakt goed en vooral ware liefde zouden zijn. Ook diegenen die Ik uitkies voor het doorgeven van Mijn woord, Mijn Evangelie en de uitleg daarvan, hebben nog een weg van lering en werking te gaan, ook zij hebben een weg met vallen en opstaan.

Voor hen is het soms wel moeilijker, omdat mensen hen op een voetstuk zetten, terwijl zij nederig moeten zijn, of zij worden vaak verguisd en niet geloofd, wat ze moeten accepteren en rustig blijven en doorgaan met hun taak die hen vaak niet in dank wordt afgenomen. Zet diegene die Mijn woord doorgeeft nooit op een voetstuk, aanbid alleen Mij, je Schepper en hemelse Vader. Maar wijs diegenen die Mijn woord doorgeeft ook niet af, laat hem niet vallen als je bemerkt dat hijzelf nog zeker niet Mijn woord al leeft. Want vooral hij heeft de steun nodig en niet de afwijzing. Wie hem helpt, helpt Mij. Wie hem afwijst, wijst Mij af. Maar ophemelen, tegen opkijken, doe dat niet. Daarmee breng je diegene ook in de verleiding zich meer en beter te gaan voelen, terwijl hij dat niet is en zijn bijzondere levenstaak maakt hem niet meer dan hij uit eigen werken, uit eigen vrije keus is. En daarbij, alle mensen zijn Mij even lief, die Mijn woord doorgeven evenveel als alle anderen.

Als Ik dan geen mens verhef boven een ander mens, doen jullie dat dan ook niet. Heb elkander lief zoals ware liefde is, zoals Ik, jullie hemelse Vader jullie allen liefheb. En groei zo met elkaar uit tot eeuwig volkomen ware liefde in de volle gelukzaligheid van Mijn hart, wees Mijn hart met elkaar.

Hemels Brood 1155

Wie is degene die jouw leven leidt, ben Ik dat, ben je dat zelf of zijn het de mensen om je heen? Want Ik zie nog al eens dat Ik niet de kans krijg om je leven te leiden, maar ook jij niet de kans neemt om je eigen leven te leiden. Ik zie nog al eens dat anderen om je heen jouw leven leiden. Als je het leiden van je leven uit handen geeft, waarom geef je het dan uit handen aan mensen en niet aan Mij?

Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden om hun leven aan Mij uit handen te geven, omdat zij het in eigen hand willen houden. Maar er zijn er ook genoeg die hun leven gemakkelijk uit handen geven aan mensen om hen heen, dus bij hen is het uit handen geven niet moeilijk, maar het in eigen hand houden is voor hen moeilijk. Ik zeg je, dan kun je je leven beter in eigen hand houden, want de missers die je dan maakt komen dan tenminste nog uit je eigen hand voort en je hoeft dan niemand iets te verwijten. Maar leg je het in andere mensenhanden, dan kan er toch veel misgaan wat je eigenlijk niet zo wilde.

Weet je, veel mensen die op die manier hun leven uit handen geven aan mensen om hen heen, leven in de overtuiging dat ze daarmee hun leven in Mijn hand geven, ze geven immers hun leven uit handen? Maar in werkelijkheid richten zij zich niet op Mij, maar op een aantal medemensen en doen hun mening en opvattingen. Houd je leven dan liever in eigen hand zodat je het, wanneer je er aan toe bent, geheel in Mijn hand kunt leggen. Denk liever niet dat je leven uit handen geven aan Mij is, doen wat anderen zeggen en willen.

Het is niet verkeerd om dat wat jij voelt dat je zou moeten doen, te doen, ook al zijn mensen in je omgeving het niet met je eens en proberen ze je tot ander handelen te brengen. Wat jij in je voelt, ben Ik, als wat je wilt zonder eigenbelang en vol liefde is. En als anderen om je heen het anders willen, kies dan gerust voor Mij en leg je leven, je besluiten in Mijn hand. Dat wil zeggen, dat je dat wat je innerlijk voelt, als het zonder eigenbelang en uit liefde is, Mijn zegen heeft, in Mijn hand ligt, wat betekent dat je er dan op kunt vertrouwen dat het goed is en goed komt. Wat anderen ook zeggen.

Hemels Brood 1156

In ieder mens zit een weerspiegeling van jezelf. Dat wil niet zeggen dat alles wat een ander doet en zegt gelijk is aan wat jij doet en zegt. Maar een deel van de ander staat toch in een zeker verband met jou. Daarmee in verband staat weer hoe je iemand anders ervaart. En vaak is het zo, dat wat je in een ander stoort, je stoort omdat het ook iets is wat met jouw eigen doen en laten te maken heeft. Dan werkt dat als een soort spiegel, maar in die spiegel herken je jezelf nog niet of het kan ook goed zijn, dat wat je in die spiegel ziet je niet bevalt, niet zo fraai is en jij wilt zo niet zijn, je wilt mooi en goed zijn ook waar je dat eigenlijk nog niet bent. Liefst verbergen waar je nog niet zo volmaakt bent. Zo’n spiegel onthult dan teveel. Het gemakkelijkst is dan die ander die als spiegel voor je staat, af te wijzen. Het is de ander, jij bent het in elk geval niet. Het lijkt dan zo te zijn, dat jij vrijuit gaat en geen aandelen in de situatie hebt in negatieve zin. In werkelijkheid heeft het toch wel degelijk met jouw opvattingen en handelenwijzen te maken, maar daar wil je niet aan.

Ik zou je willen aanraden, gebruik de spiegel die anderen jezonder het te beseffen  voorhouden. En Ik zeg hier zonder het te beseffen, omdat Ik niet de situaties bedoel waarbij iemand jou zegt wat wel en niet goed aan je is, omdat hijzelf ongenoegen heeft. Er kan n.l. waarheid in zitten en dat kan voor jou de moeite waard zijn, om in jezelf na te gaan of het waar is, wat diegene beweert. Ik bedoel, wanneer het gedrag van anderen je stoort, wanneer je in onaangename situaties komt door de handelwijze van anderen en je daarover ongenoegen voelt, wanneer je dan niet in liefde kunt blijven.

Want dan kan het goed te zijn, dat je een spiegel wordt voorhouden. Kijk in jezelf en doe er je voordeel mee. Zie het niet als vernedering maar neem het in nederigheid als correctie aan op afdwaling die je bij jezelf nog niet als zodanig herkent. Hoe goed je het ook probeert, er is nog genoeg afdwaling die je niet als zodanig herkent, je bent er namelijk zo aan gewend dat je het haast niet ziet en voor wat je ziet geen interesse hebt, omdat het je niet bevalt. Ga in liefde voor jezelf dan toch daarnaar kijken en het zal je helpen nog beter mens te worden zoals je bedoelt bent mens te zijn, in de volle liefde van Mijn hart.

Hemels Brood 1157

Je kunt je niet voor Mij verbergen. Al zou je dat nog zo willen, voor Mij verberg je je niet. Maar waarom zou je dat willen? Wat je ook gedaan hebt, Ik ben altijd bereid je te vergeven. Ben jij bereid toe te geven wat je niet goed gedaan hebt, wat je niet naar volkomen liefde gedaan hebt? Want dat is  nodig om vergeving te krijgen, bereidheid tot inzicht en berouw. Wie geen berouw heeft, wie niet kan toegeven dat hij is afgeweken van ware liefde, die wijkt daarmee nog steeds af van ware liefde. Kijk en als het bij jou zo is, dat je je voor Mij zou willen verbergen om niet te laten zien dat je van liefde bent afgedwaald, dan zeg Ik je, Ik zie je toch wel en Ik weet toch wel hoe het met je ervoor staat. Ik neem je niets kwalijk, Ik wacht tot je bereid bent om in te zien, hoe je afgedwaald bent van liefde en tot je bereid bent om terug te keren tot ware liefde of in elk geval berouw krijgt van je afdwaling van liefde.

 In die tussentijd, waar jij nog geen berouw hebt, nog niet bereid bent toe te geven dat het niet zo’n fraaie manier van handelen was die welke je nastreefde, kun jij wel proberen je te verbergen voor Mij, kun jij wel denken dat Ik je niet zie, maar Ik zie je wel en Ik wacht tot je jezelf herkent en dat je Mij en Mijn liefde herkent. Ik zie je en wacht.

Hemels Brood 1158

Mijn zon schijnt voor alle mensen, heb Ik al vaker gezegd. Als je denkt dat daarmee iedereen geholpen is, heb je het mis. En als je denkt dat dat betekent, dat alle mensen het goed doen, heb je het ook mis. Kijk, Mijn zon schijnt voor alle mensen wil zeggen, dat alle mensen profijt hebben van Mijn zon. Maar niet alle mensen nemen dat wat de zon hen brengt aan. Daardoor zijn zij niet altijd door Mijn zon geholpen. Maar ook is het zo, dat bij jullie iemand iets onthouden wordt als hij zich niet juist gedraagt en zodoende gaan de meesten van jullie ervan uit dat Ik ook zo met jullie om ga en dat betekent dat als Ik Mijn zon niet terugtrek van degenen die nog niet juist en naar liefde leven, het dus ook niet erg is dat zij niet juist leven. Maar zo zit dat niet.

Mijn zon is levengevend aan iedereen en iedereen heeft de vrije keus met zijn leven, zijn levenskracht zijn leven vorm te geven. Mijn zon schijnt en zal zich niet terugtrekken van diegenen die haar levenskracht anders gebruiken dan voor het leven van ware liefde. Het terugtrekken van Mijn zon zou betekenen het terugtrekken van hun levens-mogelijkheid en daar er nog zo ongeveer niemand al volkomen vrij haar levenskracht gebruikt voor alleen ware belangeloze liefde, zou het al gauw gedaan zijn met alle menselijk leven. Mijn zon blijft schijnen voor jong en oud, voor arm en rijk, voor goed en slecht, voor jou en iedereen.

Maar wat er wel kan gebeuren, is dat er een schaduw trekt tussen de zon en de mens, tussen Mij en de mens, een schaduw van zijn keus, jullie keus, om geen belangeloze liefde te leven maar eigengerichte liefde, eigenbelang voorop te stellen. Die keuze belet de zon haar verwarmende stralen te laten schijnen op iedereen.

Op dit moment is er veel schaduw, door de veelvuldige afdwalingen van de mens. Raak daardoor niet in de war, want Mijn zon is nooit weg en zij lost op zeker moment alle schaduw als een wolk op en komt weer tevoorschijn met haar verwarmende stralen voor iedereen. Onthoud dit goed: het licht zal zegevieren en de schaduw overwinnen!

Hemels Brood 1159

Ieder mens is onderweg naar het doel van zijn leven. En de ene mens neemt een langere weg dan de andere. Degene die een kortere weg neemt, vraagt zich af waarom die andere mens de langere weg neemt en als hij daarbij ook nog ziet dat de langere weg meer moeilijkheden met zich meebrengt, krijgt hij de neiging de ander te gaan overtuigen dat hij beter een kortere weg kan nemen. Vaak lukt het niet om de ander ertoe te bewegen een kortere weg te nemen, hij blijft op zijn langere weg, ondanks de overredingskracht van degene die een kortere weg gaat.

Ieder kiest zijn weg naar eigen vermogen, naar eigen inzicht. En ieder ziet zijn eigen keuze van weg als de beste. Zolang iemand zijn eigen weg, al is die nog zo lang en al maakt hij nog zo’n omweg, ziet als de beste weg, zul je hem met geen tien paarden van die weg af krijgen, al heb je daarmee nog zo’n goede bedoelingen. Maar mochten er situaties ontstaan, waardoor iemand gaat twijfelen aan de weg die hij gaat en mocht degene dan gaan rondkijken of er soms ook andere wegen zijn die hem beter passen, dan zou je eventueel iets kunnen doen aan zijn keuze van weg. Maar dan nog is het mogelijk dat diegene eerst nog weer voor een andere weg kiest, die net zo goed lang en omslachtig is en jij ook niet zou aanraden.

Verbaas je daar niet over en stoor je er niet aan. Want hetgeen in die mens als afwijking van het ware leven nog verwerkt moet worden alvorens hij tot het ware leven kan komen, heeft tijd nodig en allerlei situaties en gebeurtenissen. Dat wordt alles vervat in de weg die hij gaat met de keuzes die hij maakt. Let daarom op dat je niet iemand van zijn weg probeert te krijgen die die weg nog nodig heeft om zichzelf, om zijn afwijking van het ware leven te gaan inzien.

Een lange omweg is dus niet alleen zijn keus maar ook Mijn hulp en wiens hulp is beter voor diegene jouw hulp of de Mijne? Daarom, laat het aan Mij over en let jij op diegenen die zoeken naar een andere juistere weg. Help hen die om inzicht vragen, zij zijn aan een weg toe zoals jij kunt aanraden, daar is je hulp beter op zijn plaats.

Hemels Brood 1160

 Water, glashelder zuiver water is een weldaad voor het lichaam. Water is geestelijk gezien de stroom van liefde die zuivert en koelt, die verkwikking brengt en de zwakke versterkt. Stromend water verrijkt de geest, geeft inzicht en vreugde.

Niemand kan zonder water, niemand kan zonder liefde. Maar, zoals water vertroebeld kan raken, zo kan liefde vertroebeld raken en haar helderheid verliezen, doordat eigenbelang zich ermee mengt. Dat is de moeilijkste factor voor de mens om te onderscheiden, zijn eigenbelang ten overstaan van ware liefde.

Want er is nog heel veel eigenbelang onder de mensen. En degenen die bij zichzelf toch alleen de liefde willen nastreven, worden daarbij belemmerd, door al het eigenbelang waar zij mee te maken krijgen en dan wordt het ook voor hen haast een onmogelijkheid om niet hier en daar zelf ook in eigenbelang te vervallen.

Wie in een situatie terecht komt waarbij de ander duidelijk uit eigenbelang handelt, die hoeft met diegene niet mee te gaan in zijn handelen en kan een eigen weg gaan, waarbij op dat moment wel een splitsing ontstaat maar dit is niet anders mogelijk en wordt door Mij dan ook niet als afdwaling van liefde gezien. Het is niet altijd zo dat onenigheid afdwaling van liefde is, ook al voelt het onaangenaam en wordt de andere persoon boos omdat je zijn weg niet kiest.

Niemand hoeft zich voor de lieve vrede mee in het ravijn te storten. Je kunt tegen de ander zeggen, zie, als je nog één voet zet, stort je in het ravijn. De ander kan blind zijn en zeggen, nee zeker niet, kom zet met mij die stap ook. Dan is het geen schande, geen eigenliefde, om te zeggen, nee, die stap zet ik niet. Want het zou dwaas zijn wat je duidelijk voor ogen hebt te negeren om de ander te plezieren als zijnde liefde en dan mee in het ravijn te storten.

Nee, dan is het liefde aan Mij om voor het juiste zicht te kiezen en daarbij te blijven, ook als de ander boos wordt, zelf wel stapt en in de afgrond stort. Kijk, Mijn handen zijn daar en niemand stort in de afgrond zonder dat Ik hem opvang, maar jij hoeft niet mee te springen, jouw ook mee springen zou hem niet meer redden dan Mijn handen al doen. En het is geen zelfzucht of eigenbelang om dwars tegen de wil van iemand anders toch op de ware weg van liefde te blijven en niet te doen wat de ander wil, terwijl dat met zijn eigenbelang, eigen willen, eigen wensen te maken heeft.

Laat fris helder water door je geest stromen en je zuiveren en verlichten en laat je niet meetrekken naar droog en dor land. Het is geen afdwaling van liefde als je bij de oase, bij de bron met het helder stromende water, bij de waarheid, bij liefde wilt blijven. Want daar ben Ik en je mag er altijd voor kiezen dicht bij Mij te blijven !

Hemels Brood 1161

Hoeveel mensen gaan hun leven al met Mij? Nog niet zoveel. En van degenen die hun leven met Mij gaan is dat bij de meesten slechts voor een deel. Hoewel er van jullie veel zijn die hun leven niet met Mij gaan of zich slechts gedeeltelijk aan Mijn leer houden, Ik ben wel met jullie, Ik ben steeds en altijd met jullie, met jou. Daarvoor verwacht Ik niets terug. Ik niet. Maar als je Mij vraagt welke weg je het beste kunt gaan, dan zeg Ik je, ga je weg met Mij want niets beters kan je overkomen, dan wanneer je er voor kiest je weg met Mij te gaan.

Ja, wat is dan je weg met Mij gaan. Dat is je weg in liefde gaan, je leven uit liefde voor je naaste leven, zonder eigenbelang. Dat is je innerlijk op Mij afstemmen, op liefde en steeds in jezelf naar Mijn stem luisteren. Dat is je eigen willens en wetens loslaten en openstaan voor nieuwe suggesties die uit liefde geboren zijn. Dat is, niet jezelf verplichten tot goede daden, jezelf dwingen tot handelen uit liefde maar dat is in vrijheid kiezen voor liefde, nooit gedwongen. Dat is, daar waar je merkt dat je afdwaalt van liefde in eigenbelang, daar waar je geen liefde maar boosheid voelt, daar waar je zonder jezelf te dwingen, niet in liefde kunt blijven, jezelf niet te dwingen, maar bij Mij te komen, los te laten en op Mij te vertrouwen. Te vertrouwen, dat Ik je weer terug breng van de afdwaling van liefde. Niemand verwijten makend, ook niet jezelf.

Als je zo je weg gaat, kun je die met vreugde gaan. Want niet alleen ben Ik dan met jou, maar jij bent dan ook met Mij. En samen komen wij dan tot jouw volkomen zijn in liefde.

Hemels Brood 1162

Alle mensen hebben de ogen open en toch ziet niet iedereen de gouden zonnestralen en ook begrijpt niet iedereen de betekenis van die gouden zonnestralen. De gouden zonnestralen zijn Mijn woorden en de waarheid van Mijn woorden is haar goud. Het niet zien van de gouden zonnestralen is het niet zien van het belang van Mijn woorden en het belang van de waarheid. Daarmee begrijpen ook veel mensen de betekenis niet die Mijn woorden hebben voor het leven van alle mensen.

Er zijn genoeg mensen die zich afvragen, wat het leven voor hen is en doet en welke zin zij er aan willen geven. Maar niet velen vragen zich af welke zin het leven hen geeft. Niet velen beseffen dat het ware leven en alleen het ware leven de zin van hun bestaan is. Zij zien hun bestaan als een bezit waar zij mee kunnen doen wat ze maar willen en zij zijn er steeds opnieuw mee bezig te bezien wat zij eigenlijk willen en hoe dat voor elkaar te krijgen. Zo gaan zij voortdurend voorbij aan het ware leven en de ware zin van hun bestaan komt bij hen niet aan de orde.

Elk mens op deze aarde bestaat in natuurlijke zin en in geestelijke zin. En elk mens is zich daarvan bewust. Voor velen is dit bewuste zijn een bezit. Maar vaker blijkt, dat zij dit bezit als het ware niet onder controle kunnen krijgen, zoals zij het graag onder controle willen hebben. Het bewustzijn van bestaan kan hen dan gaan benauwen en vervolgens gaan zij ernaar zoeken zich zomin mogelijk van hun ware bestaan bewust te zijn. En daar worden zij dan mee geholpen door de vele genotmiddelen die hen aangeboden worden en hen blind maken voor de gouden zonnestralen, genotmiddelen die hen afstompen voor waarheid en onverschillig maken, verdoven voor het ware levensbesef.

Het is een levenskunst van het ware bestaan bewust te zijn, zonder het onder controle te willen brengen. Want dit onder controle willen brengen, is eigenlijk Mij onder controle willen brengen. En kijk, Ik ben het ware leven en Ik ben het bewuste bestaan en Ik ben van eeuwigheid aan dezelfde, Schepper en Vader, totale liefde, totale waarheid en Ik ben degene die alles in Zijn hand heeft. Zo kan geen mens die controle overnemen, waarin hijzelf een onderdeel is van het grote geheel en waarin het grote geheel de controle heeft waar hij een onderdeel van uitmaakt.

Dit onder controlle willen hebben is eigenlijk  een hoogmoed die te maken heeft met het niet willen afstaan van alle bezit. Hiermee bedoel Ik nog niet in de eerste plaats het bezit van geld en goederen maar het bezit van leven, het bezit van bestaan. Want de mens heeft niet het bezit van bestaan, heeft niet het bezit van leven, de mens bestaat, de mens leeft. En dat bestaan, dat leven, dat is de waarde van het zijn, het bewustzijn, het bewustzijn van liefde en niet-liefde en daar komt dan het menselijke: de keuze tussen wel of geen liefde. De keuze tussen mens zijn of heerser. Mens zijn in alles, heerser zijn over …. niets.

Hemels Brood 1163

Ik kan je zeggen, niets is toeval, niets gebeurt toevallig. Het kan misschien zo lijken, je kunt het denken, dat iets toevallig gebeurt, maar Ik zeg je, niets is toevallig, niets gebeurt toevallig. Ik heb alles in Mijn Hand en er is niets wat Ik niet weet, niets wat gebeurt zonder een reden. Ik zou het geheel niet in de Hand hebben, als er ook maar een kleinigheid toevallig zou gebeuren. Hoe komt het dan, dat jullie toch het idee hebben dat iets toevallig gebeurt? Dat komt doordat jullie niet alles kunnen doorzien, niet de oorsprong van alles kennen. Veel van wat er in je omgeving gebeurt, kun je wel thuisbrengen waar het mee te maken heeft. Je kunt zien als het bewolkt raakt dat het gaat regenen, je weet dat dit met vochtbalans en warmteverschil te maken heeft, maar dat het precies dan en daar gaat regenen, daar zie je geen verband in, dat gebeurt in jullie ideeën “zomaar”.

Neen, niets gebeurt zomaar, alles staat met alles in verband en gebeurt naar een totale orde zoals Ik die heb ingesteld. Alles is in die orde inbegrepen. De basis van die orde is liefde en al naar gelang die basis, die liefde, krijgt alles op aarde zijn invulling, zijn plaats, zijn tijd, zijn gang, zijn werking. Van het één verwacht je dat het gebeurt, het is logisch dat het zo gaat, van iets anders verbaas je je dat het zo gaat, je verwachtte het zo niet. Ineens lijkt er iets plotseling te gebeuren, als bij toeval, maar Ik zeg je, het gebeurt niet bij toeval, maar volkomen geordend, als onderdeel van het geheel aan gebeurtenissen, van Mij zo bestemd of toegelaten.

Neem het zo dan als het komt, verbaas je niet, verzet je niet. In alles is Mijn liefde, ook dat wat in jullie ogen toeval is, heeft als basis Mijn liefde en vindt zijn oorsprong in de totale orde van alles voor iedereen. Geen toeval dus, maar liefde.

Hemels Brood 1164

Ja, het moeilijkst is het iemand met Mijn Woord te bereiken die denkt dat hij Mijn Woord al heeft. Of eigenlijk, het moeilijkst is het om iemand met de ware betekenis van Mijn Woord te bereiken, die denkt de betekenis al te kennen. Ik zeg je, nog niemand heeft de ware betekenis van Mijn Woord al volledig in zich opgenomen en juist degene die veel en ver thuis is in Mijn Woord en vol overgave daar naar wil handelen, juist diegene is in zijn ingeslopen misvattingen heel moeilijk te bereiken, zonder zijn vrije wil te beïnvloeden of te belemmeren.

Ik mag diegene daarin niet naderen, want dat zou een verkeerd effect hebben op zijn vrijheid en zijn vrije wording tot volmaaktheid. Er zijn ook weinig mensen geschikt om die mens te bereiken, daar allen nog afgedwaald zijn van de juiste betekenis van Mijn Woord. En zo iemand, die zo ver is, ziet dat maar al te goed en hij zal, al geef Ik een mens ook Mijn Getal, om hem tot inzicht te brengen, niet naar diegene luisteren, hoe zal hij die vertrouwen die zelf nog misvattingen heeft?

Maar er is een groot verschil tussen misvattingen en misvattingen. Want diegene die zo overtuigd is de juiste opvatting te hebben, omdat hij denktdat  het niet een eigengerichte overtuiging is, maar een Mij erende, die is blind voor de juiste opvattingen die iemand anders hem zou kunnen aanreiken. Hij zal  niet naar diegene luisteren, die hem juist kan helpen. Ik  kan en mag  hem niet helpen vanuit Mijn Goddelijkheid.

Voor diegene is het heel moeilijk om de betekenis in te zien, dat de steen die de bouwlieden afkeuren, juist de steen is die zij nodig hebben, die door Mij gezegend is om het bouwwerk te dragen of een belangrijke plaats in het bouwwerk in te nemen. Wie oren heeft die hore.

Het is moeilijk om in te zien dat Mijn arm veel verder strekt dan het beperkte menselijke denken, ook al is die mens al tot veel waar inzicht gekomen, wat hem zijn hart vertelt. Maar, zijn hart is ook nog niet volmaakt en vertelt hem dus ook toch nog niet alles wat er is. Voor die mens is het moeilijk om een wending te maken, zonder in zijn vrijheid in te grijpen. In al zijn volkomenheid ziet hij niet Mijn kracht ook in diegene die in zijn ogen nog duidelijk op weg is met afdwaling en misvattingen. Maar het zijn zijn ogen die op die manier waarnemen, gerelateerd aan dat stukje blindheid voor toch het ware Goddelijke in die mens die hem zou kunnen helpen.

MijnHhand kan de meest onvolmaakte mens inzetten als de meest volmaakte mens, waar het hulp in nood betreft. Want, nooit is het de verdienste van de mens, altijd is het Mijn Hand, Mijn liefde, Mijn wijsheid, Mijn waarheid, Mijn leven, Mijn genade. Ik ben het die bepaalt waarvandaan jullie hulp komt. Niet om Mij te verheffen, maar om jullie eeuwig geluk, om Mijn liefde voor  jullie. Bepaal daarom nooit zelf wie of wat volwaardig genoeg is om je tot hulp te zijn, maar laat het eeuwig in Mijn hand, zo  je wilt, want je bent en blijft een vrij mens.

Hemels Brood 1165

Vandaag. Wat brengt vandaag. Hoe zul je omgaan met vandaag. Je kijkt naar vandaag en je weet niet wat de dag gaat brengen. Het kan een gewone dag worden, waar alles verloopt zoals te verwachten is. Maar, het kan ook anders gaan en niet zoals te verwachten is. Hoe kom je te weten welke kant deze dag, welke kant het leven vandaag op gaat. De beste manier om daarachter te komen is de dag te gaan, om vandaag te laten gaan zoals hij komt en dan aan het eind van de dag weet je wat vandaag aan de orde was. Ken je vandaag al vooruit of laat je het los.

Je leven, weet je hoe je leven gaat verlopen, wist je vooruit het verloop van je leven, heb je vooruit kunnen invullen wat je te wachten stond en staat. Sommige dingen weet je, kun je weten, maar andere dingen weet je niet, kun je niet weten, nog niet weten. Wat wil je, invloed uitoefenen op dat deel van je leven, wat nog niet voor jou te overzien is, weten, alles weten en dan dat kunnen veranderen van wat je niet aanstaat en bijsturen wat een kant uitgaat die je niet aanstaat?

Het leven ontvouwt zich uit jezelf en uit je naaste en uit Mij. Zo zijn er drie aspecten die van invloed zijn op jouw leven en dat geldt voor iedereen. En die drie aspecten grijpen in elkaar tot een eenheid. Die eenheid is het totale leven, jouw leven, het leven van je naaste en Mijn leven. Wil je jouw leven weten dan moet je ook dat van je naaste en dat van Mij weten. Maar, wil jij ergens iets wijzigen, iemand anders  wil dat wellicht ook. Wie mag dan waar, wat en wanneer, veranderen? Daarom van waaruit jij leeft en liefhebt, van daaruit bepaal je vandaag, morgen, overmorgen. Niet vooruit gezien maar nu, gisteren, eergisteren.

Vandaag ben jij, je naaste en Ik, drie-eenheid. Met ieder ons deel, in volmaaktheid door Mij op elkaar afgestemd. Vandaag en morgen en overmorgen ….

Hemels Brood 1166

Voor dag en dauw. Wie vroeg op is, heeft veel aan zijn dag. Wie al snel Mijn woord van liefde verstaat en daarnaar leeft, boekt veel vooruitgang in geestelijk opzicht voor zijn ziel en maakt een korte weg naar het eeuwige leven. Het leven op aarde zal hem vruchtbaar zijn.

Geniet van het leven dat je gegeven is, het is niet het tijdelijke bestaan op aarde, maar het enige zijn van de ziel, verenigd met de geest en het bewustzijn van bestaan, ten diepste het besef van Mijn bestaan in het eigen zijn. Wie dat in zich voelt, voelt het enige ware leven, de enige ware liefde, de intense vreugde van een eigen beseffend zijn, zonder enig eigenbelang in dit zijn.

Want het ware leven is de ware liefde en de ware liefde kent geen enkel eigenbelang, kan alles overlaten en zoekt nergens winst, profijt, genoegens, voor zichzelf. Is in alles open en eerlijk, levend naar de waarheid en zal nooit ergens ook maar in de buurt van leugen, bedrog of verdraaiing komen.

Ja, zij is het volle leven, kan in alles met liefde geven en dat wat voor haar in volle waarheid en liefde bestemd is, ook nemen, niet ter eigen verrijking maar als dienst aan anderen, aan de Schepping. In de volle genade van Mij leeft zij eeuwig zuiver, de ware Schepping, Mijn enig ware liefde, het volle ware leven.

Hemels Brood 1167

Hoe alles werkelijk met elkaar in verband staat is nog steeds Mijn geheim. Dit geheim ontsluiert zich meer en meer voor de mens, daar waar hij oprecht en zonder eigenbelang naar liefde leeft. Maar ook aan diegenen die dat niet leven, wordt één en ander ontsluierd. Aan hen evenwel op een andere manier. Een manier die vooral eerst geen zicht geeft op de totale geheimnis van het zijn als Mijn grote liefde maar die vooral eerst zicht geeft op hun afdwaling en de koers die zij volgen, waarbij dan vooral zichtbaar wordt het onzinnige van hun keuzes, het doodlopen van hun weg, het uitzichtloze van hun situatie. Daarbij moet Ik aangeven dat, hoewel het voor velen kan voelen als een straf, het geen straf is, door Mij in elk geval niet als straf bedoeld is.

Zij die niet uit ware liefde leven, nog niet kiezen voor een belangeloos handelen voor Mij en hun naasten, voor hen is het van belang, dat zij de weg die zij kiezen, gekozen hebben, onder ogen gaan zien. Het is belangrijk dat zij eerst tot het inzicht gaan komen van het nutteloze van hun levenswijze. Voordat zij tot dat inzicht zijn gekomen, is er bij hen geen plaats voor enig ander waar inzicht. Daarom moet er bij hen eerst een en ander gebeuren, moet er een openbaring komen op de weg die zij zij ten dode gaan, voordat hen de weg ten leven kan worden voorgehouden .

Want de keuze is in vrijheid en in die vrijheid is het voor hen van belang dat zij eerst hun zelfgekozen doodlopende weg als zodanig onder ogen gaan zien en er uit vrije wil afstand van willen doen. Zodra zij dat inzicht hebben en ten volle vrij gekozen afstand willen doen komt de gelegenheid om hen de ware weg des levens duidelijk te maken.

Eerst dan, als in volle vrijheid, voor die ware weg des levens, de ware liefde, gekozen is, eerst dan zal zich voor hen het geheimnis ontsluieren en de volle waarheid, de totale samenhang van de Schepping duidelijk gaan worden.

Hemels Brood 1168

Heb vertrouwen. Steeds opnieuw moet Ik je zeggen, keer terug naar vertrouwen. Wat er ook gebeurt, houdt steeds vertrouwen in Mij, wees er steeds van overtuigd dat Ik help, dat Ik het beste voor je bewerkstellig, op welke manier ook, maar het zal goed komen, vertrouw daarop. Laat de moed niet te zakken, vergeet Mij niet, want Ik ben er altijd en Ik ben direct bij je, naast je en Mijn zorg is nooit weg. Jij bent Mijn geliefd kind, ook al heb je nog veel te leren, ook al ben je nog zeker niet volmaakt, al begrijp je nog lang niet alles, Ik heb je lief en Ik wil graag voor je zorgen, Ik zorg voor je, tegen de verdrukking in. De verdrukking die in feite niet jou verdrukt, maar Mij.

Laat dan die verdrukking niet Mij bij jou wegdrukken. Niets kan ons werkelijk scheiden, maar houdt Mij vast in je hart, zodat je Mij ook steeds naast je, in je, gewaar blijft. Zelfs bij het kleinste misverstand, het kleinste ongemak, vertrouw ook dan geheel op Mij. Want het kleinste kan tot iets groots uitgroeien en wie zal zeggen hoe en wanneer? Al lijkt iets niet zo belangrijk, leg het toch in Mijn hand en vertrouw op Mijn hulp zodat je je niet vergist en ergens zelf iets in de hand neemt, waarvan je later moet zien dat je het beter aan Mij overgelaten had.

 Laat ook de kleine dingen aan Mij over, laat ook dat los en vertrouw op Mij. Wees dan gerust, want je vertrouwen in Mij zal niet beschaamd worden. Alles zal op zijn tijd in volle orde komen, ten goede van iedereen, ten goede van ware liefde.

Hemels Brood 1169

Glorieuze overwinningen. Het leven is er niet voor bedoeld om glorieuze overwinningen te behalen ter meerdere glorie voor jezelf en ten koste van een vijand. Het leven is bedoeld in liefde geleefd te worden, de ander helpend en steunend om ook in liefde te leven, omdat het tegenovergestelde van liefde te kort doet aan diegene voor wat waar leven betreft.

Zie je iemand die afgedwaald is van liefde, het is liefde als je hem terug helpt in het leven naar liefde. Maar nooit moet er ergens ook maar iets van dwang zijn en overdreven bemoeienis. Want het is van groot belang dat de keuze voor liefde vrijwillig gemaakt wordt. Alleen dan kan zij vaste grond in iemand vinden. Bovendien, wie gedwongen wordt tot iets, zal daar een zekere weerstand tegen ontwikkelen zodat er een afkeer komt om naar liefde te handelen en het tegenovergestelde eerder bereikt wordt: dat diegene nog meer het leven naar liefde aan zijn laars lapt en er nog meer voor kiest naar eigen genoegen en behoeften te leven. Dan is diegene eerder verder van huis dan dichter bij waar leven.

Laat ieder in zijn waarde, behandel, voor zover je kunt, allen met respect, ook waar duidelijk afwijking is van liefde. Want ook voor jou geldt de vrijheid en ook jij hoeft jezelf niet te dwingen, over alles heen waar je nog moeite hebt om eigen wensen opzij te zetten. Wees volmaakt, maar laat volmaaktheid eerst groeien en dwing jezelf niet ineens dat te moeten kunnen wat nog een aantal lessen nodig heeft, ook al vind je die lessen niet prettig. Met dwang kom je er toch niet aan voorbij. Maar met loslaten en vertrouwen wel. Geef anderen de vrijheid, de ruimte, maar ook jezelf!

Hemels Brood 1170

Veel van wat je niet begrijpt, komt niet op zijn plaats omdat je vasthoudt aan opvattingen die het begrijpen in de weg staan. Als je bijvoorbeeld denkt dat een deur naar buiten toe opengaat en je houdt vast aan die gedachte, je kunt die niet loslaten, je bent er vast van overtuigd, dan zul je nooit de deur naar je toe trekken en bemerken dat hij naar binnen toe opengaat. Nu is dit een simpel voorbeeld, want gaat een deur bij duwen niet open, dan zul je toch al gauw trekken en hem toch openen.

Kijk, zo zijn er opvattingen die je gemakkelijk loslaat voor andere, die je dan beter resultaat geven. Maar er zijn ook opvattingen waarvan je zo overtuigd bent, dat het niet eens in je opkomt om die opnieuw te gaan beschouwen. En toch, juist dat zou je beter wel kunnen doen, want er zijn opvattingen bij die een verder begrijpen belemmeren.

Als je iets wat je niet begrijpt wilt gaan begrijpen en het lukt niet zo gemakkelijk, kijk dan eens naar alle aspecten die ermee te maken hebben, ga alle opvattingen die je hebt en die er iets mee te maken zouden kunnen hebben eens bij langs en dan vooral de opvattingen,  waar je volkomen van overtuigd bent, neem die vooral eens extra onder de loep en vraag Mij er eens in jezelf naar of die opvattingen echt wel juist zijn. Luister dan eens rustig naar Mij in jezelf en wees bereid je opvatting af te staan voor een andere, al ben je nog zo overtuigd van de juistheid van je opvatting. Ik zeg je, je zult bij sommige opvattingen verrast zijn over de wijziging die Ik je aangeef, verrast en verruimd!

Hemels Brood 1171

Twijfel je er aan dat ook nu nog mensen Mijn woord aangereikt krijgen en het opschrijven, omdat het niet altijd dezelfde wijze van opschrijven is, omdat het hier en daar afwijkt, niet lijkt op wat in jullie geschreven Bijbels staat, dan wil Ik je zeggen, ja, ook vandaag de dag zijn er mensen die Ik Mijn Woord opnieuw openbaar, soms in een “nieuw” jasje gestoken zodat het nog eens van een andere kant belicht wordt en wat beter begrepen kan worden door de mens van deze tijd.

Degenen die Ik Mijn woord openbaar, zullen het opschrijven of uitspreken. Maar elk van hen heeft een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid zodat al schrijft iemand over precies hetzelfde, het toch niet helemaal hetzelfde zal worden opgeschreven.

Kijk dan ook eens naar bijvoorbeeld een uitzicht ergens. Geen twee mensen zullen eenzelfde omschrijving geven, ieder heeft daarbij zijn eigen stijl. Of laat 10 mensen eenzelfde gebeurtenis beschrijven, die ze allen zelf hebben meegemaakt, niet 2 verhalen zullen gelijk zijn, terwijl allen waarheid spreken, hoewel die waarheid, in sommige opzichten, gebrekkig is, doordat bij ieder mens de waarneming deels gebrekkig is en zij die gebrekkigheid weergeven.

Wanneer Ik nu iemand Mijn Woord ingeef en hij schrijft het op, dan is het in een partnerschap dat dit gebeurt. Altijd speelt ook zijn persoonlijkheid mee. Maar voor wat de gebrekkige waarneming betreft geldt, dat Ik er voor  waak dat Mijn woord toch zo zuiver mogelijk wordt neergeschreven. Daar waar mensen uit zichzelf Mijn woord gaan neerschrijven, zonder dat zij dit direct van Mij ingegeven krijgen, daar ontstaat veel afwijking jammergenoeg. Sommige van deze zelfschrijvers bedoelen het goed maar er zijn er ook genoeg die eerder hun eigen roem en voordeel zoeken dan Mijn Woord in zuiverheid aan te reiken. Onderzoek daarom alles wat als Mijn woord naar je toekomt in je hart op waarheid en liefde en leg het naast je neer, als het in je hart niet goed voelt. Ook al zou het wel goed zijn, als het dan toch niet goed voelt, heb je nog tijd nodig om tot het juiste inzicht te komen.

Je bent op weg en je bent nog niet volmaakt. Liever dat je iets afwijst wat niet goed voelt maar het eigenlijk wel is, dan dat je iets aanhangt wat goed is, maar waarvan jij niet overtuigd bent. Dat zou niet de ware houding zijn ten aanzien van je vrijheid. Maar het zou ook kunnen zijn dat je gevoel wel goed is en het niet Mijn Woord van waarheid en liefde is, dan zou je jezelf in de val brengen door iets tegen je gevoel in, aan te nemen.

Laat dat wat in je hart niet op zijn plaats valt daarom liever gaan en mocht het toch Mijn Woord zijn, Ik zie in je hart dat je oprecht Mijn woord zoekt en Ik zal je dan op z’n tijd wel helpen zicht te krijgen op dat stukje wat je even niet kon zien, niet als Mijn Woord kon herkennen. Zo kan er weinig misgaan en Mijn steun en liefde blijf je eeuwig houden.

Hemels Brood 1172

Alles wat in de Bijbel staat is er voor bedoeld je te helpen, is er voor bedoeld je de weg te wijzen, je te vertellen hoe je het beste kunt leven en handelen. Het is niet bedoeld om je te bedreigen, om je te dwingen. Als er staat: egoïsme is niet goed, je moet alle egoïsme laten, want het doet je in de afgrond storten, dan is dat wel waar maar niet gezegd om je bang te maken, om je te bedreigen, om je te dwingen. Eigenlijk zou het er zo moeten staan: in Mijn Rijk is alleen liefde, waarheid, barmhartigheid. Iedereen is uitgenodigd om in Mijn Rijk te komen. Maar daar in Mijn Rijk heb Ik het zo gemaakt, dat er nooit iets anders kan zijn dan liefde, waarheid, barmhartigheid. En dat kan alleen zo zijn als er voor het tegenovergestelde geen mogelijkheid is om er binnen te komen. Zo heb Ik Mijn Rijk vergrendeld voor al het tegenovergestelde van liefde, waarheid, barmhartigheid. En bijvoorbeeld egoïsme is geen liefde.

Kijk, net als iedereen ben ook jij uitgenodigd in Mijn Rijk te komen en volledig gelukkig, gelukzalig te leven. Maar, als je ook nog maar het kleinste beetje egoïsme hebt, dan kan Ik je niet toelaten tot Mijn Rijk, dat kun je toch wel begrijpen? Het zou het dan geen Rijk van alleen liefde, waarheid en barmhartigheid meer zijn. Nu zou Ik jou en iedereen het zo gunnen om volledig in Mijn Rijk te worden opgenomen en daarom waarschuw Ik, door de Bijbel en door mensen Mijn Woord nog eens op een wat uitgebreidere manier te geven en te laten opschrijven.

 Nu is Mijn Rijk niet zomaar een plaats, waar je heen kunt gaan, maar je weet niet waar het ligt. Het is veel eerder een gesteldheid van je geest, die je eerst moet hebben alvorens je er kunt zijn. Ik zal het je nog anders zeggen, Mijn Rijk is voor niemand te vinden. Alleen Ik kan je er plaatsen. Maar Ik zal je er niet eerder plaatsen dan dat je volledig voldoet aan Mijn Rijk en dat is niet voordat je voldoet aan liefde, waarheid en barmhartigheid.

Nu is dat niet zo makkelijk om vanuit de aardse situatie en je aardse gesteldheid van je geest tot een volledig liefdevolle en ware en barmhartige gesteldheid van geest te komen en al het tegenovergestelde te overwinnen en los te laten. Maar Ik zeg je, het is wel zeker mogelijk.

Als Ik zeg, er zijn vele woningen in Mijn hemel, dan bedoel Ik daarmee dat er veel plaatsen zijn waar Ik je kan brengen, waar je beetje bij beetje groeit naar volmaaktheid en volkomen geschiktheid voor Mijn Rijk. En gedurende de tijd dat je geestelijke gesteldheid op die manier groeit, ben Ik bij je, zijn Mijn engelen bij je en wordt je gedragen, net als alle andere mensen.

Schrik dus niet van de bedreigende woorden in de Bijbel, maar vertaal ze op de manier zoals Ik ze hier vertaald heb en neem ze aan als wijze raadgevers, vol liefde voor jou en iedereen. Dan hoef je jezelf geen angst te maken, dan hoef je jezelf niet te forceren, maar dan weet je ook welke weg te gaan en van welk belang het is om die weg vast te houden, wat er ook gebeurt. Want voor altijd geldt: Ik heb je lief.

Hemels Brood 1173

Op aarde is het goede en het tegenovergestelde van het goede. Daarmee kan de mens vrij zijn keuze van leven maken : goed of het tegenovergestelde van goed. Maar, als hij het tegenovergestelde weg wil hebben, dan zal dat hem niet lukken door het te bevechten, door bijvoorbeeld de leugen te vertellen dat het leugen is of door het egoïsme te vertellen dat het egoïsme is. Want daarmee wijkt noch de leugen noch het egoïsme, noch enig ander kwaad wat hier op aarde is. Het kwaad is er net als het goede, net als liefde en het tegenovergestelde van liefde.

Daarmee zal de mens hier op aarde moeten leven, het is een gegeven van het bestaan op aarde en het gaat er niet om het kwade te bestrijden om het van de aarde weg te krijgen, want dat zal geen mens lukken. Het gaat er om er mee te leven, zonder er zelf deel aan te hebben, het te verdragen, zonder het te bevechten, het te laten zijn zonder veroordeling te geven en zonder er kwaad over te worden.

Want het heeft toch een verdienste zoals Ik het geplaatst heb. Het geeft de mens de keuzemogelijkheid de vrijheid van zijn, welke voor een bewustheid van bestaan heel belangrijk is. Zo heb Ik het kwaad een plaats gegeven op aarde, waardoor het zijn weg ten goede kan gaan vinden en alleen zo zal uiteindelijk alle kwaad gezuiverd worden, doordat ieder mens persoonlijk uit vrije wil er niet meer voor kiest, alleen nog kiest voor goed en liefde.

Zie je, zo ligt het aan ieder mens persoonlijk en aan iedereen tezamen of het kwade verdwijnt. En zo heeft het dus geen zin om het kwade te bevechten want ter vrije keus aan de mens heb Ik het zijn plaats op aarde gegeven. En daarmee kan ieder mens zijn keuze maken en wie alleen nog zijn keuze voor het goede, voor de ware liefde maakt, die helpt op die manier mee alle niet-liefde op te lossen, zonder het kwaad als zodanig te bevechten, maar juist het te laten, met het feit dat er kwaad op aarde is leren omgaan. Aan Mij overlaten wat boven je kunnen stijgt en voor jezelf alleen maar er aan werken in de totale ware liefde te komen, stapje voor stapje.

Niemand heeft de taak gekregen het kwaad te bestrijden in Mijn plaats en het te verwijderen bij anderen zonder Mijn instemming. Wel heeft iedereen de taak gekregen in Mijn naam liefde te leven en de liefde zo veel mogelijk te bevorderen, want de vermeerdering van liefde is de enige ware weg, welke zorgt voor de vermindering van het tegenovergestelde.

Hemels Brood 1174

Vandaag gaan we het hebben over bezit. Wat bezit jij? En wat denk je dat Ik bezit? Nu sta je misschien even te kijken, wat heeft bezit nu voor Mij voor belang. En wat maakt het uit voor Mij wat jij bezit op aarde, aan aardse goederen. Ja, en toch daar wil Ik het graag met je over hebben, wat jij bezit en wat Ik bezit. Als Ik namelijk jouw bezittingen bekijk, dan zijn dat veel aards materiële dingen. Zoals zoveel mensen die hebben, een woning, meubels, een auto, tv, allerlei apparatuur, kleding, geld, enzovoorts. En als Ik dan kijk naar wat Ik bezit, dan is dat materieel gezien, niets. Ik heb geen woning, geen meubels, geen auto, geen tv of allerlei apparatuur, geen kleding, geen geld, enzovoorts. Vreemd. Maar ben jij dan rijk en hoe arm ben Ik dan?

En toch, Ik ben in het geheel niet arm en zo rijk vind Ik jou toch ook weer niet. En Ik heb nog een opmerking, bezit hoeft toch niet alleen natuurlijk materieel te zijn, dat kan toch ook geestelijk zijn? Want als we het op die manier bekijken, dan denk Ik dat de rollen wat omgekeerd liggen. Ik heb volkomen liefde voor alle mensen, Ik heb totale waarheid, in alle opzichten, door Mij kan al het leven plaatsvinden,  dat wil zeggen, Ik heb volkomen macht, alle macht, door Mij heeft alles zijn levenskracht, dat wil zeggen, Ik heb alle kracht en dat zul je moeten bekennen, heb jij allemaal niet. Ben Ik nu rijk en jij arm?

Ja, zo relatief is dat. Maar helemaal arm ben je toch ook niet. Want je groeit in liefde, je groeit in waarheid, je groeit in waarlijk leven, in alles groei je en eens bereik je alles wat Ik heb als van jezelf. Dan is al het materiële bezit weg en daarvoor is dan de ware rijkdom gekomen, het ware leven!

Hemels Brood 1175

Verdriet en vreugde liggen soms naast elkaar. Verdriet om verlies en vreugde om winst. Welk verdriet en welke winst. Verdriet bij iets te moeten afstaan en vreugde om iets te krijgen. Iets afstaan wat je wilt behouden, wilt hebben maar niet krijgt, vreugde om wat je mag behouden, om wat je mag hebben. In welke verhouding staat dat dan, dat verdriet, die vreugde. Wat sta je af, wat krijg je. Wanneer je gehecht bent aan materieel goed, is het moeilijk om af te staan, maar in het ware leven heeft het geen waarde. Wanneer je gehecht bent aan een medemens, is het moeilijk die te zien lijden, die af te moeten staan aan het stervensproces. Maar, geen medemens kan van jou zijn of zijn leven kan van jou zijn. Wat diegene gebeurt, overkomt, heeft voor die persoon belang, belang voor zijn groei naar volmaaktheid. Als jij wilt behouden, wat eigenlijk al niet eens van jou is, dan leg je beslag op zijn groei naar waar leven. Dan is het maar goed dat je het niet gegeven wordt, voor jou en voor diegene.

Maar vreugde kun je hebben, als je dat beseft, als je beseft dat het Mijn liefde is die alles stuurt en geeft of neemt. Vreugde is het als je dan los kunt laten, aan Mij over kunt laten, in het besef dat daarmee alles het beste terecht komt. Zo ligt verdriet en vreugde naast elkaar, verdriet om verlies wat je voor jezelf wilt, vreugde als je niet meer voor jezelf wilt maar los kunt laten en tevreden kunt zijn met het verloop der dingen in de volle overtuiging dat alles, maar dan ook alles gedragen wordt door Mijn liefde. Dan blijft er alleen nog vreugde, omdat alles goed is en goed komt. Vreugde omdat het mag gaan zoals het komt. Zoals Mijn liefde komt.

Hemels Brood 1176

In gemeenschap van goederen samen leven. Dat is voor de mens een hele moeilijke. Hij wil zelf hebben en zelf beheren. Want alleen hij kan dat het beste. Alleen hij weet wat hij wil en waarom hij dat wil. Maar zijn medemens weet ook voor zichzelf wat hij wil en waarom. En dit eigen willen komt meestal niet of maar voor een deel met elkaar overeen. Zo wordt er getrokken aan het bezit en onderhandeld, soms tot ruzie toe. Het zou een stuk schelen als mensen samen konden leven, in gemeenschap van goederen, maar wie kan dat werkelijk?

Kijk, hier heb Ik het dan over materiële goederen, materieel bezit. Maar, als we het over niet materieel goed gaan hebben, niet materieel bezit, over geestelijk bezit, bezit van leven, dan gaat het allemaal wat anders liggen, want dan moet Ik zeggen, dat dat in elk geval gemeenschappelijk van Mij is. En alhoewel elk mens een afgerond geheel is, afgebakend in een eigen natuurlijk lichaam, maakt hij onherroepelijk deel uit van het grote gezamenlijke zijn, met voor iedereen een eigen persoonlijk levensbesef, wat in zijn totaal ook weer een gezamenlijk levensbesef is.

Nu kun je het in gemeenschap van goederen leven afwijzen en denken dat je daarmee alles naar je hand kunt zetten, door zoveel mogelijk materiële zaken te verzamelen als maar mogelijk is. En in die tussentijd ook nog denken, dat je ook geestelijk alles in eigen hand kunt houden, maar of dat de beste situatie is, staat nog te bezien. Want kijk, zoals Ik alles geschapen heb en in een orde geplaatst heb, zo werkt zich ook alles naar waarheid uit. Als daarbij, bij wijze van spreken, het water van de rivier krachtig naar het zuiden stroomt, welke mens zal het water dan keren en de andere kant doen uitstromen, als Ik hem daarvoor de mogelijkheden niet geef? Zo relatief is bezit. Niet alleen materieel maar ook geestelijk. De kracht van het ware zijn ligt dan ook niet in het eigen bezit maar in het gezamenlijke zijn, in het in  gemeenschap van geest leven, met goederen als materieel hulpmiddel om op aarde te kunnen verblijven.

Hemels Brood 1177

Je kunt niet anders zijn dan je bent. Forceer je daarom niet tot iets wat je nog niet bent. Gebruik je talenten en de mogelijkheden die je gekregen hebt zoveel mogelijk voor je naaste, voor Mij, maar eis niets van jezelf onder dwang. Want al wat je doet moet je vrije keus zijn en alles wat uit vrije keus naar liefde gebeurt, gebeurt met Mij samen en heeft Mijn zegen. Want Ik ben liefde en alles wat uit Mijn naam in liefde gebeurt, gebeurt door Mij, gebeurt met Mij en krijgt Mijn rijkste zegen. Bekommer je niet om jezelf, of je al goed genoeg bent, wel goed genoeg je best doet, want dan richt je je op jezelf en niet op je naaste, niet op Mij, niet op ware liefde.

Daarom, laat dat maar los, dat duwen en trekken aan jezelf om het goed te doen. Ik zie je intentie, Ik zie je inzet en wie van goede wil is, die gaat daarmee al de goede kant uit, daar werkt Mijn liefde aan mee en daar hoeft die mens zich dus niet te dwingen tot nog beter, nog meer goed terwijl dat boven zijn kunnen op dat moment ligt. Ik ben blij met ieder goed willend mens en zeg dan, wil je goed doen, stel je open voor Mij, stel je open voor Mijn liefde in jou en laat die liefde stromen, neem die liefde in jou van Mij aan en leef die uit zoveel je kunt, maar forceer niets en blijf in alle nederigheid gewoon jezelf.

Want Ik weet je kunnen en voor Mij mag je zijn zoals je bent, in je groei naar ware totale liefde is je wil om verder te groeien genoeg. Forceer dus niets en laat Mijn liefde eenvoudig toe, geniet van Mijn liefde en laat die stromen, dat is al genoeg.

Hemels Brood 1178

Met alles in het wereldse wordt ingegaan op wat de mens meestal graag voor zichzelf heeft. Niet om die mens te helpen maar om daar zelf rijker (financieel gezien) van te worden. De drang naar materieel bezit wordt uitgebuit voor eigen materieel bezit. Zo wordt er b.v.  naar gekeken met wat de mens het naar zijn zin heeft, naar zichzelf toegemeten en daar wordt snel en accuraat op ingespeeld. Vooral in de westers georiënteerde landen. Maar dat wil niet zeggen dat het er in andere delen van de wereld beter aan toegaat. Want daar wordt angst gebruikt om de mens zijn rijkdom af te nemen voor eigen welzijn.

Zo wordt enerzijds de bezitsdrang gebruikt om zelf rijker te worden en anderzijds angst om zelf rijker en machtiger te zijn. Maar waar wordt het welzijn van de ander nagestreefd zonder daar zelf beter van te worden? Ja, er zijn zeker goede mensen en jij die dit leest weet daar naar alle waarschijnlijkheid wel van, probeert naar ware liefde te leven, ja jij hoeft je niets in die zin te verwijten, Ik heb het hier over grote mogendheden, welke op zich natuurlijk net zo goed het individu omvatten.

Mij gaat het er om, doe je ogen open en laat je niet meezuigen. Herken wat Ik hier aangeef, doe er zo min mogelijk aan mee. Maar ga er ook geen directe strijd mee aan, veroordeel niet, maak in je eigen handelen de liefde zichtbaar als enig waar leven. Maak Mij zichtbaar in je leven, door je handelen naar Mijn woord van liefde, door je handelen naar de ingevingen van Mij in je hart, waardoor je handelen zonder eigenbelang is, zonder uitbuiting van de bezitsdrang van je medemens. Leef in het wereldse maar niet naar het wereldse. Houdt er rekening mee, maar laat het presenteren van de rekening aan Mij over. Want Ik schrijf daarvoor wel een rekening, maar in liefde en ten goede aan allen, zonder verwijt maar zo dat een zeker besef van waarheid en liefde kan groeien. Een rekening die niet voor iedereen gelijk zal zijn maar wel tot hetzelfde gaat brengen: inzicht in het ware leven, inzicht in de ware liefde.